Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • Güney illerimizde meydana çıkardan casusluk hâdisesi Askerî tesislerimizin plânlarını çalarak Rusyaya satmak isteyen casuslar yakalandı.Tahkikata devam ediliyor Siyasî Polis ve Milli Emniyet teşkilatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • Başvekil yarın uçakla Izmire gidiyor Başvekil Adnan Menderes yaran uçakla Izmire gidecek ve Sümerbanka ait basma fabrikası Ue Sümerbankın İzmir şubesini açacaktır.Boj anuda Başvekilin Isprta D* P.ti k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • GL.NECİP HALK ARASINDA Mısır Cumhurreisİ General Necip ekseri zamanını halk an-sında dolaşmakla geçirmektedir* Bu dolaşmaları sırasında birçok Mısırlı kendisine dertlerini söyliyerek deva aramaktadırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • İrgi terede bulunan Türk heykel eri Türk büyüklerine ait bir çok heykel ve büstlerin tnçilterede bulunduğu bilinmektedir.İşte yu'tardalv resimde görülen Ömer Paşaya ait büst evvelki gün Londrada açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • Atatürk mitingi Yüksek tahsil gençliği 11 kasımda büyük bir miting yapacak Ankara 3 A.A-Öğren diğimize göre,Türkiye millî Talebe Federasyonu n kasım günü Ankarada büyük bir Atatürk mitingi)yapmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • BİR DOLANDIRICI MAHKEMEDE Bankadan dal ve yetim maaşı alan iki yaşlı kadını ^muameleniz tamamlanmadı» diyerek para zarflarını ellerinden aldıktan sonra boş zarf iade etmek suretiyle dolandırdığı iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • Amerikan Büyük Elçisi dün kü konuşmasını yaparken Türk Amerikan iktisadî işbirliği Amerikan büyük elçisi dün şehrimizde yaptığı bir konuşmada Türkiyedeki kalkınmadan sitayişle bahsetti Birleşik Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • İngiltere Parlâmentosu dün açıldt Churchill dört büyükler arasında bir toplantı yapılmasını hararetle desteklediğini bildirdi Londra,3 A.A.Şimdiki Parlâmentonun üçüncü otunun evresini bir demeçle açan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • ElSENHOWER'lN GÜZEL BİR POZU Balkan Eisenhower geçen 29 ekimde Amerikan kongresinde bir nutuk söyliyerek.mütecavize karşı alman tedbirleri izah etmişti* Resim başkanın nutuk söylerken alman enteresan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • Nobel fzik ve kimva mükâfatı Stockholm 3 AP)Bu yıl Nobel Fizik ve Kimya mü kâfatlarinın Hollandalı bir fi zikçi ile bir Alman kimyageri ne verileceği bu akşam bildirilmiştir.Afton Tidningen gazetesi-D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • Kot mülkiyeti tanınıyor Meclise,sevkedilen yeni tasarı öfiu/uüzdeki günlerde müzakere edilecek Ankara.3 Milliyet)Hükümet tapu kanununun mülkiyete ve ayni haklara dair olan 26 ncı maddesini tadil eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • Belediye odun ve kömür satışlarına başlıyor İktisat Müdürlüğünde lantıda kömürün satış Son günlerde havaların iyi ce soğuması yakacak mevzuunu yine ön plâna çıkarmış ür.Belediye müsbet netice alınan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • İKİ GECEKUŞU YAKALAN-DI Karagümrük» Aksaray ve Beyoğlu senitlerinde vukua gelen birçok hırsızlık hâdiselerinin f;v;li olan Mahmut Acar ve Celâl Sivrioğlu aduıda iki genç dün yakalanmıştır Besim hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • D.P.Genel İdare Kurulu dün toplandı Başvekilin riyasetinde yapılan toplantıda C H-Pnfaı haksız iktisapları meselesinin görüşüldüğü sanılıyor Ankara,3 Milliyet)Demokrat Parti Genel İdare Kurulu bu aksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • Sovyet Rusya dörtler toplantısını reddetti 1' ı ı ı l |H l I II I I m Sovyetler batılılara dün gece verdikleri notada Kızıl Çinin de iştirakiyle beşli bir konferans aktini teklif etti Paris.3 A-A,Resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • Amerikan Hava Vekili Türkiyeye geliyor Vekil,Ankara ve şehrimizde Türk ve Nato askert şahsiyetleriyle görüşmeler yapacak Napoli 3 AP)Güney Avrupa bölgesindeki mütte fik hava kuvvetleri başko* mutamı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • O it t I I Ankarada büyük bir I i yangın I I 4 i Amerikan yanlım mal/e l meşinin muhafaza edildiği 1 bir depo yandı.Zarar iki milyon lira tahmin ediliyor Ankara,3 Milliyet)Amc rikan yardım malzemesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • Beş milyon lirayı bulan gelir vergisi kaçakçılığı Beş büyük tüccarın ziyan ettiklerini İleri sürerek vergi kaçakçılığı yaptığı iddia ediliyor Maliye müfettişleri yapılanı gi kaçakçılığının tahkikatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • Merzuka Akçam aleyhinde 3 dâva açıldı Sanık kokanı kaçakçılığı yaptığı İçte Ağır Cezada yargılanacak Ankara 3 Milliyet Bir müddet ewe] Ankara ha va meydanında kaçakçılık ya parken yakalanan Merzuka ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1953
  • ¦f Bugün fehrfimizde havannil umumiyetle bulutlu geçeceği,rüzgârtenn orta kuvvette eee.1 eefi;sühunet derecesinin degis miyeeeii tahmin edihnigtir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • K 1 SA HA BEPLER •fc Türk Hava Kurumuna YuJ goslav havacılık ittihadı taraf ji dan hediye edilen planör Yugos lavyadan bir uçak vasıtasiyle çekilerek Istanbula getirilmiştir.Belediye,şehir dahilindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Ressam,Nuri İyem'in en son eserleri ile hazırl&dığ* sergi dün Maya Galerisinde açılmıştır.TOPLANTI Tfr Yabancı ve Azınlık Okulla m Türkçe Kültür öğretmen,leri Federal Derneğinin yıllık toplantısı cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Taleba vb halka aşı yapılıyor Tik mekteplerde Tifo,Difteri,Tatanoz.karma aşısının tat bikine dünden itibaren başlanmıştır,îlk olarak Sartyer.Beş ktaş ve Beyoğîunun bazı semt lerinde 42 ilk okulda 10G3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Galetadaki bir handa ymen çıktı Galata'da Buyükhendek caddesinde Polis Emeklileri Derneği'ne ait 19 numaralı binada yangın çıkmış ve b-nanın iç kısımları ile,birinci katta 'bulunan bir marangozhane ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Ogle tatiline riayet etmîyen müesseseler Kasap,muhallebici ve kahvehanelerde çalışanlar da öğle tatili yapmak istiyorlar 1 Ekimden itibaıen tecrübe mahiyetinde yapılan,esnafın öğle tatili alâkalıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Hollandalılar bizden pirinç sap] istiyor Bir Hollanda firması şehrimiz Ticaret Odasına müracaat ederek,memleketimizde yetişen ve bugüne kadar ihraç edil meyen pirinç sapı ile Rododenbüro nebatlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • p o U8H Beşiktaşta Çırağın cadde,sinde Soğukhava Deposu inşaa tmda çalışan Ehliman Karabaş ve Yusuf özyurt adında iki işçi küçük bir mesele yüzünden kavgaya tutuşmuşlarda:Neticede Yusuf,Ehlimanı keser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Narenciye rekoltesi A'manya ve İngiltere nrm'eketimizden bol miktarda perttika ve manda'i ıa a acak Birkaç günden beri şehrimize Adana,Mersin ve Antalya bölgesinden portakal,mandali na ve limon gelmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • H.sti vatandaşlara iş temin edîi^c^k Nekahat devresinde alan veya geçirdikleri hastalıklardan sonra bünyeleri zayıf kalan vatandaşlarımıza s'halleri bozulmadan çahşabilecekeri işler temin edecek rehal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Em iyst memurları 3500 Il^a buldular Emniyet ikinci Şube Müdürlüğü Üçüncü Kısım memurları,Eminönü meydanına düşürülmüş 3500 lira para bulmuşlardır.Paranın sahibi aranmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Kırmızı bibere kep k ka ıstır ıyo?muş Bazı esnafın kırmızı bibere kepek karıştırarak sattıkları hakkında alâkalı tnakanıiara müteaddit müracaatlar yapılmıştır.Belirtildiğine göre hak;ki kırmızı biberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Devrilen arabanın altında kaldı Beykoz'da Ç.avuşbaşı mahal,leşinde Kayalık Dere sokağın,da oturan Hava Yılmaz adında bir kadın,Haydar Merçit sokağından geçerken devrilen bir at arabasının altında kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Hırsızlık r apan memur suçüf O y«Uçulandı Karayolları Birinci Bölge Müdürlüğü,Pendik Şantiyesinde idare memuru olarak çalışan Hasan SeHıcan,Karayollarına alt 8 adet otomobil lâstiğini 1000 lira mukabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Hazineye ait arazi d^ıtı'ıyor Yapı ve Teşvik Kanunu gereğince Hazineye ait arazinin halka dağıtılması hususundaki çalışmalar sür'atle ilerlemekted ir.Şehrimizde ilk olarak Maltepe Belediyesi kendi böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • HALKIN_SESİ Galatasaray PostahTn«ssi Beyoğlunda Kallâvi sokağında oturan okuyucumuz Dirim Tekiner yasıyor:«Ortalama bir hesapla,Galatasaray Postahanesin deki umumî telefonlarla binden fazla mükâleme y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • i hti kâr önleniyor Alış ve satış Matlarını gösterir et ketler giyim eşyasına da t şmil edil cek Sebepsiz fiat yükselmelerini önlemek ve ihtikâra mâni olmak maksad le Belediye Daimî Encümeni eylülün 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Merhum Ali Ekrem'in siyan'a hediyesi Servet-i-funıın şairlerinden merhum Namık Kemal Zade Ali Ekrem Bolayır'ın eşyaları arasında bulunan ve Tevfik Fikret'in yaptığı,etrafı şiir ya zıh çok kıymetli yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Fndk satışları birdenbire azaldı Fındık piyasasında durgun,luk vardır.Fiatlar ise 232 2 tO kuruştur.Diğer taraftan eylül ayı içiri*de limanımızdan muhtelif raem İtket-ere 1.135.809 lira değerinde iç f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • «Deyli Meyi» gazetesinde bir sütun işgal eden «Don Iddon*s» adlı bir muharrir,yazı hayatıma onuncu ylım idrak eylemiş olması münasebeti ile yazdığı bir yazın n son cümlesini söyle bir not)la bitiriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Hi' 4 Kasım Rıı.26 22 Sefer 1953 Ekim 1873 Çarşamba 136» VAKİT VASATİ KZAVİ Güneş 6.35 1.32 öğle 11.58 6.56 İkindi 14.44 9.41 Akşam 17.02 12.00 Tats:18.36 1.33 I Tn^rık 4.55 11.51 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Haliçti inşa edilen mavna denize IndirlHI Denizcilik Bankasının Haliç Tersanesinde yeni inşa olunan 250 tonluk saç mavna dün denize ind rilmiştir.1953 yılında Haliç tersanesinde yapılan mav nalann say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Buyday yüklU bir mo'ör battı Dün saat 19.15 de gümrük autıepolarının önünde buğday yüklü bir motorun batmasiyie neticelenen bir deniz kazası olmuştur.15 tonluk buğday yüklü Karasu ruotörü diğer bir mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Çuval ve kansviçs piy sası caHa di Soıı günlerde çuval ve kanavice piyasasında bir.canlılık başlamıştır.Bu anada Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından iki ay kadar evvel verilen Uhal permilerinin döv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • İstanbul Belediyesi Konservatuvan Türk Musik!Kısmı 3 üncü klâsik konserini bermu' tad pazar günü Taksim gazino sunda verdi.Klasik fasıl olarak seçilen cZâvil» faslı hazırlop)fastllardarvfır,ya'ni evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi IÎOltAK Gizli telgraf merkezi bir hafta zarfında faaliyete geçti 30 ismet teşkilât merkezinden ayrıldıktan sonra doğruca annesinin evine gitti.Annesi onu değişik elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1953
  • Paris Belediye Reisi dün gitti Bîr müddetten beri memleketimizde Ankara Belediye'sinin misafiri olarak bulunan Paris Şehir Meclsi Başkanı M.Dupont ve tkinci Başkam M.Pinotean dün sabah uçakla Pa rise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Siyasî İcmal âuaan seçimleri İngiltere ile Mısır arasındaki iki büyük ihtilâf mevzuundan biri olan Sudan meselesi kati surette hal edilmek yolundadır.Her iki devlet murahhas Isınnın nezareti altında v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Fransad* televizyon Paris» 3 tNafen)Fransanm televizyon şebekesini genişletmek ve tesirli bir hale getirmek için dört senelik bir plân hazırladığı ve bunun için de 200 milyon Türk lirası s'ifetmeyi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Dek Havmeı hastahaneye ka'dırıldı New York,3 A.A.Rita Hayworth'un kocası şarkıcı Dick Haymes,Arjantin tebasi olduğu ve bu yüzden hükümet kendisine çalışmak müsaadesi vermediği için borçlarını ödemek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • General Marshall gripten muzda ip Kuzey Karolina,3 A.A.1953 nobel sulh mükâfatını ka zanan general Marshall,buradan uçakla Washington'da Wal ter Reed hastahanesine gönderilmiştir.Eski Amerikan Genel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Beşizlerden biri manastıra kapanı or Kebek,3 Nafen)Kanadalı maruf beşizlerden biri olan Marie Dionne'in bu hafta içinde manastıra kapanacağı bikHrilmektedir.Beşizler halen 19 yaşındadır.Marie Dionne'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Petrol ihtilâfı hallediliyor Tahranda tetkiklerde bulunan Amerikalı petrol mü tehassısı Hoower neticeden ümitvar olduğunu söyledi Tahran.3 AP)Amerikalı petrol mütehassısı Herbert Hoower Iran petrol ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Bir cinayetin failleri 7 sene sonra yakalandı Balıkesir,3 TJH.A.Bun dan yedi sene önce 1946 senesinde Balya kazasının Kavakalan köyünde bir cinayet işlenmiş ve köy halkından Osman Ceylân adında bir şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Bir katili diri diri yaktr ar Mexico,3 A.A.Polisin bugün bildirdiğine göre,bir Hintli çiftçi grubu,babasını öldüren bir çiftçi arkadaşların» diri diri yakmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Bıyan Mac L^an'ın akıbeti halâ mehul Cenevre,3 A.A.«îsviç» gazetesi bugürikü sayısında 16 eylül günü esrarengiz bir surette ortadan kaybolan,İngiliz diplomatının karsı bayan Mac Leanin annesi madam Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Ruslar,Palonyada uranium arı zorlar Bonn,3 T.H.A.Demir perde gerisinden s zan haberlere göre,son günlerde Sovyetlerf Peyk memleketlerindeki uranium araştırmalarını hızlandırmış bulunmaktadırlar,Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Poal hazırlığı Londra,3 Nafen)Umi ve modern yetiştirme ve soğutma tedbirleri sayesinde İn gilizlerin bu Noel yortusunda en« vumuşak etli» tavukları ve hindileri yiyebilecekleri bil dirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • George Sanders Zsa Zsa Gabordan ayrılıyor Evlendikleri günden beri ayrı yaşıyan artist karı koca başanmak üzere man kemeye başvurdular Santa Monica,3 A.A.Tanınm.ş filim yıldızı George Sanders,karısı Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • FIKRA ¦Mi ıı ı Tr Bu şehr-i stanbul ki.Tarık BUĞRA Ştarr Nedim ba*l ğımızdaki sözü «bimisl-i behâdır» diye tamamlar.Bu hükmün daha ön çeleri de var:İstanbul asırlarca ve asırlarca önce de,adi İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Yankesiciler faaliyetlerine hız verdiler Üsküdarda,Belediye önünde 45 numarada oturan S.dıka Ki zıltuğ adında bir kadın,Kapalı çarşıda alış-veriş yaparken,çan tasında bulunan 300 lira kıymetinde gerda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Hindisfanda çarpışmalar Hükümet kuvvetleriyle asî kabileler arasındaki çarpışmalar sırasında 70 kişi öldü Gauhati,3 AA)Haber verildiğine göre Hindistanın kuzey doğu hudut bölgesinde hükümet kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Br haz'no aranıyor Meşhur Amerikalı h2yvlut Jes se James bir banka soygunundan dönerken attığı altın dolu torbalar aranıyor Arkansas,3 T-H.A.Geçen asırda bütün Arkansas'a dehşet saçan meşhur haydut Je
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Saar görüşmelerine tekrar başlanıyor Adenauer ile Fransız yüksek komiseri dün Bonn'da bir toplantı yaptılar Bonn,3 AA.Batı Almanya Başvekili Conrad Adenauer ile Fransız yüksek komiseri Andre Françoi P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Kad n yüzünden kavga ettiler Refik Geçkin ve Süleyman Keloglu adında iki kişi,Küçük pazarda Kıbleçeşme caddesinde Sava adında birine ait lokantada içki içerken bir kad.n meselesi yüzünden kavgaya tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Birleşik Amerika atom de nizaltıl^mnda kullanılacak atom motörleri tecrübesinin içinde yapılacağı 70 metre kutrunda,ki bir «çelik top» un imâli bitmistir.İNGİLTERE Son bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • İKTİBAS Boşanmış kadınlar ile evlenmenin mahzurları Kral Sikizinci E.Madam Simpsonla evlendiği İçin tahtından olmuşsa,yeni Fransız cumhurreisliği seçiminde şansı en faza olan namzetlerden biri de boşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1953
  • Hele biraz ekmek yiye yim.gözlerim karardı-Diyeı bir tenekenün başına geçti-Bu ekmek koyduğu te neke idi-Yazık ki tenekede yalnız bir dilim kurumuş ekmek vardı-Kimbilir kaç günden kalmış,taş kesilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.11.1953
  • i:i:BACAK GÜZELLİĞİ MÜSABAKASINI KAZANANLAR Geçenlerde Los Angelosta yapılan bacak güzelliği müsabakasında birinc'liği Las Vegas güzeli.ikinciKği Nevada güzeli,üçüncülüğü de İova güzeli kazanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1953
  • RESİMLE HADİSELER Güvercinli'de yeni bîr çimento fabrikası kuru u'or Don Ankaranın Güvercinli mıntıkasında yeni bir çimento fabrikasının temeli atılmıştır.15u münasebetle yapılan törende Reisicumhur C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1953
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A Firavunun ebelere verdiği emir "Ibranilerin erkek doğan çocukları derha!öldürülecektir,Bana çabucak bütün İbranî ebelerini çağını,îsraüin Mısıra yerleşmesi Firavunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.11.1953
  • Son maçlardan elde edilen hasılat yekûnu Cumhuriyet Bayramı dolayısiyle geçen hafta çarşamba gününden,pazar gününe kadar Dolmabahçe Stadında ya-j pılan lig maçlarında 92-362 lira hasılat elde edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1953
  • Dünya ordular arası güreş şampiyonası Dünya Ordulararası Güreş şampiyonasının Ankara da yapılması için ilgililerin teşebbüse geçtikleri bildirilmektedir* Bu şampiyonaya Ordu Güreş takımımızdan başka Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1953
  • Millî takımı Puppo Sandro çalıştıracak 18 aralık cuma günü Istan bulda oynanacak olan Türki ye italya millî maçı için millî takımımızın tespiti nazlılıklarına başlanmıştır.Futbol Federasyonu,takım lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1953
  • istanbulspor Vefa bugün karşılaşıyor Mevsimin iyi anlaşmış takımlarından biri olarak görünen Sarı siyahlılar karşısında Vefanın bir hayli yorulacağı tahmin ediliyor İstanbul profesyonel İlgi dördüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1953
  • İspanya İsveç millî maçı hazırlıkları bitti Her iki takım da futbolcularını kampa aldılar Önümüzdeki hafta pazar günü Madritte oynanacak o lan Tspanyol isveç millî maçı için her iki takım da son hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1953
  • Avrupa-İngiltere maçının tenkidi Bütün İngiliz gazeteleri şansları sayesin* de muğ û iyetten kurtulduklarını yazıyor Avrupa muhteliti ile yapılan karşılaşma ingilizlerin gözleri ni fena halde korkutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1953
  • Ingtfterenin en çok sevi'en futbolcusu Londra 3 ANKA)Eve ning Standard gazetesinin yapmış olduğu ingiliz futbol yıldızlar arasında en çok sevilen futbolcu)isimli bir an ketinde bu payeyi ekseriyetle S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1953
  • DÜNYANIN ENSIKI ŞUTU Paris 3 ANKA)Geçen lerde Almanyada yapılan Dir futbol maçında,ikinci devre nin bitimine yakın atılan kuv vetli biı* şut,direğe çarpmış ve direk kırılarak maç yarıda kalmıştır.Eksp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1953
  • İM Türkiyenin en centilmen ve sevilen sporcnlanndan birisi olan Vural,arkadaşımız Nejat Altav'a boks hakkında izahat veriyor Amatör boksörlük branşı bizde neden geriliyor?Türkiyenin bir numaralı amatö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • N i Radyodaki ıslâhat karşısında i Osman Nihat'ın fikirleri Raiyonun bir keşmekeş içinde bulunduğunu İdcKa eden bestekâr,komisyonun verdiği kararların halkı çok üzdüğünü söylüyor Necati Tokyay da aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • û Nihat Bays il da radyodan ayrıldı Radyo Islâh Komisyonunun son aldığı kararlar arasında Nihat Baysal caz orkestrasının seansları da programlardan çıkarılmıştır* Resimde Nihat Baysal ve orkestrası ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • tavsiye ediyor."Puro Tuvalet Sabunu,yalnız bir sanatkâr için değil,genç ve güzel kalmak isteyen her kadın için lüzumlu bir güzellik müstahzarıdır,j* Bugünden itibaren Puro güzellik metodunu siz de tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • Hakikati anladığmza kanaat tirdikten sonra aptalca türe t ettiğimi muterifim.Yalnız ou da unutmayın ki sizin go kudretiniz beni çok müş 1,çok üzücü bir duruma dü rmüstü-Ben kocamın ölümü onunla berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • BULMACA Hazırlıyan:Ere;mend ÜNVKR f 2 3 4 5 6 7 8 9 w 11 12 f H' I-2 H| al ^f*i 4 5 6 7 L-a Er^m 9İ 101 11 12 Soldan saŞs 1 Kaatil aramasında başvurulan bir vasıta;Kayıp;Üze rine bas.2 İbadet evinin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • İmparator laııoel:Ne yapp yapmalı,Çelebi tetaf ayt bir ait evvel Aitaetoluya geçirmeli,dedi 118 Diğer divan azaları da salâhiyetleri nisbetinde bu sözü pekiştiriri lâflar ettiler-Elçiye ikramlar olund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • Mikrofondan portreler Dr.Nevzat Atltğ Son günlerde İstanbul Konservatuarı ilmî Kurul üyeliğine seçilmiş olan doktor Nevzad Atlığ musiki hayatına he nüz sekiz» dokuz yaşında iken,güzel keman çalan abla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • Televizyon dalgaları ne mesafeye yayılabilir?Televizyon yayınları için buün uzunlukları 10 metreden sağı olan kısa dalgalar kulınılnta ktadır.Bunun sebebi udur:Bilindiği gibi bir cür rin göze görünmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • Ankara Radyosu yıldızla r:ndan Muallâ Mukadder Atakan kaynanasını tedavi ettir mek üzere şehrimize gelmiştir Muallâ 'Mukadder'in Istanbu radyosunda bir konser vermes muhtemeldir.Uzun müddetteriberi be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • Radife Ertem Erdem Kardeş'er ihtilâfı Tanınmış ses sanatkârlarından Radife Erten şehrin tanınmış bir gazinosunun patronluğunu yapmaktadır-Radife Erten.Erdem kardeşleri bu gazinoya mukavele ile bağlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • Celâl Şahin radyod?n ayrıldı Sesle:Çizgiler sanatkârı Celâl Şahin:yedek subaylığını yapmak üzere Ankaraya gitmiştir-Celâl Şahin askerliği.ıi bitirinceye kadar radyodaki programlarına veda etmiş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1953
  • Ankara Radyosu takviye ediliyor Ankara radyosu kadrosuna imtihanla 10 kişi.alacaktırîmtihan 5 kasım,perşembe günü yap.lacaktır.Bu imtihana girmek için 300 kişi müracaatta bulunmuştur.Halen Ankara rad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Türk-Amerikan iktisadı işbirliği hemmıyetli kararlar arasmda,Büyük Millet Meclisinin Du devresin© sunulması beklenen,yeni petrol kanunu tasarısı vardır.Türkıyede iki ufak petrol sana sı vardır,fakat j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Telsiz elekti ik naklediliyor Bir İtalyan mühendisi tel irtibatı olmadan iki nokta arasında elektrik nakline muvaffak oldu Cenova CAP)Bir ita] yan uım adamı,genu mşaat mühendisi kaptan Gioseppe de ini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Kat mü kiyeti [Baş tarafı birincide.Yeni tasan önümüzdeki günlerde Mecliste müzakere edilecektir.Bu taaan kabul edildiği takdirde uzun zamandanberi münakaşa ve tetkik mevzuu olan kat mülkiyeti esası v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Ma'»tva suikastı c'âv asına bug/in eleven ediliyor Ankara.3 Anka)Bir müd rîet evvel şetırtmis 1 met A£.r Oza mahkemesinde başlanan Malatya suikastı davasına yann da aynı mahkemede «abah saat 10 dan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • edilir alıyor Sovyetler,tek kumanda a tjndü birleşen mukavsmetçiiere karşı tenkil hareketine girişti ljonara A.A)işmara leri mahalli köylüler tarafından temin edilmektedir.Bu partizanların batı Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Yugoslavya plebisite razı oluyor Pari» 3 A.A)29 ekimde Belgratta Mareşal Tito ilo bir görüşme yapmış olan senatör John Blatnık dün burada verdiği bir beyanâtta,Titonun Trieste mevzuunda halka Triesten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • PELL ANIN KONUŞMASI Milano.3 A.A-İtalyan Başvekili Giuseppe Pella,imlâno Belediye dairesinde italyan Liberal Partisine mensup bir Trieste heyetini kabul etmiş ve bu kabulden sonra gazetecilerle konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Beş milyon lirayı bulan kaçakçılık [Baş fi rafı birincide!Son defa vuku bulan ihbar üzerine bıj.firmaların kaçakçılığı tesbA edilmiş ve tahkikata başlanmıştır-Diğer taraftan gelir vergisi taksitlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • ingiltere Parlamentosu açıldı [Baş tarafı birincWc] masını temenni ediyoruz.Eğer bu konferans milletlerarası mü nasebçtlerde bir salâha yol açar sa,bu da her iki tarafın yem gayretler sarfetmesini sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Atatürk mitingi [Baş tarafHN""Hd^ halde Anıt kahire gr&krek,mozole kısmının önündeki meydanda konusmalaır yapıla cak ve daha sonra Anıt kahir tavaf edilerek mitinge son ve rilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Voroşilov ortaya çıktı Moskova.3 A.A.Sovyet YüKsek Şurası Reisi Voro şılof bir aydan fasla süren tatilden sonra,yeni Yunan Büyükelçisi Konturaas'tn ıtımadnameaini kabul etmek üzere I bugün vazifesi ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Genç bir kız int har etti Fatihte Halıcılr caddesinde 20 numaralı apartmanın 4 üncü katında oturan Meliha Elli 3 İti oğlu adında 30 yaşlarında bir kız,dün evinin tavanarasında kendisini iple asmak sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • TALBOTTUN DEMfiCf Vaşaıgton 3 AA.A yancuui uciuukna ureen bu gun vcrcugi bcyanaaa,havıituvveut-iuun ispany&oa atou Uuiuoitol SWAM yxtziiuiyi OuŞu* autunu aÇxKi ıyou ua-ıtşus.j xui~tAica iu .va ve&ui T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Amerikan Hava Vekili Türkiyeye geliyor [3aş tarafı birineaie] nistan ve Türkiyedeki hava üsierını gezeceK ve Auna,An kara ve isunwuida Yunan,rluık ve AineriK.au idarecue* nyıe goruşmeıer yapacaklardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • mistir.Vekil,Amerikanın böyle bir tasavvuru göz önünde tut ması halinde bunun düayaya ve günün birinde karşılaşılma sı melhuz düşmanlara ilân edilmiyecegini belirtmiştir* Dün Amerika havacılık ve kili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • DÜLLESİN AÇIKLAMASI Vaşington 3 AP)Dış:ş| leri vekili Foster Dulles bugün Amerikanın ispanyada atom silâhlan stok etmek ta savvuruuda olmadığını sövle"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Merzuka Akçam TBaş tsırnfı b?Mlîstehcen resim bulundur mak ve döviz kaçırmak suçlarından 3 ve 4 üncü Asliye Ceza Mahkemelerinde açılan diğer iki davaya önümüzdeki hafua içinde başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Nobel mükâfatı TBaş tarafı birinridel ne göre mükâfatları kazanan lar Hollandalı Prof.Fredrick GerLk ile Strassburg um versitesi Profesörlerinden Her mann Staudıngerdır Hollandalı Prof.yeni tipte bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Ankarada yangın ^X8®* t»"1** birincide] n:n 243 üncü' çuZcslse alt anbarda saat 19 a doğru henu^ anlaşılamıyan bir sebepten yan g;n çıkmıştır.Rüzgârın tesiriyle kusa zamanda genişi iyen yangn Askeri f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • israil'e Amerikan yardımı Washington,3 U D D.ş işleri Vekili Foster Dulles bu gun bir basin toplantısında verdiği beyanatta.Israııe yapuınutvLa olan malî yardıma yeniden başlanıldığım,çüukü Larail hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • İSKAİL VE LKDUN ASKERLERİ ÇARPIŞTILAR Kudüs.3 A.A)Dün gece Budrus Ürdün köyüne Utar ruz eden 60 İsrail askeri ile 90 Ürdün askeri arasında 90 dakika süren bir çarpışmanın vuku bulduğu bildirilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Bir Norveç gemisi yondı Boston limanında Ucan yangında 7 kış:öldü Sabotajdan şüphe ediliyor Bostan 3 AJL)Son gürLjçınde boston limanında aura uncu yangın olan norveç bandu an rJiucK.iî'aicon şuebın de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Sovyet Rusya dörtler toplantısını redd îtti [Baş tarafı birincide] vabî notada reddetmiş ve komünist Çinin de dahil olacağı beşli toplantı hakkında evvelce ileri sürmüş olduğu teklifi tekrarlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • SALDIRMAZLIK ANLAŞMASI Washington.3 A.A.Cumhuriyetçi Lider Senator William Knowland» bugün için Rusya ile bir saldırmazlık pak tının akdine muarız bulunduğunu açıkça ifade etmiştir.1926 yılından beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Bütün 1**1 48* KİNİNLİ GRİPİN BAŞARİ İLE KULUNIÜR.GRiPiN 4 saat ara ile günde 3 adeWalinabilir.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • Belediye odun ve kömür satışlarına başlıyor [Baş tarafı birincide] Bugün öğleden sonra,Iku sat Müdürlüğünde,gömür tanzim satışlarına memur edlen mutemetle yapılacak görüşmede kömürün perakende sauş iî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • casusluk hâdisesi [Baş tarafı birincide] dındaki sabık bir Rus casusu vasıtaaiyle Sovyetlere satılmak istenmiştir.Bir sene kadar evvel cereyan «den ve umumî efkâra yeni aksettirilen casusluk hâdisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • İranda bir kızıl komplosu meydana çıkarıld.Komünistler,Musaddık'ın muhakeme edileceği gün umumi grev ilân etmeye hazırlasıyor-j hırdı Tahran,3 AP)Tahran' askerî valisi Ferhad Dadsetan Musaddık tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1953
  • İKTBAS Boşanmış kadınar ile evlenmenin mahzurları »•«tarafı S üncüde)nan Charles Brune,Fransız dev Jetine 7 aene başkanı,k edebılecek sayılı kimselerden bir yeti.Mutediller de kcıı.rf ısını destek tüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • Istanbul Beledî yi sl ŞEHÎJî TİYATROSU Bu temsile malı us olmak üzere saat 20.30 da i Dram kısmıi'AVRU KAHTAL L'AİOLON)Yazan:Edmond Rostand Sabrj Esat Siyavuşgil Ker çarşamba akşamı talebe geeeeidir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldjğj yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • AZ FAKAT ÖZ YİYİNİZ 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BıSKÜİSiNOE 470 kalori olduğunu unutmaymıı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanıg Ag«hş Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr^ 64.03 64.03 Belçika Fr 5.61 5.60 İsveç KX 54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • İşçi Evleri inşaatı yaptııılacak Etibank Genel Müdürlüğünden:1.Murgul Bakır işletmemizin Fabrika sahası ve maden üstü mahallinde iki muhtelif tip üzerinden 100 adet işçi evi ve haricî tesisatı inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • E?S.V.1.No.Eu.Sa.Al.Ko.Bask.dan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-İhalesi 11/11/953 günü saat 11 dedir.Evsaf ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından:Malin cinsi Miktarı M.Teminatı t h Tarihi 1 Günü Saati 1200 TU €30 1575 16/11/953 a Pazartesi 14—15,16,130 03 13/11/953 Cuma 15.30 Fıçı çenberi 8000 Kğ.Kalibre çeliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • Devlet Orman Iş'etmasi Balıkesir Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Elma gediği istif yerinde mevcut 7 partide 254.056 metre küp yaş kayın tomruğu 2410.1953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • Piri.S.V.1.Ne.lu Sa.Al.Ko.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir-İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • **uTTe*x* WS/K?Dünyanın neresinde İmal edilirse edilsin yeryüzünde] bir tek General Electric kalitesi mevcuttur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • İLAN Tutum Bankası T.A.O.t&khyından 4/1360 sayılı kararname gereğince* eski kararname hükümlerine istinaden tescilleri yapılmış bulunan ihbar mektupları ile verilmiş tahsislerin transfer ve GUmrük nüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • Denizcilik Bankası T* A.O.1st Uman işletmesi müdürlüğünden İstetmemizin Sirkeci İstanbul Uman Müfrezesi komutanlığı karargâh ve müştemilâtının elektrik tesisatı ıslahı kapalı teklif alma yolu ile yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • ZİYAFET Komedi S Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çev.ren:Mebrure Alevoh Sahneye koyan:Muhvta Ertuğrul Çarşambadan başka her ak„ şanı saat tarn 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:4027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • miliuet ADone şartlın Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 80 Ecnebi memi«Ketlere iki mislidir.U?n şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa «mt.2,50 T.L.İlânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • Ziraat Traktörü Satmahnacak Devlet Demiryolları İstetmesinden 1 4 adet ziraat traktörü ve teferruatı teklif verme «r retiyle ve pazarlıkla satın alınacaktır.2 Malın ithâl edilmiş ve elde hazır mal olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • Kapalı Zarf Usulü İle Eksiltme ilânı Toprak Mahsuller i Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 iskenderun'da yapılacak sundurma Çelik karkas Saç örtü birim fiatı esasına göi'e eksiltmeye konmuştur.2 Mezkûr işin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • ISTANBUL 34.42 Açılış vs program 12.45 Haberler 13.15 Neşeli mü ak Pl.13.30 Şarkılar Oku yan:Akile Artun 13.50 Dana müziği Pl.13.15 Şarkılar P1.34.30 Radyo salon orkeetrası konseri 15.00 Kapa m* 18.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden As-ihtiyaç için 425 ton 1 inci nevi sabun ile 425 ton 2 nci nevi çamaşır sabunu kapalı zarfla 1311.953 Cuma saat 16 da İzmir Kışla As.Sa-A*.Koda ihalesi yapılacaktır.1 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8