Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • Bir Yugoslav ucagı mecburî iniş yaptı Uçakı Yugoslavya tarafından hediye edilen bir plâıörü şehrimize getirmekte idi Yugoslav uçağın m getirdiği planör Yugoslav Havacılık Ittiha-Sezoroviç adında bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • İngiliz boksörü Randy Turpin tevkif edildi Eski şampiyon genç bir kadını dövmekten sanık bölünüyor Nev York 2 AP)Maruf ingiliz boksörü Randy Turpin bugün bir kadının va ki şikâyeti üzerine,mahkeme Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • yi tmdiu.İleri riüen tenkitler.vap verilmiştir.Beolm KttJ.«tak «aJlrfîK-Ulîte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • Atatürkün nâşının Anıt-kabre nakil töreninin programı tesbit edildi Muvakkat kabirden alınacak olan nflş 12 generalin refakatinde ebedî istirahatgâhına tevdi olunacak Ankara,2 T.ILA)Büyük Atatürk'ün n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • Yeni bir çimento fabrikası Güvercinlik fabrikasının temel atma töreninde Bayar ve Menderes de hazır bulundu Ankara,2 Milliyet)Ankara çimento sanayii Türk Ano nim şirketi tarafından güvercin lik mevkii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • Bir şilebimiz Iskenderiyede kaza geçirdi iskenderiye 2 A-A.Athel adındaki ingiliz şilebi ile Sadıkoğlu Türk şilebi bu »abah İskenderiye limanında çarpışmışlardır,ingiliz gemi si,Türk şilebinin teknesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • Amerika,ispanyaya atom silâhları sevkediyor Muhtemel bir düşman taarruzuna karşı Amerika şimdiden İspanyada hava üsleri tesisine başladı Madrit,2 AP)Amerikan Havacılık Vekili Harold E-Talbot bugün Mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • Yeni Ticaret ı.ı ı II rejimi VYeni ticaret rejimi yakında yürürlüğe girecek tir.Tüccar ve sanayiciler kararname üzerinde dikkat le durmakta,kendi idare heyetlerine verilen selâhiyetlerihükümetin geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • D.P.Genel İdare Kurulu dün toplandi Geç vakte kadar devam eden içtimada partiler arası vaziyetin görüşüldüğü tahmin ediliyor Ankara 2 Milliyet)Demokrat Parti Genel idare kurulu bu akşam saat 17 de top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • Ankara Üniversitesinin açılış töreninde n bir görünüs istanbul ve Ankara üniversiteleri dün açıldı Üniversite Talebe Birliği tarafından aynı saatte tertip edilan ayrı bir tören de Marmara sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • i Nato hava tatbikatı i dün aşladı i Türk.Yunan,İtalyan ve İngiliz kuvvetleri üç gün müşterek müdafaa dene-meleri yapacaklar Napoli,2 AA.Güney Avrupa kesimi müttefik kuv vetleri kumandanlığından bil d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • j MECLİSİN AÇILIŞI Büyük Millet Meclisi 9-dönem 4 tadl ve son devre çalışmalarma pazar gününden iüharen başlamıştır.Resim Başvekil Adnan Menderes ve Dışişleri Vekili Fuat KöprUltiytt,Reisicumhur Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • Bugün gebrenizde havımın I umumiyetle bulutlu geçeceği,rüzgârların orta kuvvette escceği;sühunet derecesinin değiş miyeceği tahinin edihniMir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • İlk okul talebeleri kar» tahtada eski re yeni yazının mukayesesini ya parlarken Harf inkılâbının 25 inci yıldönümü dün kutlandı Milli Tesanüt Birliği Başkan Profesör Ekrem Serif Egeli iakı!âp!arımıun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • «BtR AZ SAGA DÖNÜLECEK TtR» Çarşıkapı Nalçacı Hasan eanvinde Arapça harfler" le yazılan ba yazıda kıblesi yanlış olan camiin durumu cemaate bu şekilde izah edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • Nişanfaşında yol kesen üç kişi yakalandı Bir pastacıyı soymak ist 3 yen müt^cav zer adliyeye v*riMiler Evvelki gece Nişantaşında bir gangsterlik hâdisesi olmuş tur.Cihangirde Tüfekçi çıkmazında 17/5 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1953
  • Millî güreş takımı dün gece tesbif edildi İşvece gidecek olan takımımız Hüseyin Akbaş,Mustafa Dağıstanlı,Cemil Sanbacak,Osman Kambur,İbrahim Zengin,İsmet Atlı,Haydar Zafer ve Memduh Ertek'ten teşekkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • KfSA R Bu toplantıda,ilkokulların eğitim öğretim ve yönetim meseleleri üzer nde konuşulmuş ve alınacak tedbirler gözden geçirilmiştirir Alâkalılar tarafından bildirildiğine nazaran Türkiye ile Be^ika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Tâii&ncüıof Birîiğicıin ko g esi y&pAM istanbul 'tütüncüler birliği nin ynıiK kongresi «tüm sa *t lo de Dirııgm ianen xıa nınoalkı luKaiıiide yapılmış lir.Bu münasebetle okunan bir yıibiK laany e t ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Al doğ ımn duruşma-j e*ail 1j Millet Partisi taraifandan Kasımpaşada tertip edilen si yasî toplantıda Başbakan Adıı^n ıvıenderes hakkıaada ha karetaonız sözler sarfettigi id diasile mahkemeye verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Kaloriferlerin yakı masına kmrar varildi Belediye zabıta talimatnamesinin ^51 inci maddesine göre ısıtma şartı ile kiralanan!apartman,han,otel ve pansi yonların kaloriferlerinin bu ayın başından itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • V ^ö n i*;Vali ve Belediye Reisi Fah rettın Kerim UoKay uşutmüs tfin mütevellit hafif bir rahat sizlik geçirdiğinden dün vazi 2fesine gelememiş ve evinde is tirahat etmiştir.Evvelki gün ateşi 39 santi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Okul ar normal tadri-^ta bağladı Cumhuriyet Bayramı dola yısiyle b^r müddetten beri ta tilde bulunan ıik ve orta öğretim müesseselerinde dün sa bahtan itibaren normal tedrisata başlanmıştır-Diğer tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Yeni t,caret r e i i m i ftha'âtçıiardao alınmış «tan yüzde 4 ve 2 I erin iadesine dün başlandı Yeni dış ticaret rejiminin ithalâta ait hükümleri dünden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Paris Belediye Reisi bugiH gidiyor Misafir olarak şehrimizde buluaan Paris Şehir Meclisi Başıtanı M.Dupout ile ikinci başKan M.Pınotean dün saat l1 de Vilâyeti ziyaret etm-ş ve Vali adma Vali muavini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Başkurctâr İçin tekumül kursu pçılıyor Millî Eğitim Müdürlüğü ©eh rimizin muhtelif ilkokulların da bask""t tekâmül kursları açmağa karar vermiştir.Bu kurlar,Jcasımda Emi nönü Mahmutpaşa ilkokulun da,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • TAKVİMDEN ğâ YAPRAK Dirozda ahlak babında.Almanları seven bir t&rudığ m var,son zamanda bu memleketin bu kadar engel,tere rağmen kalkınması hususunda,ticaret,sanat âleminden sızan haberlerden çok mUta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • p i L I S T Ş şli Çocuk Hastahanesi hademelerinden Has3n Karaman,bir şakalaşma esnasında,arkadaşı îsmail Köse'yi çak,ile sırtından yaralamıştır.Suçlu yakalanmıştu*ir S lâhattin Tekeli adında bir sab k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • 25 j 3 Kasım R»ı 21 j Sefor 1953 Ekim L87S Salı 1369 VAKtT VASATİ RZAVİ Güneş 6.34 1.29 Öğle 11.58 6.54 İkindi 14.45 941 Akşam 17.03 12.00 Yataı 1837 1.38 îmsa k 4.54 11.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)44 Yazan:»Sadi Merak etmeyin,gizli merkezi yakında yeniden tesis edeceğiz.29 Bir an geldi.İsmetin,polisin yakasındaki elleri gevşedi,ve parmakliKİardıın denize yuvar landı,polis,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Tahmil ve tahliye tarifesi değişti Son günlerce Butlanım z Jan yapman ihı-fcjıt eskiye nazari j f zaJastı Limanımızdan muhtelif yabancı memleketlere yapıbn ih racat.son aylar içinde mühim surette artm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Bundan evvelki yazılarımızda erkek ve kadındaki kıs.rlık hakkında izahat vermiştik.Bugün de ilkahın ve suni aşılamanın nasj vukubu'duğunu anlatmağa çalışacağ.z.Kadın cins!hayatında fizyolojıkman mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Bazı s.mtiere yeni-j den su veriliyor Kadıköy,Altıyol ağzı,Kızlı!toprak,Fenerbahçe,Kalamış,i Söğütlücesme havalisinde ter koşa ihtiyacı olanların talep lerini karşılamak üzere yapı-lan işler ikmal edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • ŞrföHer cemiyeti bir beyanname yayı ladı istanbul şoförler ve ötomo bilciler cemiyeti üyelerine b.r beyannaxuc j Bu beyannamede iâsLık sıkıntısını önlemek maksadile Tica ret Vekâletinin musoet ted bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • HALKIN Gene stadyum Fatih:Sinanağa mahallesinin Yeoi Mektepli »okag nıla oturan okuyucumuz Şemsettin Günaitan yazıyor: cBu pazar günü yapı'au Fenerbahçe Adalet maçı da her Fenerbahçe maçı gibi Mithatp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • Bir kayboldu Müddeiumumi] k ve polis hâdiseye el kovarak tahkikata baş adhar Müddeiumumilik ve Emniyet makamları esrarlı i ir kayoolraa hâcüsesine el jt&ymuş-Uırd.r.Ka^ı.çeo^eue.jstuSyun ardasın da 71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • ¦iu.v/^1*'A^AiA-N.8 if I oçent Dr.JN.Şazl Köse.«nihai tarafından,bugün saat 18 da Beyaz.t Marmara lokalinde cYurdumuzda Sosyoloji biliminin doğuşu» mevzulu bir kooferans verecektirburs if Türkiye Mual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • h ektrîk ku su oıt kasımca acıtacak Dün.Teknik Üniversitede başlaması gereken Elektrik gece kursları)10 kasım salı gününe tehir edikniştir.Bu gecikmeye sebep Cumhuriyet kayramı tatdünin girmiş olma si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1953
  • ti bi/infiiâk son^nda yara.archlar Acibadftode Çamlıca Kız lisesi karşısında Mustafa Kan tâemir adında birine ait inşa a-Ua çalışan Ali Güibahçe ve Mehmet Güibahçe adında iki anaeie,inşaattaki molozla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Ben şimdi dışarı çıkarım» yol paranı tedarik etmeğe çalışırım dedi.anneciğim yarın sana ve annen için bir az yolluk hazırlar.Çarşamba günü yola çıkarsın-Bir gece Adapazarında kalmak icabederse,kalırsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Adenauer taraftarları yeni bir zafer kazandı Hamburg parlâmentosunda hükümet taraftarları 62,sosyalistler Boan.2 Nafen)Batı Almanya Başvekili Dr-Adenauer ile onu desteklemekte olan par tiler yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Rusyanin atom âltml Londra.2 Nafen)Sovyet Rusyanin faaliyetini ve hüviyetini çok gizli tutmakta olduğu bir numaralı Atom âliminin hüviyeti belli olmuştur-Faaliyeti hakkında yina pek az malûmat elde ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Alman/ada sahte asilzadeler ço adı Bonn,2 A.A.İkinci Dün ya Harb nden sonra Almanya sahte kont ve baronların cenneti hâline gelmiştir.Şimdiye kadar 2000 sahtekâr düzme asaiet unvanı kullanmak suçu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Sudanda seçimler Kahire,2 A.A.Sudanlılar bugün tarihlerinde ilk d,fa olarak Mebus seçimi yap maktadırlar-Bu seçim.Suda.in tam bağımsızlık veya Misi,ile birleşmek hususundaki ar zusunu gösterecektir-Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Bir artist.askerî mada!*a verildi Paris,2 T.H.A.İkine Dünya Harbi esnasında gönle digi basanlardan ötürü.Pars!bir komedi y.ldızı olan Lis Graf,askeri madalya ile talt i edilmiş bulunmaktadır.Madalyayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Fin Üniv^rsütasinin korosu Am ikada Newyork.2 AA.Helsinki üniversitesi erkek korosu Amerika ve Kanada'da g^nü bir konser turnesine çıkmak üzere» hususî bir uçakla bugün buraya gelmiştir-65 üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Assa fcar.ci hibarJer AMERİKA Nevv_Jerse,y şehrinde garip br hâdise olmuş,elbiseleri tutuşarak,tepeden tırnağa kadar alevler içinde meçhul bir kimse soknkta sendeliye scndeliyı yürüyerek ölmeden bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Romanyada 13 casus idam edildi Bükreş radyosu idam edilen casusların Amerikada yetiştirilmiş olduklarını iddia ediyor Viyana» 2 A.A.Bugün burada öğrenildiğine göre,Bük reş'te bir askerî mahkeme tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Amerikalı bîr gazeteci karısını yaraladı Virginia.2 A.A.Muharrir,kâşif ve eski gazete tâoii Randolph Leign dün bir aile münakaşası sonuntîa karısını ta banca ile yaraladıktan sonra intihar etmiştir.Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Sümer bank İzmir de ye i tesisler kuruyor İzmir,2 T.H.A.Sümerbank,Ege bölgesinde yeni tesis ler açmak yolunda teşebbüslere girişmiş bulunmakladır.Bu arada Bankanın İzmir şubesi ile Sümerbank basma san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Bir döviz kaçakçısı mahkûm oldu Döviz kaçakçılığı suçu ile adliyeye verilen tütüncü Hayik Minoyan'm Beşinci Asli ye Ceza Mahkemesinde de vam edilen duruşması sona er mistir.Mahkeme sanığı,ay hapis ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • n başını bılta ile yardı Beykozun Alibahadır köyünde kanlı bir hâdise olmuş tur-Bu köyde oturan Hüseyin Kök adında bir genç,evvelki gece,bir kan davası meselesinden araları açık bulunan Kâmil Kayanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Bsfediye Sarayı inşasına başlanıyor Atatürk Bulvarı üzerinde inşa edilecek olan yeni Bele diye Sarayının ihalesi bu haf ta içinde yapılacaktır.Yedi milyon liraya çıkacağı tahmin edilen Belediye Si ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • SUmerbank mamullerinin satışı arttı Mevsim münasebetiyle Sü merbank mamullerinın satışlarında büyük bir artış muşa hede olunmaktadır-Müessesenin muhtelif şu belerinde sene başından 31 ekım akşamına k2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Japon diplomatları Ramada toplanıyor Roma.2 A.A-Avrupa memleketlerinde,Türkiye.Mısır ve Güney Afrika'da hükümetlerini temsil eden Japon diplomatları,siyasî ve iktisadi gelişmeler ve Japon politikasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Birleşmiş Milletlerin Salâhiyeti Henry Byroad müstemleke ler meselesinde Birleşmiş Milletlere fazla selâkîyet verilmesini istedi» Kaliforniya.2 A-A.Kuzey Kaliforniya Dünya İşleri Konseyinde bir Konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Avra bugün şehrimize gaüyor Ankara,2 Milliyet)Anıe rikamn Türkiye Büyükelçisi Av ra M.Waren yarın uçakla Istanbula g decektir.Avra Waren îstanbuldaki propeller kulübün,de bir konuşma yapacaktır.BU yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • FIKRA Simsar'a,doktora dair Ta*\BUĞRA «Simsar kullanan doktorlar» ötcdcnberi dedikodu mevzuu olur,zaman zaman da gazete haberleri arraına geçer.Bu defa da öyle oldu:ts3onbul Tabib Odası'nın 31 ekimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • İKTİBAS Clark Gable verdiği size sadık olduğunu ispat etti L.r sene evval û}ik ol juju Fransız kızı beyaz par denin bu bir numaralı Don juan'.na inanmamıştı ama aradan g 3çsn zaman zarfjnda fikrîni de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Kadıkö/daki yangının fai i yaka'anJı Kadıköyde Talimhanede 7 numaralı evde yangın çıkarmağa sebebiyet vermekten sanık olarak polisçe aranmak ta olan Manolos Komıdis dün yakalanmış ve adliyeye veril mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1953
  • Von PâuICis Muhtelif menbalardan alman haberlerden Nazi mareşalıamı dan Von Paulüs'un Doğu Almanya sclâhlı kuvvetlerinin başkumandanlığını deruhte et mek üzere memleketine geldiği anlaşılmaktadır* Von
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.11.1953
  • I I ^m B B B «K b fl B ^i ^h ^b ^b ^b h ¦jp m ^f pji JBIB-H K vBB iB^^ıBfc.BiBp^.BJi.Wil BW bbbbbi bbvBbi Ankara ve İstanbul Üniversiteleri yeni ders yılına b?ş'ach IHin Ankara ve İstanbul üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1953
  • HEKGÜN TÂRİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Kör ve sağır bir mucid Viekers yeni bir şey tasarladığı zam birini çağ rır yarı mafJuç halde bu arasına aldığı model macunu ila Bu yazımızda hem kör hem de sağır olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1953
  • Güneş banyosu yapın Garip lakat doğru-Janet Leight güzelliğrnl sabah saat dokuz ve on arasında yaptığı güncş banyosuna borçludur.Janet'in bu iddiası Hollywood'un bir çok estetik doktorları taralından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.11.1953
  • Avrupa s madan INGÎLTERE LÎG MAÇLARI Cumartesi günü yapılan İngiltere lig maçlarında alınan neticeler şöyledir:Arsenal S.Wednastay 4-1 Aston Villa Bolton 2-2 Blackpool W.B.Albion 4-1 Cardif Charlton 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.11.1953
  • J Şehrimizde muhtelif maç] ut İdare eden Beynelmilel italyan hakemi H&tillo iki Türk hakemiyle b!rlikte TÜRK FUTBOLUNUN EZELl DERDÎ kem Federasyonun,İıtgiltereye olan müracaatının akim kalması üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.11.1953
  • lîu mevsim yapılan şarpi yarışlarından birisinde,fki tekne rüz garın tesiri ile çarpışma tehlikesi geçirirlerken Su Sporları Federasyonunun 1953 yılı faaliyetinin programı Bugüne kadar Federasyon Su s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.11.1953
  • Zatopek iki dünya rekorn kırd Prag T.HA.Zatopek 10 bin metreyi 29-01.6/10 d koşarak kendine ait bulunaı dünya rekorunu yenilemiştir.Diğer taraftan Zatopek.mili 28 84/10 da koşarak G.P rie'ye ait olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.11.1953
  • it ""Si/C-İ.*e î V Türkiye şampiyonlarından Keraml Sakaryantn güze)bir viraj alışı* Bu sene yapılacak olan kış sporlarının programı Önümüzdeki ocak ayından itibaren yurdun muhtelif vi âyetlerinde kaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.11.1953
  • Yunanistan İsrail'i 10 yendi Atina.A.A)Panatinaykos stadyomunda dünya kupası için oynanan Yunan israil millî futbol maçı 1-0 Yunanistanın gaiebesiyle sona ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.11.1953
  • ingiltere millî takımı seçildi Londra.2 T.H.A)11 Ka simda Irlandaya karşı çıkacak olan ingiltere Millî takımı bugün seçilmiş ve ilân edilmiştir.Takıma üç yeni oyuncu alınmış ve seçilmesi beklenilen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.11.1953
  • Millî park ve ormanlarımız Birleşik Amerika'nın şeker ihtiyacı,yalnız Orcgan ve Was hington devletlerinin odun artıklarından karşılanacaktır.Ya pılan hesaplara göre bu günler hiç de uzak değildir.Meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1953
  • İKTİBAS Glark Gable verdimi söıa saiîk olduğunu isbat etli Raçtanafı 3 üncüde)midir yoksa başka bir sebebi mı vardır,bilinemez,kalbi çarparak ahizeyi ahr ve gülerek konuşmaya başlardı.Bu gecelerce böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı KİNİNLİ GRİ İPİN KULLANINIZ 4 saat ara île qunde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1953
  • Düzmece MUSTAFA "Aman efendim,Osmanlılardan para alnmk:aklımızdan dahi geçmez o nasıl tekliftir.Jj H7-Ibrahim Paşa geçmişi hatırlamak istercesine bir an düşündü;sonra İki dizi üstüne gelerek anlatmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1953
  • J/^v e mm-DUT AĞACI CİHAT ÖZHAN Halil Ağa atına tğer vururkeıı keyifli keyifli ıslık çalıyordu.Sıcak bir yaz günü.Güneş karşıki çanın dağın ardına doğru kayıyor.Her yeri kaplayan derin sensizlik havas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1953
  • Başını kaldırarak Trent'a baktı,onun çehre hatlarından sözlerinin yaptığı tesiri okumak istiyordu.Ressam heyecanını belli etmeden,sükûnetle cevap verdi:Sizi tanımaya başladıktan ¦onra kanaatimi değişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1953
  • Hazır.'ıyan:Ercilmend 0NVE3 5 6 7 8 9 10 11 12 SHcfan sa$a 1 Onsuz ekmek yapılamaz;tstinatgâh.mız.2 tdrarda bu lunan bir madde;Göğüs kabar tan;Bir göz rengi.3 Alkış;Bir nevî iht sas;Asker.4 Bir renk;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1953
  • KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI Kremi i PURO Tuvalet Sabuna Cildinizi besler.korur,yumuşatır.tazeleştirir/ve güzelleştirir.i Bol köpüklü Ntfia kokuluaim 100 de 100 saftır^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan is;192916)lira 69 kuruş kesil bedeli Osmaniye Tacirli yolu 0+000 11 296 Km.arası tesviye mer ez ve Btablize inşsatıdır-2 Eksiltme 20/Kasım/1953 tarihine rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Pakistan ticaret heyeti geliyor Bağdat,2 TH.A.Kalabalık bir Pakistan Ticaret Hey'eti dün uçakla Karaşi'den Bağdat'a gel mistir.Pak'stan İle Orta Şark mem leketleri arasında ticari rriüna sebetlerin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Millî güreş takımı dün seçi'di [Bağ tarafı birincide] 57 K!lo:Mustaıa Dağıstanlı Ali Yıga ittifaıda,Kemal Demirsüren Yaş ur Yılmaza ittifakla.62 Kilo:Hıza Doğan.Aptullah Savaşa ittifakla.Recep Andık S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Yeni ticaret rejimi [Başmakaleden devam] deki birlik faaliyetlerine nazire teşkil edebileceği için o samanlar olduğu gibi meslektaşlık,arkadaşlık,takdir hatasıhatta hatır,gönül gibi sebeplerle ölçüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Amerika,ispanyaya atom silâhlan gönderiyor [Baş tarafı birincide] açılacağını söylemiştir.Vekil,Amerikanın,Büyük Bri tanya,İspanya,İtalya ve Türkiyede hava üsleri kurmak suretiyle Rusları ihatayı matu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Bir Yuguslav uçağı mecburi iniş yaptı ritaş tarafı birincide!nnda Belgraddan hareket eden uçak aynı sebepten dola yi Dedeağaca da inmek zo runda kalmıştır Yugoslav uçağı» Büyükçek meceye gönderilen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Nato hava tatbikatı dün baş'adı I Baş tarafı birincide*!Çarşamba gününe kadar devam edecek olan bu manev ralar Napoli genel karargâhı nın idaresi altında işbirliği ya pan Malta ingiliz kuvvetleriy le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Yeni bir çimento fabrikası [Baş tarafı birincide")Törende Ankara çimento sanayii anonim şirketi idare mec lisı reisi Uzeyir Avunduk bir konuşma yaparak,törene şeref veren Reisicumhura ve diğer davetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • ingiliz-iran petrol müzakereleri başlıyor Iran Saray Nazırı cün dînf lider Kâşanîyi z'yaret ederek rz3hıt vsrii Londra 2 AA.ingiliz resmî çevreleri,Iran dışişleri vekili Abdül Entezamın cu martesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Mrşl.Eulganir.Sialinin yerini alıyor Londra.2 Nafen)Sovyet Mareşali Buldganin'in,bir zamanlar Stalin' d «Rus silâhlı kuvvetler başkomutanı» sıfatiy le oynadığı rolü oynamaya başladıgına dair deliller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Mahkemeye verilen 12 ithalâtçı firma Sanıkların duruşmasına yakında Ağır Ozada başlanacak Milli Korunma Kanununa aykırı harekette bulunmak tau sanık olan 12 tanınmış ithalâtçı firma aleyhine açılan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • We t mi i isterde efrarerrfî tv ut Londra,2 Nafen Westmim ter Abbaye'sinde şimdiye kada:bilinmeyen esrarengiz b r tabut ortaya çıkanlm ştır.Westminster Abbaye'sindekl tamirat esnasında Edouard the con
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Mısır Mason açıklaması İskenderiye,2 Nafen Mısır Mason Locası yaptığı btr a.Çiklamada.elli senelik bir devr den sonra İtalyan Mason Locî;sının kontrolünden nihayet kurtulduğunu kaydetmiştir.M sır Maso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Baynr'ır'ıV V IcâMin^en:Giresun barınak inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarfla teklif alma usulü ile eksiltmeye konulmuştur-1 Bu işin tahmin edilen Keşif bedeli 7 500.000* lira olup geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Randy Tu pin [Huş tarafı un incide")kararıyle,adi taarruz)yani dayak aunaktan sanık olarak Icv&ıt eöiun-şur.lvı.ss Adeiie Daniels adlı yaşlarında zen cı bir kadın memure olan şikâyetçi iurpin'ın eylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Nşantaşmda yo!kes3n iç kişi ilîa.ş tarafı birincide] Gangster taslakları yakayı ele vermeden savuşabilmiş ve dün sabah ta pastacıyı diıkkâ nında bularak kendisinden 1000 Ura istemişlerdir.Soüri,önce k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • İLÂN Tufum Pankası T.A.OrtaM ği"?dan ı 4/1360 sayılı kararname gereğince,eski kararname hükümlerine istinaden tescilleri yapılmış bulunan ihbar mektupları ile verilmiş tahsislerin transfer ve Gümrük n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Cihanbey'i Telediye Başkan-ığmdan 1 Kasabamızın içme su tesisatının kaptaj,isale.depo ve şebeke kısmının ikmâl inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt* meye çıkarılmıştır.2 inşaatın muhammen keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Atatürkün n kabra nakil [Baş tarafı birincide]' saat 830 da,Mebuslar.845 de.Vekiller heyeti ve Kortııplo maıık ise saat 9 da MuvaKkakaoude kendilerine ayrılan ye* len alacaklardır-Saat 9-Ud d.Reısıcum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Pakistanda Cumhuriyet ilân edildi Karaşi 2 AA)Kurucu lar meclisi bugünkü toplantı sında Pakistanda cumhuriyet ilân edilmesine karar vermiştir.Meclis,müstakbel anayasa hakkında hazırlanan esas prensipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Yedek subay namzetleri Ankarada Ankara,2 THA.40 inci Dönem Yedek Subay okuluna katılactık öğrencilerden birinci kısım bugün Eğe bölgesinden trenle şehrimize gelmiştir İkinci k3filenin de yarin sabahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • Harf inkılabının 25 nci yıldönümü Baş tarafı l.lrincidel ri hareketlerden millî kültüre vurulan darbe,diye bahset miş,kanun hükümlerinin tat bıkatı üe diğer bazı hususlar da yaptıkları teşebbüsleri tz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1953
  • İstanbul ve Ankara Üniversiteleri dün acildi [Baş tarafı birincide] Bu ders yıhn.n arzett ği huşu siyet,fethin 500 üncü yıldönümü ile bir düşmesidir.Ünıver-Bitemız bu yıldönümü münasebetiyle sergiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • İstanbul BELEDtYESt ŞEHÎR TtYATROSTT Bu temsile man sus olmak üzere 39At 20.30 da Dram kısmı.YAVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand TuiK^a.Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe jrecesiC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • Bir gün Dikiş Makfnası Almak Niyetinde iseniz.M İNER V A'yi tercih etmenizin kendi menfaatmıza en uygun olacağım unutmayınız.Minervanın En yüksek vasıfta ve Lüks mobilyeli çeşitli modelleri vardır.Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • Kapalı Zarf Usulü İle Eksiltme ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 İskenderun'da yapılacak sundurma Çelik karkas Sag örtü)birim fiatı esasına gö^e eksiltmeye konmuştur.2 Mezkûr isin il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • Ankara Yenişehir Mithatpasa caddesinde bulunan bu apartmanın bir dairesine kat mülkiyeti şeklinde sahib olabilirsiniz.Bunun için 10/Kasım/1953 tarihine kadar 150—liralık bir hesap açtırmanız kâfidir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • MIMMW4MIM Lokman Hekiı* Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütîhassı»» Pazardan başka her giln sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata I kabul eder.İstanbul Divanyo»u No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • BABA YİĞİT Ko»ikmU 3 P*rde Yazan:John MiIHngton Sinjje Çeviran:Saffet Korkut Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru] Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • İstanbul Belediyesi i ânları Bina ve tarihî eser inşa ve tamiri yaptırılacak,çöplerdeki istifadeli maddeler satılacak ve kamyonet alınacak 1 istanbul Büyükadadaki Doğumevi binası tevsii inşaatının 49.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • Tokat Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Tokatta Meydan camünin onarımına ait olup keşif bedeli 20795.07)lira ve geçici teminatı 1559-63 liradır.2 Eksiltme 6 Kasım 953 Cuma günü saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • Elektrik inşaat ve tesisatı yaptırtacaktır Yavadı Belediyesinden Mesudiye Ordu 1 Yavadı kasabası elektrik mevzuu olan santral binası inşaatı.Makina ve elektrik teçhizatı,dizel Hrup elektrojen temin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • ntiUitjet Abone şartları lir.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 »0 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi memleketle»» iki mislidirflân şartları 2 ve 3 üncü sayfa saiiL 4 T.L 7 ve 8 inci sayfa acınt.2,ö0 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • MA Kambiyo ve «sham Hapams Açılış Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı o.8i 0.80 İsviçre Fr.6403 6403 Belçika Fr".5.GI 3.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Karışık tint f müzik P1.13.30 Şar Jülar.Okuyan:Ultfi Güneri 13.50 Küçük öğle konseri Fİ.14.15 Şarkılar.Okuyan:Güzin Siper 14.30 Dans ve caz müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • M.S.V.I.No.lu Sa.AL Ko.Basic,dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-Kapalı zarf ihaleleri hizalannda göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.11.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen asker?kıtaat İlânları M.S.V.1 No lu Sa.A!Ko.Başkanlığından:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarları yazılı balyalı kuru otlar ile balyalı samanlar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8