Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Fuhuş yuvasi halini alan bir otel basıldı Istanbul yakası seyyar kavak© lu,dün sabaha karşı Küçük Je» meceıle gizli bir fuhuş yuvasın» meydana cıkarmışt n\Küçük çekmecede,ismail Hak-Devamı Sa:7 SU:1 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • İki hırsız yakalandı Şehrimizde?çaldıkları eşya* lan Çatalca ya götürerek satan Faruk Gökçek ve Idris O* rak ve iki hırsız don Emniyet memurları tarafından yakalanmıştır-Resimde hırsızla?ve çaldıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • fcîrSd iki kamyon çarpışarak parçalandı Evvelki gün Istanbul Kdirne asfaltı üstünde bir kamyon kazası olmuş ve Çorlu 138 numaralı bir kamyonla bir askeri kamyon çarpışmışlardır.Besimde çarpışmayı müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Dumlnpmar dâvasına kattkm mtidahU avukatlar ve Loreatzon ile müdafi avakatı îhsan Yarsnvat köşede)Dumlupınar dâvasına bugün devam ediliyor Bugün Nabotand ve Dumlupınar süvarilerinin avukatları müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Tarım Vekaletine 40 milyon lira tahsiste bulunuldu Karşılıklı Yardım Teşkilâtı fonundan açılan tahsisin 10 milyon lirası 1953,20 milyonu 1954 10 milyonu da 1955 yılında kullanılacak Ankara,22 T.H.A.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Emin Kalafatın Hüseyin Cahit Yalçına cevabı Maliye Vekâleti vekili yanlış haberlere dayanılarak yapılan haksız isnatların raemteketse-verlikJe uyuşamıyaoağını bildirdi Ankara,22 A.A.22 eylül 1953 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • tamir Sanayi Odasında yajüaa till—hhırtıı Mr ftritariiş Gediz barajının inşası için faaliyete geçildi Ticaret ve Bayındırlık Vekilleri dün de Izmirde tetkiklerine devam ettiler îzmir,22 A.A.İki gün,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • N.Sadak'm vefatı teessür uyandırdı Başvekil Adnan Menderes dün yaveri vasıtasiyle merhumun ailesine tâziyetlerini bildirdi Kıymetli fikir ve yazl adamlarımızdan Akşam)refikimizin sahip ve başmuharriri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Kızıl Çin Birleşmiş Milletlere alınmıyor Vişinskinin Birleşmiş Milletlerde dün yaptığı iki teklif reddedildi Birleşmiş Milletler New-York)22 AA.Birleşmiş Milletler Agreman komitesi,Milliyetçi Çinin B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Surpagop hastahanesi Yeniden inşa edilecek plan Sürpâgop hastahane&inin temeli dün törenle atılmıştır.Besimde temele ilk harcın atalması görülüyor*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Beypazarında dün 150 ev tamamen yandı Zararın miktarı henüz tesbit edilemedi Felâketzedelere yardım gönderildi Beypazarı,22 AAJ Kasabamızda saat 20 de Masat bayırı ve Kurşunlu cami üzerindeki evlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Galatasaray Lisesinde imtihanlar Galatasaray Lisesinin ilk kısmına alınacak öğreneilerin giriş imtihanı dün yapılmıştır* Resimde» çocuklarının alacakları neticeyi merakla bekliyen veliler görülmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Arkadaşım Necmeddin Sadak BV n ecmeddin Sadak.Gala-D J| tasaraydan mektep arkadaşım.Kâzım Şinasi Ve kendisi ile müştereken •kurduğumuz «Akşam» dan ortağım,işgal günleri başlayarak Atatürk'ün kurtarıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Gürcistan Başvekili azledildi Bu suretle Stalinia leketinde ikinci bir tas» fiye yapıldı Londra,22 AP)Kızıl Kremlin giriştiği yeni bir tasfiye savletinin uca,bugün^ sabık poliS şefi Lavrent?Berianın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • İzmîrde dördüzler balosu Evvelki gece İzmirdc,Göl gazinosunda düı faatine bir balo verilmiştir.Türkiye Güzellik kratiçetd Ay tea A Uy ol,bu baloda hazır bulunmuştur.Resim» Ay tea Akyol'i* dörriüzlcrle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Ankarada fecî bir yaralama vakası oldu Ankara;22 Milliyet)Dün akşam Cebecide bir cinayetle bitmesi muhtemel olan bir karı koca kavgası olmuştur.Karısını çok fazla seven ve her hâdiseden sık sık kıskan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Amerika Savanma Vekil Muavini Ankaraya geldi Türkiyeyi ziyaretten son derece memnun ohlu&onu sûyliyen Roger Kyes,tetkiklerini müteakip ltalyaya gidecek Ankara,22 Milliyet)Birleşik Amerika Savunma Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin az bulntta sonralan acık geçeceği,sühunet derecesinin degişmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • TAicvaMMN m YAPRAK Necmeddin Sâdık ULUNAY Efll senelik bir arkadaşımın tedavi edilmekte olduğu Amerikanın Memorial llastahanesinde vefat eylediğini büyük teessürle öğrendim.Bu,kaybettiğim ot kadaş Nec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Bir genç kız intihara teşebbüs etti Usküdarda Toptaşı caddesinde 235 numarada oturan Aynur Akat adında bir lise öğrencisi imtiİlanlarında uğradığı muvaffa kıyetsizliktfn müteessir olarak intihar maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • flic.23 Eylül Ru.14 10 Muh.1953 Eylül 1373 Çorşarr.ba 1389 VAKİ T VASATI EZANİ İ Gftnef 5.48 11.42 ögı« 12.0S 6.00 tkind 15.31 9.25 j 12.00 Akşaı n 18.06i Yatsı 19.39 131 9 îmF?a c 4.09 10.02 J]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Stalin zamanında,gerek Sovyet Rusyada ve gerek peyklerde azami şiddet siyaseti güdülüyordu.Bu siyaset komünist olmıyan Ruslar ve onların esir ettikleri milletleri yavaş yavaş mukavemete ve her türlü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • if Türk Tuı izm Kurumunun tertip ettiği gezilerden dördüncüsü,2B eylül cumartesi günü yapılacaktır.BALO if Eyüp Kültür Derneği,önü müzdeki günlerde yapılacak bir cmehtap balo* su tertip etmiştir.TÖIİE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Afiş Müsabakası Yapı ve Kredi Bankasının 10 uncu yıldönümü münasebetiyle tertip eylediği çeşitü sanat mükâfatlarından Afiş mükâfatına ait mevzu ve şartname hazırlanmıştır-Alâkalıların Bankamızın istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • HALKIN SESİ Yumurtalara dair Beyazıtta» Soğanağa mahallesinde oturan Kemal Vura!adında bir okuyucumuz yazıyor:«Çarşıkapı pazarında adım başında bir sandık yumurta görebilirsiniz.Ba zı satıcılarda ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Bir taşıt kazası ölüme neticelendi Bundan on gün tadar önce,Nuri Erdoğan adında bir şoförün idaresindeki 12824 plâkalı taksi,Fatihte Fevzipaşa caddesinde Ahmet Kırmacı adında birint çarpmış ve ağır su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Tarsus vapuru bugün geliyor Dün limanımıza gelmesi icap ecten fakat kazan borularındakarıza yüzünden muvasalatı rötar yapan Tarsus yolcu gemisi,ibu sabah saat 8 de limanımıza grelmi?olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • POLİSTE if Kemal adında bir şoför,aa bıkalılardan Kemal Demirci'yi Bankalar caddesinde,bir kadın meselesinden bıçakla yaralamış ve kaçmıştırif Sultanahmette Park karşısında 6 numaralı inşaatta yatıp k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • KJ SAHA B ERLER Evvelki gün 135 turisti ha milen gelen Stella Polaris isimli turist gemisi,dün saat 16.30 da limanımızdan ayrılmıştır.Fransız ve îran büyükelçileri dün sabahki çkspresle Ankaradan şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Bugün iki ilkokul acıtıyor Yeni yapılan Btiyükdese Kadıköy Kozyatag!ilk okullarının açılış törenleri bugün yapıla çaktır.Büyükdera ilk okulu saıat 12 de ve Kozvatagı ilk okulu sa at 17 de açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • İki geminin revizyonu yapıldı Bir müddet önce havuza alınan Kastamonu şilepinin makine aksamı ve fcaknesi Haliç tersa nesinde kısa bir revizyonu müte »akıp SeTvise iade edilmiştir.Kars gemisi de.umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Sağlık muayenesine tabi tutulanlar Eeledıye Sağlık işleri Müdürlüğü Muayene Komisyonu tarafından ağustos ayı içersinde kara ve deniz nakil vasıtası kullanan 1200 kişinin muayenesi yapılmıştır.Bunların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Sürpagop Hastanesi yeniden inşa ediliyor Dün yapılan törende vali hiç Jb\r sınıf ve cemaat farkı göze tünediğini söyledi rasmda Ermeni ve Rum vatandaşlar TDeni New-York hava alanında heyecanla karşı-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Bir aşçı yamağı 2600 lira çaldı Beşiktaşta Yıldız Mescit soka ğmda oturan ve Vapur Isücel^sj sokağında aşçılık yapan Alımet Kibaroğlu pcAlise müracaat ederek;dükkânın rafına bıçaklığa 2600 liranın,N.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Yeni bir otel hırsızlığı Sirkecide bir otelin kâtibi müşterilerine ait 21 bin lirayı ça'arak kaçtı Polis,Sirkecide bir otelde meydana gelen 21 bin liralık bir hırsızlık vakasının tahkikatına el koymuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Yazan:William Oatis Günün birinde bana da hapishane üniforması giydirdiler 10 Nihayet polisin istediği isimleri kendilerine bildirdim.Saf bir tavırla bu adamlara zarar gelir mi diye 4e sordum.Polis le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • 100MB c Türkiye İŞ bank asi 1953 Vı/ımn Son thl ÇeUiHşiı 2 KASIMDA 30 ARALIKTA 5 BAHÇELİ EV 6SAHÇELİ EV Eti az ISO lira bakly«U küçük câri hejap sahipitd çoküûjlero Mlirak 'hakkını haizdir 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1953
  • Üvey anasını bıçakladı İstediği parayı vermeyince bıçağına sarılan Cevdet Aslan kadını yaraiıyarak kaçtı Yedikulede bir genç.üvey annesini bıçakla ağır surette yaralamıştır-Belirli bir yeri olmayan Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Siyasî İcmal Rusya ve şimali Kore Moskova'dan verilen bir ajans haberi Kremimde Kus ve Şimali Kore Hariciye Vekillerinin bir pakt imzaladıklarını bildirmektedir.Her bakımdan Birleşik Amerika ile Cenub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Bak biz dedi,ömrümüzde Kmseye.Tabi!sen de.Fakat bundan sonra başı açık,kolu açık gezmeğe çalışacaksın.Bu,bazılarının zannettikleri gibi kö ttt bir hareket değil ha!Malûm,ahşmak meselesi.Bizi öyle abşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Kazablankada yeni bir infilâk Kazablanga,22 A.A.T ü öğleden sonra Kazablanka'm göbeğinde büyük bir binanın i sansöründe bir bomba patlam:tır# Tî^pîcı hafifçe yanalanmıi tır] pte yandan yine Kazablankj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Kral Faruk otelcilik yapacak mı?Londra,22 Nafen)Dail.Sketch gazetesinin verdiği b;habere göre,eski Mısır Kral Faruk otelciliğe başlamaya ha zırlanmaktadır.Faruk,yakmd:Rodos adasında satışa arzedi lece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • italya'da selin yaptığı tahribat Şimdiye kadar 10 kişinin öldüğü anlaşıldı Po ovasında mahsul büyük zarara uğradı Roma,22 AP)Geçen hafta sonunda vukua gelen sel baskınlarında şimdiye kadar 10 kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Kısa haricî haberler AMERİKA •jt On iki Ortadoğu ve Asya devletinin iştirakiyle Princeton üniversitesinde toplanan islâm kültür konferansları dün Unesco Genel Müdürü Doktor Luther Evans'm bir hitabesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Avrupa siyasî birliği konferansı dün açıldı Palanın bir nutkuyla açılan konferansta Avrupa ordusu meselesi de görüşülecek Roma,22 AA-Bugün Roma'da açılan Avrupa siyasî birliği vekil yardımcıları konfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Küba'da hükümet darbesi Kazırlıyanlar mahkemede La Havana,22 A.A.Kü ba hükümetine karşı komplo ha zırlamaktan sanık 101 kişinin mahkemesine bugün başlanmış,tır.Bu şahıslar geçen 26 temmuzda Santiago v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • 27 Eylül akşamına kadar açtıracağınız 150 LİRALIK HESAP Size aşağıdaki ikramiyeleri kazandırır Her 150 Liraya bir kur'a unmarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Yunan Bulgar mflnasebatı Yunanistan» iki memleket arasında diplomatik münasebetlerin yeniden kurulması teklifini kabul etti Atina.22 AA)Bildirildiğine göre Yunanistan.Bulgar Başvekilinin iki memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Japon mahkemesinde yargılanan Sovyet kaptanı Tokyo,22 A.A.9 ağustos günü,Japon kara suların,da gayri kanuni çıkarmaya teşebbüs suçundan tevkif edilen Sovyet balıkçı gemisinin kaptanı Philip Kûlikov,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Kıbrısta dün iki yeni deprem daha oldu Lefkoşe,22 A.A.Pafosta bu sabah iki deprem daiha olmuş tur# Olü ve yaralı yoktur.Diğer taraftan resmen bıldirildiğjnıe gÖF2,10 eylül ve müteakip günlerde vukua g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Orta doğuyu tehdit edan çekirge istilâsı Londra,22 A.A.ingiltere Müstemlekeleri Vekâletinin bu gün bildirdiğine göre,Güney Arabistanda kontrol altına alınmamış olan çekirge ve diğer ha sarat sürüleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Haliçte yapılan ikinci araba vapuru 1 temmuz 1953 tarihinde Haliç tersanesinde denize indirilen Kartal araba vapuru,ğaft ve pervaneleri takılmak üzere havu za abnarak,ana makine ile kazanı yerlerine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Hiç bir memleketin kabul etmediği adam Marsilya,22 A.P.Uzak Doğuda Hong Kong ile Macao Umanları arasında tam 10 ay gemide fiûîaştıgı halci;bu liman ferdan hiç birinin kabul etmedi gi Michael Patrick O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • Kinseyin kitabı aleyhte tepki u andırdı New York,22 A.A.Ame rikanm belli başlı ruhiyatçılarından doktor Kari Meninger,son kitabından ötürü doktor AL fred C.Kinseyi insanlar arasındaki cinsî münasebeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • İspanya büyük elçiliğinin vesikaları bulundu Londra,22 A.A.İspanya Büyükelçiliğinde kaybolan bank notlarla,şahsi kçğıtlann bulunduğu bu sabah bildirilmektedir.Bu vesikalar,dün izinden dönen bir memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • I İKTİBAS I Komünist partilerindeki çöküntünün sebebi nedir Hemen hemen hergUn muhtelif memleketlerdeki komünle partisinden kUtle halinde istifalar olmaktadır.Aş ağıda k yazıda bu istifaların hakikî m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1953
  • FIKRA Rakamlar Bahsedeceğim rakamlar günlük politika ile ilgili değil.Hiç değilse doğrudan doğ rüya ilgili değil-Onları Amerika Federal Emniyet Servisi Müdürü Edgar Hoover konuş turuyor» tekrar ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.09.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Babasını zehirleyen şehzade yanarak ölmüştü.Piri paşazadenin gözlari yuvalarından fırladı ama,vadedîlen mevkilerin ihtişamı karşısında teklif a itiraz edemedi îyi dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1953
  • Harika bir model New-York'ta foto-modellik yapan Jane Migder.Wr melezdir.Annesi Japon» babası ise *Amerikah olan Jane,fotoğrafçıların tabiriyle «hârika bir vücuda sahip» tir.Onun bir başka hususiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1953
  • Galatasaray Lisesinde yapılan imtihan Bu yıl Galatasaray lisesinin ilkokul kısmımı yapılan müracaatların her yıla nazaran daha fazla olmasını nazarı itibara alan okul idaresi,namzetler arasında imtiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.09.1953
  • ive v ît unun istanbul Radyosunun «Haftanın Spor Haberleri» ne ayırmış olduğu 15 dakikacığın içinde bu hafta Pazar akşamı ufak tefek» fakat epeyce tashihe muhtaç kusurlar kulağımıza çalındı.Bunlar bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.09.1953
  • CEZMİ OR KUPALARİ 4 EKİMDE YAPILACAK istanbul,22 A.A.Cezmi Or kupası atletizm müsabakala rı mevsimin son atletizm hareketi olarak 4 ekim pazar günU Mi t hat paşa stadında muhtemelen futbol maçından ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.09.1953
  • Rehanın son dakika attığı golle G.Saray izmirde Berabere kaldı Genç millî takımımızın kalecisi S ay ti G.Saray karşısında başarılı bir oyun çıkararak neticeya bilhassa âmil oldu Izmir,22 Milliyet)îsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.09.1953
  • yoğluspor bugün Selâniğe gidiyor Sarı Siyahlılar İlk karşılaşmalarını cuma gecesi Irakls'e karşı yapacaklar istanbul profesyonel liginde yeni transf ertariyle bir hayli kuT vetU duruma giren Beyoglusp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.09.1953
  • Yeni mevsimde kulüplerimiz:10 EMNİYET Kulübün tarihçesi Bursa seyahati Sahasızlıic ve tahsisat derdi Sarı beyazlı kadroyu bu sene oldukça değişik göreceğiz Emniyetliler 15 futbolcularını sigorta ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.09.1953
  • HAZIRLIYAN:CEM BAŞAR Yeni bir yıldız doğuyor ^İsveçin genç atletlerinden Bengtsson Keçen hafta Stockholm'de yapılan bir atletizm müsabakasında ciridi 74 metreye savurmuştur* Genç atletlerimiz dondular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • Buzul devrinden kalma bir mızrak Hanover,22 T.H.A.Bir kaç sene evvel fosilleşmiş bir filin böğründe saplı olarak bulunan ve buzul devrinden kaldiğı anlaşılan meşe ağacından mamul tahta bir mızrak,düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • İstanbul Radyosu «Tonmeister» lerimlen Demivhan Altı^;bir ay evvel İstanbul Belediyesi Şehir Orkestrası şef yardımcıhğına tayin olunmuştur.Genç sanatkâr bu sene orkestra nm Taks;m Belediye Gazinosun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • Bestekârlar:6 PAGANİNİ Kemanı,bütün müzik tarihinde kimseye nasip olmamış bir teknik ve deha ile çalabilen büyük virtüöz Paganini,1782 de İtalyanın Cenova şehrinde doğmuştur.Daha 9 yaşındayken bir hâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • Georges Guetary Ltiksembarg radyosunun en alâka toplayan neşriyatı muhakkak ki Georges Guetary'nin haftanın muayyen günlerinde tertip ettiği röportaj serisidir-Bilindiği gibi Georges Guetary son olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • V I Halk türkülerine olan rağbet Amerikada günden güne artıyor Ebediyen unutulur gibi olan Amerikan halk türküleri şimdi toplanmakta ve büyük bir alâka ile dinlenmektedir Zengin bir ananeye sahip olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • Bu adamm yatağa girer girmez uyuduğunu kabul etsek dahi ortada yim serbest altı saat kalır Manderson i&'Jf bu saatler arabada ölf?ü«"üiır.üş tür.Bence tıâdisenın vuku bulduğu am bayından d alia mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • A BIK TELEVİZYON ARTİSTİ Genç balerin Patti Page «1 went to wedding Evlenmeye gidiyorum.balesinde da nsed erken.Amerikada renkli televizyon yayımı Koiombia şirketi,renkli neşriyat müsaadesi almasına r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • İngilterede fırtına İngiliz sahillerini altüst eden ve büyük hasara sebep olan fırtına hafifledi Londra,22 A.A)İngiltere sahillerinde dün bütün gece devam eden fırtına bu sabah yavaş yavaş dinmiştir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • Diş hekimleri kongresi bugün sona eriyor 6.Türk Diş Hekimleri kongresi çalışmalarına dün de devam edilmiştir.«Diş Tababet Okulunda devam eden müzakerelerde bir çok hatipler söz alarak «yeni usuller» h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • Aldğara canavarı Tirol dağlarında bir İngiliz turist icadınım öldüren Guido suçunu itiraf etti Inssbruck.22 A.A.Tirol dağlarında «Mağara cana varı»' diye anılan Guido adında 51 yaşındaki sanık bugün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ "Şu güzel Yuvanoviçî mutlaka Muvaffak olamazsam 78 Gülerek kalktı,bir rafta duran testiden bir masraha şarap doldurdu,saran testiden bir maşraba şarap doldurdu sakal ve bıyıklarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • Ç;falcada bir otomobil devrildi Hayati adında bir şoförün ida resindeki Çatalca 79 plâkalı otc mobil,Eyüpte Kanlıbostan vira jını alırken devrilmiştir.Kaza «onunda şoför yaralanmış ve hastahaneye kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • Bulvarda yapılacak blok apartmanlar Belediye Daimî Komisyonu dün Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'ın başkanlığında br top lantı yapmıştır.Bu toplantıda Temizlik ve Hal kadrolariyle iktisadî meseleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.09.1953
  • Hazırlayan Rıza SUNGUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selclan sağa:1 Sondaki harfsiz bu bulmacada hasıl olan.2 En çok;Bir mabut;Üye.3 Uzak işareti;Izmirde tarihî bir harabe.4 Okuyucu;bir nakil vasıtası.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Bir kasiyer bayan aranıyor Divanyolu cad.No:178 Sanat Elektrik KoL ŞirketL Tel:26667
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Arkadaşım Necmeddin Sadak Başmakaleden devam)ni tavsiye etmiş» gündüz biz davetten,evlerinden çıkınca» o da radyo-grafileri elinde,arkamızdan fırlamış,röntgen mutahassısına gitmiş,lekenin kanser olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Bir kadının boynundaki a'tınlar calindi Ortaköyde Çırağan caddesinde 97 numarada oturan Enise Tekaslan adında trr kadın,Dereboyu çarşısında alışveriş yapar ken,yanına henüz hüviyeti teabit edüemiyen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Gürcistan Başvekili azledildi [Baş tarafı birincide'] sekreterliiğne Hervaladze getirilmişlerdir.Gürcistan idarecileri arasında yapılan bu değişikliğin Sovyet Başvekili Georgi Malenkov'un emrile yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • N.Sâdakın vetatı teessür uyandırdı [Baş tarafı birincide"] tı& hizmetleri belirtmiştir.Bu arada istanbul Gazeteciler Cemiyeti aşağıdaki teessür mesajını yayınlamıştır.Gazeteciler Cemiyetinden:Akşam)ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Amerika Savunma Vekil Muavini [Bas tarafı birincide] Yardımcısı Prank Nash olduğu hakler Atlnadan şehrimize gelmiştvf.Roger M.Kyes Essnboğâ hava alanında Millî Savunma Vekaleti Müsteşarı Korgeneral Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Tarım Vekâleti [Bas tarafı birincide] laştınlmış ve bu hususta.3 yıllık bir plan hazırlanmış bulunmaktıadır.Bu plâna göre 3 yû zarfında hayvan yemlemesine 940 bin lire 2 milyarı 861 bin 400 lirası hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Ânkarada feci bir yaralama [Baş tarafı birincide 1 kansını sokaktan yeni gelmiş bulunca müthiş surette sinirlen mistir.Eşi Münevver île münakaşaya başlıy&n Mustafa karısının Ne olmuş gezmişsem» sözün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Musaddık'ın idam edilmesi muhtemel tahtından İndirmek ve »ebbüsle suçlandırılıyor yüıiyetle hareket ettiğine dair beyanatta bulunması suçunu hiç bir sakilde tahfif etmiyecektir.l Bu arada Musaddık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Mısırda yeni tevkifler Kahire.22 Nafen)Mısır ihtilâl mahkemesinin.Cumartesi günü ilk toplantısını yapacağı ve eski iki Başvekil ile diğer Vefdci ve Saadist ileri gelenleri sorguya çekmeye başlayacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Göçmen mahallesi İlkokula kavuşuyor Ramideki göçmen mahallesi sakinleri Vali Gökay*a müracaat ederek muhitlerinde bir ilkokul açılmasını ve çeşmelerin arttu nlmasını istemişlerdir.Vali göç men vatanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Dört kişi birbirini yaraladı Nihat Antaç,Şevket Çiftçi.Ta hir Güngör ve Ali Oskavlar adın da dört kişi,Sirkecide Ebussuut caddasindf kavgaya tutuşmuş v» birbirlerini muhtelif yerlerinde» yaralamışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • G.Peltenin Ankara seyahati italyan Başvekilinin Akdeniz savunması ile ilgili meseleleri görüşeceği tahmin ediliyor Ankra,22 Milliyet)italyan Başvekilinin Ankarayı ziya ret edeceği haberi şehrimizde ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • HavEg»*f*dan Hr aile z~hîr!ew fl Cihangirde Matara sokağında 21/1 numarada oturan foto Hüc met ve a?esi efradı,havpgazi tesisatından meydana gelen bir arızadan dolayı zehirlenmişlerdir.Hâdisesi müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Emin Kalafat'm,Hüseyin Cahit Yalçın'a cevabı [Baş tarafı birincide] teessür ve teessüfle okudum.Ma ifealeye mevzu olan hâdisenin hakikî mahiyeti şudur:Bundan bir hafta kadar evvel dört Vekilimiz İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Kızıl Çin B.Milletlere alınmıyor [Baş tarafı birincide!rulun gündemine iki yeni meselenin ilâve** yolunda Sovyet delegesi tarafından yapılan talepleri tetkik maksadıyla toplanmıştır-Bu taleplerden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Bir hırsız şebekesi yakalandı Bilhassa doktor evlerine musallat olan hırsızlar Yalovada ele geçirildi Son günlerde Göztepe,Erenköy,Suadiye,Bostancı semtlerinde ve Boğazın Anadolu yakasında faaliyet gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Bir kadın koca* sini yaraladı Izmir,22 Milliyet)Bu sahah Alsancakta eşine ender rast lanan bir hâdise olmuş Mukaddes isminde bir kadın geçimsizlik yüzünden kavga ettiği kocası Hakkı'yı iç çamaşırları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Fuhuş yuvası halini alan bir otel [Baş tarafı birincide"!ki Aktürkle meşhur randevucu* lardan Çanakkaleli Melahatin sahibi bulundukları Yeşil Köşk otelinde fuhuş yapıldığı ve bura run bir randavu maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Eyüp Han şerefine kokteyl verildi Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizde bulunan Pakistan orduları baş kumandam Orgeneral Eyüp Han sere fine evvelki gece ordu tarafından Orduevinde ve dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Dumlupmar dâvasına bugün devam ediliyor IBa^ tarafı birincide!za v» köylerden gelenler pek çoktur.Duruşma sırasında bir izdihama ve karışıklığa meydan verilmemesi için ilgililerce gereken tedbirler al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Gediz barajının inşası için faaliyete geçildi [Baş tarafı birincide*!Çelikbaş,ticarî durumumuz hak kında izahat verdikten sonra sözlerine şöyle devam etmiştir:«Şimdi artık iştira kabiliyetiniz çok yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.09.1953
  • Bir boksör ringte öldü Johannesburg-22 AP)Johny Johnson adlı bir boksör,Güney Afrika donanması hafif siklet boks şampiyonluğa için yapılan bir maçta,kalbine yediği bir yumruğun tesiriyle ringte düşüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Atıl 19 Kapanış Sterling 784.784_Dolar 281.280.30 Fr.Frangı 0.81 080 tsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 tsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından I Konya iline bağlı-Beyşehir kasabası Hidro elektrik santralında mevcut 130 Ps.lik türbin grupunun yanma yedek olarak aynı takatta ikinci bir grup muba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • Hatay Vilâyeti Daimî Encümeninden Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı 1 Altınözü Kerbeyaz yolkavşağı Babatorun yolunun 0 000—6 t-370 kilometreleri arasında blokajlı şose yapımı 1 Ekim 953 Perşembe gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • Adana Belediye Başkanlığından:1 Şehrin muhtelif semtlerine döşenmek üzere 100 mmlik 4000 Mt-80 mm-lik 2000 metre AMBUVANTLI PONT boru alınması işi îvpalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 İşin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 izmir su işleri 3-üncü şube müdürlüğü bölgesfndfl bulunan Manisanm dış mahalle deresi taşkınlarından ve Ho roz kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • Afyon Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 191503 lira 84 kuruş keşif bedelli Afyon tscehisar Bayat Kmirdağ yolunun 0+000—52 000 kilometreleri arası toprak tesviyesi ve sanat yapılan inşaatına ait iş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • Diyarbakır Doğu Bölgesi Yapı İşletme Müdürlüğünden Açık eksiltme i ânı 1 Eksiltmeye konulan iş:Hakkâri Vilâyetinin merk'tf zinde mukavelesi feshedilen müteahhit namı hesabına yapılacak sağlık merkezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • iller Bankasından:Elektrik Tesisaîı Yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerindekl esaslar dairesinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Turhan AYTUL Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ OKMUL Dahiliye Mütîhasaım Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de harta E kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • R A D Y O İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 33.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo,1 E.Neumann:Leylâkların açması,2 S.Rogers:Puszta Serenad,4 A.Ketelbay:Tatil aylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Müteahhit nam ve hesabına 127.760 kilo balyalı kuru ot 10 Ekim 953 günü saat 10 da açık eksiltme ile Elazığ As.Sa* Al.Ko.da satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.09.1953
  • T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Bankamıza müsabaka ile lüzumu kadar müfettiş adayı alınacaktır.2 Müsabakaya girebilmek için;A)Türk olmakı B)Memurlar yönetmeliğinin tesbit ettiği genel vasıfla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8