Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.09.1953
  • 16 Eylül 1953 Çarşamba Adres:Nuruosmaniye TÜrbedar Sokak No:18İSIANB UL Telgraf:MİLLİYET İstanbul ÎIL:4-SAYI:1204 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuru» BlilKuet Bugün şehrimizde havanın] umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • i^JAKV!MMN UK YAPRAK Okuma seviyesini yükseltmeli Bu memleketin ilmine,irfanına hizmet etmiş »ayüı kitabcı ve tabilerden bir dostun dükkânına uğradım.Hoş benden sonra sordum:Season geliyor.Ne gibi ese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • KISA HABERLER iç Top-ak Mahsulleri Ofisi böl müdürlüğünden aldığımız mauınata göre Trakya ve MarmaböJgesinde ofis tarafından Ustahsilden alman hububatın kûnu 90.000 tonu bulmuşturis mübayaata devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Jc.16 1 Ruf Eylül 3 ub.1953 Eylül TS Çarşamba 1369 AKİT VASATİ EZANİ üneç 5.42 11.23 gle 12.09 5.50 cindi 15.40 9.21 kşam 18.18 12.00 ataı 19.52 1.32 n*ak 4.00 9.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Vaü Gök ay,Strazburga gidiyor Avrupa gökmen ve mülteciler meslesini incelen*?birliği 1-3 ekim tarihleri arasında Strasburg ta toplanacakatır.Bu kongrede memleketimizi Vali ve Belediye Reisi Prof.Gokay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Artık firar hazırlamaya 4 istihbarat Subayının bulunduğu odanın kapısını vururken ellerim titriyordu-Yazıhanenin arkasında mühim bir casus ile bilinen mahalli casuslardan birisi oturuyordu.Mühim olanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Tabancasını karıştırırken arkadaşını yaraladı Lângada Mermerciler sokağında 34 numaralı kahvenin Çizerinde yatıp kalkmakta olan Sarni Taşkın adında biri tabancasını kanştmrken ayni odada bulunan Şerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • TOPLANTI fa Istanbul Üniversitesi Senatosu 17 eylül perşembe günü,Rek törlük binasında mühim bir top lantj yapacaktır KONGRE 1ç Diş Hekimleri Yıllık Genel Kurul toplantısı 21 eylül pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Orta-Doğu için İngiliz plânı a n UNUNI INI LEL Doğu için fngîîh Orta Doğunun savunması,tasarılarla değil* ancak hıgll terenin Mısır ve İranla olan ihtilâflarının halliyle mümkündür Birkaç gün evvel Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • HALKIN SESİ V.Kazlıçeşme mezarlıklarının hali Nişanlarında Kumdi caddesinde oturan okuyucularımızdan Şâkir Girginer anlatıyor:«Kazhçeşme mezarlıkla* rınin hâli içler acısı olmuştur.Bir yandan Devlet D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Müshil yerine D.D.T.İçerek zehirlendi Periköyde Yalvaç sokağında oturan Hatice özçelik adında bir kadın,müshil pazozu yerine yan lışhkla «D.D.T.içtiği için zehirlenmiş ve Şişfi Çocuk Hastahanesine kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • O L 1 S TE it Feriköyde Baruthane sokaıda 41 numarada oturan Hüs adında b:ri,sarhoşluk sebebi jiletle kendisini muhtelif yer lerinden yaralamış ve işçi Sigor talan Hastahanes.ne kaldınlmış tur,it C'Ji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Yd p il an yeni yollar Profesör Gökay,Istanbul ve Beyoğlu gibi bir ayrılık yaratılmadığını söyledi Çarşıkapı Beyazıt yolu inşaatının henüz bitmemiş olması maiöuat sütunlarında bazı tariz,lere yoî açmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Miliî Piyangoda kazanan numaralar Milfl Piyangonun 15 eylül 1953 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaralan aşağıda bildiriyoruz.100.000 lira kazanan 439130 50.000 lint
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Liselerin durumu Yapılan bir anket,liselerin 11 yıla indiril meşinin doğru olacağını gösterdi Millî Eğ-tim Vekâleti tarafındaki üselerin 11 veya 12 sınıf ol ması mevzuunda münevver va tandaşlar arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Sismoloji Enstitüsünün yeni proffssörü Unesconun Teknik Yardımlaşma Teşkilâtından faydalanılarak 1,5 sene evvel Teknik Üniversiteye bagalı olarak faaliyete geçen Sismoloji Enstitüsü öğ renim kadrosu ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Şilede genç bir kız kaçırıldı Şilenin Duvar köyünde oturan Mustafa Yılmaz adında 30 yaşlarında bir genç,ayni köyden Emine Gedik adında genç bir kızı zorla kaçırmıştır.Tahkikata jandarma tarafından el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1953
  • Üniversitede talebe kaydına başlandı Şehrimizde,ilk,orta ve meslek okullarıyla,Üniversite ve Yüksek okullarda namzet öğren ci kaydına dün sabahtan itibaren başlanmıştırtik okullarla meslek okulların d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Truman,Eisenhoweri ten kid etti Sabık Cumhurbaşkanı,yeni idarenin Demokratların kraatmı yıkmaya çalıştığım söyledi Şikago,15 AA Eski Cumhurbaşkanı Truman dün burada Demokrat Partinin bir yemeğinde kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Hindicimde mütareke Pekin radyosu» Hindicini harbine nihayet vermek için Kore mütarekesine benzer bir anlaşma yapılması mümkün olduğunu açıklamış-Çin sözcüsü milyonlarca insanın dört gözle bu mıntakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Xisa haricî haberleı AMERİKA Kaliforniya Üniversitesi fi zikçilerinin saniyenin milyarda birini ölçmeğe muktedî* bir kozmik kronometre icad ettikler,haber verilmektedir.Bu âlet atomik unsurların ölçül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Bir ayı bir köylünün çenesini kopardı Kızılcahamam» 15 AA ilçemizin Çamhdere nahiyesine bağlı Şayi köyünden Mehmet Aydın adında bir köylü ormana giderken yolda bir ayınm tecavüzüne uğramıştır-Ayı.balt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • I IKIII5A5 I Gene Tierney'in Ali Hanla evleneceği söyleniyor Alı Han R.tVdan spora olan merakı yüzünden ayrılmıştı.G»ne Tierney de kocasını bemen hemen aynı sebeplerle boşamıştı.Şimdi bu iki spor kurb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Oh!dedi ben de bu işi yap mistim.Ve kollarım aşağı sarkıtarak İlâve etti:Sen de Ayfer kadar metin kalbisin Şükran!İnşallah hayırlı bir kısmetle hayatım temiz iersin.Ben saadet kapısında yum işte.Sarho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Le Havre da grevin 34 üncü günü Le Havre 16 A.A.inşa «t ve maden sanayii iŞÇ leri tara fından 34 günden beri gi-işilmiş bulunan grev hali hergtin biraz daha ıslaha doğru gitmektedir.Dün 2800 olan grev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Denizin iade ettiği gemici Bir Norveç gemisinin tayfası dalgayla denize sürüklendidiğer bir dalga ile de güverteye atıldı Montreal,15 AA.Kuzey denizinde seyretmekte olan bir Norveç gemisinin iki tayfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Mau Maularden sonra yeni bir cemiyet Kenya» 15 AA.Bir hükümet sözcüsü «beraber» adı altında yeni bir hükümet aleyhtarı cemiyetin Kenyada faaliyete geçtiğini bildirmiştir.Sözcü bu cemiyetin geçen-j ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Güney Atlantiği aşma re*o u kırıldı R'o de Janeiro 15 A,A.Lizbon,Dakar ve Recif e'ye uğramat suretiyle Londra il« Rio de Janei o arasını 16 saatte aşan bir comet uçağı,saatte vasats 660 kilometre yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Irak Ürdün birleşmesi Federasyon fikri Arap Birliğinde görüşülerek tasviple karşılandı Kahire,15 TJHLA)Arap Birliği çevrelerinden sızan haberlere göre bir kaç gün evvel Arap Birliği siyasi komisyonu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Fransız Başvekili Amerikaya gidiyor Laniel,Amerikayı ziyareti müteakip Bidau.t ile birlikte Ankara'ya gelâcek Paris.15 A.A)Fransız resmî makamlarının bugün açıkl açlıklarına göre.Fransız Başvekili Lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Çekoslavak idaresinde değişiklik Bazı Vekâletler birleştirilerek sayıları azaltıldı İki yeni Vekâlet ihdas edildi Viyana.15 A.A)Prag radyosu bu sabah anî olarak.Çek hükümetinde 11 Eylül günü bazı deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Yeni bir hizmetimiz izmir Enternasyonal Fuaranda Sayın halkım zın hizmetine giren Bankacılık büromuzda Fuar müddeti zarfında açtırılacak en az 150.liralın tasrraf hesapları sahipleri arasında 100 ALTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • FIKRA Biz insanlar Koca b wa laflan ne kMaı» kotey söylüyorsak» o kadar da hata ediyoruz.Teferruata hâk'jm olacak kadar akıllı yaratıhnndıgımız için umumî hükümlerimiz bazan yanlış,çoğu zamr.n da komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Bir İspanyol gsmisi tehlikede New-York,15 A.A)Sahil muhafaza servislerinin bildirdiklerine göre.İspanyol yük gemisi «Marte» bir mesaj göndererek.New-York'un 1440 deniz mili kuzey doğusunda seyrederken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1953
  • Güney Afrikada kırk kişi tevkif edildi Johannesburg Güney Af H ka)15 A.A.Dün Transval de Afrikalıların oturduğu bölgede çıkan bir isyan neticesinde 40 Afrikalı tevkif ed İmiştir,isyanı bastı mak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER i w I Şehrimizde bulunan Yugoslav ticaret heyeti dün İstanbul I UrK~ T UOOSlOV Ticaret Odausını ziyaret ederek,tüccarlarımızla görüşmüştür.Bu müzakerelerde Türk Yugoslav ticaret anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1953
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Fatih Sultan Mehmet retlerini zehirliyeceklerdi Yahudi Saiamona mükâfat vadediimişfi.Bunu taahhüt ettîki rî takrJlr^e z farm gönderilmesi tedbiri ahnacaktı Venedik c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1953
  • i-mm 1954 AMERİKA GÜZELf Geçen pazar gtinö New Jersey'de yapılan «Miss Amerika» müsabakası Pennsylvania güzeli Evelyn Margaret tarafından kazanılmıştır 20 yasında bulunan güzel,kraliçeük unvanıyla bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.09.1953
  • Sporting 25 eylülde geiyor Yunanistamn Sporting basket bol:ekibi 25 eylülde şehrimize gelecektir.Sportingliier Fenerbahçe,Beyoğluspor,KadıkOyspor ve Kurtuluşun iştirak edeceği bir turnuaya katışac akl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.09.1953
  • I m «ta Türkiye tran mili?basketbol karşılaşmasında Sacit sayı yaparken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.09.1953
  • Makabiafh kafilesi bugün gidiyor 20 kişilik bir sporcu kafilesi Tel-Avîvde TUrkiya müsavilerini tamsil edecek Musevi memleket sporcuları &m Ping—pongcula^ Hananel ve rasında yapılmakta olan Maca Fayon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.09.1953
  • Fenerbahçe ıin İngiltere turnesi Londra,15 AP)Türkiye Futbol şampiyonu Fenerbahçe takımının 15 gün sürecek ve pek hareketli geçeceği tahmin edilen bir turne için,5 ekimde buraya gelmesi beklenilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.09.1953
  • Basketbol millî takımımız dün çalışmalarına başladı 3 bölgeye mensup,21 basketbolcu antrenör Vant Zantın nezaretinde turnuvaya hazırlanıyor 14 29 ekim tarihleri arasın kadro tesbit edilecektir.Seidüz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.09.1953
  • Kısa Spor Haberleri Profesyonel küme fikstürü değişiyor mu?istanbul 1953,1954 yılı prof es yonei küme lig maçları f kstüıü geçen hafta içer sinde kulüp mü oahaalann4n iştirakiyle tertip lenmişt-Ancak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.09.1953
  • Adalet,Kızıl yıldızı getirtiyor Profesyonel küme beşine si Adalet kulübü önümüzdeki günlerde Yugos'avya şampiyonu K«zıiyıldjz takımının memleketimi,ze gelmesini temn iç n temasta bulunmaktadır,I Taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.09.1953
  • EtııikoB Genç takım karşıtaşmasmdan sink allama Atletlerimiz Yunanistanda yapacakları müsabakalarda galip geleceklerine eminler 22-23 ağustos 953 tarihinde Fenerbahçe stadında Istanbul genç takımı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.09.1953
  • Mr yem UK oımak ii/ere bugünden İtibaren «Haftanın Resimli Spor Haberleri» başlığı altında,haftada bin spor aktüalitelerini resimli olarak takdim edecektir-Haftanın resimli spor haberleri UM AHIRLI YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.09.1953
  • Otomobilli muhabbet tailaJj valnlaıdı İsa Can isminde birinin 12944 plâkalı taksi içinde bulundurdu ğu kadınları,erkeklere sattığı haber alınmış ve yapılan suçüstünde üç ıçift yakalanmıştır.Şoför ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1953
  • P yasada mahut yağlar çoğıldı Son gönlerde Sadeyağ piyasa smda büyük bir durgunluk görülmektedir.İstihsal bölgelerinden hemen hemen hiç ma)gelmemektedir.Stoklar ise tüken mis gibidir.Bütün bunlara rağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1953
  • Düzmece MUST e YA7AN="Koraks yerinde kalccckfır.Onun gibi insanlara 71 SON KONUŞMA Cüneyd bey Koraksı kendi elile bir odaya kapadı,kapımı ki-Udledi:Artık ölüm kurtarır se»ü!Diye uzaklaştı,Koraks uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1953
  • TARJHTERf KORKUNÇ Nakleden;AZİZ QZBAY Sanıklardan İdayı dağa kaldıran siyah maskeliler 14 Müzakere er gün sabanjn birinde başlamıştı,in^to.Sakson kanunlarına gör?j'l"-«ma ittifakla karar vermesi lazım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1953
  • |iwjrwi\i/jj Yurdumuzu tanıtmamak için adeta yarış ediyoruz Kaz gelecek yerden tavuk esirgenin iyecağini bilmemize rağm sn nedense dış memleketlerde propagandamızı yaptırmak hiç hoşumuza gitmiyor.Acay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1953
  • Hazırlayan ZEKİ EiENıiR f 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 1ı 2 3 j Ih 4 J 5 m 6 al ı 10 11 2 i i i 1 Sodan sığa:1 Bir şarabın ismi.2 Taharri;Bir nota;Şart edatı.3 Bir mabut;Şaka.4 Saba;Inidyat.5 Yaralayıcı;Bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1953
  • Baskomiser bir şeyler kegfetm ş,bunu arkadaşla ından gizle mek istiyor,yahut Madam Mandersonun masumiyetine kanaat getirmiş,fakat Trentin onunla meşgul olarak vak t kaybetme sinde mahzur görmü/j Hak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • ı=Oatis anlatıyor DEMİRPERDE zindanlarında 24 ay Hakikaten sıkıntılar P.agaj geldiğim gün başlamıştı,çünkü burası insanı çıldırtacak bir yer di.Görünüşte emniyet vardı,fa kat böyle olmaktan çok uzaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • A vr up ada ölüm nisbeti a?a'iyor Cenevre.15 AA)Dünya sağlık teşkilâtının dün neşrettiği bir rapora göre 1952 de Avrupada ölüm nisbeti azalmıştır.İstatistiklere dayanarak hazırlanan bu raporda 1952 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Sovyet hükûmr tinde değişiklik [Baş tarafı birincide] rim etme vekâleti de hafif sana yi vekâletine bağlı olarak kurul muştur.Halkın mütemadiyen artan ih tiyaçjannı tatmin etmek maksadiyle ticaret teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • İstanbulini su ihtiyacı [Baş tarafı birincide!yu tasfiye edecek olan Elmalı siteme havuzlan.Boğazın Rume li yakası ile Levent mıntakasınm takviyesi iğin günde 21.000 mS su verecek olan Kâğıthane Balta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Ke~di bıçağı He yara?d ı Sütlücede Bademlik sırtında bir gecekonduda oturan Arsjan adında bir mezbaha işçisi.Halıcı oğlunda köftecilik yapan Süley man Şenol'la kavgaya tutuşmuştur.Bir ara Arslaıun çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Bir Türk Almanyada mahkûm oldu Remzi İbrahimoğlUf bir yol kazasında 2 kişinin ölümüne sebep olduğundan 6 ay hapse mahkûm edildi Darmstadt.15 AA)Bir yol kazasında iki Almanın ölümüne.diğer beş kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Mısırda rejim aleyhtarları [Baş tarafı birincide'] rahat bırakmamışlardır.Fakat memleketi bunlara karşı müdafaada hiç bir gayretimizi esirgemiyeceğiz.ihtilâlin emperyalizmle mücadele esası üzerine haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Vişinslcinin yeni hezimeti Basyanın.Kızıl Çinin Birleşmiş Milletlere alınması hususundaki teklifi bertaraf edildi New-York,15 AP)Sovyet delegesi Vişinski bugün Kızıl Çine,Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Samsun t im arı s inşası inala edildi Frankfurt,15 A.A.Philip Holzman inşaat şirketinin bu gün bildirdiğine göre,başka bir Alman ve Türk firması ile müş tereken Samsun li maninin geniş letilmesi ve ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Yugoslavya ile İtalya arasında yeni bir ihtilâf [Baş tarafı birincide] pi Yugoslav uçağını geri vermek için hiç bir teşebbüste bulunmamıştıritalyan askerî makamları* nın bildirdiğine göre hâdise şu şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Kıskanç bir koca dün karısını keserle vurdu [Baş tarafı birincide] sokağında 7 numaralı bir ev var.Ev.iki katlıdır.İkinci katta.Sadullah Gündür adında 47 yaşlarında bir çorapçı oturur-Kendisinden 20 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Dün Cihangirde I feci bir intihar hâdisesi oldu Oğlanım ölümüne dayanamıyan bir ana intihar etti Dûn sabah Cihangirde feci bir hadise olmuş,bir kadın evlâdının acısına day anam ıyarak inti har etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Güzeller arasındaki soğuk harp kızışıyor [Baş tarafı birincide] fetmektedır.Üzerinde bu kadar İsrarla dur duğu davanın esasları malûm:italya güzeli M S3 Francedan bu rey fazla alarak Avrupa kraliçe si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Merzuka Akçam tahkikatı genişliyor Ankara,15 Milliyet)Beyrut'a kokain ve kaçak eşya götürmeye teşebbüsten sanık Merzuka ve kocası Sedat Akçan» hakkındaki tahljfkata,bugün de devam edilmiştir.Sanık Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Reisicumhur Ankaraya avdet etti [Baş tarafı birincide1)tur.Bu münasebetle yapılan terende söz alan Ankara Belediye Reisi Atıf Benderliog-lu İş Ban kasının millt bankacılığımıza rehberlik etmiş olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Trikotaj Kooperatifinden 31/8/953 günü yapılan umumî heyet toplantısında nisap temin edilemediğinden 5 Ekim 953 Pünü saat 14 te kooperatif merkezi bulunan Mahmutpaşa Sultan mektep çıkmazı 7/9 sayılı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • M.P.hakkında açılan tahkikat sona erdi [Baş tarafı birincide] yasak cemiyetler durumuna getirerek cemiyetler kanununa aykırı hareket etmeleridir-Bu sebeple sanıklar hakkında tatbiki istenen maddeleıce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden veri'en askerî kıtaat î ânları Aşağıda keşif bedelleri ve belge miktarları yazılı inşaat işleri hizalarında yanlı Kün ve saatlerde kapalı zarfla Eskişehir As.Sa-Al-Ko-da ihaleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Bütün ağrılara başarı ile kullanı 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Otomobil hırsızlığına karşı tedbir Belediye Makine,Elektrik ve Sanayi İşleri Müdürlüğü makine uzmanlarından Kerim Yeşiitaç,otomobil hırsızlığını önlemek maksadiyle icat ettiği cElektrik li sinyal tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Ticaret rejimi tatbikatı [Baş tarafı birincide"!ret ooâları temsilciler nin iftira,kiyie bir toplantı yapılmıştır.Bu toplantıda dış txaret rejimi nin tatbikiyle alâkalı talimatım me tetkik edilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.09.1953
  • Doğu manevraları [Baş tarafı birincide] ordu birliklerinin taşıdıkları elmselerden başka şekillerde giyin aaiş olan bu birlikler kırmızının bölgede bulunan ihtiyat kuvvet lerinin duruma müdahaleleri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • nuıuuet r mf i ii ADons şartlar;Lr.fir.Senelik 42 00 A1U aylilf 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi meml ok etlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 mci sayla mint.2,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • Lokmnn Heküv.Dr.HAFIZ O E M A I.Dahiliye Miitîhassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1100 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • iller Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerindekl esaslar dairesinde satm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • iSier Bankasından Elektrik tesisatı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnaemlerindeki esaslar dairesinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • Dayırtditlık Vekâleti İzmir Su İşleri Üçüncü Şube Müdürlüğünden Ahşap köprü yaptırılacaktır X Su işleri 3 üncü şube müdürlüğü bölgesindeki Bergama »si Ilıca deresi üzerinde Dağistan köyü ahşap köprü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Hadım kazası sağlık merkezi birinci kısım inşaatı 16 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Keşif bedeli 10803404 lira olup geçici teminatı 6651-70 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • istanbul Levazım Amir rrçın ^en V3nian Askerî Kıtaat İH afları 240 lon sığır eti kapalı zarfla 5/10/953 Pazartesi sait 11 de Gelibolu As-Sa-Al.Ko-da satın alınacaktır-Bedeli 384000 lira,geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası,konseri,İdare eden:Semih Argeşo 1 F.Drdla Serenad,2 E.Lalo:Chant,3 f 1.Geiger:Neşeli karnaval pot puri)13.45 Şarkılar Pl.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından I Konya iline bağlı Beyşehir kasabası HMro elektrik santralında mevcut 130 Ps.lik türbin grupunun yanma yedek olarak aynı takatta ikinci bir grup mubay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • Konya Valiliğinden 2 Bozkır kazası merkezinde yaptırılacak ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-2 işin keşif bedeli 98720-37.muvakkat teminatı 6186 liradır-3 İhalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden:Sandığımızdan şimdiye kadar lemekli» adî malûl» vazife malûllüğü,dul ve yetim aylığı ve aylık şeklinde bağlanan son hizmet zammı alanlarla bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • Kırklareli Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Eksiltmeye konan iş:Vize Midye yolunun 0 000—10+000 kilometreJeri »ram tesviyei ttirabiye büz ve sına!imalâtıdır.2 Eksiltme 30/9/953 Çarşamba günü saat 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Turhan AYTUL Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8