Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Bugün şehrimizde havanın^ umumiyetle bulutlu ve ara sıral mevzii yağışlı geçeceği sühuneti derecesinin düşeceği mhmin e-1 b!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • güzeli Avrupa Güzellik Kraliçesi maya haklı olduğunu iddia ediyor Güzellik kraliçeliği ihtilâfı yine alevlendi Montekario güzelinin Po onya aslındın bir Fransız oduğu ve Montekario ile hiç bir alâkası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Araba hırsızlarına karşı yeni tedbirler alınmış ve bunun tecrübeleri dün yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Belediyenin odun tanzim satışları dün başladı Belediyenin odan tanzim satışı lıazırlıblan özerine serbest odun târfrleri de tertibat almaya başlamışlardır.Resimde elektrikli testere ile odunları kesil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • ü NKTORISTAKÎ MÜTHtŞ ZELZELE Geçenlerde Kıb-ış'ttt şiddetli bir zelzele olmuş ve 60 kişi Ölmüştür.Resimde/zelzelenin büyük tahribat yaptığı Paphoe'un harap olan bir mahallesi-görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Atatürk'ün hatırasını canlandırmak üzere bir sembol hazırlanıyor 1000 kişilik bir talebe kafilesi.Atatürk'ün nâşının Antı-Kabir'e nakli münasebetiyle Ankara'da yapılacak törene iştirak edecek 10 Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Dün Vilâyette mühim bir toplantı yapıldı Ticaret ve Gümrük vakitleri île Maliye Vdkil Vekili de toplantıya iştirak etti Şehrimizde bulunan Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Çehkbaş,Güra.ük ve Tekel Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Yunan hava kurmay başkanı geldi General Helaidis.iki memleket arasındaki askeri işbirliğini takviyeye çalışacağını söyledi Ankara,14 Milliyet)Türk hava kuvvetlerinin davetlisi olarak memleketimizi ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • i Erzurum tatbikatı başladı Dünkü manevralarda tankların kamufle ediliş tarzıyla uçakların ani baskınları takdir edildi Erzurum,14 Milliyet)Kahraman ordumuzun gon-bahar manevraları dun saat J 8 de Erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • NECLA ATEŞ Güzel Türk dansözü Necla Ateş geçenlerde» Samiye Gamal'ın kocası petrol kralı Abdullah Sheppard ile evleneceğini a* çıklamıştır.Necla Ateş hâlen New-Yorkîta bir barda şark dansları yapmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Reisicumhur ve Başvekil Kiitahyada birer konuşma yaptılar Memleketin kaderi orfık değişmiştir Kütahya şeker fabrikasının" temel atma merasiminde Reisicumhur Bayar ve Başvekil Menderes hazır bulundular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Serdarabat barajı hakkında Rusya ile anlaşmaya varıldı Barajdan daimî surette istifade ile İğdır ovasının sulanabilmesi için,Ruslara 449 bin dolar verilecek Ankara,14 THA.Sa-hassa mümbit İğdır ovasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Gl.Eyüp Han Ankaraya gitti Evvelki akşam şehrimize gelmiş Dulunan Pakistan orduları Başkumandanı Genera)Eyüp Han.refakatinde Pakistan Milli Savunma Vekaleti müsteşarı,yaveri ve mihmandarı Kurmay Yarba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Kürtçe plâklar toplatılıyor Müddeiumumilik piyasaya çıkarılmış bulunan bir kısım Kürt çe toplattırılmasına karar vermiştir,Suriyede doldurulmuş bulunan [Devamı 8a.7 ga.5 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Sait Bilgiç ve arkadaşları matbaa kuruyor Münfesih Milliyetçiler Derneğinin başkanı bu sefer de faa_Uyetnii neşriyat yoluyla devama çalışıyor Demokrat Partiden İhraç edilen İsparta milletvekili Sait B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1953
  • Toprak Ofisi,hububat ihraç fiatlarını tesbit etti Tediye şartlan satış sırasında taraflarca tayin edilecek,ihracatçılara her parti için teslim tarihinden evvel parsiyel akreditif açılmasına müsaade ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • KISA HA it Milli piyangon.ua 15 eylül *kilişi bugün saat 13.30 da Anırada yakılacaktırit Tamirde bulunan Marakaz ıpuFU tamirden çıkmıştır.Gei Marmara hattında çahşacakpit Dün limanımızdan muhtelif emf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • fite.15 Eylül R.i.1 Bu.1953 Eylttl m Soli 1369 AK İT VASATİ KZAVl Una I 5.40 11.20 &te 12.09 5.49 lnd I 15.41 9.21 kşa m 18.19 12.00 itaı 19.54 1.32 1 nmi k 3.5» 9.2» 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Bütün Türk hecinlerinin sabırsızlıkla bekledikler4-kanan yürürlüğe gireli beuıj-ı 6 yil oldu,şimdiye 'ıaüar girüimemif bir «kalabalığın işt'r«ık ettiği kongreler;heyecanlı seçim ler yaptık,muv-^kat me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Ana ve oğlu döven polisler İhtiyar bir kadm Ve oğlunu dövmekten sanık olarak Haydar karakolu mü.ettebatı hakkında tahk kat açılmıştır.Fatihte Haydar mahallesinde oturan Zekiye Yalçın adında 80 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Zsytinburnu Gecekondu maharİ3Si n^hi/e o!du Fatih kazasına b«glı ve Samat ya nahiyesi hudutları içinde bulu nan Zeytmburnu gecekondu bölgesnin Zeytinburnu nah y esi)haline ifrağı hususundaki verilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Bir öğretmenin 1350 lirasını dolandırdılar Antalyada ilkokul öğretmenlik ği yapan Ali Sabri Akalm adında bi şahıs Galata köprüsü Uze rinde,pantalonunun arka cebinde bulunan 1350 lirasını yankesicilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • HALKIN SESİ Haydarpaşa iskelesi Göztepe'de.Tepegöz sokağında oturan okuyucumuz R.Selcan yazıyor:«Haydarpaşa iskelesinden vapura binecek olan yolcular bekleme salonlarındaki kapılardan geçerler-Daha do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • İhtiyar bir kadın intihar etti Çatalcada Ovayenice köyünde Zelıha Eren adında 60 yaşlarında bir kadın,bir s!nir buhranı sonunda kendini değ rmenin arkına atarak intihar etmiştir.Tahkikata devam edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Turizm kanunu Yeni kanona göre yapılan müracaatların tetkikıaa baş'anıyor 6086 sayılı turizm endüstrisini teşvik kanunu meriyete girmiş bulunmaktadır.Bu kanuna gö.vilâyete müracaat etm ş bulunan müess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Avlanırken kendi ksnd'ni yaraladı Çengelköyde Yeni mahallede Bayır sokağmğda 17 numarada otu.an Erdoğan Yavuzer adında bir genç,civarda avlanırken,Ka zaen tüfeğinin patlamasile ayağından yaralanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Talebe birliği heyeti bugün Ankaraya gidiyor İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğini temsüen 4 kişilik bir heyet yarın akşamki ekspresle Ankaraya hareket edecektir.He yet Ankarada hükümet erkam ile tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • TAKV.MMN YAPRAK II I Kaçakçılık vak'ası dolay isiyle ULUNAY Ankara zabıtası tayyare meydanında Merzuka Akçam adında Ur kaçakçı kan jfakafiadı.Bu kadının Ekono İ mi ve Ticaret Vekaleti Tica-reti Harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Belediye tahvilâtı 50 milyon liralık tedavülün bir an evvel çıkarılması isteniyor istanbul Belediyesi tarafından çıkarılmasına karar vermen 50 ml.yon liralık istikraz mevzuu ile ilgili olarak dim saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • POLİSTE ir Veli Gülüşler adında bir bıkalı.Galata rıhtımına bağlı lunan Güneyim vapurunda.vatandaşın 197 lirasını yan-suretile çalarken,Beıci Şube Müdürlümü memurı tarafından suçüstü yakalan Ştır.Fati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • K aradenizdi bir motor battı Karadenizde bir kaza olmuş bir motor batmıştır Hüseyin Bikan idaresindeki 10 tonluk Hıza motoru Oreke taşı önlerinde seyrederken rüzgârın şiddetinden arma direği kırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Yugoslav Ticaret H yeti şehrimizde Bir müddetten beri memleket mizde temaslarda bulunan ve bu arada Tzmir fuarını ziyaret eden Yugoslav ticaret heyeti şeh rimize gelmiştir Heyet mensupları bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Ucuz atlatılan bir kaza Bir er,mesut bir tesadüf sonunda muhakkak bir ölümden kurtulmuşturr,Balattu Tanhuracı sokağında 19 numarada otu.an Feridun admda b.r:Kadırgada yazhk sinema bahçesinin arkasınak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Bir üfürükçü yakalandı Ayvaosarayrta Tcktafteae s»kağında 16 numarada oturan Hasan Isıdır admda birinin üfürükçtilük yaptığı ve muska' yazdığı ihbar edilmiş ve «anık hakkında takibata geçilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Belediye odun tanzim a başladı Tanzim depolarında odun 14 iîâ 13 lira arasında satılacak istanbul Belediyesinin her sene yapmakta olduğu odun tan zim satışlarına dün sabahtan iti ba.en başlanmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Konservatuara taleba kaydına başlandı istanbul Konservatuarı yeni ders yılı öğrenci kaydına başlamıştır.Piano,keman,şan,tiyatro,ba le,yiyoiensel,kontrabas,Türk musikisi nazariyatı şubeleri için yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Çorlulu bir tüccar dofond irildi Erzurum Palas otelinde kal makta olan Mustafa Dölek adın da Ço.lulu bir tüccarın 3500 lirası,gece yastığının altından meçhul bir hırsız tarafından çainmiştir.Suçlu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Diş hsk&mleri loıgr3sî toplanıyor 6 ncı Milli Diş Hek:mleri tam gresi 21 eylül pazartesi günü ea at 9.30 da eski Eminönü halkevinde yapılacak bir törenle çalışmalarına başlıyacaktır.Kongre mesais'ne D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Zarfçılık suretiyle 60 lira dolandırdı Henüz hüviyeti tesbit edilemi yen iki k şi Yassıviranda asker,lik yapan Ramazan Barış adında bir gencin 60 lirasını,Fatih camii yamnda zarfçılık suretile dolandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Misafir gLtiği evda h rsızlık yapmış Sirkecide Meriç otelinde ka marotluk yapan Fa-tma U tanık adında bir kadın,pc4.se mü.aca,at ederek,odasında m'.saf ire ten yatırdığı Kadriye adına bir kadının,seki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Yazan:Teğmen F-Jarccki Mektebi birincilikle bitirdiğim için komünist partisine alındım 3-Bu Komünist Gençlik Teşkilâtlarına üye olmak mecburiyetinin talebeler üzennda derin bir tesiri vardır.Bir yoKta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • Apartman dairesi,arsa ve para 18 eylül cuma akşamına kadar Garanti Bankasına 100 Ura yatırırsanız 30 eylülde apartman dairesi,arsa ve para ikramiyeleri keşidesine katılabilirsiniz.Acele ediniz ve bu.f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1953
  • KONFERANS *fr Amaçlan Koruma Derneğinin tertip ettiği konferanslardan ilki bugün cemiyet merkezinde yapılacaktır.KONGRE •fr Yükselme Cemiyetinin yıllık kongresi bugün Beşiktaştaki cemiyet merkezinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Mareşal Tîto'nun yeni nutku Yugoslav Devlet Reisi Maropal Tito,sekizinci Yugoslavya ordusunun onuncır kuruluş yıldönümü münasebet ile irtıd ettiği bir Tlryeste meselesine tekrar temas etmiş,ttalyan gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Faruk bazı vergileri ödeyecek Kahire 14 A.A.Mıaır AH Mahkemesi,eski kral Famgun tahtta bulunduğu sırada yaptığı ticari muamelelerden elde ettlgî,kardan vergi ödemesine hüküm kjTmıstır Mahkeme,hayır ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Bag irip kovuvermek kafasına saplandı,fakat yapamadı.Şûk ran:Benden mi kaçtın ded«# evvelki gece seni sabahlara kadar bekledim.Cevap sermedi,j ku-çısjna Oturarak devam etti:Hiç olmazsa d^rdleşird'.k;o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Bir Yugoslav pilot ftalyaya sığındı Podenone italya)M A.A.Bir Yugoslav pilot dtln Amerikan yapısı F-47)avcı «çağı lie Aviano ftava atanına inmif tir.Resmi makamlar,kendisini Nicola Taksec ismiyle tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Japonyada müthiş bir grin infilâi Tokyo 14 CA.A.HoKk«i V da Turhinetsu kömür madeni* m rinde gnızu patlaması «et cesur,de 14 işçi bir Kııyod» f f» 141 kalmıştır.Bunların yed h kurlainlmıştıra Şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Avustralvada şiddetli bir zelzele oldu Suva ve Fiji adalara» sular hücum etti.İnsanca zayiat yok Wasington,14 A.A.Avustralyanın doğusunda Su va limanında bugün met ve cezir dalgasıyie beraber ş d detl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Hindiçinide mütareke yapılması bekleniyor Pekin,radyosu dünkü neşriyatında Hindiçinide mütarekenin mümkün olduğunu bildirdi Tokyo 14 A.A.Pekin rad yosu bu sabahki yayınında Hindiçüıl harbini sona erdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • R.Hay worth tehdit edildi Kıtaya gönderilen bir mektupta jierhal Ali Hana dönmesi» aksi halde öldürülececeği bildirildi Los Angelos 14 A.A.Rita Hayworth'un avukatı dün burada bir beyanat vererek tanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Soğuk kanlı katil kadın Sevgilisi can çekişirken katil kadın evinde üzüm yemeklemeşguldü Teksas,14 A.A.Sevgilisini öldürmekle itham edilen 34 yaşındaki evli bir kadın dün evin.de rahatça üzüm yerken p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Suriye'de siyasî gelişme Çiçekli» siyasî partilerin yeniden teşkilâtlanarak faaliyete geçmesine müsaade eden kanuna tasvip etti Şam,14 AP)Suriye Başkanı Edip Çiçekli memleketteki siyasi partilerin yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Kâtibim şarkısının plâkları Kanada'da kapışıl yor Montreal 14 T.H.A.Bugün Kanadada en çok satılan pl&klairdan biri,Amerikalı zenci bir şarkıcı tarafından lanse edilen Usklldara giderken aldı da bir ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Yunanlstanda depremden kaçanlar döndüler Atina 14 CX.5TT—Dünya Saf lık Teşkilatı mensuplarından Nıskels deprem felaketine uğra yan Yunan deprem adalarına yaptıfı ziyaretten eonra ve-d.gi beyanatta şun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • ACI BİIt ÖLÜM Tüccardan merhum Ali Sekban'm oğlu ve Fatma Sekban'm oğlu,Semine Sekban'ın eşi,Şazimant Birol'un agabeyisi,Dr.Prof.Al Esat Birol'un kayın biraderi,Nuri Sekban'ın yeğeni.Dr.Tarık Sekban V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • 100 TALİHLİ Eylül ayı çekilişinde hesabındaki kadar para kazanan 100 talihlinin isimlerini gösterir liste bütün Şube ve Ajanslarımızda müşterilerimizin emrindedir Kazananlar» ayrıca mektupla haber ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Mamie Elsenhower eteklerini uzatmıyor Vaşıngrton 14 AA.Eteklerının boyunu bir müddet daha eski uzulugunda muhaiaza edece gini Dîraı en Mam e JSısennover Zira gsçen mevsımtn enselerin"ı giymek mecburiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • 1 IKMI5AS Zayıflamak istiyorsanız iyi bir kahvaltı ediniz Yeni keşifiera göre,saoah kahva.tısında bol protainlı maddeler yerseniz öjle ve akşam yemeklerini çok daha hafif geçirebilir,böylece açlık his
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • FIKRA Bir müjde Tank BU.1\Şu geçen Cumartesi günü Deuıofcrat Parti İstanbul teşkilatının tertip ettiği siyasî bir acık hava toplantısında söz aıan bir mebusumuz Türkiyenin çoktandır beklediği nıujueyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1953
  • Xisa harici haberler MEKSİKA MeksıkaniD federal Batı A)manya nezdmdeki yeni büyük elcisi bu hafta içinde Bonn'a ha reket edecektir,MISIR •A-İsrail'e hart)malzemesi g&türtirken e)konulan Yunan «Debi Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER sanatkârları Ilafif batı musikisi mensupları sendikası dUn bir toplantı yaparak ecnebi sanatkâr meselesini incelemişlerdir.Sendika Üyeleri ecnebi sanatkârların tahdit edilmesini ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1953
  • MÎSS AMERİKA Atlantik City'de yapılan Amerika güzellik müsabakası neticelenmiş ve Pensylvania güzeli «Mıss Amerika» unvanını almıştır,tkinciliği New-York güzeli* üçüncülüğü Virginia güzeli kazanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1953
  • I TARİHTKN KERAKLI BIR VAK'A Şehzade Mustafanın serkeşliği ve ölümü Vezir Ahmet Paşanın karısına âşık o an şehzade Mustafa onun cephede bulunmasından istifjda ederek kadnıı turnamdan kaçırtmıştı Şehza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.09.1953
  • Yeni mevsimde kulüplerimiz:9 Transferde en kârlıçıkan kulüp Hem ameli,hem nazari ders Sarrsiyahlılar mukaveleli ecnebi futbolcu oynatan ilk kulüp oluyor Bu yılki kadro ve Selanik seyahati 1953-54 mevs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.09.1953
  • Davis kupası maçları Bu müsabakalarda Amerika,Kanadayı 5-0 yenerek elimine etmiştir Montreal,A.A.Davis Bartzen Amerika)Robert Bo Jkupaaı maçlarının Amerikan dard Kanada)ya 6/4,7/5,1/6,bölgesi finalind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.09.1953
  • Fredy Mills,Joe Maksim i!e maç yapmak istiyor Eski Avrupa ve Dünya yarı ağır siklet boks şampiyonu F edie Mili s,ingiltere boks federasyonuna müracaatla bir maç için Ii eansmın geri verilmesini istemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.09.1953
  • 1 W-V m Km:'İİSk&ö£ 800 metre koşusunun depar.Türkiye-Almanya atletizm karşılaşmasından Atletlerimiz,üzerlerine düşen vazifeleri başarabilmek boyunca azamî gayret'e çarpıştılar ve bunda da 16 gün gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.09.1953
  • RSO VAIfASI 21 Manderson bahçeye çıtcmadan »wel tamamile s:nrai^,fakat takma dişlerini uuj'.muç.Kendini öldürmeye ka-ra».eren vo cesedini,sağlığında olduğu gibi,tertemiz eloise er içinde bulmaları iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1953
  • Hazırlayan Servet ÜASIKCf f 2 34 56 7 8 9101112 1 8 1 2 3 m 4 5 6 ı 7 8 9 i 10 111 12 i i 1 So'daı s^ışv.Harbi durduran çoğul)2_İnatçı;Istanbu'da sıkıntın çekilen gıda maddesi;Bir kumar âleti.3 Uzakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1953
  • Bir çingene kadının şeflik yaptığı çeta Pari» 14 T.H.A.Paris polisi enteresan bur hırsızlık hâdise sinin faillerim yakalamış bulun,maktadır.Clara adh güzel bir çingene kadının şeflik ettiği hırsız Çet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1953
  • Bankaların,Tüccarların ve Bi'umum İş Adamları İle İyi b rand temin etmek 1stiyenierin dikkat nazarlarına t tzalei ğüyu suretiyle satılık 3 adet kıymetli gayrimenkul:1 Beyoğlu İstiklâl Cad.65/67 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1953
  • nan Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye Konulan iş 1 Bursa Su isleri 1 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan M-Kemalpaşa deresi mecrası üzerinde yatak tahkimi İşi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1953
  • İV BU HAFTAKİ FİLMLER İkinci Dünya Harbi bitti amma filmleri hâlâ sinemalarda oynuyor ATLAS'ta Filmin ismi:Sana Tapıyorum {fîcvergirl)Bir Amerikan Colombia filmi,İBa.1?rollerde:Kıta Hayvortn,Rene Kell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1953
  • Lüleburgaz Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden 1 Çiftliğimiz yetiştirmesi 300 bag reforme koyun 29/9l 953 Salı günü saat 14 te çiftlikte açık arttırma suretiyle satılmaktadır-2 Satış 100 lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1953
  • Hatay Vilâyeti Daimî Encümeninden Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı 1 Altrnözti Kerbeyaz yolkavşağı Babatorun yotanım 0+000—fi-t-3?0 kilometreleri arasında blokajb şose yapımı Ekim 953.Perşembe srü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1953
  • Düzmece MUSTAFA Cüneyd bey yaydan çıkmış ok gibi fırladı,Koraksı bir yumrukta yere serdi 70 Çelebi Mustafa güldü:Sana öyle gelmiştir dedi.Çelebinin sevgilisi olduğunu bilmezle-mı?Blmez olurlar mı?Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Yunan Hava Kurmay Başkanı [Baş tarafı birincide] kendisiyle görüşen gazetecilere şunları söylemiştir:«Türkiyeyi ziyaret etmekten pek.bahtiyarım-Memleketinize ilk defa geliyorum.Bu ziyaretimden bilisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Adana Belediye Başkanlığından:1 Şehrin muhtelif semtlerine döşenmek üzere 100 mmlik 4000 Mt.80 mm-lik 2000 metre AMBÜVANTLI FONT boru alınması işi vpalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 İsin muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tazı işlerini fiilen idare eden Mea'ul Müdür:Turhan AYTUL Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:1 Harice satılacak yumuşak buğdayların ihraç fiyatının tesbitinde Kansas City «U.S-A» borsası 11 No' lı Hard Vinter buğdaylarının F-O-B-fiatı esas tutulacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • İmar durumları mevcut sofilik emlâk İstanbul D^fidrdarljğından Dosya No* Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 5213—2303 5700 42750 4U8 30885 »43 2572 Kartal.Pendik.Batı man.yeni Pendik Kartal yolu so-91 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Kayıp İlân» Kocaragıppaşa ilk okulundan almış olduğum diplomamı kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur* Hamit oğlu Erdoğan Lûtii Kayhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Bu memleketin ampulü General Elektrik T.A.ÖT ampul fabrikasında en iyi malzeme ile TQrk işçisi tarafından imal edilir.GENERAL ELECTRIC Bol ışık verir Fazla dayanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Atatürkim hatırası için hazırlanacak sembol [Baş tarafı birincide"] arlanmasına karar verilmiştir.Bu münasebetle dün vilâyette Vali ve Belediye başkanının riyasetinde.Belediye reis muavini,Millî Eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Gnl.Eyüp Han [Baş tarafı birincide] mandanı Korgenral Necati Tora n,Birinci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Hüseyin Ataman,İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Kazım Demlrkan ve diğer yüksek rütbeli sub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Memleketin kaderi artık değişmiştir,[Baş tarafı birincide] tikbale» yüksek medeniyet seviyesine kavuşacağının pek yakın olduğunu gösteren yeni bir delildir.Bunu müteakip yeni şeker fabrikasının kurula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Vilâyette toplantı [Baş tarafı birincide] rinde çalışmışlardır.Yeni dış ticaret rejiminin tatbikatıyla ilgili olarak yayınlanan talimatname dün şehnmıadekj alâkalılara resmen tebliğ olunmuştur.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Güzellik kraliçeliği ihtilâfı I Baş tarafı birincide!Fransa güzelinin iştirak ettiği milletlerarası bir müsabakaya katılamıyacağuu ileri sürmüş,Monte Karlo delegesinin reylerinin de muteber sayılamıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Serdarabat barajı [Baş tarafı birincide] Bayındırlık Bakanlığı bütçesinden tefrik edilen 449 bin doların Amerika millî bankasına derhal yatırılması hakkındaki kararname yüksek tas dikten çıkmış ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • İzmir Belediye Başkanlığından Halilrifatpaşa caddesi üzerinde Mithatpaşa parkı içinde mevcut şark kahvesi önünde kârgir taraş,mutfak ve müteferrik tesisat işleri.Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1 izmir su işleri 3 üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Turgutlu Ahmetli sağ ve sol sahü sulaması 1 inci kısım inşaatı işi olup tahmin edilen keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • istanbul Belediyesinden:İtfaiye Müdürlüğü kadrosunda münhal {bulunan 223 ve 275 lira ücretli şoförlüklere taliplerin mezkûr müdürlüğe müracaatları ilân olunur.14427)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Afyon Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 191503 lira 84 kuruş keşif bedelli Afyon îscehisar Bayat Emirdağ yolunun 0+000—52 4-000 kilometreleri arası toprak tesviyesi ve sanat yapıları inşaatına ait i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Adana Su İşleri 6 cı Şube Müdürlüğünden Pazarlığa konulan iş:1 Seyhan regülâtörünün geçit ve servis köprülerinin esaslı onarımı işidir-2 İşin keşif tutan:«78.875.yetmiş sekiz bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Erzurum fa bikatı başladı [Baş tarafı birincide!eında gizlenmiş bir alay görülmüş ve kırmızı kuvvetlerin bulunduğu mıntaka gezilmiştir.Müteakiben zırhlı Tugay komutanı Kurmay Albay Yurdakul izahatta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Toprak Ofisi [Baş tarafı birincide] bit edilen ve mukaveleye de.co lunan m ktaıın fiatı mal,o ay içinde teslim edilsin,edilmesin o ayın 1,2,3,4 üncü haftaları nın son Kansas City borsa kapa mş günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Sait Bilgiç ve arkadaşları TBaş tarafı birincide*] teşebbüs» baslığını taşıyan broşürde,kendisine itimat edenleri yardıma ve ortaklığa çağırmak tadır.Ayni broşürde hususî şirket mukavelenamesinin örne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • Kürtçe p'âklar j TBoş tarafı birincide"!bu plâkların,bir propaganda veya siyasî bir manevra gayesüo memleketimize sokulduğu zan nolunmakta ve tahkikata devam edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • İ tanbul Orman Başmüdürlüğünden:Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Gösterici sinema makinesi 1 adet 3600.lira 1 Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.09.1953
  • MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZI YIKADIĞINIZ BEYAZ SABUN ÇAMAŞIR SABUNUDUR Kremtl PURO cildinizin sabunudur.«OPOKVO KO*«*0 PURO Tuvalet Sabunlan 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • Burdur Bayındırlık Müdürlüğünden Tecrübesi olanlardan etüd işlerinde yevmiye 30)otuz lira ücretle bir mühendis veya fen memuru çalıştırılacaktır-İsteklilerin Burdur Bayındırlık Müdürlüsüne müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından 1 Dolmabahçede,Mithatpaşa Stadyomu inşaatı sahasında olup yıktırılmakta olan havagazı idare binasında çıkan aşağıda cins ve miktarları yazılı malzeme 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • mmZWE MUNHAM İTHALATÇISI MEHMET KAVALA GALATA mHİK HÂ^İ0mMOt i Zİt£FOH» 4%m& 4W67 İM TEMAF* LAMEPlSK 1953 İzmir Fuarındaki Pavyonları tibzi ziyaret odiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş;1 tzmir 8U işleri 3-üncü gube müdürlüğü bölgesfnde bulunan Manisanm dış mahalle deresi taşkınlarından ve Horoz köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • L A do no şartlın Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 1* 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi memleketlere iki mislidir.Hân şartları 2 ve 3 UncU sayfa saııt.4 T.L.7 ve 8 mci say ta taint.2,50 T.L.ilânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden 14 Eylül Pazartesi günü Ağrı ve 18 Eylül Cuma günündeu itibaren îstanbuldan Bandırma ve Çanakkaleye günlük uçak seferlerine başlanacaktır-Hareket,ve ücret tarifel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • Ağrı Vailiğinden 1 Ağrı vilâyeti bayındırlık garaj ve atölye binasmm birinci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşsa da tayın olunan saatte komisyona zarf verilmemesi ve yapılan ilând
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanıg Açılış Kapanış Sterling 784 784.Dolar 28u 50 28030 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr 64 03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 isveç Kx.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 HaDener 13 15 Türküler İPİ 13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan;Mefharet Yıldırım 14.20 Ogıe konseri PI.Ludwig Van Beethoven:Beonore III uvertürü Caıan.Bru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden verien askerî kıtaat i ânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yakacak ile yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı kapalı zari la Selimiye As.Sa.Al-Ko.da satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşaıda isimleri,tahminî bedelleri ve geçici teminatları yazılı kasabaJann içmesu projeleri yaptırılacaktır-Tahmini Geçici bedeli teminatı Kasaba adt IH Lira Lira Datça tçmesu Muğla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.09.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konuları iş 1 Elâzığ su idleri fil inci şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Tunceli Ovacık ovası haritasının alınması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8