Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • OiA^k mu Bugün şehrimizde havanın sa-bahleyte deniz üstü puslu m» ralan aa' bulutlu geçeceği,şuha I net dereoeainin artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Feridun Osman MenteşeoğluC.H.P den istifa etti Ankara 13 Milliyet)Eski Muğla Mebusu ve Ulus gazetesi murakıbı Feridun Osman Mente şeoglu C.H.P,den istifa etmiş» tir# Peridun Osman Menteşeoglu istifana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Beş Maş Enosisi 2 O yendi Dün şehrimiz oldukça canlı ve zevkli bir spor günü yaşamıştır.Ba cümleden olarak atletlerimiz Alman milli takımı ile kav şılaşırken» Beşiktaş da Atina üçüncüsü Enosis takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Yeni dış ticaret rejimi m-Veni dış ticaret rejiminin bir hususiyeti de Kkonomi ve Ticaret Vekâletimi lüzum gördüğü takdirde fcer türlü malların ithâlini düzenlemek ve ihtikârı önlemek maksadiyle ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • ill DEMİRPERDE ZİNDANLARINDA 24 AY Tevkifi ve tekrar hürriyete kavuşması dünya ef kârı nmumiyesini uzun zaman meşgul eden Amerikaü gazeteci Wlliam dünden itibaren nesre başladık.Bugün de bu yaz.saylam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Bulgar sulh taarruzu Atina,Bulgar tekliflerinin bazı şartlarla kabul edilebileceğini ileri sürüyor Atina,13 AA.Atina'daki yetkili çevreler,Yunanistan ile Bulgaristan arasında diplomatik münasebetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Rusyada ziarî istihsal devamlı surette düşüyor Parti Sekreteri Krutçev İşlerin son derece kötü Londra 13 Nafen)Kcmü-Bist Partisi birnd sekreterliğine tayin edlen Krutçevn köy ekono misinin inkişafı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Inonu,dun Çatalçaya gitti C H-P.Genel Başkanı ilçe merkezinin aç/Jİ* töreninde hazır bulundu Bir müddetten beri istanbul da bulunan C H.P.Genel Başkam İsmet İnönü,dön sabah Çatalçaya giderek» yeni in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Konya ve Amasya şeker fabrikalarının temeli atıldı Reisicumhur Bayar ve Başvekil Menderes,temel atma törenlerinde hazır bulundular Bugün de Kütahyada üçüncü şeker fabrikasının ve Konya et ve balık kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Amerikan elçilerinin toplantısı Berlin 13 A.A.Amerika um Moskova Büyükelçisi Charles Bohien bugün uçakla Moskova dan buraya gelmiştir Tempelhof hava meydanında gazetecilere beyanatta bulunan Bohlen,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Tunus'ta siyasî bir cinayet daha işlendi Yeni Düstur Partisi liderlerinden biri evinden zorla çıkarılarak makineli tUffekla ö^d Jrüldil Tunus 13 AP)MMiyötç* lisin bildirdiğine göre Şakir bu Yeni Düstu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Yemende radyo dinlemek yasak edildi_Bu emre itaat etmiyenler çok şiddetli cezalara çarptırılacak Hüdeyöc,13 A.A.Başvekil Seyfülislamül Hasan Yemenlilerin radyo dinlemelerini ya sak etmiştir.Bu münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • DumlupınOT dâvası İsveçte tekrar günün meselesi oldu Dâva ile ilgili İsveç hükümetinin protestosuna cevabımızın bugünlerde verilmesi bekleniyor Stokholm 13» Hususi meselesini haftalık mecmulamuhabirlm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Dlvanıharbc verilen Dr-Musaddık Musaddık divanıharbe verildi Sabık Başvekile mevkuf bulunduğu müddetçe günde Uç piliç» çorba ve tatlı verilecek Tahran,13 AP)îran Şam bugün neşrettiği bir emirname İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • PAKISTAN ORDULARI BAŞ-KOMUTANI GELDİ ıiükû ınetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret edecek olan Pakistan Orduları Başkomutanı General Eyüp Han beraberinde Pakistan Millî MU dafaa Vekâleti Müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • ihtiyar bir adam ezilerek öldü Dün,ihtiyar bir adam,bir Be tediye otobüsünün altında kalarak ölmüştür.Kadir Karagöz adında bir şoförün idaresindeki 243 sıra numaralı bir Belediye otobüsü,saat 17,30 sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Doğn manevraları bugün başlıyor Dört gün sürecek olan tatbikatı Amerikan ve Yunan generalleri da takip ediyor Erzurum 13 A.A.Yarın gün doğarken başlayacak üçüncü ordu manevralarına katılacak kırmızı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1953
  • Tito ve İtalya Başvekili arasında söz düellosu Yugoslav Devlet Reisi,Triyestenin beynelmilel hale konmasını?Pella ise plebisit yapılmasını istiyor Londra,13 Radyo)Yugoa lav Devlet Reisj Mrşl.Tito ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • 8% Yemek zevki Fransız şarkıcılarının ea ¦oef hnrlanndan biri olan Moris Şövalye)o esnalarda hayat,sanat ve sahne partöner)i olan tvan Vale)Ue Amerjkaya gidip çeldikten sonra Madmazel Vale Paris gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • HALKIN SESİ Dolmuş flatlanndan şikâyet Eskiçehirdeki okuyucularımızdan Bay İsmail Saner yazıyor:«Dolmuş fiatlarının palıhğmdan gerçi çok şikâyet ettiniz ama,bu şikâyetlerin hepsi de Istanbul şehrinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • kazası Üsküdarda dün bir otobüs kazası oldu.Dükkâna giren otobüsün yolcularından iki kişi yaralandı Ahmet adında bir şoför idare sindeki 1009 plâkalı otabüsle üs küdarda Hâkmyeti Millîye cadde sinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Şehirde dün iki yangın oldu Fatihte Veli Karabaş mahalle sinde,Nişastahane sokağında 12/4 numaralı iplik imalâthane,sinde,gece yansından »onra bir yangm çıkmış ve celbedilen itfa iye tarafından büyüme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Sarhoşluk yüzünden yaralandı Fatihte Yeşilsanklı sokağın da 6 numarada oturan Mustafa adında biri,sarhoş olarak eve gelmiş ve evdekilerle münakaşa etmeğe başlamıştır.Mustafa bir ara.sinirlerine hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Belediye et tanzim satışına başlıyor Kış aylarında yapJacak tanzim satışları için Erzurumdan kesilmiş hayvan getirtilecek Mevsim yaz olmasına ragmen et fiatlanmn yüksek olması,önümüzde^i kış aylarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Motosikletin çarpması İta bacağı kırıldı Halit Bulut adında birinin ida ^esindeki Maltepe 70 plâkah m o torsîklet Usküdarda Hakimiyeti Millîye caddesinden geçerken,ÇamTıcada oturan Avni Buru adıflSâ b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • İdarî İlimler Kongresi delegeleri dönüyorlar Şehrimiz ve Ankarada topla nan Beynelmilel idari Himler Kongresi sona ermiş bulunmak tadır.Bu sebeple dün kongre de legeleri şerefine bir vapur gezin tisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Kamyon tamir ederken yaralandı Kuzguncukta Gazhane sokağında 52 numarada oturan Hızır adında biri.Maltepe 535 plâkalı kamyonjin lâstiklerini tamir ederken,arka kapağın düşmsile başından yaralanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Yazan;Teğmen F-Jarecki Kaçmak istiyenler tavru hareketlerinden anlaşıhyordu 2 Polonyalılar silâhlı kuvvetler deki subaylara daima şüphe Ü2 bakarlar.Pek haklı olarak bir subayın rütbesini muhafaza ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • KONGRE:fc Türkiye Eski Muhariplei Birlimi Beşiktaş şubesinin yıllık kcvngresi,16 eylül çarşamba gü,nü saat 14 te,Akaretle-Spor caddesi No.50 de yapılacaktır.UZUM.BAYRAMİ •fa Yeşilay Gençlik Kunrmu nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Ka d ı n kavgası Eve kiracı aldı diye gelinine kızan kaynana kadını tekmeleyip hastanelik etti Kasımpaşada kanlı mahiyet taşıyan bir gelin kaynana kavga sı olmuştur.Bcstanbaşında Altıntepe sokağında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Belediye oduna narh koydu Belediyenin yapacağı odun ve kömür tanzim satışları bu sa bahtan itibaren başlayacaktır.Bu sebeple IKlisat Müdürlü şeh rim izdeki büyük odun ve kömür tüccarlarını davet edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Otomobil hırsızlığına mâni olacak âlet Belediye Makine,Elektrik ve Sanayi işleri Müdürlüğü makine uzmanlarından Kerim Yeşiltaç,otomobil hırsızlığını önleyecek bir tesisat yapmıştır.Bu elektrik i li si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • 51 YAPI ve KREDİ BANKASI Şube ve ajanslarımı» »llibirincbi İZMİRDI KONAK Şubesi Bugün hizmete girdi 14 EYLÜL 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Kristof Kolomp 1192 de Amecitoadan döndüğü zaman Av rupaya ikf yadigâr getrdi:Frengi ve tütün,Titün hcrşa gitti ve revaç buldu Çün oi in sanlar haddizatında rığ-^an duman savurmak sureti'i kejuf etmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • 60 lık zorba aşık tevkif edildi öelma adında Universrt£] genç bir kız,Adliyeye müracaat ederek,kendisine aşık olan 60 yaslarında bir seyyar satıcı tarafın dan ailesinin ölümle tehdit ediL digini budir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Amerikadan 101 misyoner geldi Amerikan Ugsur)ismindeki transportörü ile dün şehrimize Ipr misyoner gelmiştir.Her on beş günde bir gelen,gemi 6u sabah saat 10 limanımızdan ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Hie.14 Eylül 1953 PazrrtMİ İM.5 Molı.1S72 1 EyliU 136t VAKtT VASATt KZAXl Güneş 5.39 11.17 öğle 12.10 5.48 Ikjftdi 15.42 9.21 Akşam 18.21 12.00 Yata 19.56 1.33 tmsak 3.58 9.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • K I SA HABERLER if işçi Partisinin Zeytinburau ocağı dün saat 14 de yapılan bir törenle açılmıştır.Et ve Balık kurumu Eyüpte büyük bir soğuk hava deposu inşa ettirecektir.Belediye depo için kuruma ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • POLİSTE Yedikulede Hacıevhat cadde inde 1 numarada oturan Hadi is m inde biri,kiracısı Feridun Çelfker'n altı yaşındaki oğlu Fuadı tornavida ile başından yara lamıştıri^ Süleyman,Murat ve Hakla adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Bir milletyekiiinin evine hırsız girdi Eski Anka a M lletvekiU Hıfzı jOguz Bekatanın Kartalda Viradas tepesndeki evine meçhul bir hırsız girmiş ve ailesinin çanta smda bulunan 252 lirayı çalarak kaçmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Ticaret ve Tekel vekilleri şehrimizde Tekel Vekili Emin Kalafat ile EkonomPve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmişlerdir.Vekiller bir müddet şehrimiz de îaîar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1953
  • Güzeller memleketlerine dönmeye başladı Avrupa güellik kral içel *gi seçimi için şehrimize gelen güzeller memleketlerine dönmeye bağlamışlardır.Bu arada Belçika güzeli Sepia Değeliet ile,isveç güzeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Iran petrolsri Musaddıkıın sukutu Iran petroliarini yine günün meselesi yaptı.Amerika hükümetinin Şah ve Başvekil General Zahidinin müracaatlarını nazarı dikkata alarak derhal komşu memleketin yardımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Bir yankesici daha yakalandı Nurettin adında bir sabıkalı,Rami otobüslerinden birinde,Fikret özdemir adında bilinin cüzdanını,yankesicilik suretile çalarken suçüstü yakalanmıştır-Suçlu Adliyeye verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • FIKRA Centilmen fakım Tank BU5l\Yalnız tiyatro mevsimi değil,onunla birlikte heyhat futbol mevsimi de başlıyor.Galatasaraylı» Israel seyahati bir Yu nan takımının gelişi,Beşiktaş ile şampiyon Fenerhah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Kırk İrişi taşıyabilecek helikopter yapıldı Püadelfiya 13 A.A.Dun yanın en büyük helikopteri cu nrartesi günü Piaseckj Helicop ter Corporation)fabrikasından çıkmıştır 20 metre uzunluğunda olan helikop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Japonya sularında eroin kaçakçılığı Tokyo 13 A.A.80 ka Tar J5pon gümrük muhafaza menfuru Norveç bandıralı bir vapura el koymuştur Hong-kongtan gelen Hermelfn isimli,1683 tonilatoluk vapur da 250.000 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Yatakta sigara içenlere karşı mücadeî 3 Stokholm 13 Nafen)isveç makamları,takakta siga.a içilmesine mani olmak için geniş bir kampanya açmışlardır,Ge çen sene zarfında 28 kiş;nin,ya takta sigara içerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • İtaiyada otomobil kazası Roma 13 A.A.işlerinden evine dönmekte olan isçilerin bulunduğu bir otobüsün Picinsco ya kınında bir hendeğe yuvarlanma si neticesinde 3 kişi ölmüş,15 ki ği yaralanmıştır.Kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Sunî şeker imaline muvaffak o'undu Londra.13 Nafen)Kanada milî araştırma birliğinde çalı şan iki alim suni şeker imal ne muvaffak olmuşlardır.Biri Is viçreli diğeri Kanadalı olan bu iki alim tamamen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Lewis Stone kalb krizinden öldü Höllyvood 13 AA.Sine mâ artisti Levis Stone dün g*cç kalp krizi neticesinde ölmüştür.Artist 74 yaşında ıdf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Bir hırsız televizyonla yakalandı Mütemadi hırsızlığın yapıl* dığı depoya yerleştirilen televizyon sayesinde hırsız teşhis edildi t Hollywood,13 Nafen)Hoilywoodda bir hırsızlık vakası televizyonla mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Fransadaki büyük yangın bastırıldı Martigus 13 A.A.Chateau netıf civarında evvelki gtinder beri cTevam etmekte olan yangın kurtarma ekipleri tarafından bastırılmîştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Bolivyada bir aüm köfU yan iı JJÎpaz Bolivya)13 AA.Sebebi meçhul b"i.yangın dün gece Unutulan Altın köyünü ta mamen harap etm.ş 5 kuş nin ölü müne 2o kişinin yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Have edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Dünyanın bazı kısımlarında esirci ik dev.m ediyor Londra 13 A.A.Es'rcillk aleyHTarı cemiyet tarafından ha zırlanan bif~rapo.da belirtildiği,ne ğSTe,Amerika dahil dünya nin bazı mıntıkalarında elan esr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Faştaki suikastın tahkikatı Teni Fas Sultanını öldürmeye teşebbüs eden elektrikçinin suç ortaklan aranıyor Rabat,13 A.A.Fas sultanına suikast yapmaya teşebbüs ettiği sırada öldürülen mütecaviz Allal B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Gıda İstihsali iîk defa olarak ihtiyacı karş tadı Roma 13 AA.Birleşmiş milletler gıda ve tanm teşkilâtının hazırladığı raporda belirtildi ğîne göre,ikinci Dünya Ha bin den Beri ilk defa olmak üzere Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Amerika güzeli Müsabakayı Pensytvania güzeli kazandı.Bir güzel kocasının mümanaatı üzerine aglıyarak müsabakadan çekildi Atlantic City.13 A.A.Dün gece burada yapılan senelik Amerika güzellik müsabakas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • ttssa haricî haberler AMERİKA «Shell oil company* tasfiyehanesinde dün akşam vuku bu lan infilâkte,3 ü ağır olmak Üzere 25 kişi yaralanmıştır.İnfilâk neticesinde yancın da çıkmış ve San Fransisko'ya y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • iktibas Macaristanm bir çok yerlerinde Türk Mümkündüreserlerini bolruifc Türk sanatı Macar sanatkârlarının üzerine öylesine tesir etmiştir ki cadlerinden kalma sanat arı ya ortadan kaybolmuş yahut da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Mısırdaki hüviyeti meçhul esir Ingiüzm'ş Kahire 13 A.A.Dört ay dan beri Mısır makamları tarafından mevkuf ve hüviyeti hak kındaki esrar Mısır polisim,Avustralya,ingiliz ve Amerikan konsolosluklarını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Sevgilisinin annesini görünce k»şup boynuna sarılmak,kendisinin bu felâketten kurtarılmasını istemek arzusuna kapıldı.LAkin az önce alkarna boynundan geçmiş oıduğunu,biraz da ihmal edilişini düşünerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Otomobil sürat rekoru tekrar kır;İdi Bonneville.Utah Amerka)13 A.A,Ingliz yapffj Austin Healy otomobili dün ak gam fceğinci Bonneville sürat yarışları festival.nde dünyadaki mevcut bütün rekorları kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Çocuk felcine karşı i lâç ITenüz tecrübe halinde olan bıı ilâç sayesinde tehlikenin bertaraf edileceği bildiriliyor Londra,13 A.A.Amerikan çocuk felci millî müessesesinin müdürü Basil O'Conner Londray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1953
  • Peyklerde işçilere karşı baskı artırıldı grevcilere karşı alınacağını söyledi sistemine daha fazla ehemmiyet verilmesini,bunun taklidini istemiş ve böylelikle hedefe varılabileceğini de kaydetmiştir.Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.09.1953
  • HADİSELER Ankara hav» meydanında Beyrut'a,eşya» kokain ve eroin kaçırmak isterken yakalanan Merzuka Akçan evvelki gün ya puan sorgusuna müteakip tev kil edilmiştir.Merzuka Akçanın kocası da.kaçakçılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1953
  • BERfitlN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Dokuz Eylül Türkler için mutlu günlerden biridir Kurtuluş Savaşını,zafere bağiıyan Başkumandanlık Meydan Muharebesi,altın yapraklarla tarihimize geçmiştir.Türkler,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1953
  • ÇİNGENE GÜZELİNİN RAKSI Betty Brush'un danslarını California gazinoları bu İbare altında ilan etmektedirler* Bett'in çingenelikle hiç bir alâkası bulunmamasına rağmen dansları o kadar canlı ve hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.09.1953
  • TUrkiye Almanya millî atletizm karşılaşmasının 3000 metre engelli koşusunda ApfoUau Alman rakibiyle çekişirken atletizm karşılaşması nihayete erdi 1500 metrede Ekrem Koçak,10.000 metrede Hüseyin Topsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.09.1953
  • A.Moore Uruguayda galip geldi Buenos-Aires 13 A.A.Bu gün burada Arjantin Oumhurretsi general Peronum da hazır bu kütlesi önünde,dünya ağır sik lundugu kalabalık bir meraklı let bok* şampiyonu Archie M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.09.1953
  • Davis Kupası maçları Montreal 13 A.A.Bolg* de Amerika ve Belçika veyahut lerârasi Davis kupasının fînaljıa.Hinâistanla karşılaşacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.09.1953
  • G.Saray Şeker spor karşılaşması Eskişehir 13 Milliyet)Şen rimı?Şekersporla bir maç yapmak üzere bu-aya gelmiş olan Galatasaray takımı cumartesi güntl Atatürk Stadında karşılaş mışlardıi*.Kalabalık biT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.09.1953
  • Beşiktaşlılar,Enosis'i dün enerjik bir oyunla yendiler Enosis takımı iyi oynamasına rağmen gol çıkaramadı Beşiktaş kulübünün davet:lisi olarak şehrimize gelmiş bu lunan Yunanistanın Enosis takım ilk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.09.1953
  • Muhtelif sahalarda yapılan maçlar I.Spor,Galata 8le 0-0 berabere kaldı Dün Şeref etadmda Adalet leri gibi onları zaman zaman profesyonelleri kurtuluş takı.da tehlikeli durumlara düşürmı ile hususi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.09.1953
  • Türkiye yüzme birincilikleri dün iki rekorla sona erdi 8u topunda Sayhan İstanbulu 4-3 yenerek şampiyonluğu kazandı Üç günden bert Lido yüzme havuzunda devam etmekte olan Türkiye Yüzme Birincilikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.09.1953
  • Fenerbahçe Izmirde iki takım karmasını yendi:4-1 Heyecanlı geçen maçın sonunda,İzmir Valisi sarı-lâcivertlilere fuar kupasını verdi Izmir~13 Milliyet)istanbul profesyonel küme şampiyonu Fe nerbahçe ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.09.1953
  • Kütüphane e/in köşesinde,ge niş,aydınlık oir odd id.Diğer cepheye bakan bir penceresi daha vardı.Ortaya bU/ik bir ma ea konmuştu.Bahçeye açılan kapıdan girildiği zamaût duvara dayanmış yazı masası sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1953
  • RÖPORTAJ Münevver,genç bir adam iş aradı,fakat bulamadı.Traşı uzamış,mühmel kılıklı,mağmun yüzlü bir genç adam Umidle İş Bulma Kurumuna müracaat etti.Zanaatkar olmadığı için derdine çare bulamadılar.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1953
  • Maniadan;AZİZ OZBAY Âdi mütecavizler zamanla millî birer kahraman kesiliyordu 13 «Bir aile kadını diye geçinen Talya adındaki dişi mıhlûk hakikatte âdi bir sokak oraspyusuydu.Hattâ ondan da aşağı sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1953
  • YA7A* d MUSTAFA Laşinsi ve arkadaşı,güzel Yuvarroviçi nasıl kaçıracaklarını hesaplıyorlardı 69 L&şinsi Muştalanın iltifatları na:Sultanım dedi,biz bir yerde yerleşmiş bulunuyoruz,sizleri rahatsız eymı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1953
  • AZ FAKAT OZ YİYİNİZ W0 s 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BİSKÜİSİNDE 470* kalori olduğunu unutmayınız.Sirkeci Mimar Vtîdad Caddesi No-26 Tel:22615 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1953
  • Hazıriayaa;Servet ÜASİKCİ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ğo!dan saga:1 Son asrm en mühim silâhının keâf e dilmeğe çalışılması.2 Kanın dolaştığı yer;Bi* nota;Baş kaldıran.3 Kara değil;Eski bir kavim.4 Nam ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Doğu manevraları [Baş tarafı birincide] to devletine mensup 300 gemi,1000 uçaîTve 500.000 asker işti rak edecektir.Bu çarşamba gü rifi batı iCtfaurtikte ve 24 eylülde dtger sahalarda başlayıp 4 ekim d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden:Sandığımızdan şimdiye kadar lemekJi,adî malûl,vazife malûllüğü,dul ve yetim aylığı ve aylık seklinde bağlanan son hizmet zammı alanlarla bundan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ilânları Muvakkat Semti HafcaBıri Sokağı Kapı No:Cinsi Aylık kirası teminat Lira K.Lira K-İzahat Beşiktaş Vişnezade Spor 71/7£ Ap-Daire 5 17500 158 00 Şişli Meşrutiyet E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • iler Bankasından Hidroelektrik ve inşaat tesisatı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı belediyelerin Hidroelektrik te sislerinin malzeme,montaj ve inşaat işleri,tesisat işler vaziyette teslim edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Tito ve İtalya Başvekili arasında söz düellosu [Baş tarafı birincide] nın Triyeste üzerindeki iddialarını desteklediğinden doalyı batıyı ikaz etmiş ve ayni zamanda İtalyanlara da ihtarda bulunarak «Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Dumlupınar dâvası [Baş tarafı birincide] almışlardır.Buna Stokholm'de toplanan Skandinav memleketleri Dışişleri Vekillerinin bu mesele üzerinde durmaları ve Kopenhag'da Denizcilik Sen dukalarının yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Bulgar sulh taarruzu [Baş tarafı birincide] Radyonun neşriyatından anlaşıldığına göre Yunan hükümeti,her iki devlet arasında diplomatik münasebetlerin tekrar kurulabilmesi için bazı şartlar ireri sürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Tyrone Powerin bir kızı oldu Hollywood,13 AP)Sinemanın meşhur kan koca yıl dızlanndan Tyrone Power ile Linda Christian'ın bugün bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Tyrone Linda çiftinin iki yaşında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • mu dun Çatalcaya gitti [Baş tarafı birinckfo} le anlatan bir merkez olmasını temenni ederim.Hayırlı ve uğurlu olsun.Hepinizin gözlerinden öperim» Bundan sonra söz alan hatipler D-P.iktidarını tenkid e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Amerikan elçilerinin toplantısı [Baş tarafı birincide] Bohlen yarın Fransaya gide celfeBr.Konferansın tarihi henüz açık tanmamıştır#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • ihtiyar bir adam [Baş tarafı birincide] kametinde giderken,yolun karşı tarafına geçmek istiyen Simon Tohen adında 75 yaşında bir şahsa çarpmıştır.Feci kaza sonunda ağır suret te yaralanan Simon,kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Musaddık divanıharbe verildi [Baş tarafı birincide] askeri mahkemenin el koyması için Şahtan müsaade istenmiştir.Tahkikatın sonunda hiç bir açıklamada bulunulmıyacaktır.Diğer taraftan sözcünün bildird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Rusyada ziraî istihsal [Baş tarafı birincide"] oldukları çiftliklerde istiihsal dü şûktür ve bunu gereken nisbette artırmak şimdiye kadar mümkün Olamamıştır.Hayvancılık sahasında da ge ri kalınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Babıalide bir kızı kaçırmak istediler Evvelki gece Babıalide üzücü bir hâdise olmuş,genç bir kız iki zorba tarafından kaçırılmak istenmiştir.Fenerde Usturumcu sokağında 9 numarada oturan Meliha Büyükk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • ı=Oatis anlatıyor DEMİRPERDE zindanlarında 24 ay Beni on yıl hapse mahkûm e.4den haktm,muhakemenin sonun da,müddetimin yarısını doldur duğum zaman,hapishanede iyi hareket etmişsem,tahliyemi isti yebıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Tunusta siyasî bir cinayet [Bag tarafı birincide] at ederek meçhul bir şahsın kapısını zorladığın bildirmiştir.Takat polis daha eve varanadan bir infilak sesi duyulmuş ve aval kapısının bir bomba ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.09.1953
  • Konya ve Amasya şeker fabrikasının temeli atıldı [Baş tarafı birincide] Reisicumhur ve Başvekil bera berindekilerie birlikte yeni kuru lan şeker fabrikasının temel atma merasiminde hazır bulunmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Küçük öğle konseri PL)Domenico Cimarosa:Obua konçertosu;Çalanlar:Leon Goosens obua)ve Malcolm Sar gent id;Liverpool filarmoni or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • Kuru fasulye alınacak Hususî şartnamesinde gösterilen evsaf ve müddetlerde teslim şartiyle satın alınacak olan 350 ton kuru fasulyenin 28/9/953 Pazartesi günü saat 16 da Eksiltmesi yapılacaktır.ŞARTNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • Eskişehir Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğünden:Eksiltmeye konulan iş:1 Eskişehir su işleri 9.uncu şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Bilecik Bekdemir ve Asağıköy dereleri ıslahı işi olup tahmin edilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Hadım kazası sağlık merkezi birinci kısım inşaatı 16 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır» 2 Keşif bedeli 108034 04 lira ohıp geçici teminatı 6651-70 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul MUdûr:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • İstanbul Levazı n Amir iğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Pazarlıkla Ankarada Yd-Sb-Ok.da 4 baraka inşası işi yaptırılacaktır-Keşif bedeli 34144-80 lira,kesin teminatı 5122 liradır-İhalesi 18/9/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • c?*t*Ge ^f**ri\QZ&* n*oe ieu^ p,uas r*A ^T AOO e*^tooo.â^^SSSS^ V«^*0*.SA&» t.c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Istanbul Üniversitesinin muhtelif fakülte ve okullarına öğrenci kayıtları,15 eylül 1953 sah günü başlayıp 15 ekim perşembe günü saat 17 de sona erecektir-Kayıt ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Bozkır kazası merkezinde yaptırılacak ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İşin keşif bedeli 98720-37» muvakkat teminatı 6186 liradır-3 İhalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • Kırıkkale Belediyesinden 1 Belediyemize ait 25000 lira keşif bedelli yol inşaatı açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.2 İhale 21/9/953 Pazartesi günü saat 15 te Belediye komisyonunda yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • MEŞHUR Çatalca Panayırı Trakyada panayırların sonuncusu Çatalca panayırı mev Minin uygunluğu ve erbabı ticaretin yüzünü güldürücü alış veriş çokluğu ile bütün Trakya dahilinde tin alan hayvan ve emtia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • Odun Alınacak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1953 1954 kış mevsimi için Üniversitemiz ihtiyacını kar* şılamak üzere,650 ilâ 700 çeki yanyanya meşe ve gürgen odununun kaplı zarf eksiltmesi,17 eyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • s Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlüğümüz merkez meteoroloji istasyonu sahasında tesbit edikcek mahalde iki adet rasat âlet ve malzeme muhafaza barakası kapalı zarf usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • milliyet ADone şartları I*.Kr.Senelik 42 00 ^İti aylık 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aybk 4 50 Kcnobi nMmleketleM iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 Uaeü aayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıei sayla sant.2,60 T.L.İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784 784—Dolar 280.50 280.50 Fr.Frangı 0.8t 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • İzmir Vilâyeti Bayındırlık Komisyonundan Göçbeyli sağlık merkezi ikmali inşaatı 20205 lira 55 kuruş keşif bedelli üzerinden 31/9/953 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konmuştur.Keşif ve eksiltme evr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.09.1953
  • Hububat ihracatçılarının dikkat nazarına Toprak Mahsulteri Ofisi Genel Müdürlüğünden İhraç edilmek üzere satışa çıkarıhmg bulunan 70 100 bin ton camıp sert buğdayı ile 2600 ton siha buğdayına ait 2/9/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8