Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • M k tun Bngfin şehrimizde havanın nnınmiyetle buluttu ve mevzu ya ğışll geçeceği sühunet derecesinin azalacağı tAhn^tn edilmiştir.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • s.f v s;ijv-1»P?SB! N Avra W arren ve eşi Tam» vapurundan tadfktwi sonra Amerikanın Türkiye büyük elçisi dün şehrimize geldi Avra Warren,Türkiyedeki iktisadî kalkınmanın Amerikada dikkatle takip edild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • Malatya Isuikasdi duruşması 1 Bugün alınacak İfadelerde I mühim açıklamalar yapı-1 lacağı tahmin ediliyor ı Ankara 8 Milliyet)Vatan gazetesi Başmuharriri Ahmet Emin Yalmana geçen sene Ma lal yada yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • D:ş ticaret rejimi tatbikatı Ankara 8 Milliyet)Bir haf ta kadar evvel ilân edjen yeni dig ticaret rejiminin tatb.katı İle alâka'ı ek kararname Uzertn deki çalışmalar yana aksam sana ermektedir.Ek kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • Esirlerim ziıt hepsi hürriyete kavuştu Evvelki gün Korede yapdaıt mübadele ile bütün esirlerimiz hürriyete kavuşmuştur.Herimde son olarak hürriyete kavuşan esirlerimizden Kâzım tfcb İsmail Oknağ ve Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • Cavit Oral'ın durumu Siyasi çevreler Cavit Oralın D-P ye geçeceğini ileri sürüyorlar Ankara 8 Milliyet)Halk PartisîKTîS Bon Ziraat Vekili ve gazetesinin sahip ve Baş muharriri Cavit Orahn Cumhuriyet H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • x-niay müsabakasına katılaa tft Mr 953 Avrupa güzeli bu gece seçiliyor italyan,Fransız ye ingiliz güzelleri üzerinde durulmakla beraber bir sürprizle de karşılaşılması ihtimali vardır Dördüncü zarafet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • MRŞL.TtTONUN SÖYLEVİ Yugoslav devlet reisi Mareşal Tito,evvelki gün söylediği nutukta Triyestenin milletlerarası hale konmasını,ve hinterlandının da Yugoslavyay verilmesini istemiştir.Resim Tıtoyu nut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • 1500 eroinciyi takip işi ile vazifeli yalnız 22memnr var Eroinciyi polis dağı?polisi eroinci takip ediyor.Pejmürde kıyafet i eroin satıcısı yerini şık ve güzsî kadınlara terketti Sosyal bünyemizi diş'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • Adenauer,kabinesini kurmağa hazırlanıyor Yeni Alman hüS û ıeti tamamen Hıristiyan Demokratlar tarafından kuruluyor Bonn 8 A.A.Siyasi çev.nauer,1948 den beri koa)lsyon relerde behren kanaate göre se ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • RADYO HIRSIZLARI Bundan üç ay önce Şehzade* başında bir radyo ve saat mağazasını soyan hırsızlar dün yakalanmıştır-Resim Zeki Akyavaş ve Reşit Vurgun adındaki hırsızları gösteriyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • Dünkü fırtına yüzünden vapur seferleri aksadı Agvadan gelen bir çektirme karaya bindirdi Kuzguncukta üç katlı bir eve yıldırım düştü Karadenizde çok bir karayel fırtınası büküm sürmek tedir.Alakalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • Ege'nin elektrik ihtiyacı Gediz nehri üstün-de kurulacak bere* jın hazırlıkları tamamlandı Ankara,8 AA.Ev-velki gün Bayındırlık Ve-k&letinde Gediz barajı mev-zuunda yapılan bir toplantı münasebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • Şehrin su işi üzerinde ehemmiyetle duruluyor Dün vilâyette yaprian toplantıda yeni ve mühim kararlar alındı Terkos gölünden şehrimize ge.tnı yüzden gehirde uzun güren bu len 43 kilometrelik i sale hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • Ulus Gazetesinin iddialarına karsı Maliye Vekâleti dün bir tebliğ yayınladı Tebliğde Başvekilin Balıkesirde verdiği rakamların Ulus Gazetesinde bir takım yanlış rakamlarla mukayese edilmesinin hatalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • Musaddılc'ın muhakemesi Sabık Başvekilin sergnyâ çekildiği,fakat muhakemesinin Şahin kararıyla başlayacağı açıklandı Tahran 8 AP)Sabık Başbakan Musaddıkm bir Tahran hapishanesinde» aleyhindeki ka-Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • Hariciyede nakil ve tayinler Ankara 8 Milliyet)Harici y teşkilatında yeniden bazı nakil ve tayinler yapılmasını der p 9 eden kararname yüksek tasdikten çıkmıştır.Bu kararnameye göre Moskova Büyükelçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1953
  • MUZAFFER K)KSENIN—Izmir Valiliğine tâyin edilen omekli General Muzaffer Göksenin vazifesine başlamıştır» Resim yeni Valiyi makamında gösteriyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • TAKVİMDEN &k YAPRAK Sahte gazeteciler okuduktun zaman koltuklarım kubardı.Meğer ne kadar imrenecek bir mesleğimiz varmış,İzmirde yine bir sahte gazeteci yakalanmış.Bu ardamın üzerinde «Ulus» gazetesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • POLİSTE if Kumkapıda Liman caddeflin.de 150 numarada oturan Hasan Bala ve eşi Hatice;Langada Koca Ragıp caddesinde Antalya apartmanında oturan Arif Akdoğanın dairesine girerek 700 lira.kıymetinde muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • KPfiA HABERLER if Dün linaanımızdan muhtelif memleketlere 200.489 lira degeıindo çeşitli mal ihraç edilmiştirif Denizcilik Bankası İstanbul vapuru son hacı kafilesini getirmek üzere bugün Cidcîeye müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • Hie.9 EyKtt Km.ö 2/Zilh.1953 Afa*.1372 Çorşrmba 1389 VAJfc ET VASATİ EZA VI f 5.35 11.04 Ö0» 12.11 541 îkiad i 15.47 9.18 Aksa m 18.30 12.00 Yatsı 20.05 134 İma» SJ5t 921
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • Istanbul Chiv»;Vîesi Edebiyat Fakültesi firk Dui Tarihi Profesörü Ahrnsd Cafercglu,1936 yılındanberi,Üniversitenin,aonra Turk DU:Kurumu* nun ve nihayet yine Üniversitenin himaye ve yaddım jaıiyl e Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • YEMEK Şehrimizde toplanan IX Milletlerarası İdarî İlimler Kongresi delegeleri şerefine bu akşam saat 20 de Vali ve Belediye reisi tarafından Dolmabahçe sa rayında bir yemek verilecektir.BALO Avrupa gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • EEmah,cok güzel ve zengin bîr iğcemâzdir Yazan s SALİM BAYAR 34 Ne definesi hemşerim.De T ne senu.kara sapanının ucum+av Sen onu orada ara.Şoguk giti-kçe artıyordu.G?ce başlamak üzereydi.Çıplak a.vnkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • Bir motor gem!enkaz na çarparak battı Yirrr\beş tonluk bir motor Sarayburnu önünde bir gemi enkazına çarparak batmıştır.Sürmene limanına,kayıtlı Rüş tü Atasoy adında birine ait 25 tonluk bir motor,kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • HALKIN SESİ Tramvay arabaları için cevap Tramvay arabalarının pisliğinden şikâyet eden bir okuyucu mektubuna aşağıdaki cevap gelmiştir:«Sayın gazetenizin 15 8.953 tarihli sayısında halkın sesi sütunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • Yumurta ihracatı înmurtı tacirleri soğuk bava deposu bulunan vapurların kendi erine tahsisini istiyor Alâkalılar tarafından bildirildiğine göre,Karadeniz-ıskelele finde külliyetli miktarda çeşitli mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • 119 eSsfa hftpisan^d^n bir sabıkalı yakalandı Yatmakta olduğu fzmir cezaevinden kaçan ve hapishaneden kaçma rekorunu kıran meş hur kamyon hırsızı Sahabettin Fırat şehrimizde yakalanmıştırömrünün on se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • Dükkânının ö «Unda meçhul bir şahıs tarafından vuruldu Mercanda Sadlr handa 57 nu marada sandıkçılık yapan Osman Sürme adında biri,dün saat 17 sıralanana dükkânının önünde meçhul bir kimse tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • 1953 1954 ders yılı hazırlığına başlandı Dün fcftiüî Eğiti/n Mü zu ite ilgili müh'm Dün saat 15 de Mı:i!Eğitim Müdürlüğünde Akdikin baştoan*Fında,maarr-f memur ları-mn iştirakiyle mühim biı top'antı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • ft&iJietlıraJTssfr idarî İ imler Koı*gr?si 9 uncu Milletlerarası îdari İlimler Kongresi dün de çalışmalarına devam etmiştirîlmî Komitede idare vasıtası olmak itibariyle subventionlar,idarî tatbikat ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • Bıçakla arkadaşını gö^sffıde*ı yar'la'Jı Küçükpazarda Kazancılar cad desinde 8' numarada demircilik yapan Axt;n adında biri,ayni semtte oturan KegaJ» adında bir gençle kavgaya tutuşmuştur.Bir aralık,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • Askerî bir j p hususî otomobille çarpıştı Arif Yılmaz adında bir erin idaresindeki 130027 askerî plâkalı jeep,Beyazıtta Darülfünun caddes nde,şoför Lütfi Sakarya «m idaresindeki Çorlu 105 plâkalı husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • Ekmekler düzeliyor Şehrinizde de daha iyi çeşnide ekmek çıkarılması hususunda görüşmelere başlandı Bu sene hububat mahsulünün gayet iyi ve beril olmas doayısiy ]e ekmek çeşnisinin daha da iyi leşLiria
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1953
  • Dün şehrimiz» 205 turist gsîdi İngiliz bandıralı «Vera Gruz» turist gemisi dün saat 15.45 de 205 yolcu ile limanımıza gelrmişt'r.Turistlei cumartesi gününe ka dar şehrimizde kalarak tarihî yerleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • Siyasî İcmal Adonaudr'ın z fen Batı Almanyada paatar günü yapılan seçimlerde Adenaoeriin Hıristiyan Demokrat Partisi 48?sandalyadan 244 ünU temin suretile mutlak bir ekseriyet ve ümit edttemiyen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • Kendine bir hami süsü vere» ihtiyar kütüKcü uıraz tuhaflaştı,telâşlandı ama,bunun kendinden başka buimn olacağınu da hükmedemedi.KaT»;ona,mutlaka Kendisinin o.'duğunU söylüyordu.Onun için ıs*at-etmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • E Bfar lîttflgi semtte oturmak istiyorsanız gider mahallenin bekçisini veya.mnhtarını bulurdunuz,onlar da size şurasu şurası» bir de şurası kiralıktır» diye gösterirlerdi.Kiralar üç aşağı beş yukarı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • Ra"«ı parası yüzünden karısını bıçaklattı Kasımpaşada Hacıhüsrev mahalîes:nde Paşahasan sokağında 37/1 numarada;oturan Beydogan adında biri,rakı almak için karısı Zehradan para istemiş ve teklif* redd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • Br eroinci daha yakaSandı Tophanede oturan Selâmi Kes kin adında bir sabıkalı,ikj paket eroin:satarken suçüstü yakalanmıştır Ayrıca.Selâminin üzerinde ya pjlan aramada,gizli yerlerine saklanmış 2 pake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • İKTİBAS Bize zaman ölçüsünü veren beynimizdeki dahili saattir Yapı.a.ı araştır m ter neticesinde beynimizde zaman mefhıt^uı^a ayarlayan t»V buunu^u anlaşılmıştır.Z»m.q.n otur.vakit bir tür*Ü geçmek bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • israil Mısır hududunda bir hâdise Dün İsrail ordusuna mensup davriye birlikleri ile Arap askerleri arasında iki çarpışma vuku buldu Telâviv.8 AA.Son 24 saat içinde israil Mısır hududunda İsrail ordusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • BUÇÜN ^y&pı ve Kteii Bankas dokuzuncu yılını 50 Şube Ajansında biriken 225.000.000 üzül mevduatla tamamlıyor.Yamamen hususi sermaye ve mevduatla çalışan tya&Lüt.BojnJmiL 9 y,l içinde mozhar olduğu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • Truman,Eisenhower!şiddetle tenkid ediyor Sabık Raisicumhur Demokratların Başkanı desteklemekten vazgeçmelerini istedi Detroit 8 AA.Amerikan eski Reisicumhuru M.Harry Truman Demokrat Parti parlâmento g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • "Çalışma gUntl,tatilinde» ölenler Nevyork» 8 AA)«Çalışma günü» münasebetiyle yapılan üç günlük tatil sırasın da dün gece yarısına kadar muhtelif kazalarda 528 Ame rikah ölmüştür.Bunların 3üS i yo)kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • Dünyanın yarısında mektep yok Bilhassa Asya ve Lâtin Amerika memleketlerinin büyük bir kısmı gayet feci durumda Paris,S AA.Bugün burada neşredilen bir Birleşmiş Milletler raporunda dünyanın yarısından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • Do durma yUziindsn 65 çocuk hîrlandi Bepgam italya)8 AA)3 üâ 10 paslarında 60 çocuk dondurma yedikten sonra zehirlenme aKImeti göstermiş ve aastahaneye kaldırılmıştır Çocuklardan bir kaçının duruma a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • Bu yıl fınd-k ihracalı fazla oîacak Fındık ihraç mevsiminin başlaması dol ay isiyle Raradenizden şehr mize deniz yolıyle bol miktarda fmdık gelmektedir.Piya sa hareketlidir^ Bu yıl geniş mik yasta ihr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • Kısa har cı haberler AMERÎKA if milletlerarası tnıar ve KaU kırıma Bankası başkanlığına 1954 temmuzunda baştıyacak elan ikinci devre için tekrar Eugene Black seçilmiştirtTALYA if tngiliz havacılık ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • Mısırda asker?kontrol arttın i yor Kahire,8 A.A)Haber alındığına göre,Mısır hükümeti idarî makamlar üzerinde asker!kontrolü arttırmak gayesi güden mühim bir tebliğ neşredecektir» Bu hareket askerî rej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • ingiltere'de elektrikçilik grevi yayılıyor Londra,A.A-ingiltere ve Kuzey İrlanda'da 4500 mütehassıs elektrik işçisinin yapmakta olduğu «hırpalama grevi» şimdi Iskoçyaya yayılma tehdidini arzetmiştir-F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1953
  • Ttııtttste cinayetler devam edi o-Tunus.8 AA Fransa makamlarının bugün açıkladıklarına göre* son iki halta zarfında Fransız taraftarı olduğu bilinen yüksek rütbeli 8 Tunuslu şahsiyet,tethişçiler taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER Her şay bu gece sona erecek Aylardan beri türlü şekilde dedikodusu yapılan Avrupa güzellik kraliçeliği müsabakası bu gece sona erecek ve kraliçe belli olacaktır.Bu gece güzeller hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1953
  • WP HERGÜN TARİHTKN MERAKLI BİR VAK'A Türk hamaset ve örnek teşkil eden Topu işlemeyen ve ancak yedi mürettebatı 90 tonluk Gazal römorkörü,ataklığı ssyesinda düşmanın 3 bin tonluk gemisini kolayca esir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1953
  • y ™â UNDA TtTRKJYEYE GELİYOR Metropoliten Operasının tanınmış yıldızlarından Linda Martel gelecek ay Avrupa ve Ortadoğuda büyük bir seyahat yapacaktır-Kıymetli aktrist bü seyahati sırasında memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.09.1953
  • va ssfo palip getiren Wolbrond 111)No-lı yarışta» aonro İsveç muhabirimiz Orhan Türel bildiriyor Sir CÇ/iltereyi mağlûp etti İsveç atletizmi son senelerin en getin imtihanını İngiltere önünde verdi,tk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.09.1953
  • HALİL ZÎRAMAN AMERİ-KA YA GİDİYOR Türkiye cirit atma rekortmeni bulunan Fenerbahçeli atletlerden Halil Ziraman.Tarım Bakanlığı hesabına ihtisas yapmak üzereı dün Amerikaya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.09.1953
  • Fransanın en meşhur atletlerinden MJmoun Atletizmde Finlandiya Fransayı 128 86 yendi GaUo 1.97,400 metrede Goudeaks 49,4 Prangaya birincilik kazandırmışlardır.4x100 bayra gıPna nsa "42 ıje kazanmış.Pj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.09.1953
  • |Cı&|:Şpor Haberleri Türkiye yelken* BÎRtNCtLtKLERÎ Bu seneki Türkiye yelken bl rincilikleri 18,19,20 eylül t&rili Ieri arasında Izmirde yapılacak,ti*.Yarışmalara istanbul,Ankaı*W izmir ve Kocaeli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.09.1953
  • 1953-1954 mevsimi j profesyonel küme!ig maçları fikstiirü 1953 54 mevsimi profesyonel küme faaliyet programı ve lig maçları fikstürü dün bölge merkezinde kulüp murahhaslarının iştirakiyle kabul edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.09.1953
  • Alman atletleri cuma günü geliyor 42 kişilik bir kafile halinde gelecek olan Almanlar,bu mevsim yaptıkları 5 millî maçı da kazanmışlardır IBu hafta cumartesi ve pazar Bu müsabakalara en kuvvetli günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.09.1953
  • IV ÜNCÜ KISIM KELEPÇE GÜRÜLTÜSÜ Bir ressamın oğlu ve kendisi de ressam olan PbHip Trent daha yirmi bsş yaşında iken îng.liz güzel sanatlar â!aninde oldukça tanınmıştı.Tabularına daima müşteri b'jıuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1953
  • Hazırlayan S.S rmed So!datı saga:1 Mütecessis değil;Ari.2 Nefse hâkimiyet;Bir büyük kanal.3 Bir hayvanın perdedeki ismi;Her camide bulunan.4 Edevat;Güzel sanat;Duvar emin eli.5 Bir krem marka sı;6 Ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Aydın Su İşleri 4 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 Aydın su işleri 4 üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Akçay Bozdoğan mahmuzları 4-cü kısım inşaatı ve Bozdoğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1953
  • m rm SÜHEYLÂ PANSELER Şehrimiz gazinolarında ve haftanın muayyen günlerinde İstanbul Radyosunda okuduğu halk türküleri ile dinleyicilerin büyük alâkasını toplayan ses sanatkârı Süheylâ Panseler» bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1953
  • Sevimli caz şarkıcılarımız dan Sevinç Tevs'oı kısa bir mud det sonra büsbütün tstanbula geleceği öğrenilmiştir.Sevinç Tevs şehrimize geldikten sonra radyoda muntazam seanslar ya pacaktır.fr Ayten ve H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1953
  • V C ÂDVÖDA BU HAFTA Barseleno Radyosunun genç röportörü Federico Galto ile nasıl tanıştım İspanyol meslektaş,henüz 22 yaşında bir ganç.İki sanadenbari her akşam röportaj programları hazırlıyor muş.Aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1953
  • Teknik bahisler Radyo stüdyoları Bir radyo stuüyosunun içi Bir radyo istasyommda.soğuk» kışın sıcak hava gönmüzik ve söz yayınlan stüd-derilir-Sanatkârlar,daima eyo adı verilen bir takım tek-lektrik ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1953
  • wkm m$:M-1 8 1 BARSELONA RADYOSU Barselona Radyosunda temsillere büyük bir ehemmiyet verilmektedir-Resimde Barselona radyosunda bir temsilin hazırlanışı görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1953
  • Avrupa radyolarında müzik Yaz mevsimi dolayıs:yle Avrupanın muhtelif memleketlerin de devam etmekte olan müzik ve sanat festivalleri radyolar tarafından muntazaman yayınlanmaktdır.Bu ara£a BBC radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1953
  • Doğudan batıdan Muhlis Sabahattin Daha ziyade operetleri ve müzikal komedileri ile tan nan modern Türk bestekârlarından Muhlis Sabahattin Ezgi» 1888 yılında Adana'da doğmuştur.İlk müzik derslermi» sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1953
  • Düzmece MUSTÂFA Helen:"Olmaz!Yuvanoviç buraya gelemez!O,benim en büyük düşmanımdır,dedi 65 Buyucunuz çıkahm.Dedi.Divan dağ;ldı hepsi be raber çıktılar.Aynı saygıyı gös tererek elçilere izaz ve ikram d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • Adenaur kabinesi [Baş tarafı Wriucidel tiyan Demokrat Parti liderlerini getirecektir.Mess'â:eski kabine Başvekil yardımcısı vo Marsha'1 Plânı idarecisi olan,Hür De mokrat Parti başkanı Franz Bhı echer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • Malatya suikastı [Baş tarafı biriııcid 'Varından itibaren şahitler din lenecejc ve sanıklar mudafaasla rını yapacaklardır.Mahkemenin £ok enteresan safhalar arzedece ve memlekette mevcut oldu gu zanned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • 4ğn Valiliğinden 1 Âğn vilâyeti bayındırlık garaj ve atölye binasını» birinci kısım inşaatı kapalı zarf usuhyie eksiltmeye konul» muşsa da tayin olunan saatte komisyona sarf verilmemesi ve yapılan ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • Gümrük Muhafaza Genel Kumandanlığı İstanbul 2 No.lu Satınalma Komisyonu Başkanlığından Hasköyde bulunan 60 sayılı takip motörü için,ihalenin müteahhide tebliği tarihinden itibaren dört ay zarfında tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • Maliye Vekâleti dün bir tebliğ yayınladı [Baş tarafı birincide"!»eden ödeme külfetleriyle alâkalı olamaz.Filhakika bu 14 küsur tondan 4 tonu 1949 yılında federal reserve banktan büyük miktarda altın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • Amerikanın Türkiye Büyük Elçisi [Baş tarafı birincide1] karaya gideceğim.1940 yılından beri Ankarayı görmedim.Hiç şüphesiz aon 13 yıl zarfında bu şehrin kaydettiği büyük gelişme beni hayretler içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • Cavit Oral'ın durumu [Baş tarafı birincide")lçrim belirterek tabii addetmektedirler.Bu arada Halk Partisinin son büyük kurultayında müfrit hiz bin Cavit Orala kargı almış öldü ğu cephe hatırlatılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • Dünkü fırtına [Bag tarafı biritn'ide] cukta Düryanizade sokağında ki 43 numaralı eve yıldırım düş müş ve üç katlı olan bu ev tamamiyle yanmıştır.Yangın yan daki eve de sirayat etmişse de 'yetişen itfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZI YIKADIĞINIZ BEYAZ SABUN ÇAMAŞIR SABUNUDUR Krem I i PURO cildinjzin sabunudur.coPg«.0-'rtF,$KO,tu /PURO Tuvaiet Sabunlan 100 da 100 saftın MIİPIIH.¦MBMIII1I1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • Eğenin elektrik ihtiyacı [Baş tarafı birincide*] «Eg» "bölgemizin bir an evvel bol ve ucuz enerijye kavuşturulması yolundaki çalışmaları xmz son safhasına gelmiş bulun maktadır.Filhakika Gediz neşri ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • Şehrin su işi [Ba$ tarafı birincide'] lann eusuz kalmasına sebep olan husuakurı giderecek koruyucu tedbirleri almak maksadıle dün sabah '"Vali ve Belediye Reisi Prof,Gökaym riyasetinde bir toplantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • 953 Avrupa güzeli bu gece [Baş tarafı birincide} Bu gece seçilecek olan 1953 A.vrupa güzellik kraliçesinin bir sürpriz teşkil etmesi de muhtemel görülmektedir.İlk gece yapılan güzeller geçidinde Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • Musaddık'ın muhakemesi [Baş tarafı birinciden sıunl tatbikat esasını hazırlayan askerî makamlar tarafından sor güya çekilmekte olduğu bugün yetkili kaynaklardan öğrenil mistir,Safoık Başbakanın mevkuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • 1500 eroinciyi takip işi ile vazifeli 22 memur var [Baş tarafı birincide"!Teşkilâtının süratle tevsi ve tak viyesı İcap ettiğini belirtmiştik.Tezmızi,rakamlar vermek su retile müdafaa etmeğe çalışacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • iller Bankassndssı Elektrik tesisatı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adlan yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennîşartnaemîerfır* deki esaslar dairesinde sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1953
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından Ticaret [Odası umumî kâtipliğinin ve esnaf ve müstafi* demler derneklerinin yazılı talep ve muvafakatleri ve genel mecüsce müttehaz 9 '6/953 günlü 953/168 sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.09.1953
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri,İdare eden:Semih Argeşo 1 Herman Rüya,2 L.Eıede;Küçük kedi,3 E.Waklleufel:La Manola vals,4 J.Strauss:Pızzıacto,polk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.09.1953
  • ADone şartlar)lor.fir.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere İki mislidirflân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.l*.7 ve 8 inci sayfa »ınt.2,60 T.L.İlânlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.09.1953
  • er Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır l Aşağıda adlan yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerinde* ki esaslar dairesinde saün al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.09.1953
  • Eskişehir Valiliğinden 1 Sarıköy köprüsü ikmal inşaatı işi 101097-33 liralık keşfi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 24/9/953 Perşembe günü saat 15 te hükümet konağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.09.1953
  • Eskişehir Su İşleri 9.uncu Şube Müdürlüğünden:Eksiltmeye konulan iş:1 Eskişehir bu işleri 9.uncu şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Bilecik Bekdemir ve Aşağıköy dereleri ıslahı işi olup tahmin edilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.09.1953
  • Şehremini Çelik İskeletti otobüs garajının betonarme temelleri inşaatını müteakip yaptırılacak tuğla,duvar» boya» badana» telli camların ve oluklu eternitlerin konul-¦ması işçiliğini ihtiva eden üçünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.09.1953
  • «w Lokman Hekirv».Dr.HAFIZ C E M A I,Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her pün sabah saat 10.30-n.no öğleden sonra 14.30-17.00 de halita kabul eder.istanbul Divan- oiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.09.1953
  • msm Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 280.30 280.30 Dolar 281İ-280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.09.1953
  • o *ı 1963 eö s^.e^ 6 *e Ü^ t40e e^ PA^S e\^*£Si o*l A*t*o SV ve A*V r*0* *A E*?^5beSTfc*H esy' ^ |A^we?Kİ JS'^SSiSpiuS»» v«XSÎ& nA^^e»' îyuüv ASO *A-»*«Sbe esW^Mu^6 v^Vgün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'u] Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.09.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından I Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hidro elektrik santralında mevcut 130 Ps.lik türbin grupunun yanma yedek olarak aynı takatta ikinci bir grup muba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8