Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.09.1953
  • r Eylül 1953 Cuma Adres:Nuruosrhaniye Türbedar Sokak No:18İŞTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1192 Posta Kutusu TELEFON:FÎATI 15 4 9» 2 9 6 14 Karnı MÜSTAKİL GAZETE Dün,Resmi Gazetede yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • KISA HA ehrimiz.de toplanan Milletler-3i beşinci Halk Kredisi konrsine katılan delegeler dün timizin tarihî yerlerini,cave müzeleri gezmişlerdir.Congıe çalışmalarına Ankaa devam edecek ve bu sele dele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Marmara hattı »ferleri düzelecek denizcilik Bankası Marmara tj seferlerini İslaha karar mistir,iu münasebetle Marmara böL i acentaları dün saat 10 da nizcilik Bankası umum müdüı avinlerinden Ulvi Yena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • lie.4 Rh.5 Eylül 22 Ik.1953 Af»sn Cm ma 1389 AK İT VASATİ EZANİ îüne f 5.29 10.51 12.13 5.35 kine 4 15,52 9.14 ık#a im 18.38 12.00 r«u ı 20.15 1.36 m*a k 3.45 9.08 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Fransayı,BelgiıcarUu geçe rek istilâ etmek ijifl Alman Erkânı Hobiye plânirrın* ha zırlamış olan Alma.ı Generali Schliefen'in,Birinci Dünya Har binden evvel,ölürken,«sağ ce nah kuvvetli ols'ia» diye m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Fahiş)denildiği için dâva açtı Zabıtaya garip bir hâdise intikal etmiştir Beyoğlunda A.ba noz sokağında 31 sayılı genel ev de çalışan İsmet adında bir kadın polise müracaat ederek,müş teri sıfatiyle o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Ürdün Kralının tetkikleri Birkaç günden beri Istanbulda misafir olarak bulunan Ürdün kralı Hüseyin ve valide kraliçe ile beraberlerindekiler dün sabah Acar motoru îîe Ivüyükadaya gitmişlerdir.Ogle yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Zabıta bir ırz düşmanını arıyor Zeytinburnunda dün çirkin bir hâdise olmuştur.Bu semtte 85 nolu sokakta oturan Halil Yöner yanında misa fir olarak bulunan 9 yaşlarında Sevim Tekdal adındaki bir kız ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • TAKVİMDEN fft,YAPRAK Vekil Bey;Va'd borç gibidir Tekel ve Gümrük Vekilj Emin Kalafat Beyefendiye Kabinede Tekel ve Gümkler Vekâletini deruhte lyurduktan bir müddet ora Istanbulu teşrif edek «Gazetecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • 150 yataklı asabiye kliniği açılıyor 250 bin lira sarfiyle Bakırköy Akıl HagtSnanesinde inşa edilen Türkiyenin en büyük ve en mü tekâmii 150 yataklı a3âT îye kliniği ve TigStahane dahilinde ya pılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • ili uçakla Ankaraya gidip geldi t'ali ve Belediye Reisi Prcf,hrettin Kerim Gökay dün sah ufakla Ankaraya gitmiş v,gam dönmüştür.Prof.GttkayAnkarada şehre mevzular etrafında alakalılar görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • emir Hatlarındaki ••lis davam adıyor thai malı demir fiatlarmcla,müddet evvel başlayan yük me devam etmektedir.Svvelce 50—51 kuruştan muale gören 8—6 milimetrelik it 1 malı demirler,halen 55 Ra jtan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • P O t I S T g A-Ayasofyada oturan Kerim Demirci adında birinin içinde 600 lira buluna para çantası Sir keçi Karaköy arasında,tramvay da çalınmıştır.Yankesici aranmaktadır.•jf Beyoğlunda,bir apartman t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Sahte paso kullanan biri yakalandı Beyazıtta oturan Erdoğan a dında bir gen|» tanzim ettiği sah te bir talebe pasosu ile tramvay da seyahat etmek isterken yaka lanmış ve dün Adliyeye teslim edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Tamirine karar verilen yoklar Şehir yollarının tamirine de vam olunmaktadır.Bu arada bozulmuş elan Kasımpaşa Hnsköy asfaltı yeniden bir kat bettVı asfaltla kaplanmaktadır.Boğaz kesende Kadiriler yokuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Frengi mücadelesi mü »bet u et ice verdi Son ç yıl zarfında frengi mü cadelesi mevzuunda yapılan ça lışmalardan müsbet neticeler a lınmaya başlanmıştır.Resmen açıklandığına göre,frengili asyısı 107.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Fransaya yapılan ihracat asaldı Son günlerde Fransaya yapı lan ihracatımızın ehemmiyetli miktarda azaldığı alâkalılar ta rafından bildirilmektedir,TJeçen yılın bu aylarında Fran saya 120.6 milyctı lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Bir hizmetçi kız intihar etti Şişlide Iskenderoglu sokağında oturan bir aüenin yanında hizmetçilik yapan Kezban adında bir kız,kendisini apartmanın ay duılık mahallinden aşağı atarak intihar etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Et fiatları süratle yükselmeye başladı Belediyede et tanzim satışları için yapılan hazırlıklar süratlendirildi Bir kaç haftadan beri et fiatlarında tedricî bir yükselme görülmekte ve bazı semtlerde,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Malarya ve Tropikal hastalıklar kongresi Bir müddetten beri Yıldızdaki Şale köşkünde çalışmalarına de vam etmekte olan Milletlerarası beşinci Malarya ve Tropikal has talıklar kongresi bugün sona erece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Hal talimatnamesi değişmedi Hâl resminin arttığı ve bu du rumdan ımls^ansiITertn şikâyetçi olduğu hakkında yapılan neşri yat üzerine Belediye Iktista işle ri Müdürlüğü aşağıdaki izahatı vermiştir:Hale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Elektrik işçileri Şoför,vatman ve biletçilere verilen ücretler yükseltilecek istanbul E-T.T-idaresi tramvay» otobüs ve tünel işletmelerinde vazifeli personelinin maaşlarını ayarlamaya karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • ı ı ı ımnıı^tt hjhiihiimikh'h HALKIN SESİ Gelen cevaplar Gazetemizde çakan şikâyet yazılarına Belediye Neş riyat ve İstatistik Müdürlüğünce aşağıdaki cevaplar gönderilmiştir.«Bostancı sakinlerinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Hacılar geiîyor Hacca giden vatandaşlarımızdan 15 i hastalanarak öldü Hacca giden vatandaşlarımızdan ilk kafile,bu Pazar günü Denizcilik Bankasının izmir vapuru ile limanımıza gelecektir-Hacıları geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • BOyük Millst Meclisi U âsi safirimizde Vûrkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan dün saat 16.50 de uçakla Ankaradan Istanbula gelmiştir.Yeşilköy hava alanında özel kalem müdürü taj-afındatı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • İstanbul geırç atletleri Dedeağaca gidecekler 20 kişilik İstanbul gerifc atle tizm ekibi,Yunan Etnikos külü büni'n geçenlerde şehrimize yap tı&ı ziyareti iade etmek maksadi le £ eûeağaca gidecektir.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Boğazın ve Levent'in suyu istanbul Sular idaresi tarafın dan Boğaziçine ve Levente verilen su-miktarını artırmak için yeni isale hatları ve tüneller ya pılmaeına ait verilen kararın tat bikatma yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Gemiuef DÜĞÜNÜ Demokrat Parti Akbıyık semt ocağı sahil gazinosunda yarın akşam sabaha*kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertiplemiştir.TÖREN Şehrimizdeki Yugoslav mülte çileri Yugoslavya kralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1953
  • Tipik bir Anadolu köşesi Osman kalfalar köyü Yazan SALİM BAYAR 29 Söğüt köyünden Osman kalfa larköyüne Manay g^ıünü dola nanak.gittik.Maan yahut Sö güt gölü demlen göı,kışın şiddetli olması yüzenden t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Dörtler Konferansı Aylarca devam eden nota teatisinden ve nutuk düellosundan sonra dört Dışişleri Vekilinin Ekim ayı ortalarında İsviçrede toplanmalarına Amerika» İngiltere.Fransa küfcûnıetleri karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Kanada ve Amerikada sıcaklar_Kanada'da hararet 38 dereceyi buldu-Mahsul büyük zarara uğradı.Orman yangınları söndürtilemiyor Paris.3 AA.Kanada radyosunun bildirdiğine görebir kaç günden beri Kanada'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Anna Pauker'in muhakeme edileceği anlaşılıyor Viyana,3 Nafen)Eski Ro manya Dışişleri Bakanı Anna Pauker'in «affedileceğine» dair bir ara ortada dolaşan şayiaların hakikat olmadığı anlaşılmak tadır.Rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Macaı ist anda ikf hapis cezası Londra,3 A.A.Macar ha İterler ajansının bugün bildirdiğine göre,Macar yüksek mahkemesi,eski Halk Konseyi Başkanım zjral mahsullerin teslimi kanununu ihlâl etmesi suçun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Ayıp doğrusu Restti bey!fctanbullu olmanın.Peki,getir de berber içe Yahut siz od «ir.3 2a «ıkın,¦oyunun,bir tepsi ile her şeyinizi getireyim.Yok!Onu yapa' anı.Hat ta bu günlük biradan da vazge «elim.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Kind iste nda talebelerin grevi_Bir üniversitenin kapatılmasını protesto eden talebelerin gösterisi hadisiz geçti Yeni Delhi,3 AP)Dün Lucknov City'de öğrencilerin tertip ettikleri grev hâdisesiz cerey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Dokuz aylık bir çocuk yüzme öğrendi Londra,3 Nafen)Bobbie Anderson isminde bir çocuk do kuz aylık olduğu halde yüzmesini öğrenmiştir.Su çocuğu ismi verilen Bobbie Anderson üç aylık iken banyosunun içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • ÖLÜM Emekli Topçu Albayı Burhanettin Madanoğlunun vı{h Vesika Kaleli ve merhum Ali Rıza Kalelinin kerimeleri» esiri Gaziantep mebusu avukat Bekir Kaleli ve merhum doçent Dr-Hayri Kalelinin kız kardeşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Jacbues Thibaud.ya ithaf «rdilen konser Edinburgh İskoçya)3 A.A.Meşhur keman virtiözU Yahudi Menuhin dün geceki Beti hoven keman konçertosu konserini dün bir tayyare kazasında ölen fransız virtiözU Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Amerikan ordusunda azaltma yapılmıyacak Savunma Vekili,insan gücünden tasarruf yapılması hakkında bir kararı iptal etti Vaşington,3 AA.Birleşik Amerika Müdafaa Vekâleti,orduda insan gücünden tasarruf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Paris'i görmek isteyen iki Bulg r Bordeaux,3 A.A.Olanov Qutier ve alexandre Christov na mında iki Bulgar mültecisi Parisi bir kere daha görmek maksadiyle «Rio de Janeiro'dan kalkan «Cloude Bernard» is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Hindistaıda d SOOO kör zarar crS *ğU IHeni Delhi,3 A.A.Hindistan'ın Kuzey-Doğusunda Bihat eyaletinde devamlı yağmurlar yüzünden taşan nehirlerin sebep olduğu seller hakkında bu sabah parlâmentoda veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • 3 Yeni İngiliz silâh la rı Bir Amerikan ayan üyesi İngilterenin silâh imalinde Amerikayı geçtiğini söyledi Vaşington,3 AA)Cumhuriyetçi ayan üyelerinden Alexander Wiley dün beyanatta bulunarak ingilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Errol hastoiandı Venedihte aniden hastalanan artistin bacaklarında felç müşahede edildi Venedik.3 A.A)Tanınmış sinema artistlerinden Errol dün akşam dansettiği sırada anî olarak rahatsızlanarak evine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Scotland Yardın kadın po İs ihtiyacı artıyor Londra,3 Nafen)Scotland Yard daha fazla kadın po üslere ihtiyacı olduğunu bildirmiştir.Fakat bunların güzel,şi-1 rin ve şık giyinmeleri şart olduğunu ilâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Yunan adalar ndakl zelzelelerde ötanl^r Atina,3 A.A.Dün gece bildirildiğine göre,İcmiyen ada larmda vuktia gelen zelzeleler sırasında,ölen ve yaralananların sayısı şöyledir:427 J1Ü Refalonya'da 372,Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • K sa har'ci haberSar AMERİKA ff Birleşik Amerika ilim a-•damları ile eksperlerinin şimdi üçüncü bir atom denizaltısim hazırlamakla meşgul oldukları bildirilmektedir.Amerikada tez gâha alınan ilk atom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • İKTİBAS Kitapsız,deftersiz talebe yetiştiren yeni bir mektep Fransada yirmi sene evvel kurulan ve bugün dünyamı birçok yerinde binlerce şubesi olan bu mektepte çocukla matbaa harfleriyle oynayarak yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Ev' e saklamak ultra Modeirtlit^iie ikstra,ekstra inkılabçılann tans şuhlarına gelin bir a» »Ç*ü omuz çevirin de,giyîn» ku sam işine bir başka kös»-den ba kalım:üzerimizdeki düğn » veya cep sayısı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1953
  • Arjantincfe güvercin büyüklüğünde dolu yağdı Buenos-Aires,3 A.A.Dün şehre güvercin yumurtası buyüklügüncle dolu yağmıştır.Fırtına esnasında hava o derece kararmıştır ki her yerde ışıkları yakmak mecbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.09.1953
  • BFÇİMIF UAnİÇFIFR 1953 Avrupa güzellik kraliçesi kim olacak Avrupa güzellik müsabakasmm ilk elemeleri evvelki gece Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır Bilindiği gibi neticeler 9 Eylül Çarşamba gecesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1953
  • «AR.KÜÇÜK PARİSLt SEN DE Mî BÖYLE SÖYttYECEKTÎN?Amerikanın en büyük mecmualarından birinde Zsa Zsa Gabor,Amerikan erkeklerinin aşktan ve kadından anlıyamıyacak kadar çocuk olduklarını yazmıştı-Bu yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bekri Mustafa serhoşluğu yüzünden nedim)oldu.IV.Murai onu çamurlar içinde görüne3 kıziı Bre herif!dedi,karşındaki Muraddır!Bu ne küstahlık?Bana emretmeğe nasıl cüret edersin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.09.1953
  • Kısa Spor Haberleri ÖNEMLİ BOKS MAÇI Leicester İngiltere)AP)Büyük Britanya Ağır sıklet boks şampiyonu Don Cockell ile İtalyan Ağır sıklet şampiyonu Uber Bacilieri 5 ekimde burada karşılaşacaklardır.Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.09.1953
  • FenerbahçeUler dün 5—2 galip geldikleri maçta Karagücü kalesini sıkıştırıyorlar Foto:t»f»-Milliyet S.Önemli)Fenerbahçe i ci Ordu Karaaücünü 5-2 vend ı Dün saat 16.30 da Fenerbahçe stadında Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.09.1953
  • Profesyonel kümenin enerjik ve sürpriz takımı Key kozlu hır geçen yılki en son kadrolariyle.Yeni mevsimde kulüplerimiz:7 Sarı Siyahlıların renk aşkı Haftada bir gün maç,bir gün İdman Bu yılki kadro Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.09.1953
  • istanbul yüzme birincilikleri Gülderen G rin 3.54.6 ite 200 metre klâsik kurbağaiamada yeni bir Türkiye rekoru tesis etti 1953 istanbul Yüzme Birinciliklerinin ikinci gün müsabaka lan dün saî»ah Ldo y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.09.1953
  • Dünya halter kaldırma şampiyonasından resimler Stockholnufo Tapılan dünya halter şampiyonasında şampiyonluğu ka/anan Kanadalı ve ikinciliği ka/ftWÎ*n Amerikalı» Arjantinli rakibini tebrik «derken.Ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.09.1953
  • Beşiktaş 6.Spor karşılaşıyor Fubol mevsimine girmiş olma mız kulüplerimizin faaliyetini bir kat daha arttırmış bulunmak tadır.Liglerin ekim ayı sonunda baş lanmasına karar verilmiş olması profesyonel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.09.1953
  • *ANMWON 11 Çeviren F.Nevrıızoğlu Ciddî mi söylüyorsunuz?dedi.Bvet.Babası Jo^n Peter Domecp karımın kardeşi idi.Zannedersem size şimdiye kadar Madam Mandersoa'dan ve evlenmesinden hiç bahsetmedim.Açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1953
  • İKTİBAS Kitapsız deftersiz talebe yetiştiren yeni bir mektep Başflarafı S üncüde)•alışır.Bu çalışmalardan elde edilen yazılar,her öğrenimini.ı tuttuğu Hayat defteri)ne c* ilenerek çocuk ruhunun ve ruh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerinifiilen idare eden Mes'ul:Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matiması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ #"CİNÂYETLER^ Nakleden:AZIZ OZBAY Bayılmalar içinde devam eden iki saatlik işkence 5 Sözün «ısası,ev el mı T Hayır mı?Hayır.Hayır.Asia.Benden.Kadın sözünü biiuemedi.Adam bu sefer avı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1953
  • Cüce,sevine,sevine kaptanın Selanik valisinin kszı elinden 60 Ta.Birini beraberine veriniz.Vereceğim.Imparator niçin geldiğini soy lemeğe lüzum görme ic-n veysunutarak dündü,kapıdan çıkar ken:Senin ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1953
  • BULMACA Hazırlayan Birsen ÖZCAN 1 2 3 4 a 6 7 8 9 10 11 12 t n r 2 h 3 uBh 4 5 1 6 i 7ğ£g 8 E i 1 9 10 I!I f 1 1 Solda* sağa:1 Ege bölgesinde Dİr İvaza.2 Bağ boş;Beyaz;Bir saç hastalığı.3 Bir nota;İca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1953
  • RÖPORTAJ Dede Efendinin ahiretten intikal ettirilen şarkısı Ahiretie daima temas hâlinde bu man klilt Jrlii bir T irk kadını,meçhule ait çok enteresan ifşaatta bulunuyor ÜMİT DEN İZ Kır saçların çerçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Korede esir teadisi pazar günü sona eriyor [Baş tarafı birincide] Mübadele başlamadan evvel verilen rakamlara göre komünistlerin elinde hâlen 700 Müttefik harp esiri mevcuttur.Bunlardan 32L ile 60 ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • PURO SABUN FABRİKASININ en son imalâtından ICreuili:PURO TUVALET SABUNU BOL KflPOKLÖ NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Dumlupmar dâvası [Baş tarafı birincide] tevsii tahkikat babında hiç bir talepte bulunmadıkları da goa önünde tutulursa bugünkü celsede Müddeiumumi Salim Eı** tem'in iddianamesini serdetmesi kuvvetle m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Maliye Vekili Polatkan Amerikaya hareket etti [Baş tarafı birincide] mat istiyen muhabirimize Mâliye Vekili Hasan Polatkan aşağı daki beyanatta bulunmuştur:Vaşingtonda toplanacak olan Milletlerarası p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • İtalyan Yugoslav ihtilâfı [Baş tarafı birincide] Diğer taraftan Triyeste hakkın da ileri sürülen italyan metaüba ti,Yugoslav umumî efkârını kız dırmış ve memleketin muhtelif kesimlerinde balk gösteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Yeni dış ticaret rejimi [Baş tarafı birincide] alınmıştır-Ancak bu listenin meriyet tarihi aynca ilân edilecektir.Kararnamede Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin muayyen ithalât mallarının ticaretinde müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Irak'ta hükümet buhranı Bağdat,3 AP)Başbakan Cemil Matfai,Kral Faysala mü racaatla sıhhî sebebler dolayısiy le hükümet reisliği vazifesinden affını talep etmiştir.İyi haber alan Imahfillenden bugün öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Ege tütün rekoltesi Bu yılki rekoltenin 65-70 bin ton olacağı tahmin ediliyor Izmir,3 T.H.A.Bu yıl Ege tütün rekoltesi 66-70 irin ton olarak tahmin edilmektedir.Bugüne kadar mahsulün yüzde 90 ıncfan f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Yunanistan'ın demirperde ile ticareti Atina.3 AA.Yunan Ticaret Vekili Almanyaya gidecek olan ticaret heyetine Vekâlet Omum Müdürü Triantafilis'in başkanlık edeceğini ve heyetin Berlinde Doğu Almanya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Dörtlü sulh konferansı Moskova.3 AA)Siyasî çevreler» Amerika,İngiltere ve Fransa tarafından Almanya Avusturya meseleleri hakkında 4 büyükler Dışişleri Vekillerinin toplanması için vâki daveti Rusyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Alman Komünistleri batıya saldırıyorlar Beş gün içinde Batı aşan 7500 kızıl Bonn 3 AP)ıınümüz£tefcı pazar Batı Almanyada yapılacak genel seçimleri baltalamakla va zifetendirilmiş kızıl tedhişçilerin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Müthiş bir harp uçağı Los Angelc/i:3 A.A.«Northrop akrebi» adı verilen dünyanın en af ir şekilde silâhlanmış savaç uçağının esrarı açıklaamıştır.Bu uçak tek bir roketle en büyük bomba uçağını tahrip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • n ıwu» mm ii «h^p.Lokman Hekim Dr.HA F I Z CEMAL Dahiliye Müt3ha9sısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hastakabul eder.istanbul Divanyo'ıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Dünyanın en büyük petrol şebekesi Paris 3 AP)Atlantik itti fakı Teşkilâtı bu sonbaharda batı Avrupada 100 milyon dolar sarfiyle akaryakıt şevki iğin bir Payplayn şebekesi inşasına giri sileceğini açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Fransız Devlet Vekili istifa etti Paris.3 AP)Devlet Bakanı Francois Mitterand "bugün Fransız kabinesinden istifa etmiştir.Bakanla kabine arkadaşları arasında Fransanm kuzey Afrika siyaseti bahsinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • İngiltere hükümetinde değişiklik [Baş tarafı birincide] dir-Bu üç kısmı idare edenler Tarım Vekili Sir Thomas Dugdale.Eğitim Vekili Bayan Florence Horsbrugh ve îaşe Vekili Bnb-Gweilyn Lloyd George'dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Mısırlılar bir Yugoslav gemisini tevkif fili Kahire.3 A.A.Mısır Dışişleri Vekâleti Filistin'in Mısır işgali altında bulunan kıyılan açıklannda bir Yugoslav balıkçı gemisinin bir Misır harp gemisi tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Yolcusuna tecavüz eden şoför Ankara 3 Milliyet)Sarıyar barajı inşaatına dinamit ta şıyan Sefer Çomar adında bir şoför Beypazarı kazası yakınlarında muavinini kamyondan in dirmiş ve yanında yolcu olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Musaddık taraftarlarının isyan hareketi akim kaldı [Baş tarafı birincide] Gaşkâri kabilesi İran'ın en kuvvetli kabilelerinden biri olup Muhammed Gaşkâri ve üç erkek kardeşi tarafından pdare edü mekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Asabı bir işçi iki doktoru vurdu izmir 3 Milliyet)Aslen Kilisli olan ve bundan bir müddet evvel fazla heyecan ve asabiyet teşhsii ile işçi Sigortaları Hastahanesin de yatan Mehmet Boztepe ismin de bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Adolf Hitler Brezilyaya kaçmış KaTure 3 A.A.El Ehram gazetesi bugünkü sayısında lıüvi yetini tâyin etmediği eski Alman,subayının verdiği beyana tj yayınlamıştır.Buna göre Adolf Hitler 1945 de intihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Süveyşin tahliyesi [Ba ş tarafı birincidel Süveyş meselesini halle matuf bir tasarı taslağını hamilen Londraya gideceği zannedilmek tedir.İngiltere,şimdiye kadar cere yan eden gayri resmi görüşmelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Bir kadın mahkûm firar etti [Baş tarafı birincide] kaç gün önce Bursada bazı şal^ö ları dolandırdıktan sonra Bursa Emniyetinden izini kaybettirmek maksadiyle şehrimize gelmiş ve burada icrayı sanat)ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Eski Fas Sultanının annesi öldü Fas,3 AA)Salı sabahı üremiden ölen eski Fas Sultanı Muhammed Ben Yusufun annesi Prenses Leylâ için dün muhteşem bir cenaze merasimi yapılmıştır-75 yaşında olan prensesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • ADona şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 M Üç aylık 12 00 Bir ayuk Ecnebi memleketi©»* iki mislidirlifin şartları 2 ve 2 UaeU sayfa saat 4 TJ*.7 ve 8 İnci sayfa aant.2.0* TL if-Hânlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Trahomla mücadele Sağlık Vekâleti trahom hastahanelerini yirmiye çıkartmaya karar verdi Ankara 3 T.H.A.Sağlık ve Sosyal Yardım.Bakanlığı tra hom mücadelesine büyük bir hız verm'ştir.Yıl sonuna kadar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Ağlayan Meryem ana heykeli [Baş tarafı birincide] re,bahis konusu genç kadınyı evini,her türlü kazadan ve teca vüzden korumak maksadiyle sa tınalarak yatağının başucuna as mış olduğu,alçıdan mamul küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Fechteler'in ziyaretleri [Baş tarafı birincide] duğu halde Eti Müzesini,sonra da Ankara kalesini gezmiştir» Dışişleri Vekili Fuat Köprülü de misafir Amiral şerefine bir öğle yemeği vermiştir.Yemekte M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • Cinayetle biten aşk Bursa 3 Milliyet)InegÜl kazasında hazin bir aşk macera sı cinayetle sona ermiş ve hâdise şöyle cereyan etmiştir:Kazaya bağlı Dipsizgöl köyüa den IbrahTm Güvenç adında va 19 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1953
  • RÖPORTAJ Dede Efendinin ahiretten intikal ettirilen şarkısı Baş taralı 6 "cı sayfada)dar şiddetli işiteceğiz sa^ki.Dışarda,tramvaydın sesi Bo gazdan geçen çatanaların patırdısı geliyor.Sükutu ük oozan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784.Dolar 281_280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.0S 64.03 Belçika Ft.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • Gaziantep Belediyesinden Kütüphane binası ve parke kaldırım inşası 1 «47707-18» lira keşif bedelli Balıklıda yaptırılacak kütüphane binası ile «32.037-83» lira keşif bedelli İnönü caddesinin Bahçeliev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • I Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre sekiz adet elektrik motoru müteahhit nam ve hesabına pazarlık suretiyle satın alınacaktır 2 Pazarlığı 11/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • iwaaa&MBsa OM Holantse Bank Uni N.V-Istanbul Şubesi 1 Temmuz 1953 tarihli bilanço Aktif Pa s if T-L.Kasa ve Merkez Bankası 2.72526Ü.65 Kanunî karşılıklar kasası Bankalar Kanunu mucibince)4-241*787-89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • Sümerbank Bursa Marinos ve Hareke Yünlü ve Halı Dokuma Sanayi Müessesesi Hareke Fabrikası Müdürlüğünden:1 Fabrikamız ihtiyacı için 200 ton odun meşe veya gürgen mubayaa edilecektir-2 Kâpâlı teklifler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • Kırklareli Bayındırlık Müdürlüğünden 10/8/953 ve 31/8/953 tarihlerinde iki defada kapalı zarf usuliyle 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde yapılan eksiltmesinde talip zuhur etmiyen 134952.68 lira k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • D.H Y.U.Md.lüğünden İdare ihtiyacı için açü&n AFlŞ müsabakası neticelenmiştir-Jüri heyeti karariyle:1 10101 rumuzlu Namık Bayık'a ait projeye birinci mükâfat;82570 rumuzlu Şükrü Özaltan'a ait projeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • Eskişehir Su İşleri 9.uncu Şube Müdürlüğünden:Eksiltmeye konulan iş:1 Eskişehir su işleri 9.uncu gube müdürlüğü bölge-sinde bulunan Bilecik Bekdemir ve Aşağıköy dereleri İslahı işi olup tahmin edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • Odun Alınacak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1953-1954 kış mevsimi için üniversitemiz ihtiyacını karşılamak üzere» 650 ilâ 700 çeki yarı yarıya meşe ve gürgen odununun kapalı zarf eksiltmesi,17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden Tophanede merkez mağazasının önündeki yola teklif alma suretiyle asfalt yaptırılacaktır-Teklifler,kat'î ve nihaî olacak ve en geç 10 Eylül 1953 Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Maraştaki kışlanın onarımı ihalesine talip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 16/9/1953 günü saat 11 de Adana As.Sa-Al-Ko-da ihalesi yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türkfiler Pl.13.30 Dans müzi ği Pl.13.45 Sıkılar.O-"Yuyan:Ekrem Kongar 14.20 Perker hafif müzik kuarteti 14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • Orman Başmüdürlüğü Kereste Fabrikası Bolu Müdürlüğünden 1 Fabrikamız istif yeride mevcut düşük evsaf köknar keresteleri 32942 adede denk 828.628 M3 kereste 8 parti halinde 6.9 953 tarihinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.09.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.O.İstanbul Liman işletmesinden Eminönünde eski gümrük binası kahve anbarı üstündeki tarasaların asfalt onarımı kapalı fiyat teklifi almak suretiyle yaptırılacaktır.İşin keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan