Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • •Bugün şehrimizde havanın sa bahleyin sisli sonra bulutlu geçe eefi sühunet derecesinde değişiklik olmıyacağı tahmin edîlRmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Vekiller Heyeti dün 8 saat süren bir toplantı yaptı ı J|U| II I.II I.I Öğleden sonraki toplantıda Cumhur Reisi Celâl Bayar da hazır bulundu Ankara,1 Milliyet)Vekiller Heyeti bugün de sabah ve akşam ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Kral Hüseyin validesi ile beraber babasını ziyaretten çıkarken Ürdün Kralı Hüseyin dün babasiyle görüştü Majeste Hüseyin ve ana kraliçe yarın Loııdraya hareket edecekler İki günden beri şehrimizde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • 50 ev soyan iki hırsız yakalandı Ankarada 50 ye yakın ev soyan Celâl Çolak ve Kerim Topal adında iki hırsız yakalanmıştır* Her iki hırsız da şimdiye kadar birçok hâdiseler dolayısıyla hapishaneye giri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Odasında fok balığı bulmuş Olfvos Arjantin)1 A.A.Oturma odasına gazete okumak için giren Osoar Treaaani isimi!Bir Arjantinli,en çok sevdiği kol tuğunun üzerinde mışıl mışıl uyu yan bir fok balığı görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Ankarada bir cinayet Ankara,1 Milliyet)Bu akşam saat 18.30 da Cebecide bir cinayet işlenmiş ve Hasan Polat adında 25 yaşında Mr genç,uzun müddetten beıi ayrı yaşadığı 20 yaşındaki kansı Fat mayı bıçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Deniz faciasının tahkikatı Evvelki gün Maltepe He Bo9 tancı arasında BordonezFIbfiSfi önünde cereyan eden ve dört kJa «lımn ölümü ile sona eren feci sandal kazasının tahkikatına Kartal Müddeiumumiliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Rusyada atom araştırmaları Rusyada biri atom-diğeri hidrojen silâhları üstünde çalışan iki ekip mevcut Vaşington.1 A.A-Ame rikanm ileri gelen atom âlimlerine göre.Sovyet Rusyada 'biri hidrojen bombası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • İnönü dün şehrimize geldi Muhalefet lideri bir müddet istirahat edecek C.H.P.Genel Başkanı ismet inönü,bir müddet dinlenmek üze fe dün saB*ah ekspresle Ankara dan şehrimize gelmiştir Garda,C.H.P.mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Dünya irtifa ve sür'at rekorları kırıldı Bir Amerikan yarbayı 25-394)metreye çıkarak irtifa* bir İn giliz pilota da saatte 1162 kilometre açarak sür'at rekorunu kırdı Vasington 1 A.A.Ameri kan deniz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Maliye Vekili geldi Dün tetkiklerde bulanan Ha* «an Polatkan bir kaç güne kadar Amerikaya gideeek Maliye Vekili Hasan Polatkan,Amerika'ya gitmek üzere dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Irak Başvekili istifa etti Bağdat,1 A.A.Resmi bir kaynaktan bildirildiğine göre,İrak Başvekili Cemil Madfai bugün Kral Faysal'a istifademi vermiştir.Mayıs ayındıa kabinesini kurmuş bulunan Madfai'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Arap partileri ve Musaddık Arap memleketleri parti şeflerinin Iran Şahma müracaat ederek Musaddık'ın hayatını bağışlamasını rica eyliyeceklerini Şam gazeteleri yazmışlar-Musaddık» memleketinin kanunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • *Wi Wm 4^ Triyeste lehine Yugoslav gençliğinin bundan evvel yaptığı nümayişlerden bir görünüş Yugoslavya ile İtalya arasında nota düellosu İki memleket arasındaki Trieste ihtilâfı dün birdenbire yumuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Kraliçe Süreyya İrana dönüyor Roma 1 AP)Kraliçe Stt reyyanın Romada geçirmekte ol duğu tatili kısa kesip cumartesi günü Irana dönmeği kararlaştır dığj bugün maiyeti mensupla n dan öğrenilmiştir.Bilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Kızıllar dün de 20 esirimizi iade etti Birleşmiş Milletlerde Kore sulh konferansının ilk ihzarı toplantısı diin yapıldı Panmunjom,1 AP)Bu,sabah sıcak bir güneş altında burada komünistler 400 müttefik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Wi i IS i 1 A ¦m Jin!Avrupa güzellik müsabakası bu gece başlıyor 1953 Avrupa Güzellik ve zerafet mtteahakasmm ilk elemesi bu gece Spor v Sergi Sarayında yapılacaktır» Müsabakaya iştirak edecek olan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1953
  • Rusyanın İran Elçisi intihara teşebbüs etti Sovyet sefaretinin tekzibine rağmen elçinin geri çağrılması üzerine intihara kalktığı anlaşılıyor Tahran,1 AA)Tahran daki Sovyet Büyükelçisinin intihara teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Güzel Sanatlar Akademesi genişletildi Güzel Sanatlar Akademisine ilâve edilen yeni binaen inşaası tamamlanmıştır.953—954 öğre ti» yılında faaliyete gefrecek olan yeni ilâve blok 15 ekimde tö renle açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Kestane ormanlarında yangın çıktı izmir,1 T.H.A.Ödemiş kazasının Adagide nahiyesindeki sahibli kestane ve meşe orman lannda ani olarak bir yangın zu hur etmiştir Yangın etraftan yet şen yar dim ekiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Bir profesörün evine hırssz girdi Yaz mevsimi münasebeTî^e Bostancıda oturmakta o Lan «Prof# Hamit Nafizin dairesine meçhul bir hırsız girmiş ve 1200 na kıymetindeki fotoğraf makinesini çahp kaçmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Zararlı neşriyat I Sebiiürreşat Derneğinin sahibi Eşref Edip dün tevkif edildi Dinî hisleri ve dinimizce mu kaddes sayılan şeyleri âlet ede rek kendisine şahsi nüfuz sağla mak ve bu maksatla aynı mahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • TAKVİMDEN YAPRAK Misafir ağırlama işi ULUNAY Vah" nihayet bir veya bir kaç Vapurumuzun muhtelif kongreler dolayısiyle şehrimize gelecek olan misafirlere tahsisini döşündü.Pek âlâ da yaptı.Başka ne yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • İtalyaya yap lan ihracat fazlalaştı Memleketimiz ile italya ai'asındaki ticarî münasebetler her gün biraz dafia'gelişmektedir.Geçen yıl ccak ve temmuz ay lan arasındaki devrede Italyaya 22.1 milyon li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Piyasadaki yağ stokları eridi Sadeyağ-piyasası sakin^get inektedir,istihsal bö!ğeTfcrım.c£;DiyarbaîÇr haxiç nemen hemen hiç mal gelmemektedir.Stoklar ise tamamiyîe bitmiştir.Halen Diyarbakır menşeli y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Akıl hastahanesi tevsi edildi Bakırköy Akıl Hastahanesine ilâve eaîTen 150 yataklı asabiye kliniği ile hastahane dahilinde in şa edilmiş bulunan iki vertfm pavyonu 5 eylül cumartesi günü törenle açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Adaçayı İhracı için teşebbüse geçildi "Şehrimiz piyasasında Adamayı üzerine bazı muameleler yapıl mıştır.Satışa getirilen bir miktar adaçayı bir firma taraîTî7?j7n ilk defa olarak ihraç edilmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Yakalanan üç zorba Adliyeye verildi HÖSeyin Avni Gelen,ihsan Yıl dirim ve Halit Tuzeri adında üç arkadaş Tarlabaşında bir rande vu evinden aldıkları Atiye adın da bir kadını şoför Ahmet Düz'ün idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • K 1 SA HA B E R L E R if Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 452.005 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştirif Denizcilik Bankası,kış tarifesinin hazırlıklarına başlamış tır.Çalışmalar önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • mc 2 Eylül 1953 Çorfomba Ra.23 ZOh.1172 20 AfW.1369 VAKİT VA8ATİ EZANİ Güne?5.27 1043 ogle 12.14 S.31 tkindi 15.55 9.12 Akşam 18.45 12.00 Yatsı 20.20 1.36 tmaak 3.40 8 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Bir ölü mezarından çıkarıldı Dövülmek suretiyle öldürüldü gü iddia olunan bir adamın cese di dün iTTeciiyeköy mezarlığının "çıharılmış ve morga kaldırılmıştır.Usküdarda oturan Rumi Asdo gan adında bii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Karadenizde Hamsi neyse Genderede de haşhaş odur Yazan SALİM BAYAR 27 Bizi misafir edecek lat-a bn tavsiye metubu,bir merkep bu de kılavuz tedarik ettiı-r.en t.onva ikindiye doğm Çavdıi'ı terkettik Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • cum DİPLOMA TEVZİİ İt Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü İstanbul Tapulama Kursu 1952 53 yılı mezunlarını diplomaları 10 e$iül perşembe günü saat 17.30 da Yıldızdaki Teknik Okul binasında törenle tevzi e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Gazetede okudum:Buı^.anar,beş yıl evvel kaçırdık.'an bir Türk subayını iade etmişler.Teslim ve te3=iiüm muamelesi 28 Ağustos 1953 saoahı,Kırklaıelimizin Eğridce mevkiinde yapılmış.23/3/1948 eprinin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • **tm HALKIN SESİ 6.inci Şubenin garip bir kararı Cihangirde otunun Cem* lettiıı Surıkaya adında Ur okuyucumuz gönderdiği mek tupda şunları yazıyor:c.Son günlerde 6 ncı şu be müdürlüğünün garip ve yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Bir ırz düşmanı 10 yıl hapse mahkûm edildi Izmir 1 T.H.A.Güzelyalı semtinde kömürcülük yapan Ha san Çıplak bundan bir müddet evvel üç yaşındaki bir çocuğa kömürlükte tecavüzde bulunmuş ye o zaman tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Ofisin bir aylık hububat mubayaası Toprak Mahsulleri Ofisi 15 temmuzdan 23 ağustosa kadar 882.301 ton hububat mubayaa et mistir.Bu alışlar karşılığı olarak müstahsile 260,2 milyon lira ödenmiştir.Diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Sovyetler bizden tiftik alıyor Tiftik piyasasında yeniden bir hareket başlamıştır.Geeçn yıl mahsulüne ait stoklardan pek az mal kalmıştır.Bu münasebetle Piyasa gayet sağlam bir durum arzetmektedir# ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Beyaz kadın ticareti yapanlarla mücadele Son 24 saat içinde üç randevu evi basıldı ve bîr muhabbet teliâh yakalandı Son günlerde ahlâk zabıtası kadrosu yeni alemanlarla takvi ye edilmiştir.Bu nvjnatbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Halk kredisi kongresi bugün toplanıyor Milletlerarası Halk Kredisi Kongresi bugün saat 11 de Tek nik UnîveîsTîede ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlaya çaktır Toplantının maksat ve gayesi hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • Sümerbank mamulleri Fiat indirmesi üzerine satışlar birdenbire fazlalaştı Sümerbank mamulleri f iatlarm da hükümet tarafından yapılan indirmeden sonra piyasada başlayan canlılık hergün biraz daha arta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1953
  • POLİSTE Sultanahmet İşçi Sigortaları hastahanesinde,vazifeli İlhamı adında bir doktorun,da lapta asılı olan ceketinin cebindeki 180 lirası çalınmış,hadiseye el konulmuştur.^f Necati özel adında biri p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • FIKRA Orman Bir orman yangını oldu mo I kimimizin muhaliftik ateşi şevklenir,kimimizin bedbin Kği büsbütün kararıp kömür kesilir,bazımnmnm ise içine evlât acısı çöker Belirtileri ne kadar çeşitli olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Tavşanlıda kereste fabrikası yendi Tavşanlı 1 A.A.Yeni nv halle semtinde bulunan kererf fabrikasında bir yangın çıkım Ur.a Zamanında yetişen itfaiye yat gımn sirayetine meydan verme miğ,acak bitişiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Kısa harici haberler AMEKtKA X Kürk Sanayi işçileri Sendi,kası lideri Ben Gold,komünist partisine mensubiyeti hususunda yalan beyanda bulunduğundan dolayı dün tevkif edilmiştir.Bununla beraber,mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Acele ediniz 8 Gün kaldı lO EyJûl 953 Perşembe akşamına icatlar SÜMERBANK'da Açtıracağınız 150 lira'ık hesapla Ankara'da Mithatpaşa Caddesinde Kaloriferli bu lüks apartmanın bir dairesi İle diğer çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Batan gemideki servet BrUTteeT 1 XP)Haber verildiğine göre Flying Enteprise isimli geminin enkazı üzerinde dalgıçlar tarafından yapılmakta «lan SfSfcifmalara şmdilik son verilmlşlTr.Gemi battığı zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Siyasî İcmal Aiamanyada seçimler Pazar günü Almanyada oma» mî seçimler yapılacaktır.Avrupanm bugünkü durumu dolayısiyle Başvekil Adenauer'in meo Bate temin edeceği rey miktarı her tarafta büyük bir me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Fiat fabrikası işçileri greve davet olundu Turin,1 A.A.Maden sanayii islileri sendikalar teşkilâtı,ücretlerin artırılması hususunda ki talepleri yerine getirilmedi takdirde,Fiat fabrikasının 60 bin iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Arap Birliği siyasi komitesi toplanıyor Bugün Kahirede Arap devletleri müdafaa konseyi de toplantılara başfıyacak Kahire,1 AA-Arap Birliği siyasî komitesi ve Arap müdafaası yüksek konseyi yarın Kahire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Japonyado çocuklarını satan aileler Çocuklarını satan ailelerin ekserisi,onları bakamadık lanndan sattıklarını iddia ediyorlar Tokyo.1 Nafen)Japonyada çocuklarını satan ailelere mânı olmak maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Moskovada yabancı elçiler tiyatroya davet edildi Moskdvo 1 A.A.Sovyet Dışişleri vekâleti yeni tiyatro mevsiminin ilk eser.ni seyretmek üzere buradaki bütün yabancı bü yükeliliktere davetiye gönderilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • General Van Fİ set Amerika yolunda HongkangT.A.A.Sekizin ci ordu esiri kumandanı general Van Fleet,Uzak Dıoğuda bilhas sa"Fö"rmöza3a bir müddet kaldık tan sonra Tuigün Avrupa yolu ile Amerîkaya müteve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • I 1KHI3A5 I Şekilleri gibi fikir ve hisleri de aynı olan ikizler Torinolu Tartarossi kardeşler askerî vazifelerini bile aynı bö üğün aynı takımında yapmaktadırlar,bîrini hapse atınca suçsuz olsa bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • İtalya da eski bir şehir meydana çıkarıldı Roma,1 A.A.AnnibaJ tarafından tahrip edildikten son ra yeniden inşa edilen 20 asırdan beri nerede olduğu anlaşıla mıy&n Feronıa şehri Raman m 20 kilometre ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Cinde açlık fsHti*esi Hong Kong,1 Nafen)Çinin büyük şehirlerinde halâ gıda maddeleri buhranı vardır.Yeni mahsulün de buhranı izale etme si beklenmemektedir.Hasadın gayt fena olduğu bildirilmekte dir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Mindistandaki Fransız dağcılnmn faaliyeti Yeni Delhi,1 AA.Hake:alındığına göre,«Nun Kun j(r vesine ulaşmaya çalışan FransiJ dağcıları 21.500 kadem irtifari;ki üç numaralı karapdan kare ketlerinden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Amerikada sıcaklar New-York,1 A.A.Dön New-York tarihinin en sıcak gO yaşamıştır.Termometra gölgede 35 dereceye çıkmıştır.Şikago'da ise hararet 37 dereceye varmış ve bir kaç saat için de dokuz kişi ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Amerikanın hava gücü azalmıyor Reisicumhur Muavini uçak imalâtının asaltılmıyacağını bilâkis daha fazla uçak imal edileceğini söyledi Saint Louis Missuri)1 A-A)Dün burada Amerikan lejyonunun senelik k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1953
  • Ayfer nezih bir kızoır,sevilmeğe lâyıktır ledi,Şükre 3 ise merhamete,tesel»: f muhtaç.bir mahlûk!Buğu'u üzüm rengi gözlerinden g zli günahlar seziliyor!İçini çekerek mektuo kâğıdını düzeltti,tepesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.09.1953
  • Müsabaka başlıyor «tstanbuldan memleketinize iyi intibalarla dönmenizi ve mü* sabakalarda muvaffak olmanızı temenni ederim.Bu sözler dün Vali Gökay tarafından kendisini ziyaret eden 14 güzele söylenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1953
  • Terry Moore Hollywood'un sevimîi artist!Terry Moore şimdi ttaryada yol hazırlıklariyle meşgul bulunmaktadır-Terry Moore Hollywooda döner dönmez Met ro Goldwyn Mayer Şirketi hesabına «Sloat my brain Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1953
  • HEIİGUN TARİHTEN MERAKLI RİR VAK'A Birinci için dört cana kıymıştr Defterdar Eknıakçi zade Sirkeciden bir kayığa bindi,Kuyucunun ziyafetinde bulunmak Uz are ÜskUdar yakpnında arkasıma mah yeti meçhul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.09.1953
  • Türkiye Almanya millî atletizm müsabakasına katılacak atletler 104/10 10.4/10 21-2Ü10 214/10 1512/10 1-51.3/10 348 3.48.6Û10 1415.6/10 14.42.4/10 30584/10 3148.2/10 149/10 151/10 Alman at-e ti eri bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.09.1953
  • Orta sıklet boks şampiyonluğu Londra,Nafen)Orta.sık let dünya boks şampiyonluğunu tayin edecek maç 29 ekimce Ne w-York'i 1 yapılacaktır.Bu maçta Amerikalı Cari Olson'a karşı çıkacak olan İngiliz orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.09.1953
  • Birinci Ordu turnuvası sona erdi İstikam Okulu takımı şampiyon oldu istanbul Birinci ordu futbol turauasımn final karşılaşması dün Şeref Stadında istihkam pkulu ile 8 inci tümen arasında yapılmıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.09.1953
  • Marciano Joe Waleot'tu nasıl indirdiğini Eisenhower'e izah ediyor» Rocky Marciano kendi ayarında bir rakip bulabildi Genç bir talebe olan Roland La Storza şimdiye kadar Rockyfyi iki defa yere sermeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.09.1953
  • YEM BÎE YILDIZ DOĞUYOR Londra,Nafen)İngiliz ga ze t eleri,1953 1954 futbol dev resinde beynelmilel karşılaşmalarda,ingiliz futbol idarecilerinin Stanley Matthews'!unutma malarını istemektedirler,BUhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.09.1953
  • Galatasaraydan f*tanbuIspora transfer edilen bek Turgut Fantom Yeni mevsim İSTANBULSPOR Eyüp sahasındaki idman Bu mevsimdeki kadro Yeni antrenör Wilmos Halpern takımda da oynıyacak mı?Nsjat ALTAV ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • Istanbul Radyosunun verici istasyonu İstanbul Radyosunda yapılan neşriyatı evimizdeki alıcılara kadar ulaştıran tesisat Harbi.yedeki radyo evmden tamamen ayrıdır.Ümraniye'de bulunan ve «Verici istasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • Bir genç intihara teşebbüs etti Emirganda Muvakkathane cj d desinöe 48 numarada oturan Oz can adında 16 yaşlarına bir genç,annesi ile yaptığı münakaşadan müteessir olarak intihar maksa diyle kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • Yugoslav büyükelçisi Istanhuldan ayrıldı Başka bir vazifeye tayin edilen Yugoslavyanın Ankara Büyükelçisi Ekselans M.Rodcnaviç dün akşam Sempion eksprcsiyle şehrimizden ayrılmıştır.Büyükelçi Sirkeci g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.30 281_Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • Düzmece Mustafa,VAZANZ Manoelin canı çıkacak kadar sıkılıyordu.Gözlerini karısının gözlerine dikerek dakikalarca durdu 58 Kapıdan gave-nezaketsizce girdi.Gözleri kararmış aşıkların sersem haıe'-'^rije
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • DALGA UZUNLUKLARI Türkiye T.A.R.1648 İstanbul 428 İzmir 46.r T.Üniversite 42 Kına dalga post.Ankaral 31.7 BBC Saatlere-göre)06.00 08.5 49.10 06.00 08.15 31.88 12.45 17.15 13.97 12.45 18.15 16.86 17.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • Polonyalı büyük piyanist Frederic Chopin,1810 da.Var şova yakınında bir kasabada doğmuştur.Babası Nancy şen rinden Polonyaya hicret etmiş bir Fransızdır-Küçük yaştamüziğe karşı büyük bir istidat göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • V BU HAFTA Spiker olabilir misiniz?Ankara,İstanbul ve îzmııden sonra daha bir çok şehirlerimizde radyo İstasyonları kurulutası bahis mevzuu edildiği şu sıralarda bir çok okuyucularımızın spiker olmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • Hikmet Münir spikiruqe döndü Ankara radyosunun baş spî kerliğini ve program müdürlü günü yapmakta iken istifa ederek eski mesleği gazeteciliğe donen Hikmet Münir Ebrioğhı son günlerde yapılan davet fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • Radyolarda I Botun dttnya radyolarında en ¦un programları işgal eden ya yutfar hiç şüphesiz «hafif müzik» şeçitleridir.Günlük hayatın binbir türlü i mücadetesi ile yorgun düşen mı sanları fazla düşünm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • •jr İstanbul Teknik Üniversitesi nln televizyon yayınları büyük basarı ile devam etmektedir.Üni versite ders salonlarından birine bir televizyon alıcısı yerleştirilmiş ve salona gelen meraklılara bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • Safiye Ayla ile bir konuşma Yaz tatilini Florya'da geçiren kıymetli ses sanatkârı,dolmuşta giderken şoför kendisine neler anlatmış Aradan uzjjn seneler geçme sine ragmen,halkın sevgi ve alâkasını hâlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • Bugünkü bulmacamız hediyelidir Bazırlayan Sadi BORAK t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 I 6 İM 7 i-J 8 101 11 12 1 Soldan sağ*:1 Masaya bağlananlar;Müdahale et.2 Egi;«Düzmece Mustafa» da adı geeçn b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1953
  • VAJCASI 9 «London Poaiti/ist Society» üia bilhassa hürmet edilen bir azası,işten çekil m ş bir banker di.Karısı çoktan ölmüştü,çocu ğu da yoktu.Sakın ve dürüst ha yatı kitaplar arasmda ve müze lerde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Silmerbank Bursa Merinos ve Hereke Yünlü ve Halı Dokuma Sanayi Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğünden:1 Fabrikamız ihtiyacı için 200 ton odun meşe veya gürgen mubayaa edilecektir-2 Kâpâh teklifler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Ankara Jandarma Satınaima Ko.dan Muvakkat teminatı Lira Kr.5S3071 35 1860 00 675 00 731 25 929 25 6094 50 Cins miktar ve ebadları yukarıda yazılı beş kalemde 670 adet dış ve 670 adet iç oto lâstiği 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden v«ri'en askerî kıtaat ilânları Aşağıda keşif bedelleri ve belge miktarları atlerde kapalı zarfla Eskişehir As.Sa-Al-Koihale gününden 3 gün evvel Eskişehirdekı 1gesi almaları ve tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Bölge Müdürlüğünden 1 Aşağıda müfredatlı cetvelde adlan yazılı anbarlarımızda mevcut veya bundan sonrt mubayaa edilecek Ofisimize ait hububat,bakli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • SV,V V*J.Kremlt PURO müessir bir krem vazifesi görerek cildi besler ve muhafaza eder,Vs* Krem Fi cilt üzerinde siyah be-p nek,ve sivilcelerin teşekkülüne mani oltır.Krem i i PURO 14 gün içinde Cazibe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Niçin ehliyet alamamış Richmond,Virginia)1 A,A.Polis madamları 17 yaşında bulunan Dolly Farringtona otomobil kullanmak için ehliyet ver inekten imtina etmiştir.Buna se bep de Farringt on un imtihan he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Irak Başvekili istifa etti [Baş tarafı birincide] mevkide bulunmayı arzu etmediği söylenmektedir.Fakat Baş vekilin sağlık durumunun da bu istifaya amil olduğu bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Deniz faciasının tahkikatı [Baş tarafı birincide!futbolcu Isfendiyann karısı Pe rinanın cesetleri henüz buluna mamıştır.Burgazadası belediye doktoru Saiâhattin Savaşkanın evinde 24 saat istirahat eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • İnönü dün şehrimize geldi [Baş tarafı birincide'] meşinin bir maddesine uyarak,eski Cumhurbaşkanı gemisini binaigi için şeref dıregjne bay rak çekmiştirinönü bu ciyaretini iştira hat maksadiyle ve gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Ürdün Kralı Hüseyin dün babasıyla görüştü [Bağ tarafı birincide!Dün öğle üstü Kral ve Ana I Kraliçe siyah bir Pakart ara j ba ile emniyet motorlu muhafız bölüğünün refakatinde Sa raydan ayrılmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Amiral Fechteler cuma günü izmire geliyor Nato başkomutanının Ankara ve Izmirde yapacağı temaslara önem veriliyor İzmir 1 T.H.A)Güney Av rupa Müttefik Kuvvetleri Komu tanı ve Amiral Carneyin halefi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Rusyanın Iran elçisi intihara teşebbüs etti [Baş tarafı birincide] efkârı umumiye buna inanmamıştır.Filhakika bugün bir hükümet sözcüsü Büyükelçinin ken dişini bir tabanca ile vurduğunu ve hayatından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • n.Batılıların Sovyetlere vereceği cevabî nota Uç büyükler ABmanyadaki seçimlerden önce Rusyaya bir nota verecekler Paris,1 A.A.Dün gece iyi haber alan çevrelerde söylenildiğine göre,dört ağustos tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Kızıllar dünde 20 esirimizi iade etti [Baş tarafı birincide] Bu sabah komünistler 20 Türk harp esirini iade etmişlerdir.Esirlerin hepsi sıhhatli görünmektedir.Bu esirlerin adları aşağıdadır:Şevki Çeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Şişli otobüs garajı yanındaki sahada idare büroları psîkoanalız ve yemekhane binaları inşa ettirilecektir I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen keşif bedeli 548 606.55 hra olan yukarıda yazılı inşaat kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Rusyada atom araştırmaları [Baş tarafı birincide] Aynı âlimlerin ilâve ettiklerine göre.atom üzerinde çalışan ilim adamı bakımından Sovyet Rusya muhtemelen Amerikadan daha zengindir-îlk Amerikan atom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Yugoslavya ile İtalya arasında nota düellosu [Baş tarafı birincide] lalya hükümeti Yugoslavyanın protestosuna dört saat içinde cevap vermiştir.Yugoslav Dışişleri Vekâletine tevdi edilmek Üzere Belgrad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.09.1953
  • Dünya irtifa ve sür'at rekorları [Baş tarafı birincide] dünya yükseklik rekorunu kır mığtır.Bununla beraber bu rekor tescü edilmediğinden resmî değil dır.Yarbay Cari bu irtifaa yeni bir uçuş elbisesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo 1 C.M.Ziefrer:Viyana kızları,vals,2 A.Winter:Festi valia potpuri,3 V.Monti:Çardaş 13.45 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.09.1953
  • ilier Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır 1 Aşağıda adlan yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerindekl esaslar dairesinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.09.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak iller Bankasından I Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hidro elektrik} santralında mevcut 130 Ps.Kk türbin grupunun yanma yedelc olarak aynı takatta ikinci bir grup mub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 9/9/1953 çarşamba saat 17 de Balıkesir Lv-A.Sa.Al.Koda kapalı zarfla Balıkesir Ağ.Bak.Tam-Fb.sı için bir adet su kulesi inşaatı yaptırılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.09.1953
  • ifler Bankasından Elektrik fesisafı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnaemıerindeki esaslar dairesinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.09.1953
  • Müstamel ambalaj malzemesi,eski kamyon ve oto lâstiği çırçır malzemesi ve saire satışı Siimerbank Pamuk Satınalma ve Çırçır Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemiz ambarlarında mevcut ve ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.09.1953
  • Bayan daktilo alınacak İstanbul Sanayi Odası Başkanlığından Odamız için imtihanla 250 liraya kadar ücretli bir dak tilo alınacaktır.Yabancı dil bilenlere ayrıca bu dildeki bil gİBİ nisbetinâe munzam b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini lülen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.09.1953
  • IMUiuef ADone şartları Lr.Hr.Senelik 42 00 Altı aylılc 22 SO Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memlekette** iki roi«rtidirilân şartlan 2 ve 3 ütttu sayfa sant.4 T.L 7 ve 8 kıei sayfa sant.3,50 T.L.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.09.1953
  • t m ı ıın un «tin ıı Lokman Hekırv Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mtit îhasaıa» Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabui eder.İstanbul Divanyoıu No.104 ¦¦ıiııw ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.09.1953
  • Afyon vilâyeti dâimi encümen Reisliğinden Cinsi Miktarı Fiatı Fiatı Lira Kr Lira Kr.1 Komple elektrikle çalışır ve benzin ve potorin saati.2 4000.00 8000.00 2 Beşer tonluk tank «komple» 2 800 00 1600.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8