Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • jmmmmmmmmKmmaammKOBmtMBBmaasm Fas'ın yeni duagûsu Fas'ın yeni Sultanı ilk iş olarak sarayı ıslaha başlamış.Kendisini ziyarete gelenlerin ayakkabılarım dış kapıda çıkarmalarını emretmiş,harem dairesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Bomba uçakları yavru uçak taşıyor Uçak sanayiinde günden güne büyük inkişaflar sağlanmak tadır-Simdi de B 36 bomba uçaklarının kanatları arasına F 84 tipinde jet avcı uçakları ilâve edilmiştir-Bu küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Kore Sulh Konferansına on altı devlet katılıyor Türk iyeyi konfarans dışı bırakmak had afini güden Sovyet teklifi dün reddedildi Newt-Yorki,Nafen)Birleşmiş Milletler siyasî komi s yonu bugün toplanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • YENICAMtlN MINARE-Sİ TAMİR EDİLECEK Ye nicamiin Mısırcarsısı cihetindeki minaresinde inhiraf tcsbit edilmiş olduğundan bu mi narenin yıktırılarak esaslı bir şekilde tamirine karar verilmiştir.Minarede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • İranlı kahvecinin öldürüldüğü anlaşıldı Bir cinsî sapık olan Alî Ekber'in katilleri henüz yakalanmadılar Beyoğlunda Bursa sokağında 59 numarah evinde ölü olarak bulunan Iran tebalı kahvesi Ali Ekber F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Yüksek komut yeni tayin ve nakiller Tunabovlu Harekât Dairesi Başkanlığına,Ami.Fahri Korutürk Harp Filosu Komutan Vekillliğine getirildi f iiıiPM,Ankara,27 Milliyet)Yük* sek komuta heyetince bazı yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Ordu terfi listesi Fevzi Mengöç Orgeneral.nıâietrin Bozkurt Koramirallik ğe terfi etti Ankara,27 Milliyet)Ordu terfi listesi tamamlanmış ve Reisicumhurun tasdikin» sunulmuştur-Terfi listesinin önümüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Mr.Milton Türkiyeden ayrılıyor Ankara 27 Milliyet)Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Dairesinin devamlı temsilcisi ola rak 15 aydır Türkiyede bulunan Mr Milton Vinn yakında Avrupa ve Amerika Birleşik D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Gecekondularda bir kız kaçırma hâdisesi Evvelki gece# Zeytinburnundat mahiyeti itibariyle enteresan bir kız kaçırma hâdisesi olmuştur.Zeytinburnu gecekondularında 65 inci sokakta oturan psinan Cindir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • MONTEKARLO GÜZELİ önümüzdeki aym ilk haftasında şehrimizde yapılacak olan Avrupa Güzellik müsabakasına iştirak edecek güzeller gelmiye başlamışlardır-Dün gece ille olarak Montebarlo güzeli uçakla şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Iran,Amerika dan yardım istiyor General Zahidi dün Am&rikan elçisiyle görüşerek yardım talebındd bulundu MUSADDIK'IN EVİ İkinci hükümet darbesinin muvaffak imasından sonra Şah taraftarları Musaddık'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Kınalıadada ekmek sıkıntısı Kmahada balkı yaz başından beri iyi su sıkıntısı ve sebzelerin pahalılığından şikâyet ederken bu defa da ekmek derdiyle karşılasmıştır Kınahadanuı ekmek ihtiyacı-nj,seneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Açık Hava Tiyatrosu tamir edilecek Belediye Fen İşlerinden bir heyet dün çatlıyan ve çöken kısımları tesbit etti Beş buçuk milyon lira sarfiyle vücude getirilen Açıkhava ti yatrosunun kısa bir faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • YASSIADADA YAPILAN DİPLOMA TÖRENİ Deniz Eğitim Komutanlığının Yassıadadaki Harekât ve Topçu Okulları» kurslarından mezun olan 100 subay ve 160 assubaya dün törenle diplomaları verilmiştir.Saat 10 30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Kore birliğimizin ilk kafilesi dün döndü Dön fzmire 104 subay» 97 astsubay ve 1496 er geidi izmk-27 AA Koreden dönen birinci kafilemize mensup 104 subay,97 astsubayaralarında 103 yaralı bulunan 1496 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • A.Akesscnun garip sözleri İsveç Kaptanlar Birliği Başka m Dumlupmar faciasının temsilî tecrübesini komedi olarak vasıflandırıyor Kopenhag 27 AP)isveç Deniz Ticaret Kaptanlar Birliği başkanı kaptan A.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Vekiller heyeti dünde toplandı Ankara,27 Milliyet)Vekiller Heyeti bugün Başvekil Adnan Menderesin Reisliğinde toplanmıştır Toplantı sabah saat 10 da başlamıştır.Bugünkü toplantıda son günlerde ilânı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Âmerikadan 1 milyar tikraz istedik Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın Amerikaya yapacağı seyahatte bu meselenin görüşüleceği anlaşılıyor Memleketimizin sınaî kalkınmasını temin îcin talep edilen istikraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Randallin temasları Maliye Vekâletinde dün de Bandell ile mühim müzakereler yapıldı Ankara 27 AA.Maliye Vekili Hasan Bolatkan,bu sa balı saat 9.30 da Amerikan Bir Jeşik Devletlerinin Türkiyeye gönderd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Adres:Nuruosmaaiye Türbedar Sokak No:18ÎSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI;1185 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 KuruS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1953
  • Bugün,şehrimizde havanın u-mumiyetle bulutlu geçeceği sühunet derecesinin biraz artacağı tahmin edilmiştir iM/f fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.08.1953
  • Zeyneb Hanım-Kâmil Paşa ULUNAY Evvelki gün Sıhhat kilinin huzuru ile Üsküdar* da Zeyneb-Kâmil Hastaiıanesinde yeni bir doğumhanenin temel atma merasimi İcra edilmiştir Bu münasebetle konuşmalar yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Malarya kongresi Kongre bugün saat 10 da toplanarak çalışmalarına başladı Milletlerarası 5 inci Tropikal Hastalıkları ve Malarya kongresi bugün saat 10 dan iti baren Şale köşkünde toplanacaktır.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Bakır fiatlarında İndirme yapılıyor Etibank.memlekette bakır sanayiinin inkişafını temin maksadiyle yerli sanayicilere sattığı bakırın tonunda 200 H ra indirme yapmıştır.Tenzilâtlı satışlara bu ay ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • İthal malı keresteler gelmeğe başladı Üç ay kadar evvel tahsisle ri verilen keresteler muhtelif memleketlerden partiler halin de limanımıza gelmeğe başlamıştır.Son bir hafta zarfında ithal edilen kere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Şİİ:da bir hayvan sergisi açılıyor Şehrimize bağlı köylerde hay van yetiştirmeyi teşvik etmek maksadiyle ti Veteriner Müdürlüğü tarafından bu gün saat 13 de Şilebe bir hayvan sergisi açılacaktır Sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Gökay,dün Sarıyer bölgesini teftiş etti Bazı yoi ve tesisleri gezer» Gökay,köylünün dileklerini de dinledi Vali ve Belediye Reisi Gökay dün beraberinde Sarıyer Kaymakamı Nâzım Başlamışlı il Bayındırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Yapağı piyasasında gevşeme kayded İdi Son defa Avusturyadan şeh rimize külliyetli miktarda merinos yünü gelmiştir-Bu yüzden yapağı piyasasında bir gevşeme müşahede edilmektedir-Dün.Trakya malları yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Milletlerarası idarî ilimler kongresi 6 eylül tarihinden itibaren şen rimizde toplanacak olan 9 uncu Milletlerarası İdarî İlimler Kongresine,Birleşmiş Milletleri tem silen Teknik Yardım Ida-resi direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • SÜNNET DÜĞt£NÜ ¦fc Kızılay Beşiktaş şubesinin tertip ettiği sünnet düğünü yarın akşam Bebek Belediye bahçesinde yapılacaktır.KONGRE ¦fc Türkiye tmarcılan Koruma Demeğinin yıllık kongresi,Sİ ağustos pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Şaka yaparken birbirlerini yaraladılar Taksimde Zambak sokağında Hüsnü Boyar adında iki şo för,ellerinde bıçak olduğu hal de.şakalaşırlarken birbirlerini yaralamışlardır.Bunlardan Hasan,yarası ağır ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Fatihte bir randevu evi basıldı Naciye Şahin adında bir ka dinin,Fatihte Yeşiltekke soka ğında 21 numaralı apartmanın zemin katında randevuculuk yaptığı tesbit edilmiş,yapılan baskında iki çift suçüst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Tabut imali işine talip çıkmadı Mezarlıklar Müdürlüğü tara fından yaptırılacak olan 1200 tabut için bugüne kadar hiç bir talip çıkmamıştır Bu durum karşısında Mezar lıklar Müdürlüğü ihale şartna meşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Denizcilik Bankasının güzel bir kararı Denizcilik Bankası,dış hatlar da çalışan vapurlarda seyahat yapanlara günlük memleket ve dünya haberlerini bir bülten ha linde bastırıp dağıtmağa karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Erol netler cğırcszada 7 eroinci yeni Ceza Kanunu gereğince Ağırcezaıla muhakeme ediliyor Yeni Ceza Kanunu yürürlüğe girdikten sonra yakalanan eroincilerden yedisi,dün ilk olarak Beşinci Ağır Ceza Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • HALKIN SESİ I mı.II.II Dilenciler şehri istilâ etti Sıraselvilerde,Feneri/so kağında 3 sayılı evde oturan Şemsettin Gürpınar admdaki okuyucumuz yazu yor:Gazetelerde dilenciler le mücadele edildiği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • P.T.T.cüer Cemiyetinin yıllık kongresi Istanbul P-T.T-çiler Cemiye tinin yıllık genel kurul toplan tısı 30 ağustos pazar günü sa at 16 da eski Eminönü Halke vinde vaDiIacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • KISA H A B E RLE R •jf Kadıköy Gazhane arasında işlemekte olan tramvayların römorölu olarak çalışabilmesi için bu hattın uzatılmasına karar verilmiştir.İstihsal bölgelerinden şehrimize bol mikt'ffda p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • sinde 32 numaralı dükkânda leblebicilik yapan Veysel ve Hak ki adında iki kişinin,çocuklara leblebi vererek,Sular İdaresi ne ait su borularının başlarındaki kurşunları çaldırdıkları an laşılmıştır Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Emirgün caddesinde 26 numaralı Mehtap Pastahanesinde çalışan Süleyman adında bir genç,dükkân sahibi Bekir Kaşkar'ın yatağı altında bulunan 1400 lirayı çalarak kaçmıştır.Suçlu aranmaktadırif Fatihte Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • an Bankaları a a O D JBM1UIN M UEL an Bankalai Uzun seneler kan nakli birçok memleketlerde menedilmiş ve artık unutulmaya yüz tutmuştu Dr-Badi N.ŞEHSUVAROĞLU JOrtalama bir hesapla her insan vücut ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • Ege,Güney Ân a doluya toplu bîr bakış Yazan SALİM BAYA» 22 Bugünden itibaren bir müddetten beri mazisi,tarihî eserlari,abideleri mahallî adetleri,efsane ve destanları hakkında malûmat vermeğe çalıştığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.08.1953
  • 28 Ağustos 1953 Cuma Ru.15 Ağrus.1369 VAKİT VASATI EZANI Güneş öğle ikindi Akşam Yatsı îmsak 5.23 12.15 15.58 18.49 20^28 3.35 10.33 5.25 9.09 12.00 1.37 8 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • İngiliz Amerikan ihtilâfları ingiliz ve Amerika hükümet terinin beynelmilel siyasî meşe lelerde her zaman tam bir fikir birligile hareket etmedikle ri malûmdur-Bilhassa Rusya ve kızıl Çine karşı takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Hlmalayalara tırmanmaya çatışan Amerikalılar Karachi,27 AP)Bura ya gelen haberlerden anlaşıldı gına göre Godwin Austen dağın tırmanmaya uğraşan Ame rikan heyeti bu işte muvaffak olamamış ve ayrıca hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Amerikanın Uzak Doğu siyaseti Japonya Amerikanın I.Tzak Doğuda takip etmekte olduğu siyaseti açıkça tenkid ediyor Vaşington,27 Japonyanın işgali sona erdigindenberi ilk defo larak Japonya Amerikanın U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Fransada grevler tamamen sona erdi Paris.27 AA)Fransız işçi Sendikaları elektrik ve maden işçilerine de işe başlama emri vermesiyle,büyük Fransız grevleri dün gece sona ermiştir.Umumiyetle İşçilerin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Fransız Riviyerasındaki mücevherat hırsızlığı St.Tropez,27 AA)Dün gece Fransız rtiviyerasmda bir otelde vukua gelen hırsızlık hâdisesinin failleri bütün Fran şada aranmaktadır Çalınan mücevherlerin sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Meşhur bir muharrir casusluk yaparken yakalandı Berlin,27 A.A)Batı Berlin polisinin bugün bildirdi ğine göre.Danimarkalı meşhur yazar Arthur Boernated Berlinde Sovyetler hesabına casusluk yaparken yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Kadıncağız,uykunun en tatlı olduğu bu saatte dupduru kaldırılmasından endişeye düşmüştü.Gözlerini oğuşturaoğüştııra saate baktı ve:Ne oluyor oğlum dedi,bu saatte niçin kalktın?Kalb rahatlığı ile uyuya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • FIKRA Kedi yavrusunu sevgide» yermiş.Neden omlasın?İnsan I oğlunun sevdiklerine,fiçvgi adı S ııa yaptıklarım bir düşününce,kedilerin btı marifetine neden â inaniimıyacakmış Bu berikiler öldürmekten de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • I İKTİBAS t Alkolizmle mücadele için iki yeni ilaç keşfedildi Bir taraftan kimyanın bir taraftan tıbbsn ve nihayet bizzat alkoliğin gayreti sayesinde müzmin ayyaşlığı yenmenin mümkün oldtağu anlaşılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Eom bayda bir uçak kaza&m&a 7 kişi öldü Yeni Delhi,27 AA.Hint Hava Kuvvetlerine mensup bir uçak bu sabah Bombay civarında yere düşerek parçalanmıştır-Uçakta bulunan ye di havacı ölmüştür-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Sinema,televizyona galebe çaldı MS Televizyon yüzünden zarar görmüş olan sinemacılığın yeniden canlandığı bildiriliyor New-York,27 Naten)Son zamanlarda televizyon yüzünden zarar görmüş olan sinemacılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • İngiltere'de yeni bir cinayat dâvası Londra,27 A.A)31 ma yıs günü Teddington kanalı cı varında 16 yaşında Bajbara Songhurst ve 18 yaşındaki Christine Red adlarında iki ki za tecavüzde bulunduktan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • milyon tona yaklaştı Mubayaa kampanyası hızla gelişiyor Müstahsile 260 milyon lira ödendi Ankara,27 TıH.A.Yurdun 9 büyük istihsal bölgesinde ki 400 e yakın alım merkezinde Toprak Ofis Umum Müdürlüğü n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Stassen Paris'te Karşılıklı Güvenlik İdaresi Başkam» iktisadî temaslarda bulunacak Paris,27 A.A.Karşılıklı güvenlik idaresinin yerine ikame olunan «haricî faaliyetler idaresi başkanı Harold Stassen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Atlântiği aşan kadın €1 yaşmda bîr kadın,tek motorin spor bir uçakla Atlântiği 13 saat 30 dakikada geçti Channon İrlanda)27 AP)Bayan Marian Hart adlı 61 yaşında bir Amerikalı sporcu kadın bugün tek mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Kısa harici haberler FRANSA Air France Şirketi,Comet tepkili uçagıyle Paris ile Beyrut arasında yeni bir sefer jhdas et mistir,İlk uçuşunu dün yapan uçak yalnız Romada tevakkuf ederek Paris ile Beyrut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Şiddetli bir fırtına Romayı altüst etti Roma,27 tAA)Bu sabah Roma bölgesinde anî olarak kopan-gayet şiddetli bir fırtına îtalya ile yabancı mem leketler arasındaki bütün tele fon ve telgraf muhaberesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1953
  • Bugün akşama kadar Açtıracağınız 150 Liralık bir hesap size TRAKTÖR 100 ALTI ve Muhtelif para ikramiyeleri kazandırır.Her 150 Liraya bir kur'a numarası TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.08.1953
  • Atom harbi önlenecek ivecenlerde tngilterede Forward on adlı askeri bir tatbikat yapılmıştır.İngiliz İmparatorluğu Genelkurmay Başkanı Mareşal Sir John Harding in komutası altında yapılan bu tatbikatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1953
  • SPORCULUKTAN YILDIZ-LIĞA Bugün Hollyvvood'un en çok sevilen yıldızlarından biri olan Anne Francis,spor culugiyle tanınmıştır-Esasen onu yıldızlığa yükselten âmilde sporculuğudur.Aslen Pran sız olan An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1953
  • Sen Jan Şövalyeleri Rodosa nasıl yerleşti?Kendilerini müslUmanlığın ebedî düşmanı ilân eden Sen Jan de Jarüzalem şövalyelerine ilk darbe O uç Reis,son ve kat'î darbe de kanuni tarafından vurulmuştu.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.08.1953
  • tsviçreyi 2-1 yendiğimiz maçta Garbis beklerin müdahalesine rağmen kafa ile ikinci golü atarken Millî maçlar sezonu İtalya karşılaşması ile açılıyor Futbol Federasyonu yeni mevsim programını tesbit et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1953
  • Rus satranççıları Amerikalı rakiplerini davet etti Londra.27 AA.Mosko Va radyosunun dün gece l^.dir diğine göre.Sovyetler Birliği satranç kulübü Amerika satranç federasyonuna bir mektup göndererek.Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1953
  • Piyanlarla yaptığımız mîllî maçlardan birisinde Muzafferin bir akıuıtıı kaleci durdururken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1953
  • Galatasaray takım} n israile gidiyor Sarı kırmızılılar 19 oyuncu iki idareci ve bir antrenör olmak üzere 22 kişilik bir kadro ile yola çkıyorlar İstanbul 1953 yılı profesyo-Sarı Kırmızılılar ilk-karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1953
  • lift muhtelitlerde oynıyan Knode» Deyro* Mergen ve S* Gürel Dünkü tenis maç liri Ampon Molinari ve Merlo Petroviç karşılaşmaları biihas sa heyecanlı ve zevkli geçti İstanbul EnternasyonaJ Tenis turnua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1953
  • Beşiktaş Defter dar 2-2 berabere Izmire gidecek olan Beşiktaş takımı da bu maçlara hazırlık al mak üzere evvelki gün profesyo.nel 8-2 yendiği Taksim karşısın da Amatörleri de dün Defterdar karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1953
  • Orta Avrupanın bu eski futbol yıldızlarına hükmeden waiter N usch takımından pek emin görünmüyor 1954 Dünya Kupası final maç larında kuvvetli bir ihtimalle Avusturya da bulunacaktır;Zira Avusturya ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1953
  • Ezzard Charles mağiûb oldu Nev York,27 T.A.Eski I iinya ağır Hİklet boks gampiyo nu Ezzard CSiarles,Küba şampi yomu Mino Valdes'e sayı ile mag lup olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1953
  • Macarlar i ıvaaa talip Viyana 27 T.HA)Budapeştede açılan 50 bin kiş.lik stadyomun resmi küşadmda bulunduktan sonra Viyanaya dönen beynelmilel olimpiyad komitesi reisi Mr_Avary Brundage,Macaristanm 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • RÖPORTAJ Günde 38 km.yürüyere vazife gören memurlar Bu memurlar;Yeşilköy hava atanının gümrük muayene,muhafaza memurları ile kolcularıdır.Terminal binasına 600 metre mesafedeki bîr binada bulunan bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • Venedik festivalin dikkati çeken im Müsabakaya gönder ilan filmlerin bîr çoğu nun siyasî gayeler güttüğü anlaşsüdı Venedik,27 AP)Burada yapılmakta olan ananevi Film Festivaline Polonya tarafından gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • Profesör Pîccard 1.100 metreye inmeye muvffak olmuş Capri,27' A-A.Prof e-sör Piccard,tertip ettiği basın!konferansında,Batiskap'ım söylenildiği gibi 1051 metreye değil 1-100 metre derinliğe in diğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN i Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Amerika ticaret âleminde büyük ve o nisbetle de korkunç bir mevkii işgal etmiş olan Sigsbee Manderson.meçhul bir elin at tığı kursunlar öldürülmüştür.Zengin bir ailenin çocuğu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • TARIHTİCI KÖRKUNf ^CİNAYETLERİ Naklederi:AZ.U OZBAY Tropman,giyotin hakkında cellâtlardan uzun izahat aldı 12 Ta-ıopman onu Jan Kink'in kftnsı imiş gibi gösterecek po% Ve adliyeyi bir müddet oyalamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • üzmece MUSTÂFA mzAm "Gözün aydın kızım,kaptan burada muhafaza edilmeni emretti,dedi 53 Yuvanoviç çırpınıyor,bağırıyordu:Arkadaşım battj!Gemicilerin bjr kısmı onu kur tardılar,bir kısm^ da batan kadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • Hazırlayan Süleyman BİLGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Dost filo komutanı.2 Bir dağ adı;Padişah imzasının yarısı;Zirai toprak nevi 3 Bir mabut";Bir muharririn soya Zı 4 Dizi;Bir Türk kolu.5 Yerine ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • GRİ Pi N faydalıdır BOTUM i AĞRILARA KARŞİ GRİPİN 4 %qa?ara ije;günde î 3 adtîİ alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • Belediye tanzim otelleri kuruyor Önümüzdeki günlerde şehri"' mizde toplanacak 4 milîetleras rası kongreye iştirak edecek:delegelere ve Avrupa Güzellikmüsabakası için İstanbuLı gelecek ecnebileri yatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • Dış piyasadan üzüm va incir isteniyor Son günlerde dış piyasalar» dan incir ve üzümlerimize geniş çapta teklifler yapılmaktadır-ihracatçı tacirlerin bit kısmı yeni dış ticaret rejiminin ilânına intiza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1953
  • Asma köprü için yapılan teklifler Istanbulda yapılması düşü* nülen asma köprü iğin Almanyanın Krupp fabrikasının yap mış olduğu tekliften sonra dün de bir Amerikan firma»* Vilâyete müracaatda bulua* m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.08.1953
  • Ordu te [Baş tarafı birincide] ma Kumandanı Tuğamiral Ke Halettin Bozkurt'un da Koratairalliğe terfi ettiği öğrenillûiştir.Terfi eden astsubayları bildiriyoruz:Kıdemli Başçavuşluğa yükse fecek muhaber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • ingiliz Mısır görüşmeleri Kahire,27 AP-îleri gelen ingiliz ve Amerikan dip lomatları bugün Mısır Dışişle ri Bakanı Mahmut Fevzi ile gö rüşmüşlerdir-îyi haber alan mahfillere göre bu toplantıda Süveyş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Yüksek komuta heyetinde tayin ve nakiller [Baş tarafı birincide!lordu Kumandanlığına,Korgene rai Cemal Gürsel îkinci Yurtiçi Bölge Kumandanlığına,Tümgeneral Mithat Akçakoca Ankara Garnizon kumandanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Kore birliğimizin ilk kafilesi döndü [Baş tarafı birincide] na yanaşmış ve kahramanla r* mız askerî ve mülkî erkân,ta lebe dernekleri,halk tarafından hararetle karşılanmıştır-Vali.Belediye Reisi,yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Gecekondularda bir kız kaçırma [Baş tarafı bîrincidel genç,ayni semtte Hamide Çe ^tin adında 14 yağlarında bir kıza aşık olmuştur.Hmideyi müteaddit defalar an nesinen ve babasından istemesi,ne rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Hidrojen bombasının artık modası geçmiş Vaşington 27 A.A.Kong re atom enerjisi komisyonu üyelerinden James Patterson bugün tertiplediği bir basm toplantısın da şüyle demiştirâHdrojen bombasının sadece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • İki uçak havada çarpıştı Michigan City,27 A.A)Ceman altı kişilik mürettebat ve 41 yolcu taşımakta olan iki uçak dün gece Michigan City üzerinde 3000 metre yük seklikte çarpışmış,fakat kaza büyük bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Amerikan üstün uçakları Uzak Doğuya sevkedildi B.36 üstün bombardıman uçaklarının hangi sebeple sevkedilüiklari gizli tutuluyor Vaşington 27 A.A.Bugün,burada verdiği bir beyanatta,A merikanın müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Polis kuvvetleri motorlu vesaitle takviye ediliyor Ayrıca polis ve tefsiz cihaz9a«riyle Ankara,27 Milliyet)ı Yurdun genel emniyet ve asa-yişini korumaya vazifeli olan polis ve jandarma teşkilâtımızı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Faşta bugüne kadar 1153 kişi tevkif edildi Yeni hükümdar dahilinde bir teftiş Rabat Fas)27 A.A.Fas Sultanının tahtından indirilmesini müteakip vukubulan tedhiş hareketleri neticesinde tev kif edilen t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Üç büyükler gelecek ay toplanıyor Londra.27 AA-inanılır kaynakların bugün bildirdi ğine göre.Başvekil Sir Winston Churchill'in batı birliğini takviye etmek maksadiyle Rei sicumhur Eisenhower ve Fran s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Parisin tanınmış terzilerinden Pierre Balmain bugünden itibaren sonbahar kadın model lerini teşhir etmeğe başlamıştır-Resim gri ve bej yünlüden yapılmış bir mantoyu göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • GL.NECİP HACI ÖLDÜ i" Mısır Reisicumhura General Necip Kurban Bayramında A* rafata çıkarak hacı olmuştur* Resim Generali Mekke'de na* maz kılmadan önce apdest a* lirken göstermektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Fas'ın ye duagûsu Başmakaleden devam)ı etmiş,kendi memleketinde celiîin ve daha bir çok marifetlerin timsali addettiği mekteplerini burada zulmeti,geriliği idame ettirirler ümidile her türlü himayeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Açık Hava Tiyatrosu [Baş tarafı birincide] ilk emareleri bir buçuk sena önce görülen ve bu güne kadar ihmal edilen bu çatlak ve çökün tüler ciddî bir tehlike arzetmeya başlamıştır.Zira temeldeki topra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Kınalıadada ekmek sıkıntısı [Baş tarafı birincide!hepten ötürü işlemez hale gelmiş ve neticede ada halkı ekmek siz kalmıştır.Bu vaziyetten istifade etmek yoluna giden bazı kimseler,cu var adalardan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Bir işçinin kazaen kolu koptu Ramide Demirkapı caddesink de Kadir Tir adında birine ait üstüpü fabrikası işçilerinden Hüseyin Kaya adında bir genç sağ kolunu çalışmakta olduğu tarak makinesine kaptırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • A.Akessonun garip sözleri [Baş tarafı 1 incide] Kaptan A.Akesson b lindiğigi bi,bir müddet evvel kaptan Lorentzon'un muhakeme edildiği Ça| nakkale şehrini ziyaıet etmişti.Akesson dün iskandinav memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • İranlı kahvecinin öldürüldüğü anlaşıldı FBaş tarafı birincide] yet masası memurları ve müte,hassis polisler,hadise hakkında tahkikata devam etmiş ve bazı ipuçları eTde etmişlerdir.Tahkikat derinle.şti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Randallm temasları [Bag tarafı birincide] hşmakta clan Mr.Opie ve Ml I.MatK&cm ile Maliye Vekâleti Ha zine umum müdürü Burhan Ulu tan da hazır bulunmuşlardır.Bu görüşmeleı den sonra Tica ret Vekili Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Iran Amerikadan yardım istiyor [Baş tarafı birincide] duğunu bildirdiğini açıklamıştır-Aynı kaynaktan bildirildiğine göre Zahidi Iranın nereden olursa olsun gelecek bir yardımı,bu arada Rus yardımım b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • İpnotizma ile uyutulan kız Dört gün uyuyan genç kız ipnotizmacının telefonla verdiği talimatla uyandı Alberta,Kolombiya 27 A.A.İngiliz Koiombiyasmda Betty Black adinaa bir garson kız,4 gün süren istiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Amerikadan 1 milyar dolar istikraz istedik [Baş tarafı 1 incide} Hükümetin bu teşebbüsü müsbet netice verdiği takdirde istikraz olunacak para ile yollar,hidroelektrik santral lan,sulama tesisleri,made
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Vergi tahsil meselesi Ankara 27 Milliyet)Maliye Vekâleti yabancı memleket lerde vergi tahsil ve tahakkuk isleriyle vergiye ait diğer mevzu atın tetkik ettirilmesine karar vermiştir,Bunun için isviçre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • "Öprü altında iki w ^lotör çarpıştı ^n at Kartal adında bir kap bir n idaresindeki çakıl yüklü 6eç öa°törJ Köprünün altından ^elp r^en' kargı istikametten kaptan Arif Tekerdağm Kinindeki demir ve çime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Mr.Milton fc [Bag tarafı birincide] r|üğ bulunan âmme idaresi ensti Îİ^Ü ün birleşmiş milletler teşki Teknik Yardım idaresi mls-*0l*una başkanlık eden Prof.UlUiar Heckscher işleri idare e» bektir.5*.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.08.1953
  • Kore sulh konferansı [Baş tarafı birincide] *a^i 16 memleketin,istedikleri Sefirde,iştirak etmelerini der-Vlğ.eden bir Amerikan takririni y% karşı 42 oyla kabul etmiş-P.Bu teklfie 10 memleket mü3 ^Mti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler P1.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar Okuyanlar:Salih Dizer,Türkân Dizer 14.20 Perker hafif müzik kuarteti 14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • İLAN Bayındırlık Vekâleti İzmir Su İşleri 3.Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konuian iş 1 îzmir Su İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğü Bölgesinde bu binan Menemen Sulu Ziraat Deneme istasyonları tesisleri inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • Cağaloğlu Kız Enstitüsü Müdürlüğünden Açık eksiltme ilânı 1 Cağaloğlu Kız Enstitüsünde yapılacak olan onarım açık usulle eksiltmeye konmuştur-Keşif bedeli «5000» lira 00 kuruştur.Eksiltme 3/9/1953 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • Açık arttırma ile çam tomruk satışı Tavşanlı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 Aşağıda yazılı mallar açık arttırma suretiyle satışa konmuştur.Bulunduğu depo Hisarköy Miktarı Adet M3 D3 33 112 177
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1 Erzincan su isleri 11 inci ğube müdürlüğü bölgesinde bulunan Çoruh sulamaları 1 inci kısım inşaatında Şavşat köyleri sulaması inşaatı olup tahmin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Sındırgı Müdürlüğünden:1 İşletmemizin Aksaz istif yerinde mçycut 14 partide 11778-229)metreküp normal ve bir partide 189.249)metreküp anormal çam tomruğu ile bir partide 50.976)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • ¦i.ı m,ri'nı.a,Mt,i^av^.ll,ll.L:ıı^,i;ıı unMr«u-H#m y?&rf/ûe/fö/çpee\fa/âı/a&şâmâM/D/e.L 2?0652 6/0/7?ç/demup/m.I Sünâ/t/m ne.Tdşd ça/c/m JLfc/â/c/m 2?Û653 Jfl^2?Û654 Sevda ne t/en/ek.8/ra/c Sen/S?065
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • II Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 281.50 281 Fr.Frangı 0.81 0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 îsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yemlik mevadın hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmeleri Erzurum A3* Sa.Al-Ko.da yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • Pendik Belediye Riyasetinden 1 Kasabamız bu tesisleri aboneleri için «500» adet 9 sayacı kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 İhalesi 3/9/1953 perşembe günü saat 15.30 da Bele diye Encümeni huzurun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • İçme su tesisi için filtre ve klorlama tesisi satın alınacak İller Bankasından:1 Karadeniz Ereğlisi şehrinin içme su tesisatı için fen' nî şartnamesinde yazılı evsafta filtre ve klorlama tesisi 8» alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı rasat aletleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 20.870 lira muvakkat teminatı 1.565 lira 25 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • 1 İSTANBUL MAKARA ve DİKİŞ İPLİĞİ IMALATKILARI DERNEĞİ İDARE KURULUNDAN Derneğimizin 31/8/1953 pazartesi günü saat 14 de I Dernek lokalinde fevkalâde bir toplantı yapacağından sayın ttyelerin gelmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • KAYIP İş bankası Galata şubesinden aldığım 18942 sayılı Küçük hesabı câri cüzdanımı kaybettim.Yenisini «alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Miltiyadm Hristidis Galata Perşembepazati yokuşu No:19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.08.1953
  • Abone şartları 1*.fir.Senelik 42 00 Altı aylık 22 10 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 30 Ecnebi memleketlere iki misildir.Mân şartları 2 ve 3 Üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,69 T.L.İlanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8