Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.08.1953
  • Adres;Nuruosmaniye Tiirbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:istanbul YIL:4 SAYI:1184 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • ^^"TiTrTTTrrnım—ıı ı ıı n win huh Türkiye İş Bankası Türkiye îş Bankası dün kuruluşunun otuzuncu yılını tesit etti-Biz Ban kanın bütün memleketçe malûm gelişmeleri üzerinde duracak değiliz-Türk vatand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Dört mebusun dokunulmazlığı Ankara,26 Milliyet)Mebuslukları sırasında işledikleri muhtelif' suçlardan dolayı Bolu Mebusu Kâmil Kozak,Konya Mebusu Himmet ölçmen,Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil ve istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • tş Bankası memurları Abideye çelenk koyarlarken tş Bankasının 30 uncu yıl dönümü dün kutlandı Banka memurları Âbideye çelenk koydular.Gece Moda Deniz KulUbilnde bir suvare verildi Memleketin iktisadi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Bir otel uşağının küstahlığı Perapalas otelinde çalışan Dimo adlı Rum müstahdem Türk Basınına dil uzatmak cesaretini nereden buluyor?Bir arkadaşımız dün bir otel uşağının küstahça hakaret ve tecavüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Sanayi Bankası gendi müdürlüğü Ankara,26 Milliyet)Eski İller Bankası Umum Müdürü R ?şit Egeli Sanayi Bankası Umum Müdürlüğüne tayin edilmiştir.Memleketin iktisadî kalkınma sı bakımından mühim b,r müea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • ZEYNEPKÂMİL HASTAIIANESİNE İLÂVE EDİLECEK" PAVYON Üsküdar Zeynepkâmil Doğum Haştahanesine ilâve edilecek olan 100 yataklı yeni pavyonun temel atma töreni dün yapılmıştır.Törende Sağbk Vekili Ekrem Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Bîr döviz kaçakçısı yakalandı Bir vapor acentesi sahibinin ecnebi yolculara döviz sattığı anlaşıldı Galatada Rıhtım caddesinde «Nak» vapur acentasimn sahibi olan Nikolai Kostanliaidis adın da birinin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • İzinli eratın yol ücreti Ankara,26 Milliyet)Milletlerarası taahhütler icabı yurt dışına gönderilecek asker!birlikleri» eratına aileleri ile vedalaşmak için izin verildiği sırada veya su baskım,zelzele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Fransada bir soygunculuk St Tnopez Fransa)26,A.P)İki haydut dün gece geç vakit Fransız Riviyerastnda kâin bu sayfiye şehrinde yaşh bir otelci kadını tabanca ile tehdit ederek otel kasasını açium»ş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Kore birliğimizin ilk kafilesi bugün geliyor GI.Sırrı Acar^yurda döneceği için birliğimizin komutanlığını Kemal Akkurt devraldı İzmir,26 A.A Kore'den yurda dönmekte olan üçün cü değiştirme tugayımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Kore sulh konferansı Sovyetler dün Birleşmiş Milletlerde yeni bir teklif daha yaptılar New-York,26 AP)Sovyetler Birliği bugün Kore Sulh Konferansına,harbe iştirak edıen altı memleketle dokuz tarafsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Maûl gazilerin şeref günü kutlandı Malûl gazilerin şeref günü dün her yerinde törenle kutlanmıştır.Bu münasebetle gelirimizdeki malûl gııtler toplu hh halde Taksime giderek C!ıu»ıhuriyet Âbidesine fri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • ir Amerikan iktisat heyeti ankarada Eisenhoverin iktisadî müşaviri ile yabancı sermayenin teşviki meselesi görüşülmeye başlandı Başvekil,Amerikan heyetini kabul etti İki saat süren toplantıda Maliye,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Dumlupınar dâvasında ileri sürülen iddialar Suat Tahsin,Dumlupmarın çıkanlamıyacağını ve bu gibi iddiaların dâvayı sabote ettiğini söyledi Lorentzon İse Dumlupmarın çıkarılabileceği hususunda ısrar et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Ordu terfi listesi Hava subaylarımızın ter-filerine ait kararname yük sek tasdike iktiran etti-t-ki tabib albay generalliğe terfi etti Ankara,26 Milliyet)Ordu terfi listesi üzerindeki çalışmalar son s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Emniyet Müdürlüğü Münhal bulunan Emniyet Müdürlüğüne Meliki Keskin'in tayin edileceği söyleniyor Emniyet Müdürü Ahmet Te kelioğlunun Maraş Valiliğine tayini üzerine boşalan Istanbul Emniyet Müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Bayar Ankarada Ankara,26 Milliyet)Reisicumhur Celâl Bayar beraberin dekilerle birlikte bugün saat 17.35 te uçakla Kütahya 3af.şehrimize gelmiştir-Reisicumhur hava alanında,Vekiller,meb'uslar,sivil ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Türkiyedeki Iran Elçisi memleketine dönüyor Elçi ve diğer konsolosluk erkânının Musaddık taraftarı olduğu içlnazlediieceklerl anlaşılıyor Şehrimizde ecnebi diplomatik mahafilinde dün bir anda şu ha be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Amerika İrana yardım edecek Orda,ve Polisi Birlikleri dün Iranda 400 komünisti tevkif ettiler Londra,26 A-A,İran Şahının,yabancı memleketlerden yardım temini için yaptığı beya nat diplomasi yolu ite L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • MONTECARLO GÜZELİ Şehrimizde yapılacak Avrupa güzellik kraliçesi!müsabakasına iştirak edecek olan Monteearlo güzeli muhtemelen yar rın gelecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Fas meselesi Güvenlik Konseyinde Fransa ve Amerika ihtilâfın Birleşmiş Milletlere intikalini)istemiyor New York,26 A.F.Fransa bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Fas me selesini müzakere etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
  • 27.08.1953
  • Bugün şehrimizde havlun u mumiyetlo bulutlu gre©oceJ»i» BU" huıret derecesinde bir değişiklik olmıyacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, Şampiyon
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.08.1953
  • Klâsikler ve tercemeleri Eksik olmasın,Maarif Vekâleti klâcik eser neşriyatında ""beni unutmamıştır.Halbuki ben bu neşriyatın ıslahı hakkında hayli yazı yazdım;bu klâsiklerin dilimize rast gele ar-cmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Trafik Kanunu Yakında yürüriüğü girecek olan kanunun hazırlıklarına başlandı Trafik Kanunu önümüzdeki salı günü sabahından itibaren yürürlüğe girecek ve bu münasebetle de trafik işlerinin tanzim ve mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Adamı hem dövmüş ham de parasını almışlar Kocamustafapaşada oturan Sait ve Ahmet Güler-atfında iki kişi,aym semtte 110 numarada dokumacılık yapan Begir adında birini dövmüş va 450 lirasını alarak kaçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • 12810 kilo odun sattı Çatalcada oturan Mustafa Di rik adında biri,îstıranca köyünde muhtelif kimselere çaldığı 12810 kilo odunu Çerkesköyde bir tüccara satmış ve bi lâhare yakalanmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Bir akıl hastası evini j yakıyordu Faşabahçede Kerkin Müneccim sokağında 25 numarada otu ran Kemal Başol admda bir akıl hastası,evin kapısını kapattıktan sonra,bazı tfiyım eşyalarını helaya yığmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Bir kahveci ö ü olarak bulundu Müddeiumumilik dün şüpheli bir ölüm hâdisesine q1 koymuştur Beyoğlunda Hava gpkai&nda kahvecilik yapan vu Bursa sokanında 69 numarada oturan A-]i adında biri,dün odacınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Halice geçen vapurlardan alınan para Alâkalılar tarafından bildirildiğine göre.Belediye.Haliç havuzlarında tamir görmek için köprüden geçen vapurlardan 3 bin lira geçiş parası almaktadır-Yerli ve yaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • KISA HABERLER Dün limanımızâan muhtelif memleketlere 786.500 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştir.Bu yıl harekât ve topçu sınıfı okullarını bitiren subay ve assubayları diplomaları bu* jrtin sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • POL İSTE ir Sultanahmette,Şadırvan sokağında 50/1 numarada oturan Salih Baysal adında biri,ailevi bir geçimsizlikten ötürü,Ömer Aygen adında bir genci Tahtakalede bıçakla yaralamıştır ir Fatihte otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Hlc.27 Ağustos Ru.1/14 Zilli.1953 A£us.1372 Perşembe 1369 VAKİ İT VASATÎ EZANİ Güne ş 5.22 10 30 Öğle 12.15 5.24 tkind 1 15 59 9 08 Aksa m 18.51 12 00 Tatsı 20.30 1.37 îmsa İt 3.34 8.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • DO D D UNUN MESELELERİ Hekimlikte inkişaf ı o a o JINUBS8 İNİ LİEL kimlikte inkiş Son senelerin birbirini takip eden ilâç keşifleri şayanı hayret bir derecede vakitsiz ölümü geciktirmektedir-liu ilâç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • KONGRE if Dikilitaş,Gençler Birliğinin yıllık kongresi 30/8/1953 günü saat 21 de Dikilitaş ilkokulunda yapılacaktır.TÖREN" İf Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü İstanbul tapulama kursu 1952-53 dei's yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Bağ kültürleri istasyonu kuruluyor Güney Doğu Anudom bölgesin de yetişmekte olan ve millî eko nomimizde ehemmiyetli bir nıev ki işgal eden Antep fıstığı,bag ve zeytin mahsullerinin ıslahı ve istihsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Sslimiye'da bîiyük bîr hayvan hastahanesi kuruSuyor Tarım Bakanlığı,evvelce izmir bölgesinde kurulması tasavvur edjlen büyük hayvan hastahanesine müsait yer bulunamaması üzerine Istanbulda Selimi yede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Karaköy köprüsü tamir oĞuiyor Yapılmakta olan tamirat do layısile dün gece saat 24 den sabaha kadar» Karaköy v köprüsü tekmil kara nakil vesaitine kapalı bulundurulmuştur-Halen Karaköy köprüsünün deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Güzeller dün Gökayı ziyaret ettiler 2,5 ve 9 eylül tarihleri arasında şehrimizde yapılacak olan Avrupa Güzellik Kraliçesi müsabaka organizasyon komitesi dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek,haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Üç Yunanlı balıkçı yakalandı Baljlc avlamaıc maksjfdiyle Meriç nehrine giren Yunan teba ah üç kişi,Türk sınırını geçtikleri sırada Gümrük Muhafaza,memurları tarafından yakalana rak haklarında takibata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Yanık bir kadın sesi hazin bir aşkın ifadesidir Yazan s SALİM BAYAR 21 Amasrada 26 Köy,5 sınıflı tam teşkilâtlı bir İlk okul,köylerle beraber 9 bin nüfus,dört de otel var.Kütüphane y^-k.Doktor için el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Yeni ad î Up macIisS kuruluyor Yürürlüğe,girmşj bulunan Ad lî Tıp îşlei'i Kanuna goretfince yeni Adlî Tıp Meclisi,ünümüzdı;ki ayın ilk haftasında kuruta,baktır.Adalet Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisi,şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Çöpçü Ücretlerine zam yapıldı Belediye,şehir iplerini,islifade edilmek veya imha 'Olunmak üzere ecnebi bir firmaya tevdie karar vermı^Ur.Bu mevzuda yapıncak tekili.Ier Belediye Temizlik İşlevi Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Bir eroinci yakalandı Dilenciler kampında bulunan Hakkı Yetim adında biriyle karısKHacer,kamp bekçisi Mehmet Hıdırı.Sultanahmetteki evlerindi bulunan eroini getirmek için parayla kandırmışlardır-Şüphe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Lâikllğa aykırı neşriyat Komünizmle Mücadele dergisinde çıkan «Adnan Menderese açık mektup» Vâ «İkinci Fetih» başlıklı yazıları yazan,neşreden ve iktibas edenler hakkînda.lâikliğe aykırı hare ketten d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Alacak yüzünden kanlı kavga Zeytinburnunda oturan Dursun Kazancı ve Kerim Tecelli adında iki kişi bir alacak meselesinden ötürü kavga etmiştir-Dursun,bir ara,bıçağı nı çekerek,Kerimi ağır suret te yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Piyasada durgunluk Altın alım satımında görülen canlılık durumunu muhafaza ediyor Bir kaç gündenberi piyasada bir durgunluk görülmektedir-Kurban Bayramı dolayısiyle» bilhassa giyim ve yiyecek piyasası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • HALKIN SESİ V,Patlayan bir lâ ğımdan şikâyet ediliyor Beşiktaşta oturan Süleyman Konur adındaki okuyucumuz yazıyor:Yıldızdaki Orhaniye kışlasında bulunan Süvari Birliğinin lâğım tertibatında vukubulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Bir ticaret heyetimiz Almanyaya gidiyor Hükümet temsilcilerinin de katıldığı heyet A'manyada tetkik ve ticarî temaslar yapacak Avrupa iktisadî işbirliği mis yonu Türkiye temsilcisi tarafıdan Batı Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Sîimerbank mamullerinin satışı arttı Sümerbank mamulleri fiatla* nnda hükümet tarafından son defa yapılan tenzilât üzerine satışlar geniş mikyasta aramıştır.Bilhassa köylü "pamuklulara büyük rağbet gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Emirgânda bir evi soydular Emirgânda,Boyacı köy caddesinde 84/1 numarada oturan Re fik Gökhan adında birinin evinden 1000 lira para ve ayrıca kül liyetli miktarda kıymetli eş a çalınmıştır,Refik,faili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Fransız öğretmenleri şerefine çay verilecek İstanbul Muallimler Cemiyetinin davetlisi olarak 10 gün evvel şehrimize gelen 32 Pran sız öğretmeni şerefine yarın cemiyet merkezinde bir veda çayı verilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Fındık rekoltesi tesbit edildi Piyasada,geçen seneki fındık ranihsulü stokları tükenmiştir-Sadece Tarım Satış Kooperatifinin elinde 900» tüc carda ise 600 ton kadar mal vardır-istihsal bölgelerinden g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • İstanbul bölgesinde su sıkıntısı kalmadı İstanbul Sular idaresi,Edirnekapı semtine büyük bir su tu lumbası yerleştirmiştir-Bu tulumba sayesinde istanbul cihetinin suyu az olan bölge lerine ve bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.08.1953
  • Ses yapan motör'ere susturucu takılıyor Boğazdan geçen motorlu deniz vasıtalarının gürültü yapmalarına mani olmak için» bu vasıtaların ses yapan motörlerine susturucu takılması hakkında Genel Meclis k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • 64 bin dolarlık müc vherat hırsız!ğı Venedik,26 AJP Polis makamlarının dün bildudiklerjne göre burada Milâno;u bir sanayi adamı ile bir Fransız film prodüktörünün 64.000 dolar kıy metindeki çeşitli mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Papagos.Italy ayı ziyaret edecek Atina,26 A.A.Bugün bil dirildiğine göre Yunan Başvekili Mareşal Papagos,İtalyan Hükû metinin daveti üzenine 23 aralık tarihinde Romaya gidecektir.Bu ziyaretinde kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Bir vapur 128 yolcusu ile battı Paris,26 T.A.Yeni Kale donya seferlerini yapan Monique adındaki motorlu yolcu gemisi,Numea ile Lifou adası arasında kaybolmuştur On günden beri yapılan araştırmalar hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Napoleon'un dürb'Jnleri çalındı Londra,26 T.A.Iskoçya da Argyll şatosunda geçenlerde yapılan büyük çaptaki hırsızlık vakası sırasında Napoleon'un kullandığı ve üzerinde N)mar kası bulunan pek büyük ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Hapishaneye ait filîm sey red arken yakalanan hapishane kaçkını Salt Lake City,26 AA,Şehir hapishanesinden kaçmıya muvaffak olan William Gıim=on isimli bir katil 2 saat sonra bir hapishane kaçağının h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Birleşmiş Milletlerde dargınlık modası Toprağı bol olsun müteveffa «Cemiyeti Akvam» m ö-torken halefi Birleşmiş Milletlere çok fena bir miras bıraktığı anlaşılıyor-Cenevrede de adetti-İstediği yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Romanyada ekonomik buhran Bilhassa gıda maddelerinde büyük sıkıntı çekiliyor* Bîr çok şehirlerde açlık hüküm sürüyor Viyana,26 Nafen)Romanya başbakanı,memleketin idaresinde büyük hatalara dü şüldüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Almanya'da nazizme meydan verilmiyecek Adenauer,Nasyonal Sosyalizmin tekrar dirilmesine müsadeedilmiyeceğini söyledi DusSeldorf,26 AA.Ba karşılamıştırti Almanya başvekili Adenau er dün burada yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Yeni G nede yamyamlar Yerli kadınları kaçırıp tasallut ettikten sonra çocuklarını yemişler Yeni Gine,26 AA.Moresby limanında devriye kolu başkanı Johnston hükümet makamlarına bugün verdiği ra porda,or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Amerikadaki telefon işçilerinin grevi Indianapolis Indiana)26 A.A.Telefon kumpanyası isçilerinin grevi devam etmektedir.Dün bazı hatlar kesik olarak bu lunmuştur Kumpanya bu balta lama hareketlenni ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Pasifıkte şiddetli bir zelzele oda San Fransisko,26 AA.Kaliforniya üniversitesi sjs„ mografı salı günü saat 15.06 da Pasif ikte vukubulan şiddetli bir zelzeleyi kaydetmiştir.Zelzele Fici adaları civar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Ortadoğuda meçhul bir kalpazan teşkilâtı Kudüs,26 A.A.Î3T0İ1 po lis makamlarının bildirdiğine gö re,meçhul bjr kalpazan grupü bütün Orta I oğuya sahte dolar lar sürmektedir.Polis,şimdiye kadar şüpheli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • İpnotizma He doğum Bu suretle yapılacak doğumda hiç bir sancının duyulmıyacağı iddia ediliyor Londra,26 A.A)Londranın büyük bir hastahanesin de 7 kadın sancı duymadan doğurmak için kendi kedilerini ip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Amerikada 5 komünist mahkûm oldu Pittsburgh,26 A.A.Bugün burada,şiddete başvurarak Federal Amerikan hükümetini de virmeğe teşebbüsken sanık 5 komünist beşer sene hapse m ah kûm edjlmiştir,Sanıfclar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Înglliz-Mssır müzakereleri bugün raş ıvor Kahire,26 A.A.General Necibe vekâlet etmekte olar Al bay Abdülnasır bugün gazeteci lere verdiği beyanatta,Ip.giliz Mısır heyetlerinin SUveyş anlaşmazlığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Ortadoğu feministlerinin toplantısi Şam,26 Nafen)Buraya gelen haberlere göre,Orta Doğu memleketlerindeki feminist teşekküîler-i son zamanlarda faali yellerini arttırmışlardır,Suriye feminist teşekkülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Kısa harici haberler İNGİLTERE Harbiye Dairesinden bildirildiğine göre,ingiliz İmparator luk kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Mareşal Sir John Harding Kanada dönüşünde Yugoalavyaya resmî bir ziyarette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Faruk,karasının nafaka istemesine hayret ediyor Roma,26 A.A.Sabık Mu sır Kralı Faruk'un sözcüsü,Kra ]içe Nerimanın koçanında u nafaka istediğine dair ortada do,laşan haberleri yorumlamaktan imtina etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • ııi ı It-ım Bir yanardağ faaliyete geçiyor 1911 senesinde binlerce insanın ölümüne sebep olan Taal yanardağının faa liyete geçmesinden endişe duyuluyor Manila,26 AA.1911 senesinde binlerce kişinin ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Büyük bir kaçakçılık şebekesi yabalandı Paris,26,A,A.Faaliyet sahası Türkiye,italya ve Günoy Amerikaya kadar yayılan mjllet lerarası bir uyuşturucu madde kaçakçılık teşkilâtı,Fransız po„ lisi tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • I İKTİBAS Alkolizmle mücadele için iki yeni ilaç keşfedildi Alkolizmin hakiki sebebi ruhi midir,uzvi mi?Doktorlar,ruhiyatçılar ve sinir hastalıkları mütehassısları bu mesele üzerinde durmadan çalışmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • ÇIKAN KISMİN HÜLÂSASI Reşit iki aydan beri Ay ferle buluşamıyordu-Uzun ve yağmurlu kış günlerinde sevgilisi bir türlü ne sokağa ne de bahçeye çıkabilmişti.Fakat artık o kötü günler arkada kalmıştı.İşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • FIKRA isikletli Çift kanaldı SerUisof saatler bâlâ yapdrp «atılır mı bilmiyorum.Fakat bunlar bâlâ bizim köylünün gururlarından öi rini tenkil ediyorlar.Coşkunlu ğ ,nuz tuttu tee,s'z İsterseniz,bu çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1953
  • Bir haydut iki çocuğu kalkan olarak kullandı Oklahama City,26 A.A.CUretkâr bir haydut elinde tabanca ve iki küçük gocuğu kalkan gibi kullanarak güpegündüz' bir mağazayı soymuktur.Hay.I dut mağaza sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.08.1953
  • Hepsi:"Avrupa güzeli ben olacağım,diyor amma.1953 Avrupa güzeli şehrimizde seçilecektir.Bu münasebetle seçim komitesi hummalı bir faaliyet içinde bulunmaktadır İşte si/e müsabakaya iştirak edecek üç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1953
  • Mâ V^ K,i"4 IJj K &1&3$ f PLAJ GCZELÎ Bu yıl California plajları güzeli seçilen Sherry Lane.Holliwood'dan aldığı bütün teklifleri reddetmiştir-Yu karda Sherry'nin en son resimlerinden biri görülmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1953
  • HERGİİN TARİHTEN KERAKLI BİR VAK'A çenın Eyyübf saltanatı iki cinayetle ele geçiren güzel Türk kszı,son nefdsini tokat,nalın ve sopalar altında verdi.Korkunç bir hükümdardı Aybey Musul)Bsyi Zttlü'nÜa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.08.1953
  • Fransa turu bisiklet yarışlarında çekişmeli bir an Fransa turundan enteresan notlar 1953 Fransa turu şampiyonu Bobef 700.000 frank kazandı Fransa bisiklet turu her sene milyonlarca insan tarafından al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1953
  • Almanyadan hiç bir tenisçi davet edilmedi Almanlar İstanbul Enternasyonal Tenis Turnuasına büyük bir ilgi gösteriyorlar Sekizinci Enternasyonal Tenis Turnuasına Almanyadan hiç bir tenisçi iştirak etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1953
  • hur tenis hasta o İtalyada yapılan ve Joan Currv ile Cortina d'Ampezzo ttalya)26 A.P.Aslen Çekoslovak yah olan tanınmış tenis şampiyonlarından Jaroslav Drobny dün birden bire burada görünmüş ve Dolomi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1953
  • Manşı yüzerek geçmek için gizlice Queen Mary'ye binmiş Nevyork.26 AA.Manşı yüzerek geçmek için.gizlice Queen Mary transatlantiğine giern 24 yaşındaki yüzücü Wallace Smith,ancak lumbaz deliğinden Mahş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1953
  • İstanbul orta ve küçük yüzme birincilikleri istanbul orta ve küçükler yür ^e birinciliği finalleri dün Lido yüzme havuzunda yapıldı ve a-Öağıdaki neticeler alındı:°RTALAB:*00 M.serbest X Süreyya Budak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1953
  • Futbol maçlarından alınan vergsi&r îngiltere Futbol Federsyonuna dahil kulüpler Cardiff'da yıllık toplantılarını yapmışlar ve şu kararı almışlardır^ «Futfool.eğlenceler üzerindeki vergiye dahil tutulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1953
  • Tenis turnuasmda dün alman teknik neticeler İstanbul Sekizinci Enternasyonal Tenis Turnuası maçlarına dün de Tenis Kulübü kortlarında devam edilmiş ve aşağıdaki neticeler alınmıştır-Tek erkekler:Remy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1953
  • fi ~f ^fıp y.»'t^ i:'v; x-v;Büyük transferler yapan Sunderland'nı tstanbulda yaptığı m açlardan birisine çıkmadan ev vel seyircileri selâmlarlarken Sunderland takımı ingiltere şampiyonluğuna hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1953
  • Kısa Spor MİLLETLERARASI GENÇLER FUTBOL KUPASINI MİLANO TAKIMI KAZANDI San Remo.A-A-Düa burada yapılan milletlerarası gençler futbol turnuvar/kupa maçlarında.Mil anonim genç takımı Avusturyanın Wacker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.08.1953
  • ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Amerika ticaret âleminde büyük ve o nisbetle de korkunç bir mevkii işgal etmiş olan Sigsbee Manderson.meçhul bir elin at tığı kurşunlar öldürülmüştür.Zengin bir ailenin çocuğu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1953
  • RÖPORTAJ Her stiklal caddesi asfaltlanıyor w—i Esnafın her türlü dedikodusuna rağmen asfaltlanma işi süratle devam ediyor.Zaten bütün dert bir aylık sabırdan başka nedir ÜMİT DENİZ «Belediye istiklâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ^ Nakleden:A£U OZBAY Canavar rahip cübbesi ile hapishaneden kaçmak sevdasında 11 Tropman ölüm mahkûmlarına ait bir hapishane olan K Aı kefe götürüldü.Kapatıldığı hücrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1953
  • ¦«MM Düzmece MUSTAFA,VMANs "Ah!Kurtulacağız,ama nereye gideceğiz,Cüneyd beyi nerede bulacağız lf 52 Gitmek üzere ayağa kalkan Kel:Oralara ne gemi uğrar,ne de yabancı ayağı basar,dedi,kızın kurtuluşu A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1953
  • Hazırlayan Necati TÎAÎUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solaan saıa;1 Katarların tamir edildiği iş yeri.2 Ellerden.tutuşarak;Bir ajansın remzi;Verile.3 Bir soru;Milleti idare eden lerden 4 Baştaki harfsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.08.1953
  • Dumlupınar dâvasında ileri sürülen iddialar [Baş taralı 1 incide] man olduğu gibi doluydu,i Celse açıldığı zaman heyeti tıâkimenin Salâtoattin Ayanoğlu nun başkanlığında Abdülkadir Töre ve Orhan Ertuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Türkiyedeki İran elçisi gidiyor [Baş tarafı birincide] ki îran Başvekili Dr.Mus&ddık taraftandırlar.Haberi aLdığımız zaman alâkadarlar nezdinde tahkikata baş ladık.Iran konsolosluğu,sorgularırımıza mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Kore sulh* konferansı fBaş tarafı birincide] sasına oturmalarını islediği 15 devletin muaddel bir listesini sunmuştur-Bu listede bulunan devletler şunlardır:ingiltere.Fransa.Rusya.Amerika,Komünist Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Emniyet Müdürlüğü [Baş tarafı birincidel Halihazırda şehrimizde içişleri Vekâletine bağlı münhal yalnız Emniyet Müdürlüğü bu lunduğundan.Mekki Keskin'in buraya tayin edileceği sanılmaktadır-Durumun bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Fas meseiesi Güvenlik Konseyinde [Baş tarafı birincide] çip geçmemeyi kararlaştırmak üzere toplantıya çağulmıştır.Arap Asya bloktum teşkil eden devletler,Fas Sultanının taht'dan indirllmesiam sulhu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Bir Amerikan iktisat heyeti Ankarada [Baş tarafı birincille] memleketinizi yalnız Amerika ya değiL bütün dünyaya tanıtmıştır-MK-RANDALL'IN TEMASLARI Mr-Randall hava alanından ayrıldıktan sonra¦ Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Dört mebusun dokunulmazlığı [Baş tarafı birincide!nin teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkındaki Başvekâlet tezkeresi Büyük Millet Meclisi riyasetine gelmiştir.Bu mebusların durumlarının Meclisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Büfün ağrılara karşı GRiPiN başarı ile kullanılır 4saat ara ile günde 3 adet alınabiliri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Bir döviz kaçakçısı yakalandı [Baş tarafı birincide!lar,İsviçre frangı,italyan para sı ile 420 bin drahmi bulunmuş tur.Kaçakçılık mamurları,ayrı ca yazıhanede Atinaaa bulunan Yunan Ticaret Bankasına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Fransada bir soygunculuk [Baş tarafı birincide] 107 milyon frank takriben 300 bin dolar)kıymetinde mücevher ve para ele geçirip kaçmşılardır.Marsilya polisine mensup sey yar müfrezeler mahalli zabıtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Bir otel uşağının küstahlığı [Baş tarafı birincide] le;dün bir arkadaşımız Perapa-Iaa oteline giderek,gelen ecnebi delegelerle görüşmk için otelin teşrifat işleriyle alâkalı Dinıo adındaki Rum müstahd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • İş Bankasının 30 uncu yıl dönümü [Baş tarafı birincide] Banka 250 bin lira gibi çok mütevazi bir para ile kurulmuş tur.Atatürk bu parayı münasip göreceği ticaret işlerinde neraalandırmak üzere Celâl B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Amerika İrana yardım edecek [Baş tarafı birincide] cüsü daha fazla izahat vermek ten çekinmiştir.Londra'nın malî çevrelerine yakın bazı kimselerin bejirttigl ne göre,bugün İran'la İm;ilte?e arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Kore birliğimizin iîk kafilesi geliyor [Baş tarafı birincide)tugayıdır-Kore'deki şimdiki Türk tugayı geçen ay değiştirilmişti.Tamamen gönüllülerden teşekkül etmekte olan tugay halen talim görmekte olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.08.1953
  • Türkiye îş Bankası Başmakaleden devamı ve anlatmasıdır.Bu iki nokta,Türkün bankacı olması ve Türk tüccarının bakacıhğın faidelerini takdir eylemesi.İş Bankasının memlekete yaptığı en büyük hizmetlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Oyım havaları 13.30 Dans müziği Pl.13 45 Şarkılar Okuyanlar:Nevin Galiha Özertern,Sami Özkanlı 14.20 Küçük öğle konseri 14.45 Şarkılar Pl.15 00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • KAPALI EKSİLTME İLÂNI İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 İstanbul Yüksek-Denizcilik Okuiu onarımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 128500)liradır-Eksiltme 4/9/1953 tarihind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Yol işleri ilânı Çanakkale Vali i iğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Bayramiç Etili yolunun 0+000—8 422 kilometreleri arası stablize yolu inşaatına ait ve 1954 yılına sari olup keşif bedeli 160717 03 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanı 9 Açılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280.30 280.50 Pr.Franga 0.8t' 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Üret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Afyon vilâyeti dâimi encümen Reisliğinden Cinsi Miktarı Fjatı Lira Kr.Fi atı Lira Kr.1 Komple elektrikle çalışır ve benzin ve 1 potorin saati.a 4000 00 8000.00 2 Beşer tonluk tank «komplem 2 800.00 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden 1 40 kalem evrakımatbua kapalı zarf usulü He bastırılacaktır.2 İhale 3/9/1953 perşembe günü saat 15 de Umum Mü düdük Satmalma Komisyonunda yapılacaktır.3 Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı,yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla ve açık eksiltme ile Hoşdere As,Sa-Al-Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Emmönü İkinci Sulh Hukuk Mahkemesinden:953/119 Davacı îhsan Elmas tarafından Beyazıt Çarşıkapı Çadırcılar 146-148 No-da mukim Mahmut oğlu Mustafa aleyhine şayia mutasarrıf oldukları Beyazıt Balabanağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her glin sabah saat 10.30-11.00 öf Icden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • ZAYÎ Yapı ve Kredi Ban kasının 25/7/952 tarihli ye 1980 sayılı ihbar mektubunun 3 ve 4 nüshasını kaybettik-Ye nişini çıkaracağımızdan eskisinin hükmü yoktur.Kiryako Pamukoğlıı vo Oğulları Şti-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Samsun Su işleri 8 inci Şube Müdürlüğünden 1 Çorum Mecitözü îkipınar bataklığı kurutulması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Tahmin edilen keşif bedeli birim fiat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulna iş:99584 lira 55 kuruş keşif bedelli Adana Sıtma Mücadele Enstitüsünde yapılacak öğrenci yurd binası inşaatıdır-2 Eksiltme 9/9/1953 tarihine rasthyan çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Niğde Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 13/8/953 perşembe günü ihale edilmek üzere kapalı,zarf usulile eksiltmeye çıkarılan Niğde Nevşehir yolu 17 000+82 00 km-1er arasında yapılacak sınai imalât il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işler^1 fiüen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basildi yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • i LA N Bayındırlık Vekâleti İzmir Su İşleri 3.Şube Müdürlüğünden Zksiltmeye konulan iş 1 izmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğü Bölgesinde &J lunan Menemen Sulu Ziraat Deneme istasyonları tesisle*"* in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • ANTHONY BERNARD TUBİNİ VE ORTAKLARI HİSSELİ KOMANDİT ŞİRKETİNDEN Şirketimiz 15 eyllü 1953 salı günü saat 10-30 da Beyoğlu İstiklâl caddesi 344 Demir Hanı 18/24 numaralı Şirket mef kezinde fevkalâde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından:25/ağustos/1953 tarihinde ihaleye çıkarılan 141-401-54 lfrai keşif bedelli Beylerbeyi spor sahası lokali inşaatının mezkûfl günde yapılan kapalı zarf ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Yabancı dil muafiyet imtihanları eylülün 3 üncü haftasında yapılacaktır-imtihanlara girecek Öğrencilerin 7 eylül pazarta si akşamına kadar imtihan harcını yatırara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Aydm Bayındırlık Müdürlüğünden 1 28997 lira 81 kuruş keşif bedelli Söke Sağlık Merkezî mutfak,gasilhane ve garaj binası inşaatı açık eksiltmeye ko" nulmuştur-2 İhale 11 eylül 1953 tarihine müsadif cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Aydın C.Müddeiumumiliğinden:1 Eksiltmeye konulan iş 101623 lira 55 kuruş keşif be* delli Aydın cezaevi birinci kısım inşaatı 2 Talipler" bu işe ait proje ve keşif evrakını C-Müd* deiumumiliğınde göreb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • Gölcük Deniz İkmal Merkezi Müdürlüğünden 1 Fenni şartnamelerine göre 3 adet aspiratör ile 2 adet deniz tipi benzin motoru alınacaktır-2 Fenni şartnameleri her gün İstanbul Kasımpaşa Dz« İkmal Grp-Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.08.1953
  • ¦AZ FAKAT OZYİYINIZ 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BİSKÜİSİNDE 470 kalori olduğunu unutmayınız.BISKUILERI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8