Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Iran Şahı dün uçakla memleketine Şah,Tahranda tezahüratla karşılandı Tank ve zırhlı birlikleri asayişin bozulmaması için devriye gezdi Musaddık taraftarları SemJrom şehrindeki karakolları ele geçirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Yeni dış ticaret rejimi Hazırlığı tamamlanan yeni dış ticaret rejiminin bir haftaya kadar ilân edil-mesi muhtemel_Ankara 22 Milliyet)BJr müddetten beri hazırlanan yenr" dıs ticaret rejimi önümüzdeki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Vapurdan denize atılan varil Geçen sah günü Batı Akdeniz seferinden donen Ankara vapuru Çekmeee açıklarından geçer ken biv kaçakçılık hadisesinin cereyan ettiğini bildirmiştik.[Devamı Sa.7 Sü.4 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Hürriyete kavuşan esirler Kızıllar dün biri Türk olmak üzere 437 müttefik esirini iade ettiler Panmunjom,22 A.A.Komünistler bugün isekiz millete ait 437 müttefik harp esiri daha iade etmişlerdir.Bu es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • v»-Benim olacaksın İlk cümlesinden son satırına kadar zevkle okuyacağınız bir aşk romanıdır Kerim Sun tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan bu romanda birbirini seven insanların izdırap ve heyeca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • 1 Mm et ıı\ nti\i Buffün şehrimizde havanın a-Çık geçeceği rüzg&riann kuvvet lice eseceği,derecesinde dğişiklik omuyacagı tahmin e-dilmlştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Nato komutanları mühim bir t İki eylülde yapılacak toplantıda Akdenizin savunma meseleleri gözden geçirilecek Londra 22 T.H.A.Bugün ingiltere Bahriye Bakanlığından bildirildiğine göre Müttefik Kuv vet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Manderson vakası E.C-Bentley tarafından yazılan ve Fahrî Nevruzoğlunnn dilimize çevirdiği bu eser hakkında en meşhur romancılar bile «Şaha-ser polis romanı» demekte-dirler.Salı günü başlıyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Bay ar'ın Seyahati Izmir Enternasyonal Fuarının açılışında hazır bulunan Reisicumhur Celâl Bayar.E~ ge bölgesinde yapmakta olduğu tetkik seyahatine devam etmektedir.Bayan dun berabe rindeki zevatla bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Şükrü Baban hakkında tahkikata başlanıyor Üniversite senatosu profesörün yeni kanun karşısındaki,durumunu tetkik edecek Bayram içinde Ankara vapuru ile italya'ya hareket eden İktisat Fakültesi Dekanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Amerikan yardımı artırılıyor Stassen,Rusya'nın hidrojen bombasına sahip olmasını dünya sulhu için tehlikeli buluyor Denver 22 AP)Yabancı memleketler yardım idaresi başkanı Harold Stassen bugün bura da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Musaddık'm sukutu Son bir kaç gün içinde komşumuz İranda çok mühim hâdiseler cereyan etti.Hükümdarın General Zahidi'yi yeni bir kabine kurmaya memur et tikten sonra İrak'a gittiğini» ğah taraftarların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Fransız askerleri tarafından tevkif edilen Faslı asiler nsera kamplarına götürülürken Foto:AP)Fas meselesi Güvenlik Konseyinde görüşülecek Arap devletleri Güvanlik Konseyinin toplantıya çağrılmasını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Balkan Paktı Sekreterliği Yugoslavya tarafından hazırlanan proje yakında hükümetimize veriliyor.Atina 22 A.A;Ankaı:•paktı çerçevesi dahilinde Balkan lai'da daimî bâr sekreterüik kurul [Devamı Sa.7 Sn.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1953
  • Adres:Nuruosmantye Türbcdar Sokak No:18 İSTANBUL^ Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1180 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FtATI 15 K u r u s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.08.1953
  • İstikiâi Çariçesinin asfaltlanmasına başlanıyor istiklâl caddesinin asfaltlan masına yarın sabahtan itibaren başlanacaktır.Sular idaresi tara findan caddeye boru döşenmesi işi sona ermiştir.Caddenin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • Z^ynepkâmil hasiahanesine ilâve edilecek kısımlar Zeynepkâmil hastahanesinde yeni yapılacak 100 yataklık poliklinik binası,laboratuar ve hemşire lojmanlarının temel atma törenleri önümüzdeki çarşam ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • Karadeniz postası vapurlarında tenzilât nizcilik Banîfası,Karadeniz postası yapan vapurların üüncü mevki ve güverte ücretlerinde tenzilât yapmayı uygun buTırîTTş ve bu hususta incelemelere baş I am ış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • Atina Belediye Raisinin Gökay'a telgrafı Atina Belediye Reisi Nikoiopolos Vali ve Belediyıe Başkanı Prof.Gökaya bir telgraf göndererek Yunanistanm geçirmiş ol duğu »on zelzele felâketi dolayıeiyle Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • ¦ fTiiTTTna TOREK jfc Hudutlu Sorumlu Beykoz Derf ve Kundura Fabrikası İşçileri Yapı Kooperatifi tarafından yaptırılacak 89 evin temel atma töreni bugün saat 15 de Beykoz çayırında yapılacaktır.GECE ¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • «i OS t O 9 CD sa CO j ı-l w» m n J0)OL CO X!BUIJLJH ît_JU el.O IO O A O wn ıH O CO OT 5Sö IO Oİ M ı-İ 00 N e© «o cn t-tr-ı r-ı O ir.OT üi asssM fi "O Ö 05 cd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • 1951 Haziran ayında,Mac ArtJiurün halefi General Tokyoya gelerek kuman» dayı eline almıştı.M;Ui polis küvetleri bir yıl önce çok acele ve uygunsuz şartlar altın d j kurulduğundan kadroları kıymetsiz,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • PjKf-J S.T^ Tİ^ Kasımpaşada Giilhane sokak 11 numaralı evde oturan Halit Cihan,evvelki gece arkadaşı Aziz Güneş ile pencereden dışarıyı seyrederken çerçevenin aniden çökmesi yüzünden sokağa düşerek mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • KISA HABERLER •fc Ticari anlaşmalar yapmak ve tetkiklerde bulunmak üzere 6 kişilik bir Japon Ticaret Heyeti önümüzdeki ay içinde şehrimize gelecektir.¦fa Beyoğlu ilk yardım hastanesi ile Kan Bankası b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • Fatih Âmasrayaceşrni Cihan adını vermişti Yazan SALİM BAYAR 17 Karadenizde seyahate çıkanlar,lâcivert bir zemine gelişigüzel serpilmiş zümrüt taşlara benzeyen adacıkları ve bu adalara uzaklardan bir f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • iki günde üç yangın Şehrin üç semtinde çıkan yangınlar kısa zamanda söndürüldü Evvelki gün gelinimizde üç yangın,olmuştur.Bunlartiiajit Tarlabaşı Altmbakkal sokak 3 numarada oturan Suat Kayna ğın evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • istiklâl Caddesi nden geçen otobüslerin güzergâhı istiklâl caddesinin asfalt kaplanması işine başlanması münasebetiyle yarın sabahtan itibaren istiklâl fcaddesi1' yolunu takiben Tünele ve Ba-yezite gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • Kadın yüzünden arkaJaşanı yaraladı Asmalımescitte turan Isafn^ ikinci adında biıisi dün Ontaküyj die tramvay caddesinde sergide karpuz satan Ayhan adında bir arkadaşına giderek birlikte rakı içmeye ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • il Genel Meclisinin fevkalâde toplantısı Sah günü yapsl^eak ^atrosu meşalesi de II Genel Meclîsi önümüzdeki salı günü saat 15 de fevkalâde bir toplantı yapacaktır.Vali ve BeîTeâiye Reisi Prof.Gökaym b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • m*m HALKIN SESİ Yine çöpçü meselesi Fatihte,Fevzipaşa caddesi Ocaklı sokak No.18 de oturan Selime Bayar isimli bir okuyucumuz bize)gönderdiği mektupta çöpçülerin bu sokağa on beş gündür sadece iki def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • İdarî ilimler kongre s i Şehrimizde toplanacak kongrenin çalışma programı hazırlandı pnümüzdeki ayın 6 ilâ 14 üncü günleri arasında şehrimizde toplanacak olan 9 uncu Milletler arası Idaıî ilimler Kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • Deniz vasıtalarında susturucu cihaz kutlanılacak Istanbul îl Genel Meclisinin önümüzdeki ay başından itibaren seyrüsefer talimatnamesinin 95 inci maddesine eklenen bir fıkra gereğince istanbul Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • İzmir lîmanıncian yapılan ihracat İzmir Ticaret Odasının Tanzim ettiği istatistiklere gore 1953 yi İmin 7 ayı içinde izmir Ümanm dan yabancı ülkelere 231.871.555 lira değerinde 230 bin 402)ton muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • Toprak Ofisin siloları Toprak Mahsulleri kafisinin memleketin muhtelif yerlerinde» inşa ettirmekte olduğu silolar» tamamlanmak üzeredir.Ku meyanda;istanbul bölge-si tarafından Tekirdağda inşa ettirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • Damiryoüarı işçilerindi verilen mesken kredisi yükselindi Demiryolu işçilerine mesken temini için yüzde 5 faiz ve 20 sene vade le verilmekte olan 5 bin liranın 7500 liraya yüksel tilmesi hakkında çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • Ü ai vers i ted s yabancı dil imtihanları İstanbul Üniversitesi Yaban cı Diller Okulunda eylül dönemi yafoancı dil muafiyet imtihanları eylül'ün üçüncü haftasında yapılacaktır.Eylül devresi yabancı di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • Uçak'a canlı hayvan n ak «ine başlandı Devlet Havaylları idaresi,A„ tatürk Orman Çiftliği ile yap-tığı anlaşma gereğince memleketimizle Mısır arasında uçakla' canlı hayvan nakline bağlamış tırilk part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • Opera binasının ifşaatı ihalsye çıkarıldı inşaatı yarıda kalmış bulunan Taksimdeki opera binasının ta„ mamlanması işi 31 ağustos pazar tesi günü ihaleye çıkaulacak tır.Bilindiği gibi hükümet bu iri sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.08.1953
  • MIA» *0Mfiffr&« Bay ram hasbihalii ikinci hâdise Bayram hasbıhâli sahihlerine Bugün Bayramın dördüncü günü.Biz,ne hikmetse bu dört günden,biri arefe olmak üzere ancak üç gün istifade edebiliyoruz.Yani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Fas s»u it ananın ha/î Nihayet Fas sultnoiını hal ede bihljler Seneleridir hükümdarla Fransa mücadele halimde idiler.Sultan himaye mu^edesin-in ken UisisMî bıraktığı salâhiyetlere tecavüz edilmemesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Güney Âmerikada fırtınalar Şili ve Arjantinde büküm süren şiddetli fırtına ve seller büyük tahribat yaptı.Yalnız Şili'de 30 kişi öldü Santiago,Şili)22 AA.Orta ve güney Şili'deki şiddetli fırtına ve se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Yunan Kralının Amerika seyahati San Fransisko,22 A.A.Vali Ehner Robinson'un bildir digine göre Yunan Kral ve Kraliçesi 10 kasım'da San Fransisko da.olacaklardır.Vali Robinson bu daveti Avrupa'ya son s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Demirperde turistlere açılıyor mu Londra,22 Nafen)Sovyet propagandası 90u zamanlarda,Rusyanm demirperde hudutlarını turistlere açacağı yolunda şa yiaları ortaya atmışsa da bu yolda ingiltere Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • TÜRK TİCARET BANKASİ İstanbul Şubesinde Yeni tesis edilen KİRALIK ÇELİK KASALARIMIZ Kıymetli evrak ve müceVheratmızın en emin muhafızıdır.Yıllık icarı 10 liradan başfar TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Nil nshri yükseliyor Kahire,22 A.A.Nil nehri tehlikeli bir şekilde yükselerek kıyıları tehdide başladığı için hükümet şeddin zayıf noktalanın takviye etmek üzere tehli-Heli rruntakaLara işçi ekipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • OLMAKSINİ Birinci Kısım I İlk Ayrılık 1929 yılının büyük kığı idi.Sellerin Balkanlardan,Tuna-4an koparıp da dalgaların aü-*Ökliyerek koca dağlar gibi buzları İstanbul boğazına doldurduğu yılın kışı-Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Tetkikle I Genç kız Alman kızları son zamanlarda paçaları diz kapağında olan dar pantolonlara çok rağbet göstermeye başlamışlardır' Hocalar ve talebe velileri böyle kıyafetlere karşı mücadele açmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Fransız hükümeti mesul tutuluyor Sosyalist Partisi yayınladığı bir tebliğde,grevlerden hükümetin sorumlu olduğunn iddîa etti Paris 22 A-A )Fransız Sosyalist Partisi idare kurulu ile partinin parlâment
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Tunus'ta suikast Kif Belediyesi birinci Reis muavini tedhişçiler tarafından öldürüldü Tunus 22 AA.Kif belediyesi birinci reis muavini Bin Şadli,dün gece bir tedhişçi tarafından öldürülmüştür.Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Sestctpo' nun hazinesi Salzburg Alplerinde gizli oh duğu zannedilen hazineyi arayan üç kişi kayboldu Salzburg 22 A.A)Rivayete göre Salzburg Alplerin de gizlendiği söylenen bir Ges tapo hazinesini,birb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Churchill vazifesin» fiilen başladı Londra,22 Nafen)ingiliz hükümetinin sah günü Başba kan Churchillin reisliği altında toplanacağı ve muhtemelen son Iran Hâdiselerini müzakere edeceği bildirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Sanders televizyonda konuştu Londra 22 Nafen)Geçen,lerde Macar hükümeti tarafın dan serbest bırakılan ingiliz iş adamı Sanders televizyonda he» yecanlı bir konuşma yapmıştır.Edgar Sanders,hapishanedek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Molotov Doğu Almanya erkânına ziyafet ver 3i Moskova,22 A.A.Sovyet Dışişleri Vekili Vyacheslav Molotov,Rusyayı ziyaret etmekte olan Doğu Almanya hükümeti erkânına bir akşam yemeği ver iniştir.Alman he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Kısa harici haberler AA/ı Ar*»* ıAı* AMERİKA Yedinci Amerikan donanması kumandanı Amiral Joseph Jr.Clark milliyetçi Çinin,Çin kıtasına karşı bir harekete geçmeden evvel Amerika ile istişarede bulunmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Demirperde gerisine stratejik madde gönderenler İrfmdra 22 Nafen)Romadan alman bir habere göre Mi&a nolu dört iş adamı,lisanssız ola rak demir perde gerisine strate jik madde sevkettiklerinden dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçisi Paris ve Napoli yoluyla memleketimize gelecek olan Warren evvelki gece hareket etti New-York,22 AA.Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçisi ve Türkiyedeki Amerikan Asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • İKTİBAS Uçak savar farelerin atom haı bindeki hayatı rolleri Elektrikli bir beyin tarafından sevk ve idare edilecek avcı uçaklarından fırlayan kanatlı roketler,düşmanın bombardıman uçaklarını,zarar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • 125 bin Japon İşçisi grev ilân etti Tokyo,22 A.A.îşçi teşek külleri,çalışma şartlarının gayri müsait olduğunu ileri sürerek Amerikan askeri üslerinde çalışan işçileri ikinci defa olaxak 48 saatlik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1953
  • Profesör Picard bugün dalıyor Castellammare îtalya)22 A.A.13.000 kadem derinliğe inerek denizaltında tetkikle* yapacak olan profesör Picard,dalma cihazııkTaki bazı aksaklık lann giderilmemiş olması yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.08.1953
  • Bir hafta içinde Iran:1 tran bir hafta içinde tarihinin en krizli devirlerinden birini yaşadı-Evvelâ Musaddık ve taraftarlan tam bir hakimiyet kurarak Şalım memleketinden ayrılmasına sebep oldular ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Fenalık düşünen fenalık görür,derler.Kral Atamosu kandıran aşüfte,onun arkada bıraktığı ailesini de imha etmek istemişti.Lâkin kendi eliyle çocuğunu kaynar suya atara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1953
  • TALİHİN YÜZÜNE GÜLDÜĞÜ MODEL Jane Wuster için hemen herkes ayni sÇaO s5yîeinektedir-Muhakkak ki Jane Wuster çok talihli bir kızdır.Asle n Buffalolu olan bu güzel kjz kti çük yasından beri aklına New-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.08.1953
  • Galatasarayın yeni antrenörü Musa Sezer arkadaşımız Nejat Altav'a yeni yıl çalışmalarını anlatıyor Yeni mevsimde kulüplerimiz:3 ü-F.A.tasaray Mecidiyeköy stadının hali İsrail seyyahati Bu yılla kadro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1953
  • Üç günden bert Ayara ğda devanı eden Ordn atı müsabakalarına dün de devam edilmiştir-Müsabakalar bugün soba ercoektir IFoto:Milliyet Sami önemli)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1953
  • Vefa izmire gidiyor Profesyonel kürae 4 üncüsü Vefa takımı 29 30 Ağustos tarihlerinde İzmire giderek iki mac yapaeaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1953
  • FENERBAHÇE ESKİŞEHİRE GİDECEK Fenerbahçe profesyonel takımı 26 eylülde Eekişekir stadının açılışı münasebetiyle Es kisehire giderek maçlar yapacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1953
  • Mısır milli futbol takımı Sıırîyeyi yendi İskenderiye 22-T-H.A.Arap olimpiyadları futbol turnuvası finalinde Suriyeyi 4-0 mağlup eden Mısır millî futr bol takımı şmapiyonluğu kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1953
  • Dünkü tente mnsabakafarnu heyecanla takip edan seyircilerden Ur grup Foto:Sami OnemÜT Enternasyonal tenis turnuasının takım finali bugün oynanıyor Tek erkekler müsabakalarına bugün başlanıyor mo fta*y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1953
  • E t n i k o s ji İstanbul S atletizm karşılaşması Yunanistanm Etnikos atletizm takımı İstanbul genç atletizm takımıyla yapılan atletizm karşılaşmalarında aşağıdaki ne ticeler alınmıştır.110 Engelli:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.08.1953
  • RÖPORTAJ Kaptı kaçtı eğlencelerden bir türlü kurtulamayoruz Sihrin ana caddelerinde kurulan sözde eğience yerleri halkın sıhhatini tehdit etmektedir.Yaşları on ile on beş arasında bir sürü eoeuk.Hani:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1953
  • KAPALI EKSİLTME İLÂNI Istanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 istanbul Yüksek Denizcilik Okulu onarımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 128500)liradır.Eksiltme 4/9/1953 tarihind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1953
  • inşaat İlânı Ereğli Kömürleri iş etmesi genel Müdürlüğünden 1 işletmemiz Zonguldak'da İkinci Makas'da yaptıracağı korunma müdürlüğü binası inşaatı kapalı zarf uaulü ve vahidi fiat esası ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1953
  • Bir kaç saat evvel Ryan ve akıl hastalıkları mütahasvusı İle konuşurken onlar ia terbiyeleri j»i muhafaza etmişler cru bir mi safir gibi kabul battâ ayrılırken ayağa kakmış,eli »i sıkmış hürmet ve dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerim fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ [Makleden;AZ2Z OZBAY Mahkeme günü ParisSilerin yaşadığı büyük heyecan 8 «Bu para da eürae geçince cebimdeki mevcudum beni Amerikaya yetiktireeekti.x»-Tropnratn 6 cana kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1953
  • Misafirler şaraplarını içtiler,mezelerden yediler,Recep yine sazı aîdı,kendi âlemlerine daldılar 48 Hancı bir elini bajınm bir tarafına kapayarak gözlerini açtı:Aydınlı Hasan mı?Sakın bizim çıplağın H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1953
  • jtH ı uiiiBBrı?mrnııtmiHiVıiiı«ıııı in ii fc Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından Mithatpaşa stadı K)tribünü inşaatı için yıkılan gaz şirketi binasından çıkan ve mahallinde istif edilmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1953
  • Çoruh valiliğinden 1 Borçka ilçesinde yapılacak sağlık merkezi doktor evî ve garaj binaları yapımı 19/8/1953.tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1953
  • ULMACA 2 Hazırlayan:liaşim Aydınlı 3.4 5 6 7 8 9 10 11 12 î ol an sağa:1 Siyah fare avcısı;Tembih edatı.2—En fazla;Gelir evi V"i.j 3 Yol kesen haydut;Öbür dünya,4 Kokulu bir ot;Boru sesi;Yavrulamış kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.08.1953
  • Iran Şahı dün uçakla memleketine döndü ÜBaş tarafı birincide] tamponlara büdirihniş olan tam teçhizattı saray muhafızları ite •*50 kadar otomobil Sahra araba ¦«mı takib etmekteydiler.Sarayda Şah sevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Hürriyete kavuşan ecirler [Baş tarafı birincide)nı menetmiştir.İlk grupta iade edilen müttefik esirlerden üçü Kanadalı,ikisi ingiliz,biri Türk,biri de Avustralyalıdır.Dger taraftan müttefik makamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Musaddık'm sukutu Başmakaleden devam)Memleket işleri her zaman demagoji ile.siyasî canbazlıklarla idare edilemiyeceği için,ilkin beraber yürüyenler zamanla başveklin kendilerini bir seraba doğru koştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Aydın C.Müddeiumumiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş 101623 lira 55 kuruş keşif bedelli Aydın ceza evi birinci kısım inşaatı» 2 Talipler bu işe ait proje ve keşif evrakını C.Müddeiumumiliğinde görebili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulna iş:99584 lira 55 kuruş keşif bedelli Adana Sıtma Mücadele Enstitüsünde yapılacak Öğrenci yurd binası inşaatıdır-2 Eksiltme 9/9/1953 tarihine rasthyan çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Vali dün gece bir suare verdi Istabul Vali ve Belediye Reiai Prof.Gökay ile bayan Gökay ta rafından dün akgam saat 20.30 da şehrimizde bulunan,kordiplo matik ve korkonauller şercine Emirgân köçkünde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Vapurdan denize atılan varil [Baş tarafı birincide!Vaka şöyle olmuştur:Vapur,Büyükçekmece cıva aında Değirmenburnu açıklarından geçerken meçhul bir şahıs denize bir varil atmış ve bu sıra da motorlu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Şükrü Baban [Bag tarafı birincide] bahis mevzuu makalelerin kendisi tarafından yazılıp yazıl m» dığını arkadaşımızdan sormuş ve Üniversite Öğretim üyelerine vazife olarak yüklenen ilmi neşriyatla alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Balkan paktı [Baş tarafı birincide] iması hususunda Yugoslavyamn teklifi hakkında Atina basınında yayınlanan bir haber üzerine böy le bir sekreterlik kurulmasına,Ankara paktına dahil Yunanistan,Yugosl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Fas meselesi Güvenlik konseyinde görüşülecek [Baş tarafı bİrincidel ylnin toplantıya çagınlmasını İ6 temişlerdir.YENİ sultanin ilk beyannamesi Paris 22 AP)Yeni Fas Sultanı Sidi Muhammed Ben Arafa bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Nato Komutanları [Baş tarafı 1 incide)başlayacak ve 19 gün devanı^ edecek olan NATO deniz manevraları Mariner)manevraları di ye adlandırılmış olup bu manevralara takriben 300 gemi v*a 1000 uçak iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • İçme su tesisi için filtre ve klorlama tesisi satın alınacak İller Bankasından:1 Karadeniz EreğKsi şehrinin içme su tesisatı için fen" nî şartnamesinde yazık evsafta filtre ve klorlama tesisi satınalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Gerede Yeniçağa Bucağı elektrik tesisatı,tesis ve inşasına dair ilândır 1 Projesinin tatbiki Bayındırlık Vekâletince uygun görülen bucağımız dizel grupu ile müteharrik elektrik şebekesi yapılacaktır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Yol işleri ilânı Çanakkale Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Bayramiç Etili yolunun 0+000—8 422 kilometreleri arası stablize yolu inşaatına ait ve 1954 yılına sari olup keşif bedeli 16071703 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kstaat ilânları lfl/9/953 perşembe saat 17 de Balıkesir Lv.A.8a-Al.Ko.da kapalı zarfla Manyas As.Şubesi binası yaptırılması eksiltmeye konmuştur-Keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Yözttoüî çamaşır değildir I ajti-A »TUVALET SABUNU pfSS as PURO Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.08.1953
  • Amerikan vardımı arttırılıyor [Baş tarafı birincide!bir saat süren bir izahatta bulun muğ ve ondâTf" sonra bir tasın koferansı tertip ederek Rusya nm hidrojen bombasına sahip olmasının duya güvenliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program,13.00 Haberler 13.15 Saz eser leri ve oyun havaları.13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar Okuyan:Safiye Ayla.14.30 Ne arzu ederseniz Pl.15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • Eksiltme ilânı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konuln iş:İstanbul Fatih Külliyesi Karadeniz medreselerinde yapılacak 1953 yılı onaftmı olup keşif bedeli 3254385-muvakkat teminatı 2449
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • Niğde Vilâyeti Dcimî Encümen Reisliğinden 13/8/953 perşembe günü ihale edilmek üzere kapalı zarf nsulile eksiltmeye çıkarılan Niğde Nevşehir yolu 17 000 t 82 00 km-1er arasında yapılacak sınai imalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • Gölcük Deniz İkmal Merkezi Müdürlüğünden 1 Fenni şartnamelerine gore 3 adet aspiratör ile 2 adet deniz tipi benzin motoru alınacaktır.2 Fenni şartnameleri her gün İstanbul Kasımpaşa Dz-İkmal Grp Amirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • Bir eczacı alınacaktır Sümerbank Bakırköy pamuklu sanayii müessesesi müdürlüğünden 1 Müessesemiz hastahanesi eczahanesinde istihdam edilmek üzere bir eczacı alınacaktır-2 Taliplerden asgari beş seneli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden Teknik Eleman Alınacak istanbul Alet operatörü,araştırma memuru ve inşaat formeni yetiştirmek üzere eleman alınacaktır.Aranılan şartlar;1 Âlet Operatörleri için:Lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • D.Demir Yolları Genel Müdürlüğünden Motor atelyesi inşa ettirilecek Ankara civarında Gazi Güvercin istasyonları arasındaki sahada motor atelyesi binası ile kuvvet ve kalorifer santralı binası dökümhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • İstanbul 5 ton sadeyağı kapalı zarfla 9/9/1953 çarşamba saat 11 de Diyarbakır As-Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır-Bedeli 26 bin lira geçici teminatı 1950 liradır-Şartnamesi Komisyonda görülür.Teklif mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • lOBKİVt MÜNHASIR İTHAllTCüt!MEHMET KAVALA Galata.Tahir Han istanbulü UF mm f/f/M/MA W/MW/Ulhti SENEltltJN 'TECRÜBE,İHTİSAS^ vU «AVR^İEll NETİCESİDİR MİNERVA 'DÜNYANİN EK "mmm dikiş y£ fg$ mâkinasidib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • Ankara Viîâysti Daimî Encümeninden Çankaya kazasının Maltepe semtinde yaptırılacak ilkokul binasının inşası işi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştıra Keşif bedeli 192.437 lira 54 kuruş olup g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • Aydın Bayındırlık Müdürlüğünden 1 28997 lira 81 kuruş keşif bedelli Söke Sağlık Merk^ mutfak,gasilhane ve garaj binası inşaatı açık eksiltmeye W nulmuştur-2 İhale 11 eylül 1953 tarihine müsadif cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belgika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes YÜZDE 5 FAİZLİLER 1938 İkramiyeü 23.31 M.M.Ik.t.23.9 1941 Demiryolu IV 111.0 1941 Demiryolu V,111.0 1951 İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1953
  • Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabui eder.istanbul Divan-1 yoiu No.104 ill I t'IKlMI—1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8