Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • Adres:Nuruosmaniye TUrbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul 11L¦ 4 SAYI:117D Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuru»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • İran Şahı Roma da Roma,18 A.P.Bu sabah ^bir ingiliz uçağı ile Bağdattan ayrılmış olan Iran Şahı ve karısı Kraliçe Süreyya öğle den sonra Romaya gelmiştir.Şehre inmek üzere Ciantino hava alanmda bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • Reisicumhur ve Başvekil Samsuna gidiyor Samsun limanının inşasına baş laıınıaM münasebetiyle yapıla cak törende hazır bulunacak olan Başvekil DP,İl kongresinde mühim bir nutuk söyliyeeek Ankara,18 T.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • 16 Mart şehitlerinin kemikleri nakledildi tstanbıılun işgali sırasında Şehzadebaşı karakolunda şehit edilen iiç erimizle bu şehitlerin zamanki ırka kumandanının kemikleri dün törenle Eytipteki mezarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • Fikret Kırca n mahkemede hâdise hakkında izahat veriyor Fikret Kırcan'ın dün duruşması yapıldı Hâkim,hazine avukatının taleplerini reddetti.Şahitler ortada döviz kaçakçılığı ite ilgili bîr vaziyet olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • Nuri D«*mîragıtn açıklaması 1 ağustos tarihli gazetemizde Millî Kalkınma Partisinin Nuri Dem ir ağ hakkında neşrettiği be yannameyi neşretmiştk.Bu ha berimiz üzerine Nuri Demir&ğ gazetemize aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • Ticaret Odasında mühim bir toplantı yapıldı Beş saat devam eden toplantıya İstanbul,Ankara ve İzmir Ticaret odası temsilcileri iştirak ettiler Dün şehrimiz Ticaret Odasında yeni dış ticaret rejimiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • le bölgesine yapılmak!a olan yardımlar devam etmektedir.Bütün çalışmalara rağmen tahlisiye ekipleri hâlâ iç nııntakalardaki köylerle irtibat temin edememişlerdir-Resimde Yunan Ivral ve Kraliçesi zelze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • Bir icadını gaz dökerek yakmışlar Hastabanede ölen bîr kadının verdiği ifade üzerine tahkikata başlandı Cumhuriyet Müddeiumumin-ği fecî bir ölüm hâdisesinin tahkikatına el koymuştur.Hâdise şudur:Şehre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • Kredi sandığının fâaliyeti Maliye Vekili sandığın yapacağı işler bıkkında izahat vererek tahvilât durumunu açıkladı Ankara 18 A.A.Amortjs man ve Kredi sandığı adiyle kurulan yeni mali müessesenin faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • Yarın bayram Gazetemiz bayramın birincît ikinci vs üçüncü günleri intişar etmiyecsk Kanunun vazettiği hükümlere göre* bayramın birinci ikinci ve üçüncü günleri gazetelerimiz çıkmıyacak ve o günler yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • Iran dahilî harp tehlikesi başgösterdi MUMB' Başvekil olduğunu iddia eden Gl.Zahidî orduyu,hanedanı korumak üzere fedakârlığa davef etti Dün Tahranda komünistlerle çarpışmalar oldu darbesiyle alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • »v.^w P*ef Dört kişinin ölümü,iki kişinin de yaralanması yle neticelenen Sincanköy Esenkent arasmdakf;fed tren kazasından bir görüüş Ankara yolunda iki tren çarpıştı Kaza neticesinde tren personelleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • "Ankara,vapurundan atılan esrarengiz varil Denizden varili almak üzere bir moiöne gelen kaçakçıları yakalanacakları sırada varili batırdılar ve sonra ateş açarak kaçtılar Dün Batı Akdeniz seferinden d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1953
  • Bayram ertesi iki yeni tefrikaya başlıyor Benîm Olacaksın Bu eser birbirini seven insanların ısdırap ve neyecan ttoiu hayatlarının hikâyesidir.Bu aşk romanını ilk cümlesinden sen satırına kadar zevkle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.08.1953
  • TAKVİMDEN S% YAPRAK 1 Bayrama girerken ULUNAY Kaça aldın kuzuyu?Kırk beş!Çevirme mi yapacaksın,püryan mı?Püryan değil.kurban yapacağım Allah kabul etsin ama.sırat köprüsünü bununla pek geçeceğini zann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • K i SA HA BERLER ft Devlet Vekili Celâl Yardımcı dün Vali Gökay ile birlikte Hürriyeti Ebediye tepesine giderek burada yapılmakta olan göçmen evlerine ait çalışmaları tet kik etmiştir.Vali dön sabah,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • POLİSTE Hasan Basri,tsmail Aydogan,Muzaffer Çoruk,Hüseyin Öksüz,Tahsin Bektaş,Reşit Yıl dııım ve Ali Osman Turgut adın da sekiz kişi,Kasımpaşada Mes cit sokağında 89 numaralı bekâr odasıntia kumar oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Nasıl teşkil olunduğunu aşagıda anlatacağımız yeni Japo-n cMiljî Emniyet Kürtleri?Amerikanın teşvik ve yard?miyle,1 Ocak 1&53 denberi 6 tümenlik bir kara ordusu,benüz nüve halinde çok zaif basabil emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Sağlık Vekili dün şehrimize geldi Sağlık ve Sosyal Yardım V* kili Dr-Ekı«m Hayti Üstündağ bu sabah Ankaradan şehrimiz* gelmiştir.28 ağustosta Şale köşkünde toplana~ak olan «Milletlerarası tropikal has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Odun ve kömür tarizim satışları Belediye Daimî Encümeni dün Vali ve Belediye Reivujn başkaı,lığında Belediye Reis Muavinler ve İktjaafrJwudffrlinta i;'r'kilt toplanarak kışm yûpt'î&caîı o dun ve kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Yunan halkına İstanbul Belediyesinin yardımı Daimî Komisyon,d'in Va.iı'n riyasetinde bir toplantı vaoarak son zelzele felâketi doUyu'.ylckazazede Yunan halkına B?led' yece yapılacak yardımı tssbı*:e',
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • İstiklâl Caddesinin asfaltlanmasına Pazartesi günü başlanacak îstiklâ] caddesinin a£ff'?t33.n* masına önümüzdeki pazart.essabahı başlanacaktu*.Yolun Agacamıı cihet indeki yarı kısmı asfalta çevrilirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Piyasadaki canlılık Kurbanlık hayvan ve bayram şekeri fiatları bu yıl çok yüksek Bayram münasebetiyle birkaç günden beri piyasada bağlayan canlılık dün daiıa da artmıştır.Bilhassa giyim eşyası ve allı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • HALKIN Bir doktordan beklenmiyen hareket VUâyet Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden aldığımız bir tavzih aşağıdadır 3/ağustos/1953 tarihlj gazetenizin ikinci sah if e «Halkın' Sesi» sütununda bir do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Dün gece 4 ev yandı Şehreminindeki yangına yemek pişirmek için yakı'an ateş sebep oldu Dün gece sabaha karşı Şehre,mininde bir yangın ujrnuş ve dört ev tamamen yaıvmştırıŞehremininde Karatay 3Cka ğınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Zeynr pkânrsi!Doğumevîna yeni bîr pavyon iiâvö ediliyor Üsküdar'daki Zeyn^pkârnii D ğumevine ilâve edilecek oT^ü 109 yataklı yeni pavyonun temel1 26 ağustos günü saat 18 c!c?a.u lacaktır.Ayrıca Hasek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Ofisin hububat mubayaası devam ediyor Toprak Mahsulleri Ofisi hububat mubayaasına devam etmektedir-Ofisin istanbul mmtakasııv dan düne kadar' satın aldığı hububat miktarı 42 bin tondur Bunun kampanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • 16 Mart şehitlerinin kemikleri nakledildi Şimdiye kadar,Eyiipta meedîun bulunan şlhid kemikleri dün törenle Sık zağacı şehitliğine d:fnadiidi İstanbulun işgali sırasında ı Sami Yaver,bir huabtde buiu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • 89 işçi evinin daha temeli atılıyor îşçi Yapı Kooperatifleri gün den güne artmakta ve kurulan bu kooperatifler çalışmalarına hızla devam etmektedir-Bu cümleden-Beykoz Deri ve Kundura fabrikası yapı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Şshrimizdski fabrika ssy sı arisyor Bu yıl içinde şehrimizde hu susî sermaye tarafından mühim miktarda çeşitli fabrika kurulmuş ve bunlar faaliyete geçirilmiştir-Sanayi Odasına 6 ay zarfın da yeni kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Mi iî Eğitim Vâkâleti müsteşarının tetkikleri Bir müddetten be;i sihrimiz,de tetkiklerde bulunan M;1U tğgj tim Vekâleti Müsteşarı Neşel Tardu beraberinde Mütf Eğitin-Müdürü ve Amerikalı Prof.M Beier o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Bayram gazetesi Kanunun verdi*i haklar daL resinde ve esxiaen olduğu gibi istanbul'da «Gizete?ler Cemiyeti» tarafından çıkarılacaktır.Bayram gazetesi Bütün sabah ve ık^arn gazeteleri yazı aitele "iniî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Palanın keskin yüzünü kullanmak kahbeliktir Yazan i SALİM BAYAR 16 Cırdan türküsü,Küre kazasının Çırdak köyünde bir baskın hâdisesi üzerine yapılmıştır.Bu türkünün de tarih] beiıi değildir.19 uncu ası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • Sevgilisini çifte ile y ıraladı Bevkozda oturan Arif Demir adında bir genç,Beykoza bağlı Hüseyinli köyünde,Nuryîe öıt adında bir genç kızı çifte ile ya ralamıştır.Yaralı Hast ananeye kaldırılmış suçlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.08.1953
  • SÜNNET DÜĞÜNÜ ¦fr Polis Emeklileri Yardım Derneğinin tertip *ttiği büyük cSün net düğünü»,10 eylül perşembe günü Bebek Belediye bahçesinde yapılacaktır^ TÖREN Beykoz Deri ve Kundura Fab rika işçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • Siyasî İcmal Easenhower'in demeci Birleşik Amerika Cumhurreikî general Eisenhower kongreye gönderdiği uzun bir rapo da llıür milletlere önümüzdeki sene fearfında yapılacak yardımı za trori kılan sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • Avusturya barış anlaşması Amerika» Rusyanın teklifi üzerine kısaltılmış Avustur ya barış anlaşmasından bazı şartlarla vazgeçmeyi kabul etti.Washington,18 AP)Birleşik Amerika dün Avusturya kısaltılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • Süveyş ile Kahire arasında çift petrol borusu döşenivor Kahire 18 A.A.Mısır hükümeti Süveyş tasfiyehaneleri ile Kahire şehri arasına Jkı yüz kilometre uzunluğunda çift horu döşenmesi hakkındaki tasany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • İngilierenin Moskova Büyük Elçisi Londraya dönüyor Moskova 18 A.A.îngilte.renin Moskova Büyükelçisi Siı Alvary Gascoigne refakatinde karısı olduğu halde bu sabah uçakla ve Berlin yoliyle Londra ya har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • General Necip Melekeye hareket etti Kahire 18 A.A.Misi* Cumhurreisi general Munamn'.ed Necip,hac farizasını ifa için,bu sabah uçakla Mekkaye hart ket etmiştir.Cumhurreisine İhtilâl Konseyi üyelerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • Karadeniz vapurlarının üçüncü mevkilerinde tenzilât Denizbankı Karadeniz posta sının üçüncü mevki ile güver te navlun ücretlerinde tenzilât yapmağa karar vermiş ve bu maksatla çalışmalara başlanıl mış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • Sarıyer cinayete tahkikatı Yeni bir safhaya giren Sarı yer cinayeti tahkikatına devam edilmektedir.Son olarak Sarıyer C.Müddej umumiliğine yapılan ihbarla alâ kalı evrak,lüzum görülen iki tanığın dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • İnek güreşi nd« 40 keşi yaralandı Hendaye Güneybatı Fransa)18 A.A.Burada bir meydan da yapılan inek güreşinde bir da tam çökmesi neticesinde 40 kişi yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • 257 Meksikalı içşî zehirlendi Mercedi Kaliforniya)18 A.A.257 Meksikdh ziraat işçisi zehirlenme alâmeti göster ¦niştir.Hastahanelerde yeter sa yıda doktor ve hastabakıd bu hmmadigmdan civar hastahane f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • Zaten her şeyin değiştiğini Muratla merdivende kaijuH^tı gı an anlamış olmalı di.O çılgın gibi basamakları çıktığı zanan,o,tepede;gözünde k.»vtByamadığı tuhaf bir mâna i!e,lek bir hareket yapmadan dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • FIKRA i Âh istonbul!Komşu Iıanu«ın oğlunu feofc uzağa tâyin etmişler.Neresi diye sorduk.Göle ımi-j işin tuhafi biz de,evet uzak dedik» GökVnin Kars'a,Erzıu-am'a ve daha birçok yere bulunduğumuz kasaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • İKTİBAS Yıldırıma karşı alınması faydalı olan yedi tedbir Her sene binlerce masumun hayatına son veren bu tabii afetten korunmak için mutahassısların yedi maddede topladıkları tavsiyeleri yerine getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • Atom Enerjisi Komisyonunun başkanı hidrojen bombasının Ruslar tarafından yapıldığını kabul ediyor Washington,18 A.A.Par lâmentö Müşterek Atom Enerjisi Komisyonunun Başkanı ve temsilciler meclisi üyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • İngiliz hava Mareşali bir kazada öSdü Mareşal William Brook tepkili bir uçakla tarlaya düşerek parçalandı Stafford İngiltere)18 AP)ingiliz hava Mareşali William A.D,Brook dün burada bindiği Meteor tip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA ¦fr Birleşik Amerika Dışişleri Vekâletinden bugün bildirildiğine göre,Japonya veliahdı Akihito önümüzdeki ay başlarında Amerikayı ziyaret edecektir.Veliaht,Amerika hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • 31 Ağustos 1953 Pazartesi aksamına kaadr GALATA ŞUBEMİZDE hesab açacak sayın müşteri lerimize 200,000.liralık umumî ikramiye plânından faydalanacakları gibi ayni zamanda Beğenilen hediyelerimizi verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • BÜROMUZ FUAR mliddetince Sayın halkmnızın hizmetindedir.Hususf FUAR keşidemizde FETİH ALTINLARI ve Zengin Para ikramiyeleri dağıtılacaktır.Her 150 Liraya bir kura numarasılifti Tİcare#Bankasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • B e y r u t't a nümay'şler Bir Mebus hakkında tevkif müzekkeresi çıkarılması üzerine taraftarları camları kırıp tramvayları hasara uğratt vr.Beyrut 18 A.A.Halkı itaatsizliğe sevketmekle suçlan dırılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • Hırsızlık mektebi Bir gece hırsızı tarafından Londrada açılan mektep basıl" di ve sahibi 10 sene hapse mahkûm oldu-Londra,18 Nafen)Bilhassa ge»* hırsızlığı üzerinde «ihtisas-yapan Ronald Gilbert Becke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1953
  • Bir otobüs kazasında 27 kişi öldü Liana Peru)18 AP)Arequi padan Lamaya gelmekte olan lardan 27 kişi derhal ö!müş ve bir otobüs pazar günü dexin bir ı 11 kişi de ağır suıette yaralan uçuruma yuvarlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.08.1953
  • Istanbıılun işgali sırasında Şehzadebaşı karakolunda şehit edilen ve 16 Mart Şehitleri adiyle anılan Zileli Abdurrahman Çavuş.İbişoğlu Abdülkadir ve Kadiroğlu Osman île bu kahramanların Fırka Kuraanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1953
  • BETTY GRABLE GÖZDEN DÜŞTÜ Geçenlerde Chicago gazetelerinin fetoğcafpton ta* rafından tertip edilen müsabakada Butlu Pepper adlı bir genç lux Kraliçe seçilmiştir.Bu uıtva nı kazandıktan biraz sonra Rut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1953
  • BERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAH'A Hades yeğenine âşıktı Eski Yunanlıların Adalılarından biri olan Hades Ziraat ilahesi Demetr teyzenin kızı Core'ye âşektı Eski Yunanlılar uwaniar gibi Allahlann da sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.08.1953
  • Kısa Spor Haberleri BATI ALMANYA'DA BİR FUTBOLCUYA VERİLEN CEZA Bonn,18 TA.Wurtelberg şehri futbol takımlarından birinin oyuncusuna,iki haftalık boykot cezası verilmiştir.Cezanın sebebi şudur:Bu oyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1953
  • puanlı uz m mesafe yüzücüsü Zırganos'un Yalovaya bir mil 'İh ırovıcı f Ai*trû4-4İ(ı )nı *liı» vııjrvmıafll/T?ikL:f/irfr(|nAL caır" ^U yarışı terkettiğini dün yazmıştık-Resimde Zurganos sağ" J!Çanakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1953
  • adar altnıa satılan bir futbolcu Ingilteretie ilk defa bir futbolcuya bu kadar meblâğ ödenmektedir ingiliz kulüplerinden biri bir futbolcuya ağırlığı kadar altın teklif etmiştir Bu oyuncu,Hibarnian ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1953
  • Yeni mevsimde kulüplerimiz:2 s İdmana ilk gelen Recep oldu Belki ayrı,belki yepyeni bir kadro •Bülent ne oldu?Şükrü kalıyor mu Nejat ALTAV 1953 yılı İstanbul profesyonel lig ikincisi Beşiktaş kulübü ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1953
  • Yeni yıl çalışmalarına başlıyan Siyah Beyazlıların amatör ve profesyonel futbolcuları lopln bir haldo Fenerbahçe Gal son Bunun için taraftarlar namına teklif ediyoruz,bu iki kulübün başında bulunanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • iller Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazıb Belediyelerin elektrik tesislerine ki esaslar dairesinde satın alınacak ve montajları yaptırılacak içleri bu taahhüt çerçeves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • Karfiçe çivisi alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Kom.Reisliğinden 1 Karfiçe çivisi satmalınması kapalı zarf)usulü ile ek ¦iltmeye konulmuştur.2 Malzemenin muhammen bedeli 23-320—ve muvakkat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından 1 Beylerbeyi spor sahası lokali inşaatı vahidi fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü e eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 141-401 lira 54 kuruştur.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • Kırklareli daimî komisyon Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş Kırklareli Dereköy yolu 13 X 000—1/6-f 500 kilometreleri arasındaki blokajlı şose inşaatıdır-A Eksiltme 25/8/1953 tarihine rastlayan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • İtizar Bayram münasebetiyle münderecatımızın çokluğundan «Radyoda bu hafta» köşesini dercedemedik-Özür dileriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ui Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye kokulan ş-1 İzmir Su İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğü bölgesinde bu lunan Manisanın Dig mahalle deresi taşkınlarından ve Horoz köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • çaı ^N ı^f*' taal beyaz sabun çamaşır içindir PÜR© cildiniz içindir PURO sizi güzelieştirîr Bol Köpüktü Nefis Kokulu PURO luvpiet Sabunu 100di' İÖÖ.saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • EMİNÖNÜ SULH MAHKEMESİ DidN:952/831 DÜriye Güçlü Lâielı Tayyar* apartmanı 2 nci dair*.8 Ne.ds Aleyhinize İstanbu,BetedJyes:tarafından açılan alacaç davasının muhakemesinde:Adre.sinizii meçhuliyetine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • Lokmajı Hekiıv.Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyotu No.104 iwiwjii umu ıi wı«ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • MENKUL SATIŞ fi AN I 1îMit ul 4 üncü İcra Memurluğa.953/3054 Mahcuz olup satılma'-ma ka rar verilen Galata Kuledibi Şair Ziya Paşa yokuşu 3/1 No.da bir adet kasa ve bir masa ve raf lair ve vitrin cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları İzmir Ağ.Bek.Tam.Fb-sı için benzin tevzi istasyonu kapalı zarfla yaptırılacaktır-Keşif bedeli 20.000 lira,geçici teminatı 1500 liradır-İhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Erzincan Su işleri 11.Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 31/7/1953 günü yapılan eksiltmesine iştirak edei isteklinin yaptığı tenzilât haddi lâyıkmda görülmediğinden yeni d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • Kastamonu Valiliğinden Kastamonu Devrekani Abana yolunun 32 f 850 101?f 000 kilometreleri arasında yaptırılacak 299308-00 lira ke^ li yol inşaatı 1954 yılma sari teahhüt esası üzerinden kapa!zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • Gerede KaymckamJjğından 1 Gerede Hükümet Konağı önü ve meydanı ıslahı kapa' li zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır-2 Keşif bedeli 25939 lira 43 kuruştur-3 Bu işe keşif ve şartnameler Bolu Bayındırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • KÖPRÜ YAPİMİ Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çankırı vilâyetinde.ÇankH*1 Şabanözü yolunda Şabanözü ve Çankırı Yapraklı yolt'^',Şeyhosman köprülerinin betonarme olarak yapımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1953
  • Gölcük Deniz İkmal Merkep Mı I i» udurluğunden 1 Fenni şartnamelerine göre 3 adet aspiratör ile 2 deniz tipi benzin motörü alınacaktır-2 Fenni şartnameleri her gün İstanbul Kasımpaşa îkmal Grp-Amirliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.08.1953
  • Ankara vapurundan atılan esrarengiz varil [Baş tarafı birincide] *&tle,motorun yolunu kesmiş ve tindekilevin karaya çıkmasına İBani olmuştur Bu sıralarda cidardan gelen diğer bir motor de kaçmaya çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • İş bankası 26 Ağustosta 30 Yaşına basıyor Tiirfciye îş Bankası 26 ağustos günü 30 yaşına basmış ola J-aktrp.Bundan 29 yıl evvel j%ük Atatürk'ün direktifiyle •juruian ve Celâl Bayar tara geliştirilen i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Nuri Demir ağın açıklaması [Baş tarafı birincUtel ^aPUan toplantıda 31 mayıs 953 ^a-zar günü Millî Kalkınma Pai "aiıxin umumî koiigTesir.de tek ff Umumî Reis seçildiğim için S Millî Kalkınma Partisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Bir adet konkasör satın alınacak Devlet Demiryolları İşletmesinden Bir adet konkasör teklif verme suretiyle satınalınacaktır.Tekliflerin en geç 18 eylül 1953 cuma günü saat 1400 e kadar Ankara'da işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Bir kadını gaz dökerek yakmışlar [Baş tarafı birincide] kıldığını söylemiştir-Semahat dün sabah hastana nede ölmüş ve ceseti morga kaldırılmıştır-Ölü kadının yaptığı korkunç iddia üzerine Hüsamettinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Reisicumhur ve Başvekil Samsuna gidiyor fBaş tarafı birincide!edeceklerdir.Diğer taraftan,Başvekil Adnan Menderes aynı gün fcüflfcanacak olan Samsun D.P.İl kongresinde mühim bir konuşma yapacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Fikret Kırcanm dün duruşması yapıldı [Baş tarafı birincide] Fenerbahçe takımından beş arkadaşın 20 şer dolardan 100 dolarım deklâre edilmek üzere Reşat Ertfi'ye verdim,Reşat Erte son dakikada vazifesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • iki tren çarpıştı [Baş tarafı biriııoidel ve savcılıkça tahkikat yapılmaktadır-Diğer taraftan kaza dolayısİyîe kapanan yolun açılması için çalışılmaktadır-Bugünkü trenler aktarma suretiyle seferlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • İran Şahı Romarîa [Baş tarafı birincide] Bundan sonra genç hükümdar yakın bir gelecekte ne ya pacaklarına dair bir karar ver mediklerini ve ttalyada kalaca ğını zannetmediklerini ilâve et mistir.Şah I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Kredi Sandığı [Baş tarafı birincide] grupta taplamak mümkündür.Birinci grup,devlet banlarının azaltılmasına,itfasıaa ve devlet tahvil piyasasının tanzimine müteallik muamelelerdir.Bu faaliyetlerin müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Ticaret Odasında yapılan toplantı [Baş tarafı birincide] dasında yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan ve Vekâle te gönderilen raporlar esas olarak alınmıştır-Dünkü toplantıda bu raporlar da yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • İran'da dahilî harp tehlikesi baş gösterdi [Baş tarafı 1 incide] vatan hainlerinin onu öldürmek istemeleri şeklinde tefsir edilmiştir Zahidi îran silâhlı kuvvetleri mensuplarına hitaben yayın ladığı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Kapalı eksiltme ilânı İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Beyoğlu tik Yardım HaBtahanesi Kaa Bankası ve Baş hekim lojmanı ve kat ilâvesi ikmali inşaatı işleri kapalı zarf usulü ite eksiltmeye çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden:Cins,evsaf ve sair Hususiyetleri şartnamesinde yazılı bulunan tamiri kabil 5 adet deniz dizel motoru ile 1 adet servis otomobili ve içi atlas döşemeli çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Asistan Alınacak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Yem Bitkileri Çayır ve Mer'a kürsüsüne bir asistan alınacaktır.Yabancı dil imtihanı 14/9/1953 pazartesi günü yapılaca ğın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Afyon vilâyeti dâimi encümen Reisliğinden Cinsi W Oktan Ftatı Fiatı Lir a Kr Lira Kr.1 Komple elektrikle galışır ve benzin ve potorin saati.2 4000.00 8000.00 2 Beşer tonluk tank «komplo 2 800.00 1600.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İîler Bankasından I Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hidro elektrik santralında mevcut 130 Ps,lik türbin grupunun yanına yedek olarak aym takatta ikinci bir grup muba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Yabancı dil muafiyet imtihanları eylülün 3 üncü haftasında yapılacaktır-imtihanlara girecek öğrencilerin 7 eylül pazarte si akşamına kadar imtihan harcını yatırara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Açık eksiltme Mânı SiHey maniye Umumi Kütüphanesi Müdürlüğünden:1 İkinci grup kütüphaneler şefliğine bağlı Üsküdar Hacı Selimağa ve Nuruosmaniye kütüphaneleri onarımı işi ke şif bedeli 21896 lira 86 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Yol işleri ilânı Çanakkale Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Bayramiç Etili yolunu a 0+080—8-i-422 kilometreleri arası stablize yolu inşaatına ait ve 1954 yılına sari olup keşif bedeli 160717 03 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden 1 40 kalem evrakımatbua kapalı zarf usulü ile bastın* Iacaktır.2 İhale 3/9/1953 perşembe günü saat 15 de Umum Mü dürlük Satınalma Komisyonunda yapılacaktır.3 Muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından 1st.Genel Meclisi Sayın Üyelerine İstanbul Genel Meclisinin aşağıdaki gündemde ya»lı müstacel işleri tetkik ve müzakere etmek üzere 25/8/1953 tarihine rastUyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Asker?Kıtaat Hânları 35 ton kuru fasulye kapalı zarfla 11/9/1953 günü saat 11 de Sürt As-Sa.Al.Ko-da satın alınacaktır-Bedeü 18.900 lira geçici teminatı 1387 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.08.1953
  • İZMİR 15.58 Açılış ve program 16".00 Zeybekler geçiyor,Çalanlar:Emine Gönülden,Ali Duyar lar,Mehmet Kasabalı,Yusuf Nal kesen—16.15 Luciano Tajoli' den hafif şarkılar'(Pl.16.30 j Şarkılar.Okuyan:Suzah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.08.1953
  • KAYEP Tapı ve Kredi Bankasının îsî Aksaray şubesinden aldığım 2634 sayılı heaabı cari cüzdanı-Wj kaybettim yenic ni alacağım dan eskisinin yoktur.Bakırköy Yenimahalle Mehmet Teze?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.08.1953
  • üküMiilatökm EKONOMİK.DAYANIKLI VE HER ZAMAN RAKİPSİZDİR.BİLUMUM NAKİL VASITALARINDA KULLANILIR MUHTELİF TİPLERİ MEVCUTTUR i iDRUİYl MÜNHASIR İTHAlATÇISI:MEHMET KAVALA Galata Tahır Han İstanbul Telyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.08.1953
  • Devlet' Orman İşletmesi Giresun Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Aksu Bölgesi Aksi sahil deposunda 22 istifte mevcut Ladin kalas ve tomrukları 14 parti halinde 17/8/1953 tarihinden itibaren 10 gün müddetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.08.1953
  • II tik e oüaycâj.ODEON MAĞAZALARININ YAPACAĞI KOLAYLIKLARLA HAYALİNİZ PEKÂL v HAKİKAT OLABİLİR,â£roâW S/P/CiCt KAOiKOY TEL 4S35?T£L2820f T£L6f997
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.08.1953
  • îffer Bankasından Elektrik tesisatı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fenni şartnaemjerin4 deki esaslar dairesinde sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.08.1953
  • İLÂN Ankara PoSis Enstitüsü Müdürlüğünden Miktarı Muhammen Muhammen İlk IH ALENİN Cinsi azı kilo Çoğu Fiatı Tutarı Teminatı "Veri saati Kuruş Lira Ura Kr« Tarihi Koyun eti 7000 Qnno 2f«Prtft Kemikli d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.08.1953
  • Gerede Yeniçağa Bucağı elektrik tesisatı,tesis ve inşasına dair ilândır 1 Projesinin tatbiki Bayındırlık Vekâletince uygun g3rülen bucağımız dizel grupu ile müteharrik elektrik şebekesi yapılacaktır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.08.1953
  • EP İLAÇLARA Ml ^itjüracacct?r-Bibi hallerde hemen ilâçlara mı müracaat etmek lâzım?En İştah* sn zamanlarınızda dahi,Mr bar*,dak çay İle birkaç AR!BİSKÜİSİ yiyebilirsiniz.Düşününü* ki,tO adet fi 00 gra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.08.1953
  • D.Demir Yolları Genel Müdürlüğünden Motor atelyesi inşa ettirilecek Ankara civarında Gazi Güvercin istasyonları arasındaki sahada motor atelyesi binası ile kuvvet v 6 kalorifer santralı binası dökümha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8