Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Bugün şehrimizde havanın saj bahleytn puslu müteakiben as] bulutlu geçeceği,sühunet derecesinde bir değişiklik olmıyacaj ğı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Kore'de esaretten kurtulan kahramaalarımizm sevine göz yaşları arasında Türk bayrağına sarılmaları ve ona hasretle öpmeleri hürriyete kavuşmanın en manidar tezahürü olmuştur.Bu kahramanlarımız kısa bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Yeni kurulacak çimento fabrikaları ihale edildi İşletmeler vekili,iki yıl içinde istihsalin 3 milyon tona yükseleceğini bildirdi İşletmeler VekiÜ gazeteciler» izahat veriyor Ankara,15 A.A,İşletme ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Kore sulh konferansı Amerika* Basyanın konferansa iştirakine razı oklu Nev York 15 AP)Birleş mig Mjlletlerdetki Amerika Baş» temsilcisi Henry Cabot Dodge dün gece Güney Amerika menu leketleri temsilci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Uzak-Doğuda sel felâketi Sel yüzünden yalnız Japonya'da 245 kişi öldü-Güney Kore ve Çin'de de bazı mıntakalar su altoda kaldı Toky» 15 TA*Â.AF)Saastte 155 mil süratle esen bir kasırga bütün Okimava sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Wk PM—P 1953 sonbahar modelleri Paris terafleri artık 1953 sonbahar modellerini teshir etmeye başlamışlardır ühn.tfc iüot un etekleri biraz kısaltmasından sonra,«ta roues Hehn ve SelıiapereuTnin model
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • eiediye müdürleri arasında na Belediyeye bağlı belli baş1!müesseselerin müdürleri değiştirildi Belediye müdürleri arasında büyük çapta değişiklikler yapılmışta'.Bu cümleden olarak Be lediye iktisat mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Sarıyer cinayeti tahkikatı Son birkaç hafta içimle Savcılığa Ve Kmniyet Müdürlüğüne kırka yakın ihbar yapıldı Aradan uzun bir zaman geç meşine rağmen hâlâ faili bulu namıyan Sarıyer cinayetinin tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Fransız Başvekili Laniel Fransada grevler tavsadı Grevcilerin birçoğu dön işlerine dönmeye başladılar Paris 15 £P)Etin akşam» anlaşıldığına göre günlerden bej ri Fransada hayatı hemen hemen tamamen fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • ¦J-"*»t1r i Pamuklu fiafları indirildi Yarından itibaren Sümer-bank mamulü kaput bezi metrede 8,pazen de 18 I kuruş ucuza satılacak Ankara 15 A.A.Haber aldığımıza göre hükümet iktisadi c&tfet teşekkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Diyanet Reisine 2 ay izin verildi Ankara.15 Milliyet)Diyanet İşleri Reisi Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'na 2 ay müddetle izin verilmiştir-Bu müddet zarfında Diyanet İşlerini vekâ leten Başvekâlet Müsteşarı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Garbis,Takiyi mağlûp etti Dün gece Spor ve Sergi Sarayında yapılan Taki Garbis profesyonel boks karşılasa masını Gartris sayı hesabiyle kazanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Bursa D.P.İ!kongresi Dün toplanan kongre sakin bîr hava içinde çabştı-Başvekil bugün Bnrsada bekleniyor Bursa 15 Milliyet)De nıokrat Parti II KG ngresi bugün saat 14 te Tayyare sinemasında çaljşmalıar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • I Sabık Kral Tallâl uçaktan inerken Sabık Kral Tallâl geldi Sinirlerinden basta olan Tallâl şehrimizde tedavi edilecek Ürdüntin Sabık Kralı TalMU refakatinde yaveri ve hususî dolt toru olduğu halde dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Kurban fiatları Sürü sahipleri futları yüksek tutmak naksadiyle kurbanlık koyan getir-miyorlar Kmfaan Bayramının yaklaşma sı dolayısiyle piyasada geniş çap ta bir hareket "başlamıştır Bilhassa giyim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • afcırah Kanununda mühim değişiklik yapılıyor Memurlara verilecek harcırahta aile efradı ve gidecekleri mesafe dikkate alınacak Müfettişlere yerilecek yevmiye,maaşlarının yüzde üçünden az olmıyacak Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Bir seyahatin mı mm—mm intibaları Ooğu vilâyetlerinde dolaşan bir gaaete muharriri seyahatini güzel bir ¦üslûpla anlatıyor.Şeyhlerden» medreselerden-tekkelerden bahsediyor-Memleketimizde ğu veya bu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1953
  • Son tahminlere göre 1500 kişinin öldüğü 400 kişinin de yaralandığı anlaşılıyor Atina,15 AA.Ioyen adaı beri içinde bulunan Argostoll larmdan üçü üzerine çöken müt şehrinin henüz dumanları tüten hiş fel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.08.1953
  • MZ«W S0HMTlEm Barış,görüş:Kısa mı uzun mu?Hayvanat bahçesi Barış,görüş Gazetelerde Fenerbahçe İle Galatasarayın barışmak üzere olduklarını okuyunca hayretler İçinde kaldım Mesele Fenerbah gede ziyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • HU 16 Ağustos 1953 Pazar Rıı 6 Zilh.1372 3 Açııs.1369 VAKİ T VASATİ EZ ANÎ Güneı ögl€ İkmrt Aksa Yatsı İmsa 5.11 12.18 1 16.07 m İ9.07 20.50 il 3.17 1003 5,11 9.00 12 00 1.42 8 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • GÜNÜN MESELFLERÎ l Sovyet Rusyanm yeni Iran siyaseti JNÜN MESELELE Rusyanm yeni Iran Dr.Musaddık,İranı S.Rusyanm kucağına atmak büyük tarihî hatasını îşfiyecek midir?H.EMİR ERKİLET Hür milletlerin kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Firar rekoru Daha yakalandığı gün tekrar kaçacağını zabıtaya bildiren Ali Dalmış,yeniden firar etti Yüzden fazla sabıkası olan Ali Dalmış adındaki azılı dolandırıcı dün Akıl Hastahanesıin Cezaevine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Karabükte gökten ışık ycğar gökten şelâleler,dökülür Yazan SALİM BAYAR 13-Eğer Karabük'ün hafızanızda renkli bir hayal halinde daima kalmasını arzu ediyorsanız oraya gece gitmeli ve «sosyla bina» dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • KISA HABERLER Jt Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 464.019 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştir,İstanbul Bölgesi Petrol Ofia Müdürlüğüne İskenderun şubesi müdürü Methi Bengisu tayin edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • P O L I S T Kasımpaşada oturan Ferit Ateşgüneş adında biri,bu semt W bir hamamda çalışan Halil Palta adında bir tellâkı,kendisini iyi yıkamamasına kızarak takım ya ile başından yaralamıştır.Suçlu yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • GÖSTERİ Sarıyer Kilyos Demirciköy Gençlik «Saflık Kampı» nın sona ermesi münasebetiyle bugün saat 15 de büyük bir gösteri ya pılacaktır.GEZt •fc Türk İnkılâpçılar derneğinin tertip ettiği Deniz gezisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Valiyi protfisto için tertiplenen miting istanbul Gecekonducular Ce miyeti bugün öğleden sonra Tak sim meydanında bir miting ter tip edeceklerdir.Gecekonducular bu mitingde,söz verdiği halde gecekondu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar Millî Piyangonun 15 ağustos 1953 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıgtır.ikramiye kazanan numaralan bildiriyoruz.102823 numara 100.000 Ura 483932 numara 50.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • C—i ıı-~ıırrn—iw rii' ii' Ml' n ı~ııw"—wn"-m.nn HALKIN SESİ Carı çıkmayınca Müşterilerinden fazla para almak isteyen bir şoför den şikâyet eden bir okuyucumuzun mektubunu 80 tem muz tarihli nüshamızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Burslu talebeler İstanbul ve Ankara tıb talebelerinden seksen kişi bu usu den faydalanacak Istamîî ve Ankara Tıb Fakül telerinin 2 ve 3 üncü sömestre,terinde kayıtlı bulunan kız ve erkek ögrenclerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Otobüste d giştirüen msîcevhsr çantası Ankaradan Releri uçak yolcu,lanndan Marja,Miloviç adında bir kadın poiise müracaat «de rek Devlet Havayollarına ait atobüste,içinde 2500 Ura kıymetinde mücevhera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Sular İdaresinin iki memuru cezalandırılacak Edirnekapıdaki gu galerisinden birinin arızalanması-yüzünden evvelki gün istanbul semtinin tamamen susuz kaldığım bJdir miş.Şehrin büyük ölçüde suya ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Yeni milî Eğitim Müdür muavini Bolu pğıetmen O-kuHı Müdürü iken şehrimiz Milli Eğitim Mü dür Muavinliğine tayin edilen Ce lal Köktuna dünden itibaren yeni vazifesine başlamıştır.Celâl Köktuna kültür i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Taksinin çarptığı adam ö dfi Şctför TahsTn Günün idaresindeki 8488 purKaıı tav.si*cr-ri" Ata türk Köprüsünden ge?eıMp,Mahmut Ertürk adında 75 yaşlarında birine çarpmıştır.Ağır surette yaralanan yaşlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Çimento sıkıntısı yakında önlenecek Tecrübe faaliyetinde bulunan izmir çimento fabrikasının bu günlerde imalâta başhyacağı bil dirilmektedir.Fabrika bütün Ege bölgesinin çimento ihtiyacını karşılayabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Mübarek Kurban Bayramı fB Zilhicce 1372 ve 20 ağustos 1953 talihine müsad.f perşembe grünü mübarek Kurban Bayramı olduğu dindaşlarımıza ilân olunur.İstanbul Müftüsü V.A.Yekta Sundu Istanbulda Bayram ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Hurda demir ihracatı artıyor Som günlerde dış piyasalarda hurda demirlerimiz büyük rağbet görmeye TSaşîamıştır.Geçen hafta Italyaya yapılan külliyetli miktardaki sevkıyat tan sonna.dün de Hollandaya 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.08.1953
  • Milletlerarası idarî ilimler kongresi hazırlıkları 6" ilâ 14 eylül tarihleri arasın da şehrimizde toplanacak olan 9 uncu Milletlerarası idari ilim ler Kongresi hazırlıkları devam etmektedir.UNESCO teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Siyasî İcmal Kore siyasî konferansı Kore siyasî konferasma çağırılacak memleketler meselesi gün-geçtikçe garip bir dava halini ahyor.Bu uğursuz harbin başından sonuna kadar bitaraf olduğunu iddia eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Almanyadaki Amerikan Hava kuvvetleri takviye ediliyor Besin,15 T.H.A.F,66 ^sabre)tipi 50 adet tepkili avcj bombardıman uçağım hamil bulunan bir gemi Bremen limanına gelmiştir 12 nci Amerikan hava filo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • unutmanın şiddetli ihtiyacıyle et *afma baktığı vakit keııdis-nr te «elli edecek tek kişi olarak Hamaldı seçmişti.Erkekle geçirdiği aylar zarfında yanılmadığım an »adı.Düşünceleri sahile doğru arka «j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Kral FaysaI'm Amman'ı ziyareti Amman,15 T.H.A.Ürdün kralı Hüseyin beraberinde m safir Irak kiralı Faysal,Prens Abdülillah ve Irak Ürdün ileri ge lenleri olduğu halde Batı Ürdün vilâyeÜerTnûe gezintile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • 15 İngiliz lirasına rehin bırakılan kız Assam Hüıûıstan 15 Naf^n)Assamda Sadiya sel felâketin de öksüz kalmış olan genç,bir kız amcası tarafından j-eh.ne olaraîTveıilmiştir.Paraya ihtiya cı~olan adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • israil Ürdtinil şikâyet etti Tel Aviv 15 AP)Ordu sciacüsünün dün gece bildirdiğine göre israil karma mütareke komisyonuna müracaatla C£ gün evvel Lübnan hududu boyunca normal devriye vazifesini yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Mahkemey® delil olarak g;tîrilen burun parçası Sheffield İngiltere)15 A.A.Kavanoz içinde muhıa faza edilen bir insan burnu,bugün delil' olarak mahkemeye ge tirifihiştiribrahim Muhammed isminde bîri ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Zdngin ikramiyeler için ac3İe edin 2 Yarın akşama kadar Garanti Bankasına 100 lira yatınrsanız 26 ve 30 ağustos keşidelerine iştirafk edebilirsiniz.Ba fcegideleıde iki apartnuan,iki arga ve on üç bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Keşmir işine Hint rışmamış Nehru:"Ordumuz Keşmire yerli hslkı yabancı baskılara karşı ko umak için gitmiştir,dedi New Delhi,15 AP)Baş bakan Nehru dün Hindistanın bağımsızlığı için yapılan merasimde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • İngiliz hava tatbikatı başladı Hava müdafaa manevraları sırasında bütün gizli silâhlarında tecrübe edileceği anlaşıhyor Londra,15 Nafen)İngiltere'de şimdiye kadar yapılmış olan en büyük hava müdafaa m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Faruk,işe başi a di Sabık Mısır Kralı bir reklâm ve afiş firmasının Avrupa mümessilliğini kabul etti Paris,15 A.A)Pittsburgh Reklâm,Afiş ve Etiket firması Direktörü Joseph Katz,eski Kral Farugun bu fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Veremle mücadele Sağlık Vekâleti 1953 malî yılı sonuna kadar verem yatağı sayısını 6357 ye çıkartmaya karar verdi Ankara,15 T.H.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,verem mücadelesinde almakta olduğu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Olivia de HaviHand bir Fransız gazeteci ile evleniyor Hollyvood 15 AP)Dün gece burada açıklandığına gröro pliviıa de HaviHand Pariste çı kan Paris Match)mecmuası yolarlarından Pierre Galante ile evlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Sahalin adası açıklarında bir hâdise Tokyo,15 A.A.Bugür» burada bildirildiğine gore" 2ö Ja pan bahkiçı gemisi dün gece yedi sekiz defa bir Sovyet sahil muha flaşa gemisinin ateşine maruz kal mıhtır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • ÜsküdardakI işçi evlerinin temsil bugün atılıyor Bugün saat 15 te Usküdarda Valideatak Mahallesi Çavuşde.re caddesinde işçi Sendikaları Birliği Yapı Kooperatifi tarafın dan inşası kararlaştırılmış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Macar Ticaret Ataşesi geldi Bir müddet ben beri memleketinde bulunan Macar ticaret.ataşesi M.Petho Karaley bera berinde eşi oldufu halde evvelki gün Budapeşteden şehrimize gel mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Aşık olunca intihara kalkıştı Eminönünde Akbıyıkta oturan Ayge Mercan adında 20 yaşların da genç bir kız,bir gönül meşe leşinden,tendürdiy.ot içmek sure tiyle intihara teşebbüs etmiş ve tedavi altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • MezarSıkta oynarken ölen çocuk Peııdikte oturan Fahrettin Akgün admda 10 yaşlarında bir $ouck,Belediyeye ait mezarlığın kapısı önünde oynarken muvaze nesini kaybederek düşmüş ve derhal "ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Balkan Paktı Sekreterliği kuruluyor Belgrad 15 A.A.Yugos^ lav Tanjuğ ajıansinın bildirdiğim ne göre,yakında Türkiye Yu goslavya ve Yunanistan arasında daim!bir sekreterlik ihdaa edüecektir-Böyle bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Hububat mubayaası Şimdiye kadar yapılan çeşitli hububat mubayaasının yekûnu 617 bin,263 tona baliğ oldu Ankara,15 T.H.A.Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından memleketin 9 bü yük istihsal bölgesinde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • İKTİBAS On yedi milyon dolara ma olan bir doğum hadisesi Amerikan televizyon postalarının en gözde yıldızı Lucille BalE'in hamileliği günü gününe televizyonda gösterilmiş ve milyonlarca Amerikalı bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Kısa haricî haberler İNGİLTERE Güney Gal'de dünyanın en pahalı kömürü olan antrasit bu lunmuştur Bulunan damar şim diyl kadar dünyara bulunanların en büyüklerinden biri olduğu bildirilmektedir.ALMANYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • İngiltere güzeli İsta ıbula gelemiyor Londra 15 Nafen)Ingili2 güzeli 20 yağında Grenda Meenin Ietanbulda yapılacak olan Avru pa güzellik seçimine gelmesi şüp heli görünmektedir.M.ss Meenin Istanbula g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • Rus hacı namzetleri Bağdat'ta Bağdat 15 T.H.A.Rus hacı namzetlerini hâmil bir yol cu ugag-ı bugün Tahrandan Bağdada gelmiştir Hacı namzetleri kısa bir te va&kufü müteakip Hicaza hareket etmişlerdir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1953
  • İhtiraslara dâir Hepimizin bir ihtirası olabilir.Fakat bu başka ihtiraslara karsı anlayışlı davranmamıza yetmiyor.Hattâ kendi ihtirası mız başka ihtirasları bize manasız,gülünç veya iğrenç gösteriyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.08.1953
  • Hürriyet i ala*'» temizliği Korede hürriyete kavuşan kahramanlarımızın ilk işi banyo atmaktır.Üç ıl esaret allında kalan bu askerlerimiz «Üzer terimizde kızıllara ait hiç bir şeyin,hattâ toz ve kirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1953
  • Osmanlı imparatorluğunda n başlangıcı Ertuğrul Beyin ölümünden sonra Osman Gazi iie Dûnda*;B@y arasında post kavgası başSamaşiı.Bir toplantıda korkunç bîr okun Osman Gazi «tundan çıkarak ®ün J«r Beyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1953
  • WMûofr*yWJ »¦Mioartuvi nıifpuymtttfBpıiMautnflitg»:i i 1 0:f I DAWN ADAMS TATİLDE |r-Metro Goldwyn Mayer şirfietinin sevimli yıldız» Dawn Adams senelik iznini in çil terede geçirmektedir-Peter Law Ito
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.08.1953
  • M m iM '"Vv V-iİ/îı MMM Bu sene yapılan Konkur HipHderde bir subayımız mani atlarken mm Ordu atı müsabakalarının yeni programı yapıldı Bu seneki müsabakalara bir çok tanınmış yabancı biniciler katılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.08.1953
  • »II».¦im^\UIVUKM twwumumtiuMi fMHCE^^ Yazaniar;W.Winterbottom L.Gambia Yıldız futbolcu şimarırsa b ve memleketi için çok Charlton Atletik takıınııun meşhur sol açığı Dutty kafayla gol atmıya çalışıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.08.1953
  • Osman Coşgül 1953 Istanbul atletizm şampiyonası başladı Dûn Fenerbahçe stadında basb yan İstanbul Atletizm Birim:i uk lerine Beşiktaş,Beyoğluspor,De nizgücü,Fenerbahçe,Galatasaray,Karagücü ve Kurtuluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.08.1953
  • ÜÜ 1 "i IİIKIM-r.Gene takım antrenörü Cihat Arman bir antremanda Antrenörlerimize önem verme zamanı gelmiştir Kendi ihtiyaçlarımızı kendi içimizden giderebilmaya çatıştığımız anda,her sahada terakki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.08.1953
  • MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZI YIKADIĞINIZ BEYAZ SABUN ÇAMAŞIR SABUNUDUR Krem PURO cildinizin sabunudur.PURO Aıvalet Sabunlan 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1953
  • ISTANBUL BEŞİNCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN 953/3739 Bir borç için merhun ojvjp ^ltılmak üzere dairemize tevdi kılınan muhtelif cins ve nevide ceman yetmiş dokuz adet ve an dört b.n liralık istikraz tahviller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1953
  • ÇORLU İCRA MEMURLUĞUN-DAN:951/212 Çorlu hazinei maliyesine müştereken ve müteselsilen 24.000 liita vermeye borçlu son adresi Bakırköy j.skele caddesi 29 numara bulunan Mu's oğlu Yasetf Al tares in bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1953
  • Aksi takdirde zevkin şehvetin son haddine varılması mümkün olamazdı.Kaşıarım ça tarak BeUe'in annesi Lorrame' İn sözlerini hatırlamaya çalıştı.Kadm büyük bir kinle dem.şti ki:«Erkeklerin ağk dedikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1953
  • ¦Mi mMHMn*4l J:BME3X XT1?ULMACA Hazırlayan S:lraan CAĞALOĞÜI 2 34 867 8 9101112 1 Hitlerin karşısına çıkan şemsiye 2 İleriye doğru dayan iki kelime)Biribirinden üstündür tâ arşa kadar;Bir nevî devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1953
  • mace MUSTAFÂ VAZAN Sana bu emri kim verdi be herif Yuvanoviçi manastıra nasıl atarsın 45 Beklerim sevgilim İmparatoriçe huzurundan çı kınca derin bir nefes alan imparator Manoelin hayalinde yine Yuvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1953
  • Lokman Hekiıv.Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mü 13 hasaıs* Pazardan başka her glin sabah saat 10.30-3'î.no öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabuJ eder.Istanbul Divanyoîu No.104 ssaammfmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1953
  • «SA TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERE Nakteden:AZU OZBAY Eir baba,çocuklarım diri diri gömebilir mi 5 Canavarın cılız biiıij-bir ejder,kuvveti vaffdı Tropman!Bu isim bir kaft saat içinde nefret ve kinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Açık eksiltme ile kapı ve pencere inşa ettirilecektir.Eksiltmesi 25/8/1953 salı saat 15.30 da İzmit Dz-lk-Mrk-Sa-Al.Ko.da yapılacaktır-Bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.08.1953
  • Harcırah kanununda mühim değişiklik yapılıyor [Baş tarafı birincide] yapılmasını zarurî olarak kabul etmiştir.Bu sebeple,Maliye Ve kâleünde Uzun zamandan beri "Üzerinde dikkatle çalışılan yeûi harcıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Pamuklu Hatları indirildi [Baş tarafı birincide] lTu defaRi tenzilâtta Sümer bank mamullerinden ve halkın günniK ihtiyaçlarından biri ou lan kaput bezi ve pazende yüz de* 8.10 nisbetinde ucuzlatma ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Yeni çimento fabrikaları [Baş tarafı birincide] için tedbirler almaya sevketmiş tir.1953 yılında çimento istihlâk miktarı bu mEucTde tevzie tâbi ta tulduğu halde 1.600.000 ton olarak hesap edilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Uzakdoğuda sel felâketi [Baş taralı 1 incidej ide kasabası üç mü uzaktaki Taisho gölünün 12 yerden taş *fta.sı üzerine tamamiyle sular al tında 'kalmış,evlerin yarısı yıkıl «ûıştır.Facia sabahın erken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Bursa D.P.il kongresi [Baş tarafı 1 incide] Hulusi Köymen ve diğer Bursa Mebusları hazır bulunuyorlardı.Salâbattin Kasacagilin bir konuşmasıyle acılan kongre riya*set divanına Hulusi Köymen seçilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Sarıyer cinayeti tahkikatı [Baş tarafı birincide] deren bir muhbir* de,Sevim Başay'ı Gelibolu 05 plâkalı hu susî otomobilin sahibi mimar Sedat'ın öldürdüğünü bildirmiştir.Eskişehirde bulunan Sedatın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Tallal geldi [Baş tarafı birincide] va meydanında Vilâyet adına ka lemi mahsus müdürü,ve Ürdün maslahatgüzarı tarafından karşılanmıştır.Sinirleri bozuk olan sabık Kral,2 senedir Mısırda tedavi edflmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Belediye müdürleri TBaş tarafı bİrinorrVI nasi Aygün Tahakkuk Müdürlüğüne,Tahakkuk Müdürü Al» Korkut,Tahsil Müdürlüğüne,Hal Müdürü Neşet Tolgay Mezat Müdürlüğüne,Müfettiş Fahri Paksoy Hal Müdürlüğüne.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Bir seyahatin intibaları Başmakaleden devam)Kumandanlığı yakalanan kaçakçıların listesini ilân etmek tedir-Hırsızlikı yaralama,cinayet memnudur-Fakat zabıta vakaları hiç eksik olmuyor-Bu misâller göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • İki tren çarpıştı Manchester,15 AP)Bugün Manctoesterin bir mil kuzeJ yinde Irk nehri üzerindeki köp1 rüden gdgmekte olan iki tren çarpışmış ve en aa «n kişi öl-muş,50 k'ği de yaralanmıştır.VıagonLarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Yunanistanda zelzele halâ devam ediyor [Baş tarafı karılmaktadırlar.Yunanistan adalarında vuku bulan zelzele felâketinin tam bilançosu henüz malûm olmamakla beraber 1500 kişinin öldüğü,4000 kişinin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Fransada grevler tavsadı [Baş tarafı birincidel Pazartesi günü bazı gazete işçilerinin ç,aljşmıyacakları ve bazı gazetelerin çıkını jfStCakiari zannedilmekted.r.Maamafih düri gece geç vakit buna da çr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • İstanbul Defterdarlığından Mükellef veya Vergi sorumla* sunun Adı ve Soyadı Haül Çelikbilek Bekir Çürükkaya İsmail Dilek Rıza Akgün Şevki Yaşar Şaban Göksoy Nazif Aytap Ali Rıza Alp Reşat Şarugbey Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Kurban fiatları [Baş tarafı birincide] tedtr.Diğer taraftan bayrama dört gün kalmasına rağmen şehre pek cüzi miktarda kurbanlık ko yun getirilmiştir.Satışlar çok sönük geçmektedir.Sürü sahiplerinin ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Ruhsatsız silâh taşıyanlar Ateşli silâhlar ve bıçakla* hakkında çıkan kanun,dün sa bahtan itibaren yürürlüğe gi* mistir-Bu kanun hükümlerine göre.ateşli silâhları imal,ithal' ve nakledenler veya bu gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.08.1953
  • Kore sulh konferansı [Baş tarafı birincide] Bu haberi veren mahfiller Bir legik Amerikanın Hindistanın konferansa katılmasına muhale.fet edeceğini ve bu memleketi j başka devletler teklif etseler da h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • ISTANBUL S 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eeerleri ve oyım havaları 13.30 Dans müziği P1.14.00 Şarkılar Okuyan:Alâettin Yavaşça 14.30 Ne arzu ederseniz PI.a)J.Brahms:Capricio,b)E Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • Kaoalı eksiltme ilânı İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden »1 Beyoğlu llfc Yardım Hastahanesi Kan Bankası ve Baş hekim lojmanı ve kat ilâvesi ikmali inşaatı işleri kapalı zarf usu^ı ile eksiltmeye çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • Çoruh valiliğinden 1 Borçka ilçesinde yapılacak sağhk merkezi doktor evi »e garaj binaları yapımı Î9/8/1953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • imar durumları mevcut satılık Emlâk)İstanbul Defterdarımdan Dosya No;Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 518—182101 Fatih,Hacı Evhadettin mah.610.45-75 Yeni Saman Odaları so-1079 ada.IB parsel en eski 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784—784^-Dolar 280.50 280.30 Pr.Frangı Ü.St 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • İstanbul Defterdarlığından Mükellefin adı ve soyadı ı Şükrü Or' t Yvı&uf Asım Sezer Hüseyin Azerkan Argiri Mavridis Kâmil Üçer İhsan Baykal Leon Behmaras Faik Tepegöz varisi Canide Tepegöz Yuda Çakart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • I AMERİKAN BUZ DOLAPLARI OM IH t RAFLÎ KAPI ve TEREYAG İCİA AYARLI UHAFAZA m HER TÜRLÜ SOĞUTMA' İHTİYACINI KARSILIYAH BUZ DOLABf '«DEFROST* 4BUZ ERİTMEYİ)OTOMATİK OLARAK VE HİÇ SU AKITMADAN YAPARfBötp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • AZ FAKAT ÖZ YİYİNİZ 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BİSKUISİNDE 470 kalori olduğunu unutmayıriizi Vr.Jr BİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • Istanbul Sular idaresinden Evvelce verdiğimiz ilânda 11/8/1953 günü yapılacağını bildirdiğimiz irtibat,ehemmiyetli bir ânza yüzünden 18/8/953 sah gününe bırakılmıştır.O gün saat 16 âan itibaren Mecidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Merzifon Gar.As-Sat.Al.Ko.Bşk.dan:Askeriye ihtiyacı için 30)ton sığır eti kapalı zart sureti ile satın alınacaktır.İhalesi 4/9/1953 cuma sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • r Bir eczacı alınacaktır SUmerbank Bakırköy pamuklu sanayii müessesesi müdürlüğünden 1 Müessesemiz hastahanesi eczahanesinde istihdam 'edilmek üzere bir eczacı alınacaktır-2 Taliplerden asgari beş sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • D.Demir Yolları Genel Müdürlüğünden Motor atelyesi inşa ettirilecek Ankara civarında Gazi Güvercin istasyonları arasındaki sa* tada motor atelyesi binası ile kuvvet ve kalorifer santralı binası dökümh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden Nohut,Yeşil Mercimek,Kırmızı Mercimek Alınacak Hususî şartnamelerinde gösterilen evsaf ve müddetlerde teslim şartile satın almacak olan 275 ton nohut 125 ton yeşil merci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satın Atma Kcmis^onu Başkanlığsndan 1 Mevcut şartnamesine göre müteahhit nam ve hesaba na 1650 metre bra uda bezi pazarlık auretile satın alınacaktık 2 Pazarlığı 31/8/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • İstanbul Belediyesi hânları Bina ve çatı tamiri ile merdiven inşaatı yaptırılacak Terlik alınacak 1 Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından işgal mekte bulunan asma kata Linolyum ferşi ile sair tamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • nmuuet ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memlekette** iki misildirlifin şartları 2 ve üncü sayfa sont.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa «ant.2,30 T.L.İlanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.08.1953
  • YENİ NEŞRİYAT BEETHOVEN Ölümünün 125 inci yıl döö* münde)Millî Eğitim Vekâleti,Beegj venın ölümünün 125 inci yıl mü münasebetiyle,Ankara0 Devlet Tiyatrosunda tertip ^l j len Beethoven ihtifalinde',Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8