Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • 1954 yılı bütçesi Yeni yıl bütçesinin geçen seneye nazaran 200 mil-yon lira kadar bir fazlalık arzedeceği tahmin ediliyor Ankara,11 Milliyet)Ma-Ilye Vekâleti bütün vekâletlere ve dairelere bir tamim y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Anafartalar Zaferinin yıldönümü Dün Çanakkalcde yapılan törende aziz şehitleriniz tazimle anıldı Çanakkale-11 Hususi surette gönderdiğimiz ar kadaşımız İbrahim örs bildiriyor)Anafartalar zaferinin 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • 08İB^ M* M Grevler yüzünden vasıtasız kalan nehirlerden birinin görünüşü Fransada grevler yeniden başladı Hükümetin zecri tedbirler almam ve Meclisin fevkalâde toplantıya çağırılması bekleniyor Parig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Akdenizdo yapılacak manevralar önümüzdeki ü« ay içinde yapılacak beş tatbikata büyük önem veriliyor Paris,11 AA.Resmi kay naktan öğrenildiğine göre At* îantik Paktı,kuvvetleri genel karargahında atom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Dün yakalanan eroinciler Dün gece Emniyet İkinci Şu be Kaçakçılık Bürosu memur rafından yapılan arama da 7 eroinci üzerinde külüyetli miktarda esrar ve eroin ele geçirilerek sanıklar hakkında takibat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Japone kollu memurelere vali ihtarda bulundu Profesör Gökayın makamından uzak bulunduğa günlerde belediye dairelerindeki işler aksıyor Bilhassa Vali Gökayuı maka mmdan xız aît bulunduğu günler de bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Yunan basınının yersiz ve çirkin neşriyatı Kara sularımızda Türk bayrağını çekmeyen Yunan gemisi kaftanının çıkardığı hâdise Atina,11 OMLA.Bir-kaç gün evvel» Fethiye'de.Fransız tayyaresi kazazedelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • DEFİNECİ AVRAM Bir müddet önce Yesilköyde zencin bir tüccar evinin bahçesin de define bulunduğu iddiasile dolandırılmıştı.Resimde definecilik maskesi altında dolandırıcılık yapan Avram,Emniyet Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • ig|gşâ$« ŞEHRİMİZDEN GEÇEN TURİSTLER Kız ve orbek talebelerden ımitegekkil 150 klşüik bir Fransız talebe grupu dün şehrimize gelmiştir.Talebeler transit olarak mendeketimizden geçmekte olup bugün Suıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Türk iş Kongresi Dört günden beri devam eden kongre dün gece sona erdi Türk-tş Konfederasyonu fevka İade kongresi dördüncü gün ça lışmdanna dün saat 10 dan iti haren devam edilmiş ve kongre gece yarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Yeni icra ve iflâs kanunu Ankara,11 Milliyet)1932 senesinde mer'iyete girmiş bulunan ve 1933.1940 yıl lannda iki defa tadil edilmiş,olan icra ve İflâs Kanununun yerine mer'iyete konacak yei İcra ve İf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Yugoslavya Rusya ile işbirliği yapmıyacak Mrşl.Tito,Yugoslavyanın kominfforma da gîrmiyecağini katf suratta bildirdi Brioni 11 AP)Başkan Sovyetler Sirliği dış siyasetin,Josip Broz Tito bugün komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • B u g ü n—1 ANADOLU Bir müddetten beri zevkle okuduğunuz bu röportaj serisi bugünden itibaren daha cazip bir safhaya giriyor 2 Radyoda bu hafta En yeni haberleri röportaj ve ses sanatkârlarına ait yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Merdivenli âşık!I Polis» gece yansı merdiven kurarak sevdiği kadının odasına giren âşığı arıyor Ankara.11 Milliyet)Dün gece Bahçelievlerdo saafeı 24 sıralarında garip bir hâdİ" se vukubulmuştur-Baheel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • BELGİN DORUK Sarimizde yapılacak olao 1953 Avrupa Güzellik müsabakasına Türkiye ikinci güzeli Belgin Doruk da İştirak edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • tŞTE HÜRRİYET BUDUR Üç yıl kızıllarm elinde esir kalan Türk askeri hürriyete kavuştuktan sonra Bayrağımızı sevinç gözyaşları içinde öpüyor.Sağda)Amerikalı gazetecilerden Frank Noel de kendisini hürriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Bugfla şehrimizde havanın tattu geeoegt kuzeyden eseceği,suhonet dereoe-l sinin yükseleceği tahmia edü-j mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Rusya Orta-doğuya sızmaya çalışıyor Iran Şahının kızıllarla İşbirliği yapan Musaddık yüzünden memleketi terk etmeye hazırlandığı tahmin ediliyor Londra,11 Nafen)Batılı çevrelerde belirtildiğine göre,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Dumlupınar dâvası Çanakkale» 11 Hususi surette gönderdiğimiz ar badasımız ibrahim örs bildiriyor)Dumlupınar faciası dâvasına yarın 9.30 dan itibaren İstiklâl İlkokulunda kurulan Ça nakkale Ağır Ceza M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Ankarada siyasî faaliyet artıyor Vekiller Heyeti ve DTP.Genel idare Kurulu dün Başvekilin riyasetinde birer toplantı yaptı Ankara 11 Milliyet)Ankara iki günden beri yine geniş ölçüde hararetli siyasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1953
  • Yeni iktisadî devlet teşekküllerimiz Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin* Vekâletini alâkadar eden işler hakkında gazetelere mufassal izahat vermig.P.T-T-ve Devlet Demiryolları Umum Müdürlüklerinin iktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.08.1953
  • TAKVİMDEN g% h,YAPRAK Millî sanat ölüyor ULUNAY Evvelki gün vapurda bir sat ile ahbab olduk.Biraz dereden tepeden bahsettikten sonra ne işle meşgul olduğunu sordum.Belli bir gurur ile:Yağlıkçıdedi.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • K ISA HABER L ER Bazı ingiliz firmaları mena birinin bıçak çektiğini iddia et leketimizden kuru soğan satın j miş,takibata başlanmıştıralmak için müracaatta bnlun muştur.Emniyet Beşinci Şube Mttdürii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • POLİSTE Bir müddet evvel Ahmet Balkaniı adında adında birinin 30 lirasını zarfçılık suretiyle ça lıp kaçan sanık dün yakalanarak tevkif edilmiştir.¦jc Kaaımpasa-da oturan Tarık Mengü adında birisi sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • We.2 Zilh.1372 12 Ağustos 1953 Çarşamba Mr 30 Tem 1369 VAKİ W VASATt K&AİVİ Güneı Ogle tkind Akşaı Yatsı i 5.07 12.19 16.10 rn 19.12 20.58 3.13 9.54 5^06 8.57 12.00 1.44 j 7.58 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • Şüpheli öüümier Bir gencin cesedi mezardan çıkartıldı.Yasarak ölen bir kadın da morga kaldırıldı Istanbul Cumhuriyet TVIüddei umumiliği dün şüphellgöıülen iki ölüm hâdisesine el koyarak tahkikata-başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • Gecekondulara musallat olan hırsız mahkûm oldu Bir müddet evvel Kazhçegme gecekondularında muhtelif evleri soyan Alâattin adında bir sabi kalı dün Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan durugma smı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • Haksız Rekabetle Mücadele Cemiyeti kuruyoruz Milletlerarası haksız reka sabetle mücadele teşekkülünün yıllık kcmgresi önümüzdeki gün lerde şehrim zde yapılacaktır.Kangrenin progranunı tesbit etmek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • Rüşvet alan Belediye Fâit memuru Üsküdar kaymakamlığı Beledi ye Fen memuru Mehmet Akçalı Vahit Uçbaşlı isminde bir iş sa hit)inden ruhsat vermesi için 30 lira rüşvet istemiş ve alırken suçüstü yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • Haliç korsanlara tekrar faaliy3te geçtiler Küçükpâzarda çöp iskelesinde mavnalarda bekçilik yapan Sa lim Bartınlıoğra,dün sabaha kargı uzakta bir sânaaT görmüş ve vazifesi dolayısiyle sandalı durdurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • Esnafın bîr kısma zam talep ediyor Tarifelerin arttırılmasını isteyenlerin başında berberler,hamamcılar ye kahveciler geliyor Daimî komisyonun gc-n günler de btızı esnafa yeni zamlar yap ması üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • Esham tahvûiât borsası durgun Kambiyo ve nulcud borsasın da devlet tahvilleri ve f an-ka hisse S3netleri üzerine tescil olu ııan muameleler normal seviye leri'ni muhafaza etmektedir Piatlarda hissedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • Tevfik Fâkr«t« anma günü Terfik Fifcretin 3& nci ölüm gününe rastlayan 19 ağustos çar samba günü saat 15 te şairin Bebekteki Aışiyanmda bir anma töreni yapılacaktır.Törende Tevfik.Flkretin hayatı anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • in-ıı ınmniMiııiM n n m—nw^n n hiihuiiiihh.mwu HALKIN SESİ Fatih camiî'ııin Halic'e bakan kısmı Fatih caddesi 6 numarada,oturan okuyucunun Recep Kandemir yazıyor:Fatih camimin etrafı Belediye tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • Tanzim satışları Mahrukat ve bakliya t tanzim satışlarına yakında baş anacak Belediye,Memurlar Koopera tifı He tanzim satnşları mevzu unda nihayet anlaşmaya varmış tır Bilindiği gibi kooperatif,hü kûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • Muallimler Birliğinin yurt içi gazisi Muallimler Birliği Turizm Bü rosunun tertiplediği yurt içi ge zilerinden ikincisi yarın Şileye yapılacaktır.Bir müddet evvel Burgaya gi den öğretmenler ise dün şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • 3.devre izcilik kampı nihayete eriyor Millî Eğitim Müdürlüğü,Be den Eğitimi Izcüik Kurulunun Pendik ile Karataş arasında ikur duğıı' üçüncü devre izci kampı cuma akşamı sona erecektir.Yurt izcileri iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • TÖREN İr Garanti Bankacı Beşiktaş Ajansının açılış töreni,bugün Beşiktaştaki yeni binada yapılacaktır.SERGİ ir Türkiye Hindistan Kültür Cemiyeti tarafından tertiplenen Hint elişleri sergisi 15 ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • Yazan SALİM BAYAR Allah,Karayılanı davul için yaratmış 9 Bay Mahir evde mi efendim?Biraz evvel ramazan bahşişi toplamağa gitti.Acaba ne taraTa gitti biliyor musunuz?Vallahi!Eliyle bir tarafı ibaret et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • İki yeni tip sun'i ipeğe dair nizamname Ekonomi ve Ticaret Vekâleti itin aldırı bir karar gerekince iki yeni tip suot'i ipek olan dr.i saf ve dril saten kumaşları,ipek sunj ipek ve icarıgık ipek kumaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.08.1953
  • 1-11.1 "HP I.S,Rusya Başbakanı Malenkov,1953 bütçesinin müzakere si dolayuüyle,Yükse.c Sovyet Şûrasında iki 3aat konuşmuştu.Onun bu 8 Ağustos nutkunu tele alan Londranm B.B.C,radyosu,bu defa Y S.Şûras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Atom sırları yeniden çalındı Senatör Mc Carthy komünistlerin atom sırrını öğrendiklerini iddia ediyor II IH Vaşington,11 A.A,Sena tor Joseph McCarthy,bugün,ko münist parti azalarından birinin Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Amerikalı kızlar İngiliz kızlarını protesto ediyor Nev Yonk 11 Nafen)Ingil terede bulunan Amerikan askeri kuvvetlerinde vazife görmekte olan Amerikan asker ve subay ları baltada ortalama 15 izdivaç ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Dolu Muşta büytlk tahribat yaptı Muş,11 TA.Birkaç günden beri sağnak halinde yağan yağmur,birden bire do luya çevirmiş ve fındık büyük lüğünde yağan dolu yarım sa at kadar devam etmiştir-Bütün ova baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Nişantaşındakl dünkü yangın Dün saat 13 sıralarında Nişan taşı Ihlamur köşkü arkasında 16 numaralı Mehmet Fevzi ve Hüseyin Zenginogluya ait bir katlı ahşap bir evde,mutfakta ateş yakarken parlayan ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Kraliçe Neriman mücevheri erini geri istiyor Kahire» 11 Nafeıı)Eski Kraliçe Neriman'ın annesi Asila Sadek.kızı Nerimana hükümetin maaş bağlamasını istemiştir.Eski Kraliçe şimdi,an nesinin yanında yaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Sür Cfturcnhl'ın reaksiyonu BB-C.nin bildirdiğine göre Malenkov'un son nutku bütün devletler taralından büyük bir dikkatle takip ve uzun uzun tahlil edilmektedir-Rusyanm hududlu sulh taarruzlarile bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Aşkı kaleminin ucundan ateşten harflerle dökülüyordu Aşkın harar e t.yi ö kaplanan ik&ğıt yanı yordu adeta.Mektubun sonunda,saadete yelken açar gibi imzasını attıktan sonra mektubu postaya atmakta ace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Kayseri Şubemiz de yakında hizmetinize giriyor Serüiö^~si:203.001X000 TL.12351)mm *Jtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Churchill günden iyileşiyor Londra,11 AA.Bildirildiğine göre-bazı vekillerin tatilde bulunmaları dolayısiyle Başvekil Sir Wkitsson Churchill,bugünden itibaren hükû met işleriyle daha yakından alâkadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Amerikalılar Ağrı H^tn^a çıkıvor Do£u Beyazıt-11 A-A.Amerikalı bir heyet A^n d'iğı na çıkmak üzere Doğubeyazıttan hareket etmiştir.Heyet 10 saat yürüdükten sonra 4-700 metre irtifada kamp kurmuş ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Japon işçileri greve başladı Amerikan hava üstlerinde çalışan beş bin işçi dünden itibaren işlerini bıraktı Tokyo.11 A.A Japonya'da bulunan en büyük Amerikan hava kuvvetleri üslerinden birinin 5.000 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • 21 yıl aç kalan bir kedin öldü ihtiyar ltadın tılsımlı kutusunun açılmasından bîr hafta sonra öldü Berhampore Hindistan)13 Nafen)21 seneden bert ağzına hîç bir şey koymadığım İddia etmekte olan 61 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Bufgaristanda tasfiye mahkemeleri kuruldu Beş yıllık kalkınma programının tatbik edilmesi üzerine kütle halinde tevkifi r başladı Viyana,11 Nafen)Bulga ristan Başvekili Çervenkov,Bulgar Komünist parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Vişinsky Nevyorkta New York,11 AP)Birleşmiş Milletler Teşkilâtındaki Rusya delegesi Viginski bugün «Queen Mary transatlantiği ile Avrupadan buraya gelmiştir.Genel kurulun önümüzdeki devresinde kızıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • I Kaçak Amerika Avrupaya nasıl sokuluyor 1^—M^—111^—I Ill Tancaca muazzam bir teşkilât halinde çalışan "Kaçakçılık şirketleri» gemiden uçağa varıncaya kadar her türlü vasıtadan istifade etmenin yoiars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • FIKRA Telâ* Artemel Talâtjn Jübilesinde bulunma-j ğı çok isterdim,ne çare ki îs-I tanbuldan ^k uşaktayım.Şu satırlar mareUibhâneye indiği zaman,değerli artistimiz o gecenin heyecanını çoktan dindirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Yugoslav havacı-arı Esk'şehire gidîysr Ankara,11 TA.Türk Hava Kurumunun misafiri o* larak Ankarada bulunmakta o lan Yugoslav Havacılık Hey'e ti.bugün Etimesğut'daki Türk kuşu tesislerini gezmiş ve ç*a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • 31 Ağustos 1953 Pazartesi aksanıma kadar GALATA ŞUBEMİZ 'de Hesap açaeak sayın müş terileninize 200.000.liralık umumî ikramiye plânından faydalanacakları gibi aynı zamanda beğenilen hediyelerimizi ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Millet Partisi tahkikatına din de devam edildi Bir müddet evvel hakkında muvakkat Tuapatma kararı veri leh "Mület Partisi eski bağkanla rıncian ve bilâhare partiden ayrı lan inkıwj çı grupun Lderi hik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Kraliçe Marynîn muazzam mirası Londra,11 THA.Geçen mart ayının 24 ünde 83 yaşında olduğu halde ölen ingiltere Ana Kraliçesi Mary'nin 3 milyon Türk lirası miras bıraktığı resmen açıklanmıştır.Fakat bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Bîr anJa 2800 dolar çalındı Oklahoma City 11 A P.Bu şehrin Maliye İşleri Başka m Jb'red Wenner içinde gelir vergisi tahsilatı olarak 2 800 dolar bulunan çantasını beledi ye binasında bir pencere içine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Yeni kurulan bir havacılık şirketi Son defa Devlet Havayolları meydanlaı ında,hususî teşebbüs lere de bazı kolayliKİarm tanm ması üzerine merkezi TaLanbulda olmak üzere Türkiye Havay,ol lan)adı altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1953
  • Hakikat olan rüya Santiogo de Chili,11 Nafen)Eduardo Beaumont adında bir şahıs» 10-744 numaralı piyango biletini aldığı tak dirde büyük ikramiyeyi kazanacağına dair bir rüya görmüş tür.Bunun üzerine E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.08.1953
  • Yunan Bulgar hududu tanzim ediliyor İki yıldan beri Bulgarlar Yunan arazisine tecavüz ederek bazı zararlar yapmakta ve hududun tashih edilmesini istemekteydiler-Bu durum üzerine her iki taraf da hudud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1953
  • afe:m ÇB o Amerikada çıplaklar dünde* solaklar kongresi s&t» miyetinin muhtelif şubelerim don gelen 100 kadar delege katılmışlar.Delegeler çıplaklık dâvasını yürütmek için bir sergi tes tip etmeği de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1953
  • Marten Luther dünyaya yepyeni bir iman getirmişti O da diğerleri görüşü ve i 10 Ekim 1483 de baks ariyada Kisleben kasabasınla c"oğmu# bulunan Marten Luhter,fakir bir oduncunun oğlu idi.Çocukluğu pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.08.1953
  • Tenis meraklılarının heyecanla bekledikleri istanbul enternasyonal tenis turnuvası Tenfis üstadlarının mücadelesi sporseverlere muhakkak ki zevkli ve heyecanlı anlar yaşatacaktır Nejat ALTAV İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.08.1953
  • Doğan Şahin cuma günü yüzecek Üniversiteli uzun mesafe yüzücü sü Doğan Şahin hava şartlan düzeldiği takdirde önümüzdeki Cuma günü Kavaklardan Büyük Adaya kadar yüzecektir.Fırtınanın devam etmesi halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.08.1953
  • 1 Korinthias Beşiktaş maçından heyecanlı btr ana ve ada futbol mevsimi açıldı 'mm m.mm Brezilyada yapılan Karakas futbol turnuvasında Korinthîas Romayı 3-1» Barselona Karakas'ı 3-2 yendi üceler şöyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.08.1953
  • İHÇESİ TEKNİl VE BÜTÜN İNCELİĞİ İLE!Sazanlar:W.Winterbottonr—L.Canibin Türkçesi:N.Selener Kulüp idarecilerinin cemiyet içinde temin ettikleri fayda inkâr edilemez 30 Antrenörün W neticeleri 5**fe edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.08.1953
  • Zatopek 5000 metrede dünya rekorunu az daha kırıyordu Bükreş 11 THA.Btrada yapılan atletizm müsabakaların da 5000 metre çek Loktomotifi di ye tanınan meşhur atlet Zapotek rakiplerim geçerek yine birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.08.1953
  • BİT runan Gazetesine go" re memleketimize gelmek isteyen Dinamo Futbol takımı Futbol âleminde yeni bir hâdise m*m tm Dinamo,gelmek istiyor!Rus futbolcuları Avrupada turnede Türkiyeyi de ziyaret Henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.08.1953
  • BKŞİKTAŞIN İLK İDMANI CUMA GÜNÜ Beşiktaş ve MUU takım futbol antrenörü Puppo Sandro ev velki akşam uçakla şehrimize gelmiştir.Siyah beyazlılar daha evvel salı güatt yapılmasını kararlaştırdıkları mevs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.08.1953
  • Rebiî Er kal Beyoğluspor'o antrenör oldu Millî takımımızın eski antrenörü Rebiî EJrkal BeyogHu spor tarafından vaki teklifi k* bul ederek mukavele yapmıştır.Tanınmış futbolculardan BHi şeyin-Tekin,Sup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • Biliyor musunuz?Sıkıcı bir adam Bu d» neredea aklmza geldi?Kendi âlemine kapanmış,dünya ile alakası ohnıyan bir münzevi!Bunu herkes iddia ediyor.Sonrası da var.Meselâ ifa delerinde karısını hiç aldatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • EazırJi¥aa £«ii t 8İİ.4I 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 1 Bir renk;Alışık;Nazar et.2 Bir ajansın kısaltılmışı;Dünya;İçki,3 Toplama;Tersi manevî halka;Çoğul edatı 4 Neferler;Baştaki harfsiz insan;Nefi edat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • S itiş Istanbul Altıncı İcra Memur Bir borçtan dolayı hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen 3000 lira değerin de harf döküm makinesinin ilk arttırması 27/8/1953 perşembe günü saat 14 den 15 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • Gerede Yeniçağa Bucağı elektrik tesisatı,tesis ve inşasına dair ilândır 9 1 Projesinin tatbiki Bayındırlık Vekâletince uygun rülen bucağımız dizel grupu ile müteharrik elektrik şebeke^ yapılacaktır.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • •0 VATAN eceMUST OlfflbOAMt Ne kadar kıyıpfa ma 41 Maşuka kadın gü.ümsiyor,sevgilisi gürbüz Cüneyd beytn yüzüne bakıyordu.Ü farkına varınca kendi odasına geçmek Uzero yürüdü,kadın da arkasın dan gitti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • Johann Sebastian BACH Klâsik üslûba olduğu gibi,ar monik temel Üzerinde gelişmiş müzik nevine de ayni kudretle hâkim olan,18 nci asrın ölmez bestekârlarından biridir.1685 de doğmuştr.îlk müzik tahsili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • İstanbul Radyosunun ç fte kumruları ii:r;y.Gülseren Gtivemll istanbul Radyosunun bu çif te kumrularını birbirlerinden ayrı olarak» yalnız görmek adetâ imkânsızdır-Radyoda.Konservatuarda,gezintide,eğ l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • Dorathy Thompson D.Thompson radyoda Amerikanın en tanınmış kadın gazetecilerinden Dorothy Thompson,şehrimizegelmiştir-Bu münasebetle kendisiyle yapılan röportajda bize şunları anlatmıştır:«Gazeteciliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • ASUMAN AKSIJV İstanbul Radyosunda,ajrın muayyen günlerinde konserler veren gene ses sanatkârı Asuman Arsun,tatlı ve yumuşak sesi ve geniş musiki bilgisi ile dinleyicilerin büyük aiâkasmı toplamaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • Picasso'nun 9 yaşındaki rakibi Hasan Kaptan radyoda konuştu lik ssrg si Yabancı gazetelerin gösterdiği alâka Modern resim sevgisi iki renkten ibaret tabloları Küçük sanatkâr Hasan Kaptan Nev York'ta s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • Radyodan Haberler Celâl Şahin'in hır müddetten beri İstanbul radyosunda hazır lamakta olduğu «Sesle çizgiler» adlı diyalogların,radyo âdâb ve ahlâkına aykırı görüldüğü için,programlardan,V,çıkarılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1953
  • TEKİİİK BAHİSLER Plâk üzerine ses alma ve teksir etme usulleri Yazan:SEYFİ ÖZDEMİR İstanbul Radyosu teknik ekip şefi)Gerek radyo stüdyolarında ve gerek plâk işleriyle uğraşan şirketlerde plâklara ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Rusya,Orlado sızmaya çalışı [Baş tarafı birincide] Sapmaya başlamıştır,ftusyanm bir taraftan bu şekilde hareket ettiği diğer taraftan ^a «diplomatik jestler* yaptığı '&ve edilmekte ve bunlar ara* anda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Yunan basınının çirkin neşriyatı [Baş tarafı birincide] hususunun temin edildiği-111 söylemiş ve meselenin kapandığını ilâve etmiştir-JttNAN BASINININ GARtp NEŞRİYATI Atina.11 T.HA.Yu-gazeteleri Fethi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Ankarada siyasî Maliyet artıyor [Baş tarafı birincide] tow ^ene* İdare Kumlunun bu Uzantısında seçimlerin yak-^^ası münasebetiyle Halk y fisinin açtığı kampanyanın $1 **alk Partisi sözcülerinin gi pik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Japone kollu memureler [Baş tarafı 1 ineifteî yazhk dekolte elbiseleri Ue vazi fe gördüklerini ve iş sahiplerile temaslarını laubali bir şekilde yaptıklarını gönnüştür.Prof.Gökay,çay,kahve içerek arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Akdenizde yapılacak manevralar [Baş tarafı birincide] ay içinde yine beş ehemmiyetli manevra yapacakları karargâhtaki resmî kaynaklardan bildirilmektedir,Avrupadaki müttefik komu tanlığı bölgesinde şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Dumlupınar davası rBaş tarafı birincide] başı Sabri Çelebioğlu ile avukatı Suat Tahsin Türk ve mü dahil avukatları gece yarısından sonra geleceklerdir.Hazine avukatlan Nairn Aldemir ile Celâl Bulut Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Yugoslavya Rusya ile işbirliği yapmıyacak [Baş tarafı birincide] rl düzeltmek ister iki memleket arasındaki münasebetleri kuvvet lendirmelf için Yugoslavya eski deri o-ldugu gibi Rusya ile hiç bir vak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Karede 161 esirimiz hürriyete kavuştu [Baş tarafı birincfdel Bugün hürriyete kavuşan Türk askerlerinin isimleri şurur:Malik,îlyas,Zeki Yürükoghı,Kâmil Bozkurt,Ali Aktan,Artin Sa.tılmış,Halil Gezer,Dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Türk iş kongresi [Baş tarafı birincide] Bandan sonra gündemin en mühim maddesi olan 13 üncü maddenin müzakeresine geçilmiş tir.Bu maddeye göre,Türk—Is Konfederasyonun Mületlerarası HÜr IŞÇi Sendikalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Bazı gazinolarda hâlâ ecnebi sanatkâr çalıştırıyormuş Hafif Batı Müziği Sanatkârlan Sendikası,dün mensupla-^rmın haklarına tecavüz edildi ğini iddia ederek Vilâyete baş vurmuştur.Sendika temsücile ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • kküllerimiz Başmakaleden devamı)rine intibakları epey uzun sür müştü.Memurlar,zamanla yap tıklan işlerin iyi ve doğru olduğuna gayri ihtiyarî inanmakta,eğer varsa,hataları bi le normal görmeğe alışmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Anafartalar zaferinin yıldönümü fBaş tarafı birincide] kân.üniversiteliler ve gazetecilerden mürekkep 450 kişilik kafile hususî surette tutulan Bandırma vapuru ile bu sabah saat 8 de Kilya iskelesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Yeni İcra ve îflas Kanunu [Baş tarafı birincide] detten beri Adalet Vekâletinde çalışan tlmî Heyet mesaisi iri bitirmiştir.Son şeklini almış olan tasarı önümüzdeki günlerde Vekiller Heyetinin de tasvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Mısır askerî heyeti dün gitti Bîr müddetten beri şehrimiz de bulunan Mısır askerî heyeti dün saat 12 de uçakla şehrimiz den ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • HAPİSHANEDEN BIÇAĞI tLE TAHLİYE EDİLEN »SABIKALI Dün Üsküdar ceza evinedn tab.Ilye eiledn bir sabıkalı ortağı ile kavga ederek yeniden Hapı gir mistir.Sabıkalı,hırsızlardan İhsan adında biri,tahliye e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • 1954 yılı bütçesi [Baş tarafı birincide] bunun için fada masraftan kaçınılmasını istemektedir.Vekalet muhtelif kanunlarla yapılan zamların hizmetlerin inkişafı dolayısiyle lüzumlu ödeneklerin yeni açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Merdivenli aşık [Baş tarafı birincide] Sevgilisinin uykudaki halini seyreden Necini bir ara dayanamıyarak kadını okşamaya başlamlgtır.Hatice gece yarısı birisinin kendisini okşadığı nı hissedince bağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Fransada grevler yeniden başladı [Baş tarafı birincide] lantısında grev lehinde henhan gi bir kanar verilmiş değildir.Diğer taraftan,grev hareketi,Paris bölgesinde sular idaresine hastahanelere,temizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Büfün ağrılara karşı KİNİNLİ GRİP başarı ¦i5e kullanalİr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • İstanbul 6 cı İcra memurluğundan 944/3937 Bis* borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 72600 yet miş iki bin altı yüz)Lra kıymet koaıulnmş olan tapu kaydına gö re Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Pazarlık ilân.Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğün efen Köyceğiz Kapalı zarf usulü ile yaptırılacağı 9/7/1953 ve 14/7/1953' tarihlerinde Ankara ve Zafer Akşam postası,îstanbulda Sort Telgraf gazetelerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • KAPALI EKSİLTME İLÂNI İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 İstanbul Yüksek Denizcilik Okulu onarımı kapalı zari trauliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 128500)liradır.Eksiltme 4/9/1953 tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Gerede Kaymakamlığından 1 Gerede Hükümet Konağı önü ve meydanı ıslahı kapa* lı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır-2 Keşif bedeli 25939 lira 43 kuruttur.3 Bu işe keşif ve şartnameler Bolu Bayındırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • S^tış İstanbul Altıncı İcra Memurluğundan:951/511 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 600 lira değerinde 10 ayak hacminde Volizer raar ka buz dolabının ilk arttırma sı 2/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Gayrîm&kûJ satış Haras Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:952/287 Nermin.Talât» ikbal.Ayhan ve Yaşarın iştirak halinde sahip bulundukları Beyoğlu Kasımpaşa Küçük Piyîe mahalle si Tahta Kadı so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1953
  • Yüzünüz çamaşır değildir!Çamaşır ve bulaşığa yarayan beyaz sabun yerine c iidînîz için.Kremli PURO TUVALET SABUNU 0utm •Ot KOPO^ PURO Tuvalet Sabunları 100 d* 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.08.1953
  • Çorum ili bayındırlık Müdürlüğünden Kapalı zarfla eksiltme ilânı 1 Sungurlu ilçesindeki sağlık merkezi doktor evi ve garaj binalarının yapımı işi 25/8/1953 sah günü saat 16 da Bayındırlık Müdürlüğünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.08.1953
  • Denizcilik Bankası tao.Denfzyollari işletmesinden Görülen lüzum üzerine 14/8/1953 tarihinden itibaren HOPA İZMİR sür*at postaları Hopadan İstanbul'a avdette şimdiye kadar olduğu gibi İzmir'e gitmiyere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.08.1953
  • Kırklareli daimî komisyon BcşVanhğından 1 Eksiltmeye konulan iş Kırklareli Dereköy yolu 13 X 000—18+500 kilometreleri arasındaki blokajlı gose inşaatıdır* A Eksiltme 25/8/1953 tarihine rastlayan sah g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.08.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Borçka kereste fabrikası sahasında mevcut aşağıda müfredatı yazılı keresteler dört parti halinde açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır.2 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.08.1953
  • iller Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerindeki esaslar dairesinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.08.1953
  • II İnci Gruba dahil elektrik tesislerinin listesi m E S İ S 1 N Tesisin İnşaat kısım Makina ve İşler halde Geçici Belediyesi Tesisin cinsi keşif bedeli elektrik tec.keşif bedeli teminat No.t I i keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.08.1953
  • İSTANBUL 12.67 Agılışe ve program 13,00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare 6den:Semih Argeşo 1 F.Rogers:Mehtap melodisi.2 J.Gade:Jalousie,3 S Fellner:İlkbahar,4 Nagglar:Çin bay ramı,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.08.1953
  • iüer Bankasından Elektrik tesisatı yaptırılacaktır r~ Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fenni şartnaernlerta* deki esaslar dairesinde sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.08.1953
  • GRUBA DAHİL ELEKTRİK TESİSLERİNİN LİSTESİ TESİSİN Tesiste Cinsi inşaat Kıs:Makine ve İşler halde Geçki Tesisin Belediye kegif bed.elekt.tech.Keşif bed.teminat No.su İli)Keşif bed.Miktarı 1 Ahlat Bitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.08.1953
  • Istanbul 8 inci fcra Hacizli bulunan muhtelif cins ve ebatta,renkli,renksizkaim ince 549J28 M2-Ve" 1572 lira 34 kuruş muhammen kıymetli pencere ve kapı camları le yüz lira kıymetli beş lâmba lı radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 1500 liralık kuru soğan pazarlıkla 13/S/1953 perşem&J saat 10 da Selimiye As-Sa.Al.Ko-da satın alınacaktır.Kesv* Aşağıda cins ve miktarı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8