Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Tttrbedar Sokali No:18 İSTANBUL Telgrraf:MİLLİYET İstanbul YIL;4 SAYI:1171 Fosta Kutusu TELEFON Fi A Tl 4 9 2 29614 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Sovyetlerin yeni siyaseti dikkatle takip ediliyor Churchill,Kremlindeki son değişiklik üzerine Ruslarla müzakereye girişmekten vazgeçti Rusyanın henüz hidrojen bombasına sahip olmadığı,fakat atom bomb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Kızıllar 25 Türk esirini daha serbest bıraktı Dün Kereden Amerikaya avdet eden Dulles Rhae ile yaptığı müzakereleri E isen how re anlattı Fanmunjom,10 AP R.Mübadelenin altıncı gününde kızıllar daha ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Vakıflar Bankası kurulacak Ankara.10 A-AJ Devlet Vekili Celâl Yardımcı,dün Vakıflar faaliyeti hakkmda be yanatta bulunmuş ve demiştir Jri:«Ecdat yadigârı Vakıflar müessesemizi yıllardan beri uğradığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Beria mahkemeye verildi Eski Başvekil muaviniyle bir-Khte daha birçok Rus liderlerinin muhakeme edileceği anlaşılıyor Moskova 10 A.A,Sovyet Yüksek Konseyi eski Başvekil Yardımcısı ve gizli pedis şefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Kesmirde dün kanlı hâdiseler cereyan effi Başvekilin azlini protesto eden halkla as* kerler arasındaki çarpışmalarda ölenler olda Sıinagar Keşmir)10 A,A.5 yıl iktidarda kaldıktan son aa cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • r W*4tt l r Fransa'da tekrar grev emri verildi Paris,10 A.P.Bütün hayatı baltalayan büyük bir grevden henüz kur tulmaya başlıyan Fransa da bu gece yeniden grev emirleri yayınlanmıştır.Federasyonların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Türk iş kongresinde Kıbrıs dâvası görüşülmedi [Söz alan delegeler siyasî meselelerin pışişllsri Vekâletini alâkadar ed&oağinî belirttiler Cumartesi gününden berj devam eden Türk—Ig Konfederasyonu Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Yunanisfanda zelzele Atina,10 A,A)Dün sa bah lyonien adalarından itak adasında şiddetli bir zelzele ol muştur.Adada iki ev yıkılmış,üç ki şi ölmüş ve 50 den fazla kimse yaralanmıştır.Adanın mahalli m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Vekiller Heyeti dün toplandı Başvekilin riyasetinde yapılan toplantı 3 saat devam etti Ankara,10 Milliyet)Vekiller Heyeti Adnan Menderesin riyasetinde bugün saat 10,30 dan 18 e kadar devam eden bir to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • TENİ AMERİKAN ELÇİSİ Amerika'ma yeni Ankara Büyükelçiliğine tayin edilen Bir-Warner geçenlerde Başkan Eisenhower tarafından ka bal edilmiştir* Bn mülakatta Eisenhower' Warnere iki mem leket arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • İfadeleri alman Millet PartiMler Millet Partaımm muvakkat k» pat m a karan jte ilgili olaraJc Ankara Mütkteiumumüigflnro aw çılan tahkikata seferimizde rittn» de devam edilmiştir.Ankara 3 i'uxii Borgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Bu sene Izmir Fuarına 15 yabancı devlet katılıyor İzmir Belediye reisi bu ssnaki hazırlıklar hakkında geniş izahatta bulundu İzmir Belediye Reisi dünkü toplantıda Birkaç gündür seferimizde bu-ingilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • "Dumlupınar,kazasının teknik izahı dün yapıldı Bilirkişi Naboland kısmı i bir kısım Dumlupmarın tarafmdan batırıldığım diğer e aksini iddia ettiler Çanakkale'de Nana burunu a» çjkiaHnda vuku bulan den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • 933 doğumlu eratın şevki 1931 doğunla erler de taksam ayında terhis edilecek Ankara,10 Milliyet)1933 doğumlu erat» Kasım ayında «ilâh altına alınması takarrür etmiştir.Diğer taraftan 1931 doğumlu-Harı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Altın fiatları yükseliyor Bühasna Reşat altınına karsı talep fazlalaştı Altın piyasasında görülen canlılık devam etmektedir.Anado lo ve Trakyadan bol miktarda' talep^ olmaktadır.Şehrimi» sarrafları ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • 111 yaşındaki damat Şimal Kaıolina,10 A.A.111 ya$mda olduğunu soyliyen aenci Elliot Ogman,bugün evlenme memurluğuna müracaat ederek 22 yaşındaki zenci Clyde Godarö ile evlenmesine müsaade edilmesini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • ar* BİR OTOMOBİL TUTUŞTU Dün Edirnekapıyn gitmekte olan 9759 plakalı bir hususî arntai Fatihten geçerken motöründe-vuku bulan bir arıza yüzünde» tutuşmuştur Yangın etraftan yetişenler taralından kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Musaddık Rus elçisi ile bir arada Iran sola kayıyor Mu&addık hükümeti Iranın Rusya ile bağlarını kuvvetlendirmek için müzakerelere başlıyor Tahran,10 AP)İran Dışiş leri Vekâleti Rusya ile mevcut btHün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Kurbanlık koyun gelmiyor Kurban bayramına.10 gün kal masma.rağmen henüz şehrimize kurbanlık kovun sevkıyat' başlamamıştır.Koyun sahiplerinin,fiatlarv yüksek tutmak maksadiyle bt* yjl Istanbula az mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • Çingenenin vasiyeti Torino 10 AP)Gitıüa Vest hana isminde 51 yaşlarında bi^?Çingene kadını bugün vasiyetti üzerine,ana yollardan birinin k* narına gömülmüştür Bir müddet evvel gittiği doktorun tavsiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1953
  • şehrimizde hstvamıı lathi,geeceği,rüzgâvm kuzeyden eseceği,snhanet dereee-Binin yftkselec«£i tahmin edllmiftirr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.08.1953
  • Münakalât ve hakikatlar ULUNAY Münakalât vekili cumarte &i günü Gazeteciler Cemiyetinde bir bas» toplantısı yaptı Evvelâ bu vekâletin çerçevesine giren amme biz metine ait İslahat halikında uzun ıı/ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • POLİSTE Bayram ve Mehmet adında ki kişi Cagaloglunda ismail admda birinin kahvesinde kavgaya tutuşmuşlardır.Neticede,Mehmet,Bayramı tornavida ile kaşındanç Bayram da.Mehmedi çuvaldızla sırtından yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • KİSA HABERLER Geçen ay içinde limanımıza 155 Türk ve 105 yabancı vapur 91 bin ton çeşitli ithâl malı getirmiştir.Bugünlerde Baraelondan lima nımıza dönmesi beklenen Adana vapuru bu ayın 15 inde İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Deniz köşkünde sayfiye hayatı sürenler Florya Deniz köşkünde Reisicumhur ve mafıyetinden gayrı kimselerin de istirahat ettikleri ve burada sayfiye hayatı 3ürdük leri iddia olunmaktadır.Aiakab lar bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Valinin Yalovadaki tetkikleri Birkaç günden beıf,Yalovada tetkilder te bulunan Vali ve Belediye Reisi Ftaotf.Gökay dün «kşam şehrimize avdet etmiştir.Vali Yalovada bilhassa su ve yol meesli3İeri ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Hie.11 Ağustos Ru.29 1 Zilh.1953 Teua J 572 fak 1369 VAJÜ ET VASATI EZANİ Gfine i 5,06 »52 öğle 12,19 5.05 İkine l 16.11 356 Aksa m 19 14 12.60 Yataı İMİ 144 İ Irnsa k 3 11 7.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Amerika1!profesörün dünkü çalışmaları Mevlânekapı Koruma Isttasy©* nu ile Yakacık Yetiştirme Yuf dunda seminerler yapmak üzere gelen Amerikalı psikoloji Prof e eörti Mr Bayer,dûn Eg*tim Müdürlüğü nde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • TÖREN Tfc-Ziraat Bankası Beyoğlu şubesinin açılış töreni 17 ağustos 1953 pazartesi günü;Beyoğiu tstiklâl caddesinde!yeni binada yapılacaktır,SÜNNET DÜĞÜNÜ T^ Kızılay Beşiktaş şubesinin tertip ettiği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Beyne'milel Baden Eğitimi üyeisri ş hrimlzrle^ ayrılıyor Dünya Üçüncü Beden Eğitimi Kongresi münasebetiyle şelirimi ze gelen 20 kişilik Mısır he3reti dün sabah uçakla Mısıra hare ket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Tren yolunda bîr kaza AJ&rTcapı meydanı 12 numara da oturan ve Yedikule Devlet De miryollai'ı istasyonunda gardifpen ibrahim Demir adında biri dün gece sabaha karşı Florya trenin manevra yaptığı s^ad?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Mısırlı ve Pakistanlı delegelere dîln verilen ziyafet Dünya Üçüncü Beden Eğitir" mi Kongresi münaa?betiyie şehrimiz de bulunan Mısır ve Pakistan de leg-eleri,Millî Eğritin Müdürü Muhittin Akdik ile bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • "Ben Köroğlu ya vrusuyum,gezerim Esen rüzgârdan hile sezerim,Yazan SALİM BAYAR 8 Hazreti Pir yani Şeyh Şabanı Veli;Taşköprüde doğmuş H.915 Kastamonuda Halveti tarikatını kurmuş.Ayinleri,tekkeler kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Ticaret Bankasının Yeni Bir Şubesi Ticaret âleminin çok yakından tanıdığı Türk Ticaret Bankası mühim bir ticaret merkezi olan Konya Vilâyetimizde bir şube açarak bu mıntakantn mühim Reisi bir ihtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Ankaraya dönen vekiller Bir müddetten beri setrimizde bulunan Bayındırlık-Vekili Ke mal Zeytmoglu,Ulaştırma,Vekı' li Ylimnii Üresin ve HaViciye Ve kâîeti umumî kâtibi Cevat Açık alın,dün sabah saat 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Yeni bir deprem ofdu Dün Türkiye saatiyle 9 u 42 dakika 53 saniye geçe merkez üssünün r&sakhanedpn uzaklığı takriben 800 kilometre olarak hesaplanan ve Ege denizi bölge si ve,ya Balkanlarda vuku buldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Arabasının altında kalan arabacı Mehmet Şenöz adında bir ara bacı Tcphaneden aldıg-ı eşyayı Kaşınıp asada Kulaksız oaddesı ne götürdüğü sırada beygirlerin ürlî me3i netiqesinde arabanın altm da kalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Ormaı Fakültesi prof döndü Bir müddetten beri Bolu hava lisinde bir tetkik gezisinde bulu nan Orman Fakütesi dekanın riyaset indeki Profesöıler heyeti dün şehrinize dönmüştür Heyet yakında bir rapor h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Yakalanan eroinciler Dun birisi Karagütnrükte diğeri Eminönünde iki eroinci yakalandı Raragümrükte Kaşıkçı Çıkma zmcba 24 numarada oturan Kara kogla,damadı Mehmet AU pcal eroin satarlarken suçüstü yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • HALKIN Gene umumî helalar Fatihte jSûnaaıağa Mahalle si Tetümmeler sokakta 8 numarada oturan A.Erman adında bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu aldık,ay' raen neşrediyoruz:Turistik bir belde olan şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Çarşskapı Beyazıt yolu yakında acılıyor Su İşleri müdürlüğü de yollar için bir asfalt makinesi satın alıyor Belediyenin şehir ıdahilindeld Diğer taraftan Çorşıkapı ana yolları genişletmek ve so-Beyazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • İl Ganel Meclisinin olağanüstü toplantısı II Genel Meclj si yeniden ola ğanüstü bir toplantıya davet edilmiştir 24 ağustos pazartesi günü yapılacak ofcan bu toplan tıda anblok kadrolar yeni baş tan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Piyasadaki durgunluk devam ediyor Yeni dış ticaret rejiminin ilâ niyle alâkalı olarak şehrimiz pi yasasında görülen durgunluk de vam etmektedir.Tüccar büyük çapta alıg veriş yapmaktan ka çınmakta yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Yankesicilerin dünkü faaliyetleri Teldegirmeninde Rıhtım caddesindeki KqtCon otelinde kal makta *wı Hüseyin admda bir Suriyeli vapurla Kadıköye geç mekfe* ken 4700 lirasını yankesicilere çarpUrarugt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Esrarlı bir ölüm Kadıkdyjde Kuşdilinde Dere ga sokağında 2 numarada oturan Suzan Özgün adında bir genç kız Fenerbalıçe plajının ka duüar kısmında baygın bir hal de bulunmuş ve kaldırıldığı has:kalhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Hiç ylizUncfan çıkan kavga Usküdarrîa Aziz Mahmut öf«û di sokagmda 16 numarada oturan Yaşar Gülmez adında btai.Bağlarbaşından Bülbüldereye doğru gitmekte ı^k(en yoldan geç mekte oîan bir taksiye dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Kavga ayırırken yaralandı Fatihte Kızlarında Mermer apartmanında 'oturan ismail Çetiner adında biri Atatürk Bulva rüıda üç kikini a kavga ettiğini görmüş ve ayırmak makaadiyle aralarına girmiştir isma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Kimsesizler yurdundan firar eden çocuklar Bir müddet evvel Ağaçlıda ye jıi tesis edilen Kimsesiz Çecuklaı Yuiıdundan firar eden,Şeraüet tin 0£unç ve Mehmet Güler aa larmdalq;iki çocuk dün yakala narak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Tiirkiyenin katılması istensn birlik Milletler arası Ticarethaneler Müdürleri Birliği,fahrimiz alâ kadaılauna müracaat ederek,Türki yedeki teşkilâtın Birliğe ka tılmasım istemiştir.Ancak memleketimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Milletlerarası buğday anlaşması Milletlerarası yeni buğday a» laşmasi 1 ağustostan itibaren yü rürltig-e girmişti 'T.Anlaşmanın meriyet müddeti üç senedir-Umumi kontenjan i$e ewel|ie 595.542 052 buşel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • İngiliz askzrî kolej subaylarının dünkü tetkikleri Şehrimizde bulunan ingiliz Askerî heyetf dün sabah saat 8.30 da Yassıadaya g.djarek do»nanraaya mensup tesisleri gez misler ve öğleden sonra da Bini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.08.1953
  • Fatih heykeli Hisarlarla tamirine yakında başlanacak.İçindeki bütün gecekond ular yıkılacak Fatih devrinin en karakteristik eserlerinden biri olan Hisarların tamir ve restore işine yakında başlanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Siyasî İcmal Keşmirde hükümet darbesi Yaşattığımız günlerde derdi «fauayan millet yoktur.Cenubi Amerika devletleri gibi,sükûn ve huzur içinde obuaları lâzım gelenler bile bir şeyler icad etmek maharet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • 217 uyuyan bir kıt uyandı Londra 10 Nafen)217 gün den beni uyumakta otan Chisvivk Ij bir kız nihayet uyanmıştır.Bu kızın başından bir otomobil kazası geçmiş ve onun üzerine ıfe derin bir uyku başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Garanti Bankası Beş ktaş Ajansı Garanti Bankasının Beşiktaş ajansı yarın saat onda açılacak,tır.Banka,yalnız Beşiktaş ajan sında hesap açtıracaklara mahsus hususî bir keşide tertip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • İngiliz doktorları Kıbrısta çalışmak istemiyor Donara 10 AP)ingiltere Tıp Derneği bugün memlekette kj doktorlara hitaben yayınladı ğı bir beyanatta ingiliz doktorla rıDiıı dimdik!şartlar altında Kıtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Yalova-Bursa yolunda bir kaza Bursa 10 tMilByet)Dün Yalova yolunda Ölümle netfcele nen bir kaza olmuştur^ Yalovad.Bursaya gelmekte olan Eskişehir plakalı Eikreın Genljnin idâ resindei taksi Orhangazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Mısır dış ticaretini arttırmaya çalışıyor Kahire 10 AP)Mısırın dığ ticaretini artırmak ve yeni tek jaikleri Öğrenmek maksadiyle ka bine bugün dünyanın her taanafi na ticaret heyetleri göndermeye karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Endonezya Kızıl Çini destekliyor Endonezya Başvekili iki blok arasında,tam bir tarafsızlığa dayana|i dış siyaset takip ettiğini söyledi Bağdat,10 «A AO Endonezya'nın eski Vaşington Büyükelçisi ve yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Seni kimseyi sev me algim gibi sevdiğimi,kimseyi istemediğim gibi istediğimi anladıia.Bern as kından durmadan uzaklaştıran vapurun içinde çılgıaa dönmüş tüm adeta.Sensiz bir gin dahi ta bammül edemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • FIKRA Hak Hakaret muz gibi bir şey.O da niyete göre değişiyor.Ve ceza hukukunun dnygula nmı inciten,insan anlayışım-la bir türlü bağdaşamıyan bir yönü de hakareti nisbî olarak l kabul edişidir* Bana b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Bir Amerikan eri AI manyada mahkûm edildi Bonn 10 IT.H.A.Heidel bergteki American AskerS Man kemesi,Hiiam E Rogers adın dsTve 20 yaşlarında bir W nrü* ebbet hürek cezasına mahkûm,etmiştir.Aynı zamanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Ali Han kızını görmek için Amerikaya giiryor Par's 10 T.H.A.Ali Han beraberinde meşhur sinema yıldı Zı Gene Tiemey olduğu halde Orly hava meydanından kalkan bir uçakla Birleşik Amerikaya hareket etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • İKTİBAS Sıcak havalarda alınacak basit ve pratik on tedbir Güm,eskiden bari ileri sürüten birçok hâdiseleri cerh sderek sıcak havalarda az ve hafif yemenin faydalı olmak şöyle dursun zararlı net çeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • 121 yaşında ihtiyar diş çıkarttı Baroda Hindistan)10 Na fen)Burada yaşamakta olan 121 yaşında bir ihtiyar geçen hafta dört diş çıkartmıştır.Bu yağdaki bir ihtiyar m çocuk gibi diş çıkaıması hayretle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Kısa harici haberler it İNGİLTERE iyi haber alan bir1 kaynaktan bildirildiğine göre,Orta Doğu' daki İngiliz Kuvvetleri yeni Kumandanı General Nickolson,Libya'daki ^ngijiz 'kuvvetlerini teftiş ettikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • I Londra'yı karıncalar istilâ etti Kanatlı karıncalar yüzünden haya meydanında gümrük muayene eri yapılamadı Londra,10 Nafen)Kanadh karıncalar Londrayı istilâ etmişlerdir.Ve rilen malûmata göre» her y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Çekoslovak sıkı tedbirler alıyor Batıya kaçanların önüne geçebilmek için hudutlarda hatlar in a ediliyor Viyana 10 Nafen)Çekos lovak hükümetinin.Avusturya ile olan hududunda ufak çapta bir «Siegfried
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Kuduzla mücadele Kızılcahamamda kuduz hayvanların görülmesi üzerine temizlik faaliyetine geçildi Ankara» 10 AA.Ankara ili Veteriner Müdürlüğünce Kızılcahamam ilçesine bağlı Çamhdere bucağında kurtlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Romanyadâ kıtlık başladı Kıtlığa mahsul azlığından ziyade Rusya'ya yapılan sevkıyattan ileri geldiği bildiriliyor Viyana.10 TH.A.Bük reş'ten gelen yolcular tarafın dan bildirildiğine göre.Ro manya,büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Otobüs seferberinden şikâyet ediSiyor Şehirdeki otobüs seferlerinin intizamsızlığı şikâyıetlere yol aç maktadır.Bu durumu dikkate nazara alan S.T.T.idaresi bazı tedbirler almağa karar vermiş tiır idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Göşisş yutan kadın Kumkapjda Ismajî Safa sokağında 11 numarada oturan Su aan Darı adında bir kadin,dos tu Nazarla yaptığı münakaşaya sin)rlenei'ek intihar mak.sadiyle göztaşı yutmuş vje Haseki Hastaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Katiîd n sanık iki kişi Suriyeye Kaçarken yakala adı Antakya,10 T.H.A.Bir müddet evve] Ramazan Koyuncu isminde 19 yaşlarında bir çobanı öldürmekten sanık ol araU jandarma tarafından taîtîp'e^en Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Bursada oma«ı yangını Bursa 10 Milliyet)Dun r Kemalpaşamu Soğutulan mevki inde bir orman yangını başlamış ormanın çam ve havanın da ç©k rüzgârlı bulunmasından do layı yangın Şehrim an ormanları na da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Lübnan kabinesi istifa elti Beyrut 10 A.A.M,Saita Salara bugün öğleden sonı a katn nesinin istifanamesini Reisicumhura takdim etmiştir Reis.cumhur yeni kabineyi kur ma vazifesini yine Saib Salama tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Hâdise çıkaran sarhoşlar Ankara,10 Maliyet)Dün gece yarısı şehrin en kalabah* yeri olan Ulus Meydanında üç sarhoş hâdise çıkarmışlardır Satori Yahner ve kardeşi Salâhattin,yanlarına Hyas adında ki ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1953
  • Yol vermediği için kızmış Roma 10 A.A.Naptj^ yolu üzerinde bir otobüsün arka sından giden motoaikleli bir şa his ©tcfoüs şoföründen yol jste jniş fakat şoförün yol vermediği ni görünce tabancasını çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.08.1953
  • BMBMMU^Ul-UmiWllMBlMI^WW^^^ fff!Anafartalar Zaferi.38 yıl önee bugün Çanakkalede Conk Bayın zaferi kazanılmış ve Boğazlarda Türk hakimiyetinin ilelebet payidar kalacağı dünyaya ilân edilmişti.Bu münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1953
  • M MBBWwfc&WwMmtt^in'^iWi,Hi ıjto^a^B—Lynn Connor t&!@v3zyoıı Venüsiı eşîle!î Bütün hâdiseler yüz gün içinde olup bitti ve bir güzel kız şöhret şahikasında yıldız gibi parladı-Evet tam yüz gün önce Man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A İsrail Prensesi güzel Atalinin ölüsü hükümdar olabilmişti Âşık Prens Tirabl titreyerek Atalinin önünü kesmişti.Fakat onun yaklaşmasiyle yerlere yuvarlandı,sar'alılar gibi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.08.1953
  • Yazanlar:W.Winterbottom L.Gambia Türkgesi:N.Selener Antrenörün ödevi oyuncuların en iyi fizikî şartlarını temin etmektir 39 r—Sporun başlıca unsuru sürat olduğundan hiç bir suretle va kit kaybına yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1953
  • alkütada bütün maçlar tehir edildi Kalküta,10 Nafen)Kal-t bu maçlarda her zar ıan çarpışktit«da dört fulbol liginin 190 malar olmaktadır.Kulüp İdare maçı toptan tehir edinmiştir,j çileri polis gelmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1953
  • Karakucak güreşleri yapılacak Rnfcara 10 A.A.IlgiM-r den aldığımız malûmata göre 20—22 tarihlerinde Güreş F«.de raayonu Ankarada karakucak gü reşleri tertip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1953
  • Kıymetli «ft gene boksörlerimiz den Taki Alnıanyada yaptığı maçlardan birisine çıkmadan evvel Taki Garbis maçı bu hafta yapılıyor Memleketimizin yegâne İki profesyonel boksörünün yapacakları bu maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1953
  • Kısa Spor Haberleri YUGOSLAV ÂTLETLERt GİTTİ İstanbul Enternasyonal Atletizm bayramına iştirak eden Yugoslav atletleri,dün saat 15 te uçakla memleketlerine müteveccihen şehrimizden ayrılmışlardır.DEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1953
  • İstanbul atletizm bayramından notlar Cumartesi ve pazar günü yapılan bu müsabakalarda atletizmimizin acıklı hali bir defa daha gözümüzün önüne serilmiş oldu İstanbul Atletizm Bayramının 24 üncü yıl mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.08.1953
  • RÖPORTAJ Boğaz tokluğuna artist olmak isti Yer i filmciliğimizin yerinde saymasınsn daha doğrusu yokluğu ile varlığının bir olması sanatkârın yetişmemesindendir ÖyEeki bir film ef cin müracaat eden yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1953
  • i Denizcilik Bankası tao Denizyolları İşletmesinden Görülen lüzum üzerine 14/8/1953 tarihinden itibaren HOPA İZMİR eür'at postaları Hopadan istanbul'a avdette şimdiye kadar olduğu gibi İzmir'e gitmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1953
  • Istan bul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 500 ton odun kapalı zarfla 28/8/1953 günü saat 11 de İskenderun As-Sa-Al.Ko.da satm alınacaktır.Bedeli 25000 li ra.geçici teminatı 1762-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ VAZANS "Yuvanoviç sizlerin burada oldu] inandı,son derece memnun oldu,40 Akşamleyin benirme bîr deniz gezintisi yapmayı arzu ederek misiniz?Memnuniyetle.Tefekkür jutyım.Ya şimdi-Hipodr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1953
  • Erzak ahnacGİc Devfet DemiryoHarı linçi İşletme Satsnafma Komisyonundan İşletmemiz ihtiyacı için 1953 malî yılı zarfında satın alınacak olan 28 kalem muhtelif cins erzak kapalı zarfla eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1953
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz için kapalı zarf usulü ile bir talebe lokali binası ve tesisatı yaptırılacaktır.2 Bu işin tahmini keşif bedeli 182-243 lira 06 kuruş olup.geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1953
  • WWW—WI UazırliYan Sadi hfU AC i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 1 0 7 a 9 çarg'^*^ 10 Ilm:11 2H BBH t ol-ar saja:1 Moruk veznindedir ve ek sidir;Yön.2 Masaj yap;Alev,3 Bir nevi bonbon şekeri 4 Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1953
  • Buradan eve dönmek için ayrılmıyordu Belki Ryan bu da fcikaJarda tevkifine karar vermişti,o da son serbest gecesini yaşıyordu.Tevkif edildikten soara ne olacağını tabii bilemezdi,iten" m,elbette şidde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • İLÂN Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden Miktarı Muhammen Muhammen tik İHALENİN Cinsi azı küt Çoğa Fiatı Tutarı Teminatı Veri saati Kuruş Ura Lira Ki-Tarihi Koyun eti 7000 S™n V *0 Kemikli dana eti 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Fransada grev [Bag tarafı 1 inekle ı deki demiryolları işçileri bu gece yansından itibaren tekrar greve bağlıyacaklarını ar çıklamışlardır-Demiryolu işçileri greve son vermemiş olan P-T.T.işçilerini d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü Hânları Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 tzmir yaprak tütün bakım evinde mevcut azalır çoğf hr 40000 kilo ıskarta çul pazarlık suretiyle satılacaktır.2 Pazarlığı 26/8/1953 ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:k 1 İzmir Su İşleri 3 üficü Şube Müdürlüğü,bölgesinde bu lanan Manisalın Dış mahalle deresi talkınlarından ve Horoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından 1 Rahmi Bey mahallesinde Şair Eşref bulvarında 102b ada 22 parselde 1012 metre kareden ibaret arsa kapalı zarfla arttırma suretile satılacaktır-Muhammen bedeli 151800 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Memur alınacak Kadıköy Ortaokul Müdürlüğünden Kadıköy orta okul katıp ve hesap memurluğu için tahsil durumlarına göre 15-20 lira aslî maaşla imtihanla bir memur alınacaktır-İmtihan 15 ağustos cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden Vadeli teminatla soğan afmacık Hususî şartnamesinde gösterilen evsaf ve müddetlerde tesiim şartile partiler halinde alınacak 110 ton kuru soğanı* 24/8/1953 pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Müteahhit namı hesahsna 3710 adet muhtelif kundura demir kolye yaptırılacak 1 Muhammen bedeli 7760.lira olan yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme 14/8/1953 cuma günü saat 10 da pazarlığa konmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Yapı işierî ilâna Çanakkale Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş birim fiatlarına 15 ilâve su-j retile Çan kazası orta okul inşaatına ait olup keşif bedeli 142259.67 liradır-2 Eksiltme 28/8/1953 cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Tasfiye halinde Yarfut Ticaret T.A.O.Tasfiye memurluğundan:Tasfiye halinde Yartut Ticaret T.AX)Hissedarlar umumî heyetinin aşağıda gündemde yazılı hususları görüşerek tasfiye muamelâtuu kapatmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Kastamonu Valiliğinden Kastamonu Devrekani Abana yolunun 32+850 107 000 kilometreleri arasında yaptırılacak 29930800 lira keşif li yol inşaatı 1954 yılma sari taahhüt esası üzerinden kapalı zarf usuli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Altın fiatları Baş tarafı birincide!ftatı hergün biraz daha yüksel inektedir.Sarraflarda bir hafta evvel Reşat altınının.vasatî fiatıj 48.97 iken devamlı şekilde arta rak 50 lira 30 kumşa kadar çık mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • *aıı sola kayıyor [Baş tarafı birmcrrkül Silindiği gibi;îran îkinci yivV.a harbi yıllarında memlett^ki Rus ordusu birliklerine hizmetlerden dolayı Rus a3aıı ıı ton altın alacaklı olileri sürmektedir."
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • İzmir Fuarı [Baş tarafı birincide] Geçen seneki fuara iştirak e den ecnebi ekspozanlar için hü kûmet yirmi milyoox lira serbest döviz tahsis etmişti.Bu seneki fuara iştirak eden ecnebi devlet ler pavy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • 25 Türk esiri [Baş tarafı birincide!Subaşılar;Sadi Kaş,Mehmet Akay Erler;Keçim Ergun,Murat Çaycı,pkıd Kalpli,Malımut Uçak,J^iail Zeytin,İsmail Year,İbra JJ11» Balcı,Ahmet,Gencel,Fetbi ÇaJticı,Halit Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Sovyetlerin yeni siyaseti dikkatle takip ediliyor l [Baş tarafı birincide] JJ Churchill,Kremlindeki j^ hava değişikliği yüzünden *uslarla yakın bir istikbalde ^izake relere girişmek ümidin r60 tamamiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Kurbanlık koyun [Baş tarafı birincide)Bu yıl ise satışlara umumî olarak Jıenüz başlanmamış ve hattâ şehre koyun dahi getirilmemiştir Koyuncuların mâllarını yüksek fiatla satmak istedikleri ve bu maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Türk iş kongresi [Baş tarafı birincide!çelerin zaman zaman yaptıklara acı tenkidler başlıca ğu nokta larda toplanmıştıra)icra heyetinin iyi çalışmada b)Malî külfetin fazlalığı,c)Asgari ücret mevzuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Çingenenin vasiyeti [Baş tarafı birincide] flîjg'dum^ Bütün hayatım yollarda ineçti.Allah ne zaman isterse canımı alır.Bu işe doktorlar ka nşmaz.Öldüğüm zaman da büyük bir yolun kenarına gömül mek en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • İstanbul 4 üncü tcra Memurluğundan:953/180H Bir borçtan dolayı hacizli oîup satılmasına karar verilen şerit dokumağa mahsus 120 genişlikte 22 gözlü komple isler halde yerli dokuma makinesi bulunduğu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Dumlupınar [Baş tarafı birincide] Yaplığınuz inceleme sonunda kazanın Naboland'mv Dumlupinara çarpması sonunda meydana geldiğini tesbit ettik.Şayet aksi olsaydı,bu takdirde Naboland üzerinde bir boya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • İstanbul 3 üncü İcra Memur luğundaa:952/G783 Hissedarları arasında kabili taksim olmadığından şuyuunun izalesine karar verilen Eminönü Yalı Mahallesi eski Bostan yeni Kâtip Kasım Bostanı sokağında kâi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1953
  • Kapalı eksiltme ilânı İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Beyoğlu îlk Yardım Hastahanesi Kan Bankası ve Baş hekim lojmanı ve kat ilâvesi ikmali inşaatı işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Claude Tornhill orkestrasından dans müziği P1.13.45 Şarkılar.Okuyan:Ahmet-Üstün 14.20 Öğle kon seri Pl.Louis Aubert:Habanera,aÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Erzincan Su isleri 11.Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 31/7/l#53 günü yapılan eksiltmesine iştirak eden isteklinin yaptığı tenzilât haddi lâyıkında görülmediğindon yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • Erzurum ili daimî Komisvon başkanlığından 1 Merkez İlçesinde yeniden yaptırılacak Aliravi ilkokulunun inşaatı işi kapah zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Bu işin keşif bedeli «Ş4859-Ura 11 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • Aşçı alınacak Polatlı Topçu Okulu yedek subay öğrencilerinin yemeklerini pişirmek için bir aşçı alınacaktır-Taliplerin 27/8'1953 perşembe günü saat Ü5 de Polatlı Topçu Okulu Satmalmn Ko-»isyonuEa müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • TUmVl MUNHAUR İTHALATÇISI,MEHMET KAVALA 6 AL ATA TAHIRHAN İSTANBUL TELEFON i t476Q-44767 o TELGRAF* LAMET-IST.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapıuıtş Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr,Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılıp 784.280.30 0.81 64.03 5.61 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 Kapanış 784—230
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yemlik mevadın kapalı zarf Kapalı zarfla Polatlı Topçu okulunda bir Tavlanın koğuşa tahvili işi yaptırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • BWö» afrı/ara Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığından Mnhammen fiatı Katalog No« Beheri 2000 lira •Beheri 12 V.642275 A—1267 Cinsi Miktarı Komple motor Amerikan menşeli Gj-2A modeli 4 adet Kilometre tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • ZAYt Istanbul 6 ncı şubeclen aldığım 29163 numaralı ehliyetimi kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur Salih oğlu Arsal Özcoşkun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • ZAYİ Rami Nfifus Memurluğundan aldığım,askerlik durumum kayıt lı nüfus cüzdanımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Şaban Karaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • ftiimiT tanmmnı ^niiii miiii viiriuiii JHW pirnLnrifL fıııırıınnP an TITTTT ECU niiiiif riotm,cnmm IIXMJJ 55 rod nil jiiuiin comzt unffii/njLj nmniiMU umimiuin in.iri mini mi:auB BE asaog EDI 2QC ECHO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • Kütahya îcra ve İflâs M* m urluğundan:1953/1133 Kütahyanın Gazi Kemal M& hailesinde mukim ve ÇenberÇ1 Jer çarşısında tüccar Beyler»6 yi oğlu Murat Barısdıran ha" kında Kütahya Asliye Ticari Mahkemesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • İstanbul tfeinci icra Mem*»r' lıığundan:953/124 Terzi Hıristos zevcesi Ag0?Büıti Kirkor Fatih Koca Dedâ mahallesi Fevzipaşa 2 No-104/1 de iken ikametgâhı me^ hul,Fatih Koca Dede Mahalli] Fevzi Paşa Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.08.1953
  • İstanbul 6 ncı îcra Memur'":ğundan:953/608 Bir borçtan dolayı malıca olup paraya çevrilmesine ka" rar verilen 10000 lira değeri11* de isveç malı bir adet tofl1^ tezgâhının ilk arttırması Telsane Cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8