Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sa~bahleyin deniz üstü puslu sonra lan bulutlu geçeceği,suhıuıet derecesinin biraz düşeceği tan-min edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • ÇATALAÖSft SANTRALI Çaialağzı elektrik sar%tralr mn 60 bin kilovattan 120 bin kilovata tevsii hususundaki pro* tokol evvelki gün Ankarada Etibank Umum Müdürü GöçmÜ Gökçen ile İngiliz Metrovick firması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • Kızıllar Batı Berline tekrar tecavüz ettiler Amerikan yardımına mânı olmak isteyen kızıl polislerle çarpışmalar oldu Berlin,7 AP)Doğu Almanyanın komünist polisi bu gece yeniden Amerikan kesiminde ki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • c W&:W-Eskişehir Hava Harb Okulu talebelerinden 150 kişilik bir grup şehrimize gelmiştir.Resimue talebeleri Taksimde Cumhuriyet Abidesine çelenk koyarken görüyorsunuz*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • Iecavuze asla meydan verilmiyecek,Başkan Eisenhower hür dünyanın gittikçe kuvvetlenmekte j okluğunu söyledi Başkan Eisenhower Vaşington,7 A-P-Başkan Eisenhower dün gece Amerikan milletine hitaben ver-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • TASASIN HÜRRİYET Yıllarca kızılların elinde esir kalmış bulunan Birleşmiş Milletle* esirleri tekrar hürriyete kavuşmaktadırlar* Resimde hürriyete ve arkadaşlarına kavuşan esirle* rin sevinci görülmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • TURH-AL M AN TİCARETİ Bonn anlaşmasiyie iki memleket arasındaki ticarî mübadele süratte artacak Ankara,7 AA.Batı Almanya Federal Cumhuriyeti üe İbir ticaret »Mİaşması akdi için bir müddetten beri Bonn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • Başvekil'if)İzm irde ki tetkikleri İzmir,7 A.A.Şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Men dares,bugün Büyük Yamanlara çıkmış ve buradaki kampı ziyaret etmiştir,izmir Verem Savaş Derneği başkanından kampın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • Tatariler hakkında bir iddia Fatma Tatminin kız kardeşi akrabaları tarafından dövülmüş Taksimde Lamartin caddesinde Meral apartmanında otu ran Fatma Tatarinin kardeşi Mukaddes Topsarıî polise müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • Holivut'ta iktisadî kriz baş gösterdi Bütün artistler yüzbînlerce dolara yaptırdıkları konaklarını zararına satıyorlar Hollywood,7 AP)Sinema başşerindeki iktisadî değişiklik olduğunaj £min bulunmak,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • Kadın yankesici Nadide Hâkimi çarpan kadın yankesici istiklâl caddesinde faaliyete geçen genç kadın suçüstü yakalandı Nahide Arar adında genç bir kadın,Bursa Sulh Ceza Hâ kimi Nihai Demirdöven'in,Is-D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • Fransada grevler süratle genişliyor 35 bin işçi grev yapıyorSeyrüsefer tamamen sekteye uğradı Grev,radyoya da sirayet etti Paris,7 AP AA.Fran-terilerinde bulunmuşlardır.Garm 27 senedenberi görülmemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • y*.ÎDİL BİRETİN KONSERİ Küçük sanatkâr ve büyük istidat İdil Biret dün Amerikan Kb Kolejinde bir konser vermiştir.Resim,İdil'i piyano iKü&ında göstermektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • Tekstil kongresinde Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen Tekstil işçileri kongresi sona erdi Salı günündenberi devam etmekte olan Türkiye Tekstil ve örme Sanayii İşçileri Sendikaları Federasyonu kongre çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • ¦Mill IMIMIIIHIMI IIIIIIHHI U Samsun limanı amsun limanının inşasına yakında başlanacağını gazete haberleri ara-Binda okuduk-Samsun Karade nizde en büyük ve en işlek iskelemiz olduğu.Samsun Sivas hatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1953
  • olan borcumuzun tasfiye edildi Harp içinde feslihaf kredisi olarak İngilfereden alınan 38 milyon İngiliz liralık borcun yalnız 7.5 milyonu ödenecek Hasan Polatlcan,Ankarada imzalanan anlaşmayı izah ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.08.1953
  • 8% YAPRAK Ahmet Tekelioğlu İstanbul Enıniyet Müdürü Ahmet Tekelioğlu Maraş valiliğine tay m edildiği cihetle Polis Müdüriyetinden ayrıldı.İstanbul asayiş teşkilâtının mesul makamında bulunan bu zat bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • KİSA HABERL fa Başka Tjir vazifeye tayin edilen Belçika Baş Konsolosu dün akşam uçakla şehrimizden ayrıl mis ve Yeşıik,y hava alanında Vali ve Belediye reisi,Konsolosluk mensupları ve dostları tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • P O L I S T g Üsküdarda Hava Kurumu apartımamnda oturan ve İstanbul Elektrik idaresinde memur olarak çalışan Kemal Hazer,kendisine polis memuru süsü vererek,Bebek Eminönü tram vayında,Kadir Kırgalya a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Öğretmenlerin rehberlik semineri bitti Altı hatadan beri Çapa Eği i:m EnstvtfTsünde çalışmalarına devam etmekte alan RehbeUik semineri etim aona enniştir.Seminerin Kapanması münasebetiy le yapılan tör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Kaynanasına kızan 16 yaşındaki gelî/ı intihar etti Fatihte Haydar mauallesuvle Bıçakçı fjeğme sokağında 9 numarada oturan Niğâr Şengiil adyıda 16 yaşlarında bir kadın kaynanası ile yaptığı münakaşa da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • İthalât rçin yapılan yeni akreditif tahsis'i Ekcnomi ve Ticare Vekate ti ÇehoflJovakyıaC Israel,Maca ristaa,Pokmya ile Yugoslavya «tfon akredetif vesaik mukabili ve kredi ile yapılacak ithalat için ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Hie.8 Ağustos 1953 Cumartesi Su.28 Zilka 1372 26 Tem 1389 i YAKİT VASATİ £ZAXt GUnes 5.03 9,45 Öğle 12.19 5.01 ikindi 16.12 8.53 Akşam 19.17 12.00 Yatsı 21.04 1.46 imsak 3.06 7.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • •fc Türkiye Muallimler Birliğinin tertip ettiği Şile gezisi»,11 ağııstos 1953 salı günü yapılacaktır.KONGKE Türkiye Kültür Derneğinin yıllık kongresi 15 ağustos 1953 cumartesi günü «Dernek merke zinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Şshrin yeni tenvir programı hazardandı Belediye tarafından şehrin uir.tmıî tenviratı ve âbidelerinin tenviri için hazırlanan program ûün son defa gözden geçirli^mistir.Onümüzdekri günlerde tatbik mevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Dsviet Havayolları bîr iktisadî devlet teşekkülü o'uyor P.T.T,ve Demiryolları idarelerinin birer iktisadî devlet te ışelokülü haline getirilmesinden sonra Devlet Havayollarının da iktisadî devlet teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Kahve fiat Jar a tekrar yükseliyor Şehrimiz piyasalarında yeni den kaiıve darlığı başlamıştır.Toptan çiy kahve f latları 930 kuruşa kad^tr çıkmıştır.Alâhahla-r tarafından büdLrildiğine nazarıan,bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Hava Harp okwlu ftalebeB&rinin ş=hrîmizd^ki kampı Ekişekirdeki Hava Haxp Okuve eaitim.kapmma iıştlr.ak eden 130 ta^be dün saat 17 de me ^asimle Taksimdeki âbideye bir çelenk koymuşlardır.Kamp bir buçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Bir Türk on düşmana değil,dünyaya bedeldir,Yazan SALİM BAYAR 5 Kastamonunun dört tarafı dağlarla kuşatılmıştır.Şehir,bir volkan ağzına kurulmuş gibi çu kurda katır.Bj rtepeden,döne döne inerken,gözünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Bir erkeği balta ila yaralayan kad-n Kad'ıköyd'e Kuşdflinde Hürriyet sakağında oturan Unfile Yaltırakh adında bı'r katnîîg,ay nı 90«kakta oturan ismail Enoglu adında biriyle geçimsizlik se Ibefelyle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Muallimler Birliğindeki top"a "ti Dünya üçüncü Be eben Egiıtinıi kongresi münasebetiyle mıdıte lif yellerden şehrimize gelen beden terbiyesi öğretmenleri,dün saat 17 de Muallimler Bitliği lokalinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • SO Milyonduk Balediy© istikrazı çalışmaları devam ediyor Şehir Meclisi fevkalâde top lantısında alınan karar gereği/n ce Belediye tarafından çıkanla cak 50 "milyon liralık tahvilât için dün Vali ve Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • İnşaat malzemesi Şehrimizde kurulan Tröst yüzünden inşaat malzenıeleride tanzim satışları ile ayarlanacak Piyasadaki inşaat maı-ae-ıru^ fiatlai'ında görülen pahluı^-e he gün biraz daha artaraK devan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Yiyeceğin kontrolü Mağşuş yağ satan bir firma mahkemeye verildi.Pis dükkânlar kapatı'dı Eminönü kaymakamıigı kendi ekipleri vasıtasiyle son i}İr haj ta zarfında gıda maddeleri sa tan müesseseleri esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Ankara vapuru île dün giden ecnebiler Batı Akdeniz seferini y.apmak ta olan Ankara yolcu gemisi dün saat 12 de 474 yolcu ile Mır likte imanımızdan ayrılmıştır.Giden yolcular aranmda Dünya Beden Eğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Tavan ama dam akıyormuş Yeni yapılan hava me3rdanı bı naşının çöktüğü yolunda bazı ga zetelerde mukim bulan neşriyat üzerine kendisiyle görüştüğümüz Bayındırlık Müdürü haberi ya lanlryarak şunları söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Haydarpaşa Lisasinde açılan ingilizce serr.ineri sona erdi Haydarpaşa |i3esinıdfe açılmış Olan ve dört haftıadan beri devam edten Ingilfzce semineri dün akıgam sona ermiştir^ Bu münasebetle yapılan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Staliri.a ölüruur.den sonra bağlayan iktidar ve liderlik kav g.uian dolayısiyle son toplantısı derin bir alâka uyandıran Sqv yetler Birliğinin l en yüksek hâkimiyet makamı,bir çok bakımdan,üzerinde du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • İmar Müdürlüğümde kurulan inşaat komisyonu Şehirde yapı mevzularında va tandaşların şikâyetlerini dinle mek injşaatı kontrol ve raüra kabe etmek üzere imar Müdürlüğünde Yüksek Mühendis Fa ruk Tırnakçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Son günlerde piyasa durgunlaştı Yeni dış ticaret rejimanın önü müzdeki hafta içinde ilân edilmesi beklenmektedir Halen tüccar münferit durum dadır Bu yüzden piyasa çok dur gunlaışmııştir,istanbul lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Piyasada av malzemesi bulunamıyor Av mevs mi bu ayın başında*» itibaren laaşlamuştır Bana rağmen piyasada saçma barut ve av fişeği bulunmamak ta«hr_Bu yüzden avcılar büyük,zorluk sekmektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Bir Türk şoförünü cfövan Amerikalı Parjf otelde k&lmakta olan Charles Osk ladıruJa Amerikalı bir iş adamı.otomobile Bahçekapıdan geçerken kendisine yol vermiyen.11959 plâkalı taksinin tşoförti Topu yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • I%»W m^man HALKIN SESİ Büyük adanın beş büyük derdi Beş büyük dertten bilhassa çöp dâvası şehirde,tabia tiyle Büyükadada henüz haliedHemeıniştir.Bu böyledir.Va.li ve Beled yc Reisi de son basın toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.08.1953
  • Ciddeye giden Türk hacdan hastalanıyor Bilhassa sıcak ıklîıns göre tedbir almayan bacalarımızın durumunun köîüieştiği bildiriliyor Deniz yolu ile memleketimizden Ciddeye ilk hacı kafilerini götüren De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Siyasî İcmal Orta Av/upada gelişmeler Batı Almanya için on beş milyon dolarlık gıda maddesi göndermekle» Birleşik Amerika hükümeti İkinci Dünya iSarbinden sonraki en parlak propaganda zaferini kazanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Uyuşturucu maddelerle mücadele Amerika tarafından yapılan bir teklif üzerine önümüzdeki günlerde memleketimizde bîr toplantı yapılacak Ankara,7 T.HA)Birleşik Amerika.Hükümetimize resmen müracaat edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • JuristSer Londra Landru »unun evini geziyorlar Londra,7 THA.Bir müddet evvel idam edilen ve Londra Landrusu diye tanınan John R.Christie'nin korkunç cinayetlerini işlediği evi Londrayj ziyaret eden tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Kra1 Tallal tedavi için Istanbula geüyor Ankara,7 T.A.Bir mtiddettenberi hasta bulunan Sabık Ürdün Kralı Tallal'ın Istanbul hastaHanelerinden birinde tedavisinin yapılması için Ürdün ve Türkiye hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Slirre Alayı Mekkeye hareket etti Kahire,7 AP)Kabe ve Mısırlı hacı namzedleri bugün General Necibin ve diğer hükümet erkânının önünde bir resmi geçit yaptıkten sonra bu seneki SUrre alayı Mekkeye hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • 400 mSSyon senelik hayvan fosili bulundu Londra,7 A.A.Yeni Çin haberler ajansının bugün haber verdiğine göre,Cinde tarih öncesi,400 milyon sene evvel yaşamış hayvan müstehaaeleri bulunmuştur.20 kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Tehris edilen erlere harcırah verilecek Ankara,7 T.H.A.Bugüne kadar terhisleri yapılan erler yalnız tren güzergâhı içinde sülüs almakta idiler.Bu defa harcırah kanunu hükümlerine ilâve edilen yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • İngiliz Ana Kraiiçesi 53 yaşına girds Londra,7 T H.A.Senelik yaz tatilterini geçirmek üzere Kraliyet ailesi İskoçyta/daki Balmoral şatosuna giderken,lüks irende ana kraliçe 53 üncü senei devriyesini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Zâfâfâ S 6 Geçen hafta yağan yüzünden ölenlerin s Tahran.7 AP)Burada akşamları yayınlanan Keyhan gazetesinin bildirdiğine öre geçen hafta sonunda İran'ın Hazer denizi sahilleri bölgesin de büyük hasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Fethiye deki uçak kazası Kazaya uğrayan uçağın pilotu Paris'te verdiği beyanatta Türkiyede kendilerine büyük bir ihtimam gösterildiğini söyledi Paris.7 AA)Paris Tahran yolculuğu yaparken 3 ağustos gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Ruf yaya krom ihraç etmemişiz Demip perde gerisine krom götürdüğü ic/n Lcmdrada tevkif edildiği iddia olunan Odem'.g şilebi,öğrendiğimize göre halen bu limanda yükünü boşaltmakta dır_Alâikada-rlar çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Ama bir çocuk birdenbire görmeye başlsdı Tanjore Hindistan)7 Na fen)Çocukluğundan beri kör olan 17 yasında bir kız,babası ile birlikte gittiği Vaitheswaxarmabedinden çıkarken birden gör nüye başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Çocuklar Cumhuriyeti Stockholm'dü kanılacak köyde her türlü salâhiyet çocukların elimle bulunacak Stockholm 7 AA.Millet lerarası Çocuk köyü 11 ağustos ilâ 9 eylül arasında Stock holm takım adalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Jane Pow&r«in kocasından bcpnma sebebi Hollywood,7 A.A.24 yaşlarında sinema yıldızı Jane Power,hafta sonlarında kayak kaymaya gidip kendisini yalnız bıraktığından dolayı kocası Geary Steffenden bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Sumatrada insan yiyen kaptan adamlar türadî Jakarta,7 Nafen)Sınnatra adası merkezinde birçok köyler tahliye edilmektedir.Buna sebep,bu havalide insan yiyen t kaplan adam» lar* u artmış olmasıdır.Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • WR Kayseri Şubemiz de ya-a giriyor a t SÜMERBANK Sermay£si:200.000,000 TL.12351)OBBE^ 33 OH»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • İbret Aynası Adem-i iktidar Paris'de seksenlik bir İh tiyar metresini boğarak öldürmüş.Eh,insan seksen yaşın da iktidar iddiasına kalkışırsa yapıp yapabileceği elbette bundan ibarettir-Fakat.sahi;Bu ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Cenaze alayını hazırlattıktan sonra intihar etti Richmond,Virginia)7 A.A.İşini terketmiş olan bir çiftçi bugün burada cenaze işlerine bakan bir müesseseye giderek basit bir cenaze alayı için anlaşıp,p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Macaristanda da diplomatlar serbest seyahat edebilecek Lonrda,7 A.A.Londradaki Macar haberler servisinden bildirildiğine göre,Macar hükümeti,Macaristan'da bulunan yabancı diplomatlara tatbik olunan se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Bir hafta içlinde 62 M&u-Mau ö duruldu Nairobi,7 Nafen)Sorhafta içinde 62 Mau Ma.u Öldürülmüş,19 u yaralanmış ve 45 ta ne de esir edilmiştir.Hükümet kuvvetlerinden de 9 kişi ölmüş üç kişi yaralanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Uç vasiyetnameye rağmen 90 milyon ibini arıyor Elvire Popesco ile Clara Tambour,meşhur tiyatro müellifi Louis Vernevii'ün mirası yüzünden mahkemelik oldular.Ortada Uç vasiyetname bulunmasına rağmen ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Gandi'nin ablası ağ r hasta Rack ot Hindistan)7 AP)Gandi'nin büyük ablası Raliyat Ben dön gayet ciddî bir kalp krizi geçirmiştir.92 yaşında olan Raliyat Benin aynı zamanda sag ttarafına feiç gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Yerli filmciliğimiz Türkiye halkının şahsiyeti i batı dünyasından keskin çiz gilerle ayrılır.İslâm Türk medeniyetinin gelenekleri mü zikteıı.her çeşit san'at anla yışmdan tutunuz da jestlere ve hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • Kısa harici haberSer if AMERİKA Birleşik Amerika Ha.va Vekili Barold Talbott Avrupadaki hava kolaylıklarını teftiş etmek üzere bir askeri uçakla dtin hareket etmiştir.LONDRA tngüterede fabrikalarda ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1953
  • sâna Evin öbür tarafını Jan uyanan adamların sesleri gelmeğe bağlamıştı.Telâşla dönerek Muradın uyanıp uyanmadığına baktı.Genç adanı hâlâ uyuyordu.Veena dağınık saçlarını rastgele ensesin de topladı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.08.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR YAK'A Göksün yaylasından Iran sınırına kadar süren takip Kalenderoğlu 10 2000 adamiyle orsaları şart iy Be Sadnâzam Murad paja Göksu boğazını tutmuş,Kalender oğlu kuvvetlerine mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1953
  • YILANLI KADIN Londra'nın en meşhur tiyatrolarının birinde gösteriler yapmakta olan Samara adlı bir dansöz bu isimle anılmaktadır.Şamara,seyircilerin dehşet dolu bakışları arasında muazzam bir boğa yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1953
  • ııı ı lı »ı mı un i |i in ii i j »»|iiil »mu Ihı in» ii i.Hürriyet kapssına hoş geldiniz üç.buçuk yıl süren savaşlardan sonra Kore de ıııes'ut günler tekrar başlamıştır.Cephelerde top seslerinin kesil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.08.1953
  • İngiliz futbolunun en kıymetli yıldızı Stan Matthews.yine sakatlanmıştır-Geçen mevsimin büyük bir kısmını ayağındaki sakatlıktan dolayı sahadan ayrı geçiren Matt-hews,mevsimin sonlarına doğ ru oynamay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1953
  • ^Vazaafor;Yt\Winterbottom JL.Gambia Türkçesî:N.Selener İyi hakem hislerini boğup bütün heyecanlarına hakim olmasını bilmelidir *Vtbolun beşiği tngilterenin lig maçlarından bir görünüş bi 26 Seyirci bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1953
  • Galatasaray nihayet bir antrenör buldu San-Kırmızılıları eski mîllî t a km ssğhafı Musa Sezer çalıştıracak F.Bahçenin antrenörlüğü Sze kely*e verdikten sonra Cihatm gene millî takımı çalıştıracağı söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1953
  • Belçika bisiklet turu neticelendi Charleroi 7 AP.Müst» kil bisikletçiler için tertip edi* miş olan Belçika turunun Brüksel ile Charleroi arasında ki 192 kilometrelik birinci iner halesini:Belçikalı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1953
  • Kısa Spor Maberteri MANŞI GEÇMEYE TEŞEBBÜS Dover İngiltere)7 AF)Muhtelif memleketlere mensup yedi kişi dün gece Manşı hep birlikte yüzerek geçmek için teşebbüse geçmişler,fakat bu gayelerine erişememi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1953
  • atletizm müsabakaları törenle başlıyor Selviy Petrakis revanşı Silis,Saboloviç mücadelesi Ekrem,Kristâç,Daposlas,Turhan,Kostandinidis çekişmesi 1500 metrede C ahi d rakor kırafoîlec &k mi 5000 metrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.08.1953
  • iki nesil arasın merakı çok Sahaflar çarşısında ufak bir gezinti bize hangi çeşit kitapların okunduğunu kolayca gösterir Yarım ası im k kitapçı derin bir ah çekerek "Narde eski nesil diyor.Şimdi genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZÎZ QZBAY Zehiri içen kadının benzi süratle sararmaya başladı 13 Jan DaniZot kocası U;n hazırladığı zehriı içiyor «Bana yeniden ilâç grjiuîe.emez misin?Ru takd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1953
  • 11 Bize mevsimin iştiha açıcı yemeklerini yapınız.Sizden daha fcz'asını istemeyiz 37 Bu kadar alâka kadının dikkatini çekmişti;gülerek sordu;Sizin tanıdıklardın nü yoksa?Hayır.Fakat.Ben de öyle tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1953
  • DlikkânSara dadanan hırsızlar Son günlerde ra&ı 've sigara satan dükkânlara musallat olan •hırsızlar türemiştir.Süleyman Erbakan admda bir tekel bayiiuin Rlemdarda Yenice riler caddesinde 26 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1953
  • Bu yıl kî üzüm ve tütün reko tasi çok iyi istihsal bölgesinden gelen,haberlere göçe bu-yılki tütün,rekoL jesi çok iyi olacaktır.Bilhassa mahsul geçen senelere nazaran ehemmiyetli mıiktarda fazladır Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1953
  • Karaşftfs yağmurlar halini a'cîı Karaşi,7 T.Â.Burada bil haftadanberi devam eden şid* detli yağmurlar,bir sel halin* almış ve binlerce ev su baskını* na uğramıştır.Yüz binlerce k* şi meskeasiz kalmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1953
  • Bir otobüs kazasında dokuz kişi yaralandı Afyon,7 TA.Uşak ll5 plâkalı otobüs Dinar'dan şehrimize gelmekte iken Başağaç yo kuşunda frealeri patlamış geriye doğarı kaymağa başlamış ve devi itnaiğtir.tçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1953
  • Ruslar AmsHkan filmi alıyorlar New York,7 T.H.A.'So* yet Rusya'nın sulh taarruzu sinema sahasında da.kendini gös* termeğe başlamıştır.Sovyet hU kûmeti bazı Amerikan filimle* rinin memlekete ithali içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1953
  • Gölcük deniz İkrod merkezi Müdürlüğünden 1—Fenni şartnamelerine göre 3 adet aspiratör ile 2 adet deniz tipi benzin motörü alınacaktır-2 Fenni şartnameleri her gün İstanbul Kasımpaşa EM* İkmal Grp.Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1953
  • liazırlıvaıı Sadi MOiiAİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 II H 2 i J 3 4 1 î 5 W 6 7 8 i 9 HLto 11 "1 d 12 i t ot jan saia:Ji Kjşın her evde bulunur;ekser kitapların ilk veya son sayfalarında muhakkak bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1953
  • Bu kadar kat'l cevap vermesi belki bir hata Konuştuğu insanlar kendilerini mülilaa etmeyi bildikleri gibi kuşanacakları insanları inkılâpta da visdan azabı duymadıkla 1,kanunim mailelerine arzular n.a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.08.1953
  • Amerika Güney Kore ile Dostluk Paktı imzaladı [Baş tarafı birincide] Teblıiğde her iki memleketin Korenin birleştirilmesi de dahil «kaak üzere müşterek gayelerin tahakkuku mevzuunda iş birliği yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Kızıllar Batı Berime tecavüz etti [Baş tarafı birincide] tıya geçen doğulu Almanların müracaat kartlarını tahrip etmek istediklerini batı polisi bildirmiştir.Bugün Amerikan kesimine taarruz eden komün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • BATIYA İLTİCA I3DKN POLİSLER Berlin,7 Nafen)Son yedi hafta zarfındt Doğu Almanya Halk Poilsi teşkilâtı saflarından 825 polis memuru Batıya iltkja etmiştir Günlük Halk polisi ilticası rekoru dün kırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Beynelmilel Beden Eğitimi kongresi Millelerarası üçüncü beden eği timi kongresi dün sabah saat 9 dan itibaren Yıldız Şale köşkünde çalışmalarına devam etmiş tir.Dün sabah yapılan toplantıda Alman dele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • 3,5 kilo eroin ele geçti Tophanede İbrahim Birinciler adında toptan eroin satımlığı yapan biri yakalanmıştır-Dün,akşama doğru;Galata da perakende satıcılara »atış yaparken yakalaman Ibrahimin evinde 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Akseki'de 111 ev yandı Akseki 7 A.A.Geriş köyünde büyük bir yangın olmuştur-Bu yangında eşyalar la birlikte 111 ev» iki cami.4 dükkân,bir ilkokul ve bir koy odası tamamen yanmış ve yıkılmıştır-Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • İran Şahı Rusyaya davet edildi Tahran,7 AP)Cuma gün Ieri çıkan resimli Moşaveır mecmuasının bildirdiğine göre Rusyanın yeni Tahran Büyük Elçisi Anatoli Lavrentiev îran Şahının Rusvayı ziyaret etmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Hindistan'da Kolera salgını Yeni Delhi'yi* tehdit etmekte olan salgında* şimdiye kadar 80 kişi öldü Yeni Delhi.7 AA.Delhi'den 30 kilometre kadar me safede^bir köyde başgösterea kolera salgınından seks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Laos'tâ kızıl taarruzları bekleniyor Lunan Prabeng Laos)7 A.A)Bugün açıklandığına göre Laosun bu dağlık nunmtıkasında Fransız Laos birlikleri ile too münist Vietminh çeteleri arasında yeni çarpışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Kendisine mebus süsü veren genç Anfcana 7 Milliyet)Haber aldığımıza göre şekrimizde muhtelif makamlara ve bu arada bH hassa Emniyet Müdürlüğüne,Bü yük Millet Meclisine ait başlıklı kağıtlarla ihbar me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Hollwood'da iktisabı kiriz [Bag tenfı 1 indidel ne daha küçük bir ev aramaktadır.HoU^wtx^daU bu değişadtiğin sebebi acaba nedir?Bunu bizzat Maureen OÜCara şöyle izah etmektedir:«Sinemanın bir intikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Tecavüze meydan vermeyeceğiz [Baş tarafı birincide] diği nutukta Kore mütarekesinden bahsederek hür dünya milletlerinin ister Asyadaister diğer bölgelerde tecavüzü karşılayacak bir durumda bulunduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Samsun Limanı Başmakaleden devam)Samsun limanının faaliyeti vilâyet mahsul ve ihtiyaçlarına inhisar etmediği de unutul m'amalıdır-Ziraî imkânları pek büyük olan ve istihsali de seneden seneye geniş öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Tekstil işçileri [Baş tanıtı birfoddü] bulunarak,bir müddet kongreyi takip etmiştir.Saat 17 de biten komisyon tiaporlarmın müzakeresinden sonra;federasyon başkam,başkan vekili ile yönetim kurulu se çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Kral Faruk'un çamaşırları satıldı mı.ı ir Bilhassa kadınlar» sabık Kraliçe Neriman'ın i© çamaşırlarını kapıştılar İskenderiye,7 AA.Sabık Kral Faruk'a ye Kraliçe Ne rrman'a «it olup,memleketten alelace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Borçka kereste fabrikası sahasında mevcut aşağıda müfredatı yazılı keresteler dört parti halinde açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır-2 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • İstanbul Altıncı Noterliğine Mahallesi sokağı:Ada No.Parsel:Yola giden sa-M2-sinin sahibinin ismi hanın değeri tutarı M2.Lira Kr-Lira Kr.Pendik raatı Bağdat C 669 6 parselden 610 2.00 1220 00 İsmail H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Tatariler hakkında bir iddia [Baş tarafı birincide] in evine taarruz ettiklerini ve bu arada kendisini dövdüklerini iddia etmiştir Mukadder buna ailevî bir ge çimsizliğin sebep olduğunu,ge rekli açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Hâkimi çarpan yankesici kadın [Baş tarafı birincide] tikîâl Caddesinde 250 lirasını yankesicilik suretile çalarken suçüstü yakalanmıştır-Nahide.yine bir yankesicilik suçundan adliyeye verilmiş ve tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • İngiltereye olan borcumuz FBaş tarafı birincidel mezkûr kredilerin mahiyet V0 maksatlarını gözönüne alan i* ki dost ve müttefik akid.öde* necek faizlerle mevcut resul* mal bakiyesi olarak 38 milyoa İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Türk Alman ticareti [Baş tarafı birincide!yan eden müzakereler sonunda Türkiye adına Büyükelçi Fatir Rüştü Zorlu,Almanya adına da Baron Fon Maltzan tarafından inıza edilen vesaik metinleri üzerinde mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Frcmsada grevler süratle genişliyor [Baş tarafı birincide] lık takımlariyla,kısa" pantalonlu ve plaj elbiseleriyle dolaşan lar da bulunuyordu.Yolcular,kendilerini bekliyenlere haber vermek çarelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Rus Şûra toplantısında Beria' ya hiicun edildi Gürcistan BaşvakiJ,Beria'nın Gürcistan Cumhuriyetini baltaladığını söyledi Londra,7 A.P-Moskova radyosunun bildirdiğine gö re Sovyet Şûrası dün yaptığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.08.1953
  • Türkiyede iktisadî kalkınma Nw York 7 A.A,Bugün The Vali Street Journal gazetesinde Türkiye hakkında entere san bir makale neşredilmiştir,Siyiasî müşavir ve tefsirci Vil liam Henry Chamberlain tarafı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği Pl,13.30 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay 14.00 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo.1 O Schuckerbutty:Aşk hâtıraları,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • BANKALARIN,TÜCCARLARIN ve BİLUMUM İŞ AI ,vMLARI İLE İYİ BİR RAND TEMİN ETMEK İSTİ YENLERİN DİKKAT NAZARLARINA:İzaiei suyu suretiyle satılık 3 adet kıymetli gayrimenkul 1 Beyoğlu İstiklâl Cad 65/67 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • İçme su tesisi için filtre ve klorlama tesisi satın alınacak flier Bankasından:1 Karadeniz Ereğlisi şehrinin içme su tesisatı için fenni şartnamesinde yazılı evsafta filtre ve klorlama tesisi satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • Elektrojen grupu satın,alınacaktır Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden Teklif verme suretile bir adet dizel elektrojen grupu satınalınacaktır.Bu işe ait tekliflerin 21/9/953 pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • Yozgat Vilâyeti daimî encümeninden 1 23526.08 lira keşif bedelli Yozgat Merkez kazasına bağlı Haydarbeyli köyünde yapılacak P-5 a tipi okul inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Bü işin geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • Bursa Vilâyeti daimî encümeninden Eski Ahmet Vefik Paşa Hastahanesi müştemilâtından filan Hariciye Pavyonunun 32000 lira muhammen bedelli Sıkılma ve enkazının satışı işi kapalı zarf usuliyle arttırmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • raim XZX3 ı n ı,ı ummanı gz ur ¦Tn.ı tag^ ^t izmit ¦mill mı muxiitiizzi »t»"ı IvvııııırijL ftm.ııı oxnxnaF30 ixrsm ıunnrl zmx trrau fıımııc ııımıın HIMBIİCE q^mnxaxro!33 imimi htb' ınnifMffll ninnimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • Erzak alınacak Devlet Demiryolları 1 inci İşletme Satınaima Komisyonundan işletmemiz ihtiyacı için 1953 malî yılı zarfında satın alınacak olan 28)kalem muhtelif cins erzak kapalı zarfla eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • Çorum ili Müdürlüğünden Kapalı zarfla eksiltme ilânı 1 Sungurlu ilçesindeki sağlık merkezi doktor evi ve garaj binalarının yapımı işi 25/8/1953 salı günü saat 16 da Bayındırlık Müdürlüğünde müteşekkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • istanbul Defterdarlığından Mükellef veya vergi sorumlusunun adı ve soyadı özeyir özdenizli Zeynel Abidin Tuncer Osman Babaoğlu Mehmet Acar Emin Tüskeköle Ali Nazlıel Burhan Tekirgöl Sezai Bü^ükada BİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • İstanbul Levazım AsnsrEiginden ^eriie?ı Askerî Kıtaat Hânları 70 ton kuru soğan kapalı zarfla 27/7/953 perşembe saat 14 de Kütahya As-Sa Al-Ko-da satin alınacaktır-Bedeli 21.000 lira.gegçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • Abone şartları L.T.Kr.42 00 Altı ayhk 22 SO Üç aylık 12 00 Bir ayfak 4 50 JSuneöi memleketlere iki misildir.Efttn şartları 2 ve 3 üncü sayf a sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa aant 2.30 T.L.Hâaaîardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 781.781—Dolar 280.30 28030 Fr.Frangı 0.81 0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 isveç Kx.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8