Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:İS İSTANBUL.Telgraf:MİLLİYET istanbul YIL:4 SAYI:1166 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Sendika ve azifesi ecen gün büyük bir fabrikayı gezerken bir kcr şede çömelerek tatlı tat-Sohbet eden dört beş kişi j^n dikkatimizi çekti.Bunarıa sendika azaları oldukları isçi meselelerini görüştük-e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • fig^^^M%le yeni bir anlaşma imzalandı Ordumuza 111 milyon ra tahsisat ayrıldı erhal yürürlüğe giren anlaşma ile temin edilen para rdunun ihtiyaçlarının karşılanmasına sarfedilecek Ankara» 5 AA.Dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • yeni bir safha açılıyor «J ı HH İlli.I İhsan Yarsuvat mahkemeye bazı vesikalar verdi Tahsin Türk ise Lorentzonu Dumlupmarı kasten batırmakla itham etti Çanakkale,5 Hamal surette gönderdiğimiz arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Malatya'da 19 dükkân yandı Zararın bir milyon lira »varında olduğu tahmin,ediliyor Malatya 5 Milliyet)Dün gece şehrimizde bayfik bir yangın olmuştur.Yangın gece saat iki sırala rında dökümcü ustası Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Türk İngiliz müşterek tatbikatı dün yapıldı İki memlekete alt deniz kuvvetlerinin iştirak ettiği tatbikat muvaffakiyetle neticelendi Theseus uçak gemisinden,5 «Kartal 1» ismini alan tat A.A.NATO deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • •sı i TEKELİOGLIJ GÎDİ YOR Maraş Valiliğine tayin edilen Emniyet Müdürü Ahmet TekeKoğlu bugün Toros ckspresiyle şehrimizden ayrılacaktır.Besim Ahmet Tekeîîoğîımıı basin mümessillerine verdiği veda,çay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Millet Partisi t ah ki katı Ahmet Oğuz hakkında da takibata geçiliyor istanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliği tarafından,Millet Partisi İstanbul teşkilâtı'h«kkuj ıda aÇdan tahkikata önemle de vara edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Sovyet Yüksek Şûrası toplantılarına başladı Moskova radyosunun,Şiverriİk'ten bahsetmemesi,Krutçef'in ismini Voroşilov ve Bulganinden evvel sayması dikkati çekti Moskova 5 A.A.Bagün raz sonra Sovyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • İŞÇİ SENDİKALARI EV-LEBİ İstanbul İşçi Sendikası tarafından 20 sene vade ile yapılan evlerin ilki dün tamamlanmış ve sahibine verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Başvekil îzmirde II I II BaşvekHin bugün Ankaraya avdet etmesi bekleniyor izmir-5 Milliyet)Başvekil Ad nan Menderes b«gün Aydından otomobille seterimize gelmiştir.Baş veM-1 Adnan Menderesin ibugün Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Dün sorgulan yapılan Sü faili Cevat A t ilhan va Mustafa Bağışlayı*1!Suikast sanıklarının soranları tamamlandı Dim süpermürşit Necip Fazıl,bir takım garip lâflarla suikastın mttşevviki olmadığını isba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Dörtler toplont.s.Kuşlar» dörtlü konferansı bazı şartlarla kabule hazır olduklarını bildirdiler Londra 5 AP)Dört Dışişleri Bakanları arasında biv toplantı yapılması hakkındaki son batı teklifini Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Bandan önoe yapılan mtiba delede hürriyete kavuşan esirlerimizden dördü Yirmi üç Türk esiri dün hürriyete kavuştu İade edilen esirlerimiz kendilerini karşılayan Türk subaylariyie kucaklaştılar Paruara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Genç kızlarımızın gösterileri!üçüncü Dünya Eğitim Kongresine iştirak etten delegeler Açtkhava Tiyatrosunda dün gece de gösteri yapmışlardır-Besim genç kızlarımızın yaptığı bir hareketi göstermektedir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin deniz üstü puslu sonraları az bulutlu geçeceği,rüzgârların kuvvetlice eseceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.08.1953
  • Boş bir terane Şarkda seyahat eden bir zat gazetelerden birine «Ka ğızman» ve «Sarıkamış» hak kında alâka uyandıracak bir yazı yazıyor ve yazısının başına şu baslığı konduruyor:«Şarkın İsviçresi».Bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • K f S A HA İr Dün limanınızdan muhtelif memleketlere 585.479 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştirir Denizcililc Bankası Kadeş va purunu Bandırma hattına tahsis etmiştir Gemi haftada üç sefer ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Kadın kaçırmak isteyen zorbalar Beyazıtta Siyavuşpaşs.s^ka gmda 6 numarada oturan Yaşa)Demirkıran adında bir genç,yanında üç kişi olduğu halde,evvelki gece Beyazıtta tsmetiye caddesinden geçmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Çatışma Vekilinin dünkü tetkikleri Çalışma Vekili Hayrettin Erk men beraberlerinde bölge çalışma müdürü olduğu halie dün Ci bali tütün fabrikasına giderek tetkiklerde bulunmuş ve daha sonra işçiler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • POLİSTE Sirkecide Ebussut caddesinde marangozluk yapan Hüseyin Kanhoglu,ayni caddede oturan Hasan Savaş adında birini;sarhoşluk sebebiyle,bıçakla muhte lif yerlerinden yaralamıştır Sanık yakalanmış,ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Iflc.6 Ağustos Kıt.24 26 ilka 1953 Tem J 372 P^rşemba 1369 VAKİT VASATİ KZA\'İ Güneş 5 01 9.40 ÖjÇîe 12.20 4 59 İkindi 16.13 8.53 Akşam 19 20 12.00 Yat»!21.07 1.46 f İmsak "3.02 7.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Ekmek sıkıntısı Fırıncılarla işçiler arasındaki ihtilâf ekmek buhranına sebep oluyor,Son zamanlarda şehrimizin muhtelif semtlerinde ekmek bulunamadığından şikâyet edilmektedir.İlgililer buna sebeb ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Lort Mount&attenln Gökaya teş&kkUrU Geçen hafta limanımızı ziya ret eden İngjJterenin Akdeniz filosu başkomutanı Amiral Lora Mountbatien ingiltere büyükelçisi vasılasiyle v"aü vs Beudiyu Reisine bjr t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • SÜNNET DÜĞÜNÜ Kızılay Beşiktaş Şubesinin tertip ettiği sünet düğünü,28 ag-ustos 1953 cuma günü «Bebek Belediye Gazinosu» nda yapılacaktır.TOPLANTI yfc C.H.P.Beyazıt ilçesi Direkle-rarası ocağının tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • m*»rwjı HALKIN SESİ ilk öğretim müfettişlerinin bir ricası Adının mahfuz tutulmasım isteyen bir okuyucumuz sayın Millî Eğitim Vekilinden bir ricada bulunmakta ve şunları yazmaktadır:îlk öğretim müfett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Japonya'ya pamuk ihracına izin yerildi Pamuk istihsalimiz iki sene» zarfında 200 bin balyadan 700 bi Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Pamuk ihracatımızı geliştirmek maksadiyle bazı mühim kararlar almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Bsden eğitimi kongresi Dünya,Üçüncü âeden BiğV.'mt Kongresine dün sabahtan itiba ren,Galatasaray lisesi konf eraıu salonunda devam edilmiştir.Sabahki çalışmalarda Dr Hans Groll Avusoiı/a)Dr P.Sewin Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • MacaHstanm Ankara efç'si g**cdi Bir müddetten beri mezunen memleketinde buluaau Macaris tan'ın Ankara elçisi.M.Joaef Daıbor,beraberinde eşi ve ç» cukları olduğu haide,dün Peğte'den şeni'imize gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Hıfzı ssıttha MUessssesf faaliyete s-Ç Şehir Hıfzıssıhha Mftej3d30si Atatürk bulvarında iıya edLmi-j olan yeni binasına taşınmış ve faaliyete geçmiştir.HıCzLssıhha Müessesesi tarafından yapılmak ta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Altın piyasası Son bir hafta içinde Anadoluya mühim miktarda aitııı satışı yapıldı Son günlerde şehrimiz altın piyasasında görülen canlılık devam etmektedir.Anadoludan ve bilhassa Konya bölgesinden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Valiye verilecek 50 milyon liralık selâhiyet Şehir Meclisi Parti Gruou dili saat İ7 de toplanarak,50 mil yon liralık istikraz jçuı Valiyt selâhiyet verilip verılnU/e,eg hususunda müzakers etnış'.r. z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Hububat mubayaası har " retîe?ıdî Bildirildiğine jcîre,Tcprak Mahsulleri Ofisinin yapmakta oı duğıı hububat müoayaası hara retle devam etmektedir.Son hafta içinde yalnız Konya bölgesinden yapnaa mubay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • AraeSI denizcilik feu »siars a z Uvor Şehrin Anadolu yakasında otu ran gençlerle Dkuliar öğrencili rinin deniz bilgilerini arttırma!gayesiyle Yelken İhtisas K jı ibü tarafından Fenero liı^edj ücretsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • TÜRKİYE KREDİ Bankası Galata Şubesi Hizmetinize girmiştir Galata şubemiz tasarruf hesapları İçia hususî ikramiye plânında:1 Çok kıymetli bir arsa 880 M2 2 Çeşitli Para İkramiyeleri 3 Ve^umumî keşidede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • "Pilicinizi aldık sizde horo zunuzu alın!Yazan SALIM BAYÂR 3 Erkeğin zenginlisine göre da vullar çalınır,çery 'ar,köçekler oynar çengi ve köçekler ka din değil erkektir)jctvi's v içilir.Erkeklerin eğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • İnşaat roalzames* ithals kolaylaşacak Memleketimizde ve b1^1^ şehrimizde inşaat maize™**1 arada çimento buhranı de etmektetdfir.Bu vaziyet karşısında hi'&* met ba» tedbirler almış ruaa alâkalılara bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.08.1953
  • Büyük Millet MecluLtd,mesken buhranını ilgilendiren görüşmelerden öğreniyoruz kj 15 Türke bir oda düşüyormuş.Bu rakam kat'l m'cur?Fi^ta veya eksik midir?Teferruata ait:¦olan bu noktayı Jü$ünme.s*k bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • Siyasî İcmal Arap yarım adası patrol!ar i Abadan petrol ihtilâfının ilk Senlerinde,o zaman yıldızı pek Parlak olan Kâşâni ziyaretine Selen bir ecnebi gazeteciye o saf masum iktisad bilgisile «Al-İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • Endonezya Kızıl Çini tanıyacak^ Endonezya'nın yeni Dışişleri Vekili kızıl Çini tanımaya karar verildiğini bildirdi Jakarta,5 A.P.Endonezya yeni Dışişleri Vekili Dr-Sunarjo.dün verdiği ilk resmî demeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • İsviçreyi gezen ttırislere yapılan ihtar Cenevre,5 T.H.A.Yaz tatillerini geçirmek üzere İsviç reye akın eden turistlerin kıya fetleri hakkında Cenevre Beledi yesi bir tebliğ yayınlamak zoru» da kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • ¦2İn veri en mahkumların h"c biri kaç rr adı Londra,5 T.H.a.iyi hareketlerinden dfoiayı o gün izin ile evlerine gönderilen ve çoğu aile babası olan Ingıllereniımuhtelif hapishanelerinden 21£ mahkûm t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • Gandinİn kız kardeşin?Wc «se'di Rajkot,Hindistan)b A.Â.Müteveffa M ah atma 92 yaşlarındaki kızkardeş?Raliatben'e felç gelmiştir.Raliatben,GandhiiUrı mel tepülik çağını geçirdiği evde yaşamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • Bir irs düşmanı suç üstü y*»katandı Eyüpte Sofular caddesinde 9 numarada oturan tsonaıl Yük sekdag adında bir arabacı,dür,bu semtte oturn Güler adında yaşlarında bir kız çocuğunun ırzına geçerken suçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • Kocasından ayrılmak için lO defa mahkemry» gitti New York,5 Nafen)62 yaşında Bayan Susan Harcshman son 13 sene zarfında 10 defa kocasından boşanmak üzere müracaat etmiştir.Her defasın da mahkemeyi yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • iki dağcı yıl-1,11 çarpmasından öMil ^amonlx,5 T.H.A:Monl İMk Q bağında yeni bf.fa?ia vugJS;mu3 ve öir fırtjıa esna-^ttn T^8 tırmanmakta olan 7 dağcısından 2 si,yıldıhai parPması netice^i,ıJ2 derenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • **ûli re Un lâmbası,tavandan ye-ut—2 meğe acele eden bir örümm aydınlatarak duvara dev Sesini çarpıyordu.Murat yaw s: Arpıyt rau.murat yattieM-larla zemın ltatma inen U^ ıvenin basma kadar geldi.Kp ft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • f 2 ÇEKİLİŞ BİRDE 26 Ağustos 30 Ağustos)2 Apartman Dairesi 2 ARSA ve 13.0 0 Liralık Para İkrara l^e!eri 17 Ağustosa kadar yatırılan h?r 100 liraya bîr kur'a numarası ve her iki keşideye iştirak hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • İzmir Fuarı haz 'Hıkları Bugüne kadar 15 devlet katî olarak fuara iştirak edeceklerini bildirdi İzmir,5 T.A.22-nei İzmir Enternasyonal5 Fuarının açılış hazırlıklarına büyük bir ehemmiyetle devam edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • Bir celBâd ist'fa eftfi Rosenberg çiftini İdam eden Sing Sing hapishanesinin cellâdı vazifesini terkctti New York,5 A.A)Sing Sing hapishanesinin eel lâdı Joseph Praneell vazifesin den istifa etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • ZlShtîi Cubukcuojlu madalya İ3e taltif edildi Zühtü Çubukluo^lu Çocu.t EV sirgeme Kvırumuna 23 seni e»ı beri yaptığı hizmetlerden dolayı Genel Merkez tarafı mitti bir al tm madafya ile taltif edurnıgU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • Tiyatronun bu yaîki reportuvarı hamurlanıyor Şehir Tiyatrosu Dram ve Ko medı kısmı rejisörü idare kurulu başkanı ve tiyatronun edebi ku ruhi azası dün VaU ve Belediye Reisinin başkknlıgırıda toplanara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • Bir Sovyet kruvazörü Kuzey Denizine çıktı Bu kruvazörün Karadeniz filosunu takviye için yola çıkt Londra.5 AA.Sverdlov sınıfından 12.800 tonluk bir Sovyet kruvazörünün,kuzey Danimarka'yı Norveç ve Isv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • İbret Aynası Uyusun da büyüsün Hırsızın biri gece yarısı bir dükkâna girmiş.Bir hayli çalışmış» yorulmuş* terlemiş» sıkılmış ve hak ettik diyerek köşede duran bira kasalarının başı na geçmiş.Bira seri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • Muftis if imzaların kıymeti Londra,5 T.H.AJ Amerikalılar,dünyanın e;ı büyük imza meraklısı olan İngilizlere,ta ııınmış imzaların tahmini bir kıy metini sormuşlardır.Bu imza meraklıia^na göre,Windsor D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • Bir profesör çocuğu ile da-lzde boğuldu Şilede fecî bir sandal kozasj olmuştur.Edebiyat Fakürcsi Profesör lerinden Suat Baydur yanında çocuğu olduğu halde Şiio'di biz sandal gezintisine 'i^mı.şlardr R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • sa harici hatJ3rlsr if AMERİKA Nebraska bol yeğinde vukııbulan bir kaza neticesinde,hava ordusuna mensup bir helikopter düşerek parçalanmıştır.Bu kazada ölen 6 kişi'" biri de harpten sonra,Amennaya il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • I İKTİBAS I Fransada boşanma işleri dört paralı sınıfa ayrılır Yarım milyon Fi an itan fazia mas afi göza aiabjlirseniz lüks sınıf boşanma usulü ile 21 günde eşinizden ayrılmanız mümkündür Lüks sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • Ta-k BUll'X Tavuklar,horoilar,keçiler,hindiler,inekler,kits)ar ve^süre,vesaire Kıvır kıvır bir keçi anımla kalkmış çitten tasan damlamı caımıa okuyor.Ba^ıı^anız çağırsanız da.el çırp.p hattâ taş atsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1953
  • 48 YAPI ve KREDİ BANKASI Şube ve ajanslarının kırk sekizincisi KURTULUŞ Ajansı Bugün açıldı.6 AĞUSTOS 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.08.1953
  • m K C 3 i m L E ti AU13 John Rcctıe Rusya'mı itham ediyor Geçenlerde Kus avcıları tarafından düşürülen Amerikan ocağının pilotu ve hâdisenin tek şahidi Yüzbaşı John Uoche verdiği beyanatta bütün Rus i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKU BİR VAK'A Sultan Birinci Mahmut mühür kazıp sattırırdı Bunların parasını fakirlere dağıtan bu fiyi yürekli padi şahift diri diri gömüldüğü hakkında bir rivayet vardır 1745 yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1953
  • ti werojnwmwrnrwtimn» t V^:V *1 İ DLBRA PÂGET KRALİÇE ŞKÇİLfıl Beyaz perdenin genç yıldızlarından Debra Paget,iiasm Fotoğrafçıları Kulübünün so.n tertiplediği baloda Hollywood'nn Tebessüm Kraliçesi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.08.1953
  • i YUGOSLAV ATLETLERİ GELİYOR Ü 's;f:•i3j2Kî Mm fi ••'ri-önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri Fenerbahçe stadında yapılacak olan istanbul Atletizm Bayramına iştirak edecek 8 atlet ve bir idareciden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1953
  • Kafi e başkanı Bnb.Olcaytonun müsabakalar hakkındaki beyanatını aşağıda veriyoruz 20-27 Temmuz 1953 tarihleri arasında Belçikada yapılan dün* ya Ordulararası atletizm şanpiyonasma katılan ordu takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1953
  • i MRİHÇg^^ Yazanlar:W.Winterbottom L.Gambia Türkçesi:N,Selener Futbol oynıyanlar sinirlenmeme!ve hele hiç tereddüt göstermemeliler 24 Topa griren oyuncularda** u« zakta kaldığınız takdi.de,bun larm ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1953
  • 1956 Olimpiyadlarında binicilik müsabakaları yapıl mıyaca k Lozan,1 A.A.Lozanda bulunan milletlerarası Olimpiyiat/Komitesinden bildirilmiştir:«Milletlerarası Olimpiyat komitesine Melburn'daki Olimpiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1953
  • BERLIN BOKS TAKIM* FARİSİ YENDİ Berlin,5 T.H.A,Spor sarayında 8 bin seyirci önünde yapı lan Berlin Paris amatör boks maçını,Almanlar 12-8 kazan muşlardır MİLLİ YÜZME MAÇINDA,FRANSA İSPANYAYI YENDİ Tou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1953
  • Bizde profesyonellik NEJAT ALTAV Bizde» futbolda profesyonelleşıuek meyli epey amandan beri devam ede geliyordu-Uzun müddet bu işi gizli profesyonel olarak idame ettirdikten sonra nihayet üç sene kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1953
  • Yaşar KarahanH.Paşadan B.Adaya yüzecek Geçtiğimiz cumartesi günü Moda Kınahada arasındaki me safeyi 2 saat 27 dakikada kateden Kadıköyspor Kulübü yüzücülerinden Yaşar Karahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1953
  • Ankara futbolcuları Dolmabalıçe Stadında Ankara transfer mevsimi Bcşîktaşa gireceği söylenen Yılmaz Ankaragücünde kaldı Bu yıl Ankarada transfer hareketi gayet hareretli geçmiş ve yüzlerce sporcu kutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.08.1953
  • Havadan kazanmak isterseniz şahit olun!Resmi yalancı şahitlik günden güne çctğair/or.Bu vaziyet karşısında paran yak s a kefil,işin yoksa şahit ol,sözünün muhakkak ki hiç bîr değeri kalmamıştır.Ill—M—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1953
  • Bostancı ile Su adi ve arasında ikinci bir yol açıldı BontaJicı ile Suadiye arasında seyrüseferi kolaylaştırmak ve kazalara mani almak için yapılan ikinnj yiol trafife açılmışta*.Bundan sonra Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1953
  • Denizcilik Bankası yük navlun tarifesini yenlefân ayarlıyor Denizcilik ByankeUii y'i& nav lun tarifesini ayar amaya ka rar vermiş ve bu maksatla bir heyet tetkiklere bilmiştir.Evvelce yolcu navlunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakledeni AZ8Z O Z B A Y T Çocuklarım da düşük durumum karşısında ıstırap çekeceklerdir 11 Danilof'a göre işlediği sue hit fenalık değil,bir yanılma eseridir Danilof hât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1953
  • Bunu bildiği munakkaktı.Her halde önünde duran ve çok küçük yazılarım müşkülâtla okuyabildiği anlaşılan kâğ.tta bu da yazılı olmalı Ne diye kendisine söyle line c istıymlu;Üzerinde yapacağı lejırj tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1953
  • It Çelebi Mustafa şaşırarak sevgilisinin boynuna sarıldı ve yanaklarını koklamaya başladı ve 35 Çelebinin şaşkınlığı suda açılan halkalar gibi [gi£tiH$e yayılıyordu,Valiye ce zap bile veremeden geçip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1953
  • Ilazırlıvan Sadi BORA* t 2 3 4 5 6 7 S 9 10 ft 12 1 «Dokuzuncu Hariciye Koğuşu müellifi.2 Kara-ile irtibat yoktur;Cam göz;Çiftin üçte ikisi,3 Güzel sanatların bir şubesi;insan;Sıfat takısı.4' Rumelili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1953
  • GRİ PİN faydalıdır mtüH AGWLARA KARŞI GRİ PİN «34 ad et a i ıhabil »ı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1953
  • Şüphslî görüLn bir öl Um hâdisesi Eyüpte,Kfjjaerbur»1 iz nahiye ©inde Karaağaç maiiahesinde oturan Mehmet Saka adında biri evinde ölü olratf biluaiAustu:Vaki müracaat üzevine hadis* yerine gidilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1953
  • Teke} Vekilişehff*ümİ2Cİ3 Tekel Vekili E/nin Kalafat,dün aaıbaiılri eksprese Ankara dan şehrimize gelmiştir.Vekil,alâkalı daU'elerta t am at l&rda bulunmak âzere bir müd det şebrinriade Salacaktır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1953
  • Tekstil İşçjlerâ kongresi devam ediyor Türkiye Tekstil vj Örme Sanayii İşçileri Sendik aıarj Fede-¦nasyonu kongresine,c?'m de «Eminönü Öğrenıi Lokalinden «ievam edilmiştir.Gündem gereğince,faatiyc ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.08.1953
  • Dumlupmar dâvasında yeni bir safha açıldı [Baş tarafı birincide] yüzbaşı Sabri Çelebioğlu ile a-¡ukatları ve müdahil avukatlar salona alındılar.Lorentzon geçen duruşmalara nazaran çok daha sakindi.Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • Başvekil Izmirde [Baş tarafı birincide] den sonra,sürekli alkışlar ara sında söz almış ve konuşması nın umumî politika durumuna ve partilerarası münasebetlere taallûk eden kısmında şunları söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden veriSen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yaız lı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kaj\lı zarfla Adapazarı As-Sa.Al-Ko-da satın alınacaktır-Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • Orduya tahsisat [Baş tarafı birhtcide] kâleti 1953 yılı bütçe masrafla rina mütenazır olarak Türk Si lâalı kuvvetlerinin her gün artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihzar edilen programa uygun olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • Yirmiiiç Türk esiri hürriyete kavuştu [Baş tarafı birin cidej kamyonu doldurmuş bulunan Türkler derhal yere indiler,ar ka kapıdan geçip hürriyete ka vuştular-Karşılama merkezine sevinç le giden Türk e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • Suikast sanıkları [Baş tarafı birincide]' vasfının bû makaleye göre kalmaması icab ettiğini ileri sürdü.Buna mukabil avukat Faruk Erem müekkilinin» bu makalesinin müdahillik hakkından vazgeçmesini ica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • Türk İngiliz tatbikatı [Baş tarafı birincide!di.Bu tatbikata Amiral Mountbatten'in emrindeki mavi kuv vetler,Glasgow,Bermuda kruva zörleri,Theseus u£ak gemisi,Chequers,Cheviot,Kitts muhrip leri ve Wra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • Sendika ve vazifesi Başmakaleden devam)tereken çalışarak vazifelerini yapmadıkları müesseselerin de iyi neticeler vermesi imkânsız dır-tş saatinde vazifesini yapa cak yerdeı hüsnüniyetle,işçiye yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • AZ FAKAT OZ YİYİNİZ 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BİSKÜİSİNOE 470 kalori olduğunu unutmayınız.9fekUiîertmiz bütün dünyaca tanınmış İtalyan meşhur BCJIXiO-A.fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • Millet Partisi [Baş tarafı birincide] nuşan genel yönetim kurulu üye si Ahmet Oğuzun «halkı kanun lara karşı gelmeye teşvik ediej mahiyette olan konuşması,îs tanbul C.Müddeiumumiliğincc tahkik mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • Sovyet Yüksek Şurası [Baş tarafı birincide] edilmiştir.Şeref tribününde Amerika ve İngiltere Büyükelçileri ila Fransız Maslahatgüzarı göze çarpıyordu.Meclis Reisi Sazn'U",gündemde iki mesele mevcut ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • Ankara Tip Fakültesi Dekir'ığmdan 1 Fakültemiz için kapalı zarf usulü ile bir talebe lokal!binası ve tesisatı yaptırılacaktır-2 Bu işin tahmini keşif bedeli 182 243 lira 06 kuruş olup.geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.08.1953
  • İstanbul Defterdarlığından Kszan ve Cam "imal Mafzem?si Satışı Miktarı Cinsi Tahminen 8 Ton Cam kumu 10 Ton Külçe ve kırık cam 3 Ton Hurda yeşil cam 70 Kilo Soda 50 Kilo Tebeşir tozu 20 Kilo Manganez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğe nden verilen Askerî Kıtaat iiân3arı Kapalı zarfla 20 ton koyun eti 28/8/953 cuma saat 11 de Edirne As-Sa-Al.Ko.da satın alınacaktır-Bedeli 48.000 lira geçici teminatı 3600 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • «wim 90S Minerva^ Dikiş Makinalan uzurfsenelerin,tecrübe 'ihtisasye gayretlelKn'neticesidırJMinerva dünyanınjjn^mükemınel,di kiş v c_naki5 makinalarıdır.5* W "¦Türkiye Münhoıır 4tho»filçu,»»«^Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • Bursa Vilâyeti daimî encümeninden Eeki Ahmet Vefik Paşa Hastahanesi müştemilâtından olan Hariciye Pavyonunun 32000 lira muhammen bedelli yıkılma ve enkazının satışı işi kapalı zarf usuliyle arttırmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • Elektrojen grupu satınalınacaktır Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden Teklif verme suretüo bir adet dizel elektrojen grupu sa* tınalın&caktır.Bu işe ait tekliflerin 21/9/953 paratesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • İstanbul Gümrük Muhafaza 2 no lu Satınalma Komisyonu Başkanlığından Pazarlıkla 6 metre küp çıralı kalas ile 6 metre M3 çıralı tahta alınacaktır.Tahmini bedeli 3120 lira teminatı 468 liradır-Pazarlık 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • i—Yozgat Vilâyeti daimi encümeninden 1 23526.08 lira keşif bedelli Yozgat Merkez kazasına bağlı Haydarbeyli köyünde yapılacak P-5 a tipi okul inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Bu işin geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • wccca TT kıtırın |0 tuwxii 3XCD qczzxi jh EBB E2XZXC ximirx inuxiu HI ?ecece ERXXECQ accE sminm iu;im,i:XZXXXE3 [»ıırjııiiEj^l^ BBS r a i,g bj mmuma UXUUm&IP mıgruFUH 11* uufHimiiMirL hm-minTT amni A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • Atoone şartları I*r.Ex.Seiıelik 42 00 Altı aylık 22 10 ayhk 12 00 Blr ayWt 4 80 Ecnebi m«mleketfeM iki misildi».Nân şartları 2ve3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ye 8 inci sayfa mnt.2,00 TXmesuliyet kabul ıea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • 1 K C V M F 90 Millî Eğitim Vekâleti Tercüme Bürosunca yayınlanmakta olan Tercüme dergisinin 56 ncı sayısı da çıkmıştır.Derginin bu sayısında birçok tercüme örneklerinden başka:Tercümede El altında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • ı^^^y^o PyI!Kambiyo ve esham Kapanış Açılıg Kapanış Sterling 781.781.Dolar 281_280—Fr.Frangı 0.8L 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • s yr s 3İ WSr v i üraP KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI Kremli PURO Tuvalet Sabuna Cildinizi bester.korur,rm u şaUr,taz*lüştirlr ve aÜzeUesUrir.4 uyu,Bol köpüklü-Kokulu aim 100 de 100 aftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1953
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Will Osborne orkestrasından dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Sabite Tur Gülerman 14 20 ö^le konseri Pl.Ambrois Thomas:Mignon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8