Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • EYYAMI E A HUR SICAKLARI BAŞLADI Ağustosla beraber eyyam bahar sıcakları da başlamıştır.Bu suretle zaten sıcak olan ha valar bunaltıcı bir hal almıştır-Bu yüzden İstanbullular bütün günlerini plajlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • Partilerarası siyasî mücadele hızlandı D.P.ve C.H.P.liler dün Aksarayda birer açık hava toplantısı yaptılar Aksaray DP-kongre sinden bf r görünüş l emoirrat Parti ve Cumhuri nan cevaplar vermişlerdir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • İ ANADOLU Yarından itibaren baş-lıyacağımız bu röportaj serisinde Anadolunun ru-hunu.düşüncelerinİF adet-i lerini velhasıl bütün ihti-şam ve benliğini bulacak-siniz.r^T V TW W1 T T T T T T »l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • Bahçekap» yangınının tahkikatına başlandı Milyonlara varan zarara ve yangının sebebini tesbtf îçin ehlivukufa ihtiyaç görüldü Tahkikata el koyan Müddei umumi Yardımcısı Niaat To-kuz,dün saat 9 dan akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • Dün Kore'ye hareket eden Foster Dulles F.Dulles Koreye hareket etti DuHes,Kore'de Sygnman Rhee ile Amerika ve Kore aramada yapıla c^a güvenlik andlaşmasını müzakere ı^ı-ıı edecek Vaşington,2 AP.Dışişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • Yeni dış ficaref rejimi Geçen hafta içinde Ankarada yapılan toplantılarda bu hususta mühim hararlar altndı Ankara,2 A.A.Şehrimiz geçen hafta içinde yeni rejimin hazırlanması yolunda sarfedilen çok tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • Gayri meşru arsa satışı Bazı inşaat şirketlerinin kendilerine ait olnuyan yerleri sattıkları iddia ediliyor Son zamanlarda şehrimizde in gaat şirketi namı aırmda,tak sitle satış yapan teşekküllerin ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • TEKSİF GENEL KURUL TOPLANTISI Türkiye Tek stil ve Örme Sanayii işçileri Sendikaları Federasyonunun Genel Kurulu yarın Eminönü talebe lokalinde toplantılarına başlıyacaktır# Resimde» üçgün devam edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • Yüksek komuta,heyetin değişiklik yapılmıyor Seyfi Kurtbekîn istifasından önce tahmin edilen değişiklik tahakkuk etmiyor Ancak iki general arasında tayin yapıldı Ankara,2 Milliyet)Yük sek komuta heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • Menderes Denizlide H.P.ye cevap verdi I.M M Halk Partisini samimî,gayrisamimî olarak ikiye ayıran Başvekil:Onları geçici bir sar'anm nöbetleri içinde telâkki ediyorum Jdedi u Başvekil,6 veya 8 ay sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • Malatya suikastının muhakemesi başlıyor Ankara Birinci Ağırcaze Mahkemesinde yapılacak duruşma İçin gerek i tedbirler alındı Ankara,2 Milliyet)Malatyada Vatan Gazetesi Başmuharriri Ahmet Emin Yalmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • Başvekil Churchill Churchill vazifesine başlıyor İngiliz Başvekili dün Eden ve Lord Salisburyyi davet ederek milletlerarası son durumu gözden geçirdi Londra,2 A.A.İngiltere Başvekil Sir Wiston Churchi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • Dünya Beden Eğitimi kongresi dün toplandı Maarif Vekili Rıfkı Salim Burçağın nutku ile açılan kongreye 26 muhtelif memlekete mensup de'ege katılıyor Dünya Üçüncü Beden Eğiti-Birleşik Devletleri» Arjan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1953
  • ^Ui^t^WUti »x Bugün şehrimizde havanm bahleyin bulutla müteakib açık geçeceği,sühunet derec*sinde değişiklik ohnıyacağı tahmin edilmiştirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.08.1953
  • YAPRAK «HaL^'l^dokunan teferruat oyun havalarr ian Avşar ta/eyen:Günlük hayatımızda bize teferruat gibi gelen ba zı icraat noksanları var ki esasa tesir eylediği İnkâr edilemez-İkinci hattâ üçüncü der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • POLİSTE it Şişlide Eşrefefendi sokağında 4/1 numarada oturan Fahri Leçe adında bir genç,ayni yerde oluran Cemal Muşlu admda birini,bir alacak meselesinden dolayı sopayla başından yaralamış tır Sanık y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • K I SA HA BERL1R Kömür tevzi ve satış müessesi tarafından yapılan kok kömürü satışları devam etmektedir.Halkın mühim bir kısmı kömürlerini almış bulunmakta diri arif Aylardanberi tamiriyle uğraşılan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Hie.3 Ağustos Km 23 Zilka 21 1953 Tem 1372 Pazartesi 1369 1 VAKİ İT VASATÎ EZAXI i Güne 4.58 9.34 1 Ogle 12.90 4 56 1 Ikind t 1615 8.51 Aksa m 19.23 12.00 Yatsı 2113 1.48 îmsa k 2.57 7.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Vitaminlerden istifade etmeni JNÜN İMİ LEL ilerden istifade etmeı Vitamin denilen gıdaî unsur insan için zaruret derecesinde lâzımdır-Gelişme ve üremeyi temin hususunda da tesiri büyüktür.Dr.RECEP FER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • THRK1 YE IS BAN KASI HAKLAT q.2'^aCustos A IS ÇEKİLİŞİ ^TBAHÇEll CtT Sfl-«»^Kfi iff tW ÇEKİLİŞİ OflAHÇELI Ef^SI Z3 I PAPiyjf^ MİYfLBPİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Adlî Tabipler müşkül duruma düşürüldü Yeni kanım gereğinee hastaya bakamıyatü t&bjp3er bu maddeyi tenkid ediyoriar «Adlî tababeti cazip bir şekle sokmak ve memlekette bu branşın ehemmiyeti»!belirtmek»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Kilo si© karpuz satışı büyük rağbet görüyor Belediye tanzim satış yerlerinin sayısı,son defa açüınlarls 22 ye varmıştır.Bu arada M:sır çarşısı kapısındaki tanzim satış yerinde yapılan kilo ile Karpuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • I HALKIN Bir doktordan bek'eraümîyen haraket Kadıköy de oturan Naciye Aydın adındaki okuyucumuz yazıyor:Küçük kızım Ülkü boğmacadan rahatsızdır.28 temmuz sah günü bir kriz geçirdi.Doktorumuzun boy le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Belediye seçimleri Belediye daim!komisyon ve diğer komisyon seçimleri 1 eylülde yapılacak Belediye Daimî komisyonu ile diğer komisyonların seçimleri 1 Eylülde yenilenecektir.Bu münasebetle bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Şehrimizde bir Alman liseli açılıyor Şehrimizde yeni oir «Vl-naı Hsesinin kurulmadı için teşebbüse geçilmiştirönümüzdeki ders yıl nda faaliyete geçecek olan ÜJ sain öğret menleri yakında Almanyadar şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Memleketimizden tütün almak için gelecek hey'etîer Memleketimizde a tütün almak maksadiyle yabancı fvrmalar tarafından yapılan müracaatlar devam etmektedirtsveç,Almanya ve Mısırdan birer heyet,bugünle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Şshrimszdeki Mısırlı gazetecinin basın toplantısı Şehrimizde buıunan Mısır havadis aiansmm müdürü Dr Hüsni Khalitâyı basın mensupla rı ile tanıştırmak m ıks idiyse bugün saat 16 ia Gazetecilet Cemiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Satirimizde modern bir soğukhava deposu kurulacak Gıda maddeleri ihracatı ile meşgul bir tngiıyz firması Vilâyc te müracaat edeıek şehrinizde modern bir sogu.c hava deposu kurmak istediğini oildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Ruh hastası bir delikanlı Tanımadığı kızın saçlarını kesmek isterken onu otuzundan yaraladı Eyüpte,Ortakçılarda,Emmiye Mescit sokağında 25 numarada oturan ve Herko İplik fabrikasında çalışan Fitnat Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • "Bu halifeyi bir çuvalın ağzını çuvala koyup dikeceksiniz 114 Bana kalırsa,şayet düşman silâhlarımız ve adamlarımızla çıkmamıza müsaade e-derse,bu hepsinin en iyilidirfaskaları Hülâgû gibi zalim bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Belediye hastahanele* rind an şikâyet ediiiyo' Son günlerde Be'.Uya hast»" hanelerinden yapılan şikâyetle' artmıştır.Başlıca şikâyet mevzuları o1* ayene ücretleriyle röntgen EÜflŞ?için alınan paralat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Balkondan dUş3n çocuk öldü Kadıköyde Ha".Şükrü sok»' ğında 20 numaıaJj.ocuran Zey nullah adında oiri.ıin bir btiÇU* y.aşındaki kızı Cevda,evin Ü5 katındaki b:ılk rrlan düşere** ağır surette yaralarmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • J t BİLE Sanatkâr Talât Arteme!ici*1 hazırlanan jübile,8 ağustos 19^ cumartesi gecesi Açık Hava 'i'1' yatrosunda yapılacaktır.TÖRENLER •fr Türkiye Kredi Bankası Gaİ»' ta şubesi,bugün saat 10 da tö' re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.08.1953
  • Vicdansız bâr ana çocuğunu yolda bırakıp kaçlı Sultanahmet Cezaevindeki kaı deşini ziyarete siden Servet a dında biri cezacinüı önünde bek lerken yanına orta yaşlı bir kadın gelmiş ve kucağındaki çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Siyasî İcmal Almanya seçimleri Eylülde Batı Almanyada yeni seçimler yapılacaktır* Siya tâ partiler henüz mücadeleye başlamamışlardır» beynelmilel yeni hâdiseler de seçimler üze rinde tesir yapabilir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Otelde büyük bir telaşla Muradın avdetini bekleyen kız,paketleri bir çocuk sabırsızlığı ile açarak içinden çıkan eibiseleri hayranlıkla seyrediyordu.Fakat Veeraa'yı sarilerden vazgeçirmek kolay olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • 10 Ağustos 1953 tarihine kadar Bümerbank'da açtıracağınız 150 liralık bir hesapla Göztepe'de denize nazır buluna?bu ikramiye apartmanı dairelerinden bir tanesi sizin olabilir İdealinize uygun şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Beyaz Saraydan bildirildiğine göre,Cumhurreisi Eisenhower namına Güney Amerika memleketlerini ziyaret etmiş bulunan Milton Eisenhower,önümüzdeki salı gecesi,radyo ve telev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Senatör Taft adına burs ihdas edildi Vaşington,2 A.A.Senatör Varren Magnuson,bugün Ayan Meclisine bir Vinua tasar-sı sunarak müteveffa cumhuriyetçi lider senatör Taft'm hatırası için kanser araştırmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • İbret Aynası BîDaht olanın bağına.Avustralya Amerikaya» Amerika Rusyaya» Rusya Türkiyeye» esnaf belediyeye» Türkiye Rusyaya» belediye halka.Bulgaristan Yunanistana.Rusya Amerikaya.Kısacası,nota* nota»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • yeni hâdiseler çıktı Evvelki gece ve dü Ürdün hududunda Amman,2 AA-Arap Lejyonu Genel Karargâhından bildirildiğine göre» son 24 saat zarfında israil Ürdün hududunda iki hâdise zuhur etmiştir.Dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • İtalya' dâ açlık grevi 1300 mahkûm kendilerine verilen yemeklerin bozuk olduğunu Heri sürerek açlık grevi ilân ettiler Roma,2 A.A.Romada ki merkez hapishanesinde bulunan 1-300 mahkûm,kendilerine veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Arap d:v«et reisleri eylülde toplanıyor Şam,2 A.A.Liva» gazetesinin yazdığına göre,Arap devlei reislerinin iştirak edecekleri bir konferans topla mak için Çiçekli ve Chamoun'un gayretleri mu vaffaniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Çıplak Venüs müsabakası İngiliz na turistleri.yuAtseh duvarlarla çevrili bir bahçede 30 genç kız arasından bir Venüs seçecekler Saint Alban Hertfordshire)2 AA.ingiliz natüristleri bugün gazetelerde çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Hindicini cephesinde faaliyet_Paksane kesiminde girişilen temizleme hareketine memnuniyet verici bir şekilde devam olunuyor Vientiane 2 A-A.Fran sız Laos keşif birlikleri bütün cephe boyunca bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Nahas Paşanın karısı mahkûm oldu Kahire,2 AD Eski Vefd çi başkanlarından Musr.afa Nahasın karısı,eski yolsuzluk ar dan suçlu kimseleri yargılayan bir mahkeme tarafından kocası mn nüfuzunu kötüye kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Yıpranmayan ayakkabı tabanı imal edildi Londra,2 Nafen")Bir tn giliz firması «Dozulmayan ve yıpranmayan ayakkabı tuoani» imal etmeye muvaffak olmuştur.Somerset şehrinde bulunan btı fabrika yüzlerce me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Bir papazın ziyafetinde 25 kişi ^birlendi Roma,2 AA.Veue*!k ¦bölgesinde bulunan Rlvis di Sedegliano'da kasaba papazının kırkıncı yıldönıimi şerefine erilen ziyafette 25 kiji şehirlenmiş olup,ounlaraan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Tetkikler ihtiyarlar İstatistikçilerin bildirdiklerine göre,Amerika'da 65 yaşını aşmış 13 milyon ihtiyar vardır-Gene bu istatistikçilere göre 1980 yılında65 yaşını dolduran ihtiyarın sayısı 24 milyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Mihrinur Demirtaş ile Bestami Törer Yüksek Kimya Mühendisi nişanlandılar.1/8/1953 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • İKTİBAS ile arasında yeni bir M mı—Anglikan kilisesi pazar günü polo oynayan ve hele herkesin önünde şampanya içen Edinburg Dükü aleyhinde atıp tutmaya başladı İngiltere klişesi ile İngiliz milleti ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • Göksu M su bastı Karayazı,2 A.A.Kaza muz Göksu nahiyesinin Zeyno vs Dünden köylerine yağan şiddetli jpağrnur ve dolu «tıc^sı bazı ev ler sular altında kalmıştır.Kaza mahalline derba' yardım ekipleri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1953
  • ¦zzsmeam TÜRKİYE KREDİ Bankası Galata Şubesi Bugün hizmetinize giriyor Galata şubemiz tasarruf hesapları için hususî ikramiye plânında 1 Çok kıymetli 480 M2 lik bir ARSA 2-Çşitli PARA İKRAMİYELERİ 3 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.08.1953
  • Tankla hürriyeti seçen Ç^ko^lovıklar Dir müddet evvel 8 Çekoslovak sahte bir tankla hududu geçerek Batı Almanyaya iltica etmişlerdi.Bu sahte latikı bir otomobil atelyesi sahibi olan Ohlhıg ayrı ayrı p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1953
  • VİRGİNİA MAYO'NUN SON Iloliywood'iin en dinamik kadın yıldızlarından birli de muhakkak ki Virgina Mayodur-Güzelliği kadar acık sözlülüğü ve cana yakınlığı ile de şiih ret yapan Virginia Mayo yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1953
  • HERGİİN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A stanbulun eski âbidelerinden Jüstinyenin heykeli Rivayetlere göre 43-41 kadar yüksek bir sütunun Üstündeydi.Tabii cesametten dört kere büyük yapılmıştı.Bir atın Uz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.08.1953
  • "Tı tiWT ||iTiaiH^i hi' T Boğazı geçme müsabakaları dün yapıldı Rumelihisarı Gençlik kulübünün tertip etmiş olduğu boğazı geçme yüzme müsabakası dün Kanlıca ile Rumelihisarı arasında yapılmıştır.Rumel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1953
  • TARİHÇESİ TEKNİgTTvİBİİTON İNCELlfit İLE Yazanlar:W,Winter bottom L.Gambin Türkcesi:N.Selener 4.ncü dünya kupasında Uruguay,Brezilyayı yenince,Belediye Reisi kupayı kaçırmıştı ı Brezilyada gözde bir f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1953
  • 100 metre dünya rekortmeni Mc Donald Bailey profesyonel hendboîcu oldu Son günlerin en mühim hâdîeesi şüphesiz mcjhut.atlet M.c Don aJ d Baitey'in profesyo nel olmasıdır.Mc Donald 26 temmuz tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1953
  • Otomobil yarışları Nueriburgring Almanya)2 AJP.Almanya Grand Prix otomobil yarışlarını Itaî ya* otomobilcisi Guiseppe Fa rina Ferrari marka arabası ile kazanmıştır-Farina 410.8 kilometrelik mesafeyi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1953
  • Küçükler arası Olimpiyad teşebbüsü gelişiyor 30 İngiliz Galebesinin bu yaz Batı Almanyaya yapmakta dukları ziyaret yeni bir Junior Olimpiyadlarmm HK alım.olarak telâkki edümskt^ir,Londra Atletizm f ^k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1953
  • n atlet karşılaş bitti Günün en iyi derecelerini 200 metrede Muzaffer 22 3 Sırık atlamada Efstratiyadis de 4.12 ile elde 10 la,ettiler Türk-Yunan {Enternasyonal Atletizm karşılaşmalarının ikin cisl Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1953
  • Yüzme sporu büyük alâka görüyor Kıymetli uzun mesafe yüzü dilerimizden Kasım Kart Üniversiteli uzun mesafe yüzü oüsü Doğan Şahinin Anadolukavağından Büytikadaya geçme* üzere Cumartesi güntl yapnu$ old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1953
  • ü/un atlamada kuvvetli Yunanlı rakibini yenerek birinciliği kazanan eski Fenerbahçeli,yeni Beyoğlusporlu Suphi Ural
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1953
  • Türkiye tenis şampiyonluğunu Tek kadınlar finalinde ise Gönül Erk,İfakat Mergeni 6 3,6 1 mağlûp ederek şampiyon oldu Türkiye tenis b ı/incilikieri finalleri dün Tema Eski-'m DağCi lık Kulübü lortların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.08.1953
  • RÖPORTAJ üç buudlu filmleri bizde seyredece Göz erimiz arasındaki görüş zaviyesinin farkı ile polarizasyon flitre vazifeleri gören bir gözlükten geçirilmesi üç buudlu filmin esası olmuşturt)ç buutlu f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1953
  • tarihteki korkunç ^CINAYEİLER^ Nakleden:AZgZ OZBAY Çocuğun doğumuça yakın aşıklar tekrar buluşuyor 9 Diye inledi durdu.Daha sonra iğrenç niyetinin üstündeki perdeyi biraz daha,biraz daha araladı.Âşığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1953
  • Nişanlısını eve almadılar dîye intihar eden kız Kumkapıda Zindandelen sokağında 13 numarada oturan Gün gör adında 14 yaşlarında bir kjz babasının nişanlısı Mustafayı eve almamasmc sinirlenerek,intiham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1953
  • Yakında pamuk ipliği ithaline lüzum katmıyacak Son yıllarda memleketinizde ve bilhassa şehrimizde pamuk ipliği fabrikalarının say Sj çok artmıştır.m Biri Ramide dikeri Tophanede iki iplik faorikas;da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1953
  • Şehrimizde hayvanat bahçesi kurulması kararına bir tîirSîî varıiamıyor Şehrimizde bir hayvan.it bah* çesi kurmak maksadiyle Belediye tarafından yapılajı tetkikle?devam etmektedir.Hayvanat bahçesinin G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1953
  • Düzmece MUSTAFA,HASANS Etraf parlak bir güneşle aydınlanmıştı,koyu gölgeli köşelerden kuş sesleri geliyordu 33 Bir de benim işlerim düzelse,seni hükümdarjçe yapabilirim!Düğünden f-jin'a arzularına dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1953
  • Hazırlıvan Sadi HOR AX f t 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t 2 3 4 5 e m.m aSy.Hat 7İ 8 9 I.10 11 2 I Solium sa "a:1 Fena adam iki kelime)Ülkemizin başında Meryemin sonundadır.2 Chateanbriand'ın bir eserinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1953
  • Buna ragmen,i-işin nut sus bir yudumua jçc bardağını tekrar JoUluc^j.Spencer!Karısına anlamamış g:bı baktıktan sonra sor y.Ne var?Christine ısrara cesaret edomedi.Amcazademi as sabahlayın posta ısrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Gayrî meşru arsa satışı [Baş tarafı birincide] fından büyük ıagöet gören bu şirketlerden bir ikisinin gnyrı meşru yollara sapara* hilelj satışlarda bulunduklinudAu şikâyet edilmekte^'riddiaya göre ou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • RÖPORTAJ Üç buutlu filmler Baş tarafı ncı da)esas üzerine bina edlimistir.Bun da hayal,şimdi sej retti*iraifc sinema perdesıam bir kaç misli büyüklükte bir ek-'ana üç ay-£i kamet anın ayn ayrı zaviyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Fuat KöprülU Ankaraya gitti Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Hariciye Vekili Fuat Köprülü,yanında eşi olduğu halde dün akşam Ankaraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Churchill vazifesine başlıyor [Baş tarafa birinriılel Lord Salisbury Sir Vinston Chu?chill'in misafiri îLara't sa'ı gii nüne kadar Başvekı a evndt kalacaktır-Ayni kaynakların hiUKıdjklerine göre Sir W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Bayar dün Yalovaya avdet etti Bursa,2 A.A.ReiSiciım hur Celâl Bayar oacab *rlerinde Demokrat Parti Media Grupu Başkanı Hulusi'Koynui 3tîrs£ Mebusları ve öursa valisi olduğu halde,Uludağa çıkmıştır.Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Kuduz bir köpsk karakola sad di Dün,kuduz bir köpek Topkapı Sarayı karakolundan içeri girmiş ve vazifesi başında bulunan Bekir Kesebir adında bir polis memurunu sol ayağından ısırmıştır.Müteakiben etr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Dünya Beden Eğitimi kongresi dün toplandı [Baş tarafı birincide] geleri davetliler ve basm men supları hazır bulunuyordu.SELİM ŞIKKI TARCANTN KONUŞMASI I Kürsüye gelen Türkiyenin en eski beden terbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Partilerarası siyasi mücadele hızlandı [Baş tarafı birincide J Biz gerek muhalefette ve gerek iktidarda hiç bir riiman mahkt meye intikal MBıf bir durum üzerinde mahkeme karuiarna iti raz etmedik,polı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • F.Dulles Koreye hareket etti [Baş tarafı birincidel Robert Stevens ve diğer Dışiş leri Bakanlığı şahsiyetleri bulunmaktadır-Resmen bildirildiği veçhile.Dulles'in bu seyahati yapmak taki maksadı Syngnm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Ruslar sulh konferansını teklif edecek Londra,2 A.A.I Empire Nevs'in diplomatik yazarına g'ö re,Sovyet Rusya soğuk harbe son vermek için bauHara,ço*c heyecan verjci bir teuiıta bulunacaktır.Bu konuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Yeni dış ticaret rejimi [Baş tarafı birincide!ıatkan,'odajar ve jarsa'n.birliği reisj Üzeyir Acunduk ve her İki Vekâletin mitte*l*UBU4* ri(y« ni dış ticaret rejiminin ana hat lan ve tatbikatı üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Malatya suikastının muhakemesi [Baş tarafı birinoidej likte Cevad Rifat Atılhan ve Osman Yüksel de tevkif edilmiş lerdi^ Bu mahkeme hâkimler heyeti Cemil Millî'nin riyasetinde Atilâ Yurdakul ve Zeki K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Bahçekapr yangını [Baş tarafı birincide] kaldırılmamış olması ve pazar tatili münasebetile aranan şahısların bir araya getirileme mesi,buna imkân vermemiştir.Yangının çıktığı antrepoda çalışan memur.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1953
  • Menderes Denizlide C H.P.ye cevap verdi şuu zorlaştırmak bu vatana hizmet değildir 6 VEYA 8 AY" SONRA SEÇİME GİDİLECEK Acaba biz kendilerine ne yaptık?Bu af kabul etmez kin leri nedendir?Bir siyasî pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • İSTANBUL 12 5?Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle konseri Pl.Giuseppe Verdi:Otel.Jo operasından dört dans,M.t.Glinka:Jota Aragonese.Çalan:Arturo Toscanini id.NBC senfon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılif Kapanış Sterling 781.781_Dolar 281_280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.561 5.60 İsveç Kr,54.12.50 64.12.50 Florin 7368.40 73.68.40 Liret 0.44.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinrîen verilen Asker?Ketaat ilânları Kapalı zarfla Askerî Tıtobiye Okulunda muhteiif tesisat işi yaptırılacak*»-Keşif bedeli 22607.27 lim geçiei teminatı 1695-55 liradır,feales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz için kapalı zarf usulü ile bir talebe lokali binası ve tesisatı yaptırılacaktır.2 Bu işin tahmini keşif bedeli 182 243 lira 06 kuruş olup.geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Kırklareli Daimî Komisyonu Başkanlığından 1 Demirköy kazasına bağlı Karanlık köyünde 20519-83 kuruş keşif bedefli bir flk okul binası açık eksiltme ile yaptıfiteeaktır-2 Eksiltme 5/ağustoe/1953 çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığından Cinsi Miktarı Komple motor Amerikan menşeli Gj-2A modeli 4 adet Kilometre teli iç ve dış 20 adet Komple debriyaj diski Muhammen fiatı Beheri 2000 lira Beheri 12 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • M.S.V.I.No.Lu.Sa.Al.Ko.Bşk.dan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usuli ile satın alınacaktırihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • YENİ NEŞRİYAT ORTA DERECELİ OKULLAR-DA GENEL ÖGREJ.ÎM METO DU VE UYGULAMA Millî Eğitim v'ekâleti.öğretmen kitapları secisinin 14 üncüsü olmak üzere Vedide Baha Fars'ın R.Schorling'den dilimize çevirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • MUUiuet Abone şartları Lr.Sr.Senelik 42 00 Attı aylık 22 10 Üç ayhk 12 00 Bir ayUk 4 W Ecnebi memlekette»» iki misildir.İlân şartları 2 ve 3 üncü myfa sant.4 T.L.7 ve 8 imi sayfa sant.3,99 T.L.riîlânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • YAKUBAL BALIKÇILIK ve TİCARET TA ŞİRKETİ İDARE MECLİSİNDEN Şirketimiz senelik adî Umumî Heyet toplantısı 28/8/1953 tarihine müsadif cuma günü 14 de Eminönü.Balıkhane sokak 33.No.lu merkez yazıhanemizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Konya Âs.Sa.Al.Ko.Başk.lığından Ab ihtiyaç için 2900 ton un larcferılaeaMır.Muhammen fiatı kepek tâli madde ciheti askeriyeye ait beher kilosu 3 kuruş kesin teminatı 11200 liradır-Kepek tâH madde müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Kırklareli daimî komisyonu başkanlığından 1 Demirköy kazasına bag h Kireçnuva köyünde 20515 lira 58 kuruş keşif bedelii bir ilkokul binam açık eksiltme usulü ile yaptırılacaktır.ı i ı 2 Eksiltme 5/ağu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı İçm 4000 M-13 ve 4000 H.19 m/m tamamı 800O metre çeök tel halat 19/8/1953 günü saat 15 de Malzeme MikförJüğünde toplanacak Komisyonda kapalı zarf u&ulile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • r—D O G U B A N K-BUGÜN Kuruluşunun ilk yıldönümüne sizleri davet etmekle bahtiyardır.15 ağusfos cumartesi öğleye kadar Bütün Şube ve Ajanslarımızda En az 100 Liralık hesap açanlara ve mevcut hesaplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğünden Toprak ve İskân teşkilâtı için 75 adet portatif çadır satın alınacaktır.Portatif çadırların muhammen bedeli 33.000 liradır.75 adet çadır için geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Yozgat Vilâyeti daimî encümeninden 1 23526.08 lira keşif bedelli Yozgat Merkez kazasına bağlı Haydarbeyli köyünde yapılacak P-5a tipi okul inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır* 2 Bu işin geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Bursa Vilâyeti daimî encümeninden Eski Ahmet Vefik Paşa Hastahanesi müştemilâtından o^ lan Hariciye Pavyonunun 32000 lira muhammen bedelli yıkıH ma ve enkazının satışı işi kapalı zarf usuliyle arttırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Samsun Yollar 7.nci Bölge Müdürlüğünden 1 Samsunda Matasyon mevkiinde Yollar 7 nci Bölgö Müdürlüğü binası kalorifer tesisatı yapımı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 17/8/953 pazratesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Yapı işleri ilânı Çanakkale Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan is birim fiatlarma 15 ttâvfi suretiyle çan sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatına ait olup keşif bedeli 137962.75 liradır.2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.08.1953
  • Zonguldak Belediyesinden Taahhüdün mevzuu Belediyemizce satın alınan eski Halk ,evi sinemasında şartnamesine uygun olarak satın alınıp yeri ne yerleştirilecek sesli sinema projeksiyon makinesi ve tefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8