Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Rusya,hükümetimize yeni bir nota verdi Notada,bundan önceki gibi müttefik donanmaların şehrimizi ziyaretleri hakkında malumat isteniyor Hükümetimizin,hic bîr yeni tarafı bulunmıyan bu notaya cevap ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Ami.Mountbatten eşi ve kızları şehrimize döndü Lady Mountbatten» dün tertip ettiği basın toplantısında mem leketimizdeki inkişafı hayranlıkla müşahede ettiğini söyledi Limanımızda misafir bulun in İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • K:V-i:İ-^M:M:Dün törenle İşletmeye açılan Yeşilköy hava alanı ve terminal binası Foto Sami önemli)Yeşilköy yeni hava meydanı dün açıldı 22 milyon liraya mal olan meydandan her bir buçuk dakikada bir u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Amerika iki denizaltı veriyor Vaşington,1 A-A.Ame rikan Ayan Meclisi bugünkü toplantısında 5 sene müddetle Türkiyeye ödünç olarak iki denizaltı verilmesi hususunda kanun tasarısını kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • C.Bayar Yalovaya dönüyor.Reisicumhur dün Karacabey ve Oıhaueli'ni ziyaret etti Bursa)1 Milliyet)Reisicumihur Celâl Bayar bu sabah Haradan» Karacabey'e gitmiş ve halk ta-I rafından tezahüratla kar-I Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • ATLETİZM MÜSABAKA-LARI Türk Yunan Enter nasyonal atletizm müsabakala rina dün Fenerbahçe Stadında başlanmış ve ilk günü lehimi ze neticelenmiştir.Yarışmalara bugün de devam edilecektir-Müsabakaların t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Sevgilisini rüyasında görmek istemiş İlâcın tesiri ile uyuyan genç bir kız gözlerini açınca kendini büyücünün kolları arasımla buldu Adliyeye garip bir hâdise intikal etmiştir.Seher adında oir ganç kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Sokağa ateş eden bar artisti Ankara,1 Milliyet)Şehri mizdeki barlardan birimde çalıgan Cemile Güney:ıdmda bir bar artisti dfün jece saat 24 sıralarında kaldığı otelin pencere [Devamı Sa.7 Sd.5 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Sirkeci dün gece büyük bir yangın tehlikesi atlan Denizbank'a ait 5 katSa bîr antrepo yandıktan sonra ateş söndiîriiidii Sirkeci,dün gece blyW:bir bastınlabilmiştiryangın tehlikesi atlafcnuat.r.Yangın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Ankara İstanbul iren hattı açıldı Er/urum Haydarpaşa postasına ait vagonun Estiiîkenİ Maîıköy arasında yoldan çıkmasiyle kapanan Ankara İs* tanbuî tren hattı,arızanın.giderilmesi ı;zerine dün tekrar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Bir kadın fecî şekilde öldü Ankara,1 Milliyet)Bugün Yenigehjr semtinde tüyler ürpertici bir hâdise cereyan etmiş,genç ve güzel bir kadın diri diri yanarak ölmüştür.İzmir caddesinde otu.an v :Toprak Of
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Büyük bir kasırga Tokyoyu tehdit ediyor Tokyo,1 A.A.W%/Ok bir kasırganın Tokyoya yailaşmsâ ta olması üzerine Birleş:k Ame rika hava kuvvetleri ktmutanlığı,bütün nakliye uçaklarının başşehir civarındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Churchill,işlerinin bir kısmını Edene bırakıyor Eden,Başvekil Yardımcısı olacak Dışişleri Vekâletine Salisburynin getirilmesi'muhtemel Londra» 1 A-A.Siyasî kada yakm mesai arkadaşlamahfiHerde» Sir Win
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • W* Vrv' l Bugün şehrimizde havanın sabahleyin bulutlu müteakiben açık geçeceği,sühunet derecesinde değişiklik olnuyacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Ege bölgesinde siyasi faaliyet hararetlendi MBBB Başvekil dün îzmirde C.H.P.lilerle görüştü.Bugün de Denizli D.P.kongresinde mühim bir nutuk söyliyecek îzmirde D.P.liler bugün bir miting yapacaklar İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Amerika i Sovyet gerginliği Bir Rus uçağının düşürii'düğttne ait iddialar reddedildi Vaşingrton 1 R.A.A.SiT yetler bugün 27 temmuz günüdört Amerikan avcı uçağının Çin Kore hududu y akınla.nda bir Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1953
  • Panmimjom'daki mübadele yerine sevkedilen kızıl esirler Korede esir kafileleri mübadele yerine gidiyor 28 temmuzda memleketimize hareket eden kafilemizin tam listesini bildiriyoruz Munsar,1 AA.Pekin r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.08.1953
  • MZA9 **MBf7&ER Lâtife lâtif gerek Bülbülün çektiği Borazan Tevfikle musahip Mizahî muharrirlik olsun karikatüristtik olsun öyle zannediyorum ki tahrir ve tasvir keyfiyetinin en zor tarafıdır.Mizahi mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Hie.2 Ağustos Rı» 22 Zilka 20 1953 Tem JS72 Pazar 1369 VAKİT VASATİ EZANİ i Gün*ç 4 57 9.32 öfle 12.20 4.55 İkindi 1615 8.50 1 Atşa.n\19.26 12 00 i Yatsı 21.14 1.48 İmsak 2.56 7 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Pamuklu dokuma sanır yi ink ş f ediyor Son iki yıl zarfında memleketi mizde ve bilhassa cehrimi?do hu susî teşebbüs tarafından işleti len pamuklu «fokuma aar'.adedi çok artmış ve pamuk lu dokuma sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Fransaya yapsan «ıralıyor Bu yıl Fransaya yapılaa ithalât ve ihracatımızda hir mıktaı düşüklük olmuştur.1952 senesinin ilk altı ayınia Fransaya 102,9 mil ton ira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiş ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Piyasadaki durguntak Kore mütarekesinin dünya pi yasalarına tesir ettiği ve umumi bir durgunluk başıad,^ı bildirilmektedir.Bu arada aynı sebepler d zayisiyle—şehrimiz piyasalarında hasıl olan durgunlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • ng\V\z dsnizcilörina halk tlirklileri dinletildi Dün saat 16.30 da limanı mızda bulunan İngiliz donanma sına mensup Theseus uçak gemi sinde halk türküleri s-ınatkâr'arı Necati Basara idareinde;d ku ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Şahrîn temizlik işleri akladı Şehirdeki temizlik amelesinir mühim bir kısmının yaz nravs:mi dolayısiyle memleke'-Virine gitmesi karşısında temizlik işle ri bir hayli aksamıştır.Bu yüzden halk devamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Mesken buhranının önlenmesine çaUşilıyor Şehıimizdeki mesken buh.*anı m önlemek için ilgililer bazı teşebbüslerde bulunmaya karar vermişlerdir Mesken dâvasını hal için teşkil edilen k mıisyotj Z\sahif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Marsilya fuarı Memleketimizin fuara iştirake karar verişi Fransada memnunluk yarattı 13 eylülde Marsilyada açıla cak olan enternasyonal fuara memleketimiz de davet edilmiştir.Bu davete Ekonomi ve Ticı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • I ¦Ma HALKIN SESİ V,Alınan cevaplar Belediye Neşriyat ve İstatistik Müdürfjüğünden aşağıdaki cevapları almış bu lumıyoruz:Gazetenizin 14/7/1953 ta rihli nüshasındaki «Gene köpek derdi» başlıklı yazını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Dilencilerle kat'î mücadeleye girişildi Yakalanan ve b&danî sakat.'ığı olmayan dilenciler yol inşaatında çalıştırılacak Son günlerde şehrimizdeki di lencilerin,evvelki yıllara naza ran,görülmemiş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Buz fahrikasındakl tesisat venüeniyor Otuz seneden beri farljyette bulunan "ve bir çok kısımları yıp ranmış olduğundan rs'.ihsalâtı azalan Karaağaç buz fabrikası tesisatı bu yıl 1.286.000 liraya yenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Talebe Birliğinin şiir m Usa bak a sı Milli Turk Talebe Birliğinin İstanbul Fethinin 500 üncü yn ûünümü münasebetiyle tertiplediği şiir müsabakasınla derece alanlaia dün saat 15 de mükâfatlan tevzi ei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Sarıyerde serseri bir mayin bu'undu Sanyerde Kısırlçayı k»yü ile Tahlisiye arasında,sdiı«lde serseri bir mayın görülmüştür.Maym,muhafaza alcına alınmış ve tahribi jçin alâkalılara e mir veı ilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Kemal Aygün şehrimize aaldi Emniyet Umum Mü/Tir vekil;ve Ankara Valisi Kema-Aygün,dün sabah saat 10.40 la jjeakle Ankaradan şehrimize jalmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Banliyö trenleri Subay,polis,talebe ve öğretmenlere yapılan tenzilâtın kaldırılacağı habari yalanlandı İktisadî Devlet Tevekkülü haline gelmiş olan D.Df Yolları İdtıesi daha rasyonel bir çalış maktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Belediya hskimine hnkarat etmîs Kadıköy Belediye Hekimine makamında hakaret etmekten sanık Avnj Berk adınci bi'i,dün Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmasını müteakip tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Üniversite ve yüksek okuliar^n imtihanları Üniversite,Yüksek Oku» ve prta tedrisatla,şenimizde ilk okullarında eylü] dönemi imti nan hazırlıklarına baStaaauftif üniversite ve Yüksek okullain imtihan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • MSSi&Üararast beden eğitimi ko«ıar«t^î Milletlerarası Üciinüc Beden Eğitimi Kongresi bu sajah Yu dızda Şale köşkünde Miiî Egi tim Vekili Rıfkı Salim Burç xkin bir konuşması ile çalışmalarına başlayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • 5S7 hacı nare»z5di limanımızdan ayrıldı Denizcilik Bankasının Çorum apuru 567 hacı namzedini ha mil olarak Suudi Arabistan'a git mek üzere bugün saat 11 de limanımızdan ayrılmışta.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • İdarî fismler korsgresîst?hazırlık 6 eylül pazar günü cehlimizle toplanacak ve 14 eylül akjamı na kadar devam edecek ola ı Milltelerarası İdarî tlimleı" Kon gresi için yapılan çalınmalara hız verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • KISA Dün limanımızdan muhtelit memleektiere 382.908 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştir.Alâkalılar tarafından bildiri!diğine göre bu yilki akaryakıt ithalâtı 50 milyon lirayı bulmuştu^ Anadolı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • P ff IJ S T E Peruzat Erdenler adında olr kadın yankesici,Kulaksız cadde sinde 86 numarada oturan Hikmet Selçuklar adında birinin 280 lirasını,çalmıştır.Sanık yakalanmıştır.Gııreba Hüseyinağa mahalles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • ~fç Türkiye Tekstil ve Sanayii İşçileri Sendikasının yıllık kongresi 4-7 ağustos tarihlerinde eski Eminönü halkevinde yapılacaktn\TOPLANTI P.T\T.Meslek Okulunu Bitirenler Derneği mensupları,yarın saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • KIRBUÂDAN 6alRMAfAY& Benim dostlarım şimdi ne yapacağız?Düşman Bağdadin surları önünde 113 Bu mezhep taraftarlaıma MCte zile denilmiş,Halife Hıristiyan*j larla bu meslek mensuplarına kıymet vermişti^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.08.1953
  • Çoktanberi beklenen Kore mütarekesi,bilindiği gibi,artık bir emr-i vaki oimuştur.Bununla beraber,37 ay süren Kore harbi büsbütün sona ermiş sayılamaz.Kore harbinin sona ermesi için Kore barışının yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Siyasî İcmal Taftın ölümiu Birleşik Amerika Ayanında Ohio eyaletini temsil eden Till t kısa bir hastalığı müteakip New York'da vefat etti Baba oğul Taftİar son yarım asırda Amerika devlet işlerinde mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • İrgî'tsre'ds ırahsu!yağmurdan büyük zarar gördü Londra,1 A.A.J t^ıltere nil.güney yarısında devanı eı?en giddetli yağmurlar çiftliyi er.diçeye düşürmüştür.3u sene mahsulün çok güç kaldırılabileceği Sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Bankası GALATA ŞUBESİ Yarın açılıyor Galata şubesinde hesap açtıracaklar için hazırlanan hususî ikrmiye planımızda;1 Bahçâlj evlerde Su ve elektrüı tesisatı mevcut Londra asfaltı üstünde kıymetli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Johannesbourg garında 15 vagon yandı Johannesbourg,1 A.A.Dün gece Jchannesbourg garında çıkan bir yangın 3 üncü nıev ki 15 vagonun yanmasına sebep olmuştur.Vagonlardan birinde uyuyakai mış bir yerli,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Avrupa güvenlik sistemi Adenauer» Sovyetleri içine alacak bir güvenlik sisteminin Avrupa'da sulhu teminat altına alacağını söylüyor Bonn,1 AA.Batı Almanya Başbakanı doktor Kon rad Adenauer,bir basın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Ben ayakta fazla Kaiıp yciv.I maniak için bastona dayanıyorum,o isekocman Kuyruğunu mermerleri kırarcasma s ilhyc r Kaç senedi tanıyanını,bir gün lıasta olduğunu,görmedim.Timsah geyiği derisine kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • İtalya da ameleleri 3 toprak sahipleri mücadelesi Roma,1 A.A.İtalyan zl raat ameleleri ile toprak sahip leri arasında Ravenne bölgesin le yeni ziraat kanunu geregŞnce istimlâk edilen araei ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Sö te'de yeni bir çimento fabrikası kuruluyor İzmir,1 T.H.A Soke na hiyesinde yeni oir çimento frîbrt kasının kurulmadı karar,aşt-rıimış bulunmaktadır.17 milyon liraya mal olacak olan bu fabrikanın bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Kısa harici haberler it AMERİKA Önümüzdeki üç yıl içinde Birleşik Amerikaya 214.000 mülteci kabul edilmesine dair tasarı dün Temsilciler Meclisinde tasdik ve kabul edilmiştir.İf İNGİLTERE Harbiye Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Ti t a n ik çıkarılıyor Bir İngiliz kurtarma gemisinin Titanik'in battığı yerde esrarengiz çalışmalar yaptığı bildiriliyor Londra.1 A.A)İngiliz Amirallik Dairesine ait «Help» adındaki kurtarma gemisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Bir atom casusu evlendi Cambridge İngiltere)1,AP)1946 senesinde atom ca susluğu suçundan hapse mah kûm edilmiş 42 yağındaki İngiliz alimi Alan Nunn Maj Hildegaıde Pauline Ruyh Broda adın da yine ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Taft'a resmî cenaze töreni yaran yapılacak Vaşington,1 AA.Dim ölen Ayan azası Robe't T af ti n hususî kâtibi M.Tac MartiıJ,kendisi ile görüşen bir parlâmen to gurubuna müteveffa için pa zartesi günü V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Rita Hayworth Rita'mn yeni aşkı Rita Hayworth'un şarkıcı Dick Haymes ile sevişmekte olduğu bildiriliyor Hollywood.«California»,1 AA)Bn.Dick Haymes.Rita Hayworth'un kocası ile yeni bir maceraya atılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Deniz kazalarına kurban gitmemenin basit yolları Yaz gelince dünyanm hemen her sahil şehrinde binlerce deniz kazası olmakta,binlerce insan boşu boşuna can vermektedir.Halbuki bazı pratik tedbirlaHe bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • FIKRA AİİŞ Aynı afişlere bucak merkezlerinde de,köylerde Je rasthyabilirsûaz.Bunlardan bir kısmını İsianbuldan hatırlıyabilirsiniz.Meselâ hacı namzedlcrıne ucuz,rahat,süratti ı^oYulıık vaadeden bir ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Amerika-Isp andiaşması hazırlandı Amerikaya İspanyada hava ve deniz üsleri sağlayağak anlaşma imzalanıyor Vaşington,1 A.A)inanılır kaynakların bildirdikleri ne göre» Amerikaya İspanyada hava ve deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1953
  • Garip bir son arzu Bir İtalyan köylüsünün cenaze merasiminde vasiyetnamesine uyularak çalgı çalındı ve dans edüdi Koma.1 AA.Cervia köylülerinden bir ihtiyar cenaze merasiminde valsler çalınmasını ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.08.1953
  • Haydarpaşa-Ankara yolu bîr gün kapalı kafcfı Dünde bildirdiğimiz gibi Haydarpaşa Erzurum treni evvelki gün.Balik^ Esenkent arasında yoldan çıkmıştı.Aynı gün Toros ekspresinin de l/mitte arıza yapması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Katline ferman çıkan vezir Ferhad Paşa Oâraanh tarihinin takdire değ Dr vezirlerinden biri iken düşmanlarının hilesi ila katline ferman çıkmıştı Bütün çocukluğu ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1953
  • Pat Wayne'nln bir müddetten beri çevirmekte olduğu «April in Paris Nisan'da Paris» adlı müzikal renkli filmin son sahneleri de çevrilmiştir.Pat Wayne kısa bir müddet İstirahat ettikten sonra yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.08.1953
  • Türk-Yunan enternasyonal atletizm karşılaşmasının ilk günü lehimize sona erdi 100 metrede,yüksek atlamada,3000 metrede uzun atlamada ve bayrak yarışında birinci olduk 9 Yunanlı atletin iştirakiyle yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1953
  • ^M^^TEKNlfi VE DTÜN iNCELlfiLJLB Yaaaular:W.W inter bottom L.Gambin Tlirkce&i:N.Selener Amerika takımmsn Ingiltereyi yenmesi hayretle karşılanmıştı 20 İngilizler bu seyahate bir eğlence,bir gezme ves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1953
  • I CÎHAT AKMAN Fenerbahçe İdarecileri Fenerbahçe ve millî takımın eski kalecisine takımın antrenörlüğünü vermek tasavvurundadır F.Bahçe antrenörü aya gidiyor Cihat Arman'tn yerine antrenör olması mtaht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1953
  • armam kupası yüzme yarışları Su Sporları Ajanlığının tertip ettiği «Marmara K apaşı» yüz me yarışları dün saat 10.30 da Lido yüzme navuzunda ya4itîdj.118 müsabıkın iştirak ittiği yd rışlarda şu netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1953
  • Beykoz sahasında bu hafta yapılacak maçlar o-Transfer ayının nihayete ermesini müteakip kulüpler yeni aldıkları futbolcuları denemek üzere hazırlık*" maçları yapmağa başlamışlardır^ Bu cümleden olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1953
  • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında yapılmakta olan Türkiye Tente birinciliklerinde* bir görünüş m H »a«W nncıııgı Nazım Barı gerek teklerde g&rek 'çift erkeklerde ve muhtelitte finale kaldı Teni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1953
  • Yaşar Karahan dün Modadan Kınalıadaya yüz 1ü Kadıköyspor yüzme takımından Yaşar Karahan dün 14.57 de Modadan denize girecek 2 saat 27 dakikada Kınalı adaya vaaıl olmuştur Yaşar bu birinci tecrübesi es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1953
  • BU GECE TAPILACAK BASKETBOL KARŞILAŞMALARI Bu gece Kadıköyspor sahasında saat 20 de Modaspor genç takimiyle Aramyanspor A takımı saat 21 de de Kadıköysporla Ankara Mülkiyeliler Birliği karşılaşacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1953
  • Transfer ayında kulüp değiştiren oyuncular Dünkik oüKhudttn devam)GALATAYA GİRENLER ismail Öksüzler Kasımpaşa)Şaban Şahinoğhı Kasımpaşa)ALEMDARA GİRENLER Cafer Aralan Vefa)Necip Elektrik)Selâhattin İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.08.1953
  • I RÖPORTAJ Yeşilköy dünyanın sayılı merkezlerinden biri oluyor Yakın Doğu ve Balkanların en mükemmel hava merkezlerinden biri olan Yeşilköye artik her 3 dakikada bir uçak inmesi kabil olmuştur.Kem»!Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1953
  • Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğünden Toprak ve İskân teşkilâtı için 75 adet portatif çadır satın alınacaktır.Portatif çadırların muhammen bedeli 33.000 liradır 75 adet çadır için geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1953
  • Sakın içme,eğer »en de ona çekensin.Annesinin bu sözlerinden o ka dar korkmuştu ki yirmi beş yasından evvel ağzına bira bile vurmadı.Onu,muayyen ahlâksızhklandan,sarih tehlikelerden ziyade ne olduğu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1953
  • Sahip ve Başmv harriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1953
  • *V^*2S i Nakleden;AZU OZBAY Vays'ın servetine konmak için onun ölmesi lâzımdı 8 Engerek ruhlu *ad;n dilber misafirini elinden geldiği kadar kocası ile başba^a bırakmakla işe başladı.Derken Vays'la gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ Yuvanoviç muhakkak bir zaman içinde olsa imparatorun elinden kurtulmuştu 32 Yuvanoviçin buğulu üzüm göz lerı ıslandı,dudakları titredi,burnunun ucu yandı.Zavıdı kız şu halinden fena ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1953
  • Eazirhvan Sad)BORAS 8 9 10 11 12 olsan sala:1 Ağaç kökü;Faraşın kardeşini vazifelendir.2 Hicap et;Kamer;Bulaşıcı,3 Soru eki;Yaslan;Fransızca bir harfin okunuşu.4 Kahvaltıda ya pılır 5 Güzel;Matem.6 Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış 1 Kapanış Sterling 781 781—Dolar 281_280.30 Fr.Frangı 0.8!0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6(5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret V 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.08.1953
  • Akıl Hastahanesînde ölen adam Dursun Kazancı adınla bir genç bundan beş gün önce Bakırköy Akıl Hastahanesinde ölmüş ve Adalet Doktoru rafından yapılan muayenesinde vücu dünde kurşun yaraianna benzeı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Bir balıkçı iki kişiyi yaraladı Balıkpazarinda balıkçılık yapan Şükrü Ayten adında bir sabıkalı,birlikte içki içtiği Hail] Şükrü Tay ve Yak up Pişkin a dında iki arkadaşı ile saıhjyluk yüzünden kavgay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • iran'da şiddetli fırtınalar Tahran,1 A.A)Badol sar yakınında Hazer bölgesinde birkaç günden beri hüküm süren şiddetli fırtınadan şimdiye kadar 26 ceset bulunmuştıu\Bundan başka 80 aile ka yıp addedilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Ami.Moutbatten [Baş tarafı birincidel Bandırmadan şehrimize 1önmü$ lerdir.LADY MOUNTBATTRMN BASIN TOPLANTISI Şehrimizde misafir' bulunan amiral Lord Mountbattenin eş;Lady Mountbatten dün ingiliz sefar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Halk için çadırlı kamp kuruldu Halkın yaz aylarında denizden ucuz bir şekilde istifade edebilmesi için Belediyenin Floryada kurduğu çadır kam pı dün sabahtan itibaren faali yete geçmiştir-Bu kampda ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Yeşilköy yeni hava meydanı [Baş tarafı biriucidel söylemiştir:«i «¦Bugün açılışını yapmakta bulunduğumuz Yeşilköy hava meydanı beynelmilel standart lara göre inşa etmekte oldu* ğumuz meydanlardan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Bir kadın [Baş tarafı birincide] le birden parlamış ve ateviet k sa zamanda banyoyu kaplıya rak genç kadını yakmıştır.Ağır yaralı bir haldi ha-aha neye kaldırılan Ayten yoMa ti muştur.Hâdise hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Büyük bir kasırga [Baş tarafı birincide] dil misleridir.Tokyo şehri hüküm e 4,her hangi bir su baskınını önleme' için tulumba ve mecraları gölden geçinmektedir.Hav.a mutahassısları,t^yfu^ merkezinin,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Sükecide dün geceki yangın [Baş tarafı birincide] halı deposundan çıktığı ınUşılmıştır.Zararın miktarı ve yangın ı:sebebi henüz anlaşılmamıştır.BEYAZEFTAKİ YANGIN Dfln sabah saat iki sula and Beyasatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Sevgilisini rüyasında görmek istemiş [Baş tarafı birincide] tamirde bulunan ir grenci delicesine sevdiğini söylemiş ve ken dişini rüyasında gö-masi için yardım talep etmiştiriddiaya göre,Akif genç kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Ege Bölgesinde siyasî faaliyet [Baş tarafı birincide] il Kongresinde bulunmak üzere bu gece Izmirden ayrılmıştır-Başvekil Adnan Menderes bu geceyi Aydında geçirecek,yarın da otorayla Denizliye gi dece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Sandviç yüzünden çıkan kanlı hâdise Evansville.Indiana.1 A.A)Bugün burada bir san dyiç yüzünden» askerlerle sivil ler arasında çıkan bir kavga neticesinde atılan bir el bombası bir kişinin ölümüne ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Korede esir kafileleri mübadele yerine gidiyor [Baş tarafı birincide] birlikle birçok hediyeler verilmiştir.Bugün Kuzey Koreli Albay Lee ile Amerikan Albayı Friedersdorff arasında bir görüşme yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • ingiliz Mısır görüşmeleri Kahire,1 CAP)Millî Is tikamet Bakanı Saleh Salem dün tertip etmiş olduğu bir basın konferansında İngiliz ve Mısır delegelerinin bir ihzari müzakere daha yapmayı ka rarlaştırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Doğu ASmanyada yeni nlar bekleniyor Toplu olarak Batıya geçecek işçiler aldıkları yardım paketlerini D.Aimanyaya götürecekler Berlin,1 Nafen)Dcğu BerJiuüIer ile Doğa Alman komünist polisi arasında İla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Churchill işlerinin bir kısmını Edene bırakıyor [Baş tarafı birincide] mahfillerde ilâve edildiğine gö re.önümüzdeki günlerde Başbakan yazlık ikametgâhında Anthony Eden ve Lord Salisbury ile görüşecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Sokağa ateş eden bar artisi [Baş tarafı birincide] sinden tabancası ils s *ka&a Rte$ etmeye başlamıştır.Hadise or talığı telâşa vermiş ve kısa zamanda otelin önüne büyük bir kalabalık toplanmıştır.Pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Nudist tedhişçi "eri on evi yaktılar Nelson İngiliz Kolombıyası)1 A.A.Yeni oir îiûdet hare ketine baslıyan Nudi^;tedhişçileri Kootenay semtindo dün gece yangın çıkararaK on eyi yak muşlardır.Rusyadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Demokrat Partinin siyası toplantısı Demokrat Parti Aksat ay teşkilâtı tarafından bug'in saat 16 da bir siyasî toplantı tertip edilecektir.Toplantrfa istanbul Milletvekillerinden Hadi Hüsmen.Fahrettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Tarta ihtilâfı yüzünden ilenen cinayet Ankara,1 Milliyet)B t sa bah Ankaranın ÇubnK kazasına bağlı Karayatalc köyünde bir ci nayet işlenmiştir.Nazif Gürkan ve Ahmet Balcı adında iki Köylü oir ta»-ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Trakyanm müdafaası meselesi Atina.1 A.A-France Presse Ajansı bildiriyor:Yunan Savunma Vekili Kanellopulos Bonn'da yayınlanmakta olan Alman dergilerinden «Parlament» e verdiği ve bu sabah Embros gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • İLÂN Taş İhzarı Yaptırılacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden 1st.BT/Temmuz/lOSS pazartesi günkü ihalesine talip çıkmayan 17900 00 lira keşif bedelli Pcndik-Gebze yolunun 29 000 Km.ocaktan 5000 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Bursa Vilâyeti daimî encümeninden Eski Ahmet Vefik Paşa Hastahanesi müştemilâtından o* lan Hariciye Pavyonunun 32000 lira muhammen bedelli yıkılma ve enkazının satışı işi kapalı zarf usuliyle arttırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Amerika Sovyet gerginliği [Bag taralı birincide] vadafcı Amerikan büy'İK-lçiai Charles Bohlene tevdi euütn'r ve nota bu sabankı Sovyet gazetelerinde yayınlanm^tur.AMERİKANIN* CEVABİ NOTASI Amerika hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Yozgat Vilâyeti de i mî encümeninden 1 23526.08 lira keşif bedelli Yozgat Merkez kazasına bağlı Haydarbeylı köyünde yapılacak P-5 a tipi okul inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Bu işin geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • İstanbul Levazım Aşırrhğintienverilen Askeri Kıtaat ilânları 68 ton Patates kapalı zarfla 17/8 '953 pazartesi saat 15 30 da Çnakkale As,Sa.Al-Koda satın alınacaktır.Bedeli 18700 lira geçici teminatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Celâl Bayar Yalovaya dönüyor [Baş tarafı birincide] tir-Yolda Cebel Güney köyüne uğrayan Cetâl Bayar,koyla* lerie hasbıhalde bulunmuştur.Bayar.OrhaHeline geldiği zaman Hükümet Meydanını dolduran kalab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.08.1953
  • Rusya,hükümetimize yeni bir nota verdi [Baş tarafı birincide] BOĞAZLAR VE RUSYA Londrar 1 Nafen)Ingilterenin Economist» dergisi bu sayısındaki başmakalesinde «Boğazların bekçisi» başlığı altında son S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.08.1953
  • I-D O G U B A N K-YARIN Kuruluşunun ilk yıldönümüne sizleri davet etmekle bahtiyardır.15 ağustos cumartesi öğleye kadar Bütün Şube ve Ajanslarımızda En az 100 Liralık hesap açanlara ve mevcut hesaplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır Deniz Harp Okulu ve Koleji Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına öğrenci alma" çaktır.2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/1953 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Yenice bölgesi ormanlarında mevcuî tahminen 4000 ton karışık odunun istihsal dekovil yoluna nakil dekovile yükleme Uzunkum istif yerine boşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1953
  • Mükellef veya vergi sorumlu-istanbul Defterdarlığından sunun Adı ve Soyadı Fethi Girgiçli Cemil Uluses Mehmet Yaman Üzeyir Güleryüz Rıdvan Gezer Yusuf Dündar Hüseyin Altunvaş Ahmet Aksoy Mecit Gökter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütîhaasısı Pazardan başka her gün sabah saat İO.SO-I'J.ÛO öğleden sonra 14.30-17/00 de hasta kabul eder.İstanbul Divan-yohl No,104_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1953
  • Neşriyat ORG ANON V Yunan klâsaklerinden Aristo nun bu dikkate değer eserinin besinci cildi de çıkmıştır.Profesör Hamîfî Ragıb Atademir tarafından dilimize çevrilen Organon V in fiatı 310 kuruştur.Büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1953
  • A Done şartlan Lr.Kr.Seaettk 42 00 Alts ayhk 22 90 Üsaykk U 00 B»r aylik 4 90 BeasM memleketi*** iki mislidirllAti şartları 2 ve 2 Iratü sayfa saat 4 T.L.7 ve S İMİ aayf e Mint.3.00 TL llâuJBSılsu mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1953
  • OZ YİYİNİZ 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BİSKÜlSiNDE 470 kalori olduğunu unutmaytni2.Bisküileriniz bütün dünyaca tanınmış It^lyanın BULLlO» A-fabrikasının otomatik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1953
  • ISTANBUL 12,57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ¦ve' oyun havaları' 13.30 Orhan Avşar tango orkestrası,Söy leyen:Selçuk Kaskan 14.00 Şarkılar.Okuyan:Perihan Süzeri 14.30 Ne arzu ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Ksfaat iEânları Kapalı zarfla yapılan ihalesine talip çıkmayan Kütahya Hav-er Hzl.Alayında yapılacak olan 38_42 gözlü er helalarının tadilâtına ait inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8