Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sa-l bahleym bıılıutlu müteakiben acık geçeceği,sühunet derecesinde değişiklik ohnıyacağı tahmin edilmiştir.û^?Vv Si fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • Radyoda j bu hafta Ba haftadan itibaren* 'her çarşamba günü» oku-yuculanmıza «Radyoda Bu Hafta» adı altında ye-ni bir sayfa takdim edîyo-ruz-Bu sayfada radyo ile il-gili muhtelif yazılar,ha-herler,rö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • General İhsan Erîç geldi ŞimaK Akdeniz seferini ya" pan Tarsus yolcu gemisi;dün saat 20.80 da,260 yolcu ile limanımıza dönmüştür* Gemi Pirede yük boşaltırken zaman kaybettiğinden,iki buçuk saatlik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • hower.Virginia deniz üssünde yapılan müzakereler sırasında boş zamanlarını golf oynamakla geçirmiştir.Eisenhower buradaki müsabakaları kazanmakla iyi bir golf oyuncusu olduğunu ispat etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • Esrarlı bir ölüm hâdisesi Bir kaç gün önce Bakırköy Hastahanesine yatırılan bir gencin ölümü şüpheli görüldü Müddeiumumilik,esraru bir ölüm hâdisesinin tahkikatUna el koymuştur.Hâdise şudur:fundan bîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • Meşhur Harlem basketbolcularını dün gece seyrettik Dünyaca meşhur Harlem ve All Star basketbol takımları dün sabah ocakla şehrimize gelmişler ve gece de ilk maçlarını oynamışlardır-Spor ve Sergi Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • De Gasperi güven oya alamadı Kabine buhranı halledilemediği takdirde* İtalyada yeniden genel seçimler yapılması muhtemel Roma 28 AP)Bugün Italyan Mebusan Meclisinde müfrit sağcılarla solcular,Alcide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • Ayten Akyol hava alanında ken dişini karşılayanları selâmlıyor Ayten Akyol dün gece Amerikadan döndü 1953 Türkiye Güzellik Krali-j Hava alanında kalabalık bU çesi Ayten Akyol dün gece saat I halk kitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • Kenan Yılmaz M.Savunma Vekili oldu Ankara 28 Milliyet)Seyfi Kurtbek'in istifasiyle açılan Millî Savunma Vekilliğine;bu gön Bursa Mebusu Kenan Yılmaz tayin edilmiş ve vazifesine başlamıştır-Kenan Yılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • i Reisicumhur Bayar,Amiral Motmtbatten ve*lngiffz Büyükelçİsile bir arada t Foto Milliyet önemi» Bayar dün ingiliz amiralini kabul etti Reisicumhur cuma günü Amiral Mountbattan ve aşi ile birlikte Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • Nuri Demirağ'ın dün ifadesi alındı M.K.P.Başkanı,memlekat selâmetine aykırı sözler sarfetmekle suçlandırılıyor Mili!Kalkınma Partisi Bag-Cumhuriyet Müddeiumumiliği ta kanı Nuri Demirağ ve De-rafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • Kremlindeki iktidar mücadelesi şiddetlendi Molotovun Malenkova karşı cephe aldığı bir sırada kızıl ordunun da hükümet darbesi hazırladığı zannediliyor Malenkov'a karşı cephe aldığı bildirilen Molotov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • Yeni Rodos heykeli ovyet Rueyada cereyan eden hâdiseleri ajans haberlerinden takip edenler dev'in şifa bulmaz bir hastalığa tutulduğuna inanıyorlar Memleketi idare edenler aralarında amansız bir mü ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1953
  • Kore cephesinde fam bir sükûnet var mübadelesi I 5 ağustosta başlıyor Kızılların iade edecekleri esirler arasında 288 Türk askeride bulunuyor 12 bin müttefik esire karşı 74 bin kızıl iade edilecek Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.07.1953
  • Mazi ve ati ULUNAY Her sene olduğu gibi bu sene de Çanakkale zaferini tesid etmek üzere eski muharipler-malûlgaziler» t*rih ve edebiyat âleminde tanınmış simalar» gençlik teşekkülleri)yerli ve ecnebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Noksan prim öieyen müesseseler Bazı iş yerlerinde çalışan işçilerin bagh bulundukları sendikalar,işçi sigortalarına müracaatta bulunarak iş verenlerin alınan ücretleri tam olarak gösteremeyerek hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Tramvayların kaldırılması ele alındı Günden güne artmakta olan nakil vasıtalarının doğurduğu seyrüsefer güçlüğünü önleyebilmek için ilgililer yeni bazı ted bir ve karar almışlardır.Alâkalılar trafiklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • POLİSTE if Balatta,Söğütlü Bakkal sokağında 15 numarada oturan İsmail Şaban ve karısı Makiye,idinden dönmekte olan İbrahim Şadan adında biı tütün işçisini bir alacak meselesi yüzünden ba Şindan taşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • K SA HA B E R L E R İc Dün limanımızdan muhtelif Avrupa memleketlerine 367 bin 485 liralık çeşitli mal ihraç edilmiştir.Ekonomi ve Ticaret Vekâle ti,gümrükte kalan mallar hakkında tetkiklere devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Hint filosu bugün limanımızdan ayrılıyor Bir müddetten beri limanımız da bulunan,Amiral N.V Dickin MMP kumandasındaki Delhi kruvazörü,Ranjit ve Tir deatro yerlerinden müteşekkil Hint fi loşu,bugün Akd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Hie.29 Temmuz Ru 18 16 Zilka 1953 Tem 1372 Çarşamba 1389 VAKÎT VASATİ EZANİ j Güneş 4.51 9.24 Ö.le 12.20 4 51 îkindi 16.16 8.47 Akşam 19.39 12.00 Yatsı 21.21 1.51 1 İmsak 247 7.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Deniz kuvve tier ı nrzin ş mdilik iki tersanesi vardır:Haliçteki «Taşkızak» ve îrmit körfezindeki «Gölcü;i tersaneleri.Kuzeyden gelecek bir tecavüze karşı harpte,İstanbul ile Kocael nin eîden Çatmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Van Qolu işletmesi Gölden balık,havyar ve soda istihsal etmek için tetkikler yapılıyor Van Gölünde tetkiklerde bu lunarak şehrimize dönen Deniz cilik Bankası heyetinin Başkanı Reis muavinlerinden Osma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Yeni uçakseferileri İstanbul,Kars ve Erzurum arasındaki uçak seferlerine yakında başlanacak Devlet Havayolları Umum Mü dürlüğü,gittikçe artan ihtiyacı karşılamak maksadiyle Kars Erzurum,Ankara,İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Tarihî eserler restore edilecek Vakıflar Umum Müdürlüğü ta rihî eserlerin etrafını çiı-kinleştiren engelleri ve harab olmaya yüz tutmuş bulunan kıymetli eserlerin restore ettirilerek muntazam bir hale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • HALKIN SES Elektriksiz sokaklar Sirkeci Alay Köşkü caddesi çkmaz sokak 13-3 noda oturan Mehmet Tozoğlu adnda bir vatandaş,dün gasetemize kadar gelerek aşağdaki şikâyetini anlattı:Bizim ikamet ettiğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Belediye tanzîm satış kooperatifleri açıyor liciret Vekâleti bu ya gereken malî Daimî Encümen,Ticaret Vekâletince iktisadî mevzularda alman son kararları görüşmek üzere dün Vali Gökay'm riyasetinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Tamirine karar verilen ilkokullar Belediye Millî Eğitim Encümeni tarafından alınan karar ge regince bu tatil devresi içinde şehrimiz ilk okullarından 24 U nün tamirine derhal başlanacak ve yeni ders y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Öğretmenler için dinlenme yurdu Çubukluda Belediye tarafın dan satın alınan eski Hidiv Köş kü «öğretmenler dinlenme yurdu» yapılmak üzere Millî Eğitim Müdürlüğüne devredilmiş tir.yurdun tesis şeklini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Dün bir eroin satıcısı,yakalandı Veysel adında birinin eroin sa tıcıhğ-ı yaptığı teabît edilmiş ve dün sabah üzerinde yapılan ara mada 16 paket eroin bulunmuş tur.Suçlu adliyeye verilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • Cemiuet TOPLANTI:T^-«îsüaaıbul Türk Mücellitler Birliği» nin genel kurul toplantısı yarın saat 14t30 da Nuruos maniye Tüıbedar Sok.No.16 da «Basın Sendikası Merkezi» binasında yapılacaktır.KONGRE:Düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.07.1953
  • MiSifiÂDA CılRIfAYAYJ® "Şimdi ben yurdundan göç etmiş,hasret ateşi duyan bir muhacirim,109 Ya Ebu Nuvas hiç sevdin mi?Ya Halife,insan olur da sevmemiş olur mu?Sevdim Hem de deli gibi sevdim.O zaman ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Siyasî İcmal frtusarîdık ya parlamento İran Millet Meclîsi sokak nümayişlerinin baskısı altında,Başvekil Doktor Mu-saddık'a geniş idari salâhiyetler vermeye mecbur kaldıktan sonra,ihtiyar vezirin dikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Televizyon neşriyatı delilere fiyi geliyor Londra 28 Nafen)Doktorlar tarafından yapılan bazı tecrübelere göre,televizyon neş liyatı en azılı deliler üzerinde bile teskin edici bir tesir bırakmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Bir tavzih Gazetemizin 26 Temmuz tarihli nühasında çıkan Ankara mahreçli hir haber Üzerine Demokrat Ankara gazetedi sahibi Mur.at Erginden bir tavzih aldık.Tavzihte hadisenin bir tertip eseri olduğu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • TÜRkft ¦i'iîSi^ŞSSk AZ 150LİRA BAKİYE Ü V KÜÇÜK CÂRİ HESAPLAR ÇEKİLİŞLERE İŞTİRAK HAKKINI HAİZDİR.BAHÇELİ EV BAHÇELİ EV BAHÇELİ EV ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • İrrt hara StaSkşfı Büyükderedd Çayırbaşı Tepe mahallesinde 18 numarada oturan Tayyibe San adında 16 yaş lannda genç bir kız,tanımadığı bir kızın kendisiyle alay etmesi ne kızarak tentürdiyot içmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Toftın sıhhati vahimleşiyor Senatörün sıhhî durumunun «kötülüğe yüz tuttuğu» bildiriliyor New-York 28 AP)Cumhuriyetçi parti liderlerinden Robert Taft'in sıhhî durumunun «kötülüğe yüz tuttuğu» bugün se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • 475 lirayı dolandırırken ele geçti Zeki Kahraman adında biri,dün sabah Hasekide Mustafa Demirci adında Akçaaba.tlı biri gencin 475 lirasını zarfçılık su-retiyle dolandırırken suçüstü ya kalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Yeni bir hava sür'at r@keru Bir tepkili bombardıman uçağı Atlantiği 4 saat 45 dakikada aşmaya muvaffak oldu Fairford İngiltere)28 A P)B.Amerika hava kuvvetlerine ait Stratojet tipinde bir B-47 tepkili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • manş'ta büyük r tatbikat Dokuz Wato devletinin kalkacağı deniz manevraları ondokuz gün sürecek Washington,28 A.A.Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtına mensup,dokuz devlet deniz birlikleri 16 eylülde başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Hindistan,Pakistan görüşmeleri Müzakereleri müteakip Yeni Delhi'ye dönen Hindistan Başvekili» görüşmelerden son derece memnun olduğunu söyledi Yeni Delhi 28 A.A-Karaşide Pakistan Başvekili ile yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Mikropların resmi çekilecek New York 28 Nafen)Stan ford'da,havada bulunan mikrop lan ve bunların zerrelerinin resimlerini çekebilecek bir fotoğraf makinesi hazırlanmış ve tecrübe edilmiştir.Bir santim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Bir anne ve 4 çocuğu yandı Worcester 28 A.A)Biı anne ile 3 ilâ 15 yaş arasındaki 4 çocuğu evlerinde çıkan bic yan gın sonuncta yanmıştır.Kadının kocası ile diğer iki çocuk kurtulmaya muvaffak olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Bre ı il yada dünyaya g«9en dördüzler Saopualo 28 A.A)Saopaulu devletinin Marilia gehriudb dün,biri kız üçü oğlan oımak üzere dördüzler dünyaya gelnıjg tir.ÇSoclclar ve annelerinin sıhhati yerindeıcfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Tahvil satışları sakin gidiyor Şehrimiz menkul kıymetler borsasında Devlet tahvilleri ile Banka hisse senetleri üzerindeki muameleler son günlerde çok sakinleşmiştir.İki haftadan beribaşlamış bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Veena dualarım bitirerek Muradın yanma döıidü.Mabetten ayrılıp şehri dolaşmağa çıktılar Gezdikleri cehrin büttLı sokakları hemen hemen bir inek geçebilecek genişlikte idi.Bu mukaddes hayvan başı hoş g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • FIKHA Tarık BU 531 Keşiflere dair Bizim gazetenin «iktibas» sütunlarında bir hafa kadar önce bir yazı çıkmıştı.«R^ma-i tizma ayrılarına son veren ilâç nihayet bulundu a başlığım taşıyan bu yazıda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Çok kıymetli bîr taMo ça!ift4ı Venedik 28 A.A)Dün buradaki Rum cemaati kilisesin den 15.bin liret degeriTwic kıymetli sanat eserleri çalınmışta".Çalınanlar a-nasm îa en kıy metli parça bir İtalyan ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • İKTİBAS Güneş,s dostu hem Kuma uzamım güneşliyorlar ama başlan açık.Tedbirsizlik ettikleri hallerinden belli-Arada sıraca muhakkak hareket ediniz.Vücudunuza nebatî yağlardan yap imiş güneş kremleri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • İbret Aynası Gazetecilik ders'eri Bir köpeğin bir insanı ısırması alelade bir şeydir-Fakat bir insan bir köpeği ısırdı fflb bu bir hâdisedir:Yazını/Gazetecilik Enstitüsünün talebelerine belletilen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Kalp aetın para basmak suç dsğ^m'iş Londra,28 Nafen)Bir ttaly.an mahkemesi tarafından a-İman karar ""burada hayret uyan dırmıştır.Bu mahkeme,altın pa ralarm taklid edilmelinin bir suç unsuru olamryaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Atom fabrikası işçileri grev ilân etti Oakridge 428 A.A)Kore mütareke haberinin alınması tizerine atom enerjisi fabrikala nnda çalışan 3500 işçi,ücretlerinin arttırılması talebiyle grev ilân etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1953
  • Kısa hard haberler if İNGtLETERE:Daily Herald gazetesinin bildirdiğine göre,eylül sonunda veya ekim başlarında Avustral,ya çöllerinde denemesi yapıta cpk yolan İngiliz mamulâtı liç atom bombası uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.07.1953
  • EUGİJN TARİHTEN MERAKLI RlR VAK'A ve ma im paşa Tarihte hiç bir fani onun kadar içten gelan bw alâka il s S3vâli?ıec&î ve hiç kimsenin sonu ona benzametfi Kanunt Süleyman henüz bir del kanlı idi.Şehza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1953
  • x VENASSA BROWNUN HÜLYASI «Bir genç kızın yarından beklediği ne olabilir?Şüphe-siz mesut bir yuva kurmak.Seyircilerimin bugünkü alâkasının devam etmesi de en bü-yük isteklerimden biridir-Çünkü çocuk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.07.1953
  • 10-48 ekim tarihleri arasında B*M0B yapılacak olan İstanbul enternasyonal basketbol turnuası Bu seneki turnuaya İsrail,Almanya,isviçre,Suriye,Finlandiya,Portekiz ve İspanyanın da katılması pek muhteme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.07.1953
  • TARİH^^ pazarıiar:W.Winterbottom L.Gambia Tnrkgesi:N.Selencr İngiltere kupasının final maçı bir Britanyalı için Derby kadar mühimdir 16 Bu vaziyette hücum eden takınım bir oyuncusu,to pun çizgiyi aştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.07.1953
  • Türkiye tenis birincilikleri Türkiye tenis birinciliklerine dün sabah saat 9-30 da Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında başlanmıştır-Müsabakalara 6 bölgeye mensup 32 erkek» 16 kadın tenisçi iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.07.1953
  • B.DESTREMAU,FRANSA TENİS ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI Paris,38 T.H.A.Fransa tenia şampiyonluğu finalinde genç rakibi Robert Hatflet'yi 6-0,6-1,6-2 mağlup eden emek tar Bernard Destremau Fransa şampiyonluğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.07.1953
  • Dün bölgede yine bir çok transfer hareketleri oldu Dûn bölgede tamamlanan transfer hareketleri:Osep Şirinyan Yenişehirden,Hjjsnü Cemal Karaköz Galatasaraydan Beyoğluspora,Kenan Dereli Sarıyerden Vefay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.07.1953
  • Şehrimize gelecek Yunanlı atletler Yunanistanın en meşhur 9 atletini bu hafta cumartesi ve pazar günleri seyredeceğiz 1 ve 2 ağustos cumartesi ve pazar günleri Fenerbahçe stadında Türk atletleri ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • öğrenci Saati 24 şubat 1952 den beri çalışmaktadır.Gayesi,hem çocuklara bir şeyler öğretmek,hem de onların hoşça vakit geçirmelerini sağlamaktır,i Programlan Milli Eğitim Müdürlüğünün başkanlığında dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • İzmirli Ses san'atkârları Tomris Yazıcı,îstanbula gelerek,Aksaray'da bir eve yerleşmiştir.Bir müddettenberi muvaffakiyetle devam eden Teknik Üniversite televizyon neşriyatı,önümüzdki kız mevsimi daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • V Küçük Türk piyanisti Biret radyoda konuştu Çalışma programı Kempf ile Paris'te verdiği konser Sevdiği eserler Karagöz'e hayranlığı Mau Mau'ları merak ediyor istanbula hasreti Yeni bestelediği sonat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • TEKNİK BİLGİLER Anten ve topraklama Yazan:Seyfâ ÛZ3EMİR îstanbni Radyosu Teknik Ekip ğ3fi Uzak veya yakın mesafelerdeki istasyonların feza dahiline yaydıkları ses dalgalarım iyi ve kuvvetli bir şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • I klasik bati müziği Hakkında bî giniz nedir y yw Aşağıda,klâsik batı müziğine dair muhtelif sualler bulacaksınız.Bunlara vereceğiniz cevapları,yazının sonundaki izahat ile karşılaştırınız.Böylece,klâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • Başka bir şey söylemeye lüzum görmedi,biraz bekledikten sonra ahizeyi yerine koydu.Ka tî&i,ses çıkarmadan cna bakıyordu,Asnby,sinirlendiğini,canı sıkıldığım belli e,mek istemiyordu.Hakikatte evin duba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • PURO SABUN FABRİKASININ en son imalâtından Kremli O TUVALCT SABUNU BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • Yunanistan bizden sığır va manda istiyor Son günlerde bazı Yunanlı ta cirler,memleketimizden müsait fiatla canlı sığır ve manda almak üzere müracaatta bulunmuşlar dır_Ancak Yunanlılar satın ala caklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • Dün şehrimize bin turist ge'dî Dün sabah saat 7 de «Oransoy transatlantiği^ ile şehrimi-I ze 1000 turist gelmiştir.Şehrin muhtelif yerlerini ge zen turistler bu sabah limanımızdan ayrılmış olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • Düzmece MUSTAFA,Türk padişahı,Çelebi Mustafa ile Cüneyd Bayın vatan haini olarak kendilerine teslimini istedi 28 Hamlacılar,tayfalar üşüştüler,iskele verdiler;önde Çelebi Sultan Mehmet,arkasında im" p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784_784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.8C 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1953
  • Utr,l mı*«ı»ıuı Lazifijvaa Sadi BOKA i 1 23456789 10 11 12 lohar» şaşa:1 Avrupa Güzeli^ 2 Çoğal;Yobazlığın remzi.3 Savunan;Güzel argo)4 Darül fünun.5 Sıvacının eli mesabesindedir,Bir musiki âleti.6 Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Esirlerin mübadelesi 5 Ağustosta başlıyor [Baş tarafı birincide] lar da dahil olmak üzere günde 400 esir vereceklerini büdirmişlerdir.Buna göte esirlerin mübadele fli 43 gün devam edecektir Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Ayten Akyol [Baş tarafı birincide] seyahatinin çok güzel geçtiğini belirterek şunları söylemiştir:Katıldığım müsabakada bi rinci olacağımı düşünüyordum.Amerikada ve bilhassa Nev York ta halk şahsıma k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • De Gasperi [Baş tarafı birincide] ra gelmişti.Ge Gasperi.Mebusan Meclisinden istediği güven oyundan mahrum etmek için,komünistlerle sosyalistler,kralcılar ve faşistlerle anlaşmışlardır-Güven oyu,263 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Esrarlı bir ölüm [Baş tarafı birincide] söyliyen biri tarafından,Dursun Kazancı adında 22 yaşlarında bir hasta bırakılmıştır.Konmşamıyacak kadar hasta olan Dursun,hastahanede koma haline girmiş ve oh"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Yeni Rodos heykeli Başmakaleden devam)artık bu memleketlerden dostluk ve yardım bekleyebileceği devir geçmiştir.Bu şartlarla tarihin kaydeylediği en karışık bir imparatorluğu ayakta tutmak zor değil i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Gl.İhsan Eriç [Baş tarafı birincide] Gemi ile gelen f lcular arasında;bir seneden beri Pariste Nato Türk askerî temsilcisi olarak bulunan ve şimdi Genel kurmay Personel Dairesi Başkanlığına tâyin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Kremlindeki mücadele [Baş tarafı birincide] leri kendilerine hisse ayırmak İçin uğraşmaktadırlar.Bu mücadelenin önümüzdeki gflnler zarfında sürprizli bazı neticeler doğurması beklen mektedir.Bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Nuri Demirağ [Baş tarafı birincide 1 kikat açılmıştır.İddiaya göre,tahkikata sebep,bu iki şahsm,partilerinin muhtelif semtlerde akdettikleri siyasi toplantılarda,memıcket selâmetine aykm sözler sarf e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Bir Yunan heyeti Edirneyi ziyaret etti Yunan Millî Eğitim Veküinin riyasetindeki heyet şehirde yaptığı geziyi müteakip Yunanistana döndü Edirne,28 Milliyet)Yunanistan Millî Eğitim Vekili Kalia'nm başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Bayar dün ingiliz amiralini kabul etti [Baş tarafı birincide!harp gemileri tarafından 21 pare top atımiyle selâmlanmıştır-Bu esnada limanda misafir bulunan bütün harp gemilerinde,gemi bandosu tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • BUTUN AĞRILARA KARŞI 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • ilier Bankasından Elekfrik tesisatı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnaemlerin* deki esaslar dairesinde sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Türkiye Şişe ve Cam fabrikaları A.S.MENSUPLARI YARDIMLAŞMA DERNEÖÎ YÖNETİM KURULUNDAN 24/7/1953 cuma günü.saat 14 de yapılan fevkalâde umumî heyet toplantısında ekseriyet temin edileaıxîiğind.m 31/7/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 15085 kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarfla 4/8/953 guna saat 15.30 da Kayseri As.Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır Bedeli 131993.75 Lira geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Kırklareli Daimî Komisyonu Başkanlığından 1 Demirköy kazasına bağlı Karanlık köyünde 20519 83 kuruş keşif bedelli bir ilk okul binası açık eksiltme ile yaptırılacaktır-2 Eksiltme 5/ağustos/1953 çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1953
  • Gayri menkul açık arttırma ilânı Üsküdar icra Memurluğun dan Bilirkişi tarafından tamamına 4380 lira kıymet takdir olunan Üsküdarda Atjnzade mahallesin 2 yeni 4/6 kapı sayılı 292 metne kare arsanın ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.07.1953
  • İSTANBUL 1257 Açılış ve program 13.©ö Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo 1 A.Ketelbey:Şeref marşı,2 O.Fetras:Ay ışığı ve yıldızlar vals)3 H.Hitter:Keman polkası,4 A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.07.1953
  • Kırklareli daimî komisyonu başkanlığından 1 Demirköy kazasına bağlı Kireçnuva köyünde 20515 ura 58 kuruş keşif bedelli bir ilkokul binası açık eksiltme usulü ile yaptırılacaktır.2 Eksiltme ö/ağustos/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.07.1953
  • V m [i bir dıHii mest m Et En Saf HM 'Enhul/anıfb Bu İM?RKj fewte It^SlUSLöJCS* SS5C%Î J;„t-ıii-ı-M ^421 "de* 6ftl V.^^aJ?^aro «e HM T KA.VAC6 i.Tecrübeli öğretmenler nezaretinde devamlı olarek meccan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.07.1953
  • İstanbul 3 cü icra Memurluğundan:953/2694 Hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen ipek Isfahan halısı 13/8/953 tarihine gelen perşembe günü saat 13,30 dan itibaren Kapahçarşıda Belediye mezat m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.07.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata kabul eder.istanbul Divanyouı No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.07.1953
  • mu KUÇİ I f" 1.11 ~r ¦¦AM JPftiMUrt)ADone şartları L.T.Kt,Senelik 42 00 Attı aylık 22 SO Üç ajrt\k M 00 Bir ajflık 4 80 Bonettt memlekette»» iki misildir.Hân şartları 2 ve 9 tinea antta saat.4 T.L.7 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.07.1953
  • iller Bankasından:Elektrik Tesisofı Yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerindi ki esaslar dairesinde satm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Pazarlıkla 2500 liralık yumurta 5/8/953 çaı^amba saat 10 da Töpkapı Maltepe As-Sa.Al.Koda satın alınacaktır-Kesin teminatı 375 liradır.Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.07.1953
  • II Ted/yai ko/ay/iA/art bunu s/ze tem/n eden B£YOİlUr SMKECİ KAOMÖ* J£i.45357 T£L 28201 rEL.&SS?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8