Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • notamız dün Sovyetlere veri M MM Notamızda,dost ve müttefik filoların memleketimize yaptığı nezaket ziyaretlerinin Montrö mukavelesine hiçbir suretle aykırı bulunmadığı bildirildi Ankara.24 Milliyet)B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • ¦s İkinci Rus notası Amerikan ve ingiliz filolarının Istanbulu ziyaretlerini deniz nümayişi mahiyetinde gördüğünü Rusya hükümetimize bildirdi-Kremllnin ikinci Dünya Harbinden sonra takip ettiği tecavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • Dini politikaya âlet etmemek kanunu memnunluk yaram Siyasî mahfiller,Vkdan ve Toplanma Hürriyetini Korama Kanarın ile millî birliği sarsacak tehlikelerin topyekân ortadan kalkacağı kanaatindeler Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • GI.ENVER AKA GİTTf Birinci Ordu Kurmay Başkam iken Nato Genel Karargâhı Türk Askerî Müşavir Heyeti Başkfcmhğma tayin edilen.Tuğ-general Enver Aka.vazifesi başına gitmek üzere dün Ankara vapuru ile Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • tsrail-Ürdün hududunda çarpışmalar başladı Ürdün kuvvetleri dün üç defa İsrail hududuna taarruzda bulundular Tel Aviv,24 A.P.Bir taarruz yaptıklarını fakat bun israil askerî sözcüsü bugün,hırın püskür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • İzmir Belediyesinde 300 bin liralık ilâç suiistimali Sağlık Bakanlığı Müsteşarının İmzasını taşıyan dosya muhteviyatı ortadan kayboldu Izmir,24 Milliyet)öğren dibimize göre izmir Belediye sinde B^ştab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • BİR İZCİ KAFİLESİ İSVİÇREYE GİTTİ Memleketimizin,muhtelif şehirlerinden seçilen bir izci grupıı dün Batı Akdeniz seferine erkan Ankara vapurîyle İsviçreye müteveccihen tstanbnldau ayrılmışlardır.İzcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • Doğu Almanya Emniyet Vekili azledildi Ruslar,bütün Doğu Al manyada yeniden örfî idare ilân ettiler-Üç kişiden fazla topluluklar yasak edildi Berlin 24 A.A.Doğu Al manya Başvekili bugür» Emniyet Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • Batı Almanyada beş bin ant!komünist.Doğu Almanyada çıkan isyan sırasında ölen Almanların hâtıralarını sessiz bir mitingle anmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • C.Bayar geliyor Ankara 24 Milliyet)Reisicumhur Celâl Bayar bu akçam İstanbul a hareket etmiştir.Bayar îstanbulda kısa bir istirahatı müteakip Yalova'ya geçecek,tir.[Devamı Sa.7 Sii.I de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • Amiral Lord Mount-batten Mountbatt&n Atî ııa'da Nato Akdeniz Bölgesi Başkumandanı pazartesi günü şehrimize gelecek Atina,24 AP)Atlantik ittifakı Teşkilâtlının Akdeniz Bölgesi Başkumandanı Amiral Lord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın set-1 bahleyin puslu sonraları açık] geçeceği,hava sıcaklığında değişiklik omııvarağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • ffîNmr** Kızıllar tarafından İnşa edilen mfltareke binası Korede mütarekenin yarın imzalanması bekleniyor Kızıllar,mütareke binasının inşasını tamamladılar Mütarekeden 24 saat sonra cephelerde ateş ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • HİNT FİLOSU Limanımızda bulunan Hint filosu komutanı Tuğamiral N-V-Dickinson,dün saat 16-30 da «Delhi» kruvazöründe bir basm toplantısı tertip ederek» Hindistan donanması hakkında izahat vermis ve bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • Çocuğu ezen bir şoför intihar etti Sebep olduğu kazanın fecî manzarasına iinyanamtyan şoför Nesip bendini öldürdü Çatalcada feci bir hâdise ol muş,bir şoför ezdiği çocuğun acısına dayanamjyarak intiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • Gönül ferman din iemez idile France,24 A.A)Windsor Dükü,bugün Prenses Margaret ile Townsena meselesi hakkında sorulan bir suale «tbu yalnız Margareti alâkadar eden Lir meseledir.Benim geçmişte yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • M.P.Düzce ilçe başkanı Askeri Mahkemeye verildi Dr.Haydar Seçkîn'în duruşmasına önümüzdeki günlerde başlanacak Ankara 24 Milliyet)Ya-1 masına önümüzdeki günlerde bancı devletlerle temasta bu-1 başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • Altı aylık!dış ticaret i i durumumuz Son 6 aylık ihracatınız 573 milyon S00 bin,ithalatı-mız ise 687 milyon iira tutarında Ankara,24 A-A-Ista* tistik Umum Müdürlüğünden verilen malûmata göre.dış ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • Başına balta vuruSan kadının ahlâkı değişti Cardiff,24 Nafen)Swansea mıntıkasında,Stanley John Cain isminde bir maden amelesi hırslı bir anında karşısına çıkan genç bir kadım başından balta ile yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1953
  • EROİN SATICILARI bir yankesici,iki arkadaşile gram saf eroini paket haline tır.Beyaz zehir satıcıları» dün 1 erdir.Nurettin Ecim adında sabıkalı birlikte Karagümrük'te 250 getirirken suçüstü yakalanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.07.1953
  • TAKV3MDEN «H YAPRAK Bir ihtifal münâsebetiyle ULUNAY Tenunuzun 23 üncü günü bizim eski tarihle 10 temmıua tekabül eyliyor.10 temmuz Sultan İkinci Abdul Hamidin mutlak idaresine »on vererek meşrutiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • K[SA HA B E R L E R if Vali Gökay,Tanzim Satış Kooperatifleri mevzuunu görüşmek Üzere bugün Ankaraya gidecektir if Be"Jediye,et fiyatlarının tanzimi için bir et borsası tesisi ni kararlaştırmış ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • p I.I ft T g Mustafa Kol ve Necmi Kemer adında iki kişi,Kasımpaşada çamlıkta uyumakta olan Ceznu Gümüşel adında bir taşralı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Ankara vapuru Batı Akdsnize giUi Şimali Akdeniz seferini yapmakta olan Ankara vapuru,dün saat 12 de limanımızdan ayrılmıştır.Gemi ile gidenler arasında Beynelmilel Şilepçilik konferansına iştirak edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • İki eroin satıcısı mahkûm oldu Eroin bulundurmak ve sat maktan sanık olarak dün nSbet çj Acliye Ceza Mahkemesinde duruşmaları yapılan Osman Dig «aya ve Fahrectm Veysel,birer sene hapis,İki sene sürgün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Hie 25 Temmuz 1953 Cumartesi ı:ı 14 Zilka wm 12 Tem 1360 VAKÎT VA8ATÎ EEAJtl Güneş 4.50 9.16 Ogle 12.20 4.47j tkincU 16.17 8.44 Akşaın 19.32 12.00 i Yatsı 21.27 1.53 T îmsak 2.43 7.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Opera binası inşaatı Mütehassıslar evvelce hazırlanan proje üzerinde bazı tadilât yapılmasını istiyor Yıllardan beri metruk bulunan Taksimdeki Opera binası in şaatma önümüzdeki hafta sonun da devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Gökay,metro hakkında izahat aldı Şehrimizde,Mecidiyeköy ile Beyazıt arasında.Metro inşa et mek üzere teklifte bulunan Fransız firması mümessili Mr.Vroliks dün Valiyi ziyaret etmiş ve hazırladığı proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Arkadaşını vapurun içindB bıçakladı Galatada Mumjıane caddesinde 173 nui'amada oturan îsmet Esen ve Ali Çeıi^kıl avlmda iki kişi,gece geç v*kıc Galita rıhtımında bulunan Butgaz vax u runa gitmiş ve ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Kadın yüzünden çıkan kanlı kavga V ^değirmeninde,îbrahini Ağaaa hir kulübede oturan Tahir Pamuk,Hüseyin Kocabıyık e Bayram Pamuk «d:iJc:üç ^kıptı,Fatma Kâhyalar aduda 't kadın yüzünden k^v^ıya tu tutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • HALKIN SESİ Şişe ve damacana ile satılan sular Şehren lininde,Seyit ö mer mahallesinde oturan okuyucularımızdan Nezih Atay yazıyor:Zenginlik veya kibarlık iddiasında olmayan normal gelirli bir vatanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Türk-Alman ticareti süratle inkişaf ediyor Yakında bîr ticaret heyeti Memleketimizle Batı Almanya arasındaki ticarî münasebat her gün biraz daha gelişmekte ve Türk Alman ticaretinin da ha da inkişafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Zabıta azılı bir hırs z yakaladı Yüzden fazla sabıkası olan Lütfi Kerse adında azılı bir hır sız,dün Küçükçekmecede,yaka lanmıştır^ Bundan 15 gün evvel cezaevin den çıkmış olan Lütfi bu müddet zarfınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Dun vilâyette bîr t r»la«ıtı yapıldı Belediyenin ıstikrız ede^eg.50 milyon lira ile yapılacak işleri görüşmek üzere dün vilâyette valinin ve D.P_il hatjîcanınm da iştirak firiği bir top Jantı yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Kasımpaşa yangını Emniyet Müdürlüğü ve askeri makamlarca yapılan tahkikata devam ediliyor Kasımpaşada vukubulan ve 5 ilâ 6 mîlyon liralık bir zarara mal okluğu iddia edilen yangın hâdisesinin tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Bir tacir intiha* etti Bağlarbaşında tcadiyede olu nan Mazhar Gülman adında 31 yaşında bir tacir borgîarmı za manmda ödeyememesinden müteessir «lai-ak,tabanoa ile inti har etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • Adliye Sarayı taşlatırsa devam ediliyor Sultanahmetteki Atili/p âa^-a* yi brinci kısmı inşaatına hızla devam edilmektedir.înşuat Önümüzdeki ai'-alık aytnia ma.mlanacaktır.40 mahkeme/ı ihtiva edecek el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • C.H.P.sı în tertiplediği sîvsjsî toplantılar C H.P.Emirgan oca£i tarflfu;dan tei'tip edilen tivasi loplantj bugün saat 17 de yapılacaktır.Ayrıca C.H.P Taksim ccağ1!da y^ne bugün saat 15.30 da si yasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • TÜKEN Demokrat Parti Beyoğlu Tomtom Ocağının açılış töreni bugün saat 16 ela,Boğazkesen caddesi Bostanbaşı No.1 deki binada yapılacaktır.MEHTAP GEZİSİ •fc «Edirne Lisesinden Yetişen ler Derneği» nin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • KERBUÂMMf uaauttJMk "Ayşe,benim hudutsuz ülkelerimin zarif bir çiçeğidir,105 Ya Malik,şimdi içeri nasıl dahil olacağız^ Efendimiz henüz Cafer gel medi.Kız kardeşinizin hizmetçilerinden biri biraz sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.07.1953
  • 0*mmm «,ımm MÜM^jj—l—iU—0*0* Sovyetler Birliğinin çekistmareşali Lavrenti Beri'anıti azil ve tevkıfındea sonra bajlayan kanlı temizlemîler.on altı Cumhuriyerten ibaret Sovyetlerin yalnız Rus oiruayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.07.1953
  • Amerika' da mecburî askerlik Askerî hazırlık komisyonu mecburî askerlik hizmetinin ihdası imkânlarını tetkika başladı Washington,24 A.A.Başkan Eisenhower,askerî ha zırhk millî komisyonunu,mecburî aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • harbie tehdit ediyor Mîllî İstikamet Vekili,Süveyş'i kurtarmak için harekete geç laceğî/ıi söyledi Kahire,24 AP)Millî İstikamet Vekili Binbaşı Salih Slaim bugün Süveyş Kanalı bölgesi halkına hitaben v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Anna Pauker olmuş Romanya eski Dışişleri Vekilinin gözden düştükten sonra Moskovaja gönderildiği ve j orada öldüğü bildiriliyor Viyana,24 Nafen)Romanya eski Dışişleri Vekili Anna Pauker'in öldüğü habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • S.Hayward boşanıyor Meşhur film yıldızı» kocası alitor Jess Barker'den ayrılmak üzere mahkemeye müracaat edecek Hollywood,24 AP)Sinema yıldızı Susan Hayward kocası aktör Jesse Barker'den ayrı yaşadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • TÜR TİCARET fatih AJANSI FETİH ALTINLARINI EYLÜLDE DAâmyOR Şimdiden açtıracağınız 150 liralık bir hesap size hem Fetih altınlarını,hem de bankamızın bütün ikramiyelerin* iştirak hakkını kazandırır.HER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Siyasî İcmal FransaJâ anayasa tadili Fransanın halli icap eden çok mühim milli dâvaları vardır* Bunlardan bazıları maaş ve işçi ücretlerinin artırılması* lâik mektep meselesi» anayasanın tadili* seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Mc Carthy ve Hiüer arasıtrd^k-e m-ş hebet Las Vegas,24 A.A.J Balkan Eisenhower'in kardeşi Mr.Arthur Eisenhower bugün bir gazeteye verdiği mülakatta şöyle demektedir:«Mc Carthy bahis mevzuu olduğu zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Meryem ananın yün kuşağı bulundu Şam,24 A.A.«Annasnl Ge did gazetesinin Homu3 muhabirinin bJdirdi*Lne göre,Ho musta'ki Suriye Ortodoks kilisesinde Hristiyanlara ait eski eseı ler bulunmuştur.Bunlar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Pırlantaların rengini değiştirmek kabil Londra,24 Nafen)Was hingtomia bulunan Smithsonian Enstitüsü üyelerinden doktor George Swjtzer'in «hususi bir atom bombardımanı sayesinde beyaz pırlantaları yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Otomobil satışında yeni bir usul Rotterdam,24 A.A.Sovyet Rusxada imal edilen 120 oto mobil dün gece s*t«?a arzedil mek üzere Umana derhal boşaltılma ameliyesine Dayanmıştır.Otomobillerin üzerinde «dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Üzüm ve İncir rekoltesi İstihsal bölgesinde bu yılki üzüm ihracatı için hazırlıklara haşlandığı bildirilmektedir.Bu sene Eğe bölgesinde rekoltenin geçen yıla nazaran yüzde 10-15 fazla olduğu ve 70-75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • ST sana j omc 52 n SANA DONEC 52 Şamar Ji bir tercüman vazifesini alarak genç adamın kıa dan ne türlü bir muamele İstediğini anlatacaktı.Veena bırakıldığı gibi yatağın bîr köşesine büzülmüş oturuyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Kjsi ha x haberîar AMERİKA ¦fa Amerikan Temsilciler Mec lisi dün gece 161 e karşı 242 oyla gümrük tarifelerinin arttırılmasını isteyen tasarıyı reddet mistir.İNGİLTERE yt Dün gece Batı Londra'da bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Bmg Crosby 9 yarış atım sattı Hollywood:24 A.A.Tanınmış filim ve sahne yıldızı Çing Crosby,bir akrabasınjn Ölümiyle kendisine mix ad olarak kalan yarış atlarından âda» adedini satarak 15.009 dolar eld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Pol cm ya da Allah kelimesi miniskül harfle yazılacak Berlin,24 A.A.«Petrus Blatt» gazetesinin bildirjet.ğne göre Polonya hüka:neti bütün gazetelere bir tamim göndererek «Allah» kelimesinin ilx ha'i'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Amerikan yardımı Eisenhower,yardım tahsisatında yapılacak kesintilerin ciddî neticeler tevlit edeceğini bildirdi Washington,24 AP)Eisenhower,New Hampshire Cumhuriyetçi Senatörü Styles Bridges'e gön^ d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • Aşk yüzün babasını öldüren katil Parisîn göbeğinde,güpe giindiiz,harkasin gözü ö.ıürıda ihtiyar babasını vuran Emile,üzerine saidiıran ha'ka:Sîz karışmayın,bu isin aramızda halledilmesi lâzımdı,dedi.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.07.1953
  • i-Tetkikler Gayri meşru çocuklar 1952 yılında yapılan anket-ler neticesinde.15 ilâ 45 yaş-j lan arasında resmen evli ol-j mayan her 1.000 Airnan ka-dınmdan 12 tanesinin gayri j meşru çocuğunun dünyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.07.1953
  • IAlmanyanm Hanover Veteriner Üniversitesinin 175 inci yıldönümünde bulunmak üzere Macit Erkal,Salâhattin Batu,Enver Sergen ve Burhaııettin ökdemden müteşekkil profesörler heyeti dün şehrimiz den ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 25.07.1953
  • irne vakası „nın hedefi Cumhuriyeti kurmak mı idi 250 sene evvel Istanbtılda başlayıp Edlrnede sona *r*n ihtilâlin elebaşısı Çalık Ahmet Ağa memleketi "Cumhur milleti,şeklini© idare etmek istediği içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 25.07.1953
  • JANE GREER GAZETECİ OLUYOR Kumral güzeli Jane Greer «A day with a jour-J nalist» adlı bir film çevirmekledir* Bu suretle Greer zeki ve neşeli bir gazeteci olmaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.07.1953
  • istanbul Enternasyonal Tenis turnuası hazırlıkları Bu sene yapılacak furnuaya birçok tanınmış şampiyonlar katılacak î I 21 ilâ 31 ağustos tarihleri arasında Tenis Kulübü kort*1 larmda yapılacak olan 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1953
  • ItSuhH^^ Yazanlar;W.Winterbottnin L.Gambia Türkçesl:N.Selener Hakem oyunun başından sonuna kadar mutlak salâhiyete sahiptir 12 V No.ht Kanan:HAKEM Her maçin idaresi için bir hakem tâyin edilir.Hakem o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1953
  • w&M8Bm&BS& Geçen sene yapılan Gül Kupası yarışmalarında 1500 m.koşusu İstanbul Gül kupası yarışmaları bugün saat 16 da yapılıyor İstanbul Gül Kupası yarışmaları bugün saat 16 da Kadıköy Fenerbahçe Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1953
  • Man sı gidip gelme yüzerek geçmek tasarısı suya dîişfü Londra,23 A.A.Manşı gidip gelme yüzerek geçmek I maksadiyle dün Douvrej'den de nize girmiş olan tngıliz Ned Bernie,Fransız sahillerinden se kiz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1953
  • Ağa Han'ın küçük çocukları yelken birincisi oldular Loucerae.23 T.H.A.İs vjçrede kürek ve yelken şampiyonasj esnasında yelken yanşlan-da tsviçrede tahsilde bulunan Aga Hanın iki küçlik cocu£u Kerim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1953
  • ASmanyada inşa edilen yeni muazzam stadyum Bonn.23 T-H.A.Berlin deki meşhur Olimpiyat stft-1 dmdan sonra.Almanyanin en büyük stadı sayılan Hamburg spor alanının inşası ikmal edil mistir-80 bin seyirci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1953
  • Amerîka cirit atma rekoru kırıldı California.23 T.H.A.Pasadenada yapılan atletizm müsabakalarında.Olimpiyat cirit şampiyonu Bud Held,ciridi 7640 metreye savurarak.Amerika rekorunu yenilemiştir-Eski re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1953
  • Kısa Sbör Ndberteri HAKEM TERTİP KOMİTESİ SEÇİLDİ Hakem heyeti tertip komitesi seçimi dün Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığı binasında yapılmış ve yapılan seçimler sonunda hakem tertip lomitesine aşağıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1953
  • Uzun mesafe yüzücüsü Doğan Şahin arkadaşımız Nejat Altav la konuşuyor Doğan Şahin bugün Haydarpaşadan B.Adaya yüzüyor Üniversiteli sporcu,adiyle anılan bu gencin sn büyük emeli Manş Denizini geçmektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.07.1953
  • T*?rk edilmiş ilci ç cuk bulun "u Eminönü Belediye Başhekim üğİ koridorunda terkedilmiş 10 günlük bir kız çocuğu bulunmuştur-Yavruya Seniha Dinçay adı verilmiş ve Darülacezeye gönderilmiştir.Ayrıca Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1953
  • Norveçten iki şîHp alıyoruz Denizcilik Bankası y^ni şilepler almak için ecnebi firmalarla temasa geçmiştir.Bu arada Norveçten iki şilep alınacaktır-Bu şileplerden biri halen inşa edilmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1953
  • RÖPORTAJ Türk işçisi denizaltı ve Gölcük askerî tesisi rî yeni ilâvelerle dünyancn en modern tesislerinden biri ha in a getirilmiş.Burada artık donanmaya ait herşey yapilabiSiyor.Yangrn okulu Fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1953
  • Christine ile beraber yürüdü,kilisedeki yerlerine,solda dördüncü sıraya oturdular.Herkes İaha evvel gelmiş,yerlerini işgal etmişlerdi.îlk andan itibaren Aahby etrafında bir boşluk bia etti.Bu hia o ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Afi Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1953
  • Kazırlıvaıı Sadi BORAK t 2 3 4 5 e 7 8 0 10 11 12 lotama sağa:1 Akıl;Muvazenet;Ateş,2 Su;Bir hayvan;Pederin yansı,3 Dizi;Bir Hind artisti,4 Müsaade;Tavuğun zevci,5 Tenezzül et;Bir har fi nokunuşu;Kart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ OZBAY Adam bıçağım kapatmadan önce bir kere de kurbanının göğsüne daldırdı 11 Haydi milyonlar-n yetiksin imdadına!Diye bağırarak bıçağım adamcağızm karnına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1953
  • Kambiyo Ye esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784.Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6(5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ 11 Ben de bir Türküm,adım Sabri,bu ise beyimiz Mirçenin kızı ve benim nişanlımdır 24 Fakat bu sükût pek uzun sürmedi,tâ ilerilerden.Büyük kapı taraflarından bir adamın «Türkler!Türkler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.07.1953
  • Cevaba notamız Sovyetlere verildi [Baş tarafı birincide] metine vukubulacağı peşinen Saaber verilmiş olan ziyaretler mevzuubahis edilip,bu filoların terekküp tarzı tekrarlandıktan sonra ziyaretler bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Dini politikaya âlet etmemek kanunu [Baş tarafı birincide] bildirmiş olmaları,son hâdiseler münasebetiyle bir müddetten beri bozulmaya yüz tutmuş bulunan partilerarası münasebetlerin de yeniden müsbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Altı aylık dış ticaret durumumuz [Baş tarafı birincide] İhraç maddelerimizin başında tütün yer almaktadır.Mayıs ayında 16 milyon 60ty bm lira olan tütün ihracatımız ha ziranda 5 milyon lira artarak 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Yüzme bilmeyen bir çocuk boğuldu Vefadan Hacıkadm 'addesinde,Türbe sokağında l/ö attfPfo r-da oturan Recep Seztr adında biı çocuk,Kumıcapı da der:i-girmiş ve yüzme Ditmediği iÇin boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • ikinci Rus notası Başmakaleden «levam)delillerle ortaya koyamamışzin harp gemilerinin îstantouhı ziyaretlerine gelince onun için de yorulmasınlar» dün ve bugün okluğu gibi ilerde de istedikleri zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Celâl Bayar [Baş tarafı birincide] tstanbulda oulur'duğu sırada Reisicumhur Eayann mem leketimizi ziyaret eden lngili2 'Hoşu komutanı Amiral Mountbatten'i kabul edeceği bildiril bektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Mountbatten Atina'da [Baş tarafı birincide!Amiral Lord Mauntbatten pazartesi günü uçakla tstanbula hareket edecektir.AMİRAL CASSADY NAPOLİYE GfTTÎ Limanımızda bulunan Amerikanın Akdeniz 6 ncı filosu K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Tramvay altında ezller&k öldü Kanagiimrükte A.hşa^ Mimin» ackağında 58 numaralı otum» Muıat Zariç adında 35 yaşlarında bjr memur,dün sa sah Saraçhanebaşmdan,Batv;ekapıya elmekte olan tranvayd^,düşere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Intikom alan tale beler Fena geçen ders yılının acısını çıkarmak isteyen 8 ilâ 11 yaş lan nd a ki bir talebe grupumektebe hücum ederek bütün malzemeleri tahrip etti Avras,24 T.H.A.Geçirdikleri fena bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Anadolu Ajansında aksak sk Gazetemizin dünkü nüshasında Anadolu Ajansının bir iki tâli derecedeki memurunun laubali hareketini üzüntü ile kaydetmiştik.Alâkalı makamların neşriyatımız üzerinde büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Avrupa güvenlik andlaşması Alman Başvekili Adenauer» Ruslarla bir güvenlik paktı tertiplenmesi hususunda müzakerelere geçilmesini teklif etti Bonn,24 A.P.Bonn hükümetine mensup şahsiyetlerden bu gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Churchill,yakında vazifesine başlayacak Bir aylık istirahat Başvekili Churchill Wendover ingiltere)24 A P)Hekimlerinin tavsiyesi üzerine çekildiği bir aylık istiraıhatten sonra» eskisi kadar zinde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Ruslar dörtlü görüşmeden istifade imkânı arıyor Bu konferansı kabul et rin,bunu propagandal Londra,24 Nafen)Bütün İngiliz gazetelerinin diploma tik yorumcuları Pravda gazetesinin dün «Dörtler Konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Doğu Almanya Emniyet Vekili azledildi [Baş tarafı birincide] larak Almanların Baltık'a ctıkar ma yapmalarım fcibote etmiş bir şahsiyettir.ÖRFİ İDARE' ÎLAN OLUNDU Londra,24 Nafe.ı)Do£u Almanyada örfî i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Bir bisikletçimiz dünya turuna çıkıyor Gaziantep,24 A.AJ 1952 yılı Akdeniz bisiklet şampiyonu Bedrettin özal bir dünya turu yapmaya karar vermiştir.Bu münasebetle şehrimize gelerek yarın Suriye'ye har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Köprülü geliyor Ankara,24 A.A.Dışişleri VekiU Prof^ Fuat Köprülü bu akşamki ekspresle Istanbula hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • İsrail Ürdün hududunda [Baş tarafı birincide] dan ikisinin Kudüs kesiminde,üçüncüsünün sahil bölgesinde yer aldığım,akıncı Arap çetelerinin kaçarlarken geride birtakım silâh» cephane ve muhtemelen sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Başına balta vurulan kadın [Baş tarafı birincille'!Kocasiyle iyi geçinmeyen kadın başına yemiş olduğu balta darbesi neticesinde Şimdi gayet uysal olmuş ve kendisine varan gencin af edilmesi için bakim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Bir genç sevdiği evini yaktı Ankara 24 Milliyet)Kızıl cahamara'm Kavakâzj köyünde dün enteresan bir vaka olmuş ve bir delikanlı ş\l yüzünden komşusunun evini yıkmıştır.Askerden yeni dönmüş olan Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • B»r Rus şoförünün ifşacstı Stokholm,24 AP.Stokholm'deki Sovyet Büyükelçisi şoförü Anatoly Kovlev İsveç'in en büyük gazetesi olan Dahens Nyheter'e Rusça olarak gönder diği bir mektupta Sovyet Elcili ği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Türkiyenin hububat istihsali_Bir Amerikan gazetesi.Türkiyenin rekor kıran istinsalâtiyle dünyanın dördüncü hububat ihracatçısı durumuna yükseldiğini yazıyor New York,24 A.A.New York'ta çıkmakta olan J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • MISIR İHTİLAL BAYRAMI Mısır ihtilâlinin fTk yıldönümü dün Ankaradaki Mısır Büyükelçiliğinde de kutlanmıştır-Resimde* bu münasebetle verilen kokteyl partide bulunanlardan bir grup görülmektedir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Kerede mütarekeni mzalanmas [Baş tarafı birincide] MÜTAREKE MUKAVELESİ Paris,24 A.A.Kore'de her an akdi beklenmekte olan mütareke her şeyden önce askerî mahiyette bir iş olduğundan,Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.07.1953
  • Çocuğu ezen bir şoför [Baş tarafı birincide] giderken,yolun üstümle oyna makta olan Cevat Akçan adındı bir çocuğa çarpmış ve durmuş tur.Hâdiseyi müteakip arabadan inen şoför,tekerleklerin altında kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.07.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 İ0 Üç aylık 00 Ete ayl* 4 30 Ecnebi memleketim iki misildirhân şartları 2 ve3 U»cü aayta.aant.4 TL.7 ve 8 toei sayfa Mat.1,00 TL.ÛântarAM mesuliyet kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • faydalıdır BUTUN AĞRILARA KARŞI GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13,15 Dans mü xigi PL)13.30 Şarkılar.Okuyan;Muallâ Gökçey 14.00 Radyo salon orkestrası konseri,İdare eden:Semih Argeşo 1 J.Offenbach:Barcaroll,2 F.Popy:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • BİLÛMUM BEYNELMİLEL YARIŞLARDA OAİMA BAŞTA GELEM C2 JAWA MOTOSİKLETLERİ «Salata Tahir Han* İstanbul Telefon:44767-44768 Telgraf:LflMET İstanbul 3471
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden varılan askerî kıtaat ilânları M.S.VJ.Wc.Lis.Se.Al.Ko.Bşk.dan:Aşikara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • c Yüksek Öğrenim ve Öğrenci Yurtları Müdürlüğünden Açık Eksiltme îEânı 1 Gümüşsüyü Yüksek Öğrenim öğrenci yurdu onarımı keşif bedeli 18060 lira 77 kuruştur.Eksiltme 30/7/953 tarihinde perşembe günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • izmir Belediyesi Başkanlığından 1 îzmirin en güzel bir yeri olan Atatürk caddesi üzerinden «Kordon boyu» Atatürk ve Cumhuriyet bulvarlarına cephesi olan 1200 ada 5 sayılı parselde 1065 metrekareden ib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • Savaştepe Köy Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Fiatı Tatarı M-Teminat EKSİLTMENİN Lira Krs.Ura Krş.Lira kuruş Şekli günü saati Kumaş elbise kahverengi)835 takım 68.00 54275.00 396:1.75 Kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • 30 ton İngiliz beziri alınacak Davİet Demiryolları RAerkez 9 uıtcu Satınafima Komisyonu Reisliğinden 1 30 ton kaynamış ingiliz bezirinin satın almma3i kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,2 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • Ankara İii daimî komisyonundan Beypazarı Tekke köy voliyle Karaşar bucağına kadar olan yolda sınai imalât ve tesviyesi ve blokaj ve stablize 1ğÎ kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştıra Keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • MENKUL SATIŞ İLANI istanbul 7 inci icra Memurluğundan:953/2112 Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilmiş bulunan yedi adet yeni 1050 lira muhammen kıymetli Bisiklet arabaları açık ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • Zonguldak Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Devrek kazasında orta tip hükümet konağı faşaatı oM$ kapalı znrf usulü ile eksiltmeye konultaauştur.2 işin keşif bedeli 204772-95» lira olup geçici teminafc akçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat iiâniarı Kapalı zarfla 220 ton kuru ot 3/Ağustos/953 pazartesi saat 15 de Polatlı As.Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 35200 lira geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • D Türkiye Umum Mümessili!CİHAN KOMANDİT ORTAKLtÖI Katıreıofltu Han Kat 5-istanbul Ta!26758 Tajgr.GOLDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Erzincan Su isleri li.Şube Müdürlüğünden "s Eksiltmeye konan iş:1 Şubemiz bölgesi dahilde bulunan Rize şehir içi dereleri ile Çayeli deresi İslahı inşaatı olup» muhammen keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan