Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • Profesörlerin siyaset yapmalarımenedildi Kanun teklifini vesile ittihaz ederek Mecliste hâdise çıkaran C.H.P.mebusu Kâmil Boran,içtimalardan bir celse uzaklaştırıldı Müzakereler sırasında söz alan Fua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • Rusya hâdiseleri eria hâdisesi bütün dünyaya kızal Çarlığın.Kremlin entrikalarından sokak yaygaralarına kadar i)ütün usul ve an'anelerini «vdhafaza ettiğini bir daha saraftıatla göstermiştir-Otuz altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • Kızılların son taarruzunu durdu rmak üzere müttefik askerlere yeni harp malzemesi verilirkeâ Kore mütarekesinin son hazırlıkları yapılıyor Bir iki gün içinde mütarekenin imzalanması kuvvetle muhtemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • M,CRIPPS'İN KIZI EVLENDİ Eski İngiliz Maliye Vekili Sir Stafford Cripps'in kızı Peggy Cripps» geçenlerde Londra'da tahsilde bulunan Afrika hükümetlerinden Aganti Konfederasyonundan J.E.Appiah ile evle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • Gn.Vedat Garan Tokyoya gitti M.S.V.İstanbul Temsil Büro sundan bildirilmiştir:Tokyo'daki Türk As teri İrtibat He.eti Başkanlığına tayin edilen Korgeneral Vedat Garan dün gece Yeşilköyden kalkan bir uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • Amerikanın eski bir dedektifi şehrimizde Aslen Türk olan tanınmış polis hafiyesi,memleketimize ticarî temaslar yapmak üzere gelmiş bulunuyor Birkaç günden beri Amerikanın tanınmış «dedektif» lerindeıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • Malatya suikasti Hazırlık tahkikatı sona enli» duruşma 3 ağustosta balşıyor Ankara,21 A.AJ Alanya'da Vatan başyazarı Vnmv Emin Yalnıan'ın katline teşebbüs edilmesi üzerine girişilen ha Kirlik tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • Trieste meselesi i De Gasperi;«Trieste Ihti-lâfı hâîlcdllötedikçe,İtalya Yugoslavyanm dahil bu-lundıığu bir sisteme gir-miyecektir» dedi* Roma,21 A.A)Yeni italyan hükümeti bugün meclis huzuruna çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • s&i M"H»ffffiffi «çr p.M lb M& İr' pg PCTx 1 Î Amiral Cassady komutasındaki Amerikanın Akdeniz donanma sma bağh bir fflo bo sabah limaamtıza gelecektir.Resimde.Sovyetleri endişeye düşüren ve bir kaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • Son dakika Dün gece Kasımpaşada büyük bir yangın çıktı Sabaha karşı zuhur eden ve bütün muhiti heyecana veren yangın,gazetemizi makineye verdiğimiz sırada devam ediyordu Dün gece yarısından sonra saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • BOĞAZDA KURULACAK KÖPRÜ Milletlerarası etüd firmalarından birisine tetkik ettirilmesi kararlaştırılan Rumeli ve Anadolu yakalarını birbirine bağlıyacak köprünün projesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • pam^ Nota hakkındaki görüşünü açıklayan Foster Dulles Notanın kisleri Amerika Hariciye Vekili,notanın lüzumsuz bir hareket olduğunu söyledi Wasington 21 A.P)Bugün gazetecilere beyanattı bulunan Dışişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • Millet Partisi tahkikatı Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden» istanbul Müddeiumumiliğine gelen bir yazıda,kapatılmış olan Millet Partisi il ve şubelerindeki evrakın tetkik edilmesi ve irticaî mahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1953
  • lÛIZZmmmZ7TT-1 A"ad°,unmı muhtelif şehirlerinden gruplar halinde şehrimize naCCa gidenler gelmekte olan hacı namzetlerinin bilhassa son günlerde grttik-İh-Çe artt:ğı görülmektedir.Hacca gidecek vatand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.07.1953
  • N.ihnetkeşler treni ULUNAY Ben hususî bir iş içün Kenyaya trenle gitmek fe lâketine uğramış bir seyahatzedeyim.Bu seyahati trenle yapacağımı öğrenen yaşça benden küçük arkadaşla nn beni trenle seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Dün müessif İki kaza oldu Kadjköyünde bir erkek,Ünkapanında da bir kız çocuğa feci seki ide ödü Dün Kadıköyiinde müessif bir hâdise olmuş ve boğu.uıak üzere iken kurtarılan bir gocuk teduv için hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Vâsaâti •nakliye kazaları önlenecek &on yıllarda şehrimizde mo törlü vasıta adedi ^skisine naza ran çok fazlalaşmıştır.Bu arada yojların dar oluşu seyrüseferi aksatmakta ve kaze îait 11 artışına sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Bir hacı nemzediırin par&ssnı r Sirkecide Uşak Paius ote!ir d'j yatan Murat Onay adında bir hacı namzedi,Hocapar,a camiin de abdest alırken,1509 lirasını yankesicilere çarptırnuşttr-Suçlu aranmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • KrSA HABERLER İ E.T.T,İdaresi silâh tarağa fabrikasındaki dört bu har kazanını satmaya ve yerine yenilerini koymaya karar ver mistir.Yeni kazanların siparişi yapılmıştır.¦jgr İstanbul Kız Lisesinden V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • P n U S T c Nuruosmaniyede Vezir han caddende 51 numaralı so bacı dükkânında çalışan Ali Cey tan ve Hacı Karanfil adında iki kişi kavgaya tutuşmuştur.Hacı,bir ara,eline geçirdiği ege ile j Ali'yi kalç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Hie 11 ilka 7372 22 Temmui 1953 Çarşamba YAKİT VASATİ EZANİ Günş Öğle İkindi Akşam Yatsı îmsak 4.47 12.20 16.18 19.35 21.31 2 36 9.10 4.45 8.43 12.00 1.54 7.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • a a an UNU1M M orscl© mu Koreden gelen son haberle re göre mütarekenin imzasına artık hiç bir engel kalma mıhtır.O halde yazı çıktığı zaman.Kore mütarekesini» imza edilmiş olması pek muhtemeldir Böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • fcmı T»um»ııW.rwMWi^romiijuniii win» iwutfmn m.m *tk HALKIN SESİ I Imam va cemaat hîkâ/as!Gedikpaşada,Tiyatro caddesinde oturan Mustafa Gülirkm adında bir okuyucumuz bize gönderdiği inek tupta şöyle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Meyva sebze s a tısla r ı î\of.Gökayın başkanlığındaki bir heyet cumartesi günü Ankaraya gidiyor Meyve ve sebze tanzim satıj lafının gen'şletilmesi hususunda BeleĞ-fe tarafından yapılan çalışmalar dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • CftÂPAN Bermekilerin saray kapıları daima herkese açık bulunuyordu 102 fıstıklı üzümlü pilav,öC#aCH mey valar arzedilmişti.Yemekten sonra yüz nadide kız,50 kişilik bir müzik heyetinin işUrakile şarkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Kaz ve erkek liselerinden mezun olanüşr Şehrimiz liselerinde olgunluk ve bitirme imtiharlavinda elvie edilen neticeler tesbi-olunmuştur.Buna göre kız iiseıerînde bitirme imtihanlarına edebiyat ko lund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • KONGUE:Ressamlar Berneğ-i'nifl yıllık kongresi Cumartesi günü saat 15 de Çenıberlitaş'dakı allünler Birliği Lokalinde yapı lacaktır.ŞEREF GÜNÜ:^g.Polis Emeklileri SobjM Yai'dım Dernegfriin tertip elti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • B.T ^İbim ticaret Federai Alman Cumhuriyetine mensup beş kişilik bir ticaret heyeti yarm memleketimize geleçektir.Alman taşe Nezareti Müyte^a rı Zonneman başkanlığındaki heyet perşembe günü saat S,3r»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Emniyet MüâürU C^i gün evvel Napoliye gitmiş olan Emniyet Müdürü Ahmet Tekelioğlu dön Ankara vepuru i]e şehrimize gelmişcir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Tercihli ithal iıslelsrî hazırlanıyor İthalâta yeni bir veçhe verecek olan tercihli ithal listeleri nin hazırlanması hususunda Eko nomi ve Ticaret Vekâletiyle,TJ caret Odaları girliği arasındaki müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Ankara vapuru limanımıza dö^dil Şimalî Akdeniz seferini y&P* makta olan Ankara yolcu gemi sj dün saat 18 de 368 yolcu ile limanımıza dönmüştür.Gelen yolcular arasında Nor veçin Ankara SefU'i Ernest Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Amerikan ve HHnt filoları bugün limanımıza geliyor »nizcilerin şehrimizi program hazırlandı Dost ve misafir de gezmesi için bir Birleşik Amerika altıncı filo komutanı Visamiral Jsbn H Cassady'nm sanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Hasta bîr kadın i n i t fa ^r etti Üskûdarcîa Üinilj Nuh kuyusu caddesinde 167 numarada oturan Nadire Kamitoğlu adında 54 yaşlarında bir kadın,fare zehiri ve kezzap içerek intihar et mistir.Ciğer hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.07.1953
  • Msv^Hketimizde bol miktarda Partit bulundu tuşa a t sanayiinde gayet elverişli olduğu bildirilen «perlit» isimli bir nevi kumun memleke timizde de bol miktarda bulunduğu görülmüştür.Perlit inşaatta ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.07.1953
  • Siyasî İcmal Türk Rus münasebetleri Sovyet Rusya hükümeti tarafından hükümetimi'.e verilen nota ve cevabı dün neşredildi.Rusya sarili olarak evvelki taleplerinden vaz geçtiğini bildiraoekte.yalnız her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • İsrail Sovyet miinasebatı Rusya ile İsrail'in yeniden diplomatik münasebetler tesis decekleri haberi Amerikada alâka ile karşılandı Washington,21 AP)Rusya ile İsrail'in yeniden diplo matik münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • Batı Atmanyada attı Rus casusu yakalan fı Bonn.21 A P)İngiliz makamları bugün Sovyetler Birliği hesabına casusluk yapmaktan sanık 6 Almanın tevkif edildiklerini açıklamışlardır.Tevkif edilenlerin ikis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • Piyasada kuru pil bulunamıyor Piyasada son günlerde bir Icu xu pil darlığı hissedilmektedir^ Bilhassa pilli radyolar iğin lâ zım olan bu madde bugün ancak karaborsada bulunabilmektedir.yüzünden lıaler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • La Ka/kışlalarında yangın çıktı La Haye,21 A.A.La Haye kışlalarından birinde çıkan bîr yangın yüzünden orada bulunan 30 askerî kamyon harap plmuş yüzlerce litre benzin infilâk etmiştir.Polis yüz binle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • kalyanın en büyük sahns aktörü öldü Milano.21 AA.îtalyamn en büyük sabne sanatkârı olarak tanılan Ruggero Ruggeri bugün 82 yaşında olduğu halde 'hususî bir klinikte vefat etmiştir-Kalb krizi geçiren R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • Vefat İffet Fındıkgilin eşi,Istan bul ticaret mahkemesi âza sı Yavuz Fındıkgil,yüksek maden mühendisi Gürbüz Fmdıkgü ve Türkân Fındık gilin babaları,mektebi küz zat müderrisi Avukat hukuk doktoru îsha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • SÂNA g vnı Murat,Şamar Ji'nin damadı öe Yeni Delhinin meşhur Rama lala karnavalını seyretmek için başkentte yaptığı seyahatinden sonra Jalapura dön.ıüğü zaman Maharacan7n hâlâ rahatsız olduğunu işitti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • FIKRA Koyun-oyun kafiyesi Kral hazretlerine i Haşmetmeab,halk yiyecek ekmek bulamıyor,demiş ler.O da:Pasta yesin sersemler,demiş.Bit,tarihin asla unutamıya cağı hır vak'adır.Eğer biliyor sanız ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • İKTİBAS Fransada romanlar yazan 17 yaşında bir çoban kızı Sonya'nın yaz Jığı Hk a k rotıanı henüz yayınlanmadan ünü Fransayı tutmuş bulunuyordu.Bizde kadın romancılara gösterilen rağbet,Fransızların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • İbret Aynası Vay benim köse sakalım!Bir akşam gazetesi «sanatkârlarımızın gizli kalmış tarafları» nı aydınlatmak için bir röportaj serisi yapıyor.Çıkanları merakla okuduk.Fakat nafile-Ondar hiç bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • Kıbrıs'ta 6€ 3 dönüm ç?m ormanı yandı Lefkoşe,21 AA,Dün gece burada çıkan bir yangın neticesinde adanın en nefis çam ormanluriyle kaplı &dÖ dönüm arazi kül olmuştur.24 saat zarfında ancak r.öndürülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • Milliyetçi Çn komandoları iki Rus öldür-1ü Taipeb.Formoza)21 A-A.ingilizce olarak neşredilen «Çin Haberleri» gazetesinin bugün bildirdiğine göre.Milliyetçi Çin komandoları ge çen hafta Tungsfean adası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • 14 yaşında bir çocuk arkadaşım öH^rdJ Balıkesir,21 THA.Sındırgı kazasının Hisaralan köyünde oturan 14 yaslarında Saim Bozkurt adında bir çocuk tarlalarına hayvan sokan aynı köyden 16 yaşlarındaki ki İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • AMERİKA:Başkan Eisenhower'in Viet nam Başbakanı Nguyen Van Tam'ı Amerika'ya davet ettiği teyid olunmaktadır.KANADA:Kanada ordu karargâhından bildirildiğine göre,Kuzey Atlan tik paktı karşılıklı yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • Musaddık,iran halkını birleşmeye davet etti Yatağında konuşan Başvekil,"düşmanlarımız elimizden silâhlarımızı alamıyacakiardır dedi yiz» demiş ve şöyle devam etmiştir:«Bizim dahilî karışıklıklarla uğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • Bir zenci beyazlcştı Bir yarayı tedavi için koluna merhem süren kadın,beyaz olduğunu görünce,vücudunun her tarafına sürdü ve bcyazlaştı Cardiff,21 Nafen)Burada toplanmakta olan ingiliz doktorları,şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • Amerika'da yeni bir uçağin tecrlib^sâ yapıldı Washington 21 AP)Birleşik Amerika hava kuvvetlerinden bildirildiğine göre» İngiliz tepkili Canberra uçaklarının Amerikada yapılan bir eşi 46 dakika süren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • Halk çö ç"Jîırdsn şikâyet ediyor Şehir çöplerinin bcpranmasi ve imhası günün meselesi olarak devam etmektedir.Şehrin bir çok semtlerine çöp çülerin ancak hafta J a bir uğra dıklarından şikâyet edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • Topkapıda bir kamyon devri'di Topkapıda Tîir taş*t kazası ol muş ve bir kamyon 35 yolcusu ile birlikte devrilmiştir.Rahmi Oltay adında bir soıö rün idare ettiği 24503 plâkalı kamyon,içinde 35 işçi bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • Suriye ile Lübnan iktisadin birlsşîyo-Şam.21 AP)Lübnan Başvekili Saip Salim'in riyasetindeki bir heyet bugün S*rlye Cumhurbaşkanı Edio Çi çekli ve diğer hükümet liderleriyle görüşmeler yapmak üzere bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.07.1953
  • J a v a d a nümayişler Nümayişçiler,hükümetten Darülislâm adındaki bir teşkilâtın telhis hareketine mâni olmasını istediler Jakarta.21 AP)40 bin ilâ 50 bin kişi tahmin edilen bir kalabalık Batı Cava'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.07.1953
  • 2 «Ankara,vapuru dtin saat 17.30 da Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.Gemi ile.Fransız izcilerinden müteşekkil bir kafilede şehrimize gelmiş tir.3Pariste açılan UNESCO Ge uel Konferansının fevkalâde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 22.07.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A istanbul Sarnıçları ve Binbirdirek sarnıcının hali BSnbirdfreğin içini gayet nefis başlıklı sütunlar süsle* msktedir.Bir zamanlar burası ipekçiler ve iplikçiler çarşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 22.07.1953
  • Bu sene Fransa'da Helene Ti ailine ve Peter Van Dljk tele çifti en muvaffak olmuş sah-j ne artisti olarak kabul edilmiş ve kendileri Fransa San'at Akademisi tarafından mükâfat-J laııdırılmışlardır.Hel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.07.1953
  • tstanbulda toplanacak Beden Eğitimi Kongresine iştirak edan devletlerin jimnastik grupları muhtelif gösteriler yapacaktır.Besimde gene kızlarımız bir gösteride görülüyoı kongresi 2-9 ağustosta Istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.07.1953
  • i İTARİHCESİ TEKnTGUyebWUNIN^ *S Yazanlar;IV.Winterbottom L.Gambia Ttirkçesi:N.Selener Fran soda profesyonel kulüpler birkaç zengin sayesinde ayakta duruyor ıı-Glasgovda îskoç İngiltere maçında 150.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.07.1953
  • Birinci kategori Gül kupası yarışmaları Bundan evvelki Gül Kupası yarışmalarından bir an.Birinci kâtagori Gül Kupası yarışmaları önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri Fenerbahçe stadında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.07.1953
  • DÜNYA 880 YARDA REKORU KIRILDI Helsinki âl T.H.A.Tuku'da yapılan enteraasyjnal Atletizm mttaabakala'-iada,Amerikalı zenci atlet Nale hitec)eld dünya 880 yarda reko'inu 1,48.6/10 ile kamıştır.İkinci ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.07.1953
  • "ETNİKOS,im gelmesi gecikti Bu hafta gelm\i beklenen Yunan Etnikos atletizm j&kımı.Yunan askerî makamlaııa dan vize ve izin işlerini ta* mamlıyamadığından gelememektedir.Bu hafta yapılması Icaıbeden E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.07.1953
  • Turgayın Fenerbahçeye girmesi mali dün biraz daha arttı Lefterin Sarı Lacivertliler safında oynayacağı artık tahakkuk etti.Fener bahçenin Basriyi de getirtmek için harekete geçtiği anlaşılıyor Transfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.07.1953
  • RÖPORTAJ Gecekondu babası ile Kazlıçeşmeyi dolaştık Yiz bin kişilik gecekoncu mahallesinde bir çok şey var.Fakat bir çok şey de yok.Vali 2 Amerikanın petrol mıntakalarında bir gece içinde man tar gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1953
  • Mutadı veçhile içini çekerek yeleğinm cebinden bir şey çıkar di,Ashby'ye bakmaksızın masasının üzerne koydu-Hemen iza hat vermeğe lüzum görmemiş olacak ki yine bardağım eline aldı,dikkatle buzuna bakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1953
  • Çekoslovakya Amerikan protasto ti Viyana,21 A.A)Prag1 radyosunun bildirdiğine göre» Çekoslovak hükümeti Prag-daki Amerikan Büyükelçiliğine bir nota vermiştir.Bu notada.Çekoslovak topraklarına balonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Makledan:A£U OZBAY Pikonun maruz kaldığı beklenmedik bir tecavüz Felâketlerin nereiea ni,kimin eli altından çıktığını herkesten önce hisseden zavallı Margerit bir mum gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1953
  • YENİ NEŞRİYAT 1953 BÜTÜN DÜX\A YILLIĞI Nebi-oglu Yayınevi Ih.atadan hazırlanan 1953 Bütün Dünya "Yıllığı)satışa çıkmıştır Bu 380 sayfalık yılljk içince Jünya hasmından seçilme İ*t0 iten fazla hikâye,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784_784_Dolar 281 282 Fr.Frangı OM 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44.80 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1953
  • IConya Valiliğinde 3;Köyün adı Gicen köyü Kolukısa köyü U i Keşif bedeli Lira Kr.19176.81 17864.08 Muvakkat teminat Ura Kr,1438.26 1339.80 1 Karapınar'ın Gicen ve Kadınhanın Kolukısa köylerinde yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1953
  • Fazır'-cadi 0'A 1 2345678 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 m i 8 9 to 11 12 HI Üoîcsaı saja:1 Hürriyet;Beyaz,2 Kadın okuyucularımızdan biri;Bir tahta cinsi,3 Dinlenme vakfesi;Gözüpek;Sahip,4 Seri rü'yet iki kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır Deniz Harp Okulu ve Koleji Kumandanlığından 1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına Öğrenci alınacaktır-2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden lÖ/Ağustos/1953 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1953
  • Çifteler köy Enstitüsü Müdürlüğünden Eskişehir Mahmudiye Muhammen bedeli İHt teminatı İhalenin yapılacağı Cinsi Mıkdarı lira K.L.K.Tarih gün saat Elbiselik kumaş 1350 M.29700.00 2227-50 31/7/953 cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Profesörlerin siyaset yapmaları menedildi [Baş taralı birincide!kanunun Meclise bu kadar acele sevkedilmesinin sebebini sormakla söze başladı-Bu sua le Demokrat Parti sıralarından «sen daha iyi bilirs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Notanın akisleri [Baş tarafı birincide] Türk limanlarım ziyaret etme lerinin tamamiyle normal oldu g-unu ve bu gibi ziyaretlerin Rusyaya karşı askerî bir kuvvet gösterisi teşkil etmîyecegini söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Amerikanın eski bir dedektifi [Baş tarafı birincide] dadır.Mr.aJmes mesleği hakkında bakınız neler diyor:Amerlkada herhangi bir cinayet ve hırsızlık gıöi vaka olursa,halkın ilk müracaat edeceği kimsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Malatya suikastı [Baş tarafı birincide!ğİnden bu mahkeme dem a1 ge rekli tebligatı çıkararak duvujj ma günü 3 ağustos 1053 pazar* tesi günü saat 13.30 loava'c tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • MiiT t Partisi [Baş tarafı birincille I tir.İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumîliği bu talimata uya rak.dün sabahtan itibaren Millet Partisinin şehrimizdeki teşkilâtında tetkik ve araştırmalar yapmaya baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Dün geceki yangm [Baş tarafı birincide] kir korka ve heyecan içinde bırakan yangın mahalline Istanbul.Beyoğlu ve Deniz itfa iye ekipleri yetişerek genişleme istidadını gösteren ateşi söndürmek için fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Rus notası [Baş tarafı birincide] Rusyanın Ankara Büyükelçisine verilen malûmata nazaran 22 temmuz ile 3 ağustos tarihleri arasında 10 Amerikan ve 22 ingiliz harp gemisinin Istnafoul limanına demirley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Trieste meselesi [Baş tarafı birincide] S itiraz etmediğini,fakat S Yugoslavya» îtalyaya kar-I ğı şimdiye kadar takındığı 3 durumu muhafaza ettiği takdirde,bu memleketin dahil bulunduğu bir sisteme ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • ya hâdiseleri Başmakaleden devam)Beria takımını tamamiyle temizlemeden ordu ile ihtilâfa meydan verecek bir mücadeleyi göze almasına biz ihtimal veremiyoruz.Beria'mn bertaraf edilmesi işi çok hesaplı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Kore mütarekesi [Baş tarafı birincide] merasimi bir haftadan fasla g* cikmiyecektir.Hâli hazırda incelenen mesele ler arasında iki muhasım orlunun çekileceği hattın tayini,mütareke kontrol heybetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Devlet Konservatuarı ünden 1953 1954 ders yılı için İstanbul'da ve Ankara'da yapılacak giriş sınavlarının bolüm ve tarihleri aşağıda gösterilmiştir.Giriş şartları 1949 yılı 548 sayılı Tebliğler Dergis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • 10 bin ton yemeklik sarı mısır ithal edilecektir Toprak Mahsuilsri Ofisi Ganel MUcUirüSğünden 1 Aıîaşmalı memleketlerden anlaşma hükümleri dahilinde ve anlaşmamız bulunmıyan memleketlerden dolar veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Cins* Azı Çoğu Beher kilo Tutan tik tem.Eksiltme Kilo FLKr LiraKr» Lira Kr.saati Saman 28.500-36 000 10 3600.00 270.00 15-30 Arpa 47-500-56.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Ankara İli daimî komisyonundan Beypazarı Tekke köy yoliyle Karaşar bucağına kadar olan yolda sınai imalât ve tesviyesi ve blokaj ve stablize işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştıra Keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Belediye sebze ve meyva halinin ıslahı ve tevsii işî 20 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 tşin keşif bedeli 21758 lira 06 kuruş ve geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verıEen Askerî Kıtaat Hânları îzmit Kayalıdağ Radar müfrezesinin aşağıda cinsi ve ke" şif bedelleri yazılı inşaatları yaptırılacaktır-Keşif bedeli 42660.53 lira geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberli 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İ dare eden:Semih Argeşo 1 J.Duran:Fısıltı,2 H.May:Bir Romaıns gecesi,3 G.Bizet:Carmen operasından potpuıi 13.45 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1953
  • Aoone şartlan Lr.lîr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketler» iki mislidir.[lâvı şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayf a »ant.S,ö© T.L.ir-H&Jarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1953
  • Antalya Belediye Bask.dan 1 Soğuk hava deposu ve asrî mezbaha binası ikinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü eksiltme ile yapılacaktır-2 Muhammen bedel 49745 lira 24 kuruştur.3 Teminat akçesi 3730 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1953
  • iller Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaotırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerindeki esaslar dairesinde patın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1953
  • BilSJi fesisatt yapfsnlacaktır 1 Agağıd-adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumla makine vesair elektrik teçhizatı fennî gartnaemlerindeki esaslar dairesinde satın alınacak ve montajlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1953
  • izmit Belediye Reisliğinden Belediye hâl binası inşaatı işleri vahidi fiyat esası üzerin^ den 15/7/953 tarihinden itibaren eksiltmeye' konulmuştur.1 Eksiltme kapalı zarf usulü ile 31/7/953 tarihine ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1953
  • Satın alma komSsyonu başkan lığlıdan 1 Cibafi fabrikası müdürlüğü kereste arabanna denizdezç gelecek tahminen 4000 metre mikâbı kerestenin deniz vasıta* larmdan indirilmesi eins ve ebat üzerine ayrılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1953
  • Tekel G» sı afi' SVİydâlr^Eiğü iiârsîarı Safınafma Komisyonu Başkanjğmdaa 1 Amasyada idare binası ve anbarlan inşaatı kapah zarf usuliyîe eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltmesi 10/8/958 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1953
  • YEŞİL BURSADA İKRAMİYE EVİ ^nu«ucK 3 O mtlWiii.Pcı"-f-fııı T.C.Z I R A A BANKASI 4 U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan