Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Turbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI;114(i Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FIAT I 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • Dünkü Demokrat Parti Grupu toplantısının havası Dini politikaya âlet etmek nevi yobazlar,dünkü yerinde sonra artık kumda oynayabilirler isteyen her kararlardan Başmuharririmiz Ali Naci Karacan Ankarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • ^v f" Gıda sıkıntısı çeken Macar halkına Berlinden yiyecek gidiyor Sovyet askerî şefleri sadakat yemini etti Suna rağmen parti ordu mücadelesinin sona ermediği kuvvetle tahmin ediliyor Londra.16 Nafen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • T.M.G.KOMtTESt KONGRESİ Türkiye Mîllî Gençlik Komitesi yılhk kongresi çalışmalarına dün Tepebagındaki Casa Ditalia konferans salonunda başlamıştır.Kongre faaliyetine bugün de devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • Resmî dairelerde yaz mesaisinden vaz geçildi Pazartesi gününden itibaren bütün dairelerde normal mesaî başlıyacak Yaz aylarında,resmî dairelerde vazifeli memur ve müstahdemlerin uzun günlerden istifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • Hindistan'da kanlı hâdiseler Kargaşalıklar sırasında 5 kişi öldü 180 kişi yaralandı» 810 kişi de tevkif edildi Kalküta,16 A.A.Tramvay şirketinin ücretleri anırması üzerine dün Kılkütada vulkua gelen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • Akdeniz tatbikatı I ¦y—Türk» Yunan,İtalyan,İn-giliz ve Amerikan deniz 4 birlikleri 25 temmuza ka-dar devam edecek manev-j raya başladılar Ankara,18 A.A.Mili!Savunma temsil ji'u osundan aldığımız malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • •P.Meclis Grupu,dün çok mühim bir toplantı yaptı Siyasî partilerin dini politikaya âlet etmesini men eden,kin ve garez tahrikiyle vatandaşları birbirine düşürmek gayesi güden hareketleri önliyecek müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • 'i'i^lgm ğ^ |1y I mud Itawetftu 1 üugun şehrimizde havanın gtt-neşü geçeceği,rüzgârHrın batıdan orta kuvvetle eseceği,sühunet derecesinin değişmiye-R?£i WMU1III1 cuuuugiut C~-~1 l^ lii-ii1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • m Dünya güzellik kraliçeliği müsabakasına iştirak eden güzeller topla bir baldt Dünya güzellik kraliçesi seçimi dün gece başla Finale kalacak olan on güzel arasından dünya güzeli seçilecek Ayten Akyol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • KAYBOLAN PİLOT Ismailiye'de bulunan îngiliz hava kuvvetlerine mensup pilot onbaşı Tony Rigden'in kaybol* ması.ingiliz Mısır münasebetlerini çok gergin bir safhaya sokmuş ve İngilizlerin Kanal bölgesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • Müttefikler!dün Kerede mukabil taarruza geçti 50 bin kişiyle hücum eden Birleşmiş Mîlletler askerleri cephenin bir çok noktalarında Kızıl Tokyo,16 A.A.Kore'de çarpışan Birleşmiş Milletler Sekizinci Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • i İAÜ MHHHHİ Topçumuzun atış tatbikatı inektedir.Foto:Milliyet Ankara garnizonuna bağlı topçu birlikleri dün Toz golü civarında bir atış tatbikatı yapmışlardır.Yabancı müşahitler taraf ındn da takip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • Dumlupınar d ova s ı Duruşmaya yann sabah Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek Çanakkale» 16 Hususi surette gönderdiğimiz arkadaşımız Fakir Ersin bildiriyor)81 denizcimizin şehadetiyle neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1953
  • Millet Partisinin itirazı reddedildi Mahkeme Mustafa Kentli'nin kapatılma kararına itirazını varit görmedi Ankara.16 Milliyet)Mahkemece kapatılmasına kar 51 Millet Partisi Genel Başka* m Mustafa Kentl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.07.1953
  • Atıcılık imtihanı Başka memleketlerde avcılık ve atıcılık bizde olduğu gibi fıtri istidada bağlı* hüdâyi nabit bir spor değildir.Garpiılar atıcılığa ehem miyet verirler.Büyük küçük şehirlerde müteaddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • r IfW* HALKIN SESİ Hamal derdi Kadıköy'de Bahariye'do oturan bir okuyucumuz ya zıyor:«İstanbul şehri İstanbul Belediyesinin nizamnamelerine,talimatnamelerine göre yaşadığı gün,yani belediye yasaktan c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • KW^T Rusyada cereyan eden hâdiselerin birçoğu bati dünyast için bir esrar perdesiyle örtülüdür,öyle ki Sibiryadaki meşhur esir kamplarının iç yüzü bil6 Lâiâ bir muamraadır.Rus esir kamplarından kaçan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Hie.17 Temmur 1953 N 4 Tem 6 Ziika 1372 Cuma 1369 VAKİ T VASATİ EZAM Gtineı 4.43 9.04 Öğle 12.20 4.41 îkind i 16.18 8.40 Aksa m 19.39 12.00 i Yatsı 21.35 157 f| îmsal t 2.31 6.52 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • 'Plajların kontrolü Vali ve Belediye Reisi Gökay plajları bizzat teftişe baş'adı Halkın plajlardan şikâyeti de vam etmekte ve Dazı pıâj Baları mn bakımsızlık seocbiyle çok pis ve hattâ mikroplu olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • PnUSTg Mercanda oturan Mehmet Niyazi adında biri küçük biı mesele yüzünden büyük annes Fatma'ya ve teyzesi Leraan'a b çakla hücum ederek yaralamak istemiştir.Suçlu yakalanmıştır •jt Kartal sakinlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Santa paso kullanan ı b ri yakalandı SulLanahraette SuteraZîS.soka ğında oturan Fuat Güle' aJzadi biri tramvayda sahte paso ile yahat eder-ken yakalanan.tır.I Suçlu dün sabah Müddeiumumiliğe teslim ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Teknik Üniversite cinayeti Teknik Üniversite Pr)fe.iörle rinden Feyyaz E^irsaaı tabanca ile öldüren Mehmet Taşkesen adındaki talebe bir müddet evvel idama mahkûm edilmiş ve bu ceza 20 sene ağır hap=ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • K FSA HA B E R L E R Bir müddet evvel şehir da hilinde faaliyette bulunan beş tuğla harmanı kapatılmıştı.Ya-puan müracâatlara ragmen bu harmanların yeniden çılmasusa müsaade edilmeyecektir.Son aylar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • 14 yaşındaki bîr çocuğun marîf-ta Bakırköyde oturan 14 yadların da Doğan Kellel adında,oir cuk aynı yerde oturan 7 yarimi'.Sabiha adında bir Kızı tcr&vüs edenken yakalanmıştır.Suçlu hakkında tatibata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Tercihli ticaret listeleri hazırlanıyor Yeni dercihli dış ticari listelerini hazırlamak maksa yi d,Ticaret Odasında yapılan top lantılara devam olunmaktadır.Şimdiye kadar i grup halinde 10 liste yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Şahrî tenvir İşinde d&gişek'ik yapılıyor ğehrin ve tarihi abidelerin ge çeleri yeni bir tarzda tenvir edil mesi için hazırlıklara *5^lanmış ve bu maksatla bir ihtisis ko m-syonu teşkil olunmuş ur.Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Dövülen bir boğ 3 sahîbsnî öldürdü Çengelköyde oturan Recep öz can adanda biri,Kandillide Dügenlik mevkiindeki aostaa kuyu sunda ineklerine su verimken,bir kaç saat evvel teKtııe İİl dövdüğü bir boğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Prof.Alkanm cenazesi bugün şehrimize gsiirihyor Isviçrede tedavi görMek^e ikeıı vefat eden Hür fikirleri iT»j ma Cemiyeti azası ve Yisj^\Ekonomi Ticaret Okulu işıs me Eko-nomisi ProJfe.3örü ismet Alka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Bir sabıka kiz kardeşini ö dürrrıek istedi Evvelki gün akşam Ga latada b,r hâdise olmuş ve genç bir kız kendisini öldürmek isc-î yen ağabeysinin etinden gi^ıükle kurtarılmıştır.Edir,nekapıda Cami olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Halk dernekler adına para toplayanlardan müşteki Dün sahte bîr komiseri a yetkisi olmadan para tahsil eden arkadaşı yakadandı karşııaş.ıgmı Dün saban Fatihte garip bir hâdise olmuştur.TeLsiz vj radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Bahar bayramı tuta çal şan arın maaşı verilecsk Bahar Bayramında G-ilhm*parkında çalıştırılan memurların maaşlarının verilmiye^e^ins ı ir bazı şayialar dolaşmakta îr.Bu hususta,kendisiyle görüşe'i güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Ölümle neticelenen o'omobil kazası Şoför Şükrü Akçeliı Idoresiö deki S76 plâkalı otomooil Ti'-iahağı caddesinden geçerkeı O.ga adında bir *kadına çarpmıştır.Ağır surette yaralanan Plga kaldırıldığı İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • İsv'ç/e/d kayısı îhraç Bir İsviçre firması» Bern ticaret müşavirliğimize müracaat ederek memleketimizden taze kayısı,kayısı pestili ve kayısı konservesi alacağını bildirmiştir-Bu hususta bir anlaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • S'ûrp Âgopîaki gece ko-eSu Beyoğlu Sürp Agop ardasında ruhsatsız olarak yaptın;ırı bir gecekondunun belediye taratan dan vnVtjrılınasi üzeri ae Bite;Üaküdarh tar.afından De »net Şu rasmda belediye ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Bîr inşaat beVçîsi düşer k Ödül*.iîi Arnavut köyünde bir nsa.aU.çalışan Hüseyin Çetin idmla bir gece bekçisi ikinci cafcın meı d'venlenndef.düşereK ığır suret te yaralanmış ve ıa.v.an if-yt kalidınin'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Kontraplâk faforikssır.da yangı» çıklı Eyüpte Bahariye cadJesrndc Yakup Gazdal adında birine ait kontrplâk fabrikasında henü;anlaşılmayan bir scoep yüzün den yangın çıkmıştır.Yangın fabrikanın üst kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Tanzim satış'arı ediyor Meyva ve sebze îanzim satvş ları muvaffakiyetle ievaın tfmektediv.icap edilse istihsal bölgelerinden uçakla tfH m di ge tirtileeektir.Fakat şimdilik bu na lüzum grortilmern.ekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • Vapurda bir hâdise Ansızın deiiren yaşlı bir kadın kendisini denize attı ve kurtarıldı Evvelki gece saat 8.30 sıralarında 64 numaralı «Küçüksü* vapurunda,yolcuları korku ve heyecana düşüren bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • inilTAYA^ Ben hiç bir zaman yerimi kardeşime bırakmıyaccğsm 97 Arap ordusunun başında sefere çıkan genç Harun kendisinden beklenilen bütün meziyetlere sahipti.Biaansta bitip tü kenmiyen taht kavgaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.07.1953
  • TÖREN Ziraat Bankası Üsküdar ajansının açılış töreni,20.temmuz pazartesi g'ûım saat 10 da yapılacaktır.İKMAL,KURSLARI ikmâle kalmış orta okul ta lebelerini bütünleme imtihanlarına hazırlamak maksadiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.07.1953
  • Stalin hsyketfne hücum ed^n talebe Paris,16 Nafen)Geçenlerde Sofyada Staliain heykeline hücum etmiş ve bu heykeli kısmen tahrip etmiş olan Bulgar talebelerinin duruşması yeniden geri bırakılmıştır.Bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • İşte fakirhanemde sizin İÇin ayırdığım 3da,dei\Bunu beğenmekle beni 70k mesuı ede çeksiniz.Odada her jey se.'cf,gümüş,abanoz ve sırmalı ipekti.Yelleri hah yerine aıunteşem kaplan postları kaplıyordu.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Kısa harici h&barlâr AJVAA.A AMERİKA Amerikan donanmasının en küçük denizaltı gemisi cuma günü suya indirilecektir.4 metre boyunda olan bu denizaltı bir subay ile 13 kişilik bir mürettebat tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Fransa,Hindüstana 71 tepkin uçak sattı Paris,16 T.H.A.Pranga ve Hindistan Hükümetleri arasında varılan bir anlaşma muci bince «Omagan=r Pırtına» adı verilen Fransız yapısı 71 tepkili avcı uçağının sa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Kapatılan Amerikan Konsolosluğu Vaşington,16 A.P.Dışişleri Bakanlığı dün,159 seneden beri faaliyette bulunan Cebelütank'taki Birleşik Amerika Konsolosluğunun kapatılacağını bildirmiştir.Konsolosluk ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Eden 25 Temmuzda uçak a îngilfaraye dönüyor Newport Rhode Island)16 A.A.Bir müddetten beri burada nekahet devrini geçirmekte olan ingiltere Dışişleri Vekili Eden 25 temmuz günü uçakla Londraya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • vrupa savunma ulaşması imzalanıyor Bidault,Fransanın ileri sürdüğü bazı şartlar yerine getirildiği takt rde anlaşmanın imzaanacağını söyledi Washington,16 A.A.Fransa Dışişleri v,Vekjli Bidault bugün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Müthiş bir yangın Singapurda çıkan bir yangında bir mahalle kül oldu,2000 kişi evsiz kaldı Singapur.16 A.A.Kallang hava meydanı yakınlarında bir mahallede çıkan yan gın,bugün iki bin kişiyi evsiz bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Yugosiavyada 9 Arnavut tedhişçi yakalandı Belgrad.16 A.A-L Yugoslav emniyet dairesinden bildirildiğine göre» Güney Sırbistanda Yugoslav {komünfet birliğine mensup iki kişiyi öldüren Arnavut tedhişçi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Hosteslere verilecek dersler Londra,16 Na'.en)Bundan sonra hava hosteslerine ma tematik dersleri de verilecektir.Yalnız servis yapmak,müşterilerle yakından meşgul olmak,li san bilmek kâfi gelmemektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Rusyadaki Hollandalı esirlerin iadesi La Hâye,16 A.A.Hollanda Dışişleri Vekâletinden bildirildiğine göre,harp sonundan beri Sovyet Rusyada esir olan ve yaşamış bulunan ve Sovyet makamları tarafından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Kaliforniya'da erkek modası Londra,16 Nafen)Birleşik Amer ikadan dönen bir mensucat eksperinin verdiği izahata göre,Kaliforniyada moda erkek ler için,siyah ceket altında pas tel renklerle süslenmiş pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Siyasî İcmal jdpon ordusu Birleşik Amerika Dışişleri Vekâleti sözcüsü,vekil namına beyanatta bulunarak,350.000 kişilik bir Japon güvenlik kuvveti teşkili düşünüldüğünü açık lamıştır.Bu ordunun Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Bir Fiînye infilâkında uç kişi yaralandı İzmir,16 T-H.A.Urla kazasının Çamlı "köyünde oturan Süleyman Demir adında bir şahıs,yanında 12 ve 13 yaşlarındaki iki oğlu olduğu halde,tarlaya gitmişler ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Rusların yeni sulh teşebbüsü Sovyetlerin sulh taarruzlarını Uzak Doğuya teşmil ederek Japon yaya bir anlaşma teklif etmesi bekleniyor Tokyo.16 AP)İleri geyanin sulh taarruzunu Uzak Doğuya da teşmil et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • İbret Aynası Sene kaç Izmirdelrî Muallimler Birliği kongresi» büyüklere tazim telgrafı çekilmesi hakkındaki teklifi sert tartışmalar sofunda reddetmiş.Şn «sert tartışmalar» sözü olmasa tefsir kolaylaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Kanatla ganel seçimleri 10 Ağustosta yapılacak Ottawa,16 A.A.10 ağustos tarihinde yapılması mu tasawer Kanada genel seçimleri ancak politika çıdamları arasında alâka celbetmektedir.Bir aydan beri ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Arjantinli b sîzler onuncu yıltfö temlerini kutladılar Buenos Aires» 16 A.A.Doğumları sekiz ay müddetle saklanmış bulunan Arjantinin meşhur «Diligenti» beşizleri dün 10 uncu senei devriyelerini kutlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Hi ma ayalara tırmanan Amerikan hayati Yeni Delhi 16 AP)Dünyanın ikinci yüksek tepesi olan K—2 ye çıkmağa teşebbüs eden Amerikan heyeti 5.400 metre irtifada ilk kampını kurmuştur.Dr-Charles Houston'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • FIKRA Cinsiyet meselesi İnsanlar bu işe Tanrılarını bile iıııifj kc*yaJa tasavvur ederek başlamışlar.Çak eskilere gitmeye lüzum yok,Romalılarla lrunaal|lar,kendi aralannda çeçen a^k m ^seralarının her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • iki Romen denizcisi D**ftimarlka*ra sığ»ndı Kopenhag,16 A.A.Bi* müddet önce gemilerinin limana uğramasından bilistifade Danimarkaya iltica etmiş olan Au* gustin ve Yanku adlarındaki iki genç Romen den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • İngiliz şairi Beifoc öîdli Oulldford İngiltere)16 A.P.Tanınmış İngiliz şair vo müellifi Hilairy Belloc bugün ölmüştür.82 yaşındaydı.Pazar günü bu radaki evinde muvazenesini kay bedip yanmakta olan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Birnıanyadakî Çin askeri erinin durumu Bangkok,16 A.A.İyi ha ber alan Milliyetçi kaynakların bugün bildirdiklerine göre,halen Birmanyada bulunan milliyetçi Çin birlikleri memleketi terke mecbur edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Araba altında kaîan bir kadın öl 3ü Balıkesir,16 T.H.A.Bahkesire bağlı İvrindi kazasının Okular köyünde oturan 22 yaşla rında Hüsniye,kocası ile birlikte demet taşırken,yoldan geçen bir arabanın sadem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • İKTİBAS Polis hafiyesi gibi çalışan doktorların mücadelesi Amerika:a salgın hastalskların mikrobunu ve bu mikrobu taşıyan kimseleri bulmak için "Sarî Hastalıklar E/ıteljans Servüsr» isminde yani bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • İşçi Sigortalarının yardımı Ankara,16 T.H.A.îşçi Sigortaları Kurumu,ihtiyarlık sigortası için ayrılan karşılıklardan,sigortalılara mesken inşası için ikrazları artırmaya karar vermiş,kooperatiflerin u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.07.1953
  • Kâğıtta n mayo Bir Amerikan firmam» rafemmıyan ve bozulmayan kâğıt mayolar yapmaya muvaffak oldu New-York,16 Nafen)Bir Amerikan firması.ıslan' mryan ve bozulmayan kâğıt mayolar yapmaya muvaffak olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.07.1953
  • mm Mx-4 JEANNE CRAİN HAMflUE Sevimli sinema artisti Jeanne Crain sayfiye şehri Las Ve-gas'da yeni bir çocuk beklemektedir.Doktorlara göre Crain gelecek ay beşinci defa anne ok*-J çaktır.Bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 17.07.1953
  • HEIÎGÜN TARİHTEN MERARU BİR VAK'A ala ta kulesini kim ikti,kim imar etti?Bu kulenin bîr zamanlar mezarlık ofarakta kullanıldığını tarihler kaydetmektedirler.Zamanla rasathane dahi olmuştur.Galatanın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.07.1953
  • Profesyoneller arasında bir ikinci küme teşkil etmenin vakti gelmiştir önümüzdeki futbol mevsiminde profesyonel ligin üçüncü se nesine gireceğiz.Avrüpadâ bir kaç memaefctt hariç her memleket sporda v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.07.1953
  • Çdenç Kupası dömi final maçları dün sona erdi Bugün yapılacak final maçında Suzan Güz i il3 Behbüi Cîvanş'r karşılaşacak Tenis,Eskrim,Dağcılık kulübünde yapılmakta olan Çaleııç kupası dömifinal maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.07.1953
  • jyyüdız Gençlik Kuiii-•Ünün senelik kongresi •Atik Mustafapaşa-Ayyıldız Senelik kulübünün senelik-kQn |*es| 19/7/95:"5 pazar &ünü 8a ftt 9 da Ayvansaray D.P semt ağında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.07.1953
  • Kısa Spor Haberleri MİTHATPAŞA STADI ATLETLERE AÇILIYOR Ankara,16 Milliyet)Bir müddetten beri atletlerin çalışmalarına kapalı bulundum lan Dolmabahçe stüdyomu,ha ber verildiğine göre,Bedın Terbiyesi G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.07.1953
  • ŞÜKRÜ t yi bir teklif karşıtında tstanbulda kalması bekleniyor Oyuncu transferi if gidiyor Lefter Fenerbahçe?girmek için 22000 liranın iadesini istiyor.Sükrününde bu sene yine kalyaya döneceği anlaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.07.1953
  • Kış Sporları Federasyonunun a programı Dağcılık ve Kış Sporları Feda rasyonu 1953-54 çalışma programım aşağıdaki şekilde tesbit etmiştir.BÖLÜKLERDE AÇILACAK KAYAK KURSLARI Kar durumu müsait olan bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.07.1953
  • [TARİHÇESİ TEKNİĞİ VE BÜTÜN İNCELİĞİ İLEİ Yazanlar:W.Winterbottom L.Gauıbin Türkçe*!N.Selener Futbolun ceddi sayılan "Sou!e„iIk devirlerde bir ayinden başka birşey değildi ~5 geçirdikleri ve diğer baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.07.1953
  • RÖPORTAJ Kanun yasak etti ama,sivri uçlu bıçaklar hala satılıyor Babil kuiesini andıran Nur-u Osmaniye cam iinin avlusunda ihtiyar bir bıçak satıcısı diyor ki:Farzetki bunları satmadık.Bıçakla yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1953
  • İSTANBUI.BEŞ*\Xt İCRA MEMURLUĞUNDAN:953/13S6 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen ve halen Istanbul Galata,Karaköyde ömerefendi hanımda bir numaralı terzihanede bulunan 15 metre He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1953
  • Aoone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 2i 10 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 30 Ecnebi memleketle** iki mislidir,hân şartları 2 ve 3 sayfa san t.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sunt.2,50 T.L.Hânlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1953
  • Böyle vaziyetleri iriareyt mecburuz,alakadar değirmişim gibi davrandım ve oeni cek.raı çağırmalarını bekledim.Konuş analarının neticesi iki 4e karar kıldılar.Radin kendi kedehini içtimi?Ağzına götürür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1953
  • inşaat Hânı Ulukışla Belediye Reisliğinden 1 Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş:Ulukışlada vahidi fiat üzerinden yapırılacak 59848.99 lira keşif tutarlı Hamam inşaatıdır.2 Eksiltme 17/7/953 enm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1953
  • Muğla Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan işr:Marmariste yeniden yaptırılacak sağlık binası inşaatıdır.Keşif bedeli 140686.05 liradır.2 Eksiltme 1 ağustos cumartesi günü saat 12 de Bayındır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1953
  • Bursa Vali'icinden Keşif bedeli 36.615 lira oîan Bursa abidelerinin onarımı İşi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 2746-12 liradır.Eksiltme 30/7/953 perşembe günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1953
  • Kars Ciîavuz köy enstitüsü Müdürlüğünden 1 Enstitümüzün hîdro-elektrik santralı kanalının yeniden yapımı kapalı zarf usuîü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Kesif bedeli 54307 lira 33 kuruş olup geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ TWAW5 11 Buyursunlar Osmanlı tahtının muhterem veliahtı ve Aydın Prensi Cüneyd bey 19 Sultanım,Vali bizieri bek hyormuş.MÜLTECİLER VAlJ Cüneyd bey Çelebi Mustafayı elile bizzat hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1953
  • Lazuavaa Sadi bOHAi 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 e 5 6 7 8 9 10 fc:1 11 12 H £oldan saga:1 Sevilen kulüplerimizden biTi,2 Bir erkek adı,3 Bo ru sesi;İki harf;Rüzgâra emir,4 Siyah;Atıl al,5 Bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.07.1953
  • Hindistan'da kanlı hâdiseler [Baş tarafı birincide] Şehirde hayat taraımiyle in lutaa uğramıştır.Halen Kalkü tada tehlike hali ilân edilmiş olup beş kişiden ada b*r kalabalığın Itoplanması mnedilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Iran Meclisi çöküyor Tahran,16 AP)tranın süratle çökmekte alan Millî Mec liisne mensup 18 meous daha bugün istifa etmişlerdir.Me"!lisde,Başbakan Musaddıkm elin den ölüm darbesi bendemektense intiharı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Akdeniz tatbikatı [Baş tarafı bir incitici Mayın dökme ve tarıma ol mak üzere iki aefvuan jbaveolan Minex ûrasfe UT.tatbikatı Commedeıat Amı:al Lappas'ın idaresi altındı tertîpıen mistir.Tatbikatın il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • [Baş tarafı birincide] Grupunun bugün fevkalâde bir toplantıya davet edilmesi kararlaştırılmıştı-Grup saat 10.30 da açıldığı-zaman hemen bütün sıraların ağzına kadar dolu olduğu görülüyor ve fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Sovyet askeri şefleri [Baş tarafı birincide] kerî şeflerin savunm-bakanı Bulganinin reisliği altında toplanmışlar ve bu Ljplantjda partiye sadakat yeıti'ıiı octnişlerdir.Da fevkalâde opıantıyı amiral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • YENİ AZİLLER Paris.16 A.A.Sovyet radyosu,Gürcistan îçiş.cri Vekı linin azledildiğini bila;sonra bugün ie USı'ayna İçişleri Vekili M.P.T.Me^lk'n vazife sinden uzaklaştı rıUığını haber vermiştir,Stalimn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Demokrat toplanfısır [Baş tarafı birincide] sunda yalnız bıraktığını fakat Demokrat Partinin siyasî parti olarak memleketin mes'uliyetini taşıyan iktidar partisi olai'ak demokrasinin soysuzlaştırılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Almanyada yeniden isyan çıktı Berlin,16 A.A.Bu gece haber verildiğine göre Doğu Almanya işçileri Komü nist hükümetine karşı yeni bir greve başlamışlardır.Sovyetler de bu grevleri durdurmak ve ayaklanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Mısırda duryrra Kanal bölgesindeki İngiliz Makamları.Isnıailiye'ye giden yol kavşaklarını açtılar KaJıire,16 A.A.Süveyş Kanal Bölgesindeki İngiliz yetkili makamları,îsmailiyeye giden yol kavşaklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Dünya Güzel [Baş tarafı birincidel ı Müsabakayı kazanan güzele bir sinema şirketi 250 d Aar haf tahkla uzun vadeli bir kjnturat teklif edeceği gibi D'Lıya Güzeline İngiliz yapıcı bir spor ¦otomobil,25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Gayrimenku Kartal icra Memurluğundan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonunda:Aşağıda tapu kayıtları ve takdir olunan değerleri yazılı iki parça gayri menkuldeki Mehmet Şefike ait 50/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Yapı l?fori lîâraı 1 Eksiltmeye konulan iş:Kastamonu Devlet Hastahanesi kalorifer kazanlarının değiştirilmesi işidir.Keşif bedeli:«10480.liradır.2 Eksiltme 31/7/1953 cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Kuru Gürgen odunu satın alınacak İstanbul Defterdarfığencfa?Defterdarlık Vergi Daireleri için şartnamesinde gösterilen eşkâl ve vasıflara uygun 37500 kilo kesilmiş kuru gürgen odunu açık eksiltme ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • inşaat ilânı Sümerbank Genel Müdürlüğünden:1 Ereğli Konya)Pamuklu Sanayii Müessesesi sosyal binası inşaatı ve kalorifer tesisatı görülen lüzum üzerine ikinci defa birim fiat esasiyle ve kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Dumlupınar dâyası [Baş tarafı birincide] Bilindiği gibi 11 haziran per şembe günü Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen duruşma sırasında kaptan Oscar Lorentzon'un avukatı ihsan Yarsuvat taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.07.1953
  • Müttefikler dün Korede rruza geçti TBaş tarafı birincide!pılan bu taarruz derhal tesirini göstermiş ve mahallî saatle 10 a kadar mühim ilerlemeler kaydedilmiştir.Son altı ay zarfında bir çok muvaffakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve progarm 1Î.00 Haberler 13.15 Türkülre Pl.13.30 Mejachrino orkestrasından karışık hafif müzik PL)13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Mehpare Gülen,Nevin ve Saliha özertem 14.20 Dans ve ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • Diyarbakır Yollar 9-Bölge Müdürlüğünden î Yollar 5.Bölge Müdürlüğü sahası dahilinde idare binası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2^-Bu işe ait keşif bedeli «140977.65» yüz kırk bm dokuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • Hatay Gümrük Muhafaza S a 11 n a I m a Komisyonu Başkanlığından 1 Hatay Gümrük muhafaza ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 25000 kilo pirinç satm alınacaktır Muhammen bedeH 22000 liradır.Geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • Bolu Valiliğinden 1 Düzce kaza merkezinde 97.000.00 lira keşif bedelli ceza evi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 22/7/953 çarşamba günü saat 15 de Bolu Bayındırlık Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • Emniyet Umum Müdürlüğünden Telsiz malzemesi mubayaa edilecektir Beheri Mikdarı Cinsi 60 15 700 2 1 5 1 2 2 3 1 adet 12 Volt 170/180 amper saatlik akümülâtöı 24 voltluk redresör,yedeklerile birlikte Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • ıMMıinıiiffliırfc KARŞI BAŞARI İLE KULLANILIR.4 saat ara İle günde 3 adet alınabilir.?48289
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • Siirt İli Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Siirte bağlı Baykan ilçesinin 207383.80 lira iki yüz yedi bin üç yüz seksen beş lira seksen kuruş)keşif bedelli hükümet konağı inşaatı 249Ö sayılı kanunun hükümle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi İflskoudes ve esham Açılış Kapanış 784.280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.5» 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784 280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • KAYIP Şebekemi kaybettinL hükmü yoktur.Dig Hekimliği Okulu Yüksel Özgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • Merzifon Gar.As.Sat.Al.Ko.Bşk.dani 1 Askeriye ihtiyacı için 30 ton sığır eti kapalı zarf suretiyle satm alınacaktır.2 ihalesi 24/7/953 cuma günü saat 15.30 da komisyon" da yapılacaktır.3 Teklif mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânlar* İzmit Kayalıdağ Radar müfrezesinin aşağıda cinsi ve ke-"şif bedelleri yazılı inşaatları yaptırılacaktır-Keşif bedeli 42660.53 lira geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • Mfcühim lüân TRAŞ BIÇAKLARI SATICILARINA Aşağıda gösterilen yazı ve üstündeki imzayı taşımayan kutuları almayınız.PAL DOUBLE ED Manufactured i 20 PACKAGES y PAL BLADEfCO.INC.New York,N.Y.MADE AND PRIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • istanbul Defterdarlığından makine satışı 7 Kurutma odası 7 Motor 1 Acık kurtluna motoru ile 4 Makarna kurtuma dolabı 4 adet motörü ile 2 Baskül 1 Dik vidalı hurda makarna makinası 3 Lâstik presi j Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • Gümrük muhafaza umum kumandanlığı 1 numaralı satınalma komisyonu başkanlığından 1 Mühürlü numune ve şartnamesine göre asgari 542)adet er battaniyesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.2 Tasarı bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır Deniz Harp Okulu ve Koleji Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır-2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/1953 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.07.1953
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Denizyolları İşletmesinden SAYİN İZMİR YOLCULARININ NAZARI DİKKATİNE Halen yapılmakta olan seferlere ilâveten ÎZMÎR hattına her hafta cuma günleri Baat 15.00 de bir ekspres po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan