Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Adres:Nuroosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1143 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI t 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • vekil,mesken dâvası hakkında izahat verdi a met,gecekondu dâvasını kökünden halledecek kanun lâyihasını hazırlamıştır,"Türkiyenin her tarafında inşaat,tarihimizde misli görülmemiş bir şekilde devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Mecliste dün kabul edilen kanunlar Ankara 13 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bu sabah ki içtimamda Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunun an bazı maddelerinin değiştirilmesini ve bazı madde ve fıkraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • TAPT HASTALANDI A-^rikan Senatosunun en mü-£1Ba âzasından biri olan Ro-IT\Taft hastalanmıştır.Ge-¦Taft de bİr ameliyat geçiren sid anorınal kalça büyümen 3en mustarip olup ancak pUuk değnekleriyle yür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Şiddetli sıcaklar devam ediyor Wmİ2de M* kaç S^clen beri devam etmekte olan bunaltıcı sıcakkr dun.^J^J J* ^V Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alınan malûmata gore dun sühunet derecesi gölgede 32» is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • İzmirde müessif bir hâdise Bir asker» pusu kurarak yüzbaşısını ağır surette yaraladı İzmir,13 Milliyet)A.laç.1 tjda müessif bir hâdise olmuş Devamı Sa:7;Sü:3 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Başvekilin Basın toplantısı Dün yapılması mukarrer olan toplantı tehir edildi Ankara,13 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes'in bugün yapılması mukarrer 5 inci basın toplantısı tehir edilmiştir.Öğrendiğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Kızılordu,Malenkova karşı harekete geçiyor Malenkovun Mrşl.Bulganine karşı cephe alması Kızılordu,hükümeti tehdit ediyor üzerine Londra,13 Nafen)Gizli polise dayanarak iktidarı ele geçirmeye teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Mütareke müzakereleri devam ediyor Korede Kızıllar 40 bin kişi ile taarruza geçti Harekâta sahne olan kesimde göğüs göğüs3 kanlı çarpışmalar cereyan ediyor Seoul,14 salı)A.P)Çin kızılları dün gece paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Abdülhamîd'in İrak petrol sahasındaki hisseleri Halen İtalyada bulunan Abdtilhamidin karısı Behice kendi hissesini hükümetimize veriyor Halen îtalyanm Santa Lucia kasabasında ikamet etmekte olan Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Dörtler toplantısı Üç Dışişleri Vekili arasında mutabakat hasıt olduğu bildiriliyor Washington,13 A.A.Üg ler konferansının,halen kalem a alınmakta olan tebliğinin müstakbel dörtler konferansı hakkın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • MM II itlll Koprusu bu gün geliyor Dışişleri Vekilinin bu akşam Ankaraya hareket etmesi muhtemel Üçlü konferans münasebetiyle Atinaya gitmiş olan Hariciye Vekili Fuat Köprülü ve beraberindeki heyet,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Sovyet notasına cevap Mukabil notamız bugün Sovyetle-j re verilecek Ankara,13 Milliyet)Yet kili çevrelerden öğrendiğimize göre,Sovyetlere verilece* cevabî notamız hazırlanmıştır.Bu cevap yarın Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Ismailiyede bir îngiliz pilotunun kaybolması üzerine iki memleket arasındaki gerginlik tehlikeli bir hal aldı Mısır htilâl Konseyi,İngiliz ültimatomunu ''Kan dökmeye hazırız,şeklinde cevaplandırdı Kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Bugün gelirimizde havanın umumiyetle açık ve güneşli geçeceği,sühunet dereteatade değişiklik olmıyacağı tahmin edil mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • tZMİRE İLTİCA EDENLER Yunanistandan toıçan 1« kişilik bir mülteci kafilesi Izmire gelmiştir.Resimde,Yunan hükümeti tarafından iadeleri istenen mülteciler bir arada görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • General Ridgway,Graenther'e veda ediyor Sovyet safra kesasinde yeni bir taş!Washington.13 A.A.Bugün Paristen buraya gelen Avrupa Müttefik orduları yeni Başkumandanı General Alfred Grunther verdiği bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Güzeller resmi geçidi Long Beach'te toplanan 67 güzel 4ün otomobillerle bîr geçit resmi yaptı Lojjg Beacn.13 A.A.Çeçitli ırklara mensup dünyanın en güzel 67 kızı dün on binlerce seyirci cmür-den hoş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Kardeşini öldürdü İzmir,13 Milliyet)Cuma Ovasının Tekeli köyünde feci bir cinayet olmuştur.20 yaşındaki Ali Acar karısına sataşan Ağabeysi Ahmedin şah damarını keserek öldürmüştür.Kardeş katili hırsım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • P.hakkında açılan Partisin GeRel Başkanı kapatma kararına karşı yaptığı yazılı itirazı mahkemeye tevdi etti Ankara,13 Milliyet)Millet Partisi mensupları hakkmdia gizli ve irticai cemiyet kurmak suçu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • B.M.Beden Eğitimi kongresi mistir.Resimde» kongreye işti çim provasında görülrcektedir.Birleşmiş Milletler Beden Eğitimi Kongresine şehrimi/deki kız liselerinden de bazı öğrencilerin katılması kararla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Bir cinayet ihbarı Zengin ve ihtiyar bir kadımı eviât iği tarafından i.'dürü'diiğii iddia edi'iyor Müddeiumumiliğe yapılan bir cinayet ihbarı üzerine dün Eyüp mezarlığından bir ceset çıkarıl-mış ve mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1953
  • Amefilcada yağmur duası Aylardan beri devam eden kuraklığa karşı Texas halkı yağmur duasına çıktı Nev York.13 Nafen)Ame likan çiftçileri yirmi genellen be ri görülmedik ölçüde kuraklık ve haşaratla mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.07.1953
  • YAPRAK Ayran ve tahtırevan Devlet Hava Yollun istanbul ile Bolu arasında;turistik hava neferleri tertip etmiş.Bu yeni servisin acılımı dolay isiyle İstanbul ve Ankaralı gazeteci arkadaş* lanınız husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • P ft l i S T if Yeniköy Beyâzyalı Gazinosunda çalışan Mustafa GUI ve Arslan Saral adında iki garson,kendilerine içki verilmediği için gürültü çıkaran Kemal,Alâeddin ve Necati adında üç kişiyi bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • KISA HABERLER İç Şehrin bazı sinemaları ikinci mevki yerlerini kaldırmışlardır.Bu hareketlerinin,Belediye Talimatnamesine ve ellerindeki ruhsatiyelere aykırı olduğu beyan edilmektedir.Alâkalılar bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Lokanta ar tabldot fiat arının arttırılmasını istiyor Eokantacılar Derneği;Belediyeye müracaat ederek yemek fiatlanmn yeniden ayarlanmasını istemiştir.Dernek,tarife 1942 yılında ha zırlandıgı için bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Ekmekler yine bozuldu Son günlerde,şehrimizin bazı semtlerinde ve bilhassa Kadıköy,Erenköy ve Göztepe mın takalarında ekmeklerin esmeı çıkmağa başlaması;halkımızın haklı olarak şikâyetlerine sebep olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • mc T4 Rh.3 Temmur î Zilka.1953 Tem 1372 Soli 1369 VAK İT VASATİ EZANİ Güne ğ 4.40 9.00 i ogle 12.20 4.39 Ikind i 16.19 8.38 Aksa m 19.40 12.00 I Yatsı 21.38 1.58 1 îmsaJ i 2.26 6.46 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Çekoslovakyada geçen ay içinde vukua gelen karışıldıkların ve ayaklanmaların tek sebebi şudur:Sovyet silâhlanması.Burada bulunan Doğu Avrupa işlerinde mütehassıs kimselere göre,Rusyanın kendi silâhlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • KO N G R E «Karamitai Nişancı Atik Mehmet Paşa Camii İmar ve Balcım "Derneği» nin yıllık kongresi;18 temmuz cumartesi günü saat 20 de,Kumkapı Türkeli Caddesi bahçeli kahvede yapılacaktır.Milletleraras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Donanmamıza mensup has*p g e m i I e ri at«sa başlıyor Donanmamıza mensup harp gemileri bu sabahtan itibaren su üstü top atışlarına başlayacaktır.Atışlar 17 temmuz akşamına kadar devam edecektir.Gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Örümİa neticelenen otomefeil kazası Ahmet Kaygılı adında bir şoförün idare ettiği' 5047 Fransa plâkalı hususî otomobil.Tak simde Cumhuriyet Gezisi önlerinde,Henüz hüviyeti tesbit edilemiyen 70-80 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • U on olümie nefieeiesnfası bir kasa oklu Ortakoyde Lido Yüzme Havuzunda bir Kaza olmuş;Yılmaz Mumluca adında bir çocuk akıntıya Kapılarak boğulmuştur.Havuzun birinci trampleninden denize atlayan Yılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • KfRBEIÂDAN «lUtNATAYA Ebu Muslim,Samda kanlı bir baskınla katledilmişti 94 Buna meydan vermemek için damadımızı ortaya çıkarmak lâ zım.Şimdi 20 ki" kişi tşbiliyyede onu omuzlar üstünde taşımak için be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Bir randevucunun para ya mîicavherleri çalındı Beyoğlunda Balo sokağındaki.Sağlık apartmanında oturan ma ruf randevuculardan Naciye Ürer'in dairesinden 1300 lira kıymetinde bir altın saat;900 lira kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Bir genç sokakta ölü bulundu Şehremininde Seyitömer mahallesinde Alipaşa-Caddesinde 188 numarada oturan Nurettin Lnceoghı adında 30.yaşlarında veremli bir genq;dün Millet Cad desinde,Taşkasap civarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Bir atismın 10 bin lirasını çaldılar Alemdarda oturan Hasan Tah sin Atay adında biri,pantalonunun cebinde bulunan 10 bin Ura sim,Haseki tramvay durağında yankesicilere çarptırmıştır.Hasan;Şehremininde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Türk Ticaret Bankasının Çarşıkapı ajansı Türk Ticaret Bankasının Çarşıkapı Ajansı 16 temmuz perşembe günü saat 10 da törenle açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Troleybüs seferleri Teşkil olunan bir komisyon metro ve.troleybüs mevzuluda etütlere başladı Şehrimizde işletilmesi düşünülen metro,troleybüs ve diğer işlerle alâkalı olarak E.T.T.I Umum Müdürü Kâmran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • M IMHIIM HALKIN Gene köpek derdi Süleymaniyede,Nazır tz» zet Efendi sokağında,51/1 numarada oturan Hasan Altın yazıyor:«Bundan iki yıl önce,bizim sokağın çocukları üçük bir köpek getirdiler.Köpek dişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Plaj ve gazinolar Belediye nizamlarına riayet etmiyor IlgSSiSer,kontrolü sıkıîaşf ırmak ve şikâyiJerî ö.rs8^m^k için harekete gsçti Halk,sıcaklar dolajnsiyle j plajlara büyük rağbet göstermektedir-Anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Kahve fiatları yine yükselmeğe başlfdı 11-12 liraya kadar yükselmiş olan kahve fiatları 15-20 gün önce bir miktar düşmüş ve toptan çiğ:kahve 9.5 liraya-inmişti.Birkaç gündür piyasa yine değişmiş ve fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Terbiyevî rehb»Hâk semineri çalışmaları Haziran ayı sonunda;İstanbul Eğitim Enstitüsünde öğretmenler için açılan terbiyevî rehberlik semineri faaliyetine devam etmektedir.Seminere,Vekâletçe gönderilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Su afma yüzürden kavga etti Ser Taşhtarlada Sarıgül mahallesindeki Belediye su deposundan su almak üzere sıra bekliyen Cemal Kaygı ve Mahir Okay adında iki kişi kavgaya I Susmuşlardır.Cemal;bir ara,el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Zahir TörUmkUney'In ölüm ysldönümü Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü tstanbul il temsilcisi iken geçen sene temmuzda vefat eden arkadaşımız Zahir Törümküneyin ölüm yıldönümü münasebetiyle bugün Zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Mesut bîr doğum Şehrimizin tanınmış ve kıymetli avukatlarından Atı£ Yonsel ile eşi değerli romancılarımızdan Peride Celâl Yonael'in112 temmuz pazar gecesi bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Zeynebe a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Bîr otobüs yoîcu katarına bindirdi Arif Çeliker adında bir şoförün idare ettiği Lüleburgaz 68 plâkalı otobüs,ani olarak frenlerinin bozulması yüzünden,Ku ruçeşmede 5055 numaralı yolcu katarına çarpmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • BeSediy® I&üdür3~ri arasında dsfğîşikiâk Belediye müdürleri arasında yeniden bazı değişiklik yapılaca ğı söylenmektedir.Bu hususta kendisiyle görüştüğümüz yetkili bir zat şunları söylemiştir:Belediyed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Tanzim satış'ars büyük rağbet görüyor Belediyenin,şehrin muhtelif semtlerinde açtığı tanzim satış yerlerine karşı gösterilen rag bet devam etmektedir.Dün de şehrin üç ayrı yerinde birer satış şubesi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.07.1953
  • Mahrukat satışları Geniş ölçüde tanzim satışı yapacak oian Belediye şimdiden hazırlıklara başladı Belediye» odun ve kömür tanzim satışları için hazırlıklara başlamıştır.Bu maksatla Trakya ve Anadoluda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.07.1953
  • İsrail ve KudJs İsrail'den alman kısa bir telgraf haberi» Filistin dâvasının sonunda sulh voliyle halii mümkün olacağını zannedenleri yeniden ümitsizliğe düşürmeye kâfidir.Bütün devletterin tavsiyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Kskoçya açıklarında denizaltı manevraları «çapılacak Londra,13 Nafen)Bu hafta Iskoçya sahilleri açıklarında yirmi denizaltının iştirakiyle manevralar yapılacaktır.Bu manevralara ehemmiyet verilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Garanti Bankası Çorlu ajansı dün açıldı Çorlu,13 Telefonla)Türkiye Garanti Bankasının Çorlu Ajansı bu sabah seçkin ve kalabalık bir davetli huzurunda açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Dünya nüfusu Amerikan nüfus dairesi direktörü,dünya nüfusunun günde 70 bin arttığını söyledi Vaşington,13 AA.Amerikan nüfus dairesi direktörü Robert Cook,dünya nüfusunun süratle artmakta olduğunu bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • İngiltere,CebeSü kalesini bırakmıyor Dışişleri Vekâleti Yardımcısı,bu hususta çıkan şayiaları yalanladı Londra,13 AP)ingiltere bugün Akdenizin garbî methaline hâkim Cebelütarık kalesini elden çıkaraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Amerikanın Almanyaya ıda yardımı Rusyanın red cevabına rağmen Amerka* Dosu Almanyaya göndereceği yardım malzemesinin ilk partisi yola çıkarıldı Vaşington,13 A.A.Sovyetler Birliğinin red cevabına rağme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Gazetelsr mücessem resimli Elan basmıya başladılar Los Angles,13 A.A.Los Angles Times gazeteci,bugün jlk defa olarak üç bu adi 1 ilanlar serisini yayınlamağa başlamıştır.Bakıldığı zaman bulanık ve müb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Bir çocuk islâhanesinde isyan çıktı Tokyo,13 A.A.Güney Japonyada Himeji islahane sin de bu sa ah 450 çocuk ısyaı et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • De Gasperi hükümeti kurmaya muvaffak oldu Roma,13 A.A.Umumiyetle iyi haber alan siyasî çevrelerden öğrenildiğine göre.Alcide De Gasperi ikinci hükümetini kurmuş olup yarın Devlet Başkanına,vekillerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Amerika Japon ordusuna yardıma hazır Vaşington,1 3(A.AJ Bir leşik Amerika Dışişleri Vekili Foster Dulles,bugün ^yayınladığı beyan attaı 9 temmuzda Ayan Tahsisat Komisyonunda Japonyaya dair verdiği iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • m SÂNA DONECIG!V Türksiintiz demek,ben sial bir Avrupalıya benzetmiştim.Şimdiye kadar hiç Türk görmediniz mi?Beyrutta kaldığım müddetçe kayın biraderimin ahbap larından bir iki tanesine rastladım,faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Margaret in evlenmesi Daily Mirror gazetesi» Prensesin sevgilisiyle evlenebilmesini temin için bir anket açtı Londra,13 A.A.Büyük bir satışı olan «Daily Mirror» gazetesi bugünkü sayısında 4.500.000 ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Kısa harici haberler İNGİLTERE D WtÛ Bugün burada açılan milletlerarası şeker konferansına Komünist Çinin davet edilmesini isteyen Sovyet teklifi beşe karşı 15 reyle reddedilmiştir.İTALYA Brescia bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Mau-Mau'ara karşı yeni bâr taarruza geçildi Nairobi—Kenya,13 A.A.Doğu Afrika kıtalan kumandanı George Erskine,Mau Maulara kargı üçüncü bir taarruz lıarekteine girişilmiştir.Aberdhal ormanlanndaki ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Hüseyin Mekki'yi sopa ite dövdüler Tahran,13 A.A.«Petrol adamı» diye tanınan mebus Hüseyin Mekki,Paniranniar tara fından sopa ile dövülmüş ve t katlanmıştır.Hatırlarda oUuğu üzere bu Tahran mebusu sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Avustralya dünyanın en zengân uraniumdamarlarını havî Darwin Avustralya 13 A.A.Kanada Eldorado maden şirketi jeologlarından R.B.Ailen,Avustralyanın kuzey bölgelerinde gayet zengin ur-mium madeni damar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • İbret Aynası Zurnanın zırt dediği yer 21 sene evvel bugün Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu,Türk Dili Tetkik Cemiyeti 19 sene evvel bugün Türk Dili Araştırma »Kurumu oldu.17 sene evvel bugün Türk Dili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • İKTİBAS Deniz ve nehir kıyılarında hayat kadar ölüm de var Her yaz her memlekette binlerce insan ihtiyatsızlık yüzünden boğulup gidiyor.İhtiyatı elden bırakmayın.Buna rağmen bir gün fena duruma düşers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • Bir Alma» âlimi adeîe kuvvetiyle 3ş3iyen uçak icad etti Bonn,13 A.A.Dr.Fritz JJruns adında bir AJman âlimi kendi icat ettiği ve insanın kuş gibi uçmasını mümkün kılar bir âleti bugün Herfordii gösterm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • G »i?ara I Von Fa Ik 3 ahor&t tahliye edl di Benn,13 A.A.Almanya* d«ki İngiliz yüksek komiseri,son harpte N-orveçdeki Alman kuvvetlerine kumanda etnü1-o lan eski general Von Falken horat'un tahliye ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.07.1953
  • F 3 K R Â w.Bu üç harf Diiny* Üniversiteler servisinin rhWk,World I University Serviee'deki kelimelerin h&ş harflerinde it in yılana geliyor.W.U.S,1919 yılında Birinci dünya harbinden sonr*.kurulmuş,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.07.1953
  • eki Ark taşının da bir hikâyesi var Bu yekpare granit taş 3650 sene evvaS Mısırda HelyopoSis şehrinde Firaun III.Todmos tarafından dikrmişti.2340 sene evva!Bizans imparatoru I.Teodos tarafından gstirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 14.07.1953
  • İspanya,dünyanın en büyük eğlence memleketidir.Adım başında bar,kabare;dansing hol İye gazinolara rastlanır.Her şehirde'binlerce artist ve'figüran vardır.Fakat Mairelle îayye İspanyada dillere destan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.07.1953
  • Pu sene 11 millete mensup atlet katılıyor 25 ve.26 temmuz tarihlerinde Brükselde yağılacak olan 19511 dünya ordulararası atletizm şam piyomısına bu sene 11 millete İnensup ordu atletleri katılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1953
  • i ne Türk boksunun yetiştirdiği W kıymet Garbis Zaİcaryan Ve Ta ki Ziyaris 1 ağustos cu-i ^artesi akşamı saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında gai'et iddialı bir karşılaşma yapacaklardır.Müsabaka tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1953
  • Kısa Spor Haberleri YUMAN MISIR ATLETİZM KARŞILAŞMASI Kahirede yapılan Yunanistan Mısır millî atletizm karşılaşmadım Yunan millî takımı 69 a karşı 138 sayı ile kazanmıştır.HA VltABEDYAN TONTİNİ Roma,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1953
  • I A w I Ü m?y ¦sik cısi:İngiltere Kraliçesinin taç giyme töreni münasebetiyle yapıla» yüzme müsabakalarına katılan yüzücüler dün yarda döndüler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1953
  • Yzanlar W.Winterbottom Lucien Gambliit Türkçesi N e c det SELENER Futbol oynamanın güçlüğünü yalnsz fyfboi oynamsş olanldr takdir eder BİRİNCİ KISIM Tarihten Önceki devir I FUTBOLUN TARİFİ Bir şeyi iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1953
  • Geçen sene yapr tan atletizm müsabakalarından bir görünüş arının programı Bugün,dekat on Bu sene yapılacak atletizm müsabakalarının toplu programı İ4—15 temmuz İstanbul Dekat İpn birinciliği «üçüncü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.07.1953
  • RÖPORTAJ Manavdan meyva almak her babayiğidin işi değildi 105 Kuruşa alınan bir karpuz manavda 150 kuruşa satılıyor.Pazarlığa veya fatura almaya tsşabbüs etseniz akıbetinizin ne olacağı malû n değildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZU OZBAY Piko,muhterem rahibe neler vasiyet etmiş 3 Lupyan bu alçaklığı irtikâp etmekle yafinız sevgili Mırgerit'e ve altın topu gibi iki çocuğa sahip olmakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling olai' Fr.Frangı isviçre Pr.Belçika Prisveç Kr.Morin Liret.Drahmi Jüskoudea n et ha a Açılış Üapanı?784—280.50 0.80 64.03 5.50 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 734 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1953
  • ZAYİ 6.Şubeden almış olduğum 26783 sicil No.lı ehliyetimle araba muayene cüzdanımı ve 7706 plâka numaralı otomobilimin Beşiktaş Noterliğinden aldığım senedi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1953
  • Düzmece MUSTÂFA,Cüneyd Bey:"Her halde Vali bizim Selâniğe ilticamızı hoş görmedi fldedS 17 Kızım Helen dedi,teşrifat işlerinde pek titizdir.Çavuşbaşı bu güzel kızı sarı dişlerini göstererek Valiye:Üzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1953
  • ¦iiiimwwi ı 'i—i i 'HM^.BULMACA Eaarliwn Sadi BORAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i.oldan sağa:1 İşaret Sıfatı;Güzel ıhea iki kelime)2 Kuru çayır;Valide;Ma.3 Bir nota;Bir harfin okunuşu;Kemale er.4 Nida;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1953
  • Belle'in ölümU onu pel:ziyade yıldjrmış olacak kj,Shelila'yi çok kıymetli bir elmas gibi muhafaza edebilmek için esrarlı bir tel ve elerfUık cereyanı tertibatı ile çeviriyordu-Ashby,adamın karısına KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.07.1953
  • Süveyş bölgesinde çarpışmalar başlıyor [Baş tarafı birincide] Mısır buhranını görüşmüşlerdir.2.5 saat süren olağanüstü bu toplantıya Reisicumhur Necip riyaset etmiştir.Konseyin toplantısı;Mısır Kabine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Kızılordu Malenkova karşı harekete geçiyor [Baş tarafı birincide] Beria'nın tasfiye edildiği hususundaki haberleri,Moskova a-Çiklaması yapılmadan haber almış ve Vaşingtona bildirmiş olan Birleşik Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Köprülü bugün geliyor [Baş tarafı birincide] bugün Ankaraya hareket edecektir.Diğer taraftan Atinada toplanan Hariciye Vekilleri toplantısında bulunan Hariciye Vekâleti Şube Müdürlerinden Nuri Bilgin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Amerikada yağmur duası [Baş tarafı birincide] mislerdir.Bütün memlekette bu çiftçiler tarım mahsullerini ten dit etmekte olan binbir türJü tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadırlar.Yalnız Koloradoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Dörtler toplantısı [Baş tarafı birincide] iyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre,îagıltere hü kûmeti,dörtler kmıfeıans.nm,6 eylülde yapılması mukarret Alman seçimlerinden e/vele ahjı masun uyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Korede kızıllar taarruza geçti [Baş tarafı birincide!Cephede umumiyetle stikûne» hüküm sürmektedir.Batı kesı rainde komünist hopedöVlerİ bir kaç hafta,hattâ bir kaç güt içinde sulh olacağım askeJerû g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Izmlrde müessif bir hâdise [Baş tarafı birincide!bir er pusu kurarak yüzbaşısını öldürmek mak&adiyie ağır surette yaralamıştır.Çeşme 3 üncü muhabere bölti ğü komutanı yüzbaşı Rauf Üner bölülcten ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Bir cinayet ihbarı I Baş tarafı birincide I zirenin mirasçılarından olan ve Kurtuluşta aturan Celâl Öztürk adında biri,evvelki gün Müddei umumiliğe müracaat ederek dik kate şayan bir ihbarda bulun muş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Abdülhamidin Petrol sahasındaki hissesi [Baş tarafı birîncidel si her hangi bir açıklamada bulunmaktan içtinap etmektedir Bununla beraber;1926 senesinde Türkiye ile Irak arasmda yapılan bir anlaşma ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Mecliste kabul edilen kanunlar [Baş tarafı birincide] haddine yüzde 1 ilâve yapılmış bulunmaktadır.Ta3armm tümü üzerinde söz alan mebuslar,Bankanın yeni çalışma şekli üz* rinde sual tevcih etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • KAYIP Istanbul pririş gümrüğünden aldığımız 10-11-1951 tarih ve 45473 beyanname savıh tasdikli faturamızı zayi ettik.Tenisini çıkartacağımızdan eskisinin hükmü yoktur.Modern Mefruşat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • ZAYİ İstanbul giriş gümrüğünden aldığımız 26-9-1951 tarih ve 13878 beyanname sayılı tasdikli faturamızı zayi ettik.Yenisini çıkaracağımızdan eskisinin hükmü yoktur.Modern Mefruşat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • ZAYİ Tophane Akşam Sanat Okulundan aldığım 69216 numaralı pasomu zayi ettim.Yenisini alacağımdan,eskisinin hükmü olmadığım bildiririm.Çengelköy Mezarlık Cad.No.1.Yılmaz Kurar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • KAYIP İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden aldığım muvakkat mezuniyet belgesini kaybettip.Diplomamı alacağımdan mezuniyet Jbelgemin hükmü yoktur.1715)Y.Kimya Mühendisi Yılmaz özman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • ZAYİ İzmir" giriş gümrüğünün 4055 No.lı 21-7-1952 ta rihli beyannamesi ile güm diklemiş olduğum inallara ait 11.980.37 lik 4-4-1952 tarihli gümrükçe tasdikli fatura ile sigorta poliçesi zayi olduğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Sovyet safra kesesi [Baş tarafı birincide I «Kanaatimce şimdiden.Sovyet iktidar sacayağından Lavrenti Beria'nın koparılıp atıl" masının ifde ettiği mânayı kıy metlendirmek çok erken olur.Durum.Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Güze'Ier resmigeçidi [Baş tarafı birincide] küçük merasi marabaları için de mayolar ile geçmtalerdir.2.5 kilometre mesafe üzerinde yapılan j? Qit resminde her güzele ayrı bir araba tjiîuis edi*.fmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Başvekil mesken dâvasını izah etti [Baş tarafı birincide] mistir.Menderes,Türkiyede mesken dâvasının yalnız Cumhuriyetin kuruluşundan beri değil,fakat daha çok eski zamanlardan beri mevcut olduğunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • M.P.hakkında açılan tahkikat [Baş tarafı birincide] Diğer taraftan;MiHftl Partisinin merkez ve şubelerinde ele geçirilen vesikalarla tahkikat evrakının tetkikma bugün de devam edilmiştir.Bu vesaikin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmit Müessesemizde mevcut muhtelif hurda malzeme 27/7/953 ^'günü saat 15 de açık arttırma usulü ile satılacaktır.Bu işe ait şartname bedelsiz olarak Izmitte m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Bafra Karaicöy Harası Müdürlüğünden 1 Bafra ilçesinde Karaköy Harasının bir taahhüt mevzuunda olmak üzere değişmez birim fiat esası üzerinden bir adet 60 kişilik işçi yuvası bir adet kesim yeri inşası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından 1 tzmirin en güze!bir yeri olan Atatürk caddesi üzerin* den «Kordon boyu» Atatürk ve Cumhuriyet bulvarlarına cephesi olan 1200 ada 5 sayılı parselde 1065 metrekareden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Sulu arazi satılacaktır Cihanbeyli Belediye Başkanlığından 1 Tapulu olarak Belediyemize ait kasabanın Büyük yur* mevkiinde 114800 metrekare sulu çayırlık arazi 24/7/953 günii sata 15 de Belediye daire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Kilimli Belediye Reisliğinden 1 Belediyemiz için bir adet yeni otobüs kapalı zarf# eksiltme ü.e satm alınacaktır-2 Otobüsün muhammen bedeli 22.000 lira ve muvakkat teminat 1650 liradır.3 Şartnameler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Ankara İli daimî komisyonundan Beypazarı Tekke koy yoliyle Karaşar bucağına kadar olan yolda sınai imalât ve tesviyesi ve blokaj ve stablize işi kapalı zarf usııliyle eksiltmeye çıkarılmıştıra Keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.07.1953
  • Yozgat Vilâyeti Daimî Encümenden 1 23430.48 lira keşif bedelli Boğazhyan kazasının Müftü Kışla köyünde yapılacak P.5a tipi okul inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 27/7/953 pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.07.1953
  • İSTANPUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler P1.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Türkân ve Salih Dizer 11.20 Öğle konseri,Camille Saiut-Saens:Keman konçertosu No.3 Si m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • İLLER BANKASINDAN İçme su tesisleri yaptırılacak 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat mik tarlan gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacak tır.Kasaba adı Boraların ve diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • Gümrük muhafaza kumandanlığı 1 numaralı satmalına komisyonu başkanlığından 1 Mühürlü numune ve şartnamesine göre asgari 542)adet er battaniyesi knpalı zarf usuliyle satın alınacaktır.2 Tasarı bedeli 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • İstanbul Defterdarlığından Buhar kazanı satışı Miktarı Cinsi 1 adet Semaverli buhar kazanî Muamele Vergi Dairesine olan vergi borcundan dolayı Tahsili Emval Kanunu hükümleri dairesinde haciz olunan yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • Kars Cilavuz Köy Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Enstitümüzün hidro elektrik santralı kanalının yeniden yapımı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 54307 lira 33 kuruş olup geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Yapı İşleri Hânı 1 Eksiltmeye konulan iş:Kastamonu Devlet Hastahanesi kalorifer kazanlarının değiştirilmesi işidir.Keşif bedelk «1048Q/liradır.2 Eksiltme 31/7/^1953 cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • Kara Ordusuna Astsubay Adayı Alınacak F Kara ordusu astsubay ihtiyacını karşılamak üzere piyade,süvari,topçu,uçaksavar,tank.istihkâm,muhabere,ulaştırma* ordu donatım,harita levazım maliye kâtip sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından Belediyemiz Fuar ve Turizm Müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan ve aşağıda unvan ve maaşları yazılı kadrolara barem dahili ücretli memur alınacaktır.1—Fuar ve Turizm Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Astsubay OkuBuna Öğrenci alınacaktır 1 Deniz astsubay sim*;okuluna alınacak öğrenciler için aranacak nitelikler:a)Türk vatandaşı olmakt b)Orta okul veya eşidi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • Operatör Alınacak KARAYOLLARI 1.BÖLGE MDdORLBİİONDKN İstanbul Buldozer,Skreper ve Greyder Operatörüne ihtiyaç vardır.Talip olanların Küçükyalıda Yollar 1.Bölge Müdürlüğüne acele müracaatları ilân olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları_Kapalı zarfla 50 ton koyun eti 24/7/953 cuma saat 15 de Polatlı As-Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 250 kuruş bedeli 125-000 lira temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • DENİZCİLİK I BANKASI T.A.O.Denizyolları İşletmesinin Pire ucuz halk seferleri İçin tem konforlu 18 mil süratli S-S "ULUDAĞ,Her hafta Salı günü İstanbul'dan saat 13.00 de hareketle Çarşamba günü sat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı rasat aletleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 20.870 lira muvakkat teminatı 1.565 lira 25 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • Siirt îli Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Siirte bağh Baykan ilçesinin 207385.80 lira iki yüa yedi bin üç yüz seksen beş lira seksen kuruş)keşif bedelli hü" kûmet konağı inşaatı 2490 sayılı kanunun hüküml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1953
  • Diyarbakır Yollar 9.Bölge Müdürlüğünden 1 Yollar 5.Bölge Müdürlüğü sahası dahilinde İdare bit1 naşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işe ait keşif bedeli «140977.65» yüz kırk bin do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan