Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1138 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Tahkikata dün de devam edildi Raif Yesarinin dün yelden ifadesi alındı.Partinin bütiin teşkilâtında aramaya devam ediliyor Ankara,8 Milliyet)Millet Partisi mensupları hak-*1!ida açılan tahkikata bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Bunaltıcı sıcaklar devam ediyor Şehrimizde gittikçe artan ve bunaltıcı bir hal alan sıcaklar dün had bir safhaya varmıştır.Bn yüzden bazı semtlerde bayılanlar olmuş,halk biraz serinleyebilmek için soğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Haşim Mardin H.Mardinin izah atı Tanınmış ir matör lerimizden Haşim Mardaıın muhtelif müea seselere bocu 3tı 'uğu halde mem leketten gizlice tRûyam» kotrası ile kaçtığına tfair çıkarılan [Devamı Sa.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Kor e de mütareke nihayet imzalanıyor Kızıllar Güney Korenİn muhalefetine rağmen görüşmelere tekrar başlanmasını kabul etti Seul,8 AJP.y Komünistler General Mark Clark'ın Güney Korenin muhalefetine ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Malafya suikasdi Sanıkların danışmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak Ankara» 8 Milliyet)Vatan gazetesi başmuharriri A,Emin Talman'ın yaralanmasiyle neticelenen Malatya sui-Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Emeklilik Kanununun müzakeresi dolayısiyle Başvekil muhalefetin tenkidlerine cevap verdi Osman Bölükbaşının mevzu dışına çıkması üzerine Menderes sert bir mukabelede bulundu Ankara» 8 Milliyet)Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Emeklilik Kanununun müzakeresi başladı HUkâmet adtna konuşan Fethi Çelîkbaş tasarı ti.n Anayasaya aykırı olmadığını bildirdi Ankara,8 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü içtimamda Emekli Sandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Arkadaşını öltîüren Eyüp Adliyeden çıkarken Bir seyyar satıcı öldürüldü Eski bir münakaşanın intikamını almak için arkadaşını öldüren Eyüp yakalandı Evvelki gece Şehremininde bir cinayet işlenmiş,mr s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Atina müzakereleri dün sabah başladı Hariciye Vekillerinin İlk günkü toplantıda Rus sulh taarruzlarını tetkik ettikleri anlaşılıyor Atina 8 TMJO—Türk,Yunan ve Yugoslav Dışişleri Vekilleri bugün ilk to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • *i i X Ml"^—I I I ¦¦Ill» I-WWMI Mahmutpaşada 7 dükkân yandı Dün akşam Mahmntpaşada.dükkân kısmen yanmıştır,bütün semti heyecana veren Yangım.Mahmutpaşada Irbir yangım olmuş ve bir ev,7 [Devamı Sa.7 Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Gl.Saunders Ankara'da NATO Hava Kuvvetleri Komutanı* muhtelif temaslarda bulunduktan sonra bugün Atinaya gidecek Ankara,8 A.A.NATO Hava Kuvvetleri Komutanı hava generali Sir Hugh Saun-Devamı Sa:7;Su:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Beykoz karakolunda bir dayak hâdisesi Perişan halde Valiye müracaat eden bir genç,polisler tarafından sabaha kadar dövüldüğünü iddie etti Abdullah Konuksay adında bir genç.Vali ve Belediye Reisi Gökay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Dumlupınar faciası îsveç Dışişleri Vekili* yeni bir tahkikat asılması hakkında yapılan teklifin Türkiye tarafından katiyetle reddedildiğini söyledi Stockholm,S AJP isveç Dışişleri Baka.Oesten Ünden'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Başvekilin basın toplantısı Adnan Menderesi» son gin-lerin mühim hâdiseleri hakkında geniş izahat Termesi bekleniyor Ankara,S Milliyet)Başvekil Adnan Menderesin beşinci basın toplantısı önümüzdeki pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Güney Kore Meclis Reisi Güney Kore Meclis Reisi şehrimizde Dün Atmadan şehrimize gelen Shimicky» bugün Ankara'ya gidecek ingiltere çesl Elizabethin taç giyme merasiminden dönen Güney Kore meeds başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • Savcılığın talebi üzerine Ankara Sulh Mahkemesi Millet Partisi dün gece kapatıldı j—^i—Partinin merkez ve şubelerinin tahkikat sonuna kadar bir ihtiyatî tedbir olarak kapatılmasına karar verildi Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1953
  • HRf Bugün şehrimizde havanın güneşli geçeceği,rüzgârların kuvvetlice eseceği;sühunet de-H recesinin artacağı tahmin edil-l imW* Yy mektedir.immttM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.07.1953
  • KfSA HABERLER Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün Üniversite Talebe Federasyonunu ziyaret etmiştir.Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü murakıpları tarafın dan yapılan temizlik kontrollan devam etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • POLİSTE it Mecidiyeköyde Fulya Bayı nnda 25 numarada oturan Meh met Ali Sömer adında biri,yaramazlık yapan 11 yaşındaki ki zı Yaşarı ekmek bıçağı ile kor kuturken sağ kolundan yaralamıştır.İt Tahtakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Belediyenin açtığı çukura düşen otomobil Adil Kara dayı aljala birinin idare ettiği 3000 pU. a 5 otormo bil,Edimekapıya gitmekte i.sn Eskiali tranvay durağında Bale diye tarafından açılan bir çukur da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Vilâyet emrine tahsis edilen orak makineleri Tarım Vekaleti küçük çiftçlleer verilmek üzere Marshall yardım fonundan vilâyetimiz em rine 12 orak mtkıneai tahsis et mistir.Makineler dün ilcilere tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Bir ganç tren altında parçalandı Floryadan Sirkecı/e geîmekte olan 69 sayrı ka* ır,Yenikapı istasy-^una 2Ü0 mj;ve mesafede Cemal Demircin adında 19 yaş larında bir gence çarparak.8IÛ müne sebebiyet va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • UHS^^H^ Hie.9 Temmuz 1953 ı:n.27 Sew» 26 Hazır ır& Perşembe 1369 VAKtt VASATİ EZANİ Güneş 4.37 8.54 Ogle 12.19 4.36 İkindi 16.19 8.36 Akşam 19.43 12.00 Tatsı 21.43 2.00 tmsak 2.26 6.3T J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Kapanan meyhaneler ULUNAY Camilere yakın bulunan ve mahalle aralarına sokulan meyhaneler peyderpey kaldırılıyor.Hükümetin bu isabetli kararı Esnaf Berliği başkanının hoşuna gitmemiş.Buna dair bir gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Aksaray Ç ş kapı yolu hâlâ hilna^dl Aylardan beri tamiriyle uğra şil arı Aksaray ÇarşıkajH yolu hâlâ muntazam bir hale konulmamıştır.Yayaların ve vesa itin seyir imkânlarını güçleştiren bu durumun ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Nişanlısını dolandırdı Savcılık ve z\iia.enteresan bir dolanan evlik:hadisesinin tahkikatına il koymuştur.Lâlelide Şeyn Kâmil sokağında 20 numarada oturan Mahir Balkan adında bir g*nç,bundan 10 ay önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Vali t-ftSşe çaktı Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,Şehir Meclisi âzası ile birlikte dün Çatalca ve köylerine giderek tetkiklerde bulunmuştur.Prof.Gökay önce Arnavutköye uğramış,müteakiben Çilin gir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Sahipsiz ©j_y_a Güihane parkında bulunan eşya arasında kadın külotları da var Belediye tarafındın GtilKane Parkında tertip o^ilen Bahar ve Çiçek Bayrımı 10 gün 40 gece devam ettiK.en sonra ka panraışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Hava Yollarınan yeni uçak seferleri Devlet Hava S"/'arı Umumi Müdürlüğünce-tuırarlaştırjlan I turistik uçak neftlerinin birin cisi,Ankara Solu arasjnda 12 j temmuz pazar *üni başlıvacak ve şimdilik ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Kabzımallar,oiyasay çal Et fiat?arının yükselmasmi da önlemek için tanzim satışı yapılacak Belediye ile kabzımallar arasındaki ihtilâf glıîJ.ı mevzuu o larak devam »tme'tteöL'r,Kabzımallar be* e üye î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Rsdtli hâk'in talebi kabul edilen basın dâvası Tenkid adlı bir gazetede Edebiyat Fakültesi dekan ve profesörlerini komünistlikle itham eden Rauf Tanlı ve Mehmet Çoro adındaki gençler aleyhine açılan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Vsrgî kaçakçılığı yapan bir lâstik fabrikası Vaki bir ihbar üzerine Maliye müfettişleri 1.700.000 liralık bir vergi kaçakçılığım nadana çıkarmışlardır.Kaçaklığın yapıldığı mahal Kazuçeşme Kirişhane so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • "Emanatt Mukaddese» isSmü kitaptan çıkan dâva «Emanat'ı Mukaddese» adlı kitapta,Topkapı Sarayı müzesinde bulunan mukaddes eşyanın resimlerini neşreden Tahsin öz ve Niyazi Ahmet aleyhine açılan dâvaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Hacı I ar için büro Hacıların bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir Hac Bürosu,ihdas edi di Hac suretlerine tahsis edilen İstanbul.İzmir ve Çorum vapur lamım bavalandırma terdbatı tamamlanmak üz^^d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • v-L KRNIAMMI «4İRNATAYA Yolun açık olsun delikanlı,Allah seni kem gözlerden saklasın 8» Şamm Ebülabbasın ordular;tarafından yağma ediimeoi,Emevi büyüklerinin kâf fesinin bir gece ziyafette katiolunmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Kadri thağ hakkında acılan dâva Millî Müdafaa Bakanlığı İstanbul Temsil Bürosunda çalışan yüzbaşı Esat Tanrıöven ve teğmen îhsan Bilgisu tarafından Galatasaray Umumi Kapta nı Kadri Dağ aleyhine açılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • BiiyîikacSada yangın çıktı Büyükadada" Yörükali plâjt ile sanatoryum arasındaki çamlıkta bir yangın çıkmış ve 50 metre karelik saha içinde bulunan ağaçlar kısmen yanmıştır.Yangının,atılan bir sigarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Cemitıet TOPLANTI ¦fc Millî Tesanüt Birliği Yöne tim Kurulu bugün saat 17.30 da Gazeteciler Cemiyetinde toplanacaktır.BASIN TOPLANTISI •fa Dünya Üniversiteler Servi si Kongresi münasebetiyle bugün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • Bundan ewatfci yatımda Belediye hastahanîtcri.ıiu üniver site tarafından naaıl işgal edil diğini hikâye et a iç-im Bu yazımda da bu vaziyeti*:hastaha nelerin idarecinde meydana ge tird ği güçlükleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.07.1953
  • I II—II Tl ¦TIIIIIBTI.UlTU HIKlll HALKIN SESİ Çatladıkapı kıyılarının hali Sultanahmet'te,İshakpaşa mahallesinde,Çayıroğlu sokağında oturan okuyucumuz Hakkı Kökten yazıyor:«Sultanahmed'in altında bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.07.1953
  • Siyası İcmal Tunus velâahdinin katli Tunus veliahdının katlı Fransı/liirı yeniden müşkül bir duruma düşürdü-Bu cinayetin mühim bir şahsiyet tarafından hazırlandığını kabul ediyor» katil ile onun arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Pakistanda sel yüzünden 50 bin kişi evsiz kaldı Dakka,8 A.V)Dakkaya Selen haberlerdi bildirildiğine «Öre,200 kiloma,s güneyde Gumti nehzlnia takması sonunda 50 bin kişi evsiz *almiştT.Ha-»arm gayet eh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Dört motorlu bîr uçak çıftliğs düşerek parçadandı Baston,Maryland)8 A.A.Baltimore polisinin bildir diğine göre Che^peake körfezi cjvannda uçan lort motorlu bir uçak yere düşerek parçalanmıştır.Bir çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Sel yüzünden Kore d a 49 kişi boğuldu Seul,8 A.A.Kve İçişleri Vekilinin bildirdiğine göre,son beş gün zarfında G'mey Koreyi istilâ eden sularda 49 kişi boğul muştur.Bundan başka 100 ikisi yara lanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Amerika 240000 mülteci kabul edecek Vaşington Ameri Kan senatosu adalet komisyvnu ekserisi de mir persde gerisinden gelen 240 bin yabancı mültecinin Amerikaya kabulü ıu3u-unda Başkan Eisenhoverin yapr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • FIKRA II İş'e dair TarA CUĞ1\Btr vaki tier tabaklarımız,bardaklarımız,fincan i arımız ve şişelerimiz dillere dest anmış,bu şeylerin en güze »terin5,en sağlamlarını biz y ıparmış z.Gel zaman,git zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Şüphsli bir Slum Feriköyde Çobıaıglu sokağın da 47/2 numaıai \oturan Ya kup Sokman ıdınSa 60 yaşların da biri,dün evinde ölü olarak bulunmuştur.Ölümü şüpheli *ören adalet doktoru,cesedin morga kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Çifte ile adam vuran çiftlik korucusu Beykozdaki Kirazlı çiftliğinin korucusu olan Cemil Boz adında biri,çiftlikten gizlice ıhlamur çiçeği toplamakta olan Ziya Korkmaz adında birini çifte ile ağır sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • i İKTİBAS faili peşinde Biri telle boğulana diğeri boğazı kesilerek öldürülen 2000 yıla ait iki kurbanle değil,iç uzuvla "ı bakımındım da sapasağlamdı Röntgen şuaları kalb,böbrek,c«ğ-r ve fo&rsaklarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Gözler birbirini cezbeder,der-J*.Beyhan bir daha Muradın tarafı dütına ani bir hareketle dön-Bakışları karşılaştı.Genç karnın hülyalı gözleri şaşkmlık-J açılarak ince kaşları kalkt.Zl1 "ayvayı andıran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • &ısa harici haberler AMERtKA Beyaz Saraydan dün bild;riluiğine göre altı Amerikan diı lomatı Hâlen bulundukları vazi felerde kalacaklardır.Bunla!Birmanyadaki Büyükelçi William Sebald,Vietnam,Kamber ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Kominform lağv ediliyor Londra» 8 AP)ingiltere Dışişleri Vekâleti iyi haber alan bir kaynağın.Rusların yakında kominformu lâğvedecek lerine dair verdiği bir haberi tahkik etmektedir-1947 senesinde 8 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Dün Meksikalı bir grup şehrimize geldi içlerinde kadınların da bulunduğu 6 kişilik bir Meksikalı grup,dün saat 14 de şehrimize gelmiştir.Meksikalılar bir müddet kalarak şehri gezeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • İbret Aynası F.rsJ3ğenli yârim Bir Suriye gazetesi mahut toprak talepleri karşılanmadan Türkiye ile Suriye arasında iyi münasebetlerden bahsedilemiyeceğini yazmış-Adamcağızı istediklerimizi vermezseni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Amerika yardımı Eisenhower,Musaddık'a gönderdiği bir mektupta petrol ihtilâfı hal edilmeden yardım yapjlmıyacağını bildirdi Tahran,8 AP)Başkan Eisenhower,Iran Başvekili Musaddık'a gönderdiği bir mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Jese Ferrer boşa n d ı Tanınmış film artisti ve prodüktör Ferrer dün bir Meksika mahkemesinde karısı IIM'den ayrıldı Juarez Meksika)8 AP)Sinema artisti ve prodüktörü J.Ferrer» karısı Philiys Hill Ferr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • New Yorkfa ar a m a E ar Evvelki gece yapılan arama esnasında 103 kumarhane basıldı,72 kişi tevkif edildi New-York,8 AP)20f üniformalı polis dün gece 103 yeri basarak kumar oynıyan lan aramıştır.Bu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • İtalyada iki casus mahkûm oldu Venedik,S A.A.Venedik Ağır Ceza MahKomesi,gız'i bir Celse sonunda oir yedTek piyade albayını causlu its.n dolav» yedi yıl hapse,rütbesinin alınmasına müebbet ikamet m jm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Texas'ta Uç senedir yağmur yağmıyor Vavington,S T.H.A.3C aydanberi reksdjta Oklahamamn büyük bir kısmına,Colorado Yeni Meksika,Ka.n3as ve Arkan sasa tek bir yığmur damlası düşmemiştir.Şimdi buraları k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • ikizler Arabaları İle nehire yuvarlanıp boğuldular Baris,8 T.H.A.Nant-s şehrinde vukubul in bir kaza ne ticesinde iki ikiz kardeş,içinde bulundukları çojuk arabasiyle birlikte Luar aehreı yuvarlanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Kürekçilerimız bugün geliyor İstanbul,8 A.A.Frankfurttaki kürek yarışlarına iştirak eden kürekçilerimiz bugün saat 10 da Adana vaburiyle geleceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • GUI sepeti içinde altın bilezik göndermiş Roma,8 T.HA')Holly vood'un yeni ıld.'Larmdan ve İtalyan artistlev«aoen Vittorio Gassman'ın karıa-olan Shelley Vinters,poıise müracaat ederek kendisine bir ^ül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Cam sanayiinde ham madde buhranı var Son zamanlarda cam sanayiin de hissedilen ham madde ihtiya cı hakkında,Cam Sanayii îşçi leri Sendikası Başkanı Hasan Türkay şunları söylemiştir:«Ticaret ve Ekonomi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Japonlar bazı adaların İadesini istiyorlar Tokyo,8 AJP)lapon mebu san meclisi dün Rus işgali altın da bulunan Hokaido adalariyle Amerikan işgalinde bulunan Oki nava adasının ^eri istenmesine dair bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • italyan kabinesi kuruluyor De Gasperi» kanşlaştıgı bütün güçlüklere rağmen kabineyi teşkil etmeyi kabul etti Roma,8 A.A.Alcide De Gasperi.karşılanmakta ol duğu büyük güçlüklere rağmen yeni italyan kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Bayur,Sevîg ve Pamukoğlu Köylü Partisine giriyor Ankara.8 Milliyet)Son hâdiseler üzerine Millet Partisinden ayrılmış bulunan Arif Hikmet Pamukoğlu,Hikmet Bayur,Prof-Vasfi Raşit Seviğ ve arkadaşlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Robert Taft karnından ameliyat oldu New-York,8 A.A.Ayan âzasından Robert Taft'a» «hastalığının menşei hakkında daha katî malûmat elde etmek maksadiyle» bugün:«karın yaı ma ameliyatı» yapılmıştır.Taft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Belediye teşkilâtı kurulması için bir köyde plebist yapılacak İzmir,8 T.H.A.Vilâyeti mize bağlı Çırpı k5«?ü halkı,bun dan bir müddet evv/jl köylerinde Belediye teşkilâtı kurulması için vilâyete müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.07.1953
  • Bîr otobüs kazasında 8 kişi ağır surette yaralandı Balıkesir,8 vT.H.A.Sa bahleyin Bandırmadan gelmekte olan şoför Mehmet idaresindeki 107 plâka sayı'' otobüs,fazla süratle gittiği için bir virajı döne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.07.1953
  • IDün akşam üstü Ankara caddesinde yeni bir otomobil kazası olmuş ve bir taksi agaca çarparak hasara uğramıştır.2 Dün Tahtakalede polis tarafından 15 kumarbaz yakalanmış ve tevkif edilmiştir.3 İzmir İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 09.07.1953
  • Texas lı La Nelle Peterson eyalet güzel oliîr&li seçildikten sonra gözlerini 1 milyon dolara sigogrta ettirmiştir.La Nelle halen diijer eyalet güzelleriyle Amerika kraliçesi olmak için mücadele halind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 09.07.1953
  • 3EIİGÜN TARİHTEN MERAKLI RlR VAK'A en mühim yardımcı koluydu Sonradan deniz eşkıyalığı haSijıî alan korsanlık aleyhinde ilk defa Grotylis,Mabli vs Galya^i bulunmuşlar,Çariçe Katerina vasılasiyle Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.07.1953
  • İngıltereye karşı çıkacak Amerikan kadınlar tenis ek ipi New-York,8 A.A.İngiltere ile Amerika arasında yapılacak Wightman kupası» tenis müsabakalarına iştirak edecek olan 4 Amerikalı kadın tenisçi seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1953
  • dünya rekorları Vat ^avies çalışmalardan sonra niha-1 tfünya yüksek atlama rekorunu yeniledj en **elsinki olımp'yddJarının ^eknatlb0y,U SP0rCUSU °lan mart aVl6S nih*y*t usun bir çalıg metr &0nra 2 nj-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1953
  • İstanbullulara yeni bir Basketbol ziyafeti Harlem Gİobtroflers tak muzda şehrimizde üç Amerikalıların meşhur siyahı basketbol cambazları yakında şehrimize geleceklerdir.Harlem Globtrotters 29.30-31 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1953
  • Galatasaray basketçileri bugün gidiyor Yugoslavya ve Avusturyada muhtelif müsabakalar yapacak olan Galatasaray basketbol takımı bugün saat 11.45 te Hvayollarma ait bir uçakla Yugoslavyaya mütcveccihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1953
  • İstanbul atletizm bayramı yapılamıyor Bunun yerine Gül Kupası müsabakalarına davam edilecek istanbul atletizm ajanlığının tertip etmiş olduğu İstanbul atletizm bayramına iştirak edemiyeceklerini söyli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1953
  • osta karşılaşacağımız Alman atletlerinin son teknik durumları M ^M ı ıı 11 w ı ı.mmmm-Almanlarla yapacağımız karşılaşmalarda galip veya mağlûp olmayı bir tarafa bırakıp kendilerinden bir şeyler öğrenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1953
  • Güreş Federasyonu Başkanı Başkan iki seneden beri istenilen neticeyi veremiyen takımımızın geleceği hakkında çok ümitli görünüyor Ankara Spor Yazarları Deme ği taralından yapılan müracaat üzerine;Güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1953
  • Çanakkale^ olan kadı Dover İngiltere)8 AP)B Amerikanın Kaliforniya eyaletindeki Sandiyego şehrinden Miss Chadwick,bu yaz Çanakkale ve Cebelütarık boğazlariyle Manş denizini geçmeye hazırlanmaktadır,Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1953
  • Carpani ve Ccis'e teşekkür ediliyor Türk İsviçre millî maçım 1dare eVien İtalyan beynelmilel hakemi Carpani ile Türk Ytf goslav milli maçını idare eden Yunan beynelmilel hakemi Kosta Cicis'm dürüst ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1953
  • Fransa turunun altıncı günü Caen.8 A.A.Pranga tv runun Caen Le Mans arasın da 206 kilometrelik aîtınc merhalesinde 109 bisikletçi bu sabah Gmt ayariyle saat 9.45 de yarışa başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Atina müzakereleri başladı [Baş tarafı birincide] Fuat Köprülü» Dışişleri Vekâletinden Nuri Birge» Atina Büyükelçisi Cemal Hüsnü Taray.Belgrad Büyükelçisi Agâh Aksel» Yunanistan Dışişleri Vekili Stefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Müdür fa.a,vardı,şaşırır gibi ol iu.Berek^* veısin Asbhy her şeye rağmen on;tebessüm ederek dinliyordu.Talimatınızı e-'de beklerim.Istemiyerek sizi de üzdüm.Bu iste sizin ae bir kabahatiniz yok.Fe ıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Emeklilik Kanununun müzakeresi başladı [Baş tarafı birincid©] tenkidleıi bilhassa bu maddeler Üzerinde teksif ederek yeni kanunun bir tasfiye kanunu mahiyetini arzettiğini,Devlet Şûrası na müracaat,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Konya Doğum ve Çocuk Bakımevi pis su tesisatının onarım inşaatı 16 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 15935.00 lira olup geçici teminatı 1195.13 liradır.3 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Eyüp icra memtırSuğuzıdan 853-431 Ahilye Yuvamdıs ve Marta Kotunidis ile Atına Yuvanıdısın şayian mutasarrıf oldukları ve teminatı 5800 lira kıymet takdir olunan Hatip Musîihıddin mahallesinde Yasemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Neşriyat SANAT ANSİKLOPEDİSİ 29.Fasikül)Profesör Celâl:Esad Arseven tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Vekâletince yayımlanmakta olan.Sanat Ansiklopedisinin 29.fasikülü de çıkmıştır.Bu fasikülde,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • ABone şartları Lr.Kr.S*nelik 42 00 Altı aylık 22 SO Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.Hin şarîları 2 ve 3 Uncu sayfa sant.4 T.L.1 ve 8 imci sayfa 2,50 T.L.İlânlardan mesuli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Adalar Sulh Hukuk Mahkemesinden:953/18 Heybeliada Nevicat sokak 9 No.da ölen Aleksandr Rodo viçin terekesine mahkememiz ce el konulmuştur.Alacaklılariyle borçlulann bir veraset iddiasında bulunanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00' öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabui eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Eazırhvan Sadi BORAK 23456789 10 11 12 boldan sasa:1 Fransızların meşhur ma reşali;Sual;Apa,2 Sicim;Sağlam;Tersi tartıda mazrufun zarfı,3 Galip gel;Geniş;Gardnerin adı,4 Eski şiirin ritmini temin eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Düzmece MUSTÂFA ımm.Güzel kadın,gel bu gece misafirim ol,seninle uzun boylu yarenlik edelim 12 Onun kararsızlık-içinde bulunduğu şu anda iri vücutlu,et rafına itaat ve saygı telkin eden biri girdi.Ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • tenkil,hareketi.Çelebi Sultan Mehmet dairesine çekilmiş,münzevi bir hava nm içinde dalgm otluyor,cMr ettiği muvaffakiyet gözden geçiriyordu.Yıldırım n ölümün den sonra ekle etlimi muvaffakiyetler cici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • •jare:etti.Ağa *Je onu '"îliy.e Tiıi oirmden çıne goçip yerine dagıhvermiş,de bir kara butı dü^dti':erir.e Nofej almak Z3LA mi?ıetmo.rîen girdi;îiamlamayı ifaim bir hâd:33!3 o meseleyi tah-e£ ne ice h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1953
  • Yüzünüz çamaşır değildir!Çamaşır ve bulaşığa yarayan beyaz sabun yerine cildiniz için.Kremll PURO TUVALET SABUNU PURO Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • vekil muhalefetin tenkitlerine cevap verdi {Baş taralı birincide] ttmun bütün diğer memleketlerdeki devlet memurlarından fazilet ve dürüstlüğü muhafaza bakımından dana ileri bir itina içimde bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • İzmirde bir kâğıt fabrikası kuruluyor Ankara,8 A.A.öğrendiğimize göre,İzmir'de günde 25-30 ton kâğıt imal edecek kapasitede bir kâğıt fabrikasının kurulması için faaliyete geçilmiş bulunmaktadır.Bu yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • A'manyada işçiler tekrar ayaklandı Berlin,8 CAP)Berlin dün gece yine,doğu Almanya da yeni bir işçi ayaklanması olduğuna dair gelen haberler le kaynaşmıştır.Filhakika Doğu Alman polisinin radyosu bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • Malatya suikasdü [Baş tarafı birincide] kasdı sanıkları hakkında bit müddetten beri cereyan eden1 tahkikat tamamlanmış ve dosya tekemmül ettirilerek Ağa Ceza Mahkemesine verilmiştir.Malatya suikasdı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • Gl.Saunders Ankara da [Baş tarafı birincide] ders bugüaı öğleden evvel ^saat 10-30 da uçakla şehrimize gelmiştir.General Sir Hugh Saunders Etimesgut hava alanında Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • Beykoz karakolunda bir dayak hâdisesi [Baş tarafı birincice!bahleyin cebinde 115 lira parr bulunan ceketinin kaybolduğum görmüştür.Abdullah,arama tarama ek binden Rıdvan îker,polis me muru Rahmi,Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • Güney Kore Meclis Reisi şehrimizde [Baş tarafı birincide] lis başkanı Sniaicky'in söyledigne göre,GHÜW Kere hükümeti halen 11 Vekâle:ve üç müsteşar lıkla idare edilmektedir.Dı-rnok rasi yolunda ak ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • Millet Partisi dün gece kapatıldı [Baş tarafı birincide] ŞEHRİMİZDE Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Mület Partisi Merkez ve şubelerinin tahkikat sonuna kadar bir ihtiyati tedbi* olarak kapatılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • Kore'de mütareke nihayet imzalansyor [Baş tarafı birincide] yacak tedbirleri almasını istemektedirler.Bu mektubun metni Panmunjom'da müzakerelerin yapıldığı çadırın dışında ko münist gazeteciler taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • H.Nardinin izahatı [Baş tarafı birincide] haberlere ragmen Mardin,k/t* r-aaa ile bundan bir kaç gün evvel limanımıza irinmüş vo Moda koyuna demirlemiştir.Haşim Mardintn «Raman tan keri» ile cKaran Şil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • tahkikata dünde devam edildi [Baş tarafı birincide] ularda,yapılmakta olan tan* kikatla alâkalı me\'zuların görüşüldüğü öğrenilmiştir,Cereyn eden hâdiseler hakkında malûmatlarına müracaat etti-ğimiz M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • ifahmntpaşada 7 dükkân yandı [Baş tarafı birincide] faniye çarşısında Bünyamin Varol adında birine ait iki kat h ahşap evin üst katında çıkmış ve çabucak gelişmiştir^ itfaiyenin ve halkın gayretlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1953
  • Bir seyyar satıcı olduruldu LBaş tarafı birincide] daki 22 numaralı evin bahçesine getirmeğe muvaffak olmuşlardır.Raif.kendisini burada beklemekte olan Mithatla kavgaya tutuşmuş,az sonra kavgaya Eyüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.07.1953
  • Devlet havayolları Umum Müdürlüğünden 1953 yılı hacı nakliyatı hakkında ilân 1 Ankara.Adana,istanbul ve izmir'den Cidde'ye hao yolcusu nakledilmek üzere idaremiz uçakları kiraya verilecektir.2 Bu dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • Balıkesir Valiliğinden:1 Balıkesir Şamlı Ilıca yolu 16 28 kilometreleri arasının stablize olarak inşası 98712.00 keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İhalesi 21 temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • Zonguldak Valiliğinden Eksiltmeye konulan iş:208.000 lira muhammen bedelli «20.000» r.ıetresi 3/4 pusluk» «35.000-metresi 1 pusluk ve «5.000 metresi 1.5 pusluk ceman 60000 metre ma manşun gal vanizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden Yeşilköy meydanında istihdam edilmek üzere Memurin Kanununun 5 inci maddesindeki evsafı haiz 250 lira ücretli üç danışma memuru ile 200 lira ücretli beş telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyan lar:Nebahet Yedibaş ve Feriha Tunceli 14.20 öğle konse ri «Pl Felix Mendelssohn:«Piyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.Florin Liret.m Drahmi Eskoudes ve esham Açılış Kapanı?784_280.30 U.SO 64.03 ü.cO 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784_280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • BUTUN AĞRILARA KARŞI 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş:1 Antalya Su İşleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesin de bulunan Manavgat Ulualan sulaması 2 nci kısım inşaatı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümen Başkanlığından Keşif Muvakkat bedeli teminat Okulun yeri Tip Lira krş.Lira Krş.İhale tarihi ve saati Çan kazası Çomaklı köyü okulu i ve helası PI.6.A 33167.15 2487.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • Mücevher,Hah ve Ev eşyası Safış ilânı istanbul Emniyet Sandığından Teşhir No.Dosya No.Hesap No.Borçlunun ismi Rehinin Cinsi Sandıkça Konan kıymet Lira 1084 1085 1086 1087 1089 109Ö 18 19 20 25 27 30 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • Trafo Binası Yaptırılacaktır Hereke Fabrikası Müdürlüğünden 1 Keşif bedeli 53070.31 lira olan trafo binası kapalı zarf usulile yaptırılacaktır.2 Muvakkat teminatı 3980 liradır.3 îhale 20/7/953 pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • Kayseri VIII inci Kor.Hayvan Sa.Al.Ko.dan:Aşağıda yazılı evsaf ve şerait dahilinde 13/Temmuz/953 günü Pınarbaşı ilçesinde başlamak ve 20 gün devam etmek üzere yüz bin liralık hayvan satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • 2 cins üstübec île Lîthopon alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satenalma Komisyonu Reisliğinden 1 3 liste muhteviyatı iki cins üstübeç ile Lithoponun alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • Gümrük muhafaza Umum kumandanlığı 1 numaralı satın alma komisyonu Başkanlığıandn 1 Mühürlü numune ve şartnamesine göre asgari 542)adet er battaniyesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.2 Tasarı be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Yapı ve İ.İ.İlâna 1 Eksiltmeye konulan iş:Maliye Vekâleti binası tele* {fon santralı tesisi isidir.Keşif bedeli 55.400.Uradır-2 Eksiltme 20/7/1958 paraztesi günü saat 16 da Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânlar^_Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bornova As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan