Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Adres:Nuruosmauiye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4—SAYI:1136 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Bir İngiliz Vekili daha hastalandı Eden'in halefi olarak gösterilen Mesken Vekili Harold Mac Millan dasafra kesesinden mustarip olduğundan has tahaneye yattı Londra,6 AP)Dışişleri Vekili Anthony Ecle:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Rus peyklerinde isyanlar büyüyor Romanya,Bulgaristan ve Macarisfanda halkla komünistler arasında kanlı çarpışmalar oluyor Kızıllar ayaklanmaları önlemek için yeni tedbirlere başvuruyorlar Londra.6 Naf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • &iW' Ism TEKNİK ÖĞRETMEN OKULUNU BİTİRENLER Kız ve erkek teknik öğretmen okullarından mezun olanların dipbma tevzi törenleri evvelki gün Ankaı a Erkek Teknik Öğretmen O kulunda yapılmıştır.Törende haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Sarhoş polisin tabanca ile yaraladığı adam öldü Hâdise bir cinayet mahiyetini aldığı için suçlu memur tevkif edildi Fatih Emniyet Amirliği polislerinden Lâtif Soruç'un Çırçır mahallesinde bir berber d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Ramide meydan kavgası 50-60 kişi* üç kişiyi dövmek maksadiyle bir kahveye hücum etti Evvelki gün,Ramide,Taşlıtarla mevkiinde büyük bir kavga olmuş,50-60 kişilik bir topluluk,üg kişiyi dövmek için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Görülmemiş bir kaza Svendborg Danimaıka».6 AP)Bir eldiven imalcis;olan S.Lronghi evinin bahçesinde meyva koparmak için çıktığı ağaçtan düşmüş vo kendini kaybetmiştir.Sükutu esnasında gözlüğü bir dala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Belediye tarafından yapılmakta IVhlht&kİr e&nafla olan sebze ve meyva tanzim sa-111 ÜCadeÎO tıslan devam etmekte ve |bü* I yük rağbet görmektedir.Bunu gözönünde tutan Belediye» önümüzdeki günlerde şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Koredeki şehit ve kayıplarımız Ankara,6 A.A.Malî Sa Vunma temsil bürosundan bıldJ bilmiştir:78 numaralı resmi tebliğ:Kare savaşlarında gehit ve ka yıp olan erlerimizin isimleri ağağıdadir:Şehitler:Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Paul Amor'un tetkikleri Birleşmiş Milletler Sosyal Mü dafaa dairesi Avrupa ve Yakın ı ark Mümessili Paul Amor,Anadohıda infaz Üzerinde bazı tet kiklerde bulunduktan sonra şehrimize gelmiştir.Dün psküd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Everest fatihleri Hillard ve Tensing Londra hava alanında karşılanırken Bir Aiman heyeti dünyanın 4 üncü yüksek tepesine çıktı Şimdiye kadar 25 kişinin hayatına mal olan 7798 metre irtîfaındaki Naga P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Polislerle münakaşa ederken öldü Hakkı Doruk adında bir tüccar Boğazdaki gazinolardan birinde içerek hususî otomobili ile Emirgândaki evine gelirken,yo] da,arama tarama yapan gece ekipleri tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Atina görüşmeleri bu sabah başlıyor Türk Yunaıi va Yugoslav Hariciye Vekilleri üçlü askerî toplantıda alınan kararları inceleyecekler Atina 6 A.A.Türkiye Yunanistan ve Yugoslavya Dışişleri vekilleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Adlî Tıp Meclisinin salâhiyeti Meclis» Adlî Tıbbın mahkemenin salâhiyetlerini takyit)edemiyeceğine karar verdi Ankara,6 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında kanım teklifle-rinin müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Üçler toplantısı Washington toplantısı arefesinde Sovyetler yeni bir sulh teşebbüsünde bulunuyor Londra,6 Radyo)Üç Dış iğleri Vekilinin Vaşingtonda yapacağı toplantıda,üç büyükler konferansının Londra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • KORE DEĞİŞTİRME BİRLİĞİMİZ Dördüncü Kore değiştirme tugayımızın üçüncü sorr kafilesini teşkil eden 1500 kişilik birliğin,Amerikan bahriyesine mensup «General w U Langfitt» gemisiyle İzmir'den Kore'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Ayran Akyol Amenkada Nevyork,6 Radyo)Dün I Amerikadaki Türk kolonisi tasabah Nevyork'a gelen Türkiye rafından karşılanmış ve kendigüzellik kraliçesi Ayten Akyol,1 Devamı Sa:7 Sü:7 de Dünya güzellik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Şehrimizde de tahkikata başlandı Millet Partisi tahkikatı ile meşgul olan Ankara C.Müddeiumumiliğif iki gün evvel şehrimize gelmiş olan Mustafa Kentli Nuri Leflef.Halûk Uluğ ve Hikmet Bayurun sorgular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Millet Partisinin gizli maksatları tesbit ediliyor Partiyi sevk ve idare edenlerin irticaî bir cemiyet kurmak için teşebbüste bulundukları anlaşılıyor Ankara,5 Milliyet)Millet Partisi mensupları hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın güneşli geçeceği,rüzgârların kuvvetlice eseceği;sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.07.1953
  • K ISA HA BERLER Geçenlerde bir otomobil kazası geçiren Vilâyet Hususî Kalem Müdürü Nâbi Up,sıhhati ile alâkadar olanlara teşekkür etmektedir.Belediye Bahçeler Müdürlüğü,geçen yıl 68.286 lira sarf etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • POLİSTE Kadıköyde,eski Bağdat Caddesinde 41/2 numarada oturan Zeki Tanjuer adında bir asker kaçağı,Cihangiı taksi durağından çaldığı Sabahattin Boz demir adında bir şoföre ait 12196 plâkalı taksi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Ific.7 i Temmuz R.ı 25 Sew» 24 1 1953 Hazır Solı 1369 İ VAKİ T VASATİ EZAN!Güne?4.36 8.52 i öğle 12.19 4.35 tkind 16.19 8.35 Akşaı n 19.43 12.00 Yatsı 21.45 2.01 İmsak 2.18 6.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • İdeal Tepede İdealiniz tahakkuk edebilir Istanbul.Kadıköy Küçükyalı îdeal Tepe mevkiinde Asfalt üzerinde bir dönüm ağaçlı bahçe içinde inşa edilmiş güzel bir villaya 10 Temmuz 953 akşamına katlar Süme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Tütünlerimize karşı rağbet artıyor Memleketimizden tütün almak maksadiyle,yabancı firmalar tarafından yapılan müracaatlar devam etmektediı\İsveç,Almanya ve Mısırdan birer heyet,bugünlerde şehrimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Yeni ithal listeleri itha!mallarının ihtiyaç derecesine göre bir sıraya tâbi tutulması isteniyor Dış ticaret rejiminde yapılacak olan değişikliği görüşmek ve tercihli 10 ithaiât listesi hazırlamak mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Yine tanzim satışları ULUNAY Sebze ve meyvalar hakkında Belediye tarafından yapılan tanzim satışları me'mulun fevkında güzel neticeler verdL Halk memnundur.Belediyenin de yaptığı hamlenin muvaffakiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • mmmm V HALKIN Gişe derdi Kartalda oturan Şecaettin Tanyeri isimli okuyucumuz yazıyor:«Bu hal ekseriya böyledir.Fakat mutlaka bir Örnek istenir diye 4 temmuz cumar tesi gecesinden bahsedeceğim:Aksaklık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Şehirde bira bulunamıyor Bazı ufak semtlerde bira bir karaborsa me t aı halka geliri di Mevsim dolayısiyle sihrimizde bira satışları çok artnuştit.Ancak piyasada kâfi rnık;ard£ bira bulunamamaktadfi".
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Ça ş kap;yo!u s'iratîe tamir edilecsk Karamustafapaşa Türbesi ya nr»'aki dükkânların istimlâk edilmesi üzerine,iki ay önce genişletilmesine başlanan Çarşıkapı Aksaray yolundaki tamiratın gayet ağır yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Limanımızdan ihraç edilen mallar Geçen hafta içinde,limanımızdan muhtelif memleketlere 7.814.989 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştir.Bu maddeler arasında Almanyaya ihraç edilen 1.758.764 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Bir amele vapurdan d'işlîp boğuldu Mustafa Yücel adında bir sey yar sütçü,Ülev vapuru ile Burgazdan Köprüye gelmekte iken,muvazenesini kaybederek denize düşmüş ve boğulmuştur.Ceset bulunamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Üsküdarlılar et sıkıntısı çskiyor Kasaplık hayvan muvaredatı artmış olmasına ragmen şehrimizin bazı semtlerindeki kasaplarda et bulunmamaktadır.Nak liye işindeki aksaklıklar yüzünden,bilhassa Üsküdard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Toptan eşya ffat'arında dsgişik'ik Şehrimiz Ticaret Odası tarafından,her ay tertip edilen 94 maddelik toptan eşya fiatları indeksinin,mayıs ayına ait olanı neşredilmiştir.Yedi grupta teşekkül eden ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Türkîstandan yeni bâr muhacir kafilesi geliyor r*»«ı Türkistanı Türklerinden »T 'aşka,yeni bir mülteci kafilesi uanci önümüzdeki günlerde yurda gelecektir.Gelenlerden M.Mustafa Rxımafettin adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Memurlar kooper kömür veriyo Müessasanin bu kararı dar galirll vatandaşlar arasında memnunl k uyandırdı Şehrimizde vazifeli bulunan devlet memurlarına fajdalı ol mak gayesiyle kurulmuş olan Memurlar K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Bundan evvel intişar eden bir yazımda Tünt musikisi tarihine ait bazı noktalan kaydetmiş ve Türklerin mehter takımlarına verdikleri ehemmiyeti ıieride anlatmak vadinde bu lunm ustum.Selçukilerde her Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Ebu Müslim,Halife Ebu Caferi korumak için Fırat kıyılarına inmişti 86 Yeni Halife maiyetindikilerle bunun üzerine konuşmuş,ne yapmak lâzım geldiğini sormuş tu.Halife onlara:Şimdi biz Anbar şehrine yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Taksi saatleri ayarlanıyor Otomobillerin taksimetrelerinin yeni tarifeye göre ayarlanmasına devam edilmektedir.Bu işle vazifelendirilen ekip,günde 25-50 taksinin saatlerini ayarlamaktadır.Bu güne kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • KONGRE if Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genel Kurul toplantısı bugün saat 14 de Federasyon merkezinde yapılacaktır.TOPLANTI if Millî Tesanüt Birliği Yönetim Kurulu toplantısı 9 temmuz perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.07.1953
  • Dünyanın en f?mükemmel kaya delme alet ve malzemesi ıMeşhur SANDVIK COROMANT burguları Marıo Perforatörler Kompresörler ATtAS TÜRK LİMİTED ORTAKLIĞI OaİBtD.NetnK Bey Caddesi No.108 Tel,43361 P K.140O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.07.1953
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI SİZİ EMELİNİZE ULAŞTIRACAK EN KISA YOL TÜRKİYE İS BANKASINDA BİR HESAP AÇTIRMAKTIR 1953 de Dördüncü İkramiye Çekiiisi 2 5 AĞUSTOS 47,48,49,58 nci ikramiye eyleri AHÇELİ 4 EV 2 Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • İlk zamatüar kendisine gülünç görünen bu münasebete sonraları aijgtı.önceler tek bir sevgi düşüncesi uyandırmayan ka-aşkına nail olmadığı halde sevimsizliğim kaybetti.Murat "»tiyaçtan ve şuursuzluktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • FIKRA Halk otobüsleri Patron işini sağlam kazığa bağlamış:Biletçi de.kapıcı da,şoför de ücretlerimi bilet satışı üzerinden ve yüzde hesabı İle alacaklar.Bu duruma göre biletçinin,kapıcının ve şoförüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • ÖLÜM m,Masraf Nazırı rahmetli Ahdülmecit Sabitin oğlu tütün tüccarı İhsan Doruk* Tekel İdaresi Depolar Müdürü tzzet Doruk,Merkez Komutanlığı Yaveri Binbaşı Galip Dorııkn'n kardeşi Tütün Tüccarı HAKKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • İKTİBAS ve çılgın aşk macerası Kiemanso 1865 yılında tıp diplomasını cebine yerleştirmiş olarak babasının karşısına çıktığı ataman şöyle konuşmuştu Demokrasiye numune teşkil eden memleket artık isviçr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • tısa har&lhaharler AMERİKA Los Angeles millî orman bö gesinde çıkmış olan yangın,res mî makamlarla birçok gönülli yardımcının gayretlerine rağ men yayılmaya devam etmekte dir.Üç günden beri devam eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Londra canavarı J.Christie Londra canavarı hakkındaki kararı temyiz etmiyor Christie'nin avukatı» öîüır cezasının hapse tahvil edilme?için Kraliçeye yapılan müracaatın cevabını beklediğini söyledi Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Plaj ardaki d^vam ediv^r Kenan Koral,Cavit özbaşaran ve Hayrettin Kacoglu adında üç kişinin kol saatleriyle 100 lira kadar paralan Küçüksı Plajında çalınmıştır.Ayrıca Floryada Haylayf Pir* jınm yanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Bayram da ö 3 e n I e r Amerikanın İstiklâl Bayramında muhtelif kazalardaı ölenlerin sayısı 400 e yaklaşî Nev York 6 AP)Aırsi kanm istiklâl bayramında mem leketin muhtelif bölgelerindî çe şitli kazala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Televizyon düşmanı Amerika da bir prova esnasında bir televizyon düşmanı,sahneye hücum ederek artistleri yaraladı Nev York 6 T.H.A.Amerikan Televizyon servisi,kurulduğundan beri ilk kurbanlarını,C.B.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Yeni Fransız programını izah etti Başvekil Laniel,mtıhteüf maddelere zam yapılacağını bildirdi Paris 6 AP)Joseph Laniel hükümeti bugün yem veıgielrin masraflarda yapacağı kesin tüerin ana hatlarını iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Amerikanın Hindi çiniye yardımı Son ÜÇ yıi içinde Amerika Hindiçiniye 275 bin ton harp malzemesi şevketti Saygon 6 AP)Bir Amen kan gemisi bugün Sy^ona gelmiş ve komünist Vie imin h!eı*e karşı çarpışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Matı Ma ıs lar Kraliçe Elizabethan köşküne taarruz ettiler Nairobi,Kenka)6 A.A.Mau-Mau tedhişçileri dün gece müstemlekenin,Kraliçe Elizabeth ile Edinburg Düküne hediyesi olarak verdikleri av köşküne b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Teksasta halk yağmur duasına çıktı Dallas Teksas)6 A.A.Teksaslılar bugün de yağmur yağması için dua etmişler,fakat mütehassıslar,yakında yağ mur yağacağına dair hiçbir ıaret görmediklerini bildirmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Ktıdüste din adamlarının grevi devam ediyor Kudüs,6 A.A.Kudüste dinî işlerle vazifeli 50 kadar hahamla,30 yardımcısı greve devam etmektedir.Bu şahısların üçte biri Belediye,üçte ik\si de Dinî Meclis t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Biyoloji kongresi çalışmalarına başladı Üçüncü Türk Biyoloji Kongresi dün saat 10.30 da Süleymaniyedeki Nebatat Enstitüsünde çalışmalarına başlamıştır.Bu münasebetle,Zeoloji Enstitüsü Müdürü Ord.Prof.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Devalüasyonun neticeleri Komşumuz Yunanistan,iktisadi zaruretlerle drahminin kıymetini düşürürken,bu gibi malt operasyonlardan sonra,fiat terelfüleri daima ihtikâr şeklini aldığım,elinde stok bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • •talyada bir tren bir otomobili çiğnedi Roma 6 A.A.Roma'ıun 10 kilometre kadar uzağında,demiryolu üzerinde vukua gelen kazada,dört kişi ölmüştür.Bir kan koca ile sekiz aylık.Çocuklarının ve 12 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.07.1953
  • Sokağı seyreden bir •damın ölü okluğu anlaşıldı Essen,6 T.H.A.Wilhelm Hessel adh eski bir kasabın pen ceresinde hareketsiz oturduğu Ve sokaktan geçen arkadaşlarının selâmlarına mukabele etmediği dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.07.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Galatayı bir avuç" Gol ahalisi kurmuştu.Önce hiçbir sûru olmayan Gaitaya Cenevizliler,selâmetleri için duvar çektiler.Burass.Bizansı imrendiren büyük bir ticaret merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 07.07.1953
  • î CiÜZELLtK KIIALİÇESİ OLMAK İSTBR MİSÎNÎZT Callfoml ya güzeli olarak seçilen Avdie j Murphy,genç kızlara şu tavsiyelerde bulunuyor:«Kürek çekin ve denize girin.O zaman vücu-dumız Venüs kadar güzel ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.07.1953
  • VEFANIN YUGOSLAVYA SEYAHATİ Karadenizde muvaffakiyetli tir turne yapan Vefa profesyonel futbol takımı Giresunöa yapacağı son maçını müteakip şehrimize dönecektir.Yeşil beyazlılar kısa bir istirahatı-m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1953
  • Galatasaray Basketbol takımı Yugoslavya ve Âvusturyaya gediyor İstanbul ve Türkiye basketbol şampiyonu Galatasaray takımı 9 temmuzda Istanbulaan hareketle muhtelif karşılaşmalar yapmak üzere Yugoslavy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1953
  • Yüzmede Mısırlılar bîrinci Nantes Fransa)6 AP)Dün burada Loire nehrinde 51 kilometrelik bir saha üzerinde yapılan ve üç milletin iştirak ettiği yüzme yarışlarında birincilik derecelerini Mısırlı yü zü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1953
  • Yüzücülerîrrrz İngiltereye gitH Undraja hareket etmiştir.Kesim,jüsuculer.mızı uçağa bııteraen goste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1953
  • eşhur Fransa.turunun yarım asırlık bilançosu Motorlu vasıtaların gelişmesi yüzünden bisiklete olcn rcğbet her yerde azalıyor 3 hafta sürecek olan Fransa bisiklet turu geçen cuma günü başlamıştır.Bu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1953
  • 3 temmuz günü nihayete eren Wimbledon tenis tıırmıasının tek erkek şampiyonu Phıladelpkialı Vie Seaxes şampiyonluk ktıpasiyle görülmektedir,Vicfinal maçını Danimarkalı Kurt Nielsen ile yapmış ve 7 i/3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1953
  • ası futbol fikstürü 1954 fe 16 haziran-4 temmuz arasında İsviçrede yapılacak dünya futbol şampiyonası maçlarının fikstürü tesbif edildi 16 haziran ile 4 temmuz 954 tarihleri arasında isviçrede yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1953
  • Avustralyalı motosikletti öldü Malmedy CBetçîka)AP)Avustralya]] motosiklet yarışçı sı Ring dün burada Saint-Jost'hp Iıastaüanesî kal imldıktan bir kaç saat sonra ölmüştür.Raıg'in dün buraca yapılmak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1953
  • Otomobil yarışlarında Rherms 6 AP)İngiltere!yarjşcı Mike Havthorn dün burada yapılan 5.000 kLoruetrelik Rheims büyük otomob'i yarışla rmı ÎOyan yapısı Fe:arri markalı otamobilüe birinci olarak bi tirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.07.1953
  • Müîî piyango bugvn çekiliyor Mili Pliyangomm 7 temmu?çekilişi,buglin saat 13.30 da An karada yapılacak,ikramiye kp zanan numaralar gece sat 23 de Ankra Radyosıyle yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1953
  • RÖPORTAJ lik hayatının son gününde duyulan hasret Atatürk Kız Lisesi ilk mezunlarını bu yıl verdi.Talebelik hayatına veda eden genç kızlarım:z geçen günlerine hasretle bakıyorlar ve "Ah talebelik!Ne g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1953
  • Arkadaşı yalnız kaldıktan aonra,geri dönmemiş,olduğu yerde beklemeğe başlamıştı.Bir kaç dakika sonra kapı tekrar açılmış,fakat Beılc Sher man dışarj çıkmamış f.Hattâ madam Katz kapıyı onun açtığım da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ y CİNAYETLERİ Nakledeni A4i£ üZgAY 1915 Martının 23 finde Smit polisin 'pençesini omuzlarında hissediverdi 15 Bir okuyucunun uyanıklığı sayesinde yandu kalan cinayetler serisi Hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ Güzel kız meyus bir halde babasının huzurundan çıktı.Kalbinde bir çarpıntı vardı 10 Prens Mirçenin içindeki şeytan tam bir hâkimiyet kurmuştu,vicdanım avucunun içine almış ta sıkıyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1953
  • Bîr adamın 735 lira» sim doîa^diFdşîat" Fatihte,Kırnıasti mahallesin* de,Dersterazi sokağında 27 numarada oturan Fikret Kaya admda biri,bu semtte Haydar Piri Mehmet sokağında 12 numarada oturan Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1953
  • MESUT BÎR EVLENME Gazeteci arkadaşlarımızdan Nezih Yener'in Servet Hergüaer'le nikâhları dün Beyoğlu Evlenme Dairesinde yapılmıştır,Genç evlilere saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1953
  • Eazırlıvan Sadi BORA.İ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 l 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10 n Soicfan saia:1 İşaret sıfatı;Çift din adamı iki kelime)2 Buğday tozu;Cezire;Şart edatı.3 Bir harfin okunuşu;Fiil eki;Dertli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.07.1953
  • Rus peyklerinde isyanlar büyüyor [Baş tarafı birincide] uğı ve bunun üzerine de işçilerle halkın dükkânlara hücum ettikleri bildirilmiştir.¦Romanya Komünist Partisi gazetesi,şehirlere gıda maddelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Sarhoş polisin yaraladığı adam öldü [Baş tarafa birincide] *r Polis memuru tarafından,3e «pPsız olarak öldürülüşü,şehir-umumî bir teessür uyandırmıştır.Yaptı^nnz tahkikata göre,Gayeti,şuuruna hâkim ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Şehrimizde de tahkikata başlandı [Baş tarafı birincidel Dün bunlardan yalnız Halûk Uluğ'un ifadesi alınmış,İzmir'e gittiği anlaşılan Mustafa Kentlinin sorgusu yapılması için izmir Savcılığına talimat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Koredeki şehit ve kayıplarımız [Baş tarafı birincide] san Aychn,Salih Arslan,Ahmet Turançelukoglu,Tetrfik Yılmaz Haydar Tali,dalih Ersırma,Mustafa Koşan,Osman Bakar.Kayıplar:Piyade er Faik Yürük,Musta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Üçler toplantısı [Baş tarafı birincide] da konferansının kasdedildigi an taşıtmaktadır.Plâna göre,Sovyet Rusya,Almanya hakkında,İngiltere;Fransa;Birleşik Amerika,Rusya ve Çin arasında bir anlaşmaya va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Polisle münakaşa fBaş tarafı birincide!hoş bir halde kullanmasına müsaade etmiyen polislerle münakaşaya tutuşmuş ve anî bir kria neticesinde düşerek ölmüştür.Ceset,Adalet Doktorunun gös terdigi lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Paul Amor'un tetkikleri [Baş tarafı birincide!püyorum.Cezaevleri Müdür ferinden,hâkim ve müddeıumu filerden gördüğüm alaka beni hayratı bırakmıştır.Memleketiniz çok geniş ve ir tibat imkânlarınız çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Ramide Meydan kavgası [Baş tarafı birincide!birinci günü,bu semtte arka* daşlariyle rakı içmiştir.Mahmudiye Caddesinde 1 numarada oturan ve birkaç otobüs sahibi olan Yunus Ataman adında biri,çocukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Istanbul Levazım AmIrlîdînden verilen Askerî Kıtaat^ ilânları Konya Ağ-Bak.Tam.Fb.sının 80896.67 lira keşif bedelli mutfak,duş çamaşırhane ve hela inşaatı işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Gönüllü hastabakıcı kursunu bitirenler Şehrimizde açılan gönüllü hastabakıcı kurslarından me zun olan genç kız ve kadınlara dün saat 16 da,Fındıklıdaki Atatürk Kız Lisesi konferans salonunda yapılan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Vatman vehlletçi-6?rin açtıfy dûva Tramvay ve otobüs işçileri tarafından mahkemeye verilen L E.T.T.Umum Müdürü Kamu ran GÖrgün'ün duruşması dün Dördüncü Asliye Ceza Mahke meşinde bağlanmıştır,Biletçi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Atina gör bu sabah [Bag tarafı birincide] lav Dışişleri Vekil yardımcısı Bebler,beraberinde Yügcrslavyanın Ankara Büyükelçisi Rada vanoviç ve Yugoalavyanm Atina Büyükelçisi olduğa halde bugün öğle üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Son dakika Millet Partisi Genel Merkezi dün gece basıldı SON DAKİKA:Ankara Hususî muhabirimiz telefonla bildiriyor)3 üncfi Sulh Hukuk Mahkemesinin bu akşam verdiği kararla Millet Partisi Genel Merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Adlî tıp meclisinin selâhiyeti [Baş tarafı birincide] geçilmiştir.Tasarının tümü üzerinde söz alan mebuslar,bu mevzuda hazırlanmış bulunan Bütçe Komisyonu raporu üzerinde durarak» bu raporun,ihtiyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Millet Partisinin gizli maksatları tesbit ediliyor [Baş tarafı birincide] Partisi ileri gelenlerinin,gizli bir cemiyet kurmak üzer* teşebbüste bulunduklarının sabit olduğu anlaşılmaktadır.Tahkikat bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Laurence OHver'in evine hırsız plr^i Londra,6 A.A.Siı Lau rence Oliverin evine giz^n hırsızlar karjsı Vivien Leiy'e ait 4.000 sterlin kıymetinde kürkler ve mücevherleri salaııglar dır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Uhnuti Sigorta ŞİRKETİNDEN i İstanbul Umum Sigorta Şirketi hissedarlarının vaki ilân üzerine 29 haziran 1953 tarihinde saat 11 de şirketin Galata'da Bankalar Caddesinde Assikurazioni Generali hanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Margaret hakkındaki dedikodular Halen annesiyle birlikte Rlıodesia'da bulunan genç prensesin sevgilisinden ayrıldığı için üzggün olduğu bildiriliyor Londra,6 AP)«Sunday Express gazetesi,dün İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • ZAYİ istanbul Altıncı Şubeden almış olduğum motosiklet ehliyetimi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ehliyet No.8059 Muharrem Yuvanç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI K remli Tuvalet Sabunu Cildinizi besler,korur,Ayumuşatır.tazeleştirir ve güzeileştirir.Bol köpüKlU Nefis kokulu aim 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Ayten Akyol Amer ikada [Baş tarafı birincide] sine buketler verilmiştir.Ayten Akyol,hava alanından doğruca diğer güzellerin kaldığı Waldorf Astoria Oteline gitmiş ve istirafate çekilmiştir.Geceleyin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Belediye süt Hatlarını fahiş buluyor Mevsim dolayısiyle süt istihsali çok artmıştır.Fakat buna ragmen,fiatlar kış aylarındaki yüksekliğini muhafaza etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Ho)en mandıralar,optM 45 50 kuruştan 35 32.5 kuruşa kadar düşürmüşlerdir.Durum böyle olduğu halde,süt fiatlarının hâlâ 60-70 kuruştan aşağıya inmemesi alâkalıların dikkat nazarım çekmiş ve ayrı ca bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Üç Hint harp gemisi limanımıza geliyor Hindistan donanmasına mensup Delhi,Ranjit ve Tir harp gemileri Amiral N.V.Dickinson'un kumandasında 22 temtemmuz ile 29 temmuz tarihleri arasında limanımızı ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • İzmir ili Bayındırlık komisyonundan İzmir'in Turan semtindeki Gümrük deniz muhafaza atelyesi iskele,kızak.ızgara inşaat ve tesisatı «99674» lira 80 kuruş keşif bedeli üzerinden 21/6/953 tarihinden iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.07.1953
  • Hozat j.Satmalma Kc misyonundan Miktarı Muhammen Muvakkat l'iatı teminatı Cinsi Kilo Lira Kuruş Lira Kuruş îhale günü ve saati ihalenin şekli Sığır eü 85000 I 50 7625 00 30/Tem.1953 900 Kapalı zarf Pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • j Konya Valiliğinden 1 Konya Doğum ve Çocuk Bakımevi pis su tesisatının onarım inşaatı 16 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 15935.00 lira olup geçici teminatı 1195.13 Uradır.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Merzifon Gar.As.Sat.Al.Ko.Bşk.dan:1 Askeriye ihtiyacı için 30)ton sığır eti kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır.2 İhalesi 24/7/953 cuma günü saat 15.30 da komisyonda yapılacaktır,3 Teklif mektupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Bolu Valiliğinden 1 Düzce kaza merkezinde 97.000.00 lira keşif bedelli ceza evi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 22/7/953 çarşamba günü saat 15 de Bolu Bayındırlık Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır Deniz Harp Oku'u ve Koleji Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır-2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/1953 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • M.S.V.1.No.Su Sa.Al.Ko.Bşk.dan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mıkdarları yazılı patates ve kuru soğan kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İlılesi hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • jiB?iSmS ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.50 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Roberto Inglez orkestrasından dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Ahmet Üstün 14.20 ogle konseri Pl.Ludwig Van Beethov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümen Başkanlığından Keşif Muvakkat bedeli teminat Okulun yeri Tip Lira krş.Lira Krşv İhale tarihi ve saati Çan kazası Çomaklı köyü okulu ve helası PI.6.A 33167.15 2487.54 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat^ i Şanjan_Açık eksiltme ile 5 ton Karbon Tetra klorür 14/7/953 salı saat 15 de İzmit Dz.Îk-Mrk.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 11.250 lira geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • KAYIP Haydarpaşa Lisesinden aldiğım 17862 sayılı pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.674 6-K Erkan İçsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Aoone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memlekette»* iki mislidirflân şariları 2 ve 3 üacil sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 iaei sayfa Muit.2,50 T.L.ilânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • izmir Belediyesi Başkanlığından:Kültürpark hizmetlerinde kullanılmak üzere beş tonluk bir kamyon Fuar Müdürlüğündeki şartlaşması gereğince kapalı zarflı ekslitme suretiyle eatm alınacaktır.Muhammen be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Belediye ihtiyacı için alınacak 24)adet kamyon kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.v 2 Muhammen bedeli 408000)liradır.3 Teminatı 20070)liradır.4 Teminat Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Sümerbanlc Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmit Müessesemizde mevcut muhtelif hurda malzeme 27/7/953 v;günü saat 15 de açık arttırma usulü ile satılacaktır.Bu işe ait şartname bedelsiz olarak îzmitte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Hân tashihi Izmir Belediyesi Başkanlığından Kültürparktaki göl gazinosunun üç sene müddetle 54.000 lira muhammen kira bedeli üzerinden kapalı zarflı artırma sır retiyle 20/7/953 tarihinden Daimî Encüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden Yeşilköy meydanında istihdam edilmek üzere Memurin Ka* nununun 5 inci maddesindeki evsafı haiz 250 lira ücretli üg danışma memuru ile 200 lira ücretli beş telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Kars İSİ Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Kağızman kazası merkezinde yeniden yaptırılacak" sağlık merkezi evi inşaatı,sıhhî ve elektrik tesisatı» doktor evi ve garaj yapımı işi Bayındırlık Bakanlığınca tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • 2 cins üstübec île Lîihopon alınacak Dsvlet Demiryolları Merkez 9 uncu Safcnalma Komisyonu Reis iğinden 1 3 liste muhteviyatı iki cins üstübeç ile Lithoponıra alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış I Açılış Kapamg 3terling 784—784.Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.F'lorin Liret 281.75 281.50 0.80 O.ifQ 64.03 64.03 5.60 5.60 54.12.50 54.12.50 73.68.40 73.68.40 0.44.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Karacabey Belediye Başkanlığından 1 260050 lira keşif bedelli olup 216720 liraya ihale edilmiş bulunan hal inşaatının kontrol işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır 2 Kontrollük işinin tahmini bedeli 5000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Balıkesir Valiliğinden:1 Balıkesir Şamlı Ilıca yolu 16 28 kilometreleri arasının stablize olarak inşası 98712.00 keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İhalesi 21 temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.07.1953
  • Kara Ordusuna Astsubay Adayı Alınacak 1 Kara ordusu astsubay ihtiyacını karşılama/k üzere piyade,süvari,topçu,uçaksavar,tank,istihkâm,muhabere,ulaştırma,ordu donatım,harita levazım maliye kâtip sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8