Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18tSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1135 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FÎATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • Orta Avrupa ihtilâli rta Avrupada,senelerden beri devam eden kaynaşmalar,çete harpleri,giz li inyanlan son günlerde büyük bir ihtilâl şeklini almaktadır.Doğu Almanyadaki isyanlar ^as tınlmadan,Çekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • Sovyetlere verilen nota J° «us notalarının met-««müzdeki hafta açıklafi nacak ^^jra 5 Milliyet/Büa-J*?Wr müddet evvel Sovyet ^^mdan yerilin no-^^cevabj Sovyetlecg Mldıril-Hlsusî surette edindi*'m malü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • [Türkiye güzeli NewYork'ta Ayten Akyol Türkiye Güzellik Kraliçesi Uân edilirken Nev Y,ork 5 A.A.Cal^wrniyada yapılacak olan dün/güzellik müsabakasına İştirak etmek Üzere,dünyanın an gtlzei kadınlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • Yugoslav İtalyan ihtilâfı Kardelj,Yugoslav Ros münasebetlerinde hiçbir inkişaf kay de di] me di ği ni bildirdi Belgrad,5 A.A.France Presse Ajansı bildiriyor:Yugoslav Başvekil Yardımcısı Edouard Kardel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • Köprülü dün akşam Atinaya hareket etti Dışişleri Vekili Atinada Üçlü Balkan Paktı toplantısına iştirak edecek Faat Köprülü ve kızı kendilerini uğurlayanları selâmlarken Atinada Türkiye,Yunanis-1 olan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • Sarhoş bir polis iki kişiyi yaraladı Evvelki gece Fatih semtini ayağa kaldıran polis Lâtif Borda zilzurha sarhoş vaziyette yakalandı Evvelki akşam Fatihin Hay dar semtinde ok itzttci bir hadise olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • tzmirde dedikodu yaratan skandal Tanınmış futbolculardan birinin karısı» kocasını evli bir İtalyan kadıniyle sinemeda yakahyarak dövdü İzmir,5 T.H.A.Şehrimiz iki gündür bir skandalin dedikodusu ile ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • M.P.İslerin siyasi toplantısı Mustafa Kentli ve Fuat Arna son hâdiseleri kendi zaviyelerinden izah ettiler Millet Partisi genel başkanı Mustafa Kentli,eski^başkan Enis Akaygen ve genel sekreter Fuat A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • Hikmet Bayurun basın konferansı Millet» Partisinin dördüncü kongresinde inkilâpçı fikirlerin mağlûp olması neticesinde parti den istifa eden Hikmet Bayur dön şehrimize gelmiştir.Hikmet Bayur,Haydarpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • Başvekil olacağı ısrarla söylenen A.Eden ingiltere hükümetinin vaziyeti Londra.5 A.A.Muhafazakar çevrelerde ^ugün belirtil «ligine göre,İngiliz başvekaletinin tabii varisinin Antony Eden olduğunda şüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • Doğa Berlinden sonra Po)on adak!isyanı bastmnağa uğr asan Sovyet zırhlı kirlikleri Polonyadaki isyan süratle genişliyor Macaristan,Romanya ve Çekoslovakyada da işçiler Rus askerleriyle çarpışıyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • 1500 kişiden mürekkep üçüncü kafile İzmirden diln merasimle uğurlandı izmir,5 T.H.A.Dördün» orada halen savaşmakta olan cü Kore Değiştirme Tugayımı-üçüncü değiştirme tugayımı» an üçüncü kafilesini teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • İhtikârla Mücadele Cemiyeti kuruluyor Bazı müteşebbisler şehri« mizde bir «Pahalılık ve Iht kârla Mücadele Cemiyeti;kur* mağa karar vermişlerdir.Bu teşebbüsün ileri geleni©* Tinden biri kurulacak cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • TRAMVAY DİBEĞİNE ÇARPAN KAMYON Dün Haydarpaşa'dan geçmekte olan Sa* nkısla 12 plâfaah bir kamyon frenlerinin bozulması yüzünden önoe bir ağaca sonra da tramvay direğine çarparak hasara uğramıştır.Kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • f/"ÎHtfyimu Bugün şehrimizde havanın güneşli geçeceği,rüzgârlar» kuvvetlice eseceği;sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1953
  • artisine ait vesikalar açıklandı Dün şehrimize gelen Bayur,savcılığa verilmiş olan gizli dosyanın.Partinin istikbali bakımından jok mühim olduğunu söyledi Ankara Savcılığı dün genel idare kurulu azala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.07.1953
  • ilmî kurul seçimi Bugün saat on'da Konservatuar Türk Musiki Kısıı« İlmi Kurul azasını seçecektir.Bu intihap hakkında Konservatuar Talimatname sinin on birinci maddesi söyle diyor:«İlmi Kurullar yedi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • KISA HABERLER 1ç Dün şehrimize gelmesi beklenen C.H.P.Genel Sekreteri Ka sim Gülek,seyahatini tehir etmiştir.Gülek,hafta içinde gelecektir.•ff Dün Him&nızımzdan muhte lif memleketlere 810.670 lira değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • POLİSTE ¦Jr Şehremininde,Meydan sokağında 4 numarada oturan Yu suf Yılmazla,karısı Havva,kiracılarından Fikriye adında bir kadını taşla başından yarala-mışlardır.Suçlular yakalanmıştır.İC Yeşüköyde ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • İnşaat malzemesi piyasasının beklediği çimentolar Alâkalılar tarafından bildirildiğine göre bazı dış limanlarda memleketimize ihraç edilmek üzere 75 bin ton çimen to beklemektedir.Çimentolar geldiği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Hie.6 Tem mu e 1953 Hm 24 •Şevva 21 Hazir 1372 Pazartesi 1369 VAKİT VASATÎ EZA Nl Güneş 4.31 8.51 öğle 12.18 4.35 tkindi 16.19 8.35 Akşam 19.44 12.00 Yatsı 21.45 2.01 îmsak 2.17 6.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • 17 ve 18 inci asırlarda gayet büyük salgınlar yapmış of» bu hastalığın mikrobu ancak 1881 senesinde E'jert nam âlim tarafından bulunruiı?olup böy^ İçlikle lekeli humma,kolibasillo ve diğer Daz;oenzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • KONGRE fa Dünya Üniversiteler Servisinin yıllık büyük kongresi 12 temmuzda şehrimizde Tıp FaküLtesi salonunda yapılacakta*.S E R G t ^ç-ikinci Ticaret Lisesinin reklâm ve afiş sergisi Beyoğlu Kı2 Olgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Plajda yetti tir hsr» Dün bir plaj hırsızlığı daha olmuş.Büyükadada Yörükali plajında yıkanmakta olan Emin adında birinin kabinede bıraktığı elbiselerinin cebinden 25 lirası ile.kol saatj^çalınmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Çin Türkistandan 11 göçmen geldi Çin türkistanırra mersup 11 kişilik bir göçmen kafilesi dün saat 15 te uçukia At'.ıadan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • mMMMmUm^im Halifenin bu mektubu amcası Abdulah bin Aliyi heyecana getirmişti 85 Ey benim cefakâr ve fedakâr ammin!Ebu Müslime artık ordusunu dağıtması İçin gerekli emri ver.Zira bu âsi ve baği kuvveti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Hac seferi için vapur Ciddeye İstanbuldan 3,izmirden 2,Mersinden 2 ve İskenderundan 4 vapur gidecek Bu yi'.l hacca gidecek vatan daşlar aşı 'Olmak ve pasaport muamelelerini yaptırmam üzare alâkalı mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Be!e'Jîy3 rais muavin leri arasındaki vazife taksimi Belediyeye yeni tayın euılen Reis muavinleıi arasın 1a vazife taksimi yapılmış*-ı.c.Buna göre Hüsnü Turner İmar ve Fen işleri mûTi.Kikleri ile Emlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Motosikletten düş3n sarhoş ağir s w re ita y^ra'anJı Karagümrülct* Meymend sokanında 19 numarada oturan Münür Kutlı ad ı *a bL'i sarhoş halde bindiği mj,iliklet ylc Sa matyada Yokuşçeşma civarında dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Ya ova kaplıcaları tevsi edl ecak Yalova Kaplıcaia.bu aena bü yük rağbe1-görmek4:ir.Durum karşısıad.i D^nizMic Bankası tesisleri yeiiiîen genişletmeye karar vertıiştL'.Bu husustaki hazırlıklara b.ısla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Amsrikaîı bir artüst şshrimizıla Amerikan film abislerinden William Henri M:isde:ıo\bi?kaç gün kalmak izeıa,U iti.saat 15 te uc.af.la Atioi'lia şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Şehirde dünkü vesaiti nakliye kazaları Mehmet adında bir şoiöıun idare ettiği MaLc-ua 63 plâka!kamyon,Beşiktaş Çıralar caddesinde Necati adında bir şc förün idaresindeki 116ii plâkalı taksiyle çarpışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Anadolu yakası imar iaşlanıyor Şehrin güzelliğini bozan inşaat hskkında alâkadarlar uzun bir rapor hazırladı Şehrimizde ûışaat faaliyeti gö rülmemiş bir hızla deva in et mekte ve inşaat için Bcle'f'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • HALKIN SESİ V Kömür nakli dert oldu ünkapanı,Haydar mahal* leşinde,Bıçakçı Çıkmazı sokağında oturan okuyucu» muz Nuri Doğru'nun anlattıklarına göre:«Kömür tevzi yerleri ile çeşitli semtler arasında Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Kapatılacak içkili yerler Vali Gökay Evlerimizle karşı karşıya oîan meyhaneleri çalıştırmayacağız diyor iŞehrimizdeki iç ah yerlerin tahdidi hususuna ı yapJan çalışmalar sona ermij v.î 79 içkili ye xi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • İşçilerin yıl ık kongre sİnda kavga çıktı Paşabahçe ispirto fabrikası işçilerinin geçen hafta yapılan yıllık kongrelerinde kavga çakmış ve kongre bu yüzden tehir edilmişti.Hafta içinde işçilerle yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Hazırlanan tercihli ithsEâi listeleri Tercihli 10 ithal listesi hazırlamak maksadiyle şehrimiz Ticaret Odasında,diğer şehir ler Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri ile Birlik mümessillerinin katıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.07.1953
  • Şoförlerin dileklerine karşı 6.Şubenin cevabı Şoförler Cemıvo m mensup bir heyet,VUâyste müracaat e derek bazı düetle,a£ biaunmuşlardı.Bu dilekler hakk-ı'a mıitaleasına müracaat eıtı^imiz 6 mrı Şube M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.07.1953
  • Siyasî İcmal Kambo'çun zaferi Fransız hükümeti,Hindicini harplerinin bir kısım masrafım yerli halk ve hükümetlere yükletmek için,yarımada parasını kuruşu-bir emirle düşürdükten sonra,çok mühim miktard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Çahşan kadınlar federasyonu kongresi Stokholm,5(A.A.Çalışan kadınlar milletlerarası federasyonu altıncı kongresi bugün Stokholmda 18 m-î.rıleketten gelen 1000 den fazla dengenin iştirakiyle açılm.gtır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • İtalyada muazzam bir dolar kaçakçılığı Roma,5 A.A.Ekserisini borsa acentalari,bankacılar ve tüccarlar teşkil eftea 150 kişi lik bir grup 30a üg sene zarf jnda yaptıkları 20 ın'Jycna yakın dolar kaçakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Hatay'ın kurtuluş y îdö ümü İskenderun,5 A.A.1 Türk îskenderunda joj^un tezahüratoıûusunun Hatay'a giriş günü olan 5 Temmuz bayram bugün la kutlanmıştır.Saa:8 de 5 emmuz caddesini taicioen temsi 1!vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Hariciye Vekilleri konferansı Batılı t)ç Dışişleri Vekilinin Kore» Almanya ve Orta Doğu meselelerini görüşeceği zannediliyor Londra 5 Nafen)Üçler konferansı bu hafta Vaşingtonda toplanmaktadır.Bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Yirmi yıldan beri yüzünden halk yağ Şikago,5 A.A.Amerikan çiftçileri,bu yaz son yirmi senenin en büyük kuraklık felâketine maruz kalmışlardır.Güney Batı ovalarının kapladığı muazzam sahalar,merkez Bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Suriyede seçimler Cumhurbaşkanlığı için Edip Çiçekli tek aday olarak seçime giriyor Şam,5 A.A.Dün saat 19 a kadar yeni bir aday ortaya çıkmadığından,General Çiçekli Reisicumhurluk için tek aday olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • İsv eçte tifüs salgını Stokholm'da günde 35 kişi paratifüse tutuluyor Stokholm,5 Hususî)Ei haftadan teri isveçli doktorların endişe ile takip ettikleri ti füs vakaları,Isveçte bugün tehlikeli bir salg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • İran Japonyaya 16 bin ton petrol salt' Tokyo,5 A.A.Nisshoj Maru isimli Japon petrjî pernio t-ugün içinde 16.000 öü petrol olduğu halde Japonyaya dön mtiştüı.Bu sefer,aynı tankerin Abadana yaptığı ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • 4 kişilik bir aile toprak altında kaldı Tokyo,5 A.A.Su sabah başlayan şiddetli yağmur esnasında toprak kayarak 4 kişilik bir ailenin barındığı ti tamamen örtmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Eski naziler tazminat istiyor Hanover,5 A.A.ingiliz makamları tarafından ly.cetne edilen 3500 kadar eski ıazi,temerküz kamplarında r^ç.rdıklcrı zaman nisbetince Yahu üt ir gibi tazminat istemektedirlî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Uzak Doğnda kasırgalar devam ediyor Taipeh,5 A.Geçen ay içinde Hindiçinidj a.Formozaya nakledilen 400 rail'-î'n,bu sabah şiddetli bir kasırgama btrınnkları yıkmasiyie y^ni'lea evsiz kalmışlardırilk ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Yumurta ihracatımız I artıyor Şehrimizden muhtelif memleketlere yapılan yumurta ihracatı devam etmektedir.Bilhassa İngiltere için geniş mikyasta mübayaatta bulunul mak üzere hazırlıklar yapılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Ri ntu!jıas dün Atinaya gitti Yunanistanın fsf.anbul buj konsolosu Aleksaırlros Kontu mas,dün saat 16 da uçakla Atinaya hareket biniştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • İKTİBAS Fransada at etine karşı çok büyük bir rağbet var Yalnız Pariste 1952 yılında 85000 baş at mezbahaya gönderilip kesîldi.Bu kadar atla bundan 25-30 sene evvel 80 suvar alayını kurmak mümkündü.Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • FIKRA Tanzim |yl Wr muhalefet mahakkak I ki sağlam bünye-normal psiko-I loji ve zengin bilgiden teşekkül j eden üç şarta bağlıdır.Buna I siz isterseniz kafa ve karakter işidir de diyebilirsiniz.Demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Seferhisarda büyük bir yangın oldu İzmir,5 A.A.Şefe ihlsar kazasının Ulamı;köyünde bü yük bir yangın olmuştur.Necstl Girgin admda biri dükkânında bir müşterisine benzin satarken tenekenin yanına fal;ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Kısa harici haberSer AMERİKA if Şimdiye kadar evlenecek yaşa gelmiş kızların daha fazl;oldukları söylenirdi.Şimdi vaziyette değişiklik olmuş ve evlenecek yaşda bulunan erkekle rin sayısı,kadınların sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Londra Pans uçsfc seferleri 19 dakikaya indi Londra 5 A.A.Bir İngiliz uçağı yeni bir dünya rekoru kırmıştır.Swift adındaki tepkili uçak Londradaa Parise 39 dakika 5 saniye'ic uçmuştur.Eski rekor 1949
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Auriol siyaset salı nesinden çekiliyor Paris,5 Nafen)İkinci Cihan Harbinden beri,Fransarun Reisicumhuru olan Vincent Auriol,gelecek seçimlere katıl mıyacagım ve artık siyasî hayattan çekileceğini ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Dünyanın en yaşlı talebesi Roma.5 A.A.Dir.yamr en yaşlı talebesi olduğuna şüphf olmayan 93 yadında ve Stillisano Rocoo adındaki Ka'afcriyai;bir ihtiyar mezuniyet imtihan larjnı parlak bir vermiştir.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.07.1953
  • Sohbetleri aras.n.i'1 bu değerli akrabasını hatırlayarak ona ait bir çok fıkra söverdi.Bu sohbetlerinde müfettiş çok zaman seyahatte bulunur ve onlar soğuk kış gecelerimi,jir aile halinde yanan büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.07.1953
  • fi ¦rrj?#s-'W 1-2-3 Mütarekenin İmzalanmasının bir gün meselesi halini aldığı şu günlerde Kore cephesinde savaşlar bütün hıziy.'e devam etmektedir.Bu savaşlar sırasında tugayımız,düşmanla müteaddit de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 06.07.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bugünkü Beyoğlu neydi,nasıl gelişti?Beş on domuz ve koyun ağıliyle bir kaç bahçıvan kulübesinden başka binası bulunmayan Beyoğlunda ancak bunlara bakan kimseler oturu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 06.07.1953
  • Güzeller resmi geçidi Geçenlerde San F*ansis ?o'nutt meşhur plajlarından berinde gayet orj inal bir ^esmi geçit yapıl mıştır.Bu resmi geçidin l.usu styeti sadece genç ve güzel k]2larm iştirak etme3ind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.07.1953
  • Şafref ve Hüsnü anıldı Beşiktaşlılar,dün kıymetli ku rucuları Şeref ve millî takımın eski kaptaru&rından Hüsnü Savmanın,Yahya Efendi Dergâhında bulunan mezarları başında toplanmışlar,hâzin bir törenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1953
  • Hârika Basketbolcular memleketimize geliyor Harlemlüerle birlikte Amerikanın meşhur takımlarından United States Stars'ta şehrimize gelecek Geçen sene agustas iyittfl'a *"tlıatpaşa Stadında Me/York elt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1953
  • Trebzoftda 10.000 kişilik rekor teşkil eden bir seyirci önünde yapılan bu revanş maçı büyük bir ilgi uyandırdı Trabzon,5 Milliyet)Ve-maçı yapmışlardır.Trabzon fa Kulübü şehrimizde yaptığı stadyomu şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1953
  • Fransa Belçika milli tizin karşılaşması hine bi 10.090 de,110,400 ve 3000 engeltide Fransızlar iyi neticeler aldılar Geçen hafta Brükselde Fran biz ve Belçika millî atletizm takımları arasında yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1953
  • Pentatlon şampiyonası müsabakaları sona erdi Kera kuvvetleri takımı birinci,Harp Okulu takımı ikinci Jjndarma Kuvvetleri taktımda üçüncü geldiler Ankara,5 A.A.Beş gün-kırcılar iğin Erkânı Harbiye-i il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1953
  • Atletlerimize modern tmek zorundayız Bütün dünya atletleri han!harıl çalışırken biz^mkilsr koşacak muntazam bir sahadan bife mahrum bulunuyorlar 1 Atletizm mevsimi,bütün dünyada hararetli bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1953
  • m &xsmam8&s8sa&3amt Gazeteciler Turnuvasına iştirak eden Ankara Karma takımı Milliyet objektifi karşısınds Geçen hafta yapılan gazeteciler turnuası Yunan basını Tür"7^bolu hakkında sitayişkâr makalele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1953
  • Ankara kulüplerinde transfer hareketleri Bütün yurtta kulüpler 1953 1954 mevsimi için transfer faaliyetine devam etmektedirler Transfer başhyalı henüz altı gün olması dolayısiyle pek hararetli olmamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1953
  • KışöSpor Hdİerlerı VEFA ADALET GENÇLERİ KARŞILAKIYOIl Vefa ve Adalet Kulüpleri,yeni aldıkları amatör oyuncularım denemek üzere,bugün Vefa sta dmda 17.30 da hususî bîr karşılaşma yapacaklardır.IIENDRGL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.07.1953
  • izmir motor fabrikası hazırlıkları so Pak yakında faa i;ete geçecek fabrikada otomobii ve p^r^arı va^ıiacık İzmir,5 T.H.A.Şehrimizde kurulacak muazzam fabrikanın kısa bir zaman içinde faali-yete geçeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1953
  • Komşuya kızıp kezzap iç *n gaîTç friz Üsküdarda Çivili Pıroğlu so kağında 13 numarada oturan Hatice Çelik adında 16 yaşında bir genç kız,evin alt katın da bir kadınla temizlik meselesinden dolayı yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1953
  • Evlerinde kimse yok.Ev velce söylediğim gibi annesi Pariste.Yarın gelecek-Biliyorum,Bize adresi lâ tun.Otomobilin içi büz gibi soğuktu,cam silgisi hâlâ işledi ğı için,muntazam hareketleri ona dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1953
  • T TARİHTEKİ KORKUNG r CİNAYETLERE Nakleden;AZİZ OZBAY Canavar karısını banyo yapmaya bizzat teşvik etmişti 14 Neniz var mister Lody?Bayana birgey mi oldu?Canavar ona ve yanırdaki ihtiyara iyice yaklaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1953
  • RÖPORTAJ İşkembe denilen şeyin de görmediği yer kaim Berber salonunda işkembe,otobüste işkembe,velhasıl lâfın sonu hep bu mübarekle bağlanıyor.Berber salonunda oturuyor ve tıoş olmak için sıranın biı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1953
  • Büzme.VA7/UV:Mustafayı bağlat,yahut zehirlet,Osmanlı Padişahına teslim et!Mutlaka bir mükâfat görürsün 9 Buyurun,bahçeye ^ı'valuı kahvaltınızı orada yapa,biraz,hava alal m.Hayhay!Yuvanoviçe ten hih ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1953
  • Kazırlıvan Sadi BORAK t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 ^H^B BBIhB BBh 6 1 7 8 9 10 ı 11 12 4,LOi^a.ı sa^a:1 Seslenme edatı;Asker tabağı.2 Teganni et;Süslü püslü;Bir sayı.3 Bir edat;Tersi eski harf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1953
  • Uzak Doğu Ll Üi Wı Yeni bir Psarıl ^arboj.'j onSsmak lqln Amerikan donanması m^nzvra yapıyor tik üzerinde hava nakliyatının Nevyork,5 Nafen)Birleşik Amerika askeri kuvvetleri,yeni bir «Pearl Harbour b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1953
  • Yeni kurulacak olan kanser enstitüsü Gureba Hastâhanesinde inşasına karar verilen kanser enstitüsünün temeli bu ay içinde atılacaktır,inşaat için 250 bin liralık tahsisat ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.07.1953
  • Hikmet Bayurun basın konferansı [Baş tarafı birincide!Vermiştir.Bayur ezcümle demiştir ki:1949 yılından beri geri fi kirlerle mücadele halindeyim.Mületin Sesi gazetesinde İzzet Mühürdaroğlu ve Lûtfi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • İzmirde dedikodu yaratan skandal fBaş tarafı birincide!Şehrimizin ileri gelen futbol takımlarından birine mensuptanınmış futbolculardan biriuzun zamandan beri İtalyan tebaalı bir kadınla münasebet te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • Sarhoş bir polis iki kişiyi yaraladı [Baş tarafı birmcidel nünde sallana sallana yi'Tüyere* Çırçır semtinde Adnan İ3tnınde birine ait berber dakki.ıma gı:j mistir.Bu sırada Adnanm kal fası,bir müşteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • Mısır'ın Ingiltereye ihtarı Kahire.5 A.A.Mısır Millî İstikamet Vekili Binbaşı Salah Salim,bugün verdiği bir beyanatta.Süveyş,anlaşmazlığının bir an evvel halledilmesi hususunda îngiltereyi acele etmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • Kore'de mütareke ümidi tekrar canlandı Komünistler,General kabuie hazır oldu ki Seoul,5 AA.ftooeftson fcyngman Rhee görüş mei Ut hetü?halledilmemiş o'mak'a ba*"a beı komünist Çin aaoerıjr ajan sının b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • Polonyadakikyan süratle genişliyor [Baş tarafı birincide] ferit faaliyetlerde bulunan çeteci grupların,demiryollarını kesip,büyük şehirlerde grevler tertip ettiklerini yazmaktadırlar.Amerikan Yükifk K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • Yugoslav I f italyan ihtilâfı [Baş tarafı birincide] sulleri değişmiş olmakla be-J raber,halen bu siyasetin e-j sasından değiştiğini göste-recek hiçbir emare mevcut i değildir.J İtalyan Yugoslav mOna-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • Sovyetlere verilen nota [Baş tarafı birincide] mata göre yakında iki tarafıa mutabakatı ile notaların metni açıklanacaktır.Öğrendiğime göre low t na tasına hükümetimiz M t-U-vırs anlaşmasının yenile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • M.P.lilerin siyasî toplantısı [Baş tarafı birincide!rin İstanbul teşkilâtına açıklanması maksadını gütmektedir.Mustafa Kentli ve arkadaşları dün öğleye kadar İstanbul parti merkezinde istişarelerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • ingiltere hükümetinin vaziyeti [Baş tarafı birincide] yıl iğinde durum açıklanacaktır' Aynı zamanda bu çevrsler iadenin parlâmentoda da bakanlığa geçerek muhafazjuâı partt içindeki durumunu wucviyj ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • M.S.V.I.No.lu.Sa.AI.Ko.Bşk.dan AKâRA:Askeri Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yem maddeleri kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • Balıkesir Valiliğinden 1 Balya ilçesi Orhanlar nahiye merkezinde yeniden yapılacak hükümet konağı inşaatı tekrar «114763-43» lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • İzmir İli daimî encümeninden Gülbahçe Karaburun yolunun 24 000 35 000 inci kilometreleri arasındaki 27200 lira keşif bedelli toprak tesviyesi-sınaî imalât,blokaj ve sair işlerin yapımları 22/6/953 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • Türkiye güzeli [Baş tarafı birincide] ka,İsveç,Finlandiya ve Güm»y Afrika güzelleridir.Müsabaka 9 ilâ 19 temmuz ta lihleri arasında Cahfornlya*yapılacaktır.Dünya güzellik müaaoakasına 30 güzel iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • Köprülü dün akşam Âtinaya hareket etti fBaş tarafı birincide] Müsteşarı Nuri Bilgi ile Belgrat Büyükelçimiz Agah Ak» sel dün uçakla Atinaya gide* çeklerdir.Hareketinden evvel kendisiy le görüşen bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • Millet Partisine ait vesikalar açıklandı [Baş tarafı birincide] ne ve malûmatlarına müracaat edilmiştir.Bu meyanda bu gün öğleden sonra doktor Raif Yesari Bilgisev üçüncü defa adliyeye cel bedilerek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.07.1953
  • Amerikan ithalâtında tahditler Vaşington,5 A.P.Son bir ay içinde Eisenhower idaresi Amerikanın Türkiyeden yaptığı ithalâtı tahdit eden iki karar almıştır* Geçen sene ithal malı incir lere yapılan yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Esther Williams iyi bir artist olduğa kadar iyi bir annedir de Ester Williams,yeni bir komedi filmi hazırladı Kendisi kadar güzel ve cazip iki yıldızın rol ald ğı bu film çok orijinal bir mevzua sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Gayrı menkul satış ilânı Kartal İcra Memurluğundan:947/6 Adalete olan nafaka borcundan dolayı Ömer özyuvaya ait bulunan Kartalm Yukarı Mahalle Osmancık sokağında kâin 591 ada.34 parsel sayılı yeni 15-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Dizel Elektrojen Grupu Satın Alınacak İller Bankasından 1 Samsun iline bağlı Terme kasabası için 1 adet 110-120 beygirlik dizel-elektrijen grupu satın alınacak ve mevcut santrala monte edilecektir.2 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • B E L M A N NYLON MAYOLARI İleri gelen tuhafiye mağazalarından arayınız Toptan satış yeri Yeşildirek Sultan mektebi sokak No.10/2 işçi sigortaları karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle konseri PI.Maurice Ravel:«İspanyol rapsodisi».Çalan:Leopold Stokovflki id.Philadelpiha orkestrası 13.45 Şarkılar.Okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verBien Askerî Kıtaat iîânSarı Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bornova As.Sa,Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Bayıdırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş:1 Antalya Su iğleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesin de bulunan Manavgat Ulualaıı sulaması 2 nci kısım inşaatı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Bursa Valiliğinden İznik kazasında yaptırılacak küçük tip hükümet konağı binası inşaatı 153.882.18 lira birinci keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Açık eksiltme ilânı İstanbul Bayındırlık Müdürlilğüden 22 bin lira keşif bedelli Haydarpaşa Numune Hastahanesi Bst kat tavanlarının onarım işinin açık eksiltmesi yaz mesai saatinin değişmesi üzerine 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Bavındırlık Vekâletinden şf Yapı ve İ.İ.İlânı 1 Eksiltmeye konulan ig:Maliye Vekâleti binası tele-Jfon santralı tesisi işidir.Keşif bedeli 55.400 —liradır-2 Eksiltme 20/7/1953 paraztesi günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • ADona şartları Lr.Kr.Senelik "v 42 00 Altı aylık 22 10 Üç aylık ı 12 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi memleketle** iki mislidirfilân şartlan 2 v« 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa Mint.2,30 T.L.İlânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.Florin Liret Drahmi.Kskouöea ve e&ham Açılış Kapanış 784—281_0.80 64.03 c.eo 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784—281—0.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Polatlı Belediye Reisliğinden Kapalı zarf usulü ile 24 dükkân inşası işi eksiltmeye Kö*,nulmuştur.1 înşa edilecek dükkânların keşif bedeli 102-510 lira 98 kuruş olup geçici teminatı 6376 liradır.2 İha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Babaeski Belediye Başkanlığından Belediye itfaiyesi için 7»5 ilâ 10 beygir takatında çift Fanîl H.L.F-Z.Z.marka 4 zamanlı tek silindirli benzinle müteharrik bir motorpomp açık eksiltme ile satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Açık eksiltme ilânı Ut.Bayındırlık Müdiılüğündsn:1 Haydarpaşa Numune Hastahanesi üst kat tavanlarımı?onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 22000 liradır.Eksiltme 10/7/953 tarihinde cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.07.1953
  • Zonguldak Valiliğinden Eksiltmeye konulan iş:208.000 lira muhammen bedelli «20.000» metresi 3/4 pustaki «35.000-metresi 1 pusluk ve «5.000 metresi 1.5 pusluk ceman 60000 metre ma manşun gal vanizli ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8