Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • Adres:Nurııojsmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL,Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1133 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 PİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • Ami.Gazelet'in temasları Memleketimizi ziyaret etmekte olan NATO Akdeniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Gazelet.dün sabahtan itibaren Ankarada temaslarına başlamıştır.Koramirali berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • İrtica ve gizli cemiyet kurmak suçlarından Millet Partisinin fesh edilmesi bekleniyor Ankara Savcılığı,dün parti genel sekreteri Fuat Arna ile genel idare kurulu üyelerinden Dr.Raif Yesarinin ifadeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • Irak,Ürdün ile b i rl eş i y o r Ürdün Kralının Bağdat'ı ziyareti sırasında bu hususta bir projenin hazırlandığı bildiriliyor Bağdat,3 T.H.A.L.İyi ha ber alan çevrelerden bugün verilen malûmata göre,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • Dün sabahki şiddetli zelzele hasar yapmadı Şehrimizde kısa fasılalarla dört sarsıntı kaydedildi.Gönende halk telâşa düştü Dün sabah saat 4 ü 49 da-1 li bir depremle» yine aynı mer kika 7 saniye geçe m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • Everestîn fatihleri maceralarını anlattı «En büyük endişemiz oksijenin geri dönmek için yetip yetmiyeceğiydı.Alelacele bayrakları zirveye diktik.tertip ettikleri bir basın toplantısında bazı açıklamal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • Tanzim satışlarından halk çok memnun Şaşkına dönen muhtekir esnaf,hileli yollarla belediye satışlarını baltalamaya çalışıyor Belediyenin tanzim satıhları iki üç gündenberi İstanbul halkı ile manavları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • I YENİ İTALYAN KABİNESİ İtalyan Reisicumhuru Luigi Einaudi,seçimleri müteakip istifasını vermiş olan sabık Başvekil De Gasperi'yi kabul ederek yeni İtalyan kabinesini teşkil etmesini istemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • Polonyada da işçiler„«„ idaresine karşı isyan etti Sovyetler,ayaklanmayı durdurmak için zırhlı kıtaat sevkediyor Macar Başvekili de istifa etti Berlin,3 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,Polonyanm bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • İzm irde 5000 kişi M.P.den istifa etti îzmir,3 Milliyet)Millet Partisi şehrimiz teşkilâtında başlıyan çöküntü bugün son had dini bulmuş ve neşredilen bir be yanname ile 5000 kişinin partiden istifa et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • Mecliste dün kabul edilen kanunlar Osmanlı Bankası ile yapılan anlaşma tasdik edildi Ankara,3 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin.günkü toplantısında kanun lâyihalarının müzakeresine devam edilmiştir.İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • IHbi Anbaraya avdet eden BaşvelrfT Adnan Menderes Yeşilköy hava ahumda nğarbnırfcen Foto:İFA)Başvekâlette mühim bir toplantı yapıldı Celâl Bayar'ın riyaset ettiği toplantıda,günün başlıca siyasî mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • İDARİ İLİMLER KONGRESİ—Şehrimizde toplanacak ol in idarî Utmler Kongresinin hazı;lıkları tamamlanmak üzeredir.Bu münasebetle dün Vilâyette Valinin başkanlığında toplanan bir heyet» kongrenin güd mini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • N.A.T.O.için yapacağımız mermiler AHkara,3 T.HJL)Türklyenin NATO devletleri için 1 milyon 123 bin dolarlık hava mermisi imal edeceği bu^ün res men açıklanmıştır.Havan mermileri,makine ve kimya endüstr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • Japonya'da t a y f u n Saatte 160 mil süratle esen tayfan müthiş tahribat yapıyor Tokyo,3 A.A.Senenin en şiddetli tayfunu dün Güney Pasifik t e Formoza ve Okin&va ile suların istilâsı altında bulu nan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • Köprülü Atinaya gidiyor Üç Dışişleri Vekili toplan-I tısı 7 temmuzda yapılacak Ankara,3 A.A.7 temmuzda Atina'da başhyacak olan Ankara Paktı Dışişleri Vekillerinin görüşmelerine katılmak üzere Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • Dumlupınar faciasının duruşması Burhaniye,3 A.A.Duruşması Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesine nakledilen ve 81 Türk denizcisinin ölümüne sebebiyet vermekten suçlu îsveç bandrah Naboland gemisi süvarisi Os
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1953
  • ET Bugün şehrimizde havanın,1 fy sabahleyin deniz üstü puslu,sonraları açık geçeceği,sühunet derecesinin artacağı tah-I inin edllmi&tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.07.1953
  • fAKViMMN tik YAPRAK ııı ııın Ucuzluk cenneti Şehirde bir «hürya» dır gidiyor.Sicime dizili on beş yirmi patlıcan.Kocaman bir kese kâğıdı domates.Yine öyle bir büyük kese kâğıdı dolmalık biber.Bun lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • K F SA HA BERLER ¦fr Pakistan sefiri Raca Gazanfer Ali Han dün sabah ekspresle Ankara'dan şehrimize gel mistir.•jç Amerikan Askerî Heyetine dahil üç k i ş i I i k bir heyet dün uçakla Paristen şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Ticaret Lisesinde bir sergi açıldı Beyoğlu tkinci Ticaret Lisesi öğrencileri tarafından dün saat 15 te Olgunlaşma Kız Enstitüsü salonunda bir reklâm ve afiş sergisi açılmıştır.Sergide öğren çiler tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Apartman dairesi?arsa ve para 18 temmuz öğleye kadar Garanti Bankasına 100 lira yatırırsanız 31 temmuzda apartman dairesi kazanabilirsiniz.Aynı zamanda bu keşidede ar-sa ve para ikramiyeleri de vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Hlc.4 Temmuz 1953 Ru.22 Şcvva 21 Hazir 1372 Cumartesi 1369 VAKİT VASATI EZAN» Güneş 4.34 8.49 I öğle 12.18 4.33 îkindi 16.18 8.34 Akşam 19.44 12.00 Tatsj 21.46 2.02 İmsak 2.15 6.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • POLİSTE ¦jr Yenikapıda demirli bulu nan Celâl Özkan adında birine ait motörden 200 lira para,bir Ba.at ve bir takım elbise çalınmıştır.Celâl,bu işin,Çakır Bur han adında bir sabıkalı tarafından yapıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Alman işçilerinin.Sovyet işgaline ve komünist rejimine karş1(son kıyamı,bir çok cepheden tetkika değer bir hâdise dir.Stalinin dünya ihtilâli gayesini güden «Leııinizmin Esaslan» m taateiinae-a yıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • 90 kişilik muazzam ziyafet için günlerce hazırlık yapıldı B3 Abdullah bin Alinin Zab harbini kazanmış ve Emevi ordusunu dağıtmış olan kuvvetleri şarkılar söyleyerek ve dümbelek çalarak Emevilerın meşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • İlköğretim kampları Pendik,Yeşilköy ve Küçükyalıdaki talebe kampları faaliyete g^çti Bakımları,Vakıflar Baş Müdürlüğü,Kızılay vo MilH Eğitim Müdürlüğü tarafından deruhte edüen ilk okul kamplan bu sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • İstanbul emrine verilen öğretmenler Kan koca,sağlık ve çocukla rını okutma durumundan İstan bula nakillerini isteyen ilk ve orta öğretime mensup öğretmen lerin tayinleri peyderpey yapılmaktadır.Son ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • İdari İlimler kongresine hazırlık Ejiül ayı içinde şehrimizde toplanacak olan Milletlerarası idarî İlimler Kongresi için gere kon hazırlıklara başlanmıştır.Bu maksatla dan Vilâyette Valinin başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Sarıyerde bir crnayet işlendi Sanyere bağlı Gümüşdere kö yünde bir cinayet işlenmiştir.Is mail Kılçoğlu adında bir çobanla Hüseyin Tulman adında biri arasında koyunların tarlaya gir raesi yüzünden kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Hilton Oteli inşaatında fazla mesai yapılacak Hilton Otelinin inşaatının bir an evvel nihayete er d irilebilmesi için,tş Kanununun 37 nci maddesinde yazılı 90 günle mu kayyet olmaksızın ve inşaat ao n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • HALKIN SESİ Gene numarasız bisikletle ı\Bir müddet önce bir okuyucumuz Kızıltoprak ve civarındaki yazlıklar i% mevsim dolayısiyle beliren ve kaldırımlara kadar bütün yo lu işgal ederek halkın huzu run
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • eğişiklik yapılıyor Dün Ticaret Odasında yapılan toplantıda ithalât meseleleri görüşüliü Dış ticaret rejiminde piyasa için pek mühim sayılan bir değişiklik yapılmasına karar veril miş ve bu hususta ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Istanbul vapurumda bir hırsız'ık oldu Denizcilik Bankasına ait İstanbul vapurunda başkamarot Cahit Cevaday'm kamarasına gi ren meçhul bir hırsız,670 lirası m çalarak kaçmıştır.Ayrıca,Taksim İstiklâl c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Dün yç eroin satıcısı yakalandı Emniyet tkinci Şube Müdürlü gü tarafından,beyaz zehir satıcı ve işçilerine karşı açılan mü cadeleye devam edilmektedir.Dün şehrin,muhtelif semtlerinde yapılan aramada,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • 3500 lira çalan bir hırsız aranıyor Büyükadada oturan Marselîa Balıar adında birinin evine giren meçhul bir hırsız,bir gardro bun içinde bulunan 3500 lira pa rayı çalarak kaçmıştır.Hırsız aranmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Yugcs'avyadan pamuk u ithal edilecek Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Yugoslavya'dan ithal edilecek pamuklu mensucat için yeniden tahsisat ayırmıştır.Durum piyasada memnuniyet uyandırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Plajlarda hırsızlık Zabıta p'âjlardaki sirkat vakalarını önlemek için bazı tedbirler aidi Sem günlerde şcl.rin muhtelif semtlerindeki plajlarda vukubulan hırsızlık hâdiseleri nazarı dikkati çekecek kn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • VaÎ3 bîr hsbsri t^kzîp Floıyadaki Belediye inşaatının Vali tarafından bir akrabasına ihale edildiği ve bu yüzden de hakkında takibat yapıldığı hakkınca bir haber şu3'u bulmuştur.Bu hususta kendisi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • bs frond 5fiî!yor Milletlerarası teknik talebe mübadelesi teşkilâtının şubesi ile varılan bir anlaşmaya göre bu sene Teknik Üniversiteden 30 talebe staj maksadiyle Almanyaya gidecek ve keza AJmanyadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Ca*ri ve sebiller ihya edilecek Belediye şehirdeki çeşme ve sebillerin tamir ve ihyasına karar vermiştir.Ayrıca bu kabil çeşme ve sebilleri tamir ve ihya etmek isteyen şahıs ve müesseselere de kolaylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Çalışma Mü da rlUgU* di bir toplantı yapılacak Çalışma Bakanlığı,işçi ve Yapı Kooperatifinin arazi ve sa ir ihtiyaçlarını tetkik ve tesbit etmek üzere şehrimize bir tera silci göndermiştir.Bu maksatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • İBO fcirs Ura kıymeti île Suriye menşeli kaç-^k mal yakalandı Gümrük Muhafaza mermi rian.bugün Kırıkhan ve Ilıkpınar mevkiinde ya.ptıklarj iki baskın neticesinde 180 bin lira kıymetinde kaçak eşya ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Bu yıl yafearc?memleket'ere veteriner yo'lanmıyacak Tarım Bakanlığı yabancı memleketlerde ihtisas yapmak isteminde bulunan veterinerlerin müracaatlarını kabul etmemiştir.Bakanlık.yapılan bu kabil müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Hacıların sağhk durumdan tesbit etfs^cek v* Sosyal Yardım Vekâleti,hacca gidecek olan hacı namzetlerinin sıhhî durumlarının alâkalı makamlar tavafından esaslı şekilde tesbit edilme sini ve herhangi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • Amerika bizden palamut almak istiyr.Ekonomi ve Ticaret Vekâletin den bildirildiğine göre,Amerika,memleketimizden külliyetli miktarda palamut almak üzere müracaatta 'bulunmuştur.Müra caat tetkik edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.07.1953
  • SİYASI TOPLANTİ if C H.P.Evliya Çelebi oca ğının tertiplediği siyasî toplantı pazar günü saat 10 da Beyuglu tice merkezinde yapılacakta'.KAMP if ti.T.Birliği 15 temmuz 15 ağustos talihleri arastada A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.07.1953
  • Siyasî icmal A m er i kın yardımı Birleşik Amerika ayam tem muzda bağlıyacak ycui mail sene yardım tahsisatını 5 milyar 300 milyon dol&r olarak kabul etmiştir.Temsilciler meclisi 4 milyar 998 milyon v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Serdar Muhammet Davut Hanın bugünkü ziyaretleri Ankara,3 A.A.Hükümetimizin misafiri olaıak bir kaç günden beri şehrimizde bulunan Afgan Kralının amcaza desi S.A.Serdar Mohammed Davut Han,bu saban muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Akhisar bağlarında hastalık haşgösterdi Akhisar kazasında ve kazaya ya bağlı köylerde Özüm bağlarında Parnos denilen bir hastalık zuhur etmiştir.Bu arada Süleymanlı ve diğer birkaç köy de hastalık çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Karşılıklı ticaret anlatmaları kanunu Washington,3 AP)Ayan Meclisi dün akşam bir sene daha uzatılması Başkan Eisenhower tarafından ileri sürülen Karşılıklı Ticaret Anlaşmalar kanununun temdit et meyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Başkan Eisenhower istirahat edecek I Washington.3 A.A.Başkan Eisenhower dinlenmek ve hafta tatilini geçirmek üzere bugün Maryland'daki yazlık evine gidecektir.Başkan hafta sonunu çalışmadan ve gayet s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Çocuklarına iyi bakmiyarı bir anne,baba tevkif ecfildî Wilmington Kuzey Carolina.3 A.A.Sekizinci çocuklarını beklemekte olan bir anne baba.on bir yaşındaki oğullarına iyi muamele ekmedikleri ve çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Fransa Almanya ihtilâfı Alraanyanın Fransaya olan borçlarını ödemekten vazgeçmek gibi bir tavır alması ihtilâfı şiddetlendirdi Paris,3 Nafen)Dün Batı Almanya parlamentosunda,harp bittikten sonra Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Rusların yeni bir sulh taarruzu bekleniyor Moskova'da yapılan akıp taarruzun başlı Londra» 3 Nafen)Sovyetlerin yeni bir «sulh taarruzu» na girişmelerine intizar olunmaktadır.Londra» Vaşing ton ve Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Kral Talal kaza geçirdi Eski Ürdün Kralı.Mısır'da geçirdiği otomobil kazasında yaralandı Kahire.3 AP)Ürdünün eski kralı Talal dün İskenderiye ile Kahire arasındaki otomobil şosesinde bizzat kullanmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Üç buutlu film için yıldız aranıyor Kaliforniya.3 A.A.Warner Br.Film Şirketi Trava muharebelerini canlandıracak bir filmde baş rolü alacak güzel bir kadın artist bulmak için dünyanın her tarafına^ aja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Kral Faruk karısından 30 bin lira İstiyor Kahire,3 T-H.A)Eski Mısır Kralı Faruk'un mallarını ve emlâkini tedvire memur edilen Abdulaziz,sabık Kraliçe Neriman'a müracaat ederek-Faruk'un kendisinden 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Sahiplerinin cenazesini takip eden arılar Klagenfurt.3 Nafen)Burada yaşamakta olan bir çiftçinin ölümü,çiftlikteki bü tün arıları da kedere garketmiştir.Arıları çiftlikten 3 kilometre mesafede mezara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Atinadaki memurlar grevi hâdisssi* geçiyor Atina,3 AA.Dün ve bugün için kararlaştırılmış olan memurlar grevinin ilk günü hâdisesiz geçmiştir Resmî kaynaklardan bildirdiğine göre» bu hareket grevi hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • İçinde 12 kişi bulunan bîr uçak denize düştü KodiaK,3 f A.Bahriye Vekâletidrn bildirildiğine göre içinde V kişi bulunan bir salı'!mu»* faza uçağı bugün AJaskat*it".cryt yolu ortasında Bering denirine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Bir şehîr susuz kaldı Amerikanın Yırma şehrinde radyo ile halka elindeki suyu saklaması ihtar edildi Juma(Arizona)3 A.A.45 santigrad derece hararet altında 20 bin nüfuslu bu şehir bugün tamamen susuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Xisa haricî haberle» İNGİLTERE ingiltere Kraliçesinin taç giyme merasimine ait «Eiiza beth Kraliçe öîdıri adını taşıyan renkli film uçakla Moskova'ya gönderilmiştir.FRANSA Halen Japonya'da Fransız Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • İspanyada bulunan Yunan heykelleri Torosa,3 A.A.Torosa yakınında Pereîlo ve Oamarlep civarında çok eoki bir Yunan cemaatine ait heykel ve çiniler bulunmuştur.Heykellerin biı kjsmı killi topraktan yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Almanyanın Fransaya ödeyeceği harp tazminatı Bonn,3 A.A.Alman Fe deral Meclisi bu sıbnh.Alman hükümetinin Fransa hükümetine harp sonrası ekonomik yardım mi altında ödemeği taahhüt ettiği bor,ırm Ödenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • Pakistan Elçisi Ciazafer Ali Han Gazanfer Ali Han şehrimizde Memleketimizden ayrılmakta olan Pakistan Büyükelçisi Gazanfer Ali Han.dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir.Pakistan Büyükelçisi hareketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • İKTİBAS Prenses Margaret' evlenme hikayesi Bütün an'aneleri çiğneyen,bütün güçlüklere göğüs garen Prensesin ergaç emeline nail otacağı tahmin ediliyor İngiltere saray*,sofradan Windsor DTBîü ismini al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • iiimihihi«h«imimii^m FIKRA Dilenci ve İstismar ettikleri duygu enmde sonunda daima merhamete varjr.Fakat istismar tarz Sar» kadar ayrı ayrıdır ki,asıl sebep silinip gidiyor,aklı bu «beşeriyet enkazı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.07.1953
  • îstanbuldan ve acı IrUiralai'in yeri,netameli köşkten,bir an evvel ayrılmak teı&şue Sermet beyin kendisine Yalc/va taraflarında satın aldığı araziyi görmeden yola' çıktı.Köşkten ayrıldığı gün Beyhan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.07.1953
  • fct*.4 Wİ 1 Üçüncü Kore Değiştirme Birliğimizin ikinci kafilesi evvelki gün bir Amerikan nakli ye gemisiyle îzmirden Kore'ye hareket etmiştir.2 Dün Emniyet Kaçakçılık Bürosu memurları Atatürk Bulvan c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 04.07.1953
  • tf^ AMKRtKADA BOĞUCU SI-ÇAK1.AK Doğu Amerikanın-üçte ikisinde müthiş sıcaklar hüküm sürmektedir.Şehirlerde çalışma imkânı kalmadığım gören halk.kendisini plajlara atarak havanın hararetini denizin ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 04.07.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Muhammedin vefatından son-Seccah bir çok taraftar bulmuş,üzerine yiirtimeye hazırla Seccah,«Beni Tamiruva raea sup bir kadındı.Aı abtn ea meşhur kabineler sidendi.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.07.1953
  • Haldun 100 metrede ikinci,Y.Ozüak 400 metrede ikinci ve 1500 metrede birinci cldu Frankfurtta yapılan beynelmilel kürek ve yüzme yarışlarına katılan sporcularımız şehrimizden hareketlerinden önce Bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1953
  • Transfer meselesi Transfer ayı içinde,ak-J tarma ve vize evrakının C.e nel Müdürlükte birikmeme-si,sicil ve lisans talitnatna meşinin 21 inci maddesine avkıiı herhangi bir işltmı yapılmaması için:J 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1953
  • Wimbledon turnuasını Amerikalı Seixas kazand,Londra,3 TÜ.A.15 günden beri devam etmekte olan Wimbledon tenis turnuasının tek erkek birinciliğini Amerikalı V.Seixas.Danimar kah rakibi Kurt Nielsen'i 8/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1953
  • Dünya bir mil rekoru kırıldı Londra Tanınmış İngiliz atleti Roger Bannister,bugün iştirak ettiği bir yarışta bir mil lik mesafeyi 4 dakikada koşarak Dünya rekorunu kırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1953
  • Şafakspor Gençlik Kulübünün kongresi Kulübümüzün,senelik kongresi 5/7/953 pazar günü saat 11 de kulüp lokalinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1953
  • Fransa bisiklet turu dün başladı 130 Sporcunun iştirak edeceği müsabaka ü?hıfta devam edecsk Paris.3 Nafen)Fransa kalara 130 sporcu iştirak et-Nafen)Fransa bisiklet turu bu sabah,başlamıştır-Bu müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1953
  • fWi z-Semtlerin sporseverleri tarafından kurulan amatör kulüplerimiz yetiştirdikleri kıymetleri el* lerinde tutamıyarak daima büyük kulüplere kaptırmaktadırlar.Kulüp bolluğunun futbola zararları Şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1953
  • Bu hafta yapılacak bisiklet yarışları 1 İstanbul 1 inci kategori bisiklet şampiyonası 5.Temmuz;1953 pazar günü saat 8.30 da Topkapıda baş lıyacaktır.2 Yarıg mesafesi ve yeri:100 kilometre:Topkapı Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.07.1953
  • Jiî&y •M-30 adet tazim MA» ^ Yazan:M.Pişdar Ellisine gelmiş olmasına ragmen hâlâ bekârdı,fakat her sa hah traşını ihmal etmezdi.Bu mühim meselenin tanzimini de o dacısma vermişti.Beyefendi,bu jileti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1953
  • Fransızlar,Kamboç'ta yığınak yaptılar Kamboç'taki sîvîl Fran sızları korumak için her türlü tadbîrin abandığı bîJdiriliyo:Saygon,3 A.A.Genel kurmaya mensup bir sözcünün bu sabah bildirdiğim;göre,Kam b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1953
  • Alman Parlâmentosu,harpten ve Nazilerden zarar görenlere ödenecek tazmî raiı kabul etti Bonn,3 AP)Batı Alman parlâmentosunda dun harpten zarar gören ve bülıassa nazi mezaliminden can ve mal kaybı na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1953
  • Dün yağan karjn üstünde ince bir kabuk teşekkül etmişti.Her tarafta sular donmuştu.Yollara kum döke.ek kamyonlar henüz gelmedik.en için arabaların yokuşu yavaş,yavaş dikkatle indikleri görünüyordu.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk BEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1953
  • t TARİHTEKİ KORKUNg ^CİNAYETLERİ Nakleden:ÂZIZ OZBAY Canavar,pansiyonun banyosunu uygun bulmuyor 12 Hattâ bu işin bir an evvel yapılması için bazı pUvüziü nok talarj şirketten g;zieraek gib!gerçek hil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1953
  • Düzmece VAZAJV:TJti Cüneyd Bey "Hemen çık,kapı önünden ayrılma!kim oiursa olsun içeri bırakma dedi:7-Hocanın ağzı küıaalarıiu* vardı;benliğine bir ^urur geldi.Gerindi,bıyiKİannı Düktü,saaa hıu sıvazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1953
  • fstanbufda perakende satış fiat)1 CİLDİNİZİN MUHTAÇ OLDUĞU GÜZELLİK MÜSTAHZARIDIR.i%yt®^& BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU t«3 TUVALET SABUNLARI 100 de 100 SAFTIR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1953
  • Hazırlıvan Sadi BORAK 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa:1 Bir nevi şeker,2 Ken dine gel;Meze olur;Bir nota,3 Cilve;Cömert;Tutamak yerinden ayrıl,4 Çalma;Ter si bir hayvan yuvası;Siyah,5 Tahtadan çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.07.1953
  • Dün sabahki şiddetli zelzele [Bas tarafı birincide] niye geçe iki hafif deprem,ay rica saat 06 yi 13 dakika 42 saniye geçe rasathaneden 160 kilometre uzaklıkta şiddetlice» yine aynı merkezde 06 yi 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Köprülü Atinaya gidiyor TBaş tarafı bir incide I ve her iki Büyükelçilik mensup ları ile Dışişleri Vekâleti ileri gelenleri tarafından uğur lanmış tır.Prof.Köprülü pazar günü ak samı Avrupa ekspresiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Polonyadada işçiler Sovyet idaresine isyan etti [Baş tarafı hirincidel yan miktarda tankların gece yarısından sonra doğu istikametinde harekete geçmiş olduklarını teyid etmişlerdir.Bu tanklar,komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Başvekâlette bir toplantı yapıldı fBaş tarafı birincide] şılmaktadır.Bu arada dış politika mevzuunda Sovyetlerin hükümetimize verdikleri son notaya verilecek cevabın ve Millet Partisinde meydana gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • N.A.T.O.için yapacağımız mermiler [Baş tarafı birincide] Sipariş mukavelesi çerçevesi dahilinde imal edilecek mermi ler için Birleşik Amerika hükümeti 1 milyon 123 bin dalar öde yecek ve mermiler Tüvk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Mecliste dün kabul edilen kanunlar [Baş tarafı birincide] jjsahat vermesini istemiştir.Bu mevzu üzerinde söz alan J tnr kısım meb'uslar,Osmanlı!^Bankasının geçmişteki faaliyet-tesri üzerinde durarak,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Amerika ispanya görüşmeleri ispanyada kurulacak üsler hakkındaki müzakerelerde gelişmeler kaydedildi Madrit,3 A.A.Amerikan siyasi çevrelerinin oug ln burada belirttiklerine göre İspanya ile mutasavver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • macera rBaş tarafı birincide] dab Edmund Hillary ve Nepalli rehberi Tesing gazetecilere verdikleri beyanatta ^Dünyanın en yüksek noktasında bulunmak nasıl bir şey» diye sorulan suale şöyle cevabı verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • İzmir fuarındaki kaplan f*-a«ît*%^ kaçırılmış İzmir,3 T.H.R.Bun dan bir müddet önce Fuardaki hayvanat bahçesinde bulunma erkek kaplanın kaçması netice sinde ağaçlar arasında polisler tarafından tabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • İzmirde 5000 kişi I.P.den istifa etti fBaş tarafı birincide} ve Hikmet Bayur*un beyannamesi tasviple,Vasfi Raşit_Sevicin gazetelerde çıkan beyanatına i rak olunmadığı belirtilmektedir.Beyanname iri.ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • I Osmanlı Bankası İLÂN.AtLE SANDIĞI» hesabının 25 I la/âran 1353 tarihinde icra edilen ikramiye keşidesi neticeleri 1 adet TL.1.000.Mersin 10 TL.250.Ankara Ceyhan Istanbul İzmir Mersin Sivas.15 TL.100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • sır,fedakârlık yapmaya yanaşmıyor Millî İstikâmet Vekili,Dmles'ın Mısırın prensiplerini kabul ettiğini söyledi Kahire,3 AP)MUiî îsti kamet Vekili binbaşı Selâh Sa-1 lim yabancı muhabirler için ter tip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Korede mütareke buhranı Eisenbowerin temsilcisi Robertson,Syngman Rhee ile tekrar müzakerelere başladı Seoul,3 AP)Güney Kore Cumhurbaşkanı S.Rhee ve Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Eisenhover'in özel t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • iki gemi çarpıştı Belçika sızlarında vukubulan kazada bir Yunan şilepiyle bir Hollanda gemisi hasara uğradı Londra,3 A.A.Lloyd kumpanyasının Anvera'ten bildirdiğine göre 7234 tonluk Yunan Leontios gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • ingiltere hükümetinin takviyesi isteniyor Muhafazakârlar,Sosyalistlerden ziyade kabine Üyelerinin hastalıklarında edişe ediyor Londra,3 A.P.Muhafazakâr Parti" son günlerde Sosyalistlerin oldukça şidde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Tanzim sat halk çok fBaş tarafı birincide] Vatandaş üç dört gündsa beri bu tip pazarlara oüyük rağbet göstermeye başlamışlardır.Hassaten semt pazarcılarının elinde oyuncak olan Iıem^ehrUer sabahın erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Türkiye için ayrılan yeni tahsisat in mm—ı—Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtıziraî istihsalâtı arttırmak içia 1 milyonluk tahsisat ayırdı Vaşington 3 AP)Ziraî ve endüstriyel istihsalâtı art* tırmaya yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Japonyada tayfun tBaş tarafı birincide] tur.Pırtına haberi Formozanm dog-u sahili ile Formoza ve Ryuk yus arasındaki küçük adalara bildirilmiştir.Saatte 160 mil sür'atle esen rüzgâr muazzam tahribat y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • ZAYÎ Seyrüseferden almış olduğum 7230 sicil sayılı şoförlük ehliyetimi kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Şakir Esmer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Millet Partisinin feshedilmesi fB«ş tarafı birincide!bugün öğleden itibaren devamlı olarak toplanmıştır.Par ti genel merkezinde fevkalâde bir havanın mevcudiyeti göze çarpmaktaydı.Bu arada kapıya kona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Irak,Ürdün ile birleşiyor [Baş tarafı birincide] tirümesS hususunda görüşmeler de bulunduğu bildirilmektedir.Bu görüşmelerde hazırlanan bir projeye göre,her iki memle ketin savunma,dış ve malî siya se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.07.1953
  • Fran:a güzeli seçildi Bîr manken olan kraliçe aslen İtalyan Paris,3 A.P.Pariste ma yo modelleri teşhir eden bir manken olan Fransız Güzellik Kraliçesinin Amerikada Long Beach'te yapılacak Dünya güzell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay 14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları geçidi Pl.15.15 Şarkılar.Okuyan:Nimet Ergüder 15.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • İLLER BANKASINDAN İçme su tesisleri yaptırılacak 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat mik tarlan gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacak tır.Kasaba adı «tartıların ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • Kayseri VIII inci Kor.Hayvan Sa.Al.Ko.dan:Aşağıda yazılı evsaf ve şerait dahilinde 13/Temmuz/953 günü Pınarbaşı ilçesinde başlamak ve 20 gün devam etmek üzere yüz bin liralık hayvan satın abnacaktır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • Kambiyo Kapanış ve e«ha Açılış 784 282—0.80 64.03 5.60 54/12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 73.90 IB Kapanış 784.282 0.^0 64.03 5.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 0.73yü İM 24.35 25.05 118.25 119.25 117.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Astsubay sınıf okuluna öğrenci alınacaktır 1 Deniz nstsubay sınıf okuluna alınacak öğrenciler için aranacak nitelikler:a)Türk vatandaşı olmak» ¦b)Orta okul veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • Babaeski Belediye Başkanlığından Belediye itfaiyesi için 7.5 ilâ 10 beygir takatmda çift Fanh H.L.FZ.Z.marka 4 zamanlı tek silindirli benzinle müteharrik bir motorpomp açık eksiltme ile satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • KARTAL ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN;Kartal'ın Şamandıra köyünde Gaz Çayırı mevkiinde kâiı ve Ankara yolu.Frans Filipson çayırı,Zehra ve Ahmet veresesi bahçesi ve köy yolu ile mahdut ve 747-273 )2150 met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • ISTANBUL ASLİYE İKİNCİ TİCARET MAHKEMESİNDEN Davacı Misel Nurican tarafından,sahip ve hamili bulunduğu «İstanbul Umum Statta Şirketi» nin hamile muKaVrer hisse senetlerinden 'M001 ilâ 94100 numaraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • Ankara Belediye Başkanlığından:I 1 Belediye ihtiyacı için alınacak 24)adet kamyon kapalı zarf usulü ihs eksiltmeye konmuştur.2 Muhammen bedeli 408000)liradır.3 Teminatı 20070 liradır.4 Teminat Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • Devlet Hava yollan Umum Müdürlüğüden 1 Yeşilköy meydanı terminal binasında kapılar üzeri ne yazılacak yazılarla işaretiere ait levhalar pazarlıkla yaptırılacaktırm 2 İşin mukammea bedeli 4995 lira olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • Hasta nakliye otosu ile ilâç alınacak,köprü ve yol toprak tesviyesi yaptırılacak ¦F 1 İstanbul Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü için lü f zumlu olan 3 adet Komple hasta taşıma otomobilinin 01500 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • Polatlı Belediye Reisliğinden' Kapalı zarf usulü ile 24 dükkân inşası işi eksiltmeye konulmuştur.1 İnşa edilecek dükkânların keşif bedeli 102-510 lira 98 kuruş olup geçici teminatı 6376 liradır 2 İhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • Balıkesir Valiliğinden I 1 Balya ilçesi Orhanlar nahiye merkezinde yemden ya* pılacak hükümet konağı inşaatı tekrar «114763.43»-lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilanları evvel 1st.Lv.Â.İlânkıemında görülür-Ve ğartnamesi 810 W ruşa Ko.da verilir.Teklif mektuplarının ihale saatinden bir Aşağıda cins ve mıkdarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan