Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Başvekilin muhalefet kongrelerindeki iddialara cevabı yurtta kardeş kavgasına yer yok Bu memlekette zulüm çoktan maziye karışmış ve hürriyet teessüs etmiştir.0 Kore kararı hakkında,Türk kanını bir avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Türk ceza kanununun tadili Meclisin dünkü içtimamda 161.ve 159.maddelerin tadili görüşüldü Ankara,29 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Fikri Apaydının reisliğinde toplandı.Otu-rum açıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Süveyş ihtilâfında Menderesin tavassutu Mısır gazeteVîri yalnız Türkiye Başvekilinin İngiltere ile olan iktiiâfta arabuluculuğu edebileceğini ve Menderesin yakında Eabireye geleceğini yazıyorlar Kahir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Adanada büyük bir yangın çıktı Fırtına yüzünden Kerestecilerde sıkan yangın güçlükle önlendi Adana,29 A.A.Bugün akşama doğru başlayan şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir.Sık sık şimşek çakmakta gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Dün sabana karşı Köprüden geçmekte olan Samsun 143)plâkalı bir hususî araba» fazla sürat »e sarhoşluk yüzünden tramvay durağmdaki ışıklı babaya çarpmış ve gördüğünüz şekilde devrilmiştir.Kaza esnasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Mme Roosevelt şehrimizden geçti Birleşik Amerikanın Reisicumhurlarından müteveffa Pıranklin D.Rooselvelt'in eşi,Bir leşmiş Milletler nezdindeki Amerikanın eski delegesi Eionor Roosevelt dün sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Manisayı sel bastı Bergama'da da bir erimiz yıldırım isabetiyle şehit düştü izmir,29 Milliyet)Manisadan alman haberlere göre bu gün yağan şiddetli yağmurlar seller hasıl etmiş ve bazı köyler sular alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • 1 Bir kaç günden beri meyva ve sebze hâlinde müşahede edilmekte olan keşmekeş,dün kanlı hâdiselere sebep olacak kadar ehemmiyet kesbet mistir.Dün hâlde cereyan eden hâdiseler sırasında 7 kişi yaralanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • İnkılapçı grup Millet Partisinden istifa etti I—mmmmaâ—mi Q| £Q m«h.^ı—Bayur,Bölükbaşı,Vasfi Raşit,Arif Hikmet ve daha 40 kişi partiden çekilerek bir beyanname neşrettti Ankara.29 Anka)Beş günden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • llugiin şehrimizde havanın sabahleyin puslu,müteakiben az bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin değişmiyeceği tahmin edilmektediriğSpH|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Eisenhowei İn şahsî temsilcisi Walter Robertson» Uzak Boğa Müttefik Ovd uları Başkumandanı Gl.Mark Clarkla beraber Mütareke görüşmelerine yeniden başlanıyor Don Panmunjora'da bir toplantı yapan irtiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Churchill ve Edenin vaziyeti Hasta bulunan Başvekil ve hariciye vekilinin istila ede* ceği söyleniyor Londra,29 Nafen)İngüia Kabinesinde umumî bir değişiklik yapılmasına intizar edilmektedir.Mühim Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Üçlü atletizm karşılaşmaları Yanşmalann ikinci gününde Yugoslavya 178» Yunanistan 144» Türkiye 144 puan aldı Atina,29 A.A.Türkiye Yunanistan ve Fugosiavya ara «ında tertiblenmlş olan millî at [Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Londra canavarı 15 temmuzda asılacak Londra,29 A.A.A*âkalı makamlar,karısı ile en aa diğer 6 kadını,cinsî münasebette bulunduktan sonra boğarak veya havagazı ile öldürdüğünü mahkemede itiraf eden ve j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Reisicumhur Ânkaraya döndü îki güadenberi şehrimizde bulunan fReisicumhur Ctelâl Bayar dün akşamki eksprese bağlanan özel vagonla Ânkaraya hareket etmiştir.Reisicumhur garda Vali ve Belediye Reisi,Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Ürdün Kralı Türkiye'ye geliyor Halen Bağdat'ta bulunan Kral Hüseyin» bütün Orta Doğu memleketlerini ziyaret edecek Bağdat,29 ANKA)Dört günlük bir ziyarette bulunmak üzere l^ağdatta buunan Ürdün Kralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL.Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1129 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:296 14 F î A T I 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.06.1953
  • MX MM BİR ANKET Eisenhower idaresinin muhasebesi Milletlerarası efkftrı uma miyeyi arattırma müessese,sekiz memlekette anketler tertip ederek yeni Eisen hower idaresi hakkında fi* kir sormuştur.Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • poliste if Çengel köyde mangal sokağında 4 numarada oturan Macit Dağdelen adında biri,otobüste 515 lirasını yankesicilere çarptırmıştırir Çubukluda,Dağ yolunda 18 numarada oturan Mustafa Demir adanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • KISA HA BER L E R ir Dün î'manımıadan muhtelif;memleketlere 1.311.629 lira 4e-1 ferinde çeşitli mal ihraç edilmiştir.•jc Batı Akdeniz seferini yapan Ankara vaptıru bugün saat 17.30 da limanımıza dönec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • DUn bazı semtleri seller bastı Şehrimizde,birkaç günden beri devam çden boğucu sıcaklar dün sabah yağan yağmurla aralmıştır.Hava,sahihin erken saatlerinde kararmış bilâhare şiddetli bir yağmur başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Apartman dairesi,arsa ve para 18 temmuz öğleye kadar Garanti Bankasına 100 lira yatı» nrsanız 31 temmuzda apartman' dairesi kazanabilirsiniz.Aynı zamanda bu keşidede arsa #1 para.ikramiyeleri de vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Dünya üniversiteler servisinin kongresi Dünya Üniversiteler Servisimin senelik büyük kongresi 12 temnr''zda şehrimizde Tıp Fakültesi salonlarında yapılacaktır.Kongreye 30 memlekete men-•up 80 delege i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Hie.30 Hatıran Ru 18 17 1953 Hazir 187Î Safı 1309 VAKİT VASATt KZANt Güneş 4.32 8.47 öğle 12.17 4.33 t kindi 16.18 8.33 Akşam 19.45 12.00 I Y«taı 21.4» 2,03 lmnaJr 2.11 626
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • «Wi m HM» Yarın Denizcilik ve Kabotaj,Şayraımm kutlayacak,bermö* nasebetle de Beşıktaşda,büyük Türk Amirali Barbaros H-rettin Paşanın anıtı öntin,bir tören yapacag'Z.Böyle mutlu bir günde Barbaros Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • s-e k at 2 temriniz perşembe günli saat lTiBÖ'dk' Yıldız Teknik Okulim'iâ bir proje sergisi açıla* eaktlr.t Trö'BiH'-'îMi 13 U De«izcîllk Bankası-tersaner tefinde inşa edilen «Kartal» ıaba vwwwi-oj sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Gıda maddeleri tûziSğii bağenilmi for Ticaret Odası Reisi Sait İbrahim Esi,dün saat 18 de Kubaşın toplantısı yaparak,Oda'nın çalışmaları hakkında şu iza hati vermiştir:Dış ticaret *ejimi üzerinde ehem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Rehberlik kursu açıldı Dan Çapada faaliyete geçen kurs bir buçuk ay devam edecek Mffiî Eğitim Vekâleti tarafından tertip edilen Terbiye Rehberlik kursu dün sabahtan itibaren Çapa Eğitim Enstitüsünde f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • HALKIN İstirdat edilen 60 kuruş Aşağıdaki cevabı,gösteri' len yakın ve müsbet alâkadan dolayı tam bir ineni' nııniyct ve teşekkürle ko yııyorıız,Buna ilâve edile cek bir tek nokta var:Ş« hal,inşallah,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • yramı pro Yarın sabah Taksimde ye Beşiktaçta birer tören yakılacak 1 Temmuz Denizcilik ve Ka-j lu talebeleri,bir deniz kıtası,De botaj bayramına ait yapılacak törene yarın saban saat tanı 9,30 da Taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Sopa ve bıçakla birbirlerine girdiler Ayvansarayda,Hamam soka-I ğırfda 44 numarada oturan Nus ret Şendil,Muzaffer Şenyay,Şe raf ettin Çelik ve Zekâi Işık admda dört kişi kavgaya tutuşmuş,bıçak ve sopa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Bu yıl tütün mahsulü çok bereketli istihsal bölgelerinden gelen ıaberîere göre,bu yıl tütün mahsulünün her seneden fâzla olacağı anlaşNnaktadir.Havaların müsait gitmesi,rekolteye tesir etmiştir,Tekel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Dondurmacı Sabri hakkındaki karar Sarıyer Müddeiumumisi,bu semtte hunhaTca öldürülen Sevim Başaym kaatili olduğu iddiası ile ç^ndurma^cı Sabri Çehrenin Agırceza Mahkemesine sevkedıl meşini Soreru Hâki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Hırsız zannederek yoldan geçeni vurdu Kartalda,bahçıvanlık yapan Kemal Tunçer adında biri,grece geç vakit evinin önlünden geçmekte olan Harun Ünlü ve Kadri Yalçcn adında iki ameleye tabanca ile üç el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Bir askerî heyetimiz Tokyodan döndü Yüksek rütbeli hava.subayla rmdan müteşekkil on kişilik bir askerî heyetimiz,dün sabah 5.10 da uçakla Tokyo'dan şehrimize gelmiştir.Heyetin 3eyahaü 50 gün devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • İngiliz Par çimento heyeti «tün Londraya gitti Bir müd«tetten beri Ankara,İstanbul,İzmir ve Zonguldakta tetkiklerde bulunan Lord Milner'in başkanlığındaki altı kişilik İngiliz Parlâmento heyeti,dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Dairelerin yaz mesaisi Yeni şekil çalışmanın tatbikına yarından itibaren başlanacak Havaların sıcak mü nasefoetile resmi dairelerin temmuz ve ağustos ayiarı içinde *v az mesaisi* yapmasına karar veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Yankesiciler banliyö trenlerine dadandı Gedikpaşada,Pırın sokağında oturan Artın adında birinin 1080 lirası,Plorya ile İstanbul arasında işleyen banliyö treninde yankesicilik suretiyle çalınmıştıryank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Telefon teli çalan hırsızlar yakalandı Yıldızda,bir hırsızlıh hâdisesi olmuş ve 15.Kolordu Muhabere Taburu ile Kurmay Başkanının evi arasına çekilen 350 metre uzunluğundaki telefon teli çalınmıştır.Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Bir kadın intihara teşebbüs etti Şehreminmde,Vâni Dergâhı sokağında 5 numarada oturan Zehra Tiki!admda bir kadın,koeasiyle yaptığı münakaşadan müteessir ojarak kftfurî içmek suretiyle intihara teşebbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • Memleketimizdeki radyo ağacılarının savîSH artıyor Ulaştırma vekaleti P.T.T.Tî^ mum Müdürlüğü taraf-men*,ya-j pılan radyo istatistiklerinde,memleketimizdeki radyo alıcı ei' ltazlarmın son seneler zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.06.1953
  • "Yezidin kanlı başı Şam kapısında bir çiviye asılsın,30 Bu öyle bir zattır ki Va îU Butha onun ad3|mlarını tanır,bu nıâbedler,mukaddes malıaller de onu bilir.Bu zat Hatemülenbiyamtı torunu Hazreti Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.06.1953
  • İdarî İlimler kongre* sine hazırlık 6-14 eylül tarihleri arasında şehrimizde toplanacak olan «Mil tetlerarası tdari İlimler Kongresi» hazırlık komitesi,3 temmuz cuma günü organizasyon komitesi başkam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • SÂNA g ÎHakat her sevdiği kadjn la evlenmeğa kalkışmış^ ol sa idi şimdiye kadar sayısını unutacak kadar jok kansı olur du.Hem artık üç senedir onunla kâfi derecede oyalanmıgtı,bu zaman zarfında araya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • FIKRA "Macera Mektebi,Tanınmış kâşiflerden Spencer Chapman bir mâccıa mektebi açmak için teşebbüslere girişmiş.Dünkü yazımızda macera ke İtmesinin üzerinde durmuş,böyle bir mektep tçfeı düşündüıkierim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • I İKTİBAS 16.Louis'nin Seine nehrine gömülen serveti peşinde Kral ve Kraliçenin,ayrıca saraya mensup bir çok asilzadenin ceman 100 milyon tutarındaki kıymetli eşya ve mücevherlerini Fransa'dan gizlice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • Yunanistan'da memurlar grev yapmıya karar verdi Atina.29 A.A.Devlet memur ve müstahdemleri sen dikasımn icra komitesi iki ve üç temmuz-günlerinde kırk sekiz saatlik bir grev yapılmasını kararlaştırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • jfssa harici haberler AMERİKA Başkan Eisenhower ve eşi hafta tatillerini Maryland'cla geçirdikten sonra dün Beyaz Saraya dönmüşlerdir.ALMANYA Israilin Batı Almanyada bulundurduğu yegâne konsoloslunu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • Avustralya Başvekîlîde hastalandı Londra,29 AP)Kraliçe Elizabeth'in tag giyme töreni Ue İngiliz Milletler Camiası baş kanları konferansınla bulunmak üzere Londraya gelen Avustral ya Başkan Robert Monz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • Komün st Çln'd3 mukavamet hareketi Vaşingtoh,29 A.A.Uzun bir seyahatten henüz dönmüş olan demokrat ayan üyelerinden Varren Magnu3on,dün gece kongre arkadaşları ile beynel milel meseleleri münakaşa ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • İbret Aynası Bitmeyen oyun îstanbulda gazetelerle alâkah hemen herkes bilir hi Yeni Sabah gazetesinin başmakalelerini Prof.Şükrü Baban yazar.Şükrü Baban «memur olduğu için kanunen siyasî yazı yazamaz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • Japonyada sellerin tahribatı I Şimdiye kadar 409 kişinin öldüğü ve bir milyon insanın da evsiz barksız kaldığı bildiriliyor Tokyo,29 AP)Kyodo Japon haberler ajansının verdiği malûmata göre Kyuşhu adas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • Avrupanın Amerikan yardımına ihtiyacı Amerikan Savunma Vekili daha 10 sene yardıma Vaşington,29 A.A.Amerika Müdafaa Vekili yardımcısı Pranç Nash,dün bir radyo konuşmasında,Avrupanın kendi kendisine ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • İki gemi çarpıştı Nev York,29 A.A.Gulf petrol şirketine ait bir tankerle Brezilya bandralı bir jilep dûn gece Nev York'un 35 mil güneyinde çarpılmışlardır.Sahil muhafaza teşkilâtı,denize dökülen şilep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • Isveçte tifo safgını Stockholm,29 A.A.Bir haftadan beri devam eden paratifo salgını yüzünden dün bütün umumî hamam ve yüzme havuz lan kapatılmıştır.Saghk Vekâletinin dün neş rettiği bir rapora nazaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • TURK TİCARET BANKASINDAN 29 Haziran 1953 Pazartesi günü İstanbul 2 nci Noteri huzurunda yapılan ikramiye çekilişi BURSA şubesinden 614 hesap ve 12254 sıra numaralı İSMAİL ÖZBAKAIİ a 4 00 ALTIN BEBEE A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • General Necip bir davanıd tekrarsın emretti Kahire,29 A.A.Cumhur reisi Necip,Mısıvda halen yü rürlükte olan sıkı yönetim kanunu gereğince kendisine teret tüp eden genel askerî valilik yet kilerini kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • Rusya,elçileri arasında değişiklikler yapıyor Paris,29 ANKA)Sovyet Rusyanm Paris Büyükelçisi bu hafta içinde Moskovaya döne çektir.Siyasî çevreler bunun,Rus^/anı nBatıh devletler nezdin de temsilciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • ÇdkoslâVi.kya hâlise eri Çekosîovakyadaj karışıklıklar olduğunu» işçilerin grev yaptıklarını» halkın tahrikçilere aklanarak itaatsizliklere kalkıştığını,kendi gazeteleri yazmakta* komünist düşmanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • General Râdgvaye Legion d'Honneur nişanı verildi Paris,29 ANKA)Fransız Cumhurbaşkanı Vincent Auriol bu sabah Amerikan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına tayin edilen eski Kuzey Atlantik Kuwetlei Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 30.06.1953
  • Hacı namzetlerinin döviz talepleri karşılanacak Hac mevsiminin yaklaşması münasebetiyle hacı namzetleri nin döviz talepleri çok artmış bulunmaktadır.Bu yıl memleke j timizden hacca gitmek için 10 bind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.06.1953
  • 1 Geçenlerde TTevyorkta,dünyanın en yüksek binası olan Empire State Building'te bir Türkiye sergisi açılmıştır.2 Manisa Demokrat Parti il kongresinde hazır bulunan Başvekil Adnan Menderes,mem leket me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 30.06.1953
  • J Amerikalıların «Kapak Kızı tesmiye ettikleri ressam re fotoğrafçı modelleri,güzellikleri «ta-betinde ve zamanla şöhrete kavuşuyorlar.Bunlar,umumiyetle her bakımdan güzel kadınlardır J ve içlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 30.06.1953
  • Kur'anı Kerim kimin zamanında toplanmıştı?Kur'anı Kerim Hz.Peygamber Bekir zamanında kitap haline ne fazlası,ne do Resulü Ekremiıı irtıhalinde Kur'an tamamile yazılı ve mah fuzdu.Her âyeti vahyolunduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.06.1953
  • Wimbledon tur imasında yeni bir rekor kırıldı brobny ile Patty arasında yapılan karşılaşma ancak 98 Londra,28 T.H.A.Dün de devam edilen Winaijiedon tenis turnuasının üçüncü turunda Davidson Wilson'u 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1953
  • Kısa Spor Haberleri lâ.MİLİ-fi ENNIE SHELTON,YÜKSEKTE 2.07 METREYİ AŞTI Ann Arbor,TP.Amerikanın Atlas Okyanusu sahillerinde bulunan memleketle rinde yapılan atletizm müsabakalarında hemen hemen bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1953
  • Orta sıkletdünya boks şampiyonu namzedi TURPİN KİMDİR?Ray cSugar Robinson'un ringten çekilmesiyle boşalan dünya orta sıklet şampi yonluğunun en kuvvetli namzet» 1 erinden olan İngiltere impara torluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1953
  • Juniors dünya şampiyonasına Fransızlar talip Paris,29 T.P.1954 senesi genç millî takımlar futbol şampiyonası organizasyonun-Fransızlar talip olmuşlardır.Halihazırda FÎ.F.A/ya Arjantin.Yugoslavya mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1953
  • Yeni bir yüzme rekoru Londra,29 A.A.Macar resmî haberler ajansının bildirdiğine göre,Valerina Gyenge dün 10 dakika 42 saniye ile ka dınlar için 800 metre serbest stil yüzme rekorunu kırmıştır.Bundan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1953
  • Hollanda'da motosiklet yarışında bir kaza La Ünye.29 A.A.Hollandalın kuzeyinde Assen'de bir motosiklet yarışım takip etmek te olan 250 kadar seyircinin bulunduğu bir tribünün çökmesi sonunda 40 kişi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1953
  • Oyuncuların dedikoduları Kulüpler bu sene bilhas elde etmek için yarışa Futbol transfer ayının başlamasına pek az zaman kaldığı için kulüpler faaliyetlerine hız vermiş bulunmaktadırlar.İstanbul kulüpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1953
  • 953 su sporları mevsimi Denizcilik Bayramı ile birlikte yarın açılıyor Gazeteciler Cemiyetinin pazar günü nihayetlenen turnuası ile futbol sezonu artık kapanmış ve yerini atletizm,tenis ve su sporları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.06.1953
  • Almanyanm tanınmış yüksek arayıcılarından biri 1.90 ı aşarken Türk Alman atletizm milli karşılaşması Ağustos ayında Alman atletleri şehrimize gelerek gençlerimizle karşılaşacaklar Bu yılki atletizm pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.06.1953
  • Başvekilin muhalefet kongrelerindeki iddialara cevabı TBaş tarafı birincide] dır:Bir çok memlekette olduğu gibi bizim memleketimizde de komünist partilerinin kurulması yasaktır.Bu yasağın başlıca sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:OZBAY Smit,gayesine fennin şahitliı 8 Alis,Sutsi'de bulunan ailesine döndü,Smit İüylül sonunda gelip onunla buluştu ve kendini ailesine takdim ettirdi.Anlaşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1953
  • B^n koku almışım.Bakışlarında bir gayrı tabiilik de görmediniz mi?Hayır.Tafsilâta girişmiyeıek,kısa ¦ve kat'î cevaplar vermenin daha doğru olacağını anlamıştı.Sarhoş olduğuna hükmettirecek bir hali yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1953
  • Eazırlıvaıt Sadi BOR A3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Denizle göğün birleştiği yer;Realite.2 Hollywood «Hedy» sinin adı;İşaret sıfatı.3 Ciltte "şişkinlik;Lezzetine bak;Hane.4 Ab;Dişleyen;Nefi edatı.5 Ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1953
  • İSTANBUL,ASLİYE 9 UNCU HUKUK HAKİMLİĞİNDEN:953/124 Atina tarafından Ealat Çorbacıçeşme sokak 29 no.da.mukim iken,halen ikametgâhı meç hul Katina Papahusanti nezdinde Kosta Veneti aleyhine açılan ihtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1953
  • Düzme VAZANi Şu güzelliğinle varlığını kollarımın arasına atsan ne kadar mesut olacağım Yuvanoviç 3 ÇIKAN KISIMLARIN HÜLASASI Eflâk Prensi Mirce,mükellef dairesinde gözdeleriy-Ie oturmuş,zevk ediyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Başvekilin muhalefet kongrelerindeki iddialara cevabı Baştarafı 6 net da)da ve bazı nutuklarda,gayet ka rışık mevzular ele alınarak,delil ve rakam vermeden tahrikler yapılmaktadır.Eğer bunlar zararsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Sebze ve meyva fiatlarmı zorla artırmak istiyenler [Bas.tarafı birincide] ren polis ve jandarma kordonuna alınmıştır.Fakat alâkadarlar bir müddet beklemişler ve hiç bir vak'anın ce^yan etmediğini görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Türk Cez nunun [Baş tarafı birincide!1 nunun 195 inci maddesinin bir fıkrası ile 611 inci maddesinin »on fıkrasının kaldırılması hakkında tekliflerinin adalet ko misyonunda ıeddedilmiş olduğunu ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • İnkılâpçı grup Millet Partisinden istifa etti [Baş tarafı birincide!hatla belirtilmesi kongreye teklif edilmiştir.Böyle yapılmış olmasına rağmen teklifin kongrede reddi,partinin hangi istikamete sevke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Süveyş ihtilâfında Menderesin tavassutu [Baş tarafı birincide] ğı gerek Süveyş ihtüân v gerek bütün Arab devletlerinin Orta Doğu savunma paktına girmeleri hus asımda bir an laşmaya varılacağı kat'iyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Üçlü atletizm karşılaşmaları [Baş tarafı birincide!Ietizm maçının ikinci gün karş^ taşmaları Averos s;adjnda ya pildi.Müsabakaları Kral ve Kra liçe de şereflendirdiler.Bugün paaar olması münasebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Churchill ve Edenin vaziyet:[Baş tarafı birincide] Bu ağır yük altında kaldığından dolayı Başvekil Churchill*in rahatsızlandığı da ilâve edilmektedir.Başvekil 78 yaşındadır,Diğer taraftan,Kabine değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Manisayı sel bastı [Baş tarafı birincidel kale imkânı kesilmiştir.İnsanca kayıp~ve maddi zarar hakkın da henüz bir malûmat yoktur.Diğer taraft?tamirin Bergama ilçesinde de yağan şiddetli yağmurlar sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Londra canavarı [Baş tarafı birincide] i dra Landru'su John Chriatiej nin 15 temmuzda asılmasını I kararlaştırmıştır* İyi malûmat alan çevreler.İçişleri Vekâletinin» katilin i cezasını hafifletme cihe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Kore'de Mütareke [Baş tarafı birincide] Başkumandanı General Mark Clark da iştirak etmiş ve görüşme 1.5 saat sürmüştür.Görüşme hakkında her hangi resmî bir tebliğ neşredilme;iniştir.Diğer taraftan Müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Reisicumhur Ankaraya döndü [Ba,ş tarafı birincide] ve halk tarafından uğurlanmıştır.Bayar sabahleyin refakatinde Vali olduğu halde Paşabahçeye giderek Şişe Ve Cam fabrikasını gezmiş,alâkalılardın izah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • italya Başvekili istifa etti Roma,29 A.A.Yedi seneden fazla bir zamandan beri iktidarda olan İtalyan Başvekili Alcide ÎDe Gasperi bugün istifa etmiştir.72 yaşındaki BaşvekiL seçimleri müteakip mutad o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Adanada bir vangin çıktı FBaş tarafı birincide!Yangının sebebi belli değildir.Şehir itfaiyesi büyük gayret sarfetmekte ve yangının genişlemesine mâni olmaktadır.Civar kasaba ve şehirlerden yar dim ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1953
  • Madam Rozveît şehrimizden geçt [Baş tarafı birincide] Elonor Roosevelt,«Look» mec muasında Türkiye hakkında bir röportaj yapacağını söylemiştir Dünyanın bugünkü umumi dorumu ve bir harp ihtimali var m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.06.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve progTam 13.00 Haberler 13.15 TÜrkülei pl.13.30 Dans müziği PL)13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Nebahat Yeriibaş ve Su zan Köktürk 14.20 Öğle konseri Pl.Benjamin Britten:Purcellin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • Kara Ordusuna Astsubay Adayı Alınacak 1 Kara ordusu astsubay ihtiyacını karşılamak üzere piyade,süvari,topçu,uçaksavar,tankı istihkâm» muhabere,ulaştırma,ordu donatım,harita levazım maliye kâtip sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • Kambiyo Kapanış sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.Florin.Liret Drahmi Kskoudes ¡e esham Açılış Kapanı 784 784^-280.50 280.30 0.80 U-80 64.03 64.03 5.60 5.60 54.12.50 54.12.50 73.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • »Ifrl[ —UMU—ff" HtfUlU'WlliiBIMI.WII!Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah aaat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyo»u No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • EVİSRİSB Dıştfan tatma 6örü/memiş t/enîMÂ.Afotör,yan Aapa/t/armc/ao menteşe/t o A/p sök/n sğe hacet ka/madan dç/faöi/mes/e iç k/s/rn/ar/n/n ko/aç/ca e/&ftuxfa bu/uomasi temin e /7/r.er/geri ve nötre v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Aşken Kıtaıt ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yemlfik ile yiyecek madde-leri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla ayrı ayn Roşdere As.Sa.Al-Ko.da satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan İzmir'in Turan semtindeki Gümrük Deniz Muhafaza Â.telyesi iskele,kızak,ızgara inşaat ve tesisatı 99674)lira 80 kuruş keşif bedeli üzerinden 21/6/953 tarihinden itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • Dizel Elektrojen Gurup Satın alınacak lîlsr Bartkassndan 1 Samsun iline Taaf lı Terme kasabası için 1 adet 110-120 beygirlik dizel-elektrijen grupu satın alınacak ve mevcut santrala monte edilecektir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • Taksim Florya Otobüsleri l.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Yaz mevsimine münhasır olmak üzere» l/Temmuz/1953 Çarşamba gününden itibaren Taksim Florya arasında otobüs seferlerine başlanacağı sayın halka ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • Polatlı Belediye Reisliğinden Kapalı zarf usulü ile 24 dükkân inşası işi eksiltmeye konulmuştur.1 înşa edilecek dükkânların keşif bedeli 102-510 lira 98 kuruş olup geçici teminatı 6376 liradır.2 İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • Sabun Fabrikassnon en son imalâfından Cildinizi temizfer.besler ve korur.rf Yüzünüze sihirli bir cazibe ve güzellik temin eder.Bol köpükiü^J Nefis kokulu Tuvalet Sabunu İOÖ de 10Ö1 Saftîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz klinikleri binalarında kapalı zarf usulü İle onarım yaptırılacaktır.2 Bu işin tahmini keşif bedeli 35105 lira 35 kuruş olup geçici güven ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • Açık eksiltme ilânı 1st.Bayındırdık MsSdürlIIğünden 1_Haydarpaşa Numune Hastahanesi üst kat tavanlarının onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 22000 liradır.Eksiltme 10/7/953 tarihinde cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • Babaeski Belediye Başkanlığındı n Belediye itfaiyesi için 7.5 ilâ 10 beygir takatonda çift îPanlı H.L.F-Z.Z.marka 4 zamanlı tek silindirli benzinle müteharrik bir motorpomp açık eksiltme ile satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • SANAT ANSİKLOPEDİSİ 29.FasikttI)Profesör Celâl Esad Arseven tarafından hazırlanan ve Millî Eğitim Vekâletince yayımlanmakta olan Sanat Ansiklopedisinin 29.fasikülü de çıkmıştır.Bu fasikülde,geçmiş mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.06.1953
  • İSTANBUL.BEŞİNCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN:953/2336 Bir borçtan dolayı mahcuz olup,satışına karar verilen 1000 lira kıymetinde buz dolabı ile,450 lira kıymetinde 3 adet halı ve yine 1000 lira kıymetinde 14 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan