Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Güney Kore mütarekeye muhalefetten vazgeçiyor Avustralya,Güney Kore mütarekeyi baltala» makta devam ederse askerlerini geri çekecek Tokyo,27 AP)Kore'de bir mütareke akdi meselesine!e Reisicumhur Syngm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Kral Faruk ifade verdi Sabık Kral,tecavüze uğrayan bir film prodüktörünü kurtarmış Paris,27 A.A.Eski Mısır Kralı Faruk,bundan iki gece evvel,film kumpanyası direktörlerinden Avustralyalı Ailen Hill'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Amerikada sıcak dalgası ğikago,27 ANKA)Amerikanın Güney Batısında sene lerdenberi görülmemiş derecede bir sıcak hüküm sürmektedir.Hararetin fazlalığından bil çak resmî ve hususi müesseseler kapanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • SW?DEFİLE Üsküdar Mithatpaşa Kız Enstitüsü tarafından tertip edilen defilenin resmini çekmek isteyen gazete fotoğrafçıları,bilinmeyen bir sebepten oknl müdiresi Muzaffer Eriş tarafından içeri alınmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Birleşmiş t 9 Milletlerin yıldönümü Birleşmiş Milletlerin 8 mci yıldönümü münasebetiyle bir beyanname yayınlayan Genel Sekreter» askeri gücün müdafaa uğruna kullanılması gerektiğini söyledi Nevyork,27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Esnafın insafı bu mu?o stanbul manav ve sebzecili leri Belediye ile ihtilâf halindedirler-Grevden bahsediyor,yüksek makamlara şikâyet telgrafları çekiyor» Belediyenin kanunsuz hareketlerini anlatıyor,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • PM s*6!W danT^^fw^-knroKaymm dört gün devam eden sarsmalardan sonra evvelki gun sabaha karş!sona erdiğini dün bildirmiştik.Resimde geJel sekreter Kasım Gnlek seçimlerden sonra genel başkan inönü'nün e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Churchill'in ânî rahatsızlığı yüzünden yapacağı ingiltere dünyada Başvekilinin hastalığı bütün büyük bir teessür uyandırdı Londra,27 Anka)Bu sabah Başvekâlet makamı olan 10 Downing Street'te neşredile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • C.Bayar şehrimize geldi Edirnede tetkiklerde buto-nan Reisicumhur dûn gece şehrimize döndü Evvelki gü» Edimeye gM*n Reisicumhur Celâl Bayar,dün gece şehrimize gelmiştir.Dün sabah beraberindeki zevatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Çubukta büyük bir yangın çıktı Dün gece çıkan yangında 20 dükkân tamamen yandı Ankara 127 ANKA* Bu g«-|üfe 21.30 da Anaranjn Çubuk ka aasmda büyük bir yangm çıkmıştır.Geç vakte kadar devam eden yangın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Japonya'da nümayişler Tokyo,27 A.A.Amerikan silâhlı kuvvetleri karargâhından bugün neşredilen bir teb ligde bildirildiğine göre,bir uçak meydanın talim maksadiyle Amerikalılar tarafından kullanılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • ğUllh»et Merak ve heyecanla eknnacak yeni bir eser daha neşrediyoroz KEMAL SAMANCIGİL tarafından yazılan bu eserde Osmanlı tarihinin polis romanlarını bile gölgede bırakan desise ve entrikalarla dolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Einstein ittiham ediliyor Saronac Inn,27 A.A.Birleşik Amerika Anayasasında yapılacak beşinci tadilinin müzakeresi esnasında Barolar Birliği Medenî Haklar Komitesi Reisi Louis Waldman,600 delegeye hita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Kraliçe şerefine verilen çay 1953 Türkiye güzellik kraliçesi Ayten Akyol şerefine dün Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde bir çay verilmiştir.Çayda Vali Muavini Mehmet Ali Çeltik,okul öğretim mensupları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • E ir kedi idam edildi İki gün evvel Edıraekapıda eşine her zaman ve her yerde rastlanmayan garip bir vak'a cereyan etmiş ve bir adamın pı üçlerini kapmak suçıyle ittiham edilen dört yavru anası bir ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Lorenfzona isveçten avukat gönderiliyor ivseç âli mahkemesi Yargıcı Frîtz SterzsSi'in sanık kaptanı ntUdafaa edecağî zannediliyor Stocholm,27 AP)Türk donanmasına ait Dumlupınar denizaltısının batması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Nabolcmt acen ta sının açtığı dâva Danka duruşmada şilebin personelinden kaza hakkında malûmat alımlı Çanakkale Boğazında «Dumlu pınara denizaltımızla çarp}şan îsvcç bandıralı Naboland şilebinin acent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • TJfatoJUHftUMM Bugün ^hrimizde havaimi sabahleyin puslu,müteakiben az bulutta geçeceği,sühunet derecesinin değişmiyeceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Millet Partisi büyük Kongre münasebetiyle Ankaraya giden delegeler top'n bîr halde Atatirkla muvakkat kabrini ziyaret ettiler Bttn toplan» Mille* Farttsi bü Ankara,2T Milliyet)Millet Partisinin dördün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Başvekil Adnan Menderes* lzınlr hava atanında kendisini karşılayanlar arasında Başvekil İzmirde Adnan Menderes bugün D.P il kongresinde hazır bulunmak üzere Manîsaya gidecek Izmir,27 A.A.Başvekil Adn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1953
  • Isveçte zabıta vakaları artıyor isveç Emniyet Müdürlüğünün yayınladığı bîr istatisfiçr göre her 3 dakikada bir hadîse vukubuluyor 27 laves hususî muhabirimiz Orhoa Türel bildiriyor)tsveç polis müdüriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.06.1953
  • Yunan Başvekil yardımcısı İsianbuldan ry idi Bir müddettenberi istarxtanlda bulunan Yunanistanıa Devieı Vekili ve Başvekil Yardîmsıo:Ekselans Sİfneos ve eşi dün saat 12 de Adana ^an^ru i e gelirimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Cemifief K O N K E İstanbul Umumî İnşaat İş ı çileri Sendikasının yıllık kongresi 36 haziran sah günü saat 9 da «ski Eminönü Halkevinde yapılacaktır.S E£ G t Cüğaloğlu Kız Enstitüsü sene somu münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Hie.16 vm 28 Haziran 1953 Paıar 9m Î5 Ha/ir 3369 VAKİT VASATt EZANİ G lines îkmdi Akşam Yatsı îrr&ak 431 32.1T 16.18 19.45 21.48 2.10 8.46 4.32 8.33 12.00 I 2.03 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Partiler,kurultaylar,kongreler Uçan daireler Partiler,kurultaylar,¦Yazankongreler:C.H.P.kurultayı mevsim meltemlerini tenzir eden tatlı bir hava içinde geçiyor.Buna «"parülerarası münasebetleri» diyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • İmtihanlar sona eriyor Bu yıi lise ve ortaokullardan mezun olanların sayısı geçen senek ilerden fazla İstanbul Üniversitesi Teknik Lnıversite ve diğer STüksek Okullarjn yaz dememi imtihanları önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Yollar süratte tamir ve ıslalı edilecek Şehrimizde yeni yapıncak yol tamir ve ıslâh »2 'ecek yollarda modern vasıtalar 'kullanılmasına karar verilmiştir.Eu maksatla Vilâyet rtrtee^indekî tahsisatla ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Vapur seterlerine!a değişiklik yapıldı Şehir hattı vapur seferlerinde tatbik edilmelcte 7I&.1 yaz tariits;hakkında halkın şikâyetleri ru f,özönünde tutan alâkalılar tarifede bazı değişiklikler yap rr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Mezbahanın et kamyonu Harbi yede devrildi Bayram Özkül adında b*r şoförün idare ettiği 41 plâka!Mezbahaya ait et kamyonu,Har biyeden Taksims doğru gülmekle iken Elmadağ duraŞı civarında devrilmişti.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Altın fiat!yükseldi Altın piyasasını sun'i şekilde yükseltenler hakkında kanunî takibata geçi'dı Bir müddetten beri istikrarlı Mı durum gösteren Ut in fiyatlar] dün birdenbire e mühim miktarda yükselm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Teke!anason mubayaa edecek Tekel idaresi önümüzdeki gün lerde anason mubayaasın*!üaşlaj'acaktır.Bu husustaki bütan hazırlıklar Laınırnlanmıştır.Mubayaa geçen yi iki fi atlarla yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • HALKIN SESİ [Karşslanmıyan bir telefon isteği Begiklaş'da «Çıra&'tn caddesinde 11 numarada terzi Bay Hüseyin Griiij nur yavor:«15/6/951 tarihide bir istida ile baş vuraıak ticarethaneme bir f-ele.on-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Kısa zamanda yakalanan suçlular adlî makamüara tâsHtfi edildi iuvveiki gün f adacıkta çak çirkin bir zorbaliK nadısesi olmuj.iki çocuk anası genç ve tvjj bir kadm iki Kışı tarafından kaçırılmışın'.Eu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Mrs.Roos£V£İt burjün İsionbu3î3 geliyor Amerika Cumhuroaşkanlarındar müteveffa HoDsve't'in eşi Mrs.Roosvelt,bugün sa it 14.45 tc L/übnandan şehrim-«e gelecek Ur.Mis.Roosvelt oir Krsm toplan tısı terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • İki sarhoş bıçakla birhî:derîni yaraladı Şehrimizde Çukurbuâtan peçe l ondula:mda oturan Abûuılah Muıtaza ve İbrahim Kalbur adında iki kişi,sarhoşla!yüzünden kavgaya tutuşm iş ve biQâk la birbirlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • CKomobi)î fisiîği buhranı Önleniyor Ekonomi ve Ticaret Vekâleti traktör ve otoni'Oibil lâstiği ile kaba bez ithali için 16 milyon liralık tahsisat ayırmıştır.Böylelikle son günlerle piya-İ şada başhya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Bir hafız hocasını tekme ile dövdü Fatihte Sinanağa nohallesinaeki kilise camıinin 'mınıı Ke mal hıfza çalışan Halim adnıd^k talebegi tarafından yjmruk ve tekmeyle d'övülmü ¦'¦İir.Karnından yedi^.tekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • Yedi bin pi ens,a.gü/ade,yük sek rütbe ve makam i •hıbı davetlilerin doldurduğ L&ndrangfi Westminster,yam Pstrlâmtnto kilisesinde,m.e,uzun,atlec yapjlı,yüz' naUnrı Keskin hattâ şiddetli H&xac:kaîar se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • ¦T II W/JV Temmuz keşidesinde hazaııabilirsitıız 29 Haziran akşamına kadar 150 iiraitk açhnmz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • İslâmlar için şimdi bir ölüm dirim savaşı başlıyordu 11 Yollar,terk edilmiş eşya ite onlu idi.Ahali şaşkın ve korku j-^inüe titriyor,güzel kızlar,lâtif kadınlar elden ito geçiyordu.Yalnız Tur jcniiue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • KİSA HABERLER I I m.M Gülhane Parkmdakî Bahar ve Çiçek Bayramı,halkın israf v© arzusu üze-rine bir hafta daha temdit edilmiştir.•ft Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 820,621 lira değerinde çeşitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.06.1953
  • POLİSTİ-I I II I II IMMII ¦¦IIIIB IIHimiBl Kadiköyde,Yeldegirmeninde kanalizasyon işlerinde çalışan İsmail Yazıcı adında foft& aynı yerde çalışan Temel Cengizi,bir alacalc meselesinden bı ç-akla yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.06.1953
  • Moskovadan ne istemeli Birleşik Amerika Ayan Mec lisi Hariciye Encümen Reisi Alexander Wiley bir beyanatında komünist Kusyayı «bütün dünyayı mahva sürükleyen korkunç bir dev» olarak vasıflandırmış «mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Ördün Kralı Bağdatta Bagdad.27 A.A)Ürdün Kralı Hüseyin dört gün sürecek olan resmî bir ziyarette bulunmak üzere bu sabah u-Çakla Bağdad'a gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Derin bir hayal kırıklığının tesiri idi bu.Arzu edilen kollar da başka birini görmek,taşan ihtirasın boşa aktığını anlamak,kıskançlıkla içinin kavrul «îuğunu hissetmek,bu hisleri ne kadar iyi biliyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • İbret Aynası Asıl güçlük Hürriyet başmuharriri Sedat Simav i üstadımız nihayet ağzından baklayı çıkardı:«Tiirkiyenin dığ politikasını ben idare etmeliyim!diyor.Gördünüz mü doğrıı lâfı!Ne o aylardır ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Son 3 gün içinde 100 fttau-Mau öldürüldü Nairobi» 27 AP)Resmen bildirildiğine göre son üç gün içinde burada Fort Hail bölgesinde 100 kadar tedhişçi öldürülmüştür.Bunlardan 64 tanesi İngiliz müstemleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Yeni bir Himalaya seferi daha vapı acak Bombay,27 AP)Bu senenin sonlarına doğru Hintli ve Nepallilerden mürekkep bir heyetin,hiç bir Avrupalının yardımı olmadan.Himalayalardaki Pumori tepe^V0-Çımaya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Bsigrat'da bir casus mahkûm o'dtı Paris,27 A.A.Tanjug ajansının bildirdiğine göre Belgrad mahkemesi.Bulgairstan hesabına casusluk yapmaktan sanık Bulgar tebaası Atana Sotjmof'u 15 yıl hapse mahkûm etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • ftısa harici haberce-AMERİKA Birleşik Amerika Atomik Enerji Komisyonunun Hanford Fabrikalarının Projeler Müdürü Mr.David Shaw bildirdiğine göre,atom bombası imalinde elzem olan plutonum istihsalini ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • İKTİBAS ramanı Ordonez:Yaş 21,kaza i—ıı ı ı ı—Boğa güreşleri ve güreşçileri etrafında haSk kit elerinin heyecan kasırgasından başka muazzam para co!ap!arı da dönüyor.Camara adlı bir açık göz" Ordonez'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • FIKRA Büyük kelimeler C ını eskiler «liil-i şer'iye» derinmiş.Şimdi sadece tabir kalk'ı,Yoksa yer yi "imi» durdukça dünyanın lie.tarafında taş gediğine liMiteaktır-Bu durum hatla milletle ru ası müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Pravda Tass ajansına ediyor Londra.27 Nafen)Moskovanvn meşhur Pravda gazetesinin son hücumları Sovyetlerin meşhur Tass ajansını hedef tutmaktadır.Pravdaya göre.Tass gayet kötü çalışmakta ve bilgisiz i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • tere'de idamın kaldırtması isteniyor Christ e dâvasında bir masumun yok yere idam edildiğinin anlaşılması bu husustaki cereaynları kuvvetlendirdi Londra,27 A.A.ingiltere işçi Partisine mensup me i bus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Jctponyctdcı sel felâketi 77 binden fazla ev sn altında kaldı.67 kişi öldü Tokyo.27 A.A-Güney batı Japon yad aki seller yüzünden sularla mahsur kalan mmtakadaki halkın kurtarılmasına başlanmıştır.Kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Birkumorbaz ö 5 d ü r ü I d ü Hileli zar kullanan Hasan Baba bıçaklanarak öldürüldü İzmir,27 T.H.A.Vilâyetimize bağlı Ödemiş kazasında oturan ve burada kumarbazlığiyle tanınan eski katillerden Hasan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Kral Faysal Kraliçe Elizabeth'e bir tay hediye etti Londra.27 T.H.A)London Press Service'in bildirdiğine göre.taç giyme merasimi münasebetiyle Kral Faysal tarafından Kraliçe Elizabeth'e hediye edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Avrupa tediye birliği temdit edildi Ankara,27 A.A.öğrendiğimize göre,Avrupa Tediye Birliğinin 1 temmuz 1953 den itibaren bir sene müddetle temdidi Avrupa iktisadî iş birliği Teşkilâtı Konseyi tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Bankamızın tasarruf hesabı açan müşterilerine her ay bir ikramiye çekilişi olduğunu BİLİYOR MUSUNUZ?1953 yılı esnasında Altı Ev ve 700 MUHTELİF,ALTIN ve PARA İKRAMİYELERİ DAĞIT-TIĞIMIZI BİLİYOR MUSUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • 60 sene hapse mahkûm edilen 17 yaşındaki sudu New-York.27 T.H A)17 yaşına basan Carlton Brent admda bir çocuk,geçen mart ayında sekiz ve altı yaşlarında iki kızı çak» ile yarahyarak öldürdüğünden.mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.06.1953
  • Kore'de şehit olan erlerimiz Son muharebelerde şehit düşen erlerimizin isimlerini bildiriyoruz Ankara;26 A.A.Milli Savunma Temsil bürosundan bildirilmiştir:77 numaralı resmî tebliğ:Kore muharebelerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.06.1953
  • 1-2 Türkiye güzellik kra.temmuz günü uçakla Amerikaya gidecek ve 8 temmuzda dünya güzellik kraliçeliği müsabakasına katılacaktır.Bu aracia,kraliçe dün evvelce okuduğu Amerikan Kız Kolejine davet edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 28.06.1953
  • HERGlİN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Hüseyin Paşa Rusçukta ele Paşanın oğlu ise seyitlerden olduğu için padişah tarafından affolundu.Akraba ve taallûkattan olanların da kimi öldürüldü kimi tıapso!undu S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 28.06.1953
  • 4 t-5 İtalyan artisti Riole Poge tatilini geçirme üzere Amerika'ya gitmiştir.Son zamanlarda nM-J ^kaveleli bulunduğu stüdyosu ile dargın bulunan Kiole'nin seyahati bu bakımdan ayrı bir mâna* İifade et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.06.1953
  • Sahne sanatkârları takımı ile spor yazarları-karşılaşıyorlar vinçli.Tarık Bilgin.Murat Ka yahan.Mehmet Ali Yalçın.Saim Kaur.Aydemir Nemli.Haşim Evci.İhsan Karaali yer alacaklardır.Büyük maçtan evvel y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.06.1953
  • Şimalde eide edilen atletizm dereceleri Ağustosda karşılaşacağımız Alman atletlerinden Futterar 100 metreyi 10,4-10 da,Kraus,200 metreyi 21.2-10 da koştular 22 haziran tarihine kadar tsvecte,Avrupa ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.06.1953
  • MiHî futbol ekibimizin İsviçrede gösterdiği başarı övUİUyor Ankara,27 27 Anka)Dışişleri Vekâleti kanaliyle Bern Elçiliğinden gelen bir yazıda millî futbol ekibimizin İsviçre'de elde ettiği başarıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.06.1953
  • Yüzme mevsimine girerken Orhan TUrei Yazımıza,yüzme mevsimine girerken,diye başlamam,doğrusunu isterseniz,yüzmeden anlayamar için bir alay mevzuu olabilir.Zira,şurası muhakkaktır ki,bizden başka3 düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.06.1953
  • Ati ı un,m »'vur ıt»^w.k»7:iin İstanbıılla karşılaşacak olan Atina karması Gazeteciler kupasını kazanabilmesi için istanbul un sahadan galip ayrılması lâzımdır Gazeteciler Cemiyetlini tertip ettiği tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.06.1953
  • Atinada yapılan üçlü yarışmalarda nasıl bir netice alabiliriz?Halil Zıramab Bttgün ve yarın Atinada yâ-pılaeak olan Üçiü yarışmalarda alacağımız neticeler merakla beklenmektedir.Atletlerimizin mevsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.06.1953
  • 4 üncü Makabiyet oyunları Tel-Aviv,27 'T.H.A)4 üncü Makabiyat oyunları 20-29 eylül tarihleri arasında tah minen 30 millete mensup spor cuların iştirakiyle yapılacaktır-Oyunlar esnasında 17 muh telif s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Sesinin yavaş yavaş yükseldiğini,hattâ daha da y jkseleceğım,asabına halcim olanuyacak bir hale geldiğini anlıyordu.Yine Chrıstine'i hatırladı ve kellini biraz,topladı.Rya.ı melunu şimdi ona bu sıfa-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ OZBAY Beatriç'in körpe vücudunu banyonun dibine çiviliyen zalim kollar 6 Başım suya gömersen kö pükler kendiliğinden eıiyip kaybolur.Ama böyle sırt üscü su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • RÖPORTAJ Parkta eğlenmek kumar ovnamak oldu Lana Park bir eğlenca ye/i oimaktan maaJasaf çok uzaktır.Üstelik maharet sahipleri de bura 1a hirşey kazanamaz ar 25 buruşa 5 kuruşluk hediye dağıtan köşe A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Bir kafi!12 sens hepçe mahkûm oldu Silivriye bağlı Kız Ipınar kökünde Ali Görgün adını,a birisi çille ile üldürmekteiı s.ıruk ciarak İkinci Ağırcîza vî^hkemesinde yargılanmakta can Hüso ym Soybuk'un '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Naşriyat MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM 8.sayısı çıktı)Mesleki ve Teknik Öğretim dergisinin,stanbul fethinin 500 üncü yıldönümüne tahsis edilen bu sayısında parasız olarak verilen 24 sahifelik bir ilâveden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Ben Osmanlı Padişahı büyük Bayezidin büyük og!u Prens Mustafayım,ORTAYA Çi.HIŞ.Eflâk Prensi Mirje,mükellef dairesinde gözdelente olurmuş,zevkediyordu.Bir ı perdenin arkasından da davrin çalgılarını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Hazırîıvan Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 K-r&*A 5 6 1 7 8 9 s 10 11 12 |B f o;et a ti sağa:1 ikinci şeyhulmuharririn.2 Hakikî.3 Kaba evet;Eir harfin okunuşu;Atıştır.4 Namzet;Titre.5 Rü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Meyva ve sebze fiatları Dün Halde toptan siibze ve meyva fiatları söyledi.Domates 20—25,^asjlya Ayşe 25—40,Fasulya *atı 25—30,latates 15—30,Sioer dolmalık 5C—60,Patlıcan 70,'Samya 80 100,Kiraz 40,Ka/t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Vali yeni Rektörleri tebrik etti Vali ve Belediye rteıs Gökay,ibtanbul Üniversitesi 'eiîlörlüğ'ü ne seçilen Prof.Fahir Yeniçağ",Teknik Üniversite reKtörü Praf,Ahmet Özel,Ankara Oûîversitesı rektörü Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Bo!miktarda zeytin ihraç ediliyor Son günlerde şehrimizden yabancı memleketlere geniş mikyasta zeytin oç edilmiştir.Sa tıslar takas yolu ile yapılmaktadır.Piyasa istikrarlıdır.Halen Gemlik malısını in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Pencereden dîlşsn bir çocuk öliü Aksarayda Namık Ivema!caddesinde 5 numarada jturan Tun cay admda 5 yanlanr.ön bir çocuk,binanın bahgeo.ndeki dut ö&aemdan.tramvay caddesine düşerek ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Muhabbet tellâüığı yaparken yakalandı Hüseyin Yurdakul adında biri,Tarlabaşında AltnVbaJtkal sokağında taksi içinde muhabbet tellallığı yaparken suçüstü yakalanmıştır.Ayrıcaf Melâhat Özbami adın da bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1953
  • Maden fakültesi bu yıl faaliyete geçecek Fakültelere ilâveten eni kurulan Maden Fakültemin tu bu sene faaliyete geçmesi için gereken hazırlıklar ilerlemektedir.Bu maksatla yeni fakültede ders vermek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.06.1953
  • üç Büyüklerin sulh konferansı tehir edildi [Baş tarafı birincide] «Kendisine Bermuda seyahatinden vazgeçmesi ve hiç olmazsa bir ay müddetle çalışmalarını hafifletmesi tavsiyesinde bulunduk».Başvekil h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • C.Bayar şehrimize geldi [Baş tarafı birincide] livride bir müddet durarak halk Her teşebbüsün bidayetinde olduğu gibi birçok müşküllerle karşılaşılmıştır.Müteşebbisler 'için medenî cesaretleri ve azim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Millet Partisi büyük kongresi [Baş tarafı birincide] Millet Partisinin günden güne gelişmekte olduğunu,buna ragmen,gayelerinin İktidara geçmek olmadığını söylemiştir.Hatip daha sonra,partinin bünye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Bir Nazi şefi hapse mahkûm oldu Kolonya 27 AP)Bir Alman mahkemesince JVazi rejiminin gizli polisi Gastapomm eski Kolonya,bölgesi şefi Franz Sprinzi bugün üç yıl hapse çarp tırılmıştır.Gestapo şefi har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • İsveçte zabıta vakaları artıyor [Baş tarafı birincide] ^u istatistiğe göre İsveçte her 3 dakikada bir suç veya 24 saatte 500 zabıta vakası vuku bulmaktadır.Nevliere göre işlenen suçlar şu şekilde tasn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Lorentzon [Baş tarafı birincide] fcahis konusu ettikleri muhtelif hâdiseler de yazılmıştır.Henüz resmen teyit edilmeyen haberlere göre,İsveç hükümeti,duruşma sırasında kaptan fcorentzon'a yardım için,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Japonyada nümayişler [Baş tarafı birincide] bulunan bazı kimseler,iki Amerikalı subayı hafifçe yaralamışlardır.Bunlar Yarbay Link ile Yarbay Murray'dır.Bu subaylar Tokyo'nun 120 kilometre kuzey batısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Kral Faruk ifade verdi [Baş tarafı birincide!Hâdise şöyle cereyan etmiştir:Vak'a gecesi oteline dönmekte olan Faruk,otelin önünde siyafc bir otomobilin durduğunu ve arabanın arkasından birinin baygın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Sovyetlerin hova gücü Washington,27 A.A)Amerika Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Van denberg'in mart haziran devresinde mümessiller meclisi bütçe tâli komisyonunun gizli celsesinde verdiği izaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • İngilterede şiddetli fırtınalar Londra,27 AP)Son g\nleıde çok sıcak griden havalar dün birdenbire bozmuş ve îngilterenin birçok şehirlerinde şiddetli fırtınalar çıkmış,yıldırımlar düşmüş ve hattâ bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Türk Hava Kurumunun kongresi sona erdi Ankara,27 A.A.Dört günden beri Dil ve Tarih-Coğ rafya Fakültesi konferans salon nunda çalışmalarına devam eden Türk Hava Kurumu 13 üncü ku rultayı bugün sona erm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Iran Orta Doğu Paktına girmiyor Bağdat,27 ANKA)Irak Başvekil Yardımcısı,Mısır dâvası,Irak İngiliz anlaşmasının yenilenmesi ve Orta Doğu savunma paktı hususlarında kendisine tevcih edilen sualleri ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Fas Sultanının durumu Kahire,27 ANKA)Kuzey Afrikayı Kavuşturma Teşkilâtına,Fas'ın muhtelif mıntıkalarından gelen haberlerden an laşıldığına göre;Faştaki Fransız Yüksek Komiseri General Guillaume,Fas S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Demir perdeye mal kaçıran şebeke Kopenhag.27 A.A.Bugün açıklandığına göre» Danimarka gümrük ve polis memurları,bura serbest liman'r dan demirperde memleketlerine 12-3 ton halis nikel kaçırmak üzere gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Bir kedi idam edildi flSaş tarafı birincide!Edirnekapı-da Sultan mahallesinde Çekme Sokanında ou-ıran ve bahçıvanlık yapan Rıfat adında biri,mahalle şeeaklıranfB Ceylan)ismini verdikleri tekir renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Fransız israil ticareti Paris.27 A.A.Pazartesi günü başlıyacak olan İsrail Fransa ticaret görüşmeleri iki memleket arasındaki 'ticaret münasebetlerini genişletecektir.1952 yılında Fransa İsraile 6 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Birleşmiş Milletlerin yıldönümü [Baş tarafı birincidel zalandıracak hiçbir müeyyideyi ihtiva etmemektedir.«Birleşmiş Milletler zihniyeti,tek bir fikri müdafaa etmektedir.O da,askerî kuvvetleri nancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Esnafın insafı bu mu?Başmakaleden devanı)maya alıştıkları için makul kazanca yanaşmak istemiyebilirlcr Onlara anlatılması icabede-n bazı hakikatler vardır.İstanbullular esnafa yüzde yüz.yüzde elli gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Alkolikler gürültüden korkuyor Atlantic City Nev Jersey.27 A.A.Tedavi edilen alkoliklerden yüzde seksenbeşi gürültülü musikî,köpek havlaması ve motor gürültüsünden ürkmektedir.Massachusetts Hastahanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • seçimlerin yapılması isteniyor Müttefik Yüksek Komiserleri Rusyaya müracaat ederek serbest seçimlere müsaade edilmesini istedi BerSn,27 AA.Batili 1 müttefik yüksek komiserler,bugün Sovyet Rusyaya müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Mau-Malılara karşı askeri harekât Nairobi,27 AP)Karışıklıklar ve tedhiş hareketlerine sahne olan Kenya'da bugün İngiliz ve müstemleke kuvvetleriyle Kikuyu kabilesine mensup yerli muhafızlar ve İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Truman,Sovyetleri anlaşmaya davet etti Sabık Başkan "Eğer Ruslar hakikaten sulh istiyorlarsa bunu ispat etmelidirler,dedi Philadelphia,27 A.A)Eski başkan Truman,beyaz saray d"an ayrıldığından beri dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Güney Kore mütarekeye muhalefetten vazgeçiyor [Baş tarafı birincide] ı ROBERTSONTlC TEMASLARI Diğer taraftan Birleşik Amerikanın Başkanlık fevkalâde temsilcisi Walter Robertson bugün Başkan Rhee ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Nabo!ant acentasının açtığı dâva [Baş tarafı birincide] Konsolosu Weyman tercüman lık yapmıştır.Nabolandın çarkÇibaşisı Nilson,müsademe 1e uyanarak ma kine dairesine koştuğunu,hadise gecesi ncft etçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Einstein itham ediliyor {Baş tarafı birincide] ittiham ederek ezcümle şöyle demiştir:«Albert Einstein,bu suretle fena Amerikalılık.fena intellektüellik ve hukuka karşı aykırV lık numunesi vermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Amerikanın bir şehrinde çocuk,felci salgın ha\iîtö9 Montgomery Alabama)27 A.A.ı BırleşiK Amerikada mevcut bütün u^-bülin uçaklar la Montgomery şenrme nakle dilmektedir.Bu yenirde doktorlar 30.000 cocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Amerikanın savunma tedbirleri Vaşington,27 A.A.Temsilciler Meclisi bugünkü toplantısında.Reisicumhur Eisenhower'in savunma mevzuunda alacağı yeni tedbirleri hararetle tasvip etmiştir.Bu arada bazı meb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.06.1953
  • Hollywood'da bir evlenme Hollyvood:27 A-A_Errol eski karısı Nora Eddington yakında Dick Haymes ile evleneceğini bildirmiş,ve bu husustaki muamelenin te kemmül ettiğini söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından DösîIz Astsubay sınıf oku Suna öğrenci alınacaktır 1 Deniz astsubay sini';okuluna alınacak öğrenciler iÇiö aranacak nitelikler:a)Türk vatandaşı olmak» b)Orta okul vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • İLLER BANKASINDAN İçme su tesisleri yaptırılacak 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat mi« tarlan gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacak tır.Kasaba adı BoruJarm ve diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • GENE TIERNEY HAKKINDAKİ DEDİKODULAR Beyaz perdenin en güzel yıldızlarından Gene Tierney'în Rita Hayworth un sabık kocası Ali Han'la sık sık beraber görülmesi» sinema âleminde dedikodulara sebep olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • »35 J Kısa sinema haberleri Kerime Nadirin «Hıçkırık» adlı romanı yakında Er man Kardeşler tarafından filme alınmaya başlanacaktır.Bu eserde başrolleri oynıyacak artistler henüz seçilmemekle beraber,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • Hollywood'dan haberler Meşhur yıldızların bilinmeyen tarafları Lana Turner ve Joan Crawford stüdyoya makyajsız gelirler Tony Curtis isimleri hiç aklında tutamaz Ann Blyth modern sanat düşmanıdır.Eliza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havaları 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar.Okuyan:Safiye Ayla 14.30 Ne.arzu ederseniz «IP 15.00 Türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • SON HAPTA KOMEDİ TİYATROSUNDA Her akşam 21.30 da Bütfin.eski usul ve adetleriyle ORTA OYUNU BU HAFTA:30 Hazirana kadar Tabirle Zühre Gişe her gün 10 da çılır Tel:40409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • Kambiyo Kapanış terling "»olar r.Frangı svjçre Fr.Belçika Frkveç Kr.'lorin 'Âvet Jrahmi ICsköudes e esiıaın Açılış Kapanış 784 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9 73.90 784.280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • izmir m Daimî Komisyonundan Memleket hastahanesine çeşitli ilâç ve koyun eti alınacak Cinsi Miktarı Muhammen:Muhammen.Geçici:eksiltme günü Kalem—kilo Bedeli Tutarı Teminat Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr.Çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verile t Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cms ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizala* rında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Kartal Maltepe As Sa.Al Ko.da satm al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • Balıkesir Valiliğinden Aşağıda isimleri,keşif bedelleri,geçici teminatları yazılı köylerde yeni yaptırılacak okul binalarının inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkartılmıştır.2 îhale 7 temmuz 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Kıyı Emniyet İşletmesinden:Keşif bedeli 6715.05)liradan ibaret Marmara Ereglisfo* de yapılacak beton arrae fener kulesi inşaatı açık eksiltme y° Jile ihale edilecektir.Muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.06.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 «0 Üç aykk 00 Bir atfWc 30 Eonebi memleketteve iki mislidir.Ha* şartları 2 ve 9 ttncü aayia sant.4 T.L.7 Ye 8 M saf*» «mi %M T.L.Il&vJardan to—Hiyet ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8