Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telffraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4-SAÎlt 1122 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • C.H.P.Kurultayı dün s inönü'nün nutku ile açıldı İnönü,partilerarası münasebetlerin memleket menfaati bakımından büyük inkişaf kaydettiğini,bildirdi "Dünyanın bugünkü buhranı içinde Türkiyenin iç idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Rus notasının akisleri Amerikan matbuatı» Sovyetlerin Türkiye'ye giriştiği sulh taaruzunu şüphe ile karşılıyor Washington,22 AP)Ame rikan baş yazaıları Sovyetlerin Türk boğazlarının müşterek kontrolün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Doğu Al manyadaki ayaklanma genişliyor Adenauer Amerika,İngiKere ve Fransaya müracaat etti.Soyyetler muazzam tevkif listeleri hazırladılar I Bpm\22 A.A.Batı Al Fransa hükümetlerine müracaat manya Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Londra canavarı Dün başlıyan duruşmada Christie'ııin avukatı müvekkilinin cezaî ehliyeti haiz olma* dığını iddia etti Londra,22 AJl)Karın" deşen Jack'dan beri Londranın en müthiş canavarı addedilen Jo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Atom casuslarının cenaze töreni ı ı M i ı iı 11 mm mmm Rosenberg'lerin idam gönü Shıg-Sing n&pishanesinde karalan barikat ve toöbir alan Amerikan polisleri.New-York,22 A.A.E-sam Long Island'daki Welll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • inönünün nutku Ankara,22 Milliyet)C.H.P.Kurultayının çalışmalara başlaması münasebetiyle C.H.P.Geftel Başkanı ismet İnönü iç ve¦ dış politika meseleleri üzerinde,partisinin görüşünü izah etmiştir,tsme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • «Shusan» isimli bir İngiliz yolca gemisiyle 100 turist dün sabah şehrimize gelmiştir.Turistler bütün gün tarihî yerleri ziyaret etmişlerdir.Hatırlarda olduğu veçhile «Shusan»,Londra'da Tilbury'den 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Güzellik kraliçesi yol hazırlığına başladı Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Ayten Akyol'un 18 temmuzda California'da yapılacak Dünya Güzellik Müsabakasına katılmak ü/ere 3 temmuzda Amerikaya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Stevenson* Yeşilköy hava alanında Stevenson dün gitti Ziyaretinden son derece memnun olduğunu belirten Stevenson.Türkiyeden sitayişle bahsetti Şehrimizde bulunan Birleşik Amerikanın 1952 seçimleri Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Timarhanede işlenen cinayet Bir deli başka bir deliyi döve döve öldürdü Bakırköy Akıl Hastahanesinde yeni bi rcinayet daha işlenmiş,akıl hastası bir kadın,diğer bir akıl hastası kadını döverek öldürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Sovyetlerin sulh taarruzu Bir İngiliz gazetesi Malenkov'un sulh konferansının istanbul'da toplanmasını istediğini bildiriyor Londra,22 Nafen)Sovyet lerin,«Barış taarruzu* nu şiddetlendirmekte olduğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Carney'in ayrılış nutku Amiral,Napolide yapılan merasimde Türk ordusun-dan sitayişle bahsetti Napoli,22 AP)Tür*,Yunan ve ttalyan milletlerini bir araya getirecek Güney Avrupada kuvvetli bir •ordunun k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Başvekil dün mühim bir m Halk Partisi kurultayını muhabbetle selâmlıyan Başvekil:Demokratik nizamın büyük bir olgunluk seviyesinde teessüs ettiğini,bildirdi Çanakkale» 22 A.A.Başvekil Adnan Menderes»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Bir Amerikan askeri yakaladığı firari Kuzey Koreli bir esiri kampa götürüyor Amerika Kore harbine son verilmesini istiyor Güney Kore Cumhurreisi ile General Clark arasındaki görüşmeler müsbet neticele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Zina ve katil suçları Meclîs,dün Türk Ceza Karnınım un tadil edilen bazı maddelerini kabul etti Ankara,22 Milliyet)Mecll* sin bugünkü toplantısında Türk Ceza Kanunu tâdillerinin müzakeresine devam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Sahte arsa satışı Tapu snip müdürlüğü hâdise ile ilgili memurlar hakkında tahkikata başladı İsviçre tebaalı Gerlincie Zehlinder adında bir kadının Kadıköyde bulunan 25000 metrekare lik arsasını sahte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Melek ve ipek sinemaları Belediyenin açtığı tahliye dâvası dün karara bağlandı istanbul Belediyesi tarafından,Şehir Tiyatrolarının ihtiyacı sebebiyle îpek ve Melek sinemaları aleyhine açılan tah liye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1953
  • Tfto&&ufawı\ı Boğun şehrimizde havanın sa-bakleyin bulutlu,öğleye doğru yağmurlu olacağı sühunet do »ecesinde bir değişiklik olmıya-cağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.06.1953
  • TAKVİMDEN^ YAPRAK Çiftçi nasıl korunur ULUNAY Geçenlerde gazetelerde,sut i neşelerinin ıslahı için İstanbul ve civarındaki gayri fenni inek ahırlarının yıktırılarak Belediye taralından yeniden yaptırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • KİSA HABERLER Ramide tifo ile yapılan sıhhî mücadele devam etmektedir.Dön de yeniden 300 k-şiye tifo aşısı yapılmıştır.Gülhane Parkında devam et mekte olan Bahar ve Çiçek Bay Tamı bazı ilâveler yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • POLİSTE Sirkecide Bursa Otelinde ya tan Ali Turan adında biri,tramvayda 220 lirasını yankesicilere çarptırmıştırit Yılmaz Tungaç adında biri,Mustafa Yılmaz adında bir işçiyi,Burgaz vapur iskelesinde,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Bir haftada Uç milyon li'-a'-k ihracat yaptık 11 haziranla 18 haziran tarihleri arasında Umanımızdan ihraç edilecek mallar için 105 menşe şahadetnamesi verilmiştir.Muhtelif memleketlere İhraç edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Şeh.r hatları yaz tarifesi yeniden tetkik ediliyor tŞehir hatları vapur seferlerinin yaz tarifesinde görülen ak saklıkları gidermek maksadile alâkalılar tarafından yapılan ça lamalara devam edilmekled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Hie.23 Hczîran 1953 Rn.11 10 Hazir 1372 Salı 1369 VAKİT VASATİ EZANt Güneş 4.29 8.44 Öğle 12.16 4.31 tkindi 16.17 8.32 Akşam 19.45 12.00 Yatsı 21.49 2.04-1 İmsak 2.08 6.23J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Kare ve Hindiçinide cere/m eden kanlı hâdiselerle soğuk harbi bir nevi ılıklaştumış olan Sovyetler Birliği,korku,şüphe(ümit ve temenni dolu türlü yorumlara yol açan,son sulh taarruzu ile,çok sınanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • * $wı 1B1IÂB* ««1RMATAYA "Bana mutlaka Yezid'in kesilmiş başını getireceksiniz* 72 Halifenin emri derhal yerine getirilmişti.Bir ath hemen c saatte dolu dizgin Şam sokaklarından geçerek kapılardan çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Yo cfj buiuran yar n» ki'o'uk eroin paHet* Emniyet ikinci şube altıncı kısım memurları,evvelki ge~ ce sabaha karşı.Galatada Kemeraltı caddesinde,içinde 500 gram eroin bulunan bir paket bulmuştur.Paket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Yeni bir hava hsttı Ulaştırma Vekâletince,A»:kara tzmir Atina şehirle arasında uçak seferleri ya.P.ması lüzumunun tetkik ettırTr.mesl Devlet Havayolları u" mum Müdürlüğüne büdiril*11 3 tir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • TÖREN if Ağaçlıdaki Kimsesiz cuklar Yurdunun açılış töreni bugün saat 12 de yapılacaktır.KAMP if Millî Eğitim Müdürlüğü gelecek aydan itibaren Pendikte,Kaynarca mevkiinde ortaoku ve lise öğrencilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Şhrimzdekj Fransız suhayüanmn dünkü ziyareîlerâ Üç gündenberi şehrimizde bulunan Fransız Millî Savunma Akademisine mensup 73 kişilik subay ve sivillerden müteşekkil bir kafile,Fransız Milli Savunma En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Denizcilik Bankası hac seferlerine hazırlanıyor Denizcilik Bankası hac seferleri için hazırlıklarına devam etmektedir-Halen Derincede yükünü bo şaltmakta olan Bakır şilebi yarın limanımıza gelecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Tedavüldeki para miktarı Borsa dışı altın fıatı geçen haftaki rayice nisbeten bir miktar daha artmış bulunuyor Merkez Bankası tedavüldeki paramızın miktarına dair biv bülten yayınlamıştır.B,una göre t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • mrnm HALKIN SESİ Yol mu,şantiye mi?Geçerken gözümüze çarptı,şehrin sahipsizliğine jv.ııi bir delil daha sayılabilir diye ilgilileri ikaza doğru bulduk:Lâlelide Genç Türk caddesinde Mahfel sokağı fsiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Yaz mesaisi yakında tatbika haşlanacak Yeni programa göre şehrimîzdeki devlet daireleri çalışmaya saat sakizda başlayıp on dörtte son verecekler Son günlerde havalar sehvimiz de bunaltıcı bir hal almı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Frenleri pathyan otobüs hurdahaş oldu Mehmet Tanju adında bir şoförün idare ettiği Edirne 104 plâkalı otobüs dün saat 12.30 da Adlî Tıb binası yanındaki elektrik direğine çarparak hasara uğramıştır Ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Çuval ve karaviçs buhranı baş gös.erdi Bir müddetten beri devam eden çuval ve kanaviçe buhranı ehemmiyetli bir safhaya girmiştir.Avrupa firmalarının kredili çuval ve kanaviçe satışlarından vazgeçmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Av tüfeği iı3 int Imr eden sinir haftası Kartala bağlı Yakacık köyünde oturan Arif Atıcı adında biri.c^/n av tüfeğiyle intjihar etmiştir.Bir tüberküloz hastası olan Arifin,bir sinir buhranı sonunda in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Otobüs şoför ve bilstcilerine yazlık elbiseleri verilmedi Belediye otobüslerinde çalışmakta olan şoför ve biletçilere henüz yazlık elbiseleri verilmemiştir.Sıcakların bu derece şiddetlenmiş olmasına r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Sultanahmet cezaevi memurlarının duruşması başBadı Zimmetlerine 2500 liradan faz la para geçirdikleri iddiasile Adliyeye verilen Sultan ihmet Cezaevi kantin memuru Şevketle,muhasip Nevzat,dün inci Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Profösörürcü öldüren talebenin muhakemesine yeniden bakıldı Teknik Üniversite profesörlerinden Feyyaz Gürsanı öldüren Mehmed Taşkeser hakkınca açılan ve bundan bir müddet önco hitam bulan dâvaya,dün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • D.Parti müfettişliği 1954 yılında başlıyacak olan D.P.nin seçim kampanyasını parti müfettişi olarak Mükerrem Sarol idare edecek Demokrat Parti genel kurulu,halen Anadolunun 3 muntelif bölgesinde mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Şehrüniîrd^kâ bazı reahiya müdürleri Anado-Euya tayin ediliyor Şehrimizde vazife görmekte olan Nahiye Müdürleri aras:nda da yeniden bazı değişiklikler yapılacağı bildirilmektedir.Vilâ yet,senelerden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.06.1953
  • Fındık piyasasında hiçbir d^ğîşikHk vok Amerikanın fındık ithalini tahdit edeceği bildirilmektedir.Durum piyasamızda da bazı endişelere yol açmışsa da.alâkalılar bu kararın bize hiç bir şekilde tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.06.1953
  • Kasımpaşa hattında terleybGs işletilecek Daimî Komisyon Kasımpaşa Dolapdere yolunun ikinci kısım insaatjim 400 bin liraya müteahhidine ihale etmiştir.Bilindiği gibi inşaatı ikmal edildikten sonra bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Bir Türk ticaret heyeti İran'a gidiyor Tahran,22 ANKA)Er Milletvekili,bir Bankacı ve bir tacirden müteşekkil bir Türk hey'eti yakında Tahran'a gelecektir.Dana evvel tstanburiu bir Şirket Müdürü de İra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Bolivyada tevkifler devam ediyor Lapaz» 22 A.A.Bolivya polis genel müdürü Ramon Gutierrez,verdiği beyanatta» «rejime muhalif olanların» ziraî İslâhat ve ithalâtın hedeflerine mukavemet için suikast te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Atomun iklime tesiri Atom infilâklarının iklime tesir ettiği hususundaki iddiaların fazla mübalâğalı olduğu bildiriliyor Vaşington,22 A.A.Birleşik Amerika ifaeteoroloji Bürosu,atom infilâklarının ikii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Kahire görüşmelerin ehemmiyet veriliyor Pakistan ve Hindistan veyş-ihtilâfının halli içi Kahire,22 AP)Pakistan Başvekili Muhammed Ali bugün yanında Dışişleri Vekili Zafirul-Jah Han bulunduğu halde Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • El üstünde yürü yü ş Bir kaza neticesinde ayaklarını kaybeden Amerikalı bir cambaz 200 kilometreyi elleri üstünde katedecek Dijon,22 A.A.Bir kaza üzerine'mesleğini terketmiş olan eski cambazlardan Eti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Bir g 6 m i infilâk etti Amsterdam limanında demirli bulunan İngiliz gemisinde vukubulan infilâk sonunda 9 kişi ağır surette yaralandı Amsterdam,22 A.A.«Swift» adında ve Amsterdam limanında demirli bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Wew-Yorkta yn'dırımdan 5 kişi ö dU,7 kişi yaratatdı New-York,22 A.A.Bun yıldırım isabetinden 3 kişi ölmüş.7 kişi yaralanmıştır Yıldırımlardan ikisi kalabalık bir yüzme kavuzuna düşmüş,bir kadının ölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • KendSni 21 yaşfistda zanneden 78 'yaşındaki ka:ın Hull ingiltere,22 ANKA)Percy Ross isimli bir kadın,otomobilini hızlı sürdüğü için polis tarafından yakalanmıştır.Karakolda ifadesi alınırken yaşı soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Motosiklet bisiklet çarpışmasında Isç kişi yaraBartdı Cemil Denizli admda bir gencin idare ettiği 448 plâkal" motorsikletle,Bamdi Güzel adında 11 yaşlarında bir çocuğum idaresindeki bisiklet,dün Beyko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Silv&na Mangano,Kirk Dougfles'ta film çeviriyor Roma,22 ANKA)Silvana Mangano» JHolywood'un tanınmış yıldızlarından Kirk Douglas'la birlikte renkli bir film çevirmeye başlamıştır.«Ulysses» isimli bu fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Artist Peter Lorre karısından ayrıldı Las Vegas.22 AA.Üç seneden beri beraber yaşamadıkları için Avusturyalı aktris İngecorg Karel Lorre,dün kocası film artisti Peter Lorre'dan boşanmıştır.Karı-koca 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • 2.Cihan Harbinin meşhur ettiği şarkı:Lili Marlen İlk dsîa bir birahanede,asi sn Yahudi olan bir İsveçli kadın tarafından söySenen bu romantik şarkı kısa bir zamanda Hamburg doklarındaki işçileri sardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Bîr köre,ölen bir kadının göz'efi takıldı Mexico City Amerika)22 ANKA)Bir müddettenoerı şehir hastahanesin.de tedavi edilen bayan Jane Perry ölürAün den iki saat evvel doktorları çağırarak gözlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Mau flau'ların cinayetleri davam ediyor Nairobi,22 A.A.Mruı Mau tethişçilerinin Feci B&ll bölgesinde Kikuyularla meskûn tahkim edilmiş üç köye yıkıkları taarruzlarda beş erketf iki kadın ve ii çocu öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Yalnız elektrik cereyanının sebep zarar Londra,22 Nafen)p aventry yakınlarında Staverton köyünde,yanlış verilen elektrik cereyanı yüzünden bütün evlerdeki radyoların lambaları yanmış ve elektrik ampul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Tunuslu siyaset adamları serbest bırakıldı Tunus,22 TH.A.Tunusdaki kanh nümayişler esnasında,tevkif edilerek,kamp lara sürülen yüzlerce Tunu:siyaset adamlarından 65 i Fransız makamları tarafından serb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • FSKRÂ Tank BUâ^A İkssi de Milliyet'de,ikisi de ayn/g«öe 39 H-Koiranda çıktı.Biri köpeklere dair,öteki İramn dini öderi Kâşani'ye ve x taraftarlarına ioit.Birinci haber «Madalyalı köpekler» başlığın/ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • ıyy^^/ÜEsa EıarZcl haberler İNGİLTERE Umumiyetle iyi haber alan kaynaklardan bildirildiğine göre ingiltere hükümeti,demir çelik sanayiinin devletleştirilme sine son verilmesi için 1 temmuz gününü seçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Bir otomobil kazasında 8 kişi öldü Gand,22 A-A.Dün burada sahil yolunda vukua gelen bir otomobil kazası 8 kişinin Ölümiyile ıneticelenmijştftr.Bir genç kadınla yedi çocuğunun bulunduğu ve kadının koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Ed3r,sn sıhhî durumu ivsSeşPyor Boston,22 AP)Lahey kliniğinden dün gece bildirildiğine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Mr.Anthony Eden'in sıhhî durumu iyileşmektedir ve Mr,Eden günde iki defa hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Sabık Başkan Truman Washingtona dön^U Washington,22 A.A.Eski Reisicumhur Truman ile eşi dün Washington'a gelmişler ve Mayflower oteline inerek kızları Margaret'e mülâki olmuşlardır-Bu.karı-koca Truman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • İbret Aynası Tornistan Eski bir Fransız canbazı elleri üzerinde 200 kilometre gitmek üzere Dijondan yola çıkmış.Şimdi bu haber bütün dünya gazetelerinde yer alacak ve canbazdaa hayretle bahsedilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • İçeriden gelen bir Kaç bo guk konuşmadan sonra kapı yavaşça aralandı,Erol öndea Muradı iterek içeri girdi.Vakit henüz geç olmadığı halde içerde lâmba yanıyordu.Mev aim kıştı.Holün ortasında,yanan büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.06.1953
  • Siyası icmal Kore'de son durum Cenubî Kore hükümetinin,memleketlerine dönmek istemeyen esirlerden bir kısmını serbest bırakması üzerine Bir leşnıiş Milletler Başkumandan bğı S!e komünistlerin bu emri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.06.1953
  • 1 Cumhuriyet Halk Partisinin 10.Kurultayı dün Ankarada Büyük Sinemada toplantılarına başlamıştır.Kurultay C.H.P.Genel Başkanı îsmet tnönünün bir nutkiyle açılmıştır.21953 Türkiye güzellik kraliçesi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 23.06.1953
  • Silâhtar Paşa para yerine canım vermek zorunda kaldı 50.000 kuruştan fazla servetim yoktur demişti.Halbuki öldürülünce 1000 kesellk malı ve parası bulundu Silâhtar Mehmet paşa Dördüncü Muradın en gözd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 23.06.1953
  • Texas güzellik kraliçesi kovboy olmıya karar verdi Texas güzellik kraliçesi Sherree Bessire kovboy olmaya karar vermiştir.Bu suretle genç ve sarssın dilber Amerikanın en popüler kadınlarından biri olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.06.1953
  • Ankara muhteliti bu sabah geliyor M.Hayri.Porlar:Orhanf Fikri,İsmail,Y.Imaz,Kâzım,Abdullah.Takım mevcutların en iyilerinden seçilmiştir.Ayrıca silâhlı kuvvetler şampiyonası dolayısiyle İzmirJe bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.06.1953
  • Macarlar Fransızlarla mlîii maç istiyorlar Paris,22 T.P.Uzun zamandan beri matbuatı işgal eden Fransa Macaristan Milli takım futbol maçı tahakkuk emek üzeredir.1953—1954 fut-w] yıli nj Macarlar,Fransa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.06.1953
  • Gazeteciler Cemiyetinin ır^—ı!nV ıı üııımno^rmııı im—¦¦¦ii^iimw rı^»iM^iWiirı iiiibijmm ettiği turnuaya katılmak üzere ¦n »nı n—1 İl U—M muhtelit tak Yunan futbolcuları stadında antren Nikolau İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.06.1953
  • Fransadan dönen futbolcu Lef ter ile onuşma L Küçükandonyadis,İstanbul-Ankara,Atina karmalarının yapacağı maçlarda İstanbul takımında yer alıyor Bütün dünyayı doloşsam Adanın bir eşini muhakkak bulama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.06.1953
  • Kısa Spor Haberleri KÜME SONUNCULARI BU YIL ALT KÜMEYE DÜŞMÜYORLAR Futbol Federasyonunun İstan bul amatör küme kulüpleri arasında yaptığı yeni tanzime göre bu yıl 1,2,3*ve 4 kümeden,hiç bir kıiiüp alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.06.1953
  • Carl Bobo)Olson.San Francisco da 15 rauadluk maçta Peddy Voting u mağlûp ederken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • RÖPORTAJ m m unıvers hazır bulunduğu gençlerin Hazırunu yalnız yüksek tahsil gençliğinin teşkil ettiği bu merasimde,kızların yüzünde okunan sürür,erkeklerdeki heves,bir arzu şeklinde beliriyordu.Evlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • Çok pahalıya mal olan bîr film Londra,22 Nafen)«Filin yürüyüşü» adlı filmParamount'a çok pahalıya malolm ustur.Bu filmde başrolü alan kadın artist Vivien Leigh in birden hastalanması masrafın daha da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • Karadeniz fco's^sinde Yunus ba ığı avcılığı yaz aj.men ediliyor Ankara,22 A.A.Öğrendiğimize göre,Ticaret ve Ekonomi Vekâleti,yunus balığı avcılığının haziran,temmuz ve ağustos aylarında men edilmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • Danizli'ds bir kaçakçı şebekesi ele geçirildi Denizli,22 T.H.A.Burada uzun müddetten beri sigara kâğıdı,çakmak taşı ve mümasili kaçak eşyayı piyasaya süren bir şebeke ele geçirilmiştir.Yapılan araştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • General R'dgway 17 temmuzda vazifasinden ayrılıyor Paris,22 A.A.Avrupa Müttefik Orduları Başkumandanı General Mathew Ridgway 17 temmuzda vazifesini General Alfred Gruenther'e terk edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Her akşam 21.30 da B:M'n eski usul ve adetleriyle ORTA OYUNU Bu hafta:23 hazirana kadar CİNLİ YAZICI Gişe her gün 10 da açjhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • Sevgilisi var mı idi?Burada tanıştığı genç kız lar da delikanlılar da onu çok seviyorlardı.Christine bu son suale de hid detlenmedi.Fakat evintle misafir kalan bir genç kızdan şüphelenilmesine üzülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^GİNAYETtEfö^ flakieden;AZİZ OZBAY Nikahladığı kadınları banyoda boğan Londra canavarı Smit 1 Banyo odalarında,yahut doğrudan doğruya banyoda yıkanırken cinayete kurban gidenler az e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • axaanummtm Bazırhran Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan saga:1 Öğrenme yolu;Saç düzeltir.2 Arzu eski terim ço ğul)Ab;Büyük taş.3 Karanlık;Bir sahne oyunu;Bey.4 Ayı yuvası;Ne çok katı,ne de cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz klinikleri binalarında kapalı zarf usulü ile onarım yaptırılacaktır.2 Bu işin tahmini keşif bedeli 35105 lira 35 kuruş olup geçici güven ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1953
  • İnşallah bundan sonra harp meydanlarında daha büyük hizmetlerini göreceğiz 88 Ağa,sen de bilirsin ki,top lantılarda çoğunluk hak kazana:dedi.O itibarla kendini üzmeğe lüzum yok;çünkü netice yine dediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Doğu Almanyadaki ayaklanma genişliyor riîiHŞ tarafı birincide] delini kanı ile ödemiştir.Avruipanın bu bölgesinde hayat şart iarrmn kifayetsizliğine daha açık bir delil bulunamaz.Almanyanın birliği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • C.H.P.kurultayı dün sabah açıldı [Baş tarafı birincide] s mevzulara temas edilmekte idi.1951 senesi aralık ayında toplanmış olan büyük kurultaydan itibaren ge*el ^Sare kurulunun faaliyetleri tadat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Timarhanede işlenen cinayet [Baş tarafı birincide] servisinde yatan Döndü adında 28 yaşlarında bir kadm evvelki gün,ayni servisten Zeynep adında 50 yaşlarında bir kadınla kavgaya tutuşmuştur.Kavga esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Rus notasının akisleri [Baş tarafı birincklel ta Nev York Times gazetesi $5y le demektedir:«Moskovanın tatlı dil kullanması,tarihin ikaz ve intanın unutturamaz» Washingtonda çıkan Evening Star da,Rusl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Kore harbi [Baş tarafı birincide] Sandıkçı,Motor Astsubay Üst çavuş Ali Selçuk,P.Astsubay Çavuş Ahmet Yermez,Bayram Gür,Mustafa Pehlivanlı,Huzufa Yılmaz,Kemal Çankaya,Fevzi Aktaş,Ahmet Mersin,Enver Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Sahte arsa satışı [Baş tarafı birincide)Diğer taraftan Gerlinda'nm şehrimizdeki avukatı Beraat Ün l*1ir,devlet aleyhine 400 bin liralık bir tazminat dâvası açmış,tır.Bu dâvanın duruşmasına dün saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Atom casuslarının cenaze töreni [Baş tarafı birincide] kişiye yakın bir kalabalık iştirak etmiştir.Rosenb erglerin çocuklariyle Ethel Rosenberg'in ailesi merasimde bulunmamıştır.Kocası Rosenberg*ler h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • İnönünün nutku [Baş tarafı birincide] mızın gelişmesine bağladığımız ümitlerin tahakkuk etmemiş ol duğu neticesini çıkarmak nazarî olarak mümkündür.ALTI AYIN MUHASEBESİ Ancak,gerçek durum şudur ki,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Stevenson dün gitti [Baş tarafı birincide!Stevenson hareketinden evvel yaptığı bir bas-n toplantısında şunları söylemiştir:«Türkiyeye yaptığım ziyaretten çok memnun,seyahatimin çok cazip bir şekil alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Melek ve îp?k [Baş tarafı hirincidel nuşmalarında Tepebaşmdaki "binaların kullanılmaz hale gel diğiui.tahliyesi istenen yerlere ihtiyaç bulunduğunu izah etmişlerdir.Dâvah taraf vekillerinin müdafaalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Carney'in ayrılış nutku [Baş tarafı birincide] miral Carneyden açılan vazife fi de Amiral Fechteler alacaktır.Amiral Carney,bugün veda ¦merasiminde son hitabesini yaparken,komutanlık binasına bütün At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Başvekil Çanakkalede bir nutuk söyledi [Baş tarafı birincide] Başvekil Adnan Menderes nut kuna şöyle başlamıştır;«O günlerde-kalblerimiz sizinle beraberdi.Sizin dertlerinizle ve felâketinizle hep bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Sovyetlerin sulh taarruzu [Baş tarafı birincide!cek şekilde olmalarını sağlamaya gayret eyledikleri görülmektedir.MAL.ENKOVUN TEKL,İFI.ftIU Daily Sketch gazetesinin verdiği bir habere göre,Sovyet başb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Zina ve kaatiî [Baş tarafı birincide] hüratı ile karşılandı.Koroltan dost İngiliz Mebusların™ ziyaretleri münasebetiyle kıs=bir hitabede bulunarak misafirlere hoş geldiniz dedi.Bundan sonra Ceza Kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1953
  • Londra canayan TBaş tarafı birincide] 14 kasım 1952.de karısı Ethel Christie'yi boğmak suretiyle öldürmekten sanık olan John Christie aleyhindeki iddianamenin okunmasından sonra,maznuna suçlu olup olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.06.1953
  • İSTANEUL 12 57 Açılış ve program 13.00 Habericr 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Pî» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Perihan Kövenç,Recep Birgit 14.20 öğle konseri «Pl» Claude Debussy:«Bayramlar»,Çalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • Kambiyo fo esham Kapanış Açılı» Kapanış 784_784_280.30 0.8İ 280.30 0.80 64.03 64.03 o.eo 5.60 isveç Kr.t.S4.12.50 54.1250 Florin 73.68.40 0.44.80 93.34 73.90 73.6840 0.44.80 93.34 9.73-M)YÜZDE 5 I AİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Lüzum gösteren müessese Cinsi Miktarı Muhammen tik tem.Eksiltme i»ede]i Saati Kr Lira Kr Beykoz yüksek tahsil gençliği prevantaryomu ilâç «18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • Istanbul Lvz.Amir figândan verilen askerî kıtaat Hânları M.S.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı 3 g**up sebze kapalı zarf usulü ile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • mUlhjet Abone şartları Lr.Kr*.Senelik 42 00 Jütı aylık 22 M Üç ayak 12 00 Bir aylık w Ecnebi memleketle»* iki misildir.Ilâe şartları 2 ve 3 Üncü sayfa aunt.4 TJ* 7 ve 8 kiri sayfa ant.ı.st TJL.Il&olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla aşağıda yazılı 9 kalem teçhizat eşyası 29/Har ziran/953 pazartesi saat 15 de izmit Dz.îk.Mrk.Sa.Al.Koda satın alınacaktır.Bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • Maraş Vilâyeti il Daimi Komisyonu Başkanlığından inşaat mahalli Keşif bedeli Muvakkat teminat Lira kuruş Lira kuruş Maraş Merkez İlçesi rîartlap köyü 29132 96 2185 00 Bulanık köyü 24428 44 1833 00 Afş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • ilân Köprü Yaklaşma Yolları yaptırılacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden 124096.68 lira keşif bedelli Bursa Karacabeyindeki Canbollu köprüsü yaklaşma yolları inşaatı kapalı zarf usulü il€ eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • P.T.T.Sanatoryumu Başhekimliğinden İçeren köy 1 Müteahhit mm ve ftesabma yaptırılacak sanatoryum ve prevantoryum binaları ikmâl inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 26/6/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:«55954» lira 92 kuruş keşrf bedelli Kozan ÇukuıSöprü arası menfezleri inşaatıdır.i 2 P^ksiltme 8/7/1953 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 11 de îl Daimî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • Ankara İli Daimi Komisyonundan Ayaş İlçesinde yaptırılacak Veteriner Dispanseri ve Aşım Durağı inşası işi açık eksiltmeye çıkarılmıştıra—Keşif bedeli 26.496 lira 44 kuruş olup geçici teminat 1.987 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • Kara Ordusuna Astsubay Adayı Alınacak 1 Kara ordusu astsubay ihtiyacım karşılama* üzere piyade,süvari,topçu,uçaksavar,tank,istihkâm,muhabere,ulaştırma,ordu donatım,harita levazım maliye kâtip smıf oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden îki adet exkavator teklif alma suretiyle satm alınacaktın Tekliflerin en geg 17/7/953 cuma günü saat 14.00 de kadar An* kara'da İdare Merkezinde Malzeme Dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • P.T.T.Sanatoryumu başhekimliğinden 1 Sanatoryumumuz kalorifer tesisatı ikmâl işi müteahhit nam ve hesabına kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır,2 Eksiltme 26/6/953 cuma günü saat 15 de îçere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • izel Elektrojen Grupu Satın alınacak titer Bankaseni&n 1 Samsun iline bağlı Terme kasabası için 1 adet 110-120 beygirlik dizel-elektrijen grupu satın alınacak ve mevcut santrala monte edilecektir-2 iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • Yakalama müzakeresi SUÇ:Askerî eşya çalmak.Sanıklar;1 Turan Yurttaş,Hıdır oğlu,Rami Cuma mahallesi Şeyh Abdullah sokak No-66/1.2 Hüseyin Etözlü.Ali oğlu-929 doğumlu Ödemiş Bozkurt mahallesi Hacı îmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1953
  • 117 Gmr.Mh.alayı satın alma Ko.başkanlığından Mardin Muhammen Cinsi Mtkdarı Fiatı Lira Kr.Koyun eti 35500 220 78100.00 1 Cins ve mıkdarı yukarıda yazılı 117 Gmr.Mh.Alayı Ve birliklerinin senelik ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan