Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • Boğazlar ve Tuna |El3)uslann hükümetimize ITN^ verdikleri notada Boğazlar rejimi üzerinde de durduklarını ajanslar ha-'her verdiler-Her iki dünya harbinde olduğu gibi onlardan evvelki büyük harblerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • Rosenbergler nihayet dün gece sabaha karşı idam edildi Atom casuslarının af için yaptıkları bütün teşebbüsler hiç bir netice vermedi Rosenberglerm çocukları sou olarak hapishaneyi ziyaret ediyor.Ossin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • Emekli Sandığına satılacak arsalar II Genel Meclisi dün saat 15.30 da toplanarak haziran devresi çahşmaUtrma devam etmiştir.Muta d formaliteler ikmâl edildikten sonra ruznamenin muza-1 keresine geçilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • On yaşında bir kız anne oldu Youngstown Amerika)19 A.A-ft)yaşında bir kadın,Youngstown'in «nikâhsız analar doğumevi» nde sıhhatli bir kız çocuğu dünyaya getirmiştirf Doğumevi müdiresi ananın sıhhatini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • Korede mütareke heyetleri mühim bir toplantı yapıyor Kızıl Çin radyosu Güney Korenin hareketi,mütarekeye mâni olmıyacaktır diyor Munsan,19 AP)Komünistler bugün,iki taraf heyetleri arasında cumartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • Dün yeni bir cinayet islendi Trabzonlu bir genç.karakol*,dan çıkarken arkadaşını Katil Ali Dikmen Dün Küçükpazarda bir cina yet işlenmiş,böylece 1953 Sötrt si içinde şehrimizde işlenen ot nayetlerin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle acık geçeceği ve sühunet derecesinin yükseleceği tahmin olunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • Cumhuriyetin ilânı Mısırda sevinç yarattı Rejim değişikliğinin Mısırın dış siyasetine tasir etmiyecaği anlaşılıyor Kahire,19 T.H.A.Mısır'da kraliyet rejiminin ilgası ile Cumhuriyetin kurulması ve Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • HÜRRİYETİ SEÇEN KAP LAN NASn,ÖLDÜRÜLDÜ?izmir fuarındaki kaplanın hürriyeti seçerek kaçtığmı fakat bir kaç saat içinde avcılar tarafından yaralanarak öldürülen kaplan tarafından yaralanan polis görülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • Bir Askerî uçsğgmız düştü Uçağın pilotu Teğmen İrfan Koral şehit oldu Ankara.19 Anka)Millî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan aldığımız malûmata nazaran bu sabah Merzifon hava üssünden bir Spitfire uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • i.V* Doğu ve Batı Berlinin birleştirilmesi isteniyor Müttefik makamlar son hâdiseler dolayısiyle Rus işgal komutanlığına sert bir nota verdi Berlin.19 A.A.Komünist Doğu Almanya hükümeti,Doğu Berlindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • Malatya hâdisesi tahkikatı Cevat Kıfat Atılhan ile Osman Yükselin dün ifadeleri atındı Ankara.19 Milliyet)Malatya'da Vatan gazetesi baş yazarı Ahmet Emin Yalmana yapılan suikast faillerinden Cevat Rıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • McGHEE DÜN TÜRKİYE'DEN AYRILDI Amerikanın Ankara Büyükelçiliğinden ayrılan George McGhee dün uçakla şehrimizden Amerikaya hareket etmiştir.McGhee hava aîanmda:kendisini uğurlayan Vali Gökay'a «memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • C.H.Pkurultayı İnönü pazartesi günü bir nutukla kurultayı açacak Ankara,19 Milliyet)C.Halk Partisinin 10 uncu kurultayı pazartesi günü saat 10 da Büyük sinemada toplanacaktır.Kurultay» genel başkan İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • C.Boyar Adanada Reisicumhur uğradığı her yerde memleket meseleleri hak kında alâkalılardan izahat aldı ÎMana 19 A.A)Reiricumhur Celâl Bayarı refakatinde Ankara Mebusu Mümtaz Faik Fenik,içişleri Vekâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • Mrşl.Papagos bugün şehrimize geliyor m Dost devlet adamlariyle Ankarada yapılan müzakereler tam bir fikir ve his birliğiyle neticelendi Neşredilen resmî tebliğde,iki memleket arasında,ticarî ve iktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1953
  • Adres:Nuroosraaniye Tiirbedar Sokak No:18 î S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1119 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 Fİ A Tl 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.06.1953
  • Cemiuel T R E W bar*' Ağaçlıdaki çocukları ot%** dirma yurdu 23 haziran salı gj^ nü saat 12 je törenle açılaC tır.GEZİ ır İstanbul Kız Lisesi Mez11" rı Derneği yarın saat 9 £a törJe bir Boğaz gezintis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Bir ksz rocuğu ya*a' rsk ödü Eakırköye bağlı İkitelli kö^de bii' kaza olmuş ve Şaziye y* vik adında beş yaşında J!r çocuğu yanarak ölmüştür.z Mutfakta yanmakta olaB a ocağının parlaması ile meyfl gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Bol miktarda zsytiny**1 fişliyor İstihsal bölgelerinden ğeh,y,piya sasına bol miktarda e yağı gelmektedir.Tüccarta.linde de külliyetli miktarda 'ardır.Piyasa ise durgu*1 n Bir asitli zeytinyağlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Halk vapurların yaz tarifesinden müşteki İlgililer halen tatbik edilen tarif ed 3 değişiklik yapmak için teşebbüse geçti Deniz Yattan İşletmesi tarafından hazırlanan ve 10 haziran sabahından itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Limanımıza b*r turist gemisi gf*!iyor Evvelki gün limanımıza gelen İtalyan bandıralı «Barletto» turist gemisi dûn sabah limanımızdan ayrılmıştır.Yunan bandıralı «Sklater» tu-rist gemisi ise bu sabah 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Tans ş Amerikan fîrmalarıngn bir teşebbüsü Birkaç Amerikan firması mem lekelimizde bir hava nakliyat şu keti kurmaya karar vermiş ve bu hususta gereken müsaadeyi ai mak için alâicalılara müracaat etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Sis vapur ssfsrflerinâ inkstaa uğrattı Dün sabahın erken saatlerinden itibaren limanı kesif bir sis kaplamış ve bu yüzden şehir hat ti vapur seferleri inkıtaa uğramıştır.Bu cümleden olarak Kadıköyden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Bir aiBe faciası Bir adam başka bir erkekle yakaladığı karısını Ölüm halinde yaraladı Fatihte bir aile faciası olmuş,Mustafa Saman adında biri,kıs kançlık yüzünden karısını bıçak la ağır surette yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • t«mmmm"i "Koşunuz,Halife hazretlerinin hekimini çağırınız,efendimiz tehlikede!70 Halil biraz düşündü.Sonra kafasında şeytanî bîr plân tasar ladı,ve harekete geçti.O gece veya ertesi gece Şam sarayında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • mm HALKIN Telefon Başmüdürlüğünden cevap Aşağıya aynen koyduğumuz cevapda da kaydedildi ği üzere,gazetemizin beş haziran tarihli sayısında» Bazeyit postahanesindeki uumumî telefon hakkında bir Şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Öğretmen kadroları Bu yıl tekaüde sevk edilecek ogretraeaîere ait liste Vekâlete gönderildi Millî Eğitim Müdürlüğü,orta öğretim ve İlköğretim teşkilâtın daki öğretmen kadrolarını tanzime devam emekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Ta hep Odssi seçimleri bugün yapı'acak İstanbul Tabip Odası seçimleri bugün saat 14 de eski Eminönü halkevinde yapılacaktır.Bilindiği gibi 6023 numaralı kanunla Etibba Odaları İlga edilmiş,yerine Tabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Berber tarifeleri s&rbest bırakıldı BerberJrr Cemiyetinin,ücret tarifelerinin serbest bırakılması hususunda alâkalı makamlara yaptığı müracaat müsbet netice vermiş ve tarifeler serbest bira-kılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Bîr sinir hastası k ziyla karasına yaraladı Eminöminde Akbıyık Cami so kağında 10 numarada oturan İbrahim Erkal adında bir sinir has tası,evvelki gece,anî bir kriz esnasında karısı Mürüvveti ve kızı G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • Bir genç intihara teşebbüs etti Nuruosmaniyede Esnaf sokağında 14 numarada oturan Kâzım Kit admda bir genç dün Büyükada'da,evvelâ jiletle bilek damarlarını kesmek,sonra da üzerine döktüğü benzini tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • TAKVİMDİN YAPRAK Bir hürriyet kurbanı ULUNAY Kuytu ormanların nefti gölgeliklerimle doğmuş,büyümüştü.Kayıtsız,serazat yaşıyor,tabiatin ona verdiği hayat ve hürriyet hakkını dilediği gibi kullanıyor du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • DEVLET TİYATROSU TEMSİLLERİ Atlas rs yuz DEVLET TİYATROSU TEMSİLLERİ S r s Reft' Cevad ULUftlAY Devlet Tiyatrosunun İstanbul temsilleri için hazırladığı eserler arasında komedi olarak £a kat bu kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • K I SA HA BERLER 4-Şehrimiz Ticaret Odasının aldığı bir karara göre içerisinde yüzde 20 30 nisbetinde keçi karışık bulunan barsaklar «tuzlu koyun hağırsagı» adı altında satılabilecektir.Gülhane Parkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • POLİSTE Bakırköyde,Köyaltı sokağında 3 numaralı evde oturan Abdullah Oral adında bir sabıkalı,aym yerde oturan Ayşe Dünşan adında bir kadının 500 lirasını çalarak kaçmıştır.Tfr-F\er*erd« Haatahane sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.06.1953
  • 20 Haziran 1953 Cumartesi Rtı.8 Sewa 1372 7 liu/ir 1369 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.28 8.44 Ög-le 12.15 4.32 ikindi 16.16 8.31 Aicşam 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 îmsak 2.07 6.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.06.1953
  • Güney Korenin Sabatojı Panmunjom'da yapılmakta olan mütareke müzakerelerinde tam bir anlaşmaya varıldığı,imzalanacak metnin hazırlandığı» resmen olmamakla be raber fiilen ateş kesikliği» ma lûmdur.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • Bermuda konferans!hazırlığı_Üç büyükler toplantısının I emniyet içinde geçmesi j için tedbirler almıyor Washington.19 A.A.Beyaz Saraydan bildirildiğine göre;Amerikalh ingiliz ve Fransız resmî şahsiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • Fransada hükümet evam ediyor Yirmi dokuz gîindenberi devam eden kriz Andre Marie'nin muvaffakıyetsîzliğiyle fazlalaştı Paris.19 Anka)Fransa'da yirmi dokuz gün evvel îbaşhyan kabine buhranı devam etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • Amerikanın yeni yardımı Washington.19 AP)Başkan Eisenhower Amerikanın Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı vasıtasiyle Batı Berlin'e iktisadî kalkınmayı teşvik etmek ve bu şehrin maruz kaldığı tehlikeleri az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • Uçuştan men ediîen uçaklar Tokyo,19 A.A.Birleşmiş Milletler Uzak Doğu hava kuvvetleri,dün 129 kişinin ölümüne sebep olan kazadan sonra şimdilik bütün C-124 Globemaster nakliye uçaklarını uçuştan menet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • Bîr genç öz annesini ö dîirtfü izmir,19 CT.H.A)Burhaniye kazasının Hacıahmet mahallesinde oturan 30 yaş-larmda Ahmet Yamalı,gece,öz annesini,yatağında uyurken elleriyle boğmak suretiyle öldürmüştür.Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • Pakistan İaşe Vekili Acıkarada Ankara,19 A.A.Bir müddet evvel memleketimize gelen ve Istanbuldan sonra Bursayı da ziyaret eden Pakistanın îaşe,Ziraat ve Endüstri Vekili Abdül Kayyum Han dün gece geç v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • Assam eyaleti sular alımda Assam,19 Nafen)Üç sene evvel şiddetli depremden zarar görmüş olan Assam eya leti şimdi de sel felâketine uğramıştır.Devamlı yağan yağmurlar yüzünden husule gelen seller bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • YEŞİLKÖY'!İKİ EV VE İKİ TALİHLİ Yapı ve Kredi Bankasının İkramiyeli Aile Cüzdanı sahiplerine her sene hediye ettiği on iki evden bu seninin beşinci ve altıncı evini Haziran çekilişinde yukarıda resiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • m DÖNECEĞİM 17 I» DÖNECEĞİM 17 Çek kötü kalpli idi o Beyhan.Çok şükür büyüdü de,elbise dü Şünmekten yanına ugramıynrdu.Yoksa ç.ay,muhakkak ki hırsın dan kuruyacaktı.Onun için,delikanlı,sonsuz bir sevg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • İKTİBAS I En yüksek dağ zirvesi 8888 Everest'in fatihi kimdir?Nepal hükümeti,Tensing adlı yerli zirveye ayak bastığı 29 Mayıs gününü "Tensing günü,diye tanımıştır.Bu kadarcık bîr iltifat,beşerî bakımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • FIKRA Dört Nasıl oldu bilmiyorum;fakat haberi okuduktan sonra j bir durakladım ne;«ha dört bin sene öncesi,ha dört bin sc-ne s onrası.ikisi de ayni «jcy olabilir» dedim.Haber şu:Prag şehrinin 80 kilom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • Fransız kızıllarının lideri M-Thorez M.Thorez saklanıyor Fransız Komünist Partisi lideri bilhassa gazetecilerin gözünden kaçmak istiyor Paris,19 Nafen)1952 senesinden beri toplanamamış olan Fransız Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.06.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA ft Başkao Eisenhower,Visamiral Felix B.Stump'u Pasifikteki Amerikan Donanması Başkomutanlığına tayin etmiştir.İNGİLTERE Londra senfonik orkestrası meşur Fransız senfonisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.06.1953
  • 3-4 1 Memleketimizde misafir bulunan dost Yunan Başvekili Mareşal Papagos ile eşi Bayan Papagos,Ankaradaki temaslarına devam etmektedirler.Misafir Başva^il dün Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Kofalta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 20.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Vehabiliğin kurulmasında cereyan etmiş garip bir vaka Bedevi ceilâd,"Peygamber kabrinda diridir,diyen m Uslu manı öldürmek için arkasından yetiştiği vakit avını ölü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 20.06.1953
  • Amerîlralı televizyon yı!3ı«» lanndan Sylvia İce maruf artist Lauren Bacall'ra.beyaz perdedeki muvaffakiyet ini ona çok benzemesi yüY zünden televizyonda elde etmeğe çalışmaktadır.İcetelevizyonda İ u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.06.1953
  • Beden Terbiyesi Merkez İstişare Heyetinin kararı Ankara,19 Anka)Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü.Merkez istişare Heyeti dün ve bugün Millî Eğitim Vekâletinde toplanarak Futbol Pro fesyonellik Talimatna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.06.1953
  • Vefanın Yugoslavya seyahati geri kaldı Yugoslavyada dört maç yap mak üzere gitmesi kararlaştı-rılmış olan Vefa kulübü futbol takımının bu gezisi baa sebepler dolayışiyle bir hafta geri bırakılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.06.1953
  • Rio kupası maçları Rio de Janeiro» 19 Türk Pres)Güney Amerika Rio kupası futbol maçları heyecanlı bir safhaya girmiştir,Sao Paulo liginin Corinthias takımı Portekiz'in Sporting;takımını 2-İ mağlûp etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.06.1953
  • Özenti Dünkü akşam gazetelerinden birisinde tanınmış beş bas ket boldunuz ıı ıı «5 ler karması» adı altında bir basketbol takımı kurduklarını ve Harlemvari basketbol gösterileri yapacaklarını okudum.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.06.1953
  • Helsinkkle yapılan atletizm müsabakalarında A.Mimonn 5000 m.koşuşanda Juliıı FmH 14.18.6/10 gegerek birinci olurken A_Atletizm âleminde alınan en iyi teknik neticeler Yüksek atlamada Amerikalı Davies
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.06.1953
  • Kısa Spor Haberleri İSVEÇ YÜZME YAKIMI YUNANİSTANA GİDECEK Stohkölm,19 Anka)Yu nanistan yüzme takımı ile maç lar yapmak üzere İsveç millî takımı 25 haziranda Atinaya müteveccihen buradan hareket edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.06.1953
  • A.İZ DUN TESPİT EDILD İ Atinada yapılacak Balkan j atletizm müsabakalarına i iştirak edecek olan ATLETİZM!Yunanîstandaki beynelmilel şampiyonada bizi mukavemet koşuhırında iemsil edecek olan atletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.06.1953
  • Frankfurtta yapılacak olan beynelmilel kürek yarışmalarına katılacak olan kürek takımımız dün saat 12 de Ankara vapuru ile şehrimizden ayrılmıştır-Geçen sen eki yarışmalardan zaferle dönen kürekçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.06.1953
  • Mısırda yapılacak sportif temaslar Kralın memleketten ayrıidığmın yıl dönümünde hemen bütün Akdeniz sporcularının katılacağı müsabakalar yapılacak neviyatla maçlara çıkacak,a-Haber aldığımıza göre tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.06.1953
  • Askerî pentatlon müsabaka-Fanna başlandı Ankara,19 ANKA)Askerî pentatlon yarışmalarına bu gün başlanmıştır.Müsabakalarda alman neticeler şöyledir:İkinci Ordu 17 puanla birinci,Üçüncü Ordu 30 puanla ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.06.1953
  • fi i^PT Gazeteciler Cemiyeti tarafından tertiplenmekte olan Ankara,Atina,istanbul karma futbol takım la rmın son karşılaşması olan Atina İstanbul maçından evvel Matbuat takımı ile Artistler bir maç ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.06.1953
  • RÖPORTAJ Her sene tekrarlanan aynıteran sap oyunu,Versinler bana bir hafta İstanbul Valiliğini,bak et pahalılığı diye birşey kalır mı ortada.Ressamlar arasında söylediğine gore,resim bilgisinin bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1953
  • 7MW&LL ADons şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 30 Ecnebi memleketle** iki mislidir.Hân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,58 T.L.^ilan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1953
  • Genç kızra tarağı temiz olmadığına,yemin edecek kadar,emindi.güzel değildi.Cildi gayri muntazam,dalga dalga idi.Fakat heyeti umumiyesi itiBarile tahrik eden bir hali varlı.Ayan kırk yaşlarında olmalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZI^ OZB AY Föneyru,en ağır cezaya yani ölüm cezasına çarptırılmıştı 18 Saym hâkimlerim,dedi;karşınızda üç Iral çaresi var:Öiüm,müebbet kürek cezası ve beraet!S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1953
  • Ssyyar Türk serfj.ai kalyada Cenova.19 AP)Bir seyyar sergi haline sokulan Türk Tarsus vapuru bugün Ttaiyanın bu limanına varmıştır.Yolcu gemisinin salonlarımda ki vitrinlerde çeşitli Türk mamul ve mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1953
  • İIMMlk 11 Bu defa meydanı boş bulursak Patrona Halilin kellesini takdim edeceğim,sultanım 85 Bu biyltıâhe kimse ses 'cı sarmadı;yalnız Kırım Hanı bütün nriecii.se hitaben:Şimdnik bu imkân.izdir dcciı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1953
  • BazırliTM Sadi BORAK f 23456789 10 11 olcîan sala:1 Bir at rengi;Suç.2 Başaki harfsiz her kapıyı açarmtş;Bir edat 3 Atjf edatı;Müteallik;Kemale er.4 Güzel sanat;Üye {çoğul)Boru se«uî Bulaşma.6 Büyük t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1953
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz A 4iba-£f sınıf okuluna öğrenci aSsnacaktsar 1 Deniz astsubay sınıf okuluna alınacak öğrenciler i€üı aranacak nitelikler:a)Türk vatandaşı olmak» b)Orta okul vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.06.1953
  • Kore mütareke heyetleri mühim toplantı yapıyor [Baş tarafı birincide] protesto edecekleri hususunda Çeşitli tahminler yürütülmekte-Ür.Komünistlerin tam teşekküllü fcir toplantı yapılmasını istedikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • Rosenbergler nihayet dün gece idam edildi [Baş tarafı birincide] Sandalyeye oturduktan iki da Jcifka sonra ölmüştür^ Bu idam hâdisesinden 5 dakika sonra yani saat 8 i 11 dakika geçe ikinci bir elektri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • Sıtma kongresi İstan* bulda top!an*yor Londra.19 Anka)Beşinci millletlerarası sıtma ve tropik hastalıkları kongresi 28 ağustosta îstanbulda açılacaktır.On gün sürecek olan bu kon feransta Ingiltereyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • C.Bayar Adanada fBaş tarafı birincide] halkın candan muhabbetiyle karşılanmıştır.ğereflikoçhısarhlar,Aksaraylılar,Borlular Cumhurreisine büyük tezahüratta bulunmuştur.Sayın Bayar,ilçelerde alâkalılard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • Cumhuriyetin ilânı Mısırda sevinç yarattı [Baş tarafı birincide] kaf Vekili El Bakuri söz alarak Cumhuriyet rejiminin Islâmiyetin esaslarına en uygun rejim olduğunu belirten uzun bir nutuk irad etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • İNGİLİZ MECLİS HEYETİ GELDİ Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret edecek olan İngiliz parlâmento heyeti dün gece uçakla şehrimize gelmiştir.Hava alanında gazetecilerle konuşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • [Baş tarafı birincide] nan Menderes.Bayan Menderes.Dışişleri Vekili Prof.Puad Köprülü ve Bayan Köp rülü Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş,Maliye Ve kili Hasan Polatkan,Ulaştırma Vekili Yümnü Ür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • Bir kadın kocasını bıçakfadı izmir.19 Milliyet)Dikilide garip bir hâdise olmuş bir kadın,kocasını yatakta bıçaklıyarak ağır surette yaralamıştır.Hâdise şu şekilde cereyan etmiştir:Arif Güler geceleyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • Bir askeri uçağımız düştü I TBaş tarafı birincide] men irfan Koral,havadan yere makineli tüfek atışı yaparken henüz malûm olmayan bir sebepten uçak yere düşerek parçalanmıştır.Teğmen İrfan Koral şehit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • Emekli sandığına satılacak arsalar [Baş tarafı birincide] üzerine salonda «hayır,olmaz» «usule aykırıdır» sesleri yükselmiştir.Vali Gökay elektriklenen havayı yatıştırmak gayesiyle ayağa kalkarak demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • Boğazlar Başmakaleden devam)çok yakından alâkadar etmek tedir.Türkiye.Orta Avrupa ile daima sıkı ticarî münasebetler idame eylediği,en tabiî müşterileri bu mıntakada oturan milletler oldukları,normal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • Doğu ve Batı Berlin [Baş tarafı birincide!larala yaptıkları neşriyatlarda Doğu Berlin işçilerini işlerinin basma dönmeye davet etmekte.fakat işçiler yerlerinden âaul kıpırd amamaktadır.^u arada şehrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • Dün yeni bir cinayet işlendi [Baş tarafı birincide!kılır bırakılmaz doğruca bakkal Cemilin dükkânına gitmiş veî «Neden bıçağımı saklamadın sanki.Senin yüzünden karakolluk oldum.diye bağırıp çağır-mağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • C H.P.Kuru'tayi [Baş tarafı birincide] Partilerarası havanın son vaziyetinden memnun olmıyan müfritlerin genel idare kurulunu ele geçirmek üzere çetin bir mücadeleye girişmeleri beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • Mühendis ve Mimar alınacaktır M'Elî Savunma Vakâ'efhîdan 1 M.S.V-İnşaat işleri ihtiyacı için Ankara'ya 750 875 Kra aylık ücretle 2 statik hesaplarda tecrübeli Y.Müh.1 Y.İnş.Müh.2 Tesisat işlerinde çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.06.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:«55954* lira 92 kuruş Keşif bedelli Kozan Çukurköprü arası menfezleri inşaatıdır.2 Eksiltme 8/7/1953 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 11 de İl Daimî Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.06.1953
  • Buca Belediyesinden Belediyemiz otobüs işletmesine alınacak beş adet yerli otobüs kapalı zarfı usulü ile 15 gün müddetle eksiltmeye k011 muştur.1 Muhammen bedel Bir adedi için «25.000» yirmi beş bin u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • Kayseri As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Muhammeni 18000 ve geçici teminatı 1350 lira olan 40 ton bulgur kapalı zarfla alınacaktır.Eksiltmesi 25/Haziran/953 saat 15.30 da'evsaf ve şartlar İstanbul Lv.Amirliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • v,İstanbuj Lvz Amirliğinden varâları askerî kıtaat i,âllara M.S.V.1.No.lu Sa.AL Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mıkdarları ya kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • izmir ili Daimî Komisyonundan Memleket hastahanesine çeşitli ilâç ve koyun eti alınacak Cinsi i Miktarı Muhammen;Muhammen Kalem—kilo Bedeli Tutarı Lira Kr.Lira Krk Çeşitli ilâç 47 39999.40 Koyun eti 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • tst.Asliye 15 inci hukuk hakimliğinden:952/1057 Muhatap İsmail Suad Gü'.seren,İstanbul Çemberlitaş Piyer-Icti caddesi No.41 de iken ikametgâhı meçhul davalıya:Karınız Fatma Ümran Gül sereri vekili avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • KOMEDt TİYATROSUNDA Her akşam 2L30 da Bilttin eski uaul ve adetlerlyle ORTA OYUNU Bu hafta:23 hazirana kadar CİNLİ YAZICI W Gişe her gün 10 da açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • ilan Dsviet hava yolları umum mUdilrlUğUnden Afis müsabakası f 1 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünce bastırılacak afişler için bir müsabaka açılmıştır.2 Afişler» hava yolculuğu ve Devlet Havayolları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • Kocaeli Vilâyeti Daimi Komisyonundan 1 Adapazarı Karasu yolunun 23X400—49X000 kilometreleri arasında 17278 metrelik makdem şose esaslı onarımı 302309 lira 20 kuruşluk keşif bedeli üzerinden kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • İstanbul Toprak va İskân Müdürlüğünden 1 Şişli Hürriyet Abidesi civarında yeniden yapılacak olan 800 evlik göçmen mahallesinin 50000)lira keşif bedelli yollarının inşası kapalı zarf usulü ile müteahhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • Koyun ve Sığır Eti Alınacaktır Mes-eke Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamızın:1/7/953 den 30/6/953 e kadar bir senelik koyun ve sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulivle temin edilecektir.1 Koyun eti tahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • i.T.Ü.Makina Fakültesi Dekanlığından Su makinaları kürsüsüne ait Hidromekanik laboratuarının 57011 Ura keşif bedelli inşaat] açık eksiltme ile ihale konmuştur.1 Bu işe ait fennî ve idarî şartnamelerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Hatıla bölgesinin Hatila Ormanı kurukürün çitim zaraf eski ham yolu üzerinde de muhtelif partiler halinde istifte mevcut 1500 metre küp Ladin Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • İstanbul Belediyesi 8 ânları Kalorifer ve Elektrik Tesisatı ile Havuz Tamir Ettirilecek,Otomobil Tamir malzemesi ve Dişçi Koltuğu Alınacak 1 Büyükdere Bahçe Kültürleri istasyonu çiçek serlerinin kalor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.06.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberli* 13.15 Dans J müziği «Pb 13.30 Şarkılar,j Okuyan:Muallâ Gökçay 14.00 Radyo salon orkestrası kon aeri.İdare eden:Semih Arge-Şo 14.30 Saz eserleri 14.45 Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan