Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Rus notası Kaç gündür dünya matbuatı Rusya tarafından hükümetimize verilen nota hakkında fikir yürütmektedir.Moskovalım açtığı ve muhtelif istikametlerde inkişaf ettirmeğe çalıştığı geniş sulh taarruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • BAYRAM BİTTİ Şeker Bayramı dnn sona ermiştir-Res mı dairelerde bugünden itibaren normal mesai bağlıyacaktır Havaların güzel gitmesi bayramm neşeli geçmesine imkân vermiş,bilhassa çocuklar bayram yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Kıskançlık yüzünden bir cinayet işlendi Say ramın birinci günü bıçakla yaralanan ir genç dün hastaiıanede öldü Bayramın birinci günü akşam üzeri Beyoğlunda Tarlabaşı mev kiinde kıskançlık yüzünden kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Rosenbergler idam ediliyor Washington,15 A.A.Atom casusu Julius ve Ethel Re senberglerin haklarında veril miş olan idam hükmünün İnfaz;nm geri bırakılması talebi bugün yüksek mahkeme taraf ladan redde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Bir uçak kazası îngilterede imâl edilen ve plânları henüz açıklanmamış olan gizli delta kanatlı bir av uçağı evvelki gün motorunda vukua gaien bir arıza yüzünden düşerek parçalanmış ve yanmıştır.Uçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • İngilterede deniz gösterileri dün yapıldı Elizabeth için yapılan gösterilere Demir hisar muhribimiz katıldı Londra,15 AP)Kraliçe Elizabeth,bugün taç giyme şen 1 ikleri münasebetiyle Portsmouth limanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Bir İngiliz Parlâmento heyeti geliyor Londra.15 Nafen)Dört gün sonra buradan uçakla hareket edecek olan İngiliz Avam Kamarası ve Lordlar Kamara sı müşterek heyeti Istanbula akşama varmış olacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Pakistan Ziraat Vekili geldi İngiltere Kraliçesi Blizabethin taç giyme töreninde hazır bulunan Pakistan İaşe,Ziraat ve En cüstri Vekili Abdul Kayyum Ban dün gece uçakla Lontiradan Şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Meksikamn eski Reisicumhuru şehrimizde J.A.Valesco» Türkiyenin demokrasi cephesinde kuvvetli duruşunu takdirle karşıladığını belirtti.Meksika eski Cummnbaşkanlarmdan Jorj Aleman Va'.esco dün beraberin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Fransa'da kabine buhranı Paris,15 A.A.Hükümeti kurmağa memur edilen A.dre Marie bu hususta cenabını ancak Salı günü ver^Jcregini bildirmiştir.TÜRKİYEYE YAPILACAK ZİYARET Paris,15 AP)Fransız hükümeti b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • İngiltereye olan borcumuz İngiltere hükümeti borcun kaldırılmasını kabul etti Londra,15 AP)Büyük Britanya,Türkiyenin 27.500.000 sterlin veya takriben 105.000.000 dolar tutarındaki silâh ve asker!malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Memleketimizden ayrılacak olan McGhee ve eşi Mc Ghee gidiyor Perşembe günü Amerikaya ha reket edecek olan Büyük elçi yarın Ankaradan ayrılıyor Ankara,16 Haziran LJSIS)Evvelce bildirildiği gibi Ame rik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Yunan Başvekili Papagos bugün şehrimize geliyor i-"U B Dışişleri Vekiiiyie birlikte memleketimizi ziyaret eden Mrşl.Papagos bu akşam Ankaraya gidecek Atina,15 AA.Türkiyeyi resmen ziyaret edecek olan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Korede savaşlar dün tekrar şiddetlendi Mütareke aref esinde kızıllar 20 bin kişiyle dalga halinde taarruza geçti Seoul,15 ANKA)Birleşmiş Milletlere mensup uçaklar bugün komünist taarruzunu dur durmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Hububat mubayaası başlıyor Bu senek!istihsalin en yük sek rekoru teşkil edeceği j tahmin ediliyor* Ankara,15 T.H.A.1953 hububat mubayaa kampanyası resmen açılmış bulunmaktadır.Geçen seneki esaslara gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • ROOSEVELTİN TORUNU EV-LENDİ Müteveffa Amerikacumhurreisi Rooseveltin torunu.Sara Roosevelt İtalyan milyonerlerinden piyanist Anthony di Bonaventura ile evlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Manş Denizinde iki gemi çarpıştı Geçenlerde Manş denizinde Chu9an ve Prospector adlı iki ticaret gemisi sfs cüzünden çarpışmıştır.Resimde ağır surette hasara uğrıyan «Prospector» ve Chusan vapurları D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Sovyet Yugoslav siyasî münasebetleri düzeliyor Yugoslavya iki memSeket arasında elçi teati edilmesini kadul etti Belgrad,15 AP)Komünist Yugoslavya bugün Sovyetler Birliği ile normal diplomatik münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Denizcilikte yeni bir başarı Bir İngilhe Denizaltısı hiç satha sıkmadan Atlantigi geçti.Portsmouth,15 A i5)Atianlik Okyanusunu dalmış vaziyette geçen bir İngiliz deniz altısı bugün buraya varmıştır.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin bulutlu,öğleden sonra güneşli geçeceği,hava sıcaklığında bir değişiklik olıılıyacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Sovyet Rusyaya verilecek cevabî notamız hazırlandı Notamızın salı veya çarşamba günü Sovyet elçisine verilmesi muhtemel Ankara» 15 Milliyet)Sovyet hükümeti tarafından bir müddet önce hükümetimize iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1115 Posta Kutusu 4 9 3 TELEFON:29614 FlATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.06.1953
  • YAPRAK Zemane münasebetsizlikleri ULUNAY Yaşadığımız devirde çok şeyler değişti.Bo değişikvar.Fakat zamane müııaseliklerîn iyisi v*r,kötüsü betsizlikleri içinde listenin başına geçirilecek olan,hiç li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • KİSA HABERLER Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel idare Kurulunun ikinci toplantısı temmuz ayı başında şehrimizde yapılacaktır.Bu husustaki hazırlıklara başlanılmıştırir Son günlerde cenup bölgesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • POLİSTE jc Cankurtaranda oturan 60 yaşlarında Aysel Temizel adında bir kadın,vatman Sami idaresindeki Beyazıt Maçka tram vayı iie Suitanahmede gelmekte iken,açık bulunan kapıdan düşerek ağır surette y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • SO yaşında Civan Opereti Azerbaycan Kültürün!Tanıtma Derneğinin,bugünkü 16 haziran sah günü.Ses Tiyatrosunda tertip ettiği cfK)yaşıtınla civan» opereti 22 haziran pazartesi gününe tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Hie 16 Haziran Kıı.4 3 iS -w« 1953 Ila/ır 1372 Salı 1369 VAKİT VASATİ KZANl Güneş 4.28 8.45 öfle 12.14 4.32 İkindi 16.16 8.33 Akşam 19.42 12.00 Yatsı 21.46 203 İmsak 2.06 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • wmww—mwiv mı mu IIUHIMW Demokrasi dünyasını oyalamak,onun korunma gayı etlerini sarsmak ve içinden yıkmak için.Moskovan}n.dünya çap'.n da,girişmiş olduğu taarruz,handa kumünısUerin faaliyetini kolayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • M Ü S A M E K E Rumeli Balkan Muhacirleri Cemiyeti tarafından bu akşam verilmesi tasarlanan müsamere bazı sebepler dolayısiyle bir başka güne tehir edilmiştir SEYAHAT İstanbul Muallimler Cemiyeti,Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • mtmiVR wvm Sttleymamn ölümü bütün Arabistanda hayretle karşılanmıştı 87 Dostlarım diyoıdu razc yumurta ve taze incire zaafım ardır.Bunları kütükten beri severim.Halifenin maiyetindekiler başka bir şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Şshirde iyi su buhranı var Son günlerde şehirde menba suyu buhranı başlamıştır.Nakilye zorlukları dolayısiyle suların piyasaya az miktarda çıkarılması buhrana sebep olarak gösterilmektedir.Diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Suftanseümde iki aÜ3 birbirine gîrdâ Sultanselim Medresesinde ir tıtran Hasan Dündar ile Ramazan Gürbilenoğlu adında iki kişi arasında kavga çıkmış ve kavgaya karıları ile Osman ve Tokuç adındaki komş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Yeni fındık rekoltesi Yabancı firmalar fındık mubayaası için şimdiden teşebbüse geçti İstihsal bölgelerinden gelen haberlere göre,bu yılkı fındık mahsulü geçen senelerden fazla dır.Karadeniz mınlakası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Lokantalar ta" Idoia ria jet etmiyor Şehrimizdeki lokantalar Belediyenin koyduğu mecburiyete ragmen tabldot tarifesine riayet etmediğinden şikâyet edilmektedir.Durum Şehir Meclîsine intikal etmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Aiış veriş yüzünden çıkan kavgg Kasımpaşâda bakkallık yapan Hamza Tüysüzle,kardoşi Hüseyin Tüysüz,aynı semtte oturan Süleyman Yozgiil ve Sleymanın kardeşi Hüseyin YozgUUe bir alış veriş meselesi yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Bir garson 8 bin lira çalarak kaçtı Galatada,Hendek Beyazıt to sokanında 35 numaralı kahvede garsonluk yapan Anesti adında bir genç,yanında çalıştığı" kahveci Apostolun çekmecesinden 8000 küsur lira ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Yaşlı bir adam int.har etti Erenköyde istasyon caddesin de 13 numarada oturan Ziya Dıramah adında 53 yaşında biri henüz anlaşılmıyan bir sebep ten ötürü,bahçesindeki dut ağacına kendini asmak suıetile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Tiftik piyasasında canlılık kaydedildi Alâkalılar bu yıl tiftik mahsulünün gayet verimli olduğunu ve yeni rekoltenin beş bin tonu aşacağını bildirmekledirler.Ha len şehrimiz tacirlerinin depolarında 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • inşaat ma karaborsay Piyasada normal fiatla demir,kereste ve çimento bulunamıyor Bu yj] gelirimizdeki inşaat faaliyeti geçen yıllarla kıyas edilemeyecek kadar geniş ve hareketlidirinşaat mevsiminin ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Kanser enstitüsünün inşas ra başlanıyor Gureba Hastahanesinde bir kanser enstitüsü inşasına karar verilmişti.Bu husustaki hazırlıklar sona ermiş ve inşaat için 250 bin liralık bir tahsisat ayrılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Refik Fersan istifa etti Konservatuar İlmî Kurul âza smdan ve değerli musiki üstâdlarımızdan Refik Persan «tlmî Kurul* denilen heyetten istifa etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Anıtkabir için gönderilen ağaçter Ankarada inşa edilmekte olan Anıt-Kabiri ağanlandurmak için Norveç ve îsveç hükümetlerinin gönderdig-i gürgen ve huş cinsi ağaçlan memleketimize gel miş ve alâkalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Üniversitede rektör seçimi hazlriı£ı üniversiteler Kanununa göre,22 haziran günü Ankara,İstanbul ve Teknik Üniversitede müd detleri biten rektörlerin yerine yenilen seçilecektir.Seçime,bütün protesörl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • istanbulda yapılacak milletlerarası toplantı Bu yıl şehrimizde birçok milletlerarası toplantılar yapılacak tır.İlk toplantı,temmuz ayı içindeki Dünya Üniversite Servisinin Genel Kurul içtimaidir.Di ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • Boğulanlar çoğaldı Yüzme bilmeyen bir genç Heybeiiada açıklarında akıntıya kapılarak boğuldu Deniz mevsimi gelmiş ve bilhassa iki haftadan beri halk,plajlar ile denize girmeğe müsait mahallere adetâ h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.06.1953
  • HALKIN SESİ 2.Icra'da takılan bir iş Gölcük Tersanesinde muhasebe memurluğu yapan,emekli subaylardan Abdurrahman Ünal tarafından gönderilen mektubu aşağıya koyuyoruz:«Ayrıldığım kadına 951 tarih ve 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.06.1953
  • Siyasî icmal ftamüoç Kraisiiısı firars Hindicimden gönderilen bir ajans telgrafı.Kamboç Kralının,beklenmedik bir anda ve şekilde memleketini terk ederek Siam'a kaçtığını bildirdi-Hükümdar hareketinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Beş Mısır köyünde çıkan yangında 25 kişi öldü Kahire.15 A.A.Hafta sonunda.Nil deltasında beş köyde vukua gelen ve 668 evin yanmasına sebep olan yangında 25 kişi ölmüştür-6u yangınlara,âni olarak çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Mactras'taki tren kazasında 50 kişi ö'dü Madras.15 AP)Cumartesi gece yarısından biraz son ra Madrasın 193 mil kadar doğusundaki Dharmavaram Pa kala bölgesinde vuku bulan tren çarpışmasında 50 den fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Arnavutlukta açlık tehlikesi büyüyor Belgrad.15 Nafen)Buraya gelen raporlara göre.Arnavudlukta açlık tehlikesi büyüdüğünden,vesika sistemi i-Ie satıölar üzerindeki kontrol büsbütün şiddetlendSrilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Hindicimde Kızıllar geriliyor Keşif muharebelerinde ağtr kayıplar veren komünistlerin birçok bölgeleri terkettikleri bildiriliyor Vientiane:15 A.A.Muayyen fasılalarla daimî surette faaliyette bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • kazalarını tesbit bir âlet yapılıyor Uçakların kuyruğuna âlet sayesinde kaza Atlantic City New Jersey)j 15 A.P.Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri uçak kazaları kurtarma ekipleri servisi başkanı genera!T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Gi.Ridgway Almanya'da Atman Devlet Reisiyle görüşen Geoeral «Almanyalım Atlantik Paktına girmesinin elzem olduğunu» belirtti.Bonn.15 A.A.Atlantik kuvvetleri Başkumandanı general Matthew Ridgway.bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Kıbrıs tak» Türk cemiyetlerinin protesto toplan ti sı Lefkoşe,15 AA)Kıbrıstaki Türk cerhiyetleri federasyonu dün burada büyük bir miting tertip ederek.Kıbrıs'ta vazife görmekte olan Türk öğ retmenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • İKTİBAS Mesut evliler T)ihtiyaçlar bakımevinin masasında dostları rafından ağırlanıyorlar:«Karşı sırada bıyıklı ihtiyarla yanındaki açık entarili bayan» işine dönmek isteme:îhtlyır lara ait bakımevine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • FIKRA Müsavata doğru Hürriyet Müsavat Ad»let sacayağı insanlığın elbette tek ithalidir.Hayvani bir bencilikti-içinde çüriimemiş olan her insan;hürriyet,müsavat,adalet diyecek ve bu uğurda açılan cephe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Sermet bey,bir güa eve ansızın geldiğinue onu mürebbiye ile yakalamış,ve Liza'mn işine derhal son verdiği gni oğlunu da tahsilinin devamı içiu İsviçleye yollamıştı.Nesrin de artık nişarjı idi.İki ay s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • ram yarinde bir kaza odu İskenderiye» 15 A.A.Çocuk eğlence yeri haline konan iki katlı bir binanın çökmesi neticesinde bir çocuk ölmüş,30 kadarı da yaralanmıştır.Binanın çökmesi ile enkaz altında kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA ¦fa Arabian American Petrol Şirketi tarafından neşredilen se nelik raporda bu şirketin petrol istihsalinde geçen sene başta gel mekte olduğu anlaşılmaktadır.İNGİLTERE ¦fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Gece kulübünciski yangın kurbanlarının sayısı yükseliyor Rio de Janeiro,15 A.A.Dün Sao Paulo'da bir gece kulübünde çıkan yangında ölenlerin sayısı 75 e yükselmiş ve 100 den fazrfa da durumları ten lik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Ankarada dört ayaklı bir civciv Ankara.15 ANKA)Şehrimizde garip bir hâdise olmuş» bir tavuğun kuluçkaya yattığı yumurtalardan birinden dört ayaklı bir civciv çıkmıştır-Civcivi itina ile büyüten sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • İbret Aynası Yaz gelince.Belediye haber bülteninde dün gazetelere şu bil gi verildi:Belediye murakıpları bayram» seyran dememiş çalışmışlar.Birinci gün 42-ikinci gün de 44 yeri kontrol etmişler» Istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Polonya'da çiçek salgını Hastalığın sür'atle yayıldığı ve 48 saat içinde yüz kişinin öldüğü bildiriliyor.Bonn.15 Nafen)Polonyadan gelen haberlere göre.Dantzig.Gdnia ve Zoppot limanlarında çiçek hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Doğu Atmanyadaki açlığa karsı tedbîrler a'mıvor Berlin,15 A.A.Teyit olunmayan fakat hakikat olduğu tahmin olunan bazı haberlere göre,Sovyet Yüksek Komiseri Vladimir Seminovaskerî ihtiyat olmak üzere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • Halk pas'ö ize şilte rağbet göstermedi Bir müddet evvel Beşiktaşta açılan padtörize süt fabrikasının sahipleri,fabrikayı kapatmak için alâkadar makamlara müracaat etmişlerdir.Halkın pastörize süte rağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.06.1953
  • 1953 Türkiye güzellik müsabakası İlk seçin» 17 haziran sabahı Saray Sinemasında,son seçim 20 haziran gecesi Spor ve Sergi Sarayında.Biletler,Gazeteciler Cemiyetinde ve Saray Sineması gişelerinde satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.06.1953
  • 1 Demokrat Parti Fatih İlçe teşkilâtı dün siyasi bir toplantı tertip etmiştir.2 Amerika,NATO memleketlerinde kullanılmak üzere hükümetimize 7.400.000 dolarlık mermi sipariş etmiştir.Mermiler Kırıkkale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 16.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Avusturya elçisi çayuşbaşının ısrarlarına çok içerlemişti Bu yüzden az kalsın mühim bir mesele fakat akıllı bir ihtiyarın müdahalesi.Viyanadan îstanbula elçi gel miye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 16.06.1953
  • Arlene Malek adlı kumral bir dilber Hollywood'da kısa bir zamanda büyük şöhret kazanmıştır.Birçok sinema mecmuasında Malek'in sihirli güzelliği hakkında uzun uzun makalelere rastlanmakta ve çevirmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.06.1953
  • istanbul muhteüti Tslaviv karkasım 57-52 mağ'ûp etti Şehrimizde misafir bulunan israil basketbolcuları ile dün gece Tel Aviv istanbul karma sı adı altında yapılan maçı istanbul muhteliti 57-52 kazanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.06.1953
  • oks Federasyonu Reisinin gazetemize verdiği beyanat Federasyon Raisi bu beyanatında Boks sporusun memleketimizde yokluk ve zorluklar içinde nasıl ilerlediğini belirtmektedir lendirmek)istiyoruz.Denem»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.06.1953
  • Kısa Spor Haberleri LIVERPOOL İSVİÇRE Nevyork,15 AP)İngilte renin Liverpool futbol takımı burada sviçre genç takımı ile yaptığı bir maçı 1-1 beraberlikle bitirmiştir.DAVlS KUPASI MAÇLARI Brüksel,15 AP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.06.1953
  • Türkiye boks birincilikleri dün sona erdi Ankara,15 ANKA)Cumartesi günü başhyan Türkiye ferdî boks birinciliklerine dün ve bugün de devam edilerek neticelendirilmiştir.1951-1952 yıllarında Ankaraya ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.06.1953
  • r TURPIN-HUMEZ 9 haziran günü Londrada yapılan Dünya orta sıklet boks şampiyonluğu karşılaşması Fransız Charles Humez ile İngiliz Randolph Turpin arasında yapılmıştır-15 raund süren bu şampiyonluk maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.06.1953
  • kupası karşıla Danimarka,İtalya,tenis karşılaşın DAN İM ARK'AD A Kopenhag,Danimarka ile *iüpin takımları arasınt'u 'y?pı« «n Davis Kupası Avrupa kıtası «ardöfinal turunda ilk gi\n ya» İtflian müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.06.1953
  • 1953 Baltrap I atış birincilikleri Bölgelerin federe kulüp J üyelerinin çalışmaları so-JJ nımda yapılan bölge birin-ciliğuıde derece alan 5 alı-tf ch ile hariçten ifitiyenlerin kendi paralariyle I^atu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.06.1953
  • Türkiye Yugoslavya Millî karşılaşmasının akisleri dünya basınında halâ devam ediyor Fransız ve Yunan gazeteleri takımımızın Yugoslavlara karşı aldıkları netice hakkında türlü yorumlarda bulunmaktadırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.06.1953
  • Artık eski bayramların hayali ile yaşıyoruz Kadirga'da,Zsyrekte,Cinci meydanında kurulan bayram yerlerinde şimdi ancak birer kırıntı kalmış.Zamane çocuktan kendilerini buralara götürmek isteyenlere ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1953
  • mUlhıct a Don e şart tor t İR «r.Senelik 42 00 Allı aylak 2â 50 t)ç aylik 12 00 Bir sy.Uk 4 50 Ecnfbi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve S iincü sayfa sant.4 TL.7 ve 8 inci sayfa «ant.2,ö« TJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1953
  • Ufuk hafifçe aydınlanmış,katları daha açık bir rerk almıştı.Her şey,hattâ Kaş'ların yeni evlerinin kırmızı tuğlaları l»ıle sert bir şekil alryuüdu.Kar durmuştu.Hava biraz ısmmış olacak ki saçaklardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1953
  • izmJr iîi Daimî Komisyonundan Memleket ha 1 a inmesine çeşitli iliç ve koyun eti alınacak insi Miktarı Muhammen:Muhammen Geçici:eksiltme ^üuü Kalem—Ido Bedeli Tutarı IYmiuat lira Kr.Lira Kr.Lira Kr Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1953
  • Program ve kapanış.İZMİR 14,38 Açılış ve program 15.00 Yurttan sesler i-P)İdare eden:Muzaffer Sarısözen 15.30 Çeşitli hafif melodiler «Pis Roy Shield ve Norman Cloutİer orkestraları çalıyor 16.00 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare odca Mesul Müdür:Faruk DEMIRTAS.Basıkiı»] yer;I^un AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1953
  • Maraş Vilâyeti il Daimi Komisyonu Başkanlığından İnşaat mahalli Keşif bedeli Muvakkat teminat Lira kuruş Lira kuruş Maraş Merkez İlçesi Hartlap köyü 29132 96 2185 00 Bulanık köyü 24428 44 1833 00 Afşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1953
  • Sad «ö**1 Soldan sa ja:1 Bilgisizce lâkırdı iki ke lime)2 Eski bir Türk devletine mensup:Meltem.3 Uzun yolculuk.4 Tesadüf et mek;Su.5 Sondaki harf siz para dolabı.6 İnce yarık;Turner'in adı.7 Beygir;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1953
  • İstanbul Toprak ve İskân Müdürlüğünden 1 Şişli Hürriyet Abidesi civarında yeniden yapılacak olan 800 evlik göçmen mahallesinin 50000)lira keşif toedeüi j yollarının inşası kapalı zarf usulü île müteah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1953
  • imar Durumları Mevcut Satılık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından I Kıymet} Dosy» No.Cinsî Lir» tir* 511—941 Adalar,Heybeli.Heybeliada raab.4350 336.29 eski Değirmen yeni Hüseyin Eahmi bey ve Kırmızı bo.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1953
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pi 33.30 Dars müziği «Pl 13.45 Saikalar.Okuyanlar:Nebahat Yedibaş,Ferin» Tunceli.Çalanlaı1:Hakkı Der j man,Kadri Şençalar,Erc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.06.1953
  • I Rus notası Başmakaleden devam)kndret ve kahramanlımın hi ma »i olduğunu hiçbir zaman unul »ayacak,dalma hazırlıklı ba-^iampT.lttifaklanmıza A» t Z» e kadar sadık olduğumuzu,ilerde de omcapmmhükümler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Sovyet Rusyaya verilecek notamız hazırlandı [Bas tarafı birindde] Sovyet hükümeti bu yoldaki fikrini geçenlerde Türkiyeye verdiği bir Notada ileri sürmüştür İyi haber alan mahfillere göre;aynı notada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Sovyet Yugoslav siyasî münasebetleri düzeliyor fBas tarafı birimcide] Mareşal Tito,dünkü üeraecın-Yugoelavyanm böyle bir tek Pedeceğini belirtmekle ûyükelçiler teatisinin erin normalleşmesi ııyâca£uu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Ingiltereye olan borcumuz [Baş taralı biriacidel Turkıyenin bu yokla sarf *ufr gayretlerin butta bttr dtta *«a»n nef'ıne olduğu kanaaUn-¦Mfc AjU tutarı ve mftterakun fai-*fl« birlikte Türkiyeain borcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Öububat mubayaası başlıyor [Baa tarafı kirktddel too mubayaa yapacağın:he ¦*P*anua ve gerek anm,gerek ^"rtıafaza ve nakliyat kadrola-bu hesaba gör» takviye etkjişur.***er urafun.Uororo Mablak 1962 mub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Korede savaşlar IBa* Ur»fi harmed*-beyrtkTtaia toptana-Unh henfia UaMl edılnuş «¦fa*»,K«**matlerta.¦ÖUnln İma bas P«*caJan mak-bfianalarda ^»«mngtoo.15 j Ar» Dınşlert ttw P»-Dull**,bugün ki—kaDaftıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • CWinufcW taraalarta» jrafcaiat-¦k K* c»ta*.Mnr York.IS UMKftJ Ohio Crawford Caarkott ubin oimiital taranfcfi IL Khan Ckacboit vank£t tfadtaH aöy e urtatfUr: Cç ktauia c*.irca Mabut atarak r.gflr £kaa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Rusyanın kapıları açılmış Pan*.İS AJL)Pravj» gazetesi.MiMhowa rady*a laf» tmĞam yayınlasa» bu maksi*atade «Sovyat miitwffii Nr feluJde gdraae* ıa rkese Ruayaam kaaUattiu »rd:nı kadar açtıgri yaxmnktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Fransada kabine buhranı [Ba* tarafı birmdde)rrtnıı Hariojrm.tfeMn u-Bua fiden ve hâlâ MlWrmanutji^ kafa* dc buhnutı re BernufA konfettn,atbefcırte Um «vıfifcîCgl* dL bHırtaiatir.Iagülcre Arr«rika »e F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Meksikanın eski Reisicumhuru [Bm «umb birtocMel oo TBrkıjeMJuı desnottraai Coptic &nde kırrnih durusunu dm takdirle kJu-füAdı&ıU bçlirtro.ş'ir M^ykı eski Cumh irtroXaru bugün Ankara'yı.gtiec»k ve tnem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Mısır hükümeti memlekete silâh dağıtıyor Kahire.15 'AA.Dün gece bir kurtuluş topluluğunda konuşan albay Nasır,ingilizleri Süveyş kanal jöktestnden atmak için yapılacak çarpışmaya hazırlanmak maksad!İ*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Denizcilikte yeni bir basan Be* Urmfı biriaride] man dentaaltıltnaaı AtlTtıffl »TBI «ekilde geçauş oUbdecekieriae ihtimal run—t ııln Andrew tnjrUta dem lt,Uennudnde daJmif re tSfA-ret*lık yola su eJUo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Müessif bir krza «TofteaBr Burtuu» l/rufu^ »ind&ki oflu Ömer Urjj.mi**ait bir kart Krrnak ramı rt kAkhnMıtt fc-ut»h,M*te Olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Strcvinski akadotn mükâfatı bHi Roma.15 'AA» 350 »eneük Lynaes Akademisi bu sene «Feknoelh» mÜfeUermran rauaüu mükâfatım Raa menşeli Amerikan kompozitörü 1gor Stravinakı'ye »eromur Milanolu bir rmnmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • ftriatiar Jo^r—midıa kadıahRinı txpat Kieauyar Neryork IS ANKA)Oaten yıl Danimarka'da aakerltgiu ynpaaatrf ucen tirtiM yapitas Mr ajneiayat neticesi kadu olan Jorgroatade» bu ket* kadın otduftuaa iaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • İngüterede deniz şenlikleri fBa* tarafı gemiler irene hüküm lan atımı Üe selâmlamışlar dır Üzerinde,lacivert koltuklu be yas btr region ceket ve basında bryaa şapka bulunan gene Kraliçe,amiral uniform
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • ««amçe.rtu KABI I.KTTÎ Londra.15 A A rklact Finabath.bu On o| amm.Portsmouth ea yapılarak olan bOyfik deniz r/rctdim» k*'«îaeak olm yabancı aaaafkffla.ingiliz u *tt.rkarruünln lomutanUn m ««ırrprtaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Kıskançlık yüzünden bir cinayet işlendi [Baş tarafı birincide] Ufiade bulnnmuştur.Red cevabı alan genç,bu defa metresinin yeni doatu Nıyaoy» bularak,Marı'den vaz geçmesini ve kadım kendisine bırakması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Boş yere ıstırap'çekmeyiniz 1 KIŞIN AYAZINDA YAZIN SICAĞINDA her mevsimde CRİPİN BAŞARI İLE KULLANILIR Fazla güneşte durmaktan mütevellit baş ağrılarını süratle teskin eder.Adale,sinir,diş,romatizma,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden i İşletmemiz Hatila bölgesinin Hatıla Ormanı kuruküriin çitim zaraf eski ham yolu üzerinde de muhtelif partiler halinde iatifte mevcut 1500 metre küp Ladin G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Kocaeli Vilâyeti Daimi Komisyonundan 1 Ad.ipax.in Karasu yolunun 2?400—49 000 kilometreleri arasında 17278 metrelik makdem şose esaslı onarımı 302309 lira 20 kuruşluk keşif bedeli Üzerinden kapılı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Oflaimiz İhtiyacı inn muhtelif tip ve takatte kompresöı ile otomatik jrajiama tertibatı alınacaktır.Bu huauata hazırlanan «artium.l.nn Selanik caddeni GO numarada Ofisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Adalet Vekâletinden Miktarı I ti Tutan On M Ad l Lira hr.Lira Kr.Demir Kam 20C 387 50 77500 00 1_Cinai ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç,ihulenin müteahhide tebliği gününden itibaren 4 ay zarfında v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aa.ğtda cins ve mıkdan yazılı gruplar halindeki ilâçlar 30/6/953 gani kizalarında yanlı saatlerde Ankara hf.H.V.4 No.ü Kı.Al.Kn.da astın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • İstanbul Jandarma Satmalına Komisyon Başkanlığından 1 Jandarma ihtiyaç için tahminen beher adeti 9 lira daa 2600 adet ambalaj asada*» kapalı zarf eksil tanesiyle satın alınacaktır.2 EIsİHbmsİ 2b hasra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • i.T.Ü.Makina Fakültesi Dekanlığından Su makinalan kûrsfisfae ait H; Iromekaoik laboratuarın t n 57011 Ura keşif bedeili inşaatı u^ik ckaUlmc Ot ihale konmuştur.1 Bu işe ait fenni re idari şartnamelerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • MASSEY HARRIS m.Hayvanla çekilir 5 Ayak,Traktörle çekilir 7 Ayak Biçer Bağlar Gayet İnce saman yapan 1000 Ye 1200 milimetrelik DECHENTREITER Harman makineleri Benzin motorlu 2,3,4 inçlik Diesel motorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Kara Ordusuna Astsubay Adayı Alınacak 1 Kara ordusu astsubay ihtiyacını karşılım ak fizere piyade* süvari topçu,uçaksavar,tank.İstihkâm,muhabere,ulaştırma* orda donatım* harita k-vasim maliye klüp sın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.06.1953
  • Bir ingiliz Parlâmento heyeti riat «Matı airfcaddel de etaüs olacaktır.Ba heyete haıkanltk edecek olan Lord Milnex Naf ene verdiği jeyaaatta,ingiliz heyetinin,pariaaeatoaan ¦¦¦ılaai ae-Uarianaı Tart B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.06.1953
  • 3I TİMMÜ2Pİ 1 ^w ¦nK*-1 V-îAIRESl A V "4 T v I ^PCT JO 00 IÖ Ö lOOO SOÖ 100 w 1 35OO LİRALIK MUHTELİF mi kol M&-«AATLERI j!8^ m ı^âpR,V fi wmsm X* I TACA.T5T !»r;l f^BANKASl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat iiânSarı Kapah zarfla 300 ton arpa 26/6/953 cuma saat 16 da Ezi ne As.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 75.000 lira geçic teminatı 5000 liradır.Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.06.1953
  • Puro Sabun Fabrikasının en son imalâtından Kremli H Cildinizi temizler,besıer ve korur.ÜT Yüzünüze sihirli bir cazibe ve güzellik temin eder.Boi köpüklü Nefis kokulu PURO Tuvalet-Sabunu 100 de 100 Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.06.1953
  • Mühendis ve Mimar alınacaktır Millî Savunma Vs kâ Setin den 1 M.S.V-İnşaat işleri ihtiyacı için Ankara'ya 750:İJ7i)lira aylık ücretle 2 statik hesaplarda tecrübeli Y,Müh 1 Y.înş.Müh.2 Tesisat işlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.06.1953
  • aSI Ülîitîerva •Ef praftji J •En Şaaıam '"Enftulfa»ışlı 'En tiilfi Em meaerH|* If 04$ nialimelei'tait' f ittesi I MEHMET KAVALA Ca'ata.T ah it han İstanbul,Jel.4M 67—fel«r tamet Istanbul Tecrübeli öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.06.1953
  • Kambiyo Kapanıp Sterling.Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret a.Drahmi Eskoudej ve esham Açılış Kapana 784.280.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784wo_0.88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Her akşam 21.30 da Bütün eski usul ve adetlerıyle ORTA OYUNU Bu hafta:23 hazirana kadar CİNLİ YAZICI Gişe her gün 10 da,açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.06.1953
  • Ankara Jandarma Satmalına Komisyonundan:r Bir metresi «400» kuruş fiat tahminli «20.000» metre portatif çadır bezi 17/Haziran/953 çarşamba saat «15» de Ankara J.Umum K lık binasındaki lıomisyonumuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.06.1953
  • Dizel Elektrojen Grupu Satın alınacak iller Bankasın ti an 1 Samsun iline bağlı Terme kasabası için 1 adet 110-120 beygirlik dizel-elektrijen grupu satın alınacak ve mevcut santrala monte edilecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.06.1953
  • Buca Belediyesinden Belediyemiz otobüs işletmesine alınacak beg ad«t yerli oto-btis kapalı zarfı usulü ile 35 gön müddetle 'eksiltmeye konmuştur.1 Muhammen bedel Bir adedi için «25.000 yirmi beş bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.06.1953
  • Kayseri As.Sat.Al.Kont.Bşk.dan Muhammeni Î8000 ve geçici teminatı 1350 lira olan 40 ton bulgur kapalı zarfla alınacaktır.Eksiltmesi 25/Haziran/953 saat 15.30 da evsaf ve şartlar İstanbul Lv.Amirliğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8