Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Kraliçe Elizabeth bugün taç giyiyor Londrada yapılacak muhteşem töreni 4 milyon kişi takip edecek-Yüz binlerce insan iki günden beri merasimin yapılacağı caddelerde yatıp kalkıyor Londra,1 Radyo)îngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Menderes Churchill ile görüştü I Londra,1 A.A.Başvekil Adnan Menderes ve Dışişleri Vekili Prof.Fuat Köp rülü bugün öğleden sonra saat 15.30 da 10 Downing Street'e giderek İngiltere Başvekili Sir Winst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Balıkçılığın ihyası nv jg,emleketimize dört ecnedî balıkçılık mütehassısı davet edildiğini bir Ankara haberinden öğrendik.Şim diye kadar tamamiyle ihmal ettiğimiz,pek büyük ehemmiyetine rağmen üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • FETİH SERGİSİ AÇILDI îstanbulun 500 üncü fetih yddonumu münasebetiyle dün Edebiyat Fakülteisnde bir serti açılmıştır.Sergi alâka ile karşılanmış ve kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından ^ezilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Dünkü yağmur ve fırtına tahribat yaptı-Bazı semleri seller bastı.Şehir hattı vapurlarının sefer-I leri aksadı.Kadıköy vapuru 2 saat denizde kaldı I Şehrimizde havalar birdenbire bozmuş ve evvelki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Çeşme'de turistik tesisler kuruluyor Bir Amerikan inşaat şirketi 1500 ev.otel ve plaj tesisleri yapacak Nev Ycı-k,1 A.P.Amsrikanm tanınmış inşaat şirketlerinden olan Thomson m-Starett Company Türkiyed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • İstifa edeceği söylenen A.Eden Eden istifa ediyor İngiltere Hariciye Vekili iyi* leşmediği takdirde siyasî hayattan da çekilecek Londra,ANKA)Anthony Eden'in sıhhi durumu dolayısiyle yakında Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Everest'in zirvesine çıkıldı Bir İngiliz sefer heyeti ilk defa zirveye erişmiye muvaffak oldu Londra,1 Radyo)Şim diye kadar erişilmesi imkân sız gibi görülen ve bir çok keşif heyetinin yan yoldan dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Türk Ceza Kanununda tadilât Meclisin dünkü toplantısında muhalefet partileri görüşlerini açıkladı Ankara,1 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Reis Vekillerinden Muzaffer Kurbanoğlu'nun reisliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Gl.Wyman şehrimize geliyor îzmir,1 T.HJL)NATO Avrupa Güney Doğu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Wyman,yann hususî uçağı İle Istanbula hareket edecektir.Istanbulda dört gün kalacak [Devamı Sa,7 Sü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • 50 yıllık muharrirler için açılan sergi Dün saat 15.30 da Cagakjğlu öğrenci lokalinde,ilk imzalarının basına intikalinin 50 nci yılını idrâk etmiş olan muharrir [Devamı Sa.7 Sü.5 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Plânsız inş Alâkalılar bugünkü vaziyete göre Prost plânının tatbikini imkânsız görüyorlar Son zamanlarda şehrin muhte lüğü,her istenilen inşaata mtilif semtlerinde inşaat için Bele saade verildiği tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Sağlık Şûrasının ça lı şmala Sağlık Şûrası dün de Sağlık ve Sosyal Tardım Vekâletinde,Ord-Prof.Dr.Tevfik Sağlam'ın başkanlığında,toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.Resimde,Şûraya iştirak eden dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Kayalibay d âvası Dünkü duruşmada dinlenen şahitlerin ifadelerinden mubahı enet görüldü Teknik Okul pansiyon amiri Muzaffer Kayalıbayın ölümü ile neticelenen kazanın duruşması esnasında yalan şehadet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • ŞEHİR MECLİSİ il Genel Meclisi haziran dönemi mutai* toplantılarına dünden itibaren başlamıştır.Saat 16 dan 17 ye kadar devam eden dünkü toplantıda» ruznamede bulunan teklifler alâkalı komisyonlara ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Tele tesbit edilen telefon konuşması Efkârı umumiyenin neticesi* ni merakla beklediği «Barodaki tel dinlenme hâdisesi» mahiyeti itibariyle gittikçe enteresan bir durum arzetmeğe başlamıştır.Bir avukat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Amerika'da yeni bir uçan daire gorulau Saatte 70 mil süratle seyrede» parlak cismin hiç bir gürültü yapmadığı bildiriliyor Darlington.1 A.A.içlerinde Darlington nahiye müdürü de olan birçok insan Jün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Ziraat odaları Hazırlanan kanun tasarısı Vekiller Heyetinin tasdikından çıktı Ankara,1 Milliyet)Mom leketimizin zirai gelişmesinde büyük bir ehemmiyeti haiz alanbir mevzu daha hükümet tarafından ele a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Türk Yunan-Yugoslav askerî görüşmeleri yarın başlıyor Atinada yapılacak toplantıda bilhassa Yugoslavyanın Atlantik Paktına iştiraki üzerinde durulacak Atina,1 T.H.A.Türkiye^ Yugoslavya ve Yunanistan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Alman ticaret heyeti in şehrimize geldi Bonnda temaslara başlıyacak olan heyetimizde Ankaradan ASmanyaya hareket etti Hükümetimizle resmi müzakereler yapmak üzere,8 kişiden müteşekkil bir Al* man tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1953
  • Jfato&fiWM ğğ|f Bugün şehrînıhtde havanın imumiyetle bulutlu ve arasım yağışlı geçeceği tahmin edilııektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.06.1953
  • K t S A HABERLER ir Bakır şilepi 5846 ton yükle Hamburgtan limanımıza müteveccihen hareket etmiştir.Yozgat şilepi kontinan yük seferini yapmak üzere dün saat 14 de limanımızdan ayrümıştırir Bandırma v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • TAKVİMDEN^ YAPRAK İstanbul fethi ve akisleri ULUNAY İstanbul fethinin »00 üncü yıldönümü münasebetiyle,burada şenlikler yapılır,büyük Fatihin namını yedisinden yetmişine kadar bütün millet tebcil eyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • POLİSTE it Sirkecideki otellerden birinde yatıp kalkan Mehmet Köy J çay adında birinin tavcılık suretiyle 90 lira parasını ve 80 lira kıymetinde bir yüzüğünü aşıran Hakkı adında biri yakalanmış,tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • Hie.2 H mir en Rk.20 20 ¦mm 1953 Mayıs nn Solı 1369 VAKÎT VASATI EZANİ Güneş 4.29 8.54 ö*te 12.12 4.36 İkindi 16.12 8.36 Akşam 19.36 12.00 Yatsı 21.35 2.00 İmsak 214 6.3»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • Meragalı Abdiilkadir bin Gaybî'nin doğduğu tarih malûm değildir.Yalnız 1434 veya 1435 senesinde öldüğü biliniyor.Kendisi «Hoca Abdülkadir» diye bazan da sadece cHoca» diye anılır.Adından anlaşıldığı ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • Binlerce esnaf öğle tatili yapmak istiyor Alâkalılar bu hususta bir kanun çıkarılması için teşebbüse geçecekler Şehrimizde icrayı faaliyet etmekte olan 20 bini mütecaviz esnafı temsil etmekte olan Esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • HALKIN SESİ Dolmuş durakla lan için îyiniyetine ve uyanıklığına emin bulunduğumuz b.Şube,bu inanışımızı bir defa dalıa teyit etmiş bulunuyor.Bir okuyucumuzun bu köşede neşrettiğimiz yerinde dileğine 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • İspanya ile ticaretimi* İki memleket arasındaki buğday anlaşması dün Madritte imzalandı Alâkalılar tarafından bildirildiğine göre Türkiye İspanya buğday anlaşması dün MadrittQ imzalanmıştır.Anlaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • «¦UMUKTAYA Elbet cenabıhak bir gün birbirimize bizi kavuşturacaktır,76 Tarığm eline geçen meşhur safi altından masa ile 14 adet en Kıymetli taşlarla süslü taç da bu eşya mey anında idi.Run dan başka H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • Taşıt İşçileri Federasyonunun kongresi sona erdi Türkiye Taşıt İşçileri Federasyonu Genel Kurul Kongresine dün de devam edilmiştir.Saat 10 dan itibaren çalışmalara başlayan kongre,k-omisyom laıa ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • KONGRE 1c Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin yıllık kongresi önümüz' deki cumartesi günü saat 15 dfl Cemiyetin Çemberlitaştaki mer-4 îcezinde yapılacaktır.SOHBET GÜNÜ if istanbul Kız Lisesi Mezunlar Dern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • Onbir esnaf Adliyeye verildi Pazar günü zabıtaca iş yerle rinde yapılan umumî kontrolde;11 esnafın hafta tatili kanununa muhalefetle çalıştıkları görülerek haklarında gereken kanunî muamele yapılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • Bir otomobil hırsızının sebep olduğu kaza Şehzadebaşnda,Firuzağa soka ğmda 4 numarada oturan sabi kalı oto hırsızlarından Tahit Akşen,Tarlabaşı caddesinde dur makta olan 8660 numaralı husus!otomobili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • Orta öğretimde dün imtihanlara başlandı 1952 53 ders yılının hitama ermesi Üzerine orta tedrisat mü essaselerinde son sınıf bitirme imtihanları dün sabahtan itiba ren başlamıştır.Şehrimizde bulunan Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • Sadakai fıtsr Alâ Orta 3.cü Buğdaydan 83 66 60 Arpadan 117 107 100 Üzümden 467 40.'î 333 Hurmadan 667 600 533 1953 senesi Ramazanı şerifine ve İstanbul'a mahsus sadakai fıtırm nev'i ve miktarları yuka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • Bir kadın dostunu terlikle yaraladı Evvelki gece Fatihte garip bir dayak hâdisesi olmuştur.Bu semtte Murat Molla sokağında 78 sayılı evde oturan Nurettin adında biri,küçük bir mesele yüzünden metresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • Bu yıl tütünlerimize rağbet fazla Bir çok ecnebi firma bu yıl memleketimizden tütün satın almak üzere alakalı raakamlara şimdiden müracaat etmişlerdir.Bu arada İzmirde mubayaada bulunan Çek tütün firm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.06.1953
  • Edirne postcsı Cuma gecesi vuku bulan kazanın sel yüzünden olduğu anlaşıldı 29 mayıs cuma,gecesi,Edirneden şehrimize hareket eden Simplon ekspresinin 258 inci kilometrede Bayramlı istasyonu civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Mübeccel Güçhan ile Etem Murtiğ evlendiler.31/5/1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Karpuz fîai ar Belediyece alınan bir karar üzerine Unkapanıada bulunan karpuz ve kavun sergi mahalli Balat'a nakledilmiştir.Bu durum bostan kabzımalları arasında memnuniyetsizlik uyandırmıştır.Bostanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Baruthanede çıkan yangının tahkikatına devam ediliyor Evvelki gün Bakırköyde Baruthanede çıkan ve Muhafız Bö lüğü koğuşunun yanmasiyle ne ticelenen yangın tahkikatına dün devam edilmiştir.Bu hususta g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • İran Sahanın annesi memlekete dönmiyecek Paris,1 ANKA)Bir müd detten beri Fransa'da bukman İran Şahının annesi İrana dönmemeye karar vermiştir.Bu karara sebep,Şahın annesine yolladığı bir telgrafta,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Avusturya sulhu çıkmazı Malenkov,Sovyet Rusya Başvekilliğine seçildikten sonra» İlk işi hür dünyaya hitap CAİerek yer yüzünde sulh ve sükûnun temini için her fedakârlığı yapmağa amade olduklarını bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Brezilya göçmen istiyor Brezilya hükümeti yiyecek maddeleri istihsalini arttırmak için Avrupadan 17 bin çiftçi göçmen kabul edecek Rio De Janeiro,1 A.A.Federal hükümet makamlarından bildirildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • A'manp ticari münasebat RusSar iki msmlefcüt arasındaki ticareti artermak için teşebbüsa geçti.er Bonn,1 A.A.Mayıs ayı sonlarında,iyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre,Rusya ile Batı Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • İsraJlde sabotaj israil polisi Milli Eğitim Vekâleti binasını hayava uçurmak için tertibat hazırlayan bir şebekeyi meydana çıkarttı Telaviv,1 A.A.israil polis teşkilâtı» Eğitim Vekâletini havaya uçurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Teksaslı milyoner,kansı ile barışarak Amerikaya döndü Nevyork,1 A,A.Karısı Mısırlı rakkase Samiye Cemâl ile barışmak üzere Kahireye kadar gitmiş olan Teksash milyoner Sheppard Abdullah)King Nevyorka d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Kok kömürü satışına dün baş'an4ı İstanbul Kömür Satış ve Tev zi müessesesi 1953-54 yılı kömür satışlarına dün sabahtan itibaren başlamıştır.Böylelikle halkın ihtiyacı zamanında karşılan mış olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Yunan Kralı Amerika'a kruvazörü i8e gidecek Atina,1 ANKA)Geçen hafta Başkan Eisenhower tarafından Amerikaya davet edilen Yunan Kral ve Kraliçesi bu seyahatlerini Sonbaharda yapacaklardır.Yunan!hükümda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Hırs iliği kendis:e meslek ed nen dilsiz îzmir,1 T.H.A.Bundan bir müddet önce yaptığı muhtelif hırsızlıklardan dolayı 28 aya mahkûm edilen ve birkaç gün önce bu cezasını ikmal ederek çıkan Yaşar Erate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Anna Pauker öldü mü?Bir zamanlar dünyanın en nüfuzlu kadını olarak tauman Romanya Dışişleri Vekilinin temizlendiği zannediliyor Viyana,1 A.A.1—Polonya ve Romanya hükümetlerince komünizmden inhiraf et-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Dört bin muhtelif kokuyu tasnif eden ilim adamları,inaan burnunun bu kokuları tefrik ede bilen en hassas âlet olduğunu tesbit etmişlerdir.İNGİLTERE Birleşmiş Milletler Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Sabık Kral Faruk bir müvon rüşvet a'mış Kahire» 1 A.A)Dün suiistimal dâvalarını görmekle vazifeli mahkeme huzurunda şahadette bulunan,eski Kra1.Faruk'un son hususî kalen;müdürü Hafız Hafifi.Farukun 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • İtarya'da yağmur I üyük hasar yaptı Roma,1 AA.24 saatten beri devam eden şiddetli yağmurlar mahsulü büyük hasara uğratmış,umumi seçim kampanyası dolayısiyle tasarlanan açık hava toplantıları tehir edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Bir katili yakalamak 1 Eçin 751 kişi seferber odu North Plate,1 A.A.Hızlı gittiği için kendisini tevkif etmek isteyen polis memurunu öldürmekten sanık 29 yaşın-daki Lerpy Fish adındaki işçiyi yakalama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • ^pm-"ı"1 İbret Aynası Papuçlar nama!Aşkolsun şu İzmirlilere.Yıllardır memleket sporunun başına dert olan bir meseleyi halledip işin içinden çıkıverdiler.Dün gazetelerde okumuşsunuzdur:Ankara Havagücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • I İKTİBAS I Kraliçe Elizabeth!taç giyme merasimine dair Ingi.İzlerin an'aneperestJğî by msrasinde kendini listesiyle gösteriyor.Bundan 115 yıl önce Kraliçe Victoria taç giyerken neler olmuşsa E izabet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Sudanda 14 yerli kurşuna dizildi Hartum,1 A.A.Uganda hududu civarında Rodolf gölünün kuzey ucunda Kapoeta'da,Kenya'nın Turkana kabilesine mensup 14 yerli.Sudan ordusuna mensup bir müf reze tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • Amerika'da kazalardan 48 saat t a 301 kişi öldü Chicago,1 A.A.Son kırk sekiz saat zarfında meydana gelen kazalar yüzünden 301 kişi ölmüştür.Bunlardan 190 kişi seyrüsefer kazalarında,97 si.diğer muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • İngiltere ile Yunanistan orasında vize ka ktı Londra.1 Anka)Yapılan bir anlaşmaya göre,ingiltere ile Yunanistan arasında vijse usulünün 16 hazirandan itibaren kaldırılmasına karar verilmişti r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • FIKRA Bankaya ve yan kesiciliğe dâir Hatu uyacaksınız:Eski bir yankcstci,ihtisası içine giren bir vak'ada mahkeme tarafından bilirkişi seçilmişti.Kendisinden şunu öğrenmek istiyor lardı;böyle bir yank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1953
  • DÜN ÇIKAN KISMIN HULASASI «Bir sonbahar akşamı saat 7 sıralarında Dolmaluthçede otomobilinin içinde bulunan Murat adındaki genç Beyhan,sevdiği kadını beklemektedir.Genç adam bir hayli heyecanlıdır.Saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.06.1953
  • Iîstanoulun 500 üncü fetih yılı münasebetlyie gelirimizdeki muhtelif müesseselerde «Fatih Sergileri» açılmaktadır.Rosim Bümerbankta acılan sergiyi tçsbit etmektedir.2-3-4 İngiltere Kraliçesi Elizabeth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1953
  • Foto:Sami Önem!Camiin iik inşa tarihi 1458 dir.İstanbul fethini müteakip Peygamberimiz Efendimizin alemdarı olan Ebâ Eyyub-ı Ensarî'nîn kabrinin yeri tayin edilmiş ve Fatih Sultan Mehmet burada bir tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1953
  • HERGIN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A istanbul'un fethinden sonra Fatihin açtığı seferler:1 Cenevizlilerden Amasra,Isfendiyaroğullarından Sinop,Oavid Komnen'den de Trabzon alınarak bütün sahil el 3 geçiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.06.1953
  • m ıc a Gün geçtikçe büyük heyecana doğru yaklaşıyoruz.Bugün fiaat 15 te Yugoslav futbolumun usta mümessillerini karşılayacağız.Son senelerde Avru-futbolunda mümtaz bir *evki işgal eden Yugoslavlar bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1953
  • futbol ikincisi Beşiktaş takımı Beşiktaşlılar uçakla doğruca bugün sata 13.40 da uçakla bü-isveçin Götebuıg şehrine gideyük bir şimal turnesine çıka* çeklerdir.Siyah Beyazlılar ilk çaktır.karşılaşmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1953
  • Uruguay ingiltereyi 2-1 mağlûp etti Montevideo,1 A.A.Dün büyük bir seyirci kalabalığı önünde oynanan Uruguvay İngiltere mili!futbol maçını üstün bir oyundan sonra 2-1 Uruguvay millî takımı kazanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1953
  • Yugoslav takımı 5 idareci 1 antrenör ve onbeş futbolcudan mürekkeptir Yugoslav millî takımının meşhur kedi kalecisi Beam sikliklerle muhafaza etmektedir.Dışardan kadroya sadece Vefalı sağaçık Ali itha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1953
  • Kısa Spor Haberleri İNGİLTERE»» ATLETİZM YARIŞMALARI Londra,1 T.H.A.White City Stadında yapılan atletizm karşılaşmalarında güzel neticeler elde edilmiştir.Bu yarışmalar esnasında Mc Donald Bailey 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1953
  • Paris enternasyonal tenis kazandı *a*kteld enternasyonal tenis tumuasmdarı bir görüntlş Paris,1 TH.A.Onbeş günden beri devam etmekte o;lan dünyanın en meşhur tenise çilerinin iştirak ettiği Paris ente
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1953
  • Süvari Okulunda i!gösterileri j M.S.V.İstanbul Temsil Bürosundan bildirilmiştir:İstanbulun 500.fetih yıldönümü münasebetiyle Ayazağadaki Binicilik Okulunda iki büyük gösteri tertip edilmiştir.Sivil ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1953
  • italya bis Bormio italya)1 AP)Maruf bisiklet şampiyonu Fausto Coppi bugün italya turunun son merhalesini kazanmış ve umumî tasnifte basa geç mistir.Met turu Merhalelerle yapılan İtalyan turu 3981 km;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1953
  • ftfJüî takım kadrosu çarşamba günü belli olacak Ankara,1 B.İ.Beş ha-minin kadrosu çarşamba günü ziran cuma günü İstanbul ela Yu belli olacaktır.Futbol Federâsgoslavya millî takımı ile karşı-yonu Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.06.1953
  • RÖPORTAJ Amerikalılara 50 bin dolara satılan Türk eseri Yunus Emre Oratoryosu Taksim Gazinosunda istanbullulara dinletildi.Ahmet Adnan Saygun nasıl bir besteci vâ nasıl bir orkestra şefi imiş Yunus Rm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 02.06.1953
  • TARİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ OZBAY Ortalıkta sürünen eski bir aşk mektubu ESTİ 7 Bir kere eczahaneye sahip olayım,o zaman boşanır ve benimle evlenirsin!Tarzında bir vaadcîe bulun,muştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 02.06.1953
  • MTR0NÂ u Bu mel'unların köküne ateş salmnıazsa memleketin daha büyük zararlar göreceği aşikârdır,72 Patronanın payını verdikten sonra bunlar da bana kaldı dedj,bir zaman işimizi görür.Ya senin neyin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 02.06.1953
  • namöiyo Kapanış sterling Dolar IT;Frangı isviçre Ft.Seiçika Fr.tsveç Kr.florin.Liret Drahmi.lEskoudea ve esnam Açılış Kapanış 784_280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40-0.44.80 93.34 9.73.90 784.280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 02.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNA* Bütün eski usul ve acletloı*i}'le OKTA OYUNtf Bu hafta:7 hazii'8* j na kadar y KAVUKLUYA HİLE Gişe her gün W d* ^açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 02.06.1953
  • Aisone şartları Senelik 42 00 Altı aylık 22 Üç aylık 12 SJ Bir ayhk 4 w Ecnebi mamlekeUeflw iki misildir.İlân şsriîarı 2 ve 3 üncü sayfa aant.4 T-I 7 ve 8 inei aayfa »ant.2,5i T1* Hânlardan mesuliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 02.06.1953
  • Uazırfıvan Sadi BOR AK 1 23 4 567 89 10 11j£ Soldan sağa:1 Parasız;Aruz veznindeki hatalardan.2 Hararet kesbet;Toplanma yeri;Sayı.3 Yüze gülücülüğün yarısı;Gözü pek;Bir toarfin okunuşu.4 Fena insan ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 02.06.1953
  • Tragg kaşlraım çattı,gözlerini yarı kapadı,bu halde bir an düşündükten sonra:Şimdilik hiç bir mahzur yok.Fakat şu kuş tüyünün büronuzun koridoruna nasıl geldiği hakkında bana izahat verme dikçe.Böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.06.1953
  • Kraliçe Elizabeth bugün taç giyiyor [Baş tarafı birincide] 8 devlet işleriyle meşgul oltoüŞ» İngiliz millteler camiası Jûemleketleri Başvekilleri için Buckingham saraymda tertipken öğle yemeğine riyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Türk-Yunan-Yugoslav askerî görüşmeleri [Baş tarafı birincide] kurmay Başkanları ile yardımcılarının şu meseleler üzerinde bilhassa duracakları anlaşılmak tadır:1 balkanlarda müşterek müdafaa tedbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Amerikada uçan daire [Baş tarafı birincide] ikinci bir ay gibi yuvarlak-par lak bir cismin güneyden geçmekte bulunduğunu görünce gözlerine inanamıyarak Wisconsin karakoluna telefon ettiğini,onalrın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Menderes Churchill ile görüştü [Baş tarafı birincide] Lloyd de hazır bulunmuştur.LONDRA SEFİHİMİZ MERASİMDE BULUNAMIYOR «r Londra,1 Nafen)Geçenlerde safra kesesinden ameliyat edilen ve şimdi nekahet d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Tele tesbit edilen telefon [Baş tarafı birincidel diği iddiasiyle ve bu iddiayı isbat için,avukatla parayı alan şahıs arasında geçen ve tele tea bit edilen bir telefon konuşmasının Baroda dinlenip din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Kayahbay dâvası [Baş tarafı birincide] mi?şeklinde bir sual sormuş,Sabri:Hayır,o yanında bir bayanla birlikte bütün kavga boyunca Barlı Apartmanının kapısı önünde durdu» diye cevapvermiştir.Bundan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Ziraat odaları [Baş tarafı birincide!le memleketin bütün zirai merkezlerinde ziraat odaları kurulacak ve bu odalar Ankaradaki Ziraat Odaları Bûrhği bünyesinde toplanacaktır.Ziraat Odaları ziraatte iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Alman ticaret heyeti [Baş tarafı birincide] TÜKK HEtfîSTt ALMANYAYA GÎTTt Ankara,1 Milliyet)Almanya ile aktedilen ticaret anlaşmasının tatbikatı hakkında müzakerelerde bulunmak üzere teşkil edilmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Gl.Wyman [Baş tarafı birincide] olan General Wyman,cumartesi günü yine hususi uçağı ile şehrimize avdet edecektir.General Wyman'in bu seyalıatinin sebebi henüz bilinmemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Dünkü yağmur ve fırtına tahribat yaptı [Baş tarafı birincide] Kadıköy seferini yapmakta olan «Kadıköy vapuru Sarayburnu önünden geçerken dümen makinesinde vuku bulan bir ânza se Debiyle açıkta kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Plânsız riîaş tarafı birincide] ne imkân almayacağı neticesine varmıştır.Belediye îmar Müdürlüğü bu öurum karşısında şehrin güzelli ğini bozan inşaat hakkında bir rapor hazırlamağa başlamıştır.Dün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Eden istifa ediyor fBaş tarafı birincide] Harold McMiUand'm getirileceğini bildirmektedir.EDEN AMERÜtAYA itDİYOK Yeniden ameliyat olmak üzere cuma günü Boston'a hareket edecek olan Mr.Eden,iyi haber a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • 50 yıllık muharrirler [Baş tarafı birincide] lerin hasılı eserlerinden müteşek kil bir sergi açılmıştır.Açılıştan evvel,1943 ve 1948 yıllarında yapılan iki jübilenin filmleri davetlilere gösterilmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Çeşme'de turistik tesisler kuruluyor [Baş tarafı birincide!Çeşme'de hususî,bir Türk inşaat şirketi hesabına yakında inşaata başlayacağını bildirmekte diı*.Projede bu şehirde meydana ge Urilecek sayfiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Everest'in zirvesine çıkıldı [Baş tarafı birincide] Hillarey ile Tenaing'in 29 mayıs günü zirveye İngiliz bayrağını dikmiye muvaffak olduğunu bildirmiştir.Hatırlarda olduğu gibi,bundan kısa bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Türk Ceza kanununda [Baş tarafı birincide] Oturum açıldığı zaman Türk Ceza Kanununun bazı maddelerin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak kındaki kanun teklifinin tümü üzerinde söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • istanbul 4 üncü tcra Memurin ğımdan 952ş6529 Bir borçdan dolayı hacizli olup satdmasına karar verilen nikelâj karyola,4.lâmbalı radyo bulunduğu Arnavutkö-y Birin ci cadde 142 nclu evde 19.6.953 cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Kara Ordusuna Astsubay Adayı Alınacak 1 Kara orusu astsubay ihtiyacını karşılamak üzere piyade,süvari,topçu,uçaksavar,tank.istihkâm,muhabere,ulaştırma,ordu donatım,harita levazım maliye kâtip sınıf ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Malatya Valiliğinden ı 1 Aşağıda mevkileri,keşif bedelleri,geçici teminatı ya* zıh bulunan 7 ilk okul inşaatının 20/6/953 cumartesi günü saat 10 dan itibaren sırasiyîe ve yirmişer dakika ara ile ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • İLÂN 19/6/951 tarih ve 20658 No-lı beyanname ile 15.688,lık emtiaya ait 97.50 hk iade döviz fişini.15/4/952 tarih ve 9716 No.h beyanname ile 624.19.2 L hk emtiaya ait 30.0.10 L hk iade döviz fişini.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Istanbul 2 ncl İcra Memurluğundan:Borglu Ragıp Ö23kaya Fatih Çarşamba Hoca Dede sokak No.10 Sirkeci Ankara caddesi 123»no da lokantacı Sa mi Çelik Yüreke borcunuz olan ve İstanbul Altıncı Noterliğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • İLÂN T.C.Merkez Bankasınca tescil edilmiş olan;128T8 No.11.2.953 tarih 1689.60 dolar.12879 No.11.2.953 tarih 1814.40 dolar.12880 Nd.11.2.953 tarih 1382.40 dolarlık ihbar makbuzlarının 5 inci nüshaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Fetih şerefine tertip edilen muazzam havaî fişek şenlikleri Derneğimizce fetih yılı şerefine tertip edilen büyük şehrâyinin yapılacağı gün ve saatler aşağıda gösterilmiştir.2 haziran salı saat 21 de S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.06.1953
  • Balıkçılığın ihyası Başmakaleden devam)Ieri,kullanılan ağları,kayıkları gördükten sonra hazırladıkları raporlarında mevcut vesaitin ihtiyacı tamamiyle •karşıladığından,ıslahına mahal olmadığı neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • a STANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl 13.30 Dans müziği «Pl 13.45 Şarkılar.Okuyan;Selma Köprülü 14.20 Öğle konseri «Pl» Ludwig Van Beethoven:Romans No.2 «Fa ma jör».Çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • Devlet Demiryolları ilânları Şerit testere laması alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Srtınaİma Komisyonundan 1 Teahhüdünü ifa edemiyen müteahhid namına iki ka lemde eem'an 'Î500 metre Şerit teste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • 100 Adet Bekçi Kontrol Saati Satın alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlümün i* n İşyerimizde kullanılmak üzere 100 adet bekçi kontroı saati satın alınacaktır.Bu işe ait idarî ve fennî şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • Dizel Elektrojen Grupu Satın alınacak İMer Bankasın i,n 1 Samsun iline bağlı Terme kasabası için 1 adet 110 120 beygirlik dizel eiektrijen grupu satın alınacak ve mevcut santr.îla monte edilecektir-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • Jandarma satmalına komisyonu başkanlığından 1 Evsaf ve numunesine uygun 28547» adet telefon fincanı ile «34211 adet deve boynu demiri,bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Tokat Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Yaylacık Ormanlarında mevcut 960 adet kaim damgalı kayın ağaçlardan 400 m3.tomruk ve 2000 ton odun istihsal» nakil.işi açık eksiltmeye konulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Astsubay sınıf okuluna öğrenci alınacaktır 1 Deniz astsubay sınıf okuluna alınacak öğrenciler için aranacak nitelikler:a)Türk vatandaşı olmak,b)Orta okul veya e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • lpaktsun'i ipek ve karışık ipek kumaş âmilleri ile satıcılarının dikkatine İstanbul Sanayi Odasından:îpek,sun'î ipek ve karışık ipek kumaş normlraı nizamnamesi 2/Haziran/1953 tarihinde Mer'iyete girec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • Ycpı İşleri İlânı Bayındırlık Vekâletinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti kalorifer ve sıhhî tesisatının tamiri ile sıcak su kazanının değiştirilmesi işidir:Keşif bedeli:24.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır Deniz Harp Oku'u ve Koleji Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır-2 Kayıtlar İ/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/195:3 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden 5405 Sayılı kanun gereğince açık eksiltme pazarlık yoîiyle i alem ilânı 1—istanbul Pendik Veteriner Bakteriyoloji enstitüsü için 1953 akça yılınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GRiFiN KULLANINIZ i Baş,diş,adale,sinir ağrılarını keser.J(h Grip ve nezle başlangıcında hasarı ile kullanılır.f Süratle hazmolur ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • Zonguldak Valiliğinden t.1 Yapılacak iş:Devrek kasabasında yeniden "^aP^1 rilecek A tipi cezaevi ve karakol binası yapımı ı olup zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.kÇfsi 2 İşin keşif bedeli 145000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden veriien Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla galvanizli demir tel 16/6/953 sah günü 11-30 da Ankara M-S.V.2 No:lu Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 25.000 üra tel mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8