Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Adres:Numosmaniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 SAYI:1068 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • r F Dulles Dulles Batılı Devletleri ikaz ediyor Amerika Hariciye Vekili gelişi Küzel yardım devrinin sona erdiğini bildirdi S Vaşington,27 A.A.Bugün Paristen dönen Birleşik A-Jtterika Dışişleri Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • İran Kraliçesi Süreyya Romada Roma 27 A.A.tran Kraliçesi Süreyya bugün uçakla Sahrandan buraya gelmiştir,istirahat etmek üzere bir müddet Avrupada ikamet edecek o-¦Btt Kraliçeyi hava meydanında elçili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Reisicumhurun tetkikleri Gaziantep,27 Milliyet)Reisicumhur Celâl Bayar,bu sabah Vilâyette tertip edilen resmî kabulde hazır bulunduktan sonra,iplik fabrikasını ziyaret ederek alâkadarlardan izahat alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • îslâm kongresine izin verilmedi I'll Şark Milletleri Federasyona karmayı tasarhyan N.Demirağ,erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesinde bir mahzar görmüyor Millî Kalkınma Partisi kurucusu Nuri Demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Büfçe Komisyonu dün iki foplanfı yaptı Mesken kiralarına yüzde Komisyon,zammın kanun kabul edildiği yıl yüzde elli,ikinci yıl ise yüzde yüz olarak yapılmasını kabul etti Ankara.27 Anka)Bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Turizm kanunu Meclisin dünkü:îçtinıauuia turistik otellerde yüzde 15 nisbetinde ecnebi garson çalıştırılması kabul edildi Ankara,27 MDİiyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü içtimamda Turizm Kanununun m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Malatya suikastı dâvası başlıyor Ankara,27 MîHîyet)Malatya hâdisesi sanıkları hakkında yapılmakta olan tahkikat neticelenmiş ve dosya tekemmül ettirilerek İkinci Agırceza Mahkemesine tevdi edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Doktorlar gürültülü bir kongre yaptılar Dün,Ankarada çalışmalarına başiıyan Etlbba kongresinde seçim yüzünden hâdiseler çıktı Ankara 27 ANKA)Etibba kanı Ekrem Hayri Üstündağ kongresi bugün saat 10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Lord Ismay 11 Mayısta geliyor Paris,27 AP)Kuzey Atlantik PakU Teşkilâtı Genel Sekreteri Lord lamay'in Türkiye ve Yunanistan* ziyaret için 11 mayısta Paris'ten ayrılacağı bugün teb* edilmiştir.{Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • SOMERSET MAUGHAM ŞEREFİNE ÇAY VERİLDİ Bir müddetten beri şehrimizde bulunan meşhur İngiliz romancısı Somerset Maugham şerefine dün Gazeteciler Cemiyetinde bir çay verilmiştir.Somerset Maugham,bu topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Korede komünistlerle anlaşma yapılamıyor Dünkü mütareke müzakeresinde harp esirleri meselesinde gBne uyu ulamada Seul,27 ANKA)Birleşmiş Milletler temsilcileriyle komünist delegeler bugün Panmunjomda m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Ruslarla yapılacak temaslar Amerikanın Moskova Elçisi Eisenhower'in mesajını Malerikov'a veriyor Moskova,27.A.A.Burada hüküm süren kanaate göre,Amerikanın yeni Moskova Büyükelçisi Char* lesBöhlen,bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Kahire görüşmesi dün başladı Kahire,27 T.H.A.Bu sabah saat 11.15 te başhyan Mısır.ingiliz müzakereleri jok samimî bir hava içerisinde cereyan etmiştir.İngiliz heyetine» Ingilterenin Kahire Büyükelçis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Fuat Köprülü Paristen dün akşam avdet etti 0 m ¦¦¦İPİ I.I—Hariciye Vekilimiz Nato konseyinde Uç yıllık bir askerî program hazırlandığını bildirdi "Sovyetlerin dış siyasetinde zahiren görülen yumuşama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • •ffto&Z&MfyMÜ Bugün şehrimizde,havama umamiyetle bulafla ve muhtemelen mevzii yağışlı geçeceği,hava sıealdığının yükseleceği tahmin edilmektedir.«M L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Dumlupınar faciasının muhakemesi yarın başlıyor Hâdisenin şahitleri ile İsveç gemisinin sigortalı bulunduğu İngiliz şirketinin avukatı,dün vaka mahallinde hususî mahiyette bir tatbikat yaptılar Çanakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • İran'da 25 emekli subay tevkif edildi Emekli subaylar grupu tarafından öldürüldüğü;anlaşılan Gl.Afşar Tu s'un cenazesi kaldırıldı Kendisi bu sabah tevkif ediK Tahran,27 A.A.Tahran Polis Müdürünün katl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • 19 Mayıs Bayramına hazırlık yapılıyor Spor ve Gençlik Hayranımın] yaklaşması münasebetiyle ya n« İntakta olan hazırlıklara hız verilmiştir.Bayrama işÛr rak edecek olan talebeler peyderpey prova yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Kadınlar Birliği kongresi Dnrum karışıklığını muhafaza ediyor,önümüzdeki günlerde Birliğin akıbeti belli olacak Ankara,27 Milliyet)Türk Kadınlar Birliğindeki anlaşmazlık devam etmektedir.Dün bildirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Dün iki vapur çarpışıyordu Dün Haydarpaşa önlerinde vuku bulacak fecî bir deniz kazas zorlukla önlenebilmiştir.Saat 19 da Köprü Kadıköy seferini yapan şehir hatları Burg.az vapuru Haydarpaşa önlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Japonyada bir yanardağ aniden indifa etti İlk tahminlere göre.hadise sırasında 10 kişi öldü,100 kişi de yaralandı Tokyo 27 A.A.Buraya gelen haberlere göre,Japonyunın güneyinde bulunan Kyuşu adalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1953
  • Atom topu tecrübe edilecek Las Vegas,27 A.A.Yucca Flat'taki atom denemelerini takip eden müşahitler,1953 senesi serisinin 21 mayısta yapılacak olan son denemesinde ar torn topunun tecrübe edileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.04.1953
  • Sahilleri de benzetiyoruz Eskiler «Ar yılı değil* kâr yılı» derler.Fakat zemâne o hâle geldi ki.ar yılı» tamamen ortadan kalktı.Her şey kâra dayandı.Bir yalı arsası edinmek isteyenler Boğazın yahut Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • K f SA HA Dün limanımızdan muhtelifmemleketlere 610.820 bin Ural değerinde çeşitli mal ihraç edil-j B E R L E R mistir.1ç Belediyenin yeni bütçesi bu hafta içinde Reisicumhur tarafından imzalanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Kanserli bir hasta intihar etti Dün Üsküdarda kansere tutulan bir hasta ayağına taş bağlıyarak kendini kuyuya atmak suretiyle intihar etmiştir.Üsküdar,Selâmsız caddesi 333 numarada oturan İran tebealı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Kadınlar arasında meydan kavgası Dün Istinyede kadnLar arasında bir meydan dövüşü olmuştur.İsUnyede Çayır sokağında 21 numarada oturan Raziha aşmaz üe kızı Nurten ve aynı sokakta oturan Mukaddes Kılıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Hie.14 Naban 1S72 Güneş ogle İkindi Akşam İ Yatsı 1 îmsak 28 Nisan 1953 Salı 15 Nisan 1369 i VAKİT VASATİ EZANİ VASATİ EZANİ 5.02 10.00 12.12 5.10 16.02 9.00 19.02 12.00 20.43 1.42 3.09 8.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Stalinin ölümünü müteakip Sovyet liderlerinin sulh taarruzları batılı diplomatların üze rinde türlü şekilde tepkiler ya ratmaktadır.Bir çok siyaset adamları bu teşebbüslerden memnuniyetlerini açıklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Dün İki münazara tertip edildi İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tertiplediği münazara turnuasma dün de Marmara lokalinde devam edilmiştir.Günün ilk münazarası,Diş Tababeti üe Hukuk Fakültesi ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Dış ticaret durumumuz Ticaret Odası ithalâtınızla ihracatımızı mukayese eden bir broşür yayın'adı Şehrimiz Ticaret Odası dış tica ret durumumuzla ilgili olarak bir broşür neşretmistir.Broşürde,bu husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Millî Türk Talebe Birliği toplantısı Ankara,27 A.A.Millî Türk Talebe Birliği Genel İdare heyeti 2 mayıs cumartesi günü şehrimizde toplanacaktır.Gündemde:Üniversite talebelerinin memuriyet yapabilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Beynelmilel Barolar kongresi Türkiye'de yap lacak 1954 Beynelmilel Barolar Birliği Kongresi Türkiyede akdolun masına karar verilmiştir.İstanbul ve Ankara Barolarının müşterek teşebbüsleri neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • «w HALKIN SESİ i Kapa ıçarştdan g çirî.en yükler Çemberlitaş'da,Simkeşhane sokağında oturan oku yucurauz Nizameddin Aksoy yazıyor:«Kapajhçai'gı günün belli saatlerinde zaten hıncahınç tır.Gelip geçenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Yiyecek madd kontrolü şiddetlen Bir hafta içinde belediye müfettişleri tarafından 386 esnafa ceza kesildi tanzim Çelediye merkez murakıpları tarafından son bir hafta içinde 390 bakkal,185 manav,350 fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Bir kız İntihara teşebbüs etti Şehrimizde Mcllafüranî cadde sinde 35 numarada oturan 18 yaşlarındaki Hikmet Çeuk adında bir kız,üç ay avvöl nişan-İlsi tarafından terkedîlmesi.ıe müteessir olarak,dün n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Fetih yılı için yapılan hazırlıklar Isbanbulun 500 üncü felilı yılını kutlamak için İstanbul Kız Lisesinde kurula a komite muhtelif ders zümreleri ırasın ia işbirliği yanacak çalışmalarına de vam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • 19 Mayıs bayramı hazırlıkları 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bay ramında yapılacak gösterîlevi t esbit etmek üzere dün vilâyet te Vali Vekili Fuat Alper'in riyasetinde Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamları,Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Kıskançlık yüzünden karı-koca kavgasJ Dolapdere Turan caddesinde 136 numarada oturan Melek üe kocası Hıfzı kıskançlık yüzünden kavg.a etmişler,kavga sırasında Hıfzı eline geçirdiği bir sopayı karısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Vapurların bilet ücreti Yolcu navlun biletlerinde yeni bir ayarlamaya karar verildi Denizyolları işletmesi esaslı bir tâdil görmeksizin 1931 yılından beri yürürlükte bulunan yolcu navlun tarifelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • &A9Mâlf£lflt£k Prenses,sizi Kralımıza bir armağan olarclc sunacağız ~41 Diğerleri de bu suretle tertiplenmişlerdi.Üç süvari önden,diğer ikisi yandan,geri kalanlar da arkadan gelecekler,yolları bu sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • İki sarhoşun sebep olduğu bir kaza Evvelki gün Feriköyde iki sarhoş bir kavgaya 3ebeb;e* vermiştir.Feriköyde oturan Şü'.îrü Yılgöz ile arkadaşı İsmail,sat'iuş bir şekilde,nâra atarık Kurtuluş caddesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Jandarmaya rüşvet teklif edan hırsızım duruşması Bundan bir müddet evvel Üsküdar cezaevinden firar ederek dört gün aooıra yakalanan beynelmilel sabıkalılardan Ali Dalmışın duruşmasına alin 10 uncu Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Fazıl Uybadın yeni vazifesine gitti Ordu Vali vekilliğine tayin edilen Vali ve Belediye Reis Vekili Fazıl Uybadın dün aabah mesai arkadaşlarına veda ederek vilâyetten ayrılmış ve akşam ekspresle harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • Denizden medet uman sanık Dün sabaha karşı Bpşiktaşta enteresan bir hâdise olmuştur.Cafer Dönmez adında biri,A* navutköy tramvay durak mahal linde vasıta beklemekte iken,ya nına müşteri almak için 126
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.04.1953
  • GECE if Burdur Yüksek Tahsil öğ' renci Derneğinin tertipleme cBurdur Gecesi» 4 mayıs pazartesi gecesi saat 21 den 2 f kadar Konak salonlarında y&P1' lacaktır.Geceye,şehrimizin nınmış birçok sanatkârla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.04.1953
  • Siyası İcmal Sir Churc/ıîJ'in Moskova seyahati İngiliz Başvekili Sir Winston Ciiurcliill öteden beri Rus devlet adamlariyle temas edilmesine,onlarla.def nokra t devletlerin dünya meseleleri ve hâlâ in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • Mau-Maular katliâma hazırlanıyor Bütün beyazlann öldürülmesi hususunda bîr çok vesikalar ele geçirildi Londra,27 Nafen)Kenyada tedhişçilerin umumî bir katliama girişmeleri ihtimalleri arttığından son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • Su işleri için dört yıllık plân hazırlandı Bu yıl yapılacak işler için 6 milyon 963 tun Kiralık tahsisat ayrıldı Ankara,27 T.H.A.Büyük su işlerine ait program ve plânlar Bayındırlık Bakanlığı tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • Ürdün kabinesi istifa eti Amman 27 T.H.A.Resmen bildirildiğine göre,2 mayıs günü tahtta cuius edecek olan Kral Hüseyin,halen Londra elçisi olan Fevzi Elmülki'den yeni Ürdün kabinesini kurmasını istiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • TÜRK TİCARET BANKASINDAN 27 Nisan 1953 Pazartesi günü istanbul 2 nei Noter huzurunda yapılan ikramiye çekilişi Osmanbey Ajansımızdan 258 hesap ve 12435 sıra No.lu Bayan HANÎFE KABA'ya 400 Altın İsabet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • Kısa haricî haberler AMERİKA İf Halen Hollywood'da üç buutlu film hazırlıkları yapıldığın dan ve tebeddül devresi geçirildiğinden,Hollywood Stüdyolarında çalışan 15.000 işçinin 4 bini muvakkat bir zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • Kardinal Valerio ölüm halinde hasta Roma,27 A.A.Vatikandan bildirildiğine göre Katolik kilisesinin ileri gelenlerinden Kardinal Valerio ölüm halinde hastadır.69 yaşında şe zatürrieden muz tarip buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • Rahminin gözleri süzüldü.Ger ginlik şakaklarından saçlarının içine doğru gidiyordu.Birdenbire:Ver dâvanı bana,dedi.Ve bu söz Salâhaddinin hiç aklına gelmiyecek bir şey,tenha kompartmanında,elinde kita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • İKTİBAS Elizabeth'in 13 yaşında başlıyan aşkı O,Kuzeni Phiiip'e karşı büyük bir alâka duyu/or,fakat bu hissin mânasını anlayamıyordu.Bir gün dadısına sordu Crawfie,aşk nedir?ve şu cevabı aliı:Aşk çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • FIKRA Tiyatro Dünkü yazımda bahsettiğini sayın bayanın aksine,bana,il-I gili ilgisiz bir çok kimseler,çe şitli zamanlarda tenkidlerimin j sert,hattâ hırçın olduğunu söy I leyip durdular.Onlara göre,bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • İh ret Aynası Hem suçlu.tsveç gazeteleri* Dumlupıııar denizaltımızı batıran ve 81 denizcimizin şehit olmasına sebebiyet veren kaptanları tevkif edildi diye aleyhimizde demediklerini bırakmıyorlarmış.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • 50 senelik kalem erbabının jübilesi yapılıyor Türk Basın Birliği 30 mayıs cumartesi günü basında ilk imzaları 29 mayıs 1904 de kadar görülen ve halen hayatta bulunan "basrn mensupları için bir jübile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • Maden heyetimiz îngi terede Londra,27 ANKA)Avrupa İktisadî İşbirliğine dahil dev letlerden Türkiye;Fransa;İsveç;Norveç;Avusturya;Belçika;Almanya ve Birleşik Amerika temsilcilerinden mürekkep bir grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • Dünya güzeli Tokyoda Tokyo,27 A.A.Geçen ha ziran ayında dünyanın en güze)kızı ilân edilen Finlandiyalı Elena Kuusela,Japonyaya 8 günlük bir ziyaret yapmak üzere bugün buraya gelmiştir.19 yaşındaki dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.04.1953
  • Bir açıklama Tenkit adlı derginin son sayısında çıkan ve imzamı taşıyan yazı,iki sene kadar evvel Tarih Hazinesi adh sayı 11.haziran 1951)mecmuada çıkmış bir yazı olup.bilgi ve müsaadem olmadan mezkûr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.04.1953
  • ğ Etme bulma dünyası na dair tarihin en güzel misali Defterdar Mustafa Paşa Peçevî İbrahim efendiye hakaret edip ona gülbeşeker vermemişti.HaSbuki 15 gün sonra bütün malları ve bu arada gülbeşekerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 28.04.1953
  • 119 Mayıs Gençlik Bayramı için yapılan hazırlıklar gün geçtikçe artmaktadır.Bu arada,o gün yapacakları gösterilerin provalarını dün Mithatpaşa Stadında yapmışlardır.2 Kore'de savaşmakta olan Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 28.04.1953
  • Hollywood eğleniyor Hollywood bu aylarda cenneti andıran bir fftizeîflâe sahiptir.Artistler stüdyolarından çıktıktan sonra bütün günlerini biiyi1^ bir neşe cindo türlü eğlencelerde creçir.«ektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.04.1953
  • Walcoff ile Marciano arasında bir boks Fakat WaJcott 40 yaşına resmen kastığından galip gelse dahi şampiyonluk unvanını muhafaza edemivecek 15 mayısta ŞikagoY.a,dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1953
  • ingiltere lig maçları bu hafta içinde sona eriyor Şampiyonanın başlıca namzetleri 52 şer puanla Arsenal ile Preston takımlarıdır Önümüzdeki cumartesi günü ve hafta içinde yapılacak karşılaşmalar sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1953
  • Üçlü Balkan turnuvası Ankara» ISelgrad ve Atina karma takımları arasında bir karşılaşma yaplıacak Haber aldığımıza göre,Ankara bölgesi;Atina,Belgrad ve Ankara karma takımları arasında bir futbol turnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1953
  • Dedikodusu devam eden bir maç Çanakkale kupası maçları sona ermesine ragmen ihxiikorıısu hâlâ devam efcnektcdir.Bilindiği gibi Galatasaraylılar evvelki hafta Fenerbahçe ile yaptıkları maçta lisanssız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1953
  • Kısa Spor Haberleri yunan hükümeti sporu kontrol altına aldı AMATÖR LİG ŞAMPİYONLUĞU istanbul amatör şampiyonluğu için Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ilk maç yarın saat 16 da:Mithatpaşa Stadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1953
  • Lutton Town şefi rim ize g e_M_yo r 6 Mayısta şehrfmizda bu'unacak olan İngiliz futbolcuları başlıca kulüplerimizle maç yapacaklar Fenerbahçe Kulübünün davet lisi olarak 6 mayısta şehrimize gelecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1953
  • Türk silâhlı kuvvetler güreş şampiyonası Mayısın i!k üç gününde Spor ve Sergi Sarayında yapılacak müsabakalar neticesinde Dünya ordulararası güreş şampiyonasına katılacak takım tesbit edilecek Geçen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1953
  • akistanlı güreşçiler emleketimi e geliyor Pakistan e Pencap ayı içinde şehrimizde Pakistan şarapij'onu Bolu ve Pencap şampiyonu Aslam dünya şampiyonluğu iğin bütün dün-yanın namdar güreşçilerini min d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1953
  • tyileşeu Nedim Fenerbahçeli Nedim iyileşti Pazar günü oynanan Fenerbahçe Beşiktaş futbol karşılaşmasının ikinci devresinde Be şiktaş solaçığı Coşkunla çarpışan,Fenerbahçenin sagbeki Nedim,sakatlanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1953
  • Fakültelerarası futbol maçlorıno devam edildi Hukuk Tıbbı S-O,İktisatta FerıciSerî 2-0 mağlûp ettiler Fakültelerarası futbol karşt-sat Fakülteleri arasında oylaşmalarına dün Vefa Stadında nandı.Halit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1953
  • Bııdge Pattv bîr maçtan evvel Tttevi kontrol ederken Budge Patty Bernard Bartzen'i yendi Paristeki milletlerarası tenis şampiyonası finalinde Amerikalı Budge Patty» Amerikalı Bernard Bartzen'i 4'6,6"4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1953
  • Brezilyanın Rio Ligi dördüncüsü i America takımı kafile nının "Bizden evvel güzel memleketinize geleni {Corinthians ve Portegueza takımları Türk seyir-ıcisini ve futbolunu uzun zaman methetmiştir.14-İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.04.1953
  • Bir kadın hırsızlık yaparken yakalandı Perihan Eayracık adında bir kadın Beyoğlımda Meşrutiyet caddesinden geçen" Ester Morhan adında genç bir kadına yaklaşmış ve kolundaki çantası nı açarak içinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1953
  • Tanner.Ernest A.Tanner.Şimdi burada mı?Dinleyiciler arasında bir hareket oldu,bir adanı ayağa kal karak:Evet,buradayım,dedi.Hakini,şoföre yerine oturmasını,mahkemenin sükûnunu ihlal elliğini söyledi.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Mudur:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C E M A I,Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1953
  • L_ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketle»* iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa ssuıt.2,60 T.L.Îi$n2ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1953
  • r RKTRÜfâ Baktın ki sancağı şerif altına top'ananlar çok o zaman taarruz eder işi kökünden temizlersin 39 Patrona,yağız atlı muhatabı m şöyle bir süzdükten sonra:îyi edersiniz dedi,fakat Sancağı Şerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1953
  • Hazırlıvan Sadi BOÜAiİ £oidan sağa:1 Tirtir titreyen;Büyük.2 İki harf;Çıkarma.3 Kabul etme mürekkep kelime)4 Büyük;Kaba evet.5 Bir içki;Bir harfin okunuşu;Kamer.6 Sondaki harfsiz ced.7 Küçük kaya;Ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ TARTUFFE Yazan:Moliere Türkçesi:Orhan Veli Kanık Her çarşamba akşamı talebe geeesidir.Pazartesi akşamları tem sil yoktur.Telefon:42157 KOMED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1953
  • tarihteki korkunç "CİNAYETLERİ Nakledeni AZİZ ÖZBAY Andrev'im,adınızı tekrarladığım zaman nefesim boğazımı yakıyor 15 «Bankalara Dazla güvenmemenizi tavsiye ederim.Bu konuda bir zamanlar ben de sizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1953
  • 4/î^â^ a Davetliler Büfede izaz edi 9 Bayraklı Profesör Fanfinfon,Türkiyedeki kaz tüylerinin yolunması hakkında incelemeler yapmak üzere gelmişti.Gazeteler,onun hal tercümesini yazdılar ve Memleketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.04.1953
  • Fuat Köprül dün aksam [Baş tarafı birincide] teri» dostları ve basın mensupları tarafından karşılanmıştır.KÖPRÜLÜMÜN BEYANATI Dışişleri Vekili Prof.Fuad Köprülü hava alanında muhabirimize aşağıdaki be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Yükleme Boşaltma Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Böga Miidüroüğiînden 1 Mersin anbarımıza gelecek veya buradan diğer mahal-•tere sevkedilecek Ofisimize ait hububat,bakliyat vesair maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Kahire görüşmesi TBaş tarafı birincide!mutanı General Robertson ile Hava Mareşali Sir Arthur bulunmuşlardır.Mısır heyetine ise.Mısır Baş vekili General Muhammet Necip riyaset etmiştir.Öğleden sonra sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Dumlupmar faciasının duruşması yarın başlıyor [Baş tarafı birincide] Diğer taraftan müessif hâdisenin şahitlerinden olan Nakoland gemisi üçüncü kaptanı ve hâdise sırasında vardiyada «ulunan iki gözcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Kadınlar birliği kongresi [Baş tarafı birincide] da toplandılar ve idare heyetini seçtiler.Açık rey ile yapılan seçim neticesinde,başkanlığa Lâmia Fenmen seçildi.Akşam üzeri de Güven Gazinosunda bîr ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Mesken kiraları TBaş tarafı birincide] sini isteyen tasarı müzakere edildi ve bu da ittifakla reddedilerek eski şekilde bırakılmış" tır.Eski çekil;ilk sene zammın yüzde 50-müteakip seneler yüzde 100 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Kıbrıs Türklerinin protestosu Lefkoşe Kıbrıs)27 AP)Türk Milliyetçi Partisi bugün Kıbrıs valisine gönderdiği bir telgrafta.Adada yaşayan 100 bin Türk'ün,Kıbrıs piskoposunun bir dilekçesine muhalif oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Eisenhower'm ticari salâhiyeti kısılıyor Amerikan Reisicumhurunun hazırlanan kanunu veto edeceği zannediliyor Washington 27 A.A.Baş kan ve kongre liderleri,Amerikanın hariçteki iktisadî sij'ascti ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • islâm kongresine izin yerilmedi [Baş tarafı birincide] kabul edilmesi üzerine toplantı tarihini önümüzdeki ayın 24 ü olarak kararlaştırdık.Ticaret ve endüstriciler toplanırken,din adamlarını atabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Japonyada bir yanardağ TBaş tarafı birineidel muhabirinden alman habei'de şunlar bildirilmfiktedir:«İndifa sırasında büyük bir talebe grupu dağa tırmanmakta idî.Derhal etrafı bir panik havası kaplamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • İran Kraliçesi Süreyya Komada [Baş tarafı birincide] Gardner'i andıran İran Kraliçesi Süreyya,bu sabah Romaya gelip indiği Excelsior otelinde uyuyup bir kaç saat dinlenmiş ve her kadının uzun ve yoruc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Komünistler Laosta bir kukla hükümet kurdular Kukla hükû net k&ndisinin yegâne meşru hükû net olduğunu idiia etti 27 A.A.Hanoi «Hindicini Vietminh âsi kuvvetleri ön-1 cüleri kadim başşehre doğrul yakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Lord Ismay 11 Mayısta geliyor [Baş tarafı birincide)Genel Sekreter,Atinada 3 gün kaldıktan sonra Türkiyeye gidecek ve oradaki resmi ziyareti de 3 gün sürecektir.Diğer taraftan,Fransız Hariciyesine men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Reisicumhurdun tetkikleri TBas îaprafı h»Hnoîdel zip'e giderek Nizip Birecik yolunda ve Fırat Nehri üzerinde yapılmakta olan betonarme köp rünün inşaatını gezmiş ve mühendis ve müteahhitten izahat alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Doktorlar gürültülü kongre yaptılar [Baş tarafı birincide] bir münakaşa kendini göstererek bilhassa İstanbul ve İzmir delegeleri arasında uzun tartışmalara sebep olmuştur.Bu arada gürültü çıkarttıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Dan iki vapur çarpışıyordu Bus taralı birincide)bir şekildeyken,kaza Ayvalk süvarisinin yerinde manevralariyle önlenebilmiştir.Bu esnada ber iki vapur yolcuları heyecanlanmış,bağırıp çağrışmağa başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • G?V »kil Ankaraya avd^t etti Ankara 27 A.A.Devlet Vekili Celâl Yardımcı,Maliye Vekili Hasan Rolatkan,Millî Bğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak ve Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen bu sabahki ekspresle gehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Atom topu TBaş tarafı birincide] rak Amerikada yolda giden otomobiller geçen cumartesi günü radyoaktif şua veya huzmelerin tesirine maruz kalmışlardır.Fakat bu tesir hafif olduğundan hiçbir tehlike ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Turizm kanunu TBaş tarafı furincidel 11.madde görüşülmüştür.Söz alan hatiplerin bir kısmı yüzde miktarım» ona indirilmesini diğer bir kısmı ise vüzde yirmi ye çıkarılmasını istemişlerdir.Neticede madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Dulles Batılı devletleri ikâz ediyor [Baş tarafı birincide] edilen neticeler,bir taraftan Birleşik Amerikanın menfaatlerini korumuş,diğer taraftan da hepimizin alâkalı bulunduğu muz NATO'nun kuvvetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Korede komünistlerle anlaşma yapılamıyor [Baş tarafı birincide] mistir.General Harrison,komünistlerin kabul edilemiyecek tarzda tekiiiUei'de bulunduklarınım ve görüşmelerde ortaya bir takım engeller ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • Ruslarla yapılacak temaslar [Bas far* fi MıincMHI Tahmin edildiğine göre,Uzak Doğu nurun fr halledilebilmesi için,Sovyet Rusyanm ileri süreceği asgarî şart,Komünist Çin'in müzakerelere iştirak hakkını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.04.1953
  • İranda 25 emekli subay TBaş tarafı birincide] TAHKİKAT DEVAM EDİYOR Polis bu sabah,eski binbaşı Baloııtch Gharai'nin aşçısını tev kif etmiştir.Aşçı,kaatillerin Baloııtch Gharai ile Afşar isminde birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.04.1953
  • Dicle Köy Enstitüsü Müdürlüğünden Ergani 84-86 randımanlı ekmek ve un ve süzülmüş sade yağ aSınecakfır Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı %7.5 geçici Kilo i'iatı teminatı İhale tarihi ve saati kuruş Lira K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1953
  • Dekovil hatları Beton İçine alınacaktır.SÜMERBANK Selülloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden İzmit 1 Müessesemiz dahilinde mevcut dekovil hatları beton içine alınacaktır.2 Bu işe ait tahmini keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1953
  • Neşriyat Dt^ÜNCELER Muharrir Baha Sakatürk'ün «Düşünceler» isimli yeni bir kitabı çıkmıştır.Bu eserde Ziya Gökalp,ibrahim Alâeddin Gövsa,Mehmet Akif Ersoy gibi kıy metli mütefekkir ve şairlerin hayatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1953
  • HER YERDE BULUT Komedi 3 perde Yazan:F.Hugb Herbert Çeviren:Leylâ Erduran Sahneye koyan:Muhsin E'r tuğrul Çarşanbadan başka her akşam Saat tam 21.15 de Cuma talebe)Pazar matine Saat tam 17 de Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1953
  • Hidro Elektrik Tesisatı Yaptırılacak İller Bankasından 1 Erzurum iline bağlı ispir kasabası için 1 adet Türtnn Generator grubu satın alınacak» yüksek ve alçak tevettür şebekesi yaptırılacaktır-2 işin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ-MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GRiP almak faydalıdır.Baş,diş,adale ve sinir ağnlariDi keser.Yorgunluk ve uyku suzluktan mütevellit vücut kırıklıklarına karşı faydalıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1953
  • 1 W& I RtTA HAYWORTH.ERKEKSİ Z KALDI Aşkları sinema dünyasında fırtına tesiri uyandıran sehhar yıldız Rita Hayworth.Prens Ali Han'dan ayrıldıktan sonra tekrar erkeksiz kaldı.Onu tanıyanların söyledikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1953
  • Kambiyo Kapanıg ve eaha Açılış» 784_280.50 0.80 64.03 5.50 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 im Kapanış 784—280.30 Belçika Fr.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 Drahmi 0.01.876 9.73-90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1953
  • SSTAMBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Ph 13.30 Dans müziği «Fİ» 13.45 Şarkılar.Okuyan lar:Göçmez Kardeşler ve Nebahet Yedibaş.Çalanlar:Ali Demir,Şerif İçli,Ercüment Batanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1953
  • İstanbul Levazsın Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları,Kapalı zarfla 25 ton erimiş Sade yağı 13/Mayıs/953 Ç3*"} samba saat 11 de Trabzon As.Sa.Al.Ko.da satın almaca*" tır.Bedeli 152.500 Lira ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.04.1953
  • e1 239jJ Istanbul Beşinci îcra Memurluğundan:951'rğ-Bir borçtan dolayı hacizli olup halen Istanbulda» P ç$ lunda Mahyacı sokak 53/3 sayılı atelyede bulunan 3 s^e te/lira değerli îlkson markalı üç vite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8