Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Sovyet idarecileri sulh taarruzuna devam ediyor Eisenhowerin nutkuna cevap veren Pravda gazetesi Rus idarecilerinin sulhun tasisi için yapılacak her türlü teşebbüsü memnunlukla karşılayacaklarını bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Yeni iktisadî T-I I devlet teşekkülleri evlet Demiryolları,ve Posta,Telgraf,Telefon Umum Müdürlüklerinin iktisadî teşekkül olarak idarelerini istihdaf eden kanun projesinin Ulaştırma Komisyonunca kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • 4 askerimiz daha hürriyete kavuştu Mehmet Durgun,mübadele edildiği zaman şapkasını havaya fırlatarak:"Hürriyete kavuştuğuma öğle seviniyorum ki,dedi seyeniden kavuştuğuma öyle viniyorum ki» demiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Kadınlar gürültülü t t\j i Saatlerce sire* münakaşalardan sonra başhyan toplantı aynı hengâme içinde geç vakte kadar devam etti Ankara 25 ANKA)Türkiye Kadınlar Birliğinin ikinci genel kongresi bugün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Bursada bir genç ağbeysini öldürdü Bursa T.H.A.Şehrimize bağlı Badırga köyünde fecî bir cinayet işlenmiş,Hüseyin Dutlum adında 15 yaşında bir genç pğabeyiai Hasanı» başını baltamla gövdesinden ayırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Genç bir kız ve bir tüccar kayboldu Bir hafta önce evden çıkan Aleksandranm ve dört günden beri görülmeyen Emin'in akıbetlerinden endişe ediliyor Emnjyet ve Müddeiumumîr»fc nuHyet;itibariyle iki esrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Nerede olduğu hâlâ bilinmeyen Tahran Emniyet Müdürü General Mahmut Kraliçe Süreyya İrandan ayrılıyor İran Kraliçesi bugün uçakla Isviçreye hareket ediyor îahran 25 ANKA)Saraydan resmen bildirildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Akdeniz tatbikatı Orta Doğa raâSafaasiyle ilgili olarak Kıbrıs'a bir çıkarma yapriacak Kahire,25 Nafen)Orta-Dogu zndafaasi 8e ilgili geniş manevraların dört gün sonra başhyacağı bildirilmektedir.Bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Motorlu tren ücretlerinde tenzilât yapıldı Ankara 25 Milliyet)Ulaştırma Vekâletinde,Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tem silcilerinin iştirakiyle biı müddetten beri yapüaa toplantılar ocna ermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • I ingiltere Kraliçesi Elizabeth IngUtere Kraliçesi İn.ve kardeşi Prenses Marsa* war olarında I &lTet g^1»1^6 Badminton y l I şehrinde yapılan at yarışlarını takip etmişlerdir.Besimde Kraliçe ve bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Süveyşin tahliyesine ait görüşmeler başlıyor m ı ı j Mısır heyeti dün sabah toplanarak takip edeceği taktiği hazırladılar Londra 25 A.A.Sü-lan mtizakerler,bu bölgede buveyğ Kanalı bölgesi hakkında iun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • C.Boyar Ânkaraya dönüyor Reisicumhur,dün de Gaziantep'te tetkiklerde bulundu Gaziantep,25 Milliyet)Reisicumhur Celâl Bayar,bugün saat 9 da beraberindeki zevatla birlikte bir-haftadan beri kalmakta old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Dışişleri Vekilimiz NATO Vekiller Konseyi müzakerelerinde Fuat Köprülü yarm Paristen avdet ediyor Nato Vekiller Konseyinin toplantısı dün sona erdi Üç gün devam eden müzakerelerden sonra askerî kalkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Türk-Alman ticaret görüşmeleri Bir heyetimiz mayıs ayı başında Almanyaya hareket ediyor Ankara 25 Milliyet)Bir mddet evvel Türkiye ve Federal Almanya ticaret anlaşmasındaki 10 uncu madde gereğince yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Çalışma Vekili Hayrettin Erimi en gazeteciler* izahat verirken şçi Sigortalarına yeni tesisler ilâve ediliyor Çalışma Vekili dün asgarî ücret nizamnamesinin bütün yurtta tatbik edileceğini söyledi Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Celâl Atik'in kahvesinde cinayet Kumar yüzünden bir genç arkadaşını öldürdü Ankara 25 Milliyet)ÇaJM kırı caddesindeki Celâl Atik'in kahvesinde bugün saat 17-20 sularında geçmiş bir kumar yüz'İa den Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Bundan 33 sene evvel Is-Ingİf İZ Kra lindan tmye sırtlarında vuku bulan korkunç bir baskından doğan bu hâdisenin son kısmım bugün 6 neı sayfamızda bulacaksınız.Resimde hâdise niıı kahramanı Ahmet Rıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Üniversite takımı,Sarajevo'yu 3 1 yendi Yugoslav Sarajevo Üniversitesi fotbol takımı ikinci karşılaşmasını dün Mittıatpaşs «faıttında Üniversite takımımızla yapmıştır.Hakem Halit üzerin İdaresinde oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1953
  • Bugün gelirimizde havanın bulutlu ve yağmurlu geçeceği,hava sıcaklığında bir değişiklik »Imıyacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.04.1953
  • Hir 12 1 Şahajtj JS72 26 Ntsan 1953 Pazar 13 Sisa.il 1369 I VAKİT Güneş îkltıdi Akş.ım Yatsı I İmsak I VASAT!EZAM 506 10.06™ 12.12 5.13 16.01 9.02 19.00 12.00 20,40 1.42 3.12 8 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • Cülhane Parkı demir Par' makhklarmı sökerek satmak is' teyen sabıkalılardan Emin RenIİ sayar dün suçüstü yakalano'"3'^ hakkında takibat açılmıştır-Sultanahmette Sutera^is» sokağnda oturan Kadri ye kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • KISA HABERLER it Vali Vekili Fazıl Uybadın,dün beraberinde İktisat müro.kıplan vö diğer ilgililer olduğa halde Beşiktaş ve Taksim pazarlarını teftiş etmiştir.Belediye Reis Muavinleri»" den Celâl İzci,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • GECE Okumuşu Çoğaltma Okuyanı Koruma Kurumu İstanbul Şubesi 27 nisan,pazartesi günü akşamı Taksim Belediye Gazinosunda «Malatya Kayısı Hecesi adiyle bir gece tertiple» mistir.M İTİN î *jr İstanbul Gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • Büyük bir hususî müesses a içfcı Öayet iyî türkçe yazan,stenografi ve daktilo bilen,eski harflere de âşinâ bay veya bayan bir sekreter aranmaktadır.Müracaatlar mahrem tutulacaktır.Bekinin EVIoran:İsti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • KERHIÂBAN «¦UMMOfeYA "Prenses,hangi erkek yeryüzünde kendisiyle yaşıt bir k zı a'mıştır?39 Bir defa kendisine sorsanız nasıl olar?Bu gibi şeyler kızlara sorulmaz!Hiç olmazsa asil zevceniz Kontes Elvir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • Silah kaçakçılığı Kapalıçarşıda,yapı.an ihbar üzer.ne bir dükkânda 44 kutu mermi bu undu Emniyet kaçakçılık bürosu memurları dün yeni bir silâh kaçakçısını yakahyarak Müddeiumumiliğe teslim etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • Polise rüşvet teklif eden dükkâncı Mahmutpaşada.JEmaroğlu hanı çıkmazında 18 numarada ithalât işleriyle uğraşan tekel bayii Eşref Güneysun'un mağazasında» bir ihbar hâdisesinden mütevellit şüphe üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • j Heir ş hriler Cemiyeti niıi yani toplantısı Istanbul Hemşehriler Cemiyetinin son sosyal eğitim toplantısında almış olduğu kararların tatbikini temin için önümüzdeki çarşamba günü İstanbul erkek lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • w mias?tmmtumzı Yardıma bir adam Bereketli yağmur Sinema dramları Yardıma bir adam:İki muharrir arasında bir münakaşa başladı.Muhaı illerden biri anlaşılan sıkışmış olacak ki bir üçüncü muharrir yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • Belediye sarayı Saraçhanebaşında inşa edilecek büyük teton bina 6 milyona malolacak Saraçhanebaşında inşasına karar verilen Belediye Sarayı binasının proje müsabakası dün neticelenmiştir.Mevcut 28 pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • Nezarethaneden kaçan hırsız Bvvelki gece şohrimizde garip bir hırsızlık vak'ası olmuştur.Uzun müddet Bakırköy ye civarında vuku bulan ve faili meçhul kalan hırsızlık hâdiselerinin çoğalması üzerine Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • mm Kralların,sebep göstermeden.Kore mütareke konuşma larına başlanacak günün bir teTıirini istediklerinden müzakerelere pazar gününü,yani bu gün* başlanacaktır.Bu konuşmaların ne kadar süre ceği ve ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • Cerrahpaşa fıastahanesi hakkında ortaya atılan bir iddia Şehir Meclisi üyelerinden biri Cerrahpaşa Hastahanesindeki hastaların 10 günden beri ekşimiş ve hattâ kokmuş yemekler yediklerini iddia etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • Maarif teşkilâtında yapılmıyor Dün şehrimize gelen Vekil busene içinde yapJacak iş er hakkında izahat verdi Yeni Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak» bu vazifeye tayininden sonra ilk olarak dün sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.04.1953
  • HALKIN SESİ niere yem Süleymaniyede îzzetağa sokağında oturan okuyucumuz Hüseyin Candereli yazıyor:cBenim şikâyetim belki de;asıl dilencilerle baş edildi mi ki?diye karşılanacak ve lüks sayılacaktır.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.04.1953
  • Atlantik Paktı ve Rusya itlantik Paktına daiıil devletler son toplantıda verdikleri i kararlarla yeni Kus idaresini muhakeme etmiş ve hükümle-i »ini,temyiz imkânı kalmıyacak.V» kikte vermişlerdir,lîıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • Alî Kan ve Rejisör Rosselini otomobil yarışlarına iştirak ediyorlar Roma,25 A.A.Prens Ali Han He İngrid Bergman'ın kocası tanınmış rejisör Alberto Rosselini bu gece.Ttalyanın €n çetin otomobil yarışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • Montgomery sulhtan ümitsiz_Amerikadan togiltereye dönen Feldmareşal sulhun 100 neneden evvel temin edilemiyeceğini söyledi ¦¦ıı ı Montreal 25 A.A.Amerika ve kanadayı zirayet etmiş olan Feldmareşal Mon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • Kısa haricî haberler AMERİKA Tİr Cumhuriyetçi Meclis üyele rintten James Van Sandt bugün Ayan Meclisi Silâhlı Hizmetler Komitesine gönderdiği bir mektupta Komünist Cindeki stratejik bölgelere atom bom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • Mısır,Türkiye ve Fransayı şikâyet etti Mısır delegesi Türkiye Şarka uyuşturucu madde New-York Birleşmiş Milletler)25 A.A.Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonunda âza olan Mısırli Dr.İbrahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • Yedinci atom tecrübesi Dün sabahki infilâkı Kongre üyeleri yakından takip ettiler 5 Las Vegas,Nevada 25 A.A Yedinci atom infilâkı denemesi bu sabah Greenwhich ayariyle saat 4,30 da yapılmıştır.Bu saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • Bir banka soygunu Anıt rikada 4 gangster güpe gündüz banka soymaya teşebbüs ettiler St.Louis.Missouri 25 A.A.Güpegündüz bir bankayı soymaya teşebbüs eden dört gangsterin faaliyeti polis taralından önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • 29 MlSAN AKŞAMINA KADAR BANKANIZDA 150 Liralık bir hesap açtırarak KAZANABİIİRSİNJ2 HER I50 URAY#BiR iftjbakw«tt*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • İbret Aynası 10 gramlık marîf t Napolideki dünya grekoromen güreş şampiyonasında iyi derece alamayışımızın sebebi nihayet anlaşıldı:Türk kafilesinde 8 güreşçiye karşılık 10 idareci varmış.Bu 10 idarec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • Bir İsveç gemisinin yaptığı kaza Süveyş,25 A.A.Biri 15.000 ton petrol yüklü olan iki sarnıç gemisi kanalın ağzın dan 5 kilometre güneyde.Süveyş berzahında çarpışmışlardır.Petrol yükü ile Anvers'e müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • Atom âümleri Oslo'da bir toplantı yspıyor a Oslo,25 A.A.11 İlâ 13 ağustos tarihleri arasında Oslo'da toplanacak olan atom uzmanları konferansına şimdiye kadar 10 memleket iştirak edeceklerini bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • General Wyman Türk O dusu-u övüyor Selanik,25 Anka)Yunanistanı ziyaret etmekte olan NATO Güney Doğu Kuvvetleri Komutanı General Wyman dün burada yaptığı bir konuşmada Türkiye ve Yunanistanın NATO'ya o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • S-UZAN S 0 2 E fi ıs£7?&k-L s.Jt-Nss»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • I FIKRA Hisar1 dan ı I Hisar Dergisinin nerdeyse yeni sayış» çıkacak.Halbuki «öteki yazı ve şiirlerden bir başka sefer s bahsedecektim.Hayır,unutmak dqgil.Lâkin günün öyle bir sürükleyip götürüşü var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • İKTİBAS siz ve vasız hastalık:Utanmak III I,I II II Bu hastalığa müptelâ olmanın scısını ömürleri boyunca çefcmağe mahkûm durumda olanlar,imkân kıtlığı kır u sında kendi başlarının çaresini aramışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • I Çocuklar» birçoğu mahcupturlarden kurtarmaktı*».Bunun için dir ki üyeler arasındaki müna sebetîerde bazı kaideler vaz o lunmuştur.Toplantılar ve dersler sırasında arkadaşlarına karşı «nezaketsiz» da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • Kral Faruk Paristekî Penbe Sarayı salın almıyor muş Cannes,25 A.A.Cannes belediye gazinosu müdür muavini Uluian Duclos,gazino müdürü Andre'nin sabık Kral Faruk namına Paris'deki pembe sarayı satın alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.04.1953
  • «Şimdi gidip kuyudan buz gi °i bir su çektirmeli,yıkandık-sonra da sofanın sedirinde saat hiç kımıldamadan yat-""alı^ diye düşünüyordu.İkindi Vakti,Tekke deresinin soluğu i ^ibneye bağladığı zaman kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.04.1953
  • IDün Dolmabahçedeki Resim ve Heykel Müzesinde Bugünkü ttalyan Sanatı* mev zulu bir sergi açılmıştır.2Mrşi.Tito,Londrayı ziyareti sırasında Londra Belediyesine altından mamul bir kahve takımı bediye e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 26.04.1953
  • SEES Ilonolulu'dan Hollywood'a.Mexico City'den Miami ye kadar bütün Amerikada Fransız ve Macar kanlarını taşıyan Mârie Annette'nin adı kulaktan kulağa dolaşır.Marie'nin bu kadar büyük şöhretine tek se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 26.04.1953
  • HEKGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Ok atmakta Türkler kadar mahir hiç bir ırk yoktu 8 yaşında başlayan talim 12 yd devam ederdi.Tilrf lerin gerdiği yayı,eğer idmanı yoksa,en kuvveti adamlar bile gereme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.04.1953
  • s Abide Kupası maçlarının sonuncusu mm t"l beraberlikle netieeîenen son Fenerbahçe Beşiktaş maçında iki Kâmil çekişirlerken Fenerbahçe bugUn kar Çanakkale şehitleri için Alçıtepede dikilecek âbideye h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1953
  • Errol Flyn'e bir spor mükâfatı verildi İtalya Eskrim Federasyonu,eskrim sporu lehinde yaptığı geniş propagandadan dolayı artist Errol Flyn'e mükâfat tevdi etmiştir.Federasyon,bir çok filmleriyle Errol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1953
  • İngiliz lîg'lnin dört maçında ancak Uç go?yapıldı Londra.25 T.H.A.Dûn yapılan lig karşılaşmalarında bir beraberlik daha alan Arsenal'ın şampiyonluk şansı biraz daha kuvvetlenmiştir.Daha iki maçı olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1953
  • 1953 Tenis mevsimi başladı 1953 İstanbul tenis mevsimi başlamış bulunmaktadır.Bu arada geçenlerde getirilen Avusturyah antrenör Weiss çalışmalarına başlamıştır.Ankara Tenis Kulübü ise Yugoslavyalı Mih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1953
  • obledo kardeşler iliye döndüler Colccoo kulübü bu iki oyuncuyu 15.000 sterlings satın aldı Bu mevsim New Gastle Uni-t -d takımında çek güzel oyutı-**VT çıkaran ve geçen sene de fintÜin galibiyet golün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1953
  • Kısa Spor haberleri Beden Terbiyesi Genel Müdür IVSua-viııi değişti Genç millî futbol takımımızın Belçika seyahatine kafile başkanı olarak katılan Beden Terbiyesi Genel Müdür Muavini Cevat.Millî Eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1953
  • Türkiye Mısır millî atletizm müsabakasına dün başlandı Aftkarada yapılan karşılaşmaların ilk takımı 53,Mısır takımı ise 39 Ankara,25 A.A.Türk Mısır millî atletizm karşılaşmaları,bugün saat 15.30 da gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1953
  • Sarajevo Üniversite takımı Bundan evvel oynanan bir Fener Beşiktaş maçımla Vediî ve A.İhsan,Fikretiu bir alanını kesmeye çalışırlarkenınrıı T.M.T.F.futbol Sarajevoyu 3:1 yendi Bu karşılaşmada her iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1953
  • Bugün yapılacak futbol maçları Mithatpaşa stadında:16 Fenerbahçe Beşiktaş Şeref stadında;10 Y.S.Selim istiklâl 12 Kurtuluş Boğaziçi 14 Hasköiy Küçükpazar Fenerbahçe stadında:11 Adalar Selimiye Vefa st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1953
  • Spor tarihimizde ilk defa vukua gelen bir hâdisd Galatasaray klübü,maçın neticesini tayin etmesi İçin mahkemeye müracaat etti Ankara,25 T.H'A.Geçen hafta Fenerbahçe ile yaptığı va nakkale Kupası maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.04.1953
  • Rüyaya giren Kral Kaz k gibi gerilen öldüğü gün normal hale ge ivermiş.kol,Kralın 3 Yedi sarhoş İngiliz askeri taralından paralarının ve mücevherıennın gasbedüışi üzerin Jen tam yirmi iki sene geçmiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve auma günleri saat:IS 16 Eski Şark Ezerleri Müzesi* Pazar,çarşamba ve euma günleri saat:10 IX Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi baric her jrtin 1S.40-16.30 Ayas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AB Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1953
  • Arabayı siz ml kullanıyordunuz?Hayır efendim.Kimin idare ettiğini biliyor musunuz Bu hususta hiç bir Dilcim yok.Araba zımni veya sarih bir müsaadenizle mi alınmıştı.Hayır.Kazadan evvel arabayı gör düğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1953
  • 12 3 Hazırhvan Sadi BORAK 5 6 7 8 9 10 ti 42 roldan sağa:1 Sarayların kadınlar kâh yası.2 Topluluk düzeni;İkinci şeyhulmuharririnin ikinci adı.3 Merhametli;Taharri etse.4 Tersi tatlı olan kanatlının ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç 'CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Kadın,onun öldüğüne iyice kanaat getirince ipi bıraktı 13 Bundan böyle teşebbüs erkekten kadına geçti.Artık Bel bir kadın değil,iliklerine kadar diŞi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1953
  • HAIIL Saray,ağa h dursun,şarap 37 Bostancıbaşı yine ses çıkartmadı.Gittikçe açılan Patrona Halil:Bunların başlıca müsebbip leri bizlerin istemediğimiz üç kimselerdir.Suit anımız Jan bu mel'unlann defi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1953
  • Müb**rok Psj*at g^c^sî 14/15 Şabanı şerif ve 28/23 Nisan 1953* tarihine müsadif salı akşamı Çarşamba gecesi)mübarek Leylei Berat olduğu ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1953
  • D.P.Yalova Üçe kongresi Demokrat Parti Yalova ilç3 kongresi dün toplanmıştır.Kap gre başkanlığına Necmi Ateş ikinci başkanlığa da Selim E* rengil seçildikten sonra idare heyeti raporu okunmuş ve mü* z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1953
  • Dün 154 evin daha temeli atıldı Emlâk ve Kredi Bankasının Koşuyolunda yaptıracağı 154 evin temeli* dün saat 16 da yapılan törenle atılmıştır.Törende Vali Muavini Suat Alper,banka idare meclisi azaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1953
  • Kartal'da komünist prop^cıand^sı yapıNvor Kartal Cumhuriyet Müddeiumumiliği dün bir komü nistlik propagandası hâdisesine el koyarak tahkikata başlamıştır.Kartal» Yunus tren istasyonu bekleme k^msı ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.04.1953
  • 4 askerin hürriyete [Baş tarafı birîncidej bir Amerikalı pilotu da iade etmişlerdir.İsmi Marvin Broomtaad olan bu pilot Kore açıkla-'mda harekâta iştirak eden «Valley Forge» isimli uçak gemisinden hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Kadınlar birliği Bas tarafı birincide] yet temin edemiyorlardı.Nihayet bir saat süren münakaşalar dan sonra şubelerin delegelerinden ibaret olan 6 kişi kongreyi yapma kararını aidi ve kongrede diğer g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Suveyşin tahlîyes [Baş tarafı birincide] lıyacak olan Mısır heyeti bu sabah Kahiredeki genel karargan ta ilk resmî toplantısını yapmiştir.General Necibin başkanlığında;Dışişleri Vekili Mahmut Fevzi,Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Genç bir kız ve bir tüccar kayboldu [Baş tarafı birincide] Genç kızın sevdiği bir gence kaçmış olması en yakın bir ihtimal ise de yapılan tahkikat neticesinde hâdisenin böyle olmadığı anlaşılmıştir.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • ikdeniz tatbikatı [Baş tarafı birincide] ttevralarm esas merkezini Kıbî'is adasi teşkil edecek ve iîottaımolar çıkarma hareketlerine girişeceklerdir.Bu manevraların hedefi,biliıassa paraşütçülerin düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Bangkok'ta komünistler tevkif ediliyorlar Bangkok.25 A.A.Siam Emniyet Müdürü General Phao şüpheli komünistler arasında trir araştırma emretmiştir.Bu araştırma neticesinde dün Bangkok'ta 30 kişi tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • İşçi Sigortacıma yeni tesisler [Bas tarafı Mrincidel unu ele almış ve demiştir W:«Biliyorsunuz ki,asgari ücret tş Kanununda yer almış bir mü essesedir ve bir nizamname ile ayarlanması derpiş edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Almanya hava ordusu kuruyor Londra,25 A.A.İngiliz Havacılık Vekaletinin işbirliğiyle yayınlanan cR.A.F.Flying Review» havacılık dergisi şunla Ti yaziyor:Alman hava kuvvetlerine men sı p beş eski subay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • elzele bölgesine giden mebusların tetkikleri Ezineyi ziyaret edan mebuslar yıkılan yerlerin derhal inşa edileceğini bildirdi Çanakkale,25 A.A.Zel-1 zele bölgesinde tetkikler yapmakta olan Büyük Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Nato Vekiller Konseyi toplantısı sona erdi [Baş tarafı bîrineidel j programını kabul ettiği anlaşıl-J maktadır.İlâve edildiğ-ine göre,Konsey siyasi ve askerî uzmanlardan müteşekkil daimî komisyonların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Kraliçe Süreyya İrandan ayrılıyor TBa$ tarafı birincide)şjah,eski Başbakanlardan Eminülmülk Ebulkasm Emini'yi Sa ray Nazırlığına vekâleten tayin etmiştir.POLİS MÜDÜRÜNÜN tZl BULUNDU Tahran 25 A.A.Iran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Türk-Alman ticacaret görüşmeleri [Baş tarafı birincide] yapılan müzakerelere Almanyada ikinci bir kısım olarak devam edecektir.Dışişleri ve Ticaret Vekâletin den gidecek olan heyet Mayisin 15 inden ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Son Uç aylık dış ticaret durumumuz Ankara,25 A.A.İstatistik Umum Müdürlüğünde verilen malûmata göre.1953 yılının ilk üç ayına ait dış ticaret durumunu gösteren rakamlar tesbit edilmiş bulunmaktadır Üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Peron,kasaplarla giriştiği mücadeleyi kazandı Buenos Aires,25 A.A.Reisicumhur Peron,et fiatlarim çok yüksek tuttukları için,kasaplara karşı giriştiği mücadeleyi kazanmıştır.Hükümetin tesbit ettiği fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Sovyet idarecileri sulh taarruz ma devam ediyor [Baş tarafı birincide] tün memleketlerde büyük bir ilgi uyandırmıştır.Bununla be raber Eisenhower'in bu beya-natı Başkanın daha evvelki be-1 yanatiyle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • Motorlu tren [Baş tarafı birincide I ni'nua motorlu tren ücretlerinde bir indirme imkânı hasıl olmuştur.Bu suretle Rnkara Haydarpaşa 29,80 liı-adan 27.50 liraya,Ankara Adana 33,75 liradan 31„85 liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.04.1953
  • C.Bayar Ankaraya dönüyor I Kaş tarafı birincide)d !un Cunıhurreisimiz,itçe saghk merkezinin açılış merasiminde hazır bulunmuş ve saat 14 de tslâhiyelilerin sevgi tezahürleri arasında Gaziantepe hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.04.1953
  • Aoone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 90 Üç aylık 12 00 Bir aylık 90 Ecnebi memleketle»* iki mislidir İlân şartları 2 ve 3 üncü »ayf a »ant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa Mint.2,00 T.L.ilânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • KAYIP İstanbul Liman İdaresinden aldığım 48/705 sayılı gemici cüzdanımla,Şile Nüfus Memur luğundan aldığım ve içinde askerlik durumum yazılı hüviyet cüzdanımı kaybettim.Yenilerini alacağımdan eskileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • 40 m3 Kereste Alınacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden istanbul 9520.lira muhammen bedelli aşağıda cins ve miktarı yanlı 6 kalem kereste alınması açık eksiltmeye konulmuş olup geçici teminatı 714.li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • Yükleme Boşaltma Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya uö ge Müdürlüğünden 1 Mersin Ambarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevkedilecek Ofisimize ait hububat,nakliyat vesair maddelerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • Deniz Basım Evi Müdürlüğünden Basım evimize çinkoraf mücelht mürettip ve kontrol alışacaktıristeklilerin en geç 15 mayıs 953 gününe kadar Kasımpağada bulunan Müdürlüğümüze müracaatları ilân olunur.608
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR' TİYATROLARI Saat 21 de ORAM KISMİ TARTÜFFE Yazan:Moliere Tttrkçesi:Orhan Veli Kanık Htr çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamları tem sil yoktur.Telefon:42157 KOM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • Kambiyo Kapanı* Jterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin.Liret Drahmi Rskoudes ve eahara Actlıs Kapanış 784.280.30 0.80 64.03 5.89 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 784_280.30 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • KER YERDE BULUT Komedi 3 perde Yazan:F.Hugto Herbert Çeviren:Leylâ Erduran Sahneye koyan:Muhsin E fe tuğrul Çarşanbadan başka her akşam Saat tam 21.15 de Cuma talebe)Pazar matine Saat tam 17 de Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • Neşriyat DÜŞÜNCEUGR Muharrir Baha Sakatürk'ün «Düşünceler» isimli yeni bir kitabı çıkmıştır.Bu eserde Ziya Gökalp,İbrahim Alâeddin Gövsa,Mehmet Akif Ersoy gibi kıy ınetli mütefekkir ve şairlerin hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • İstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinden:953/153 Süvarisi bulunduğu Denizcilik Bankasına ait «BURSA» gemisi ile 7/4/953 günü 15 numaralı istanbul Ayvalık seferini yapmakta iken 23-26 da Nara Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • Sarıyer fcra Memurluğundan} 953/97 T.Bir borçtan dolayı mahcu» olup satılmasına karar verilen gardrop,aynalı tuvalet,karyo-la,komodinden müteşekkil kıymetli yatak odası takımı,kıymetli büfe,deri kaph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • İstanbul Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinden:953/279 esas Elisavet Çarvet tarafından Beyoğlu Ağacamiî Nane sokak No.20 de oturan dâvâlı Valeryano Çervet aleyhine ikame olunan ihtar dâvasının duruşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • İstanbul Belediyesi hânları Avan Frigo binası yapt nlacak,peynir,zeytin,akaryakıt ve plâka alınacak 1 İstanbul Karaağaç Mezbahasında avan frigo binasının 436.136-36 liralık keşfi çevresinde inşaatı,il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • içme su tesisleri yaptırılacak İller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Kasaba 'adı Bütün malzeme mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden 952/704 J.Grunenval vekili avukat nihat Bartu tarafından müekkilinin sahibi bulunduğa 388.251(75 numarayı taşıyan yirmi beş adet Osmanlı Bankası hisse senedini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • Dicle Köy Enstitüsü Müdürlüğünden Ergani 84-86 randımanlı ekmek ve un ve süzülmüş sade yağ alınacaktır Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı %7.5 geçici Kilo fiatı teminatı İhale tarflıj ve saati v buruş Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • STAMBUL 10.55 Taksim Belediye Gazinosundan naklen,İstanbul Be lediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti konserinin ya yını 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddesi kapalı zarf* la hizalarında yazılı gün ve saatlerde Yassıviran As.Sa.Al.Ko.da satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • Elektrik Santral Binası Yaptırılacak [iler Bankasından IH ilçesi Yapılacak iş Keşif bed.Geçici tem.Çorum Mecitözü Santral binası 22152-18 166141 1 Yukarıda yapılacağı yer.keşif bedeli ve geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır iller Bankası 1 Kocaeli Vilâyetine bağlı Akyazı kazası hidro-tesislerine ait su ve yapı kısmı inşaatı kapalı zarf usulü v$ vahidi fiat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • Bursa II Daimî Komisyonundan Orhaneli ilçesi Yazıcıoğlu bent inşam ve ark temizlemesi işi 75.000 liralık keşfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksilt* meye konulmuştur.İhalesi 8/5/953 cuma günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1953
  • 5-7-8-12-15-27 beygirlik Slavia Skoda 1S110 Lorenz Dizel motorları ve Bilcümle yedek parçaları İHRACATÇISI Strojeexport Praha Çekoslovakya Türkiye Umumî Mümessili Mühendis İHSAN KEN T Güven han kat 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan