Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • Alman Ticaret Vekil Yardımcısı Ankaraya geliyor ~iit tm ı ı.¦mixiriwii mun" ı m« t.y*m.l ti mw^w t* hu.nnwrni im.ı ı ırr.mı mu mı Ti Türk-Alman ticaret görüşmeleri başlıyor Ticaret Vekili Enver Güreli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • Bayar yurt gezisine çıkıyor Reisicumhur Celâl Bayar cuma günü Adanaya gidiyor Adana,14 T.PfA.Yakında güney bölgelerinde tetkik gezisine çıkacak olan Reisicumhur Celâl Bayar cuma günü saat 13,35 de Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • Bayan Nehru Bayan Nehru dün şehrimizden geçti Hindistanıo Birleşmiş Mi Jetler delegesi son Rus sulh taarruzları hakkında hiç bir şey söylemiyor Hindistamn Birleşmiş Milletler Delegasyonu Başkam Bayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • Belgeli talebelere bir hak daha veriliyor Lise ve orta oku;son sınıflarında belge alanlar yeniden imtihana tabi tutulacaklar Ankara,14 ANKA)Millî Eğitim Bakanlığı orta ve liseler son sınıflarında belg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • İtalyan Amirali Ferreri dün şehrimize geldi Ankaraya giden İtalyan Deniz riyeti mevzuunda Türk askeri italyan Deniz Kuvvetleri Kur may Başkanı Amiral Emilio Per reri,beraberinde eşi ve yaveri olduğu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • Ingilferede vergiler indiriliyor Yeni yıl bütçesinde Milli Savunmaya 1,5 milyar Sterling ayrıldı Londra,14 A.A.İngiltere Maliye Vekili Richard Butler'in Avam Kamarasında yeni bütçe hakkındaki,konuşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • v.Alman Parlâmento heyeti Başvekil Adnan Menderes ile birlikte Alman parlâmento heyeti Harp Okulunu ziyaret etti Misafir parlâmento üyeleri,üçlü anlaşma ile yeni bir savunma gücünün meydana geldiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • Dışişleri Vekili F.Köprülü Köprülü Paris'e j[idiy K Hariciye Vekilimiz 23 nisanda toplanacak olan Nato genel konseyine iştirak edecek Ankara.14 B.I.Dışişleri Veklii Profesör Fuat Köp-ı rülü 23 nisan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • Dünya ticaretine bir bakı Yedi harp senesinin iktisadî işlerinde açtığı yaraları çoktan tedaviye jûuyaffak olan milletler şimdi ^Jitün gayretleriyle istihsal ve ^araca^ ^ını artırmağa çalışıyorlar.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • 17 Nisanda Napolide başlıyacak olan Dünya Greko-römen şart* piyonasma iştirak edecek olan güreş takımımız İtalya'da idmanlarına başlamıştır.Resimde ağır siklette güreşecek olan Süleyman Baştimur Roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin sisli,sonraları bulııtlu geçeceği,hava sıcaklığında değişiklik olmıyacağı tahmin edilmektedir.1?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • S:IM-Bayar ve Menderes Kızılay Merkezinde kip ederken Koruyorsunuz.Evvelki gün Ankara da genel merkezinde Çanakkale ve Balikesirde vuku bulan zelzele dolayı* siyle harap olan yerlerin tekrar inşası iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • İzmirde dün şiddetli bir zelzele daha oldu Hemen hemen bütün binaların duvarları çatladı.Halk korkudan geceyi parklarda geçirdi Izmir.14 Milliyet)Bu sabah ve akşam üstü şehrimizde müteaddit zelzeleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • İran Meclisi toplanamadı Dünkü karışıklıklar sıra* sında 73 kişi tevkif edildi Tahran.14 Anka)SaK ile Başvekil Dr,Musaddtk arasındaki ihtilâfı halletmek ir zere Meclis tarafından tayin edilmiş olan se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • Sovyet sulh taarruzu önemle inceleniyor Molotov dün Amerikanın yeni Moskova Büyük Elçisi Bohler ile görüştü Londra,14 AP)İngiltere dün Batıh müttefiklerine Sovyet sulh taarruzuna rağmen,savunma gayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • Bulgar vapuru yüzdürülemedi Kaptanın İsrarı üzerine kurtarılan mürettebat gemiye iade edildi Üç gün evvel,Karadenizdeki şiddetli poyraz fırtınası yüzünden Boğazın Rumeli sahilinde Kısırkaya mevkiinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1953
  • Millî Tesanüt Birliğin toplantısı Hazırlandığım evvelce bildirdiğimiz Millî Tesanüt Birliğinin nizamnamesini tetkk etmek üzere birliğe iştirak eden teşekkül lerin mümessilleri bugün saat 17 de Gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.04.1953
  • TAKVİMDEN '8fc YAPRAK Boğaziçinin imân ULUNAY Eh.Gözümüz aydın!Boğaziçini ihya ve imar ediyoruz.Hem de hükümet eliyle!Meğer bizim bilmediğimiz daha neler da haberimiz yokmuş.Boğaziçinin imar ve ihyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • KISA H if Geçen cumartesi günü Darboğaz mevkiinde kayalara çarpıp parçalanan Aydos motorunun beş kişilik mürettebatı dün Sarıyer Savcılığına sevk edilerek ifadeleri alınmıştırif Şehir Hatlarının tamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Ticaret Odası İdare heyeti s çimi ay sonunda y p lacak Ticaret Oda^ı luare Heyeti ve Meclis Başkan Vek'Ij seçimleri bu aym 30 unda yenilenecektir.Bu münasebetle alakalılar propaganda faaliyetine başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • POLİSTE •jç Dolapderede tplikçi Fırın sokağında bir bahçede çalışan amelelerden Arnavut Tahsin adında bin iş yüzünden knvga ettiği tstavriyi bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamıştırff Dün Usküdarda v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • MERASİM •fa Türk Nakliyeciler Derneği.8.kuruluş yıldönümü dolayısiyle cuma günü saat 19 da Gala ta rıhtımında bulunacak olan istanbul vapurunda bir merasim tertip etmişlerdir.BALO D.P.Şehzadebaşı Ocağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Hie.15 Nisan 1953 Çarşamba tta.30 Recep 1372 2 YfcMUl 1389 VAKİT VASATI EZANİ 1 Güne Öfle Ikind Aksa Yatsı İmsa 9 5.21 12 14 i 15.58 m 18 49 20 25 k ı 3.34 10,33 5 27 9.11 j 12.00 j 1.37 846 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • «aria B.Amerika Devletlerinin Dışişleri Bakanı Bay John F.Dullesin 18 martta Kongrede söylediği halde metni yeni yayınlanan,bir demecine göre:Hükümet.Amerikan güvenlik yardımının ehemmiyetli bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • O r m an cı 'a r b in iz Paris'ten döniü^er İktisadî İşbirliği Teşkilâtına dahil milletlerin ziraî haberîcşmo mevzuundaki toplantıların* katılmak üzere bir müddet evvel Parise gitmiş olan yükseK orman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • kıymetten düf Urîi'me 3nin psyasamızdad tesirleri Yunanistanda para kıymetinin düşürülmesi cehrimiz piyasasında bazı tesirler yapmıştır Bu ara da evvelki gün ve dün altın fi-alları bir miktar yükselm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • dlRÜATAYA İşte benim vefakâr kölem,insanlar böyle nankördür is-3u cesur ve vahşi Dedevî.kanlı hası koparıp Haccaca götürmüş:îşte efendimiz demişti,hasmınızın başını size getirdim!Haccac.Abdullahı tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Yeni sistem he r s f z lık Ifyon-g pastı yedirmek «oretıle t&tralı b»r tüccar» rapurdı soydular Evvelki gün limanımıza gelen Bandırma vapurunda garip bir vat's olmuş,taşralı bir tüc car.meçhul iki şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Bir Sahi/Meclisi Uyaei Haysiyet Divânına vari.dl Şeh'r Meclisi Daimî Komisyonu üyelerinden Mehmet Erçag Demokrat Parti ti Haysiyet Divanına verilmiştir Mphmet Erçaft.nüfuzunu kullanarak idare adamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Takas 'işteşinde bazı tadiller yapı di Haber verildiğine nazaran Ticaret Vekâleti 3 No.lı takaa listesinde bazı müh'lm tadiller yapmıştır.Buna ait sirküler şehrimiz alâ kah makamlarına henüz gönderilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Sabık İtalyan adl'y^ nazırı ş^hr?mi?e ge'lyo Sabık ttalyan Adliye Nazırı,Lincei Millî Akademisi Reisi,Roma Üniversitesi Hukuk Fakültesi Orel.Prof.Vlncenzo Arangro-Ruiz,cuma günü saat 11 de Hukuk Fakül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • SavgüisSns kızıp int.hara kalkmış Galatada Hfndekyazıeı sokağında oturan ŞUan Meşorlan admda genç bir kız üç seneden berî seviştiği Albert isminde bir şahsın başka bir kızla evlenmesine müteessir olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • İstimlâk faz'ast arsalar satı'acak Evvelce Belediye tarafından İstimlâk edilip de bilâhara imar plânmdakt değişiklikler yüzünden kullanılmayan arsalar,İlgililer tarafından tesblt edilmektedir Bu istim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Belediye bütçesinin bugün tasdik edilmesi muhvemel Alakalıların bildirdiklerine grö re 1953 malî yılı Belediye bütçesi buglln Vekiller Heyeti tarafından tasdik edilecektir.Bilindiği gribi bütçenin tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Gazeteciler Sendikasının fevkalâde ko.ıgresi dün yapıldı İstanbul Gazeteciler Sendikasının fevkalâde umumî heyet toplantısı dün saat 14.30 da Ga zeetciler Cemiyeti salonunda ya pümıştır.Bu toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Konservatuar orkestra konseri Konservatuar orkestrasının önümüzdeki 19 nisan pazar sabahı saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda Cemal Reşit Rey idaresinde vereceği kon-serde Devlet Operası sanatkârla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Mesken sıkıntısını önleyici tetbirler Halka ucuz ev temini için Belediyece bazı teşebbüslere geçi.di Şehrimizdeki mesken buhranını önlemek ve halka ucuz evler temin etmek için Belediyece yeni teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • mımmm HALKIN İlk tramvaylar tik tramvaylardan şikâyet eden bir mektup tıeşretmlştik.Aşağıdaki cevabı ı aldık:«Sayın gazetenizin 23/3/1953 tarihli nüshasındak!İlk tramvayların hali)baş lıkh yazınız hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Şehir Tiyatroları Yem hazırlanan talimatnameye göre.san'atkârlar idare beyetine gıremıyetekler Yeni Şehir Tiyatroları tali matnamesı hazırlanmak üze redir Yeni talimatname hu kümlerine *röre öanatkârt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Hafif allatılan ilet fren kazası Dün biri Samatya.diğeri Pen dikte iki tren kazası olmuştur Samatya Yedikule Devlet Demiryolları deposunda marangoz luk yapan Ahmet Şahin,bir yük vagonunun atölyeye şev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • Bebekte usulsüz bir gazino inşası Bir müddet evvel yanmış olan Bebek bahçesinin içindeki fehşap gazinonun yerine betonarme bir bina İnşa ettirilmektedir.Alâkalıların İddia ettiklerine ptfıv eski gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.04.1953
  • B*ca Jaı dilsin hırsız Ewelki gece Boyacıköyde uzun zamandan beri aranmakta olan meçhul bir hırsız kendi kendine yaakyı ele vermiştir.Arnavutköy.Bobek ve Eknirgan semtlerinde muhtelif evVri fcovarak f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.04.1953
  • Dobr ucanın ruslaştırılması Vfyanadan bildirildiğine gö-*t Ruslar» Romanya hükûmeti-İl tazyik eyliyerek Dobrueayı Numenlerden tahliye ettirmektedirler.Bunu telâfi için memlekette öteden beri yerleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • iran'da yeniden kanlı nümayişler başladı Nümayişçilerle polis araş ndaki çarpışmalar sonnnda 20 kişi ağır surette yaralandı Tahran,14 T.H.A.Tah-ran bugün yeniden kanlı kar-j Kasalıklara sahne olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • Hollandada sular yükseliyor Saların istifasına maruz kalan mmtakada köylüler evlerinin üst katlarına sığınmaya mecbur kaldılar Laney.14 A.A.Hollandanın Bruinisse mıntakasında evleri suların basması üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • Mr.Eden iyileşiyor Ameliyat olan Hariciye Vekilinin vazifesine İki ay müddetle Churchill nezaret edecek Londra» 14(A.A)Pazar gü nii bir ameliyat çeçirmiş bulunan İngiltere Dışişleri Vekili Anthony Ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • Çiftehavuzlarda Bahçeli Bir Ev Mediha Açınc» AyaBpaşapalas Ap.No.12 Cüzdan No.8546 1953 YMNIN İKRAMİYELERİ En az 600.000 Ura u'mak özere En az 12 E* va 600 talihliye hesabındaki kadar para YAPI ve KRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • Yeni-bir açlık rokoru kırıldı Napoli.14 A.A.Perman adında bir ttalvan,ağzına yiyecek namına hiç bir şey koymaksızın 80 sun içinde kaldığı mühürlü bir cam sandıktan dün Rece çıkarak wn\bir açlık rekoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • R'ta Haywort 48 bin *oW nafaka istiyor Reno,14 A.A.Rita Hayworth'un avukatı dün ak-5»m.Ali Han'dan kızı Yaaer »in için yılda 48.000 dolarlık nafaka talep için gerekli Jnkuk-î muameleye başladığını ""d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA •fa Nevyork Timesin Amerikan Parlâmento çevrelerinden öğren dibine göre,Birleşik Amerika,12 Vietnam tümenini teçhiz etmesi için Fransaya 350 milyon dolarlık malî bir yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • Yumurtanın İçinden para çıktı Niyagara şelâleleri,14 A.~t-Dün burada bir hizmet-kızımn yemek üzere kırdığı lr yumurtanın içinde bir peni wmifjtir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • puvardaki afişte,mavi bir ^yüzünde ve bembeyaz bulut ^n arasında tüllerin altındaki Cut çizgileri,kalçalara» ve S8Ün değirmiliklerine kadar 11 olan kadın müzikle mest ^mniyordu.I Ve o akşamı Salâhatti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • I I FIKRA Verimi artırırken.ŞarİD'nun bir filmini hatırlıyorum:Yaşadığımız devrin bu pek haşin hicivcisi «Taylorizm» denilen,bir istihsal sistemine,insanlık hesabına yükleniyordu.Şarlo o eserinde müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • Seylân işçi fori Başvekili protesto ettiler Kolombo,14 A.A.Dünya Isqi Sendikaları Pederasyoı nu ftenel sekreteri Louis S-nllant teşkilâta dahil 80 milyon,işçi namına,cav enstitüsünde çalışan 10 bin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • İKTİBAS Meşhur bir kaçakçı yakayı ele verdikten sonra.Meşhur bir elmas kaçakçısı profasör kisvesine bürünerek tropikal memleketlerden getirdiği böceklerin içlerine elmas yerleştiriyor ve saı'atını fcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • Sarı saçlı bayan Otobüs Eminönünde dolmuştu.Fakat Köprü üstünden de bir kaç yolcu almak imkânını buldu.Kaliıuun vu.xiyjft tazyikle birbirine yapışan yolcular kımıldamıyor,zorlukla nefes alıyor,bir küt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.04.1953
  • m* Seminin enkazı 61 "rilyon franga satıldı Paris,14 a.A.Geçen *^«kta Beyrut sahillerinde ka J*.Ya oturduktan sonra ikiye 'ünen Fransız yolcu gemisi J^ampollion'un enkazı,Lüb-»anh bir firma ^rafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.04.1953
  • 1 Londra Galerisinde açılan bir sergide,653 senesinden bugüne kadar îngil terenin bütün Kral ve.Kraliçelerin* portreleri teşhir edilmiştir.2 Mısır Başvekili General Ne cibin en genç kardeşi Dr.Mahmut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 15.04.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A umiyeli bir şeyh Istanbulu az kalsın birbirine katıyordu Şeyh Mahmut Allah tarafından vazife ile Istanbula gönderildiğini ve Valde Sultanın devlet işlerinden el çekme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 15.04.1953
  • if-f*:V r c-4 "t'v P Amerikalıların en beğendiği artist mu hakkak ki Zsa Zsa Gabordur.Fakat şu garip dünyaya bakın ki,sevimli ve sabık «Macar Güzel tik Kraliçesi-Gabor Amerikalı erkekleri çocuk bulmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.04.1953
  • i Atatürk heykeli;i futbol maçları;Ankara,15 Anka)16 nisan 1953 perşembe günü 19 Mayıs stadında.Millî Türk Talebe Birliğinin İstanbul Üniversitesi bahçesinde diktireceği Atatürk heykeli yararına «Atat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1953
  • İngiliz Lig maçları en hsyecanlı safhaya girdi Londra,14 T.H.A.Son karşılaşmaları müteakip lig şam piyonlugu yarışması daha heyecanlı bir hal almıştır,önünde iki maçı kalan Volverhampton 40 maçta 49 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1953
  • "Dünya Beden Eğitimi üçüncü kongresi bu istanbulda toplanıyor Bir hafta sürscak olan kongreye bir çok tanssırnış simalar iştirak edecskSer Birincisi 1939 da» ikincisi 1949 yıllarında İsveç'te yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1953
  • Çanakkale kupası maçiarına Fenerbahçe ite Galatasaray karşılaşacak Çanakkale Kupası maçlarının beşinci hafta karşılaşması önümüzdeki pazar gllnü saat 16 da Mithatpaşa Stadında Fenerbahçe ile Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1953
  • İngiltere boks şampiyonu Amerikalı rakibini yendi Leicester,14 A.A.İngiltere ve Imperatorluk ağır.sıklet boks şampiyonu Johny Williams dün akşam burada yapılan 10 raundluk bir karşılaşmadan sonra raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1953
  • Türk ve Yugoslav millî tale' e federasyonları futbol karşılaşmaları Türk Millî Talebe Federasyonu futbol takımı ile Yugos-lav Millî Talebe Federasyonu futbol tr' 'mı 18 nisan cumartesi saat 15 te Miti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1953
  • BuntCan ewe!oynatan İskocya I—İngiltere millî macında İskoç milli futbol takımı Iskoçya ile karşılaşacak olar* ingiltere mîllî takımı nihayet tesbit edildi Şimdiye kadar bir çok defalar santrhaf mevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1953
  • Vehbi Emre.Süleyman Baştim ar,Ahmet Bilek ve Tevfik îfüce pasaport muamelelerini yaptırırlarken,'Foto:Anadolu Ajansı)Greko-romen dünya şampiyonasına katılacak millî fftireş takımımız Komada tayyareden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1953
  • Müsabakalara katılacak güreşçiler NapoH'ye geSmîye başladılar Organizasyon gayet kötü Güreşçilerimiz Roma hava meydanında Foto:Anadolu Ajansı)Napoli,14 Anadolu Ajansının hususî ekibinden)21 mil letten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1953
  • Fazla ola meğer Yaşar Doğu imiş!16 nisanda Napoli'de bağlıyacak dünya greko-romen birini liklcrine iştirak or decek olan güreşçilerimizi evvelki gün Yeşilköyden uğurladık înşaallah bu çetin mücadelede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.04.1953
  • Bir ceset ve iki gazete *wvı»»^/Bayraklı Bir gazete meraklısın)n.met rûk evrakından:O gün.her iki gazeteyi demerakla aldım.Zaten ben,daima bu ikisini okurdum Nite-Xim,bu sefer.Atan)gazetesinde şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1953
  • İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan:Dosya No.952/1692 Eskişejr Porsuk Bulvarı No.7 de mukim iken halen adresi meçhul Mestanoğlu Necdet Canıtez,namıdigeri Necdet Mestanogluna:M.Fahri Bjrol ve Evlâtları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1953
  • Yine mi Homan!Bu adamım peşini bırakmayacak mısınız?imkânsız.Nedense beni tok alâkadar ediyor.Otelde kendini Lossten isaoiyle kaydettirdiğini nasıl anladı nız Mason sonu gelmiyen bu suallerden biç sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mefi'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaa:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1953
  • Uazırlıyan SaJi BOK AH 2 3 4-5 e e s IO fi i 1 3 a 1_llülilü!i:u':4 ¦I S Qj il i:jfff 9,mtm î:ı r~ 10 T I H i İÜHİİ:m boldan sağa:1 Şetareti çok cüzi Uç kelime)2 Buruşulduk lan gi derir;Kastamonunun ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİlsİAYEtllR^ 1 Makledam AZİZ OZBAY Kocamda bir zehirlenme hali sezeri gibi olmuyor musunuz Doktor »r Arasıre ana babalar,gocuklarının eve taşıdığı bu oyuncakları kadına iade etmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1953
  • "Cehennem ağzında bulunuyoruz.Bakarsın bizleri ele verir,hop diye bastırılıv^ririz fl 2?Nemize gerek,iâi sağlam tutalım.Peki.o efendi neden gel* medi?Hâdise dür.cereyan etmişti.Belki bir çekindiği yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.04.1953
  • Amerikanın Uza siyasetinde ihtilâf Başkan Eisenhowar'in Kore mesel asinde DuJesld anlaşamadığı söyleniyor Aralannda ihtilâf çıktığı söylenilen Eisenhower ve Foster Dulles Vaşin«ton,14 T.H.A.Salâhiyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Alman Parlemento heyeti Harp Okulunu ziyaret etti müze gezilmiş v% okul çalışmaları hakkında izahat verilmiştir.Daha sonra misafirler okulun cimnastik salonunda kendileri için tertiplenen spor gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • merikan bahriyesi ikatı yapıyor Kaliforniya açıktartnda 115 parça gemi ve 230 San Fransisko,14 A.A.Birleşik Amerika donanması bu gün Pasifik sahillerinde yapaca &ı büyük manevranın son hazırlıklarım t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Ş.Yazman Meclis Başkan vekilliğine aday seçildi Ankara.14 Milliyet)De mokrat Parti Meclis Grubu bu günkü toplantısında Celâl Yar dımcınm Devlet Vekilliğine gelmesiyle inhilal eden Meclis Reis Vekillim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Türk Mısır atletlerinin son seçimi Ankara,14 Anadolu Ajansı)25 ve 26 nisanda Ankarada yapılacak olan Türkiye Mısır millî atletizm karşılaşmasına iştirak edecek atletlerimizin seçim hazırlıkları ilerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Bayan Nehru şehrimizden geçti [Baş tarafı birincidel Son siyasî hâdiseler hakkında fikri sorulan Bayan Nehru şunları söylemiştir:«Rusyanın son sulh teşebbüsleri hakkında katî bir şey söyllyemem.1947 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • İngi'terede vergiler indiriliyor [Baş tarafı birincide] Churctiill'in parlâmentodaki yerini takviye etmek için son baharda yeni secimler yanacağı hakkındaki sövlentileri takviye ettiğini açıklamaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • İran Meclîsi j toplanamadı [Baş tarafı birincide!dan solcu Tudociler ve komünistler tarafından tertip edildiği Öğrenilmiştir Muhaft* kuvvetleriyle çösteri yapanlar arasında çarpışmalar olmuş,i kişi öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Izmirde dün şiddetli zelzele oldu [Baş tarafı birincideJ ne girememektedir.BÜTÜN BİNALARIN DUVARLARI ÇATLADt Zelzeleden duvarları çatlamamış?bina hemen hemen,vok gibidir Buca ve Cumaovası ilk okulları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Sovyet sulh taarruzu n*aş tarafı birincide] MOLOTOV BOHLEN AlÜLAKATI Moskova,14 A.A.Mosko Vaya vasıl oluşundan 3 gün sonra,Sovyet Dışişleri Vekili Molotov,Amerikanın yeni Moskova Büyükelçisi Charles B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Madalya verilecek gazilerimiz Ş»hit Albay Nuri Paımir'ln eştoed Güney Kore hükümetinin gönderdiği nişan verilecek Ankara,14 ANKA)Korede Birleşmiş Milletler Ordusunda gösterdikleri üstün başarı dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • 7 Amerikan gazeteci takbih edildi Amerikalı gazeteci eri Mahnkov'a m kıup göndırneeri şiddete ten kid edildi New-York.14 TJH.A.I Geçenlerde Rusvaya girmiş olan 7 Amerikalı gazeteci buraya dönmüşlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Seyhan ve Ceyhan nehirleri yükseliyor Tehlikeyi önlemek üz are netıîr kenarındaki köylerde tertibat alınıyor Adana.14 Anka)Bir kaç günden beri dağlara yağan şid detli yağmurlar neticesinde Seyhan ve C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Koredek!yara eleye hazırlandı Önümüzdeki pzzzrtisi g'm'û rrsübaieîe edilecek esirlerin ilk kaf Jesini yola çıkV Mubadle edilecek olan Kızıl Çin esirleri Seoul,14 ANKA)Kore'de iade edilecek olan Birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Dünya ticaretine bir bakış Başmakaleden devam)dostlarımız bu muamelenin yarattığı mahzurları telâfi için artık dünya piyasalarında bütün rakİDİerine meydan okuyabileceklerini,istihsallerini ihracat im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Bulgar vapuru yüz[lürü!emedi [Baş tarafı blrincMe] tarma faaliyeti için Alemdar tahlisiyesi vazifelenrVlrllmiştir.Diğer taraftan Bulgar şilebinin süvarisi dün sabah cankurtaran Bölge Amirliğine müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Dumfupın;»r şehitleri tçn yap l^n tören Çanakkalede vukubulan faciada «ehit düşen «Dumîuüinar» denizaltımız mensıiDİannı anmak üzere Kadıköy Yeldeğirmeni Ortaokulu öğrencileri tarafından dün bir meras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Londra canavar bugün yargılanıyor Londra.14 A.A,İngiliz polisi bugün «Londra Landman» ismiyle anılan,John Christie hakkında Savcılık iddianamesinin henüz hazırlanmadığını bildirmiştir.55 yaşında bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Köprülü Paris'e gidiyor [Bas tarafı bîrmcıdel meseleler görüşülecektir.Bu arada Türkiyenin vaziyeti etraflı şekilde bahis konusu edilecektir Boğazlarla Garbî Trakya'nın müdafaası mevzuunda Türk hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • Belge'i taleke'er Baş tarafı birmcidel fim yılında izinli öğrenci işlemine tâbi tutulup okul idarelerince kabul edflen engelleri sebebiy le 1951-52 öğretim yılında İmtihanlara giremiyen ve bu imtihanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • italyan Amira'i [Baş tarafı birincide 1 may Başkanı Tuğgeneral Avni Aka.tstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Reşit Erkmen.Boğazlar ve Marmara Komutan ligi Kurmay Başkanı Kurmay Albay Sermet Gökdeniz,Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden v?rlen Askerî Kıtaat ilânları 1500 kilo Pirinç pazarlıkla 25/4/953 gönü saat 10 da Davutpaşa As.Sİa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 1575 lira teminatı 118 50 liradır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.04.1953
  • M.S.V.1.v'o.'u Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan vazıh 3 parti sebze kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır Her gurup sebzeler bir müteahhide ihale edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.04.1953
  • BİLÛMUM BEYNELMİLEL YARIŞLARDA DAİMA BAŞTA GELEN CZ ve JAWA MOTOSİKLETLERİ XX DÜNYANIN HER TARAFINDA OLDUĞU GİBİ ^U92t/MEMLEKETİMİZDE DE EMSALLERİNE TeRCİH Vv1*FL96 EDİLMEKTEDİR.GÖRÜNÜŞLERİ ZARİFTİR.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans mü zigi «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havalan «Pİ» X5S^ Ka pan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI LİLtOM Yazan:Franz Molnar Türkç^si:Asude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve euma günleri saat:18-16 Eski Şark Eserleri Parar,çarşamba re »ama günleri «nat:10 1* Topkam Sararı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.4A-16.80 Ayasofva Müzesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • 7-8-12-15-27 beygirlik 1 avıa Dizel motorları ve Bilcümle yedek parçaları İHRACATÇISI Strojeexport Praha Çekoslovakya Türkiye Umumî Mümessili Mühendis İHSAN MENT Güven han kat 4 Hezaran caadesi 130 Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • Istanbul 4.İcra İstanbul Silivrikapı No.274/1 de sakin iken ve halen ikametgâhı meçhul kalan Saip Tapkıya 1st.Kocamustafapaşa Arabacı Beyazıt mahallesi No.330 da 1b rahim Askura ait olup İstanbul Asli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden 1 Horasan Sarıkamış arasında yaptırılacak 74 kilometrelik demiryol aplikasyonu işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur-2 Tahmin edilen bedeli 56-000 lira olup geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • 1st.As.Dairesi Bşk.dan:İstanbul ve Ankarada açılacak Yd.Sb.Okullarının 38.Dö nemi için 4/Mayıstan 7/Mayıs/953 tarihine kadar okullarda öğrenci kayıt ve kabul edilecektir.Hangi okullardan mezun bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • Açık Eksiltme ilânı İstargfcu!MWî Eğitim Müdür üğii 1 Yıldız Sağır Dilsizler ve Yetiştirme Yurdunun binasının onarım keşif bedeli 12875 lira 89 kuruştur.Eksiltme 30/Nisan/953 perşembe günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • içme su'tesisleri yaptırılacak İller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Kasaba 'adı Bütün malzeme mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • Toprak ve İskân Teşkilâtı İçin 40 Adet Takometre Satın Alınacaktır.Toprak Ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden Takometrelerin muhammen bedeli «86.000» lira seksen altı bin lira olup bu iş için geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • Millî Savunma Vekâleti K.K.R.Is.D.Başkanlığından 1 Ordu ihtiyacı için VDB 0890 GHCHI tipi)1.5 MMM 2 maktah mütenavip cereyan 250 volt isletme gerilimine mütehammil ve tahminen 50.000 liralık Blendajh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Artırma ve Eksiltme Komisyonundan Haydarpaşa Numune Hastahanesi ile Şişli Çocuk Hastahanesinin mutfak kırıntıları ile yemek artıkları pazarlık suretile satılacaktır.1 Arttırmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden Muhammen bedeli Teminatı ihalenin yapılacağı Cinsi Miktarı Lira Lira gün ve saati Bakır kap 9 kalem 4497-50 338.21 nisan 1953 salı Çeşitli)günü saat 16 da 1 Kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • Kömür Yükleme ve Boşaltma tşi Yaptırılacak Davlet Demiryolları Malatya j işletme Komisyonundan 1 işletmemiz Malatya deposuna 1953 malî yılı sonuna tadar gelecek takriben 59375)elli dokuz bin üç yüz ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.I Belçika Fr.isveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes ve e.ham Açıhs Kııpımrj 784.280.50 0.80 64.03 5.S0 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 784.280.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden istanbul ağır ceza merkezine bağlı mahkemelerde açık ve açılacak maaşlı kâtip ve mübaşirliklere münasipleri alınmak üzere 22/Nisan/953 çarşamba günü saat 9-30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan.Dosya No.sı 952/1692 Eskişehir Porsuk Bulvarı No.7 de mukim iken halen adresi meçhul Mestan oğlu Necdet Canitez namı diğeri Necdet Mestanoğluna:M.Fahri Birol ve Evlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1953
  • ZAYt 22199,No.fa ehliyetimi zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Rıza oğ.Mustafa önçelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan