Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Savunma Vekâleti hâdise hakkında açıklamada bulundu nn ıı—ı m "Dumlupmar,faciasının tahkikatı devam ediyor ı r d B ı Denizaltımızın battığı yerin bulunmadığına,kurtarma işinde gevşek davranıldıgına da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Mareşal Tito Bulgaristan Rusyadan ayrılabilir Mareşal Tito.Bulgaristamu Yugoslavyayı takip etmesinin muhtemel olduğunu söyledi Washington,13 A.A.Yugoslavya Cumhurreisi Mareşal Tito.Bulgaristan'ın Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • "Bayar,Lisesinde tedrisata başlandı 0-Talebeler,Reİsicıunhur'a bir mesaj göndererek şükranlarını bildirdiler.Gümilcine,13 T.H.A.ITİrk Yunan dostluğunun bir nişanesi olmak üzere yapılmış Olan Celâl Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Deniz yollaması suiistimali mesulleri Mahkemenin verdiği karar» Askeri Temyiz "Umumî Heyetince tasdik edU9i Ankara 13 Milliyet)Bundan bir müddet evvel Deniz yoJ-laması suiistimali mesulleri hak kında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Iranda isyan çıkması bekleniyor Subaylar» Musaddık ve arkadaşları Şah aleyhtarı faaliyetlerinden vazgeçmezlerse isyan edeceklerini bildirdiler Tahran,13 AP)Ordu subaylarından bir grup bu gece bir beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Esirlerin mübadelesine ait anlaşma imzalanırken a Foto:AP)mübadelesi başlıyor Dün neşredilen tebliğde son savaşlarda 9 erimizin yaralandığı bildiriliyor Seoul,13 ANKA)Müttefik ve komünist kurmay subay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Hollanda tekrar su baskınına maruz kaldı o Ansızın yükselen Çim»!Denizinin dalgaları 3 bendi yıktı* bazı mıntakalar solar altında kaldı Amsterdam,13 A.A.Go çen gubatta maruz kaldığı sel felâketinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • W:A ¦A f ^m m® v V Sirkecide bir kamyon devrildi c Dttn sabah Sirkecide hafif atlatılan bir vesait kazası olmuştur.Resimde görülen on tonluk pamuk yüklü bir kamyon,bir otomobille çarpıştıktan sonra de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Karaya oturan Bulgar şilepi kurtarılamadı Gemi mârettebaündan 24 çıkmak istemeyen '11 Evvelki gün,Karadenizde hüküm süren şiddetli poyraz fırtınası yüzünden Boğazın Rumeli sahilinde,Kısırkaya mevkiind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Greko-romen güreş takımımız dün gitti 17 nisanda Napoli'de basııyae&tt dünya Rrekö-romcn şamnjyonasma iştirak edecek kafile miz dün sabah Yeşilköyden uçakla İtalya'ya hareket Güreşçilerimizin yapac«ld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • TPf-m,V(k FIRTINADAN BİR EV ÇÖKTÜ-Evvelki Cec0 vnkoa gele* fırtına yüzünden Topkapı'da bir ev çökmüştür.Hazada can kaybı olmamıştır.Resimde yağmur ve fırtınadan yıkılan ev r I ilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Dün İzmirde zelzele oldu Dün şehrimizde saat 11.56 da ve 17,41 de iki hafif deprem ol* muştur.Hasar yoktur.İZMİIIDK ZELZELE İzmzir 13 Milftyet)Bugiinl saat 17.35 ile 17.40 arasında şehrimizde ve belge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Zelzeleden yıkılan yerler imar edilecek Dün Reisicumhur ve Başvekilin iştirakiyle yapılan toplantıda,imar işi için 20 milyon liralık bir tahsisat ayrılmasına karar verildi Harap olan Yenice kasabasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Orta-Doğu yeraltı gazları Türkiyeden nakledilecek Washingtonda bu projenin tahakkuku için yrpılacak görüşmelere bir heyetimizde katılıyor Ankara 13 A.A.Yakın f Şarktaki petrol sahalarında bulunan yera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Rene Pleven Eisenhower ile goruştu O Müzakereler turasında NATO meselelerine temas edildiği zannediliyor Washington 13 A.A.Fransız Savunma Vekili Rene Pleven Başkan Eisenhower'in dairesinden çıkışında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Balkan savunma meselesi Mayıs ayı başında Atina'da Türk.Yunan ve Yugoslav askeri heyetleri bir toplantı yapacaklar Atina,13 T.H.A.Yunan siyasî ve askerî çevreleri Önümüzdeki mayıs ayı içerisinde Atina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Alman Mebusları Ankarada o—Heyet başkan* Atmaııyanın birçok bakımdan Türkiyeden örnek almakta olduğunu söyledi Ankara 13 Milliyet)Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • Meclisin dünkü toplantı sı e MUI!Koruınna Kanununun tadilinin müzakeresine devam edildi Ankara,13 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugünkü oturumunda Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin tadili görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1953
  • ^t*4t JWmmu Bugün şehrimizde havanın s abalı yi n sisli,sonraları bulutla geçeceği,hava sıcaklığında değişiklik olmıyacağı tahmin edilmektediri mm 1 *B[lifli 1 İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.04.1953
  • TÂHV3AAMN 8ft iflâs ec'en kehanet ULUNAY Istanbul,baharı olmayan bir şehirdir;yahut baharı o kadar az ve o kadar çabuk geçer ki kışın soğuk derağuşundan kurtulur kur t almaz kendimizi yaz mevsimi Ue s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Peyn?r fiction o Narhın kalkması yüzünden Belediye 218 kuruştan beyaz peynir almaya mecbur edu Şehir Meclisi Daimî Encümeni dünkü toplantısı sırasında Belediye basmahanelerinin 1953 malî yılı ihtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Bir taşralının 2 bin lirası çalındı Bir kaç gün evvel Kütahyad&n îstanbula gelen ve Sirkecide Bingöl isimli otelde yatıp kalkan Muharrem Vardal adında biri zabıtaya müracaat ederek gece uyurken yastığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Avustralya î!e ticaretimiz gelişiyor Avustralya hükümeti,Türkiye ile olan ticarî münasebetlerini geliştirmek istemektedir.Bu maksatla resmî bir delege önümüzdeki günlerde şehrimize gelecek piyasada te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Şehir Meclisi D.P.GrupuntiT?toplantısı Şehir Meclisi,Demokrat Parli Grup Başkanlığından:Şehir Meclisi D.P.Grupu üyelerinin 16 nisan perşenbe günü saat 17 de Belediye içtima salonunda yapılacak toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • KISA HA B E JR L E R if Bursa Endüstri İşletmelerinde incelemeler yapmağa giden Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu,işletme ekonomisi seminerine menflup elli kişilik bir talebe grupu dün vapurla şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • POLİSTE İr Güzel İzmir Nakliyat Anbarımn Beylerbeyi,Yalı Caddesindeki deposundan bir miktar su borusu çalan Kadir ve Hüseyin adında iki kişi yakalanmış,Adliyeye teslim edilmiştirif Yedikule Bahçekapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • TOKEN if İstanbul Tüccar Derneği ay lık toplantısı yarın saat 17 de Konak Oteli salonunda yapılacaktır.TOPLANTI ir Gülhane Parkı karşısında yeni tesis edilen Park Hastahaneai açılış töreni yarın saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Hie.14 Nrson Rn.29 1 ı~teccp 1953 VİMUt ıxa Soli 1369 VAKİT VASATt EZANİ Mp 1D.36 öfte 12.14 5.28 İkindi 15.51 »u Akaam 18.48 12.00 Yaiai mm 1.37 İM k 3 36 8.4»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • HALKIN SESİ Sağlam veya sakat dilenciler Çarşıkapıda Yeni Okul so kağnıda oturan okuyucumuz Hamdullah Göridüten yazıyor:«Gazetenizde okudum Beyoğlunda icrayı san'at eden iki dilenci sağlam görüldüğü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Bağdat Ünlversîtesind ihdas ediliyor ve TUrk Türk Irak eğitim işbirliği komisyonunun 1950 yılında yapmış olduğu toplantıda alınan kararların tatbikatını incelemek üzere Bağdat'a giden Millî Eğitim Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • 500 ton soğan ihraç ettik Şehrimizdeki bir firma Avusturyaya 500 ton kuru soğan ihracı için anlaşmıştır.Ancak ilk parti olarak gönderilen 200 ton malın fazla çtrali olması dolayı slyle muayyen bir ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Kahve fiatîarı yükseldi Son günlerde kahve fiatları yeniden yükselmeğe başlamıştır.Piyasada mal azdır.Toptan kah ve fiatları 960-970 kuruştur.Alâkalılar hükümetin kahveye permi vereceğini belirtmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Bir avukatın aleyhine aç^an dâva Şehrimiz hâkimlerinden Tahsin îstanbullu'nuıı,avukat Orhan Arsal aleyhine açtığı dâvanoı durugmasna dtin de 8 inci Asliye Ceza mahkemeshido devam edilmiş ve duruşma ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Devlet Vekili!Ankaraya tiöıdlı Evvelki gün şehrimize gelen yeni Devlet Vekili Celâl Yardımcı dün akşamki ekspresle Ankaraya dönmüştür.Vekil,hareketinde newel Vali Vekili Fazıl Uypadmı ziyaret etmiş;ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Çimento istihsali o Demir,çelik ve kok istihsaline muvazi olarak çimento sarfiyatı da artıyor Memleketimizde erittikçe inkişaf eden kalkınma hareketlerine muvazi olarak artan demir,çelik ve çimento ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Havalar boziu San günlerde düzelmeye başlayan hava dün yeniden bozmuş,şiddetle ve aralıklı yağmurla sühunet birdenbire 4 dereceye kadar düşmüştür.Evvelki gün ise sühunet 14 dereceye kadar yükselmişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • Son biî* hafta içinde ko trol edi en esna?Belediye merkez murakabe teşkilâtı tarafından son bir haf ta içinde 390 bakkal,365 firm;440 lokanta;146 Otel;290 kasap;190 mahallebici;96 berber;70 kömürcü;85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • D.P.nin kazandığı muh'ar s^çîml-îri Kartalda Yayalar köyünde pa zar günü yapıla nmuhtar seci mini büyük bir ekseriyetle Demokrat Parti adayı Şiaast Konuk kazanmıştır.Bu köydeki seçim bir hayli çekişme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • ^fll E&tilf$& Biz Kâbei Mükerremenin kapıları önünde şehit olmayı nimet biliriz 27 Aralarından bir heyet sejçerck Emîr Haccacın ordugâhına göndermiglerdi.Çadırında,hacıların muralıhaslarını kabul eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.04.1953
  • I.uamfyH mm* ¥W t—ıaı^ tmsm Mm HOMO Milli musikimizin herkes tarafından çok sevildiği muhakkaktır.Bu realiteyi her samimî insan görebilir.Bilhassa münevver gençler musikinin müs bet bir ilme dayandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.04.1953
  • Belçikalıları üzen ctâva İkinci Dünya Harbinde Alman ardılları Betçdtayı süratle istilâ etmiş,düşmana mukavemet imkânı kalmadığını gören Kral Leopold da,müttefiklerin muvafakatini almadan mütareke akd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Fransız Sosyalist Par tisi Avrupa ordusu aleyhinde Paris,13 A.A.Fransız Sosyalist Partisi genel sekreteri,Qui MoIİet» dün toplantısını sona erdiren Sosyalist Mil ktlerarası İcra Komitesinin verdiği be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Dolu AEmanyada iaşe işi güçleşti Berlin,13 A.A.Dosu Almanya'da iaşe isinin gürleşmesi resmî makamları veni kontrol tedbirleri almaya sevk etmiştir.Tiearet ve lase Vekili Kurt Wach» Potsdam'da verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Başkan Eisenhower bu hafta dinleniyor Vasinpton,13 A.A)Cum hurrcisi Eisenhower,Georgiada Aupusta'da bir hafta dinlen mek ülsere bugün buraJaii ayrılacaktır.Eisenhower,hareketinden önce Fransa Savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Ateşli romatizmaya karşı savaş Atlantic City New Jersey)13 A.A.Amerikan Kalb Hastalıkları Birliği-ateşli romatizmaya karşı geniş ölçüde bir korunma mücadelesine girişmiştir.Ekserisini mektep talebeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Stevenson harpten korkmuyor Amerikanın Demokrat Baş* kan adayı verdiği bir beyanatta:«Kuşların samimi olduklarım temenni ederim» dedi.Cakarta.13 A.A.Amerikan başkanlık seçimlerine Demokrat Parti adayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Hindiçinide savaşlar gittikçe şiddetleniyor 40 bin VietminhJi karşı büyük bir Hanoi.13 A.A.Fransız yüksek Komutanlığı,40.000 kadar komünist Vietminh'linin HindiQini'de Laos eyaletine kar gı büyük ölçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Kral Faruk tehdit edildi Cannes'da kalacağı »telin müdürüne binanın uçurıılacağı ihtar edildi Cannes.13 A.A.Keskin gözlü polisler.Kral Faruk'un oturmakta olduğu Majestic,otelini geçen hafta boyunca t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Brezilya'da kuraklık Kuraklığın hüküm sürdüğü bölgede halk hir yiyecek İrenini yağma etti Rio do Janeiro.13 A.A.Asapress Brezilya ai ansının bildirdiğine göre.Ceara eyaletinde kuraklığın hüküm sürdü ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Gönende okulsuz ka an talebeler Mustafakemalpaşa.13 Mil liyet)Tamamen yıkılan Gönen orta okulunun yirmi öğrencisi ilçemize getirilmişler dir.İlçe erkek orta sanat okulunun pansiyonuna yerleştirilen öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Hiddetli motosikletci üç kişiyi yaraladı Berne,13 A.A.Bugün burada bir motosikletci» motosikletini hızla sürerek bir kavşaktan geçtiği sırada «böyle hızlı sürülür mü?diyen yayalara kızarak tabancasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Londrada liman amelesi grev yapıyor Londra.13 A.A.Londra limanında Tilbury doklarında şahsan bir kaç vüz isçi bu sabah greve başlamıştır Bu karara söbep Tilbury doklarındabulunan bir £ ^tinin tahliyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA İf Bardaktan boşanırcasına yı\ğan yağmura rağmen yüzlerce kişi.Başkan Franklin D.Roosevelt'in 8.ölüm yıldönümü mü nasebetiyle dün yapılan törende hazır bulunmuşlardır.Müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • ÖÖRt Yirminci asır başında ucuzluk Belediye reisi,isin ehÜ ve vazifelişi zevatb riyasetinde yapılan bir içtimaa çağırdı,pahalılık derdine bir çare bulmalaıtnı iste* di.Bu gibi toplantılarda mu ta d ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • FIKRA Bahar ve tiyatro Mevsimlerin Mr günaydın deyişi vardır.Bu selâmı farketmedtmz mi kafakoçanıruz ne söylerse söylesin işe yaramaz,ihtiyarlanuşsımz demektir.İhtiyarlığın resmiyeti yoktur.Bütün mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • YAKIN-Akşama kadar 100 lira yatırırsamı 23 ve 30 Nisan keşidelerinde 2 APARTMAN DAÎRESÎ 2 Arsa ve 12700 Liralık nara ikramiyeleri kazanabilirsiniz.GARANTİ BANKAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • İKTİBAS Rüyalarımızın ilmi izahı ve tabirleri Rüyalarımız bizi bizden daha iyi tanır;şuurumuzun habersiz olduğu en derin sırlarımızı,hattâ istikbalimizi biz ı haber verir.Fakat onları i?mî yollaı anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.04.1953
  • Bir müddet sustular.Buna ikisinin de ihtiyacı var*.Rahmi bir ara;hattâ;neden bu ka dar hırcınl aştığım,bu meseleyi »eden bu kadar mühimsediğini bue uüşündü.Fakat bu sadece tor andı.Üzerinde durmadı,üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.04.1953
  • *JS*v5ğ8 kilodan 100 kadar gayet 1 Iîngilterede 1 ton ağırlığa hassas bir şekilde tartan yeni bir âlet keşfedilmiştir.2 Kore'de esirlerin mübadele» sine ait anlaşma geçen cumartesi günü kızıllar ve Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 14.04.1953
  • S:i.f w nT.^TT-^T.T.^1 İ En son ajans haberlerine göre;halen Capri Adasında tatilini geğirmekte olan sevimli Yunan ar tisti Elen Marica İtalyan radyo ganatkarlarmdan Enrico LombarCi ile pek sıkı fıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 14.04.1953
  • HEttGÜN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Ölüm korkusu çekilen Yeniçeri Mustafa Ağa Bosna Beylerbeyi olup yola çıktıktan sonra arkadaşlarının katledildiğini duymuş ve adamlarını bırakıp kaçmışta.Fakat öliimU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.04.1953
  • A TOP DARBESİNDEN ÎÖLEN FUTBOLCU Veuverte'de yapılan bir futbol maçında emsaline az J rastlanır bir kaza olmuş ve bir futbolcu göğsüne İsabet j£ eden bir top darbesinden öl-mtiştür.Robert Pradille adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1953
  • Brezilya takımı gelemiyor.Flamengo futbol takımının sözcüsü,Brezilyadaki yüklü programdan dolayı takımın Av rupaya yapacağı seyahatin iptal edildiğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1953
  • Avrupa startlarında bu nan maçlar İngüterede Tottenham Aston Villa ile berabere kaldı,italya'da Lazio Como'yu 2:0 yendi îngiiiz Chelsea takımının golle neticelenen bir alanı Bu hafta Avrupanın-muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1953
  • Dünya Greko Romen güre:şampiyonasına katılacak olan 52 kilo Ahmet Bilek 57 kilo Kemal Demirsürett dün vardı Genç güreşçilerimiz ağabeylerinin bundan önce elde ettiği zaferlere yenilerini ilâve etmek a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1953
  • Deniz sporu sahasında hayırlı bir teşebbüs İstanbul Yelken uVûhünün kuru3mas s bu sporun uğradığı ihmale artak son verildiğine bir işaret telâkki edilebilir Memleketimizin dörtte üçü dörtte denizle çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1953
  • Sarajevo üniversitesi futbolcuları geliyor Takımda 5-6 tane miiiî oyuncu bulunduğu bildiriliyor Yugoslavyanın Sarajeva Ünİ-ğı tahmin edilmektedir:versitesi futbol takımı ayın 16 sında memleketimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1953
  • Preston takımı Avrupaya geliyor tngilteıe birinci liginin kuv-vetli takımlarından Preston,ma yıs tayında 6 maç yapmak üzene Avrupaya gelecektir.Takım 29 nisanda Derby Comty maçm takiben Ingıltereyi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1953
  • Yüksek atlamada dünya rekoru kırılabilecek mi?1941 de L.Siers'in tesis ettiği 2.11 metrelik rekorun Ken Wiesner tarafından kırılıp kırılmayacağı Amerikada günün mevzuu oldu Amerika atletizm mahfilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.04.1953
  • Sonra hiddetlenerek kapıya Coğ ru yürüdü.Zorla durdurmak ıeto dim.Fakat n kadar hiddetlenvnşU ki bir yanlışlık olmasmoar çekindim.Otel parası ödenıdrigi için misafire bir ş«y demece İmkkıro da yoktu.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Alî Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEltfcRTAŞ_Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1953
  • İstanbul Türk Bioîogi Derneğinden Türk Biologi derneği Yönetim Kurulu* tüzüğün 14 ve 15 inci maddelerüıe istinaden 18 Nisan cumartesi günü saat 15 de Süîeymaniye Biologi Enstitüsünde Genel Kurulu topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1953
  • Sarıyer İcra Memurluğumdan 953/155 Ousya lstinye Çapari sokak 4 No.lı evde mukim iken ikametgahını terk ve halen meçhul bulunan Zekeriya Merdemeru'c;İstinyede Nuri Ülgezen tarafından aleyhinize açılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1953
  • GÜZELLEŞTİRME VE İMAR CEMİYETİ KONGRESİ Evvelce 11/4/1953 tarihinde Milliyet gazetesiyle kongrenin yapılacağı ilân edildiği halde ekseriyet olmadığından Nizamnamenin 12maddesi mucibince kati kongrenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1953
  • BULMACA Hazama Sadi BAS AK a 4 5 6 7 9 JO 11 1 2 ti 3 m i:4 1 5 lisy»!6 lüHlilîj 7 IJİİİİÎSjj 8 ¦1 9 to ÎSTOÎRİ i.«t:j II II iüillili P«PUMmİ «a^a:l Alâ ihtiyar kadın iki ke lime)2 Reşat Nuri Günleki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KİSMİ LİLİOM Yazan:Bfranz Muluar Ttiritçiiji:Asude ZeybekofM Her çargamoa tıkmamı talebe £ccesidir.Fasartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç A:İN AYETLERİ 1 Nakleden;AZİZ ÖZBAV Bel Kennes'te hastalık derecesine varan çocuk sevgisi Bütün bunlar kaatillerin tat blh ettikleri usullerle izah edilebilir.Fakat Bayan Bel ifiin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1953
  • fymiftmmmi Halil Yeniçeri ağası paçayı kurtarıncaya kadar itaatten başka çare kalmadığına anlamıştı 26 i—O kanlı elbiseleri sonra bir sırığa takar,ümmeti Muhammede bayrak ederim,sus!Diye hançerini kın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1953
  • RÖPORTAJ Hayatlarını eski eşya ile kazanan insanlar ın.ı.ı n um m iiimwh ı ı mı ı—ı—Ç rkeşii Hamza Çeçeli diyor ki:"Sabahta» akşama kadar şehri fırdolayı dolaşırım da yine metelik aimadan eve r/önerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.04.1953
  • TIMARHANEDE YIL Ablama bir mektup yazmıştım,yarım kaldığı için göndermedim 107 x.Bu mektup pek tepeden İnme °'muştu.Zira ortada hiç,amaa hiçbir şey yoktu.Sadece bi " Şüphe ise,bayağı bir lisanı tercih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Amerikan Dışişlerinde* ki fasti yel er Amerikan Dışişlerindeki tasfiye Vaşüıgton.13 A.A.Amerikan Dışişleri Vekâleti Güvenlik Şubesi Müdürü John Ford,Temsilciler Meclisi Maliye komisyonundaki beyanatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Sahte otomobil satışı Müddeiumumilik ve zabıta bir dolandıncük hâdisesine el koymuş,tahkikata başlanmıştır.Beyoğlunda,İstiklâl caddesinde 89 sayılı apartmanın 3 sayılı dairesinde oturan Kevser Alakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Papagos Pres Faysal ile gö.üştfl Atina» 13 A.A.Başvekil Papagos.Paristen avdet etmekte olan Suudî Arabistan Dışişleri Vekili Prens Faydal'ı bu sabah kabul etmiştir.Prens Faysal.ö£]e yemeğinde misafiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Bulgaristan Rusyadan ayrılabilir [Baş tarafı birincide!lâkatta Mareşal Tito,söylo demektedir:«Kanaatimce Bulgaristan.Doru Avrupa'da Sovyet peyk sisteminde en hafif noktayı teşkil etmektedir Ondan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Balkan I savunma meselesi ÜBa& t*r*fı Diğer taraftan.Yunan matbuatı da bu müzakerelerin ehemmiyetini belirten makaleler neşretmektedirler.Bu cümleden olarak,hükümetin yarı resmî naşiri efkârı sayılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Deniz yollaması suistimali [Baş tarafı birincide!üzerine dosya bu defa da Askerî Temyiz Umumî Heyetince incelenmiş neticede Hususî Dairenin bozma kararı kaldırılarak Askerî Mahkemenin vermiş olduğu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Hollanda tekrar su baskınına maruz kaldı [Baş tarafı birincide] Şimal denizi dalgalan 3 bendi yıkmış ve bazı mıntakaları tek rar sular kaplamıştır.Şimal denizi sularının ansızın deniz seviyesinden 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Rus elçilik memurlarının garrp seyahati Ankara,13 TA)Memle-ketin muhtelif böîsrelerine zaman zaman esrarengiz seyahatlar yapmakta olan Sovyet Sefareti mensupları bu seyahatlerine bir müddet ara vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Konyada hava limanı kuruluyor Ankara,13 TA)Hükümetçe eörülen lüzum üzerine Konya'da muazzam bir hava limanı tesisi kararlaştınlmistir Bu hava limanı Esenbotra ve Adana hava limanları çapında,dünyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Menderes'in Orta Doğu seyahati o Başvekil ve Dışişleri Vekilinin Arap memleketlerine yapacağı seyahat önemle bekleniyor Kahire 13 ANKA)Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Prof.Fuat K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Karaya oturan Bulgar şilebi [Baş tarafı birincide] Gemiyi kurtarmak için gönderilen Alemdar tahlisiyesi ise fırtınadan iş görememiş ve tahlisiye filikaları kullanmak suretiyle gemi mürettebatında*» 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Kore'deki esirlerin mübadeıesl başlıyor [Bas tarafı birincide] TÜRK TUGAYININ ŞÖHRETİ Cenevre,13 T.H.AJ Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından neşredilmekte olan resmî bültende,Koredeki Türk Tuğa-yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Alman Mebusları Ankarada riîas tarafı birincide] söylemiş,müteakiben Türk Alman iktisadî münasebetleri üzerinde durarak,bu münasebetlerin daha da gelişmesi için hor iki memleketçe gösteril mekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Meclisin dünkü toplantısı TBas tarafı birincidel nunun 8.maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin ikinci müzakeresi yapılarak teklif kanunlaşmıştır.Bundan sonra Millî Korunma Kanununun ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Et ve Balık Kurumu tarafından getirtilen tesisle^ Alâkalılar tarafından bildirildiğine göre Et ve Balık Kurumu tarafından getirtilmiş olan yabancı mütehassıslar Erzurum ve Konyada kurulmakta olan et k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Rusların yeni bir adam kaçırma teşebbüsü Graz.13 AA Bir teğmen,üç assubav ve üc erden müteşekkil silahlı bir Sovyet devriye birliği dün geçe ingiliz işcal böteesinde ikamet eden eski Sovyet tobealannd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Bayar I/sesinde tedrisata başlandı [Baş tarafı birincide!tedrisata başlanılmıştır.Burada okumakta olan öğren çiler tedrisata başlanılması dolayısiyle Türk öğrencileri,Türkiye Reisicumhuru Celâl Bayara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Orda Doğu yeraltı gazlan Bas tarafı hiı incide] lık Vekâleti.Şirket ve Müesseseler Reisi Yüksek Mühendis Tevfik Fikret Suer Ue İstanbul Elektrik.Tramvay.Tünel;Havagazı ve ptobüs İşletmeleri tini um Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • DyıııSypırıor faciasının [Baş tarafı birincide] line ulaşarak çalışmalarına başlamıştır.2.Çalışma insan takatinin üstünde bir gayretle 72.saat devam etmiş ve vazifeşinas dal gıçlar hayatları pahasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Zelzeleden yıkılan yerler süratle imar edilecek {Baş tarafı birincide] J cut değildir,tamamen yıkılmış-J tır denebilir,pniaii yeniden inşa etmek icap edecektir Bazı köylerde yüzde 40;yüzde öu derecede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.04.1953
  • Trumamn kızı politika hayatına atılıyor Nevyork,13 A.A.Meşhur yorumcu ve fıkra muharriri Drewn Pearson bugün yas dıgma göıe eski Reisicumhur Trumanın kızı Margaret Truman,babasının izini takip ede» re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • RADYOLAR fSTA^EU*.12.57 Açılış ve program 13.00 Habmler 13.15 Türküler Pl» 13.30 Dans müziği cPl* 13.45 Şarkılar.Okuyan:Güzin Siper 14.20 öğle konseri «Pl# 14.45 Şarkılar «Pl 15.00 Kapanış 18.00 Açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP OEKMEYlNİZ BAŞ AĞRILARINA KARŞI «IrHdi:KULLANINIZ Baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır.Mideyi l oı-¦m,luübi »e böbre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Hidro E'ektrîk Tesisatı Yaptırılacak iller Bankasından:1 Erzurum iline bağlı ispir kasabası için 1 adet Tüıfcin Generator grubu satın alınacak,yüksek ve alçak tevettür şebekesi yaptırılacaktır-2 İşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Konya Verem Hastahanesi Baştabibliğinden Muhammen bedeli Mikdarı Fîatı Muvakkat teminat cinsi Lira Kr Kilo Lira Kr.lira Kr.46000 00 20000 2 30 3450 00 ericek koyun eti 1 Konya Verem Hastaiıanesinin 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Ankara Doğumevi Baştabip!i linden 1 Ankara Doğumevinin ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar,muhammen fiatlariyle geçici teminat miktarları yazılı ilâç ve sıhhî malzeme gu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Kambiyo Kapanış ve esha Açılı» 784_280.50 0.80 64.03 5.50 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 I 9.73.90 Dİ Kapamg T84_280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 EŞ 24.25 25.25 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • SATIŞ İIANI İstanbul Altıncı tcra Memurluğundan 950/1493 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen üç anahtarlı büyük boyda Avustralya markalı kasa,Mersedes marka büyük makinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • «ÎATKtMKTCKiaU SATIŞI Beyoğlu 4.Sulh Hukuk Hâkimliğinden 053/119 Sacide Kâmile Aktoprak uhdesinde olup mirasçılarının iştirak halinde sahip bulunduğu Beyoğlu Bülbül mahallesi Kapanca sokak eski 21,yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Orhangazi Belediye Reisliğinden Belediyemize ait ve Sinema binası olarak kullanılmaya elverişli bina 5 sene müddetle ve açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.Arttırma 28/4/953 sah gtmü saat 15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır Geoİei Cinsi Miktarı futan Güven Fiatı Ura Kr$.akçası Koyun eti lOOOO kilo 265 Kr 26500.00)Dana eti 2000 kilo 175
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • 3000 Adet Demontabl Afyon sandığı alınacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüsünden 1 3000 âdet demontabl Afyon sandığı pazarlıkla satın alınacaktır.2 Geçişi teminatı 5000-TL dır.3 Pazarlıkla ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Elazığ Yollar 8 inci Bölge Müdürlüğünden-1 Ebat,miktar ve numaraları dosyasında mevcut liste ve şartnamesinde yazılı 1784 adet hurda dış lâstik kapalı zarf usuliyle satılacaktır.2 Lâstiklerin muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Aydın Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden încirliova Koçarlı yol mum 5+550-775 kilometrele r arasında yaptırılacak olan ariyet imlâ.çimento harçlı kârgir inşaat ve kurupere imalâtı kapalı zarf usuliyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Kastamonu Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 1 Kastamonu merkez ceza ve tevkif evinin 1953 malî yılı ekmek ihtiyacı 31/3/1953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ilci eksiltmeye çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mikdan yazılı sebze açık eksiltme üo 27 Nisan 953 pazartesi saat 10 da Topkapı Maltepe As.Sa.Al,Ko.da satın alınacaktır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Balıkesir Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahili 18 sokakta yapılacak 16663.000 metrekare Arnavut kaldırımı işi on beş gün müddetle açık eksiltmeye çıka* nlmıştır.2 Keşif bedeli 29221.49 lira olup geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Stablize malzemesi hakli ve İstifi işi Konya Karay o Sarı 3.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Ankara yolunu» 82 000—122 000 kilometreleri arasına yapılacak stablize malzemesi nakli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1953
  • Sandıklı Belediye Başkanlığından Orup Dükkân K.Bedeli i.Teminatı Eksiltmenin No,Adedi Lira Kr.Lira Kr.Tarihi Günü Şaft** 16 18619.06 1396.45 30/4/953 perşembe 15.00 2 6 18619.06 1396.45 30/4/953 perşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8