Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Kızıllar 600 yaralı esirin ismim Birleşmiş Miüetler temsilcisi verilen listenin çok az olduğunu iddia ediyor Panmunjomr 8 A.A.Panmunjom müzakerelerinde,Birleşmiş Milletler heyeti baş teınsilcisi Amira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Adenauer Eisenhower ile görüştü Washingt.onda yapılan müzakerelerde A İman/anın Avrupa müdafaasına iştiraki göriişiüüyor Amerikayı ziyaçet etmekte olan Federal Batı Almanya hii kûmeti şansölyesi Konra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • T.İlerinin işlediği idarî hatalar Eski Vekilin,Millî Eğitim camiası içinde bir fakım ikiliklere yol açtı ib söyleniyor Ankara,8 B.t)Millî Eğitim Vekili Tevfik îleri'nin istifası inanılır çevrelerde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • P.Lözareff'în tetkikleri Evvelki gün şehrimize gelen meşhur Fransız gazetecisi Ankara ve İzmiri de ziyaret edecek_İskenderun vapuru ile evvelki gün şehrimize gelen raeshur Fransız gazetecisi Pierre La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Kayseride bir kadın bir batında beş çocuk doğurdu Kayseri.8 TA)Tayyare fabrikasında montajcı Mehmet öke'nin eşi Nuriye öke.bir batında beş kız doğurmuştur.Kızlar ve anneleri sıhhattedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Limandaki kesif sis Dün öğleye kadar devam eden sis yüzünden vapur seferleri aksadı Dün sabahın erken saatlerinden itibaren limanı kesif bir sis kaplamıştır.Geceden bastıran sis saat 11 e kadar devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Lord Halifax L Halifax şehrimizde tngilterenin sabık Hariciye Vekili* kızı ve toruna ile bir müddet istirahat edecek II II Tanınmış ingiliz siyaset adamlarından eski Dışişleri Vekili ve Washington Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Maliye Vekilinin beyanatı Hasan Polatkan,dün Mecliste Avrupa Istisadî iş* birliği Vekiller toplantısında cereyan eden müzakereler hakkında izahat verdi Ankara,8 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • AMATÖRLERDEN MÜTEŞEKKİL BÎR ORKESTRA Ankara'da amatörlerden müteşelddl bir orkestra teşekkül etmiştir.Yalanda verecekleri bir konsere hazırlanmaya başlıyan amatörler arasında mebuslar» subaylar ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Chu.chill'in taziye mesajı o-İngiltere Başvekili «Dumlupınar» faciası dolayısiyle teessürlerini telgrafla.Menderes'e bildirdi Ankara,8 T.H.A.ingiltere Başvekili Mr.Winston Churchill tarafından Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Türkiyeye yeni bir kredi açıldı Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı memleketimize yeniden 2 milyon 580 bin dolarlık kredi açtı Washington,8 A.A.Bugün burada açılandığına «öre Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Dün Vekalete fayı Fethi Çelikbaş ve Celâl Yardımcı Devlet,Emin Kalafat Rıfkı Salim Burçak Millî Eğitim,Hayrettin Erkmen Çalışma Vekâletlerine getirildiler Yeni tayinleri çok müsait karşılayan siyasî ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • «f-Amiral CarneyTn iştirakiyle ya pılan toplantıda hazır bulunan Türk Yunan askerî heyeti Ami.Carın askeri bir t Yunan heyetinin de hazır bulunduğu bu toplantıda güney cephesi savunma meseleleri görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Dün limanımıza gelen Orda vapura Çanakkale'de hafif atlatılan yeni bir kaza Akdenizden gelen vapuru ile çarpıştı.Evvelki gece Çanakkale önlerinde bir deniz kazası olmuş,Bursa ve Ordu vapurları çarpışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Adapazarında bir otobüs kazası Adapazarı,8 Milliyet)Dün «ece lstanbuldan gelmekte,olan şoför Mehmet'in idare* sindeki Akseki 48 plâkalı kanı yon süratle seyrederken aksi istikametten gelmekte olan Gey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • Edan bugün ameliyat o uyor Londra;8 A.A.öğrenildiğine göre;Mr.Eden'in safra kesesi ameliyatı yarın sabah «West End» de bulunan «London Clinic» de yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1953
  • 4fa^*£tofaMw Bugün şehrimizde havanın sabalıleyin sisli,sonraları bulutlu geçeceği,hava sıcaklığında bir değişiklik olmıyacağı tahmin edilmektedir.«m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.04.1953
  • TAKVEMMN Vk YAPRAK Cezası olmayan suç ULUNAY Adana yolunda müthiş bir otomobil kazası olmuş.Kazanın bilançosu şudur:3 'i.lü.biri ağır olmak üzere 3 yaralı.Takside bulunan altı kişiden yarısından fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • KİSA HABERLER Zeytinburnu askerî tamirat fabrikası işçileri zelzele felâket zedelerine yardım maksadiyle aralarında 930 lira 36 kuruş toplayarak Vilâyete teslim et mislerdir.İsveç Başkonsolosu dün Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • POLISTE fc Bankalar Caddesindeki Mihal adında birinin ticarethanesine,kapıyı kırmak suretiyle gi ren meçhul hırsızlar yedi çift iç ve dış bisiklet lâstiği çalmışlardır.Zabıta hâdiseye elkoyarak tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Limanımızdan giden ihraç malları Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 907.141 lira değerinde ceviz kütüğü;yaprak;tü tün;ham afyon;zeytin;tiftik;hah;kuru soğan;küspe;kepek tıbbi müstahzar ve tuzlu ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • fflc 9 Nisan Rn.24 27 Recep 1953 Mart 1872 Perşemb* 1369 VAKİT VASATİ EZAN t Güneş 5.31 10.49 öğle 12.16 5.35 İkindi 15 56 9.15 Akşam 18.42 12.00 j Yatsı 20.16 1.35 İmsak 3.46 9.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Bu suali yalnız biz-değil,hemen hemen bütün dünyada,herkes birbirine soruyor?Mos kovadan savrulan barış taarruzlarına karşı,kızıllarla pem belerden maada,umumun duy duğu şüphelerin sebeplerini Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • BALO Tuzla Uçaksavar Yedoksubay Okulu öğrencileri,mezun olmaları münasebetiyle 21 irtişan gecesi Taksim Bolediy6 Gazinosunda bir balo tertip et' mislerdir.KONFERANS Sanat Dostları Cemiyetinin tertiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Avukatlık imtihanı o Münhal bulunan 3 belediye Avukatlığı için yttz kişi müracaat etti Münhal bulunan üç belediye avukatlığı için önümüzdeki günlerde bir tercih imtihanı yapılacağı bilinmektedir.425 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Kürk hırsızlığı hakkında bir açıklama Beyoğlunda cereyan e-cten bir kürk hırsızlığı hâdisesini bildir mistik.Davacı mevkiinde bulu nan ve Cihangirde oturan Serbülent Pamir dün gazetemize gelerek vakad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Mangalda yanarak ö en çocuk Beykozda;Çubuklu semtinde Otlu sokağında oturan İsmail adında birinin beş yaşlarında ki kızı Sevim ©dada top oynarken kazaen mangala düşmüş-ı tür.Muhtelif yerlerinden tehli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Randevuculukla mücadele şiddetlendiriliyor Emniyet 2 nci Şube Müdürlü ğü Ahlâk Bürosu memurları son bir ay içinde kırka yakın' randevu evi basmış ve bu evler de yakalanan 150 kadar uygun suz kadını mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Mübarek Miraç gecesi 26/27 Recebiserif ve 11/12 Nisan tarihine müsadif cumartesi akşamı pazar gecesi)Mübarek Leyleimiraç olduğu ilan olunur.İstanbul Müftülüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Avusturya bSzdân halı alacak Alâkalılar tarafından bildirildiğine göre Avusturya Türkiye den halı ithali için yeniden 55 bin dolarlık bir kontenjan ayırmıştır.Diğer taraftan Finlandiya da memleketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Hamiyetli ilkokul çocukları Zelzele felâketzedelerine yardıma devam edilmektedir.Mah mutpaşa ilkokulu talebeleri 97 lirn 80 kuruş aynı okulun Yavrukurt oymağı mensupları ise 45 lira 50 kuruş toplamışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Kurl Demirağ'ın mektubu Bir kaç gün evvelki nüshamızda çıkan «Nuri Demirağ tehtid edildi» başlıklı yazıda Kalkınma Partisi eski lideri ta-•biri kullanılmıştı.Dün kendisin den aldığımız bir mektupta es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Galata köprüsünün mirine başianıy Tamir işi sona erine aye kadar köprü,vesaite kapalı kalacak Galata Köprüsünün büyük bir revizyona tâbi tutulmasına karar verildiği bilinmektedir.Halen köprü dubaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • HALKIN SESİ Acıbadem otobüsleri hakkında Küçükçamlıcada oturan okuyucularımızdan Cemil Sarıca bize gönderdiği nick tununda şöyle demektedir:«Geçen cuma günü saat 15.30 da Örnekbağ Durağına giderek oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Karısını öldüren adamın durulması Üç ay evvel Beyazıtta bir cinayet işlenmiş ve Osman Kuş adında Pötürgeli bir hamal;bir müddetten beri ayrı yaşadığı karısı Emineyi dokuz yerinden bıçaklamak suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Mahkemede ağ aşan esrarkeşle?rtozöyükten îstanbula esraî getiren ve bunları satarken yakalanarak Adliyeye verilen tsmail Gümüş adında bir sabıkalı ile Mehmet Gününde adında ki suç ortağı 5 nci Asliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Bîr küçük çocuk boflu du Dün sabah Rumelihisarında müessif bir kaza olmuştur.Bu semtte Balta Limanı Caddesin de Zeki Bey yalısı namiyle ma ruf yalıda kiracı olarak oturan Amerikan Deniz Ateşesi muavin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • yft.it'5bii' SEnfc *Telefon:İdare Meclisi:21359 Santral:24533 24534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Bahar Bayramı o-Türk işçisi bir Mayıs komünist bayramının bizde kutlanmasını istemiyor Demir perde gerisi «amleketlerce amele bayramı olarak kutlanmakta olan 1 Mayıa tarihinin memleketimizde dç bahar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • KK6UÂB&N Ya Muhtar Halifeniz Mekkede mahpustur,Abdullahın elinde 22 Onlai' ilk defa babamın şehit olduğu Ceme vak'asiyle İslâm kanı dökmüşlerdir.Bütün İslâm âlemi onları tel'in etmiştir.Onnun için Ira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.04.1953
  • Irak ve Şam Ordular» Karsı kargıya Küfe valisi Muhtar,büyük bil1 ordu ilo Mekke üzerine yürümeğe hazırlanırken Samdaki Emevî halifesi,Abdülmelik'üi J *k:üzerine bir ordu sevkettlgini haber almıştı.O z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.04.1953
  • Eylüle kadar birbirimizi eormiyeüm.Birbirimizden bir ğ«y beklemiyelimkat ÎT* Sertli£e kaçmadan,faat «onuşmasına uygun Dir katiyetle çekti ve odadan çıktıhat ttİn bütün âczini ve aksızhklannı ifada ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • FIKRA Pire i Pire için "yorgan yakmak,Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.Ve daha birçok benzerleri.Bu tekerlemeleri bana Anadolu Ajansının Bonue'dan verdiği bli' haber hatırlattı:Bir kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • İKTİBAS devri şehirlere getirecek San Francisco Üniv&rs.tasintn ağırbaşlı profesörlerinden Ratkofl atom enerjisinin bize temin edeceği imkânları araştırmış ve bu arada bu enerji ile en büyük şehirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • Teşekkür Üsktty-iü merhum tüccar AH efendinin kızı ve Üsküplü merhum çarkçı mütekaidlerinden î&mail Duyan'ın ailesi,tuğJa fabrikatörü merhum Hüseyin özüner'in kayınvalidesi,saraç Emir Ali'nin halası E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • Sultan Kami* 10 sene hapse mahkûm ol 1u Cakarta,8 A.A.1848 senesinde isyan eden.lâkabiyle anılan Yüzbaşı Wfesterling'in akıl hocası ikinci Sul tan Hamit,bugün burada isyan suçundan 10 sene hapse mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • Dev aynası büyükten Ne kadar da çoğaldılar?Sari bir gizil hastalık olduğu için ne yaş;ne de baç dinlemiyor.Hiç ümit etmediğiniz kimselerin bu şifa bulmaz illete tutulduklarını;beklemediğiniz bir anda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • YARIN SON GÜN TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.0.29 NtSAN 1953 ÇARŞAMBA Senenin İKİNCİ EV çekiliş günüdür Eu çekâSi?t2 ayrıca Altın ve Para ikramiyeleri de vardır.En geç YARIN AKŞAMA kadar 150 LİRA yatırarak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • merikalı gazeteciler Moskovadan ayrıldılar Rusyayi ziyaret eden gız^t cıler,Malenkov'a bir mektup gönderdiler Moskova.8 A.A.On Amerikalı gazeteci Moskovadan ayrılırken Malenkov'a su mektubu göndermişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • Yeni Landru mahkemede o-Bir dakika süren danka duruşmada» canavarın mevkufiyetinin uzatılmasına karar verildi Londra» 8 A.A.Reginald Christie bu sabah ikinci defa olarak mahkeme huzuruna çıkmıştır.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • Kenya'da 25 tedhişçi öHüriTdü Nairobi,8 A.A.Bugün burada resmen haber verildiğine göre Kenya güvenlik kuvvet leri dün memleketin muhtelif yerlerinde vukua gelen çarpışmalarda 25 tedhişçiyi öldürmüş le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • Groan a^tâ'da bir fen h^ye â^a?a uçuruma yuvar'amdı Kopenhag,8 A.A.Halen Groenland'da bulunmakta olan înffiliz heyetinin tek Danimarkalı âzası Yüzbaşı Hans Aagrc Jensen,2 nisanda bir kaza neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • Bradley Avrupaya gidiyor Amerika Müdafaa Vekilinin de katılacağı bu seyahatte NATO askerî konseyinin toplantılarına iştirak edilecek Washington» 8 A.A.Amerika Miixiafa Vekili Charlos Wilson» ile Müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA İç Yapılan b|r istatistiği göç re,Amerikan Posta İdaresinin çeşitli vasıtalarının her gün kat'ettikleri mesafe yekûnu 2 milyon 80 bin kilometreyi bul-j maktadır.Posta İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.04.1953
  • Siyasî İcmal Arap brliği toplantısı Londradan alman bir telgraf» Sariye» Lübnan ve Irak Dışişleri Vekillerinin Arap Bir ligi Kahire siyasî toplantısına iştirak etmediklerine nazarı dikkati çekmekte,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.04.1953
  • RESİMLE HADİSELER 1 Çanakkale Boğazında evvelki gece Ordu ve Bursa vapurları hafif şekilde çarpışmıştır.Ordu vapuru dün şehrimize gelmiş ve iskelesinin harap olduğu anlaşılmıştır.2 Birleşik Amerika Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 09.04.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A Şeytan,hocayla ahbap olduğu vakit bekârmış Tanınmış mizah gazetesi sahibinin yanına oturan Marks Madem ki komik hikâyeler alıyorsunuz,bizler niçin neşredildiklerini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 09.04.1953
  • Sven Helda isimli genç bir İskandinavyalı kız,3953 t^nüsü olarak vasıflandırılmaktadır.Bu genç kızın vücut ölçüle/i kolsuz Mılo venüsUnün ölçülerine tıpatıp uymaktadır.Bu suretle Sven j J Helda,asıî v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.04.1953
  • Greko-Romen şampiyonasına iştirak edecek olan Milli güreşçilerimiz çalışmalarına büyük hızla devam ediyor Tevfik Yüce ile Mehmst Oktav arasında nfhayetercih yapılarak Yücenin 67 kiloda Tilrkiyey temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1953
  • Arkadaşımız Necmi Karahan bildiriyor Tony Janiro boksu bırakıyor mu Parlste Charles Humez'e mağlûp olduğu gündenberi Tony artık ringdo görUrtmö* oldu m Tony Janiro'nun arkadaşımıza verdiği imzalı resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1953
  • I Aferin 1 çocuklara I En genç millî takımımızın t w w j aldığı pariak netice üze-fine yaptığımız anket ne-ticesinde böyle bir muvaf-j fakıyetin hiç ümit edilme-diği anlaşıldı 16 millete mensup en J g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1953
  • Galatasaray Ankaraya 9 i d iyor Şehrimiz Profesyonel küme akımlarından Galatasaray bu •îtş cumartesi ve pazar günle Mti karşılaşma yapmak üzee Ankaraya gidecektirk Galatasaray takımı yârın An laya müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1953
  • YUNAN BASININDA FE-NERBAHÇE LEHİNE NEŞ-RİYAT DEVAM EDİYOR Çıkardıkları güzel oyunlarla Yunan seyircilerinin takdirini kazanan Fenerbahçeliler hak-kında Yunan basınında neşriyat devam etmektedir.Yukard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1953
  • İngiltere liglerinde son puan dururun WoJwsrhampton halen 48 puvanla liderliği muhafaza etmektedir Paskalya münasebetiyle;pazartesi günü de devam eden lig karşılaşmalarından sonra;İngiliz lig maçların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1953
  • Rus güreş kafilesi 31 güreşçi ve antrenörden mürekkep takıma 20 günlük vize verildi Moskova-8 AP)34 kişiden müteşekkil bir Rus güreş kafilesi Napoli'de yapılacak greko-romen stilinde dünya güreş şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1953
  • Türkiye,Yunanistan va YugosSavya ara* sanda yapJacak spor takasları Türk;Yugoslav ve Yunan sporcuları 1953 senesi içinde futbol;basketbol maçları ve bl siklet yarışları başta olmak üzere muhtelif spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1953
  • Amerikalı denizcilerin beyzbol Amerikan donanmasına mensup Tarawa uçak gemisi beyzbolculatt New Poı-Uularla yaptıklar)maçtan heyecanlı bir an.gösterilen Şehrimizde misafir bulursan Amerikan filosu spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1953
  • İranlı sporcular geldi Karaköse,8 Anka)Bu hafta pazar günü Ankaralı boksörlerle "karşılaşacak olan îranın Taç kulübü boks takınıl bu sabah saat 9 da hudutta karşılanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.04.1953
  • RÖPORTAJ Yangın var!sebep olduğu zararlar I II III II II I Gaz sobasından sıçrayan kıvılcım ispirtoyu tutuşturunca Aı Yılmaz yangın çıkıyor diye bağırmamış ve etraftan koşuşanlar dükkânda,iki üç bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1953
  • 0&e&O İ K K A T %am^ Florya'da harikulade,de-1 nize hâkim parsellenmiş or-salarun J.vardır.KS+meb I it;in.J lorya Çenhr Kciyft I kahv h i.dc Şevket iaf n-I k:tj oy?mtiracaac.Konuç-1 uuk çiK Abdüllâtif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1953
  • ¦nFevka'âde irsatsnsx Gerek İstanbul'da ve gerek bütün memlekette eşi bulunmayan bir villâ satılık tır.Adres:Emirgân îstinye caddesi Tokmakbumu No.4 ffHB Telefon:86722
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1953
  • Buraya kadar iyi.Mabaaüini nasıl izah edeceksiniz.Madam Warfield kocasiyle 8pinney'in kendisini kandırdıklarını anlamış olabilir.Homar ııı n resmini gösterdiğimizi unut mayın.Kanaatimce muamma başka t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç CCİN AYETLERİ Ü Bayan S.ilk ip Nakigdsn;AZIZ OZBAY polis memurlarına uçlarını verdi 10-Ilâlıin Lee,polisleri eve girmeğe zorluyor Lee;polislerin şaşırdıklarım;birbirlerine tereddütlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1953
  • Hazırlıya* Sadi BOrîAIi t S 3 4 S 6 7 8 d 10 11 12 1 m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hBbB 11 12 1 İzzet Mollanın malılası.2 Ced;Fransanm meşhur sarayı;Bir harfin okunuşu.3 Değerin kısaltılmışı;Tersi çeri ha;Ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Fİ» 13.45 Şarkılar.Okuyan lar:İsmet Alparslan,Mehpare Gülen 14.20 öğle konseri «Pis 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1953
  • Patrona Halilin kuvveti,15 20 kişilik bir grup değil,korkunç bir sel halin!almıştı 21 Padişahı dahi bir müddet vesayetim altında bulundurmak istiyorum,dedi Zira e* fendimizin ahlâkı bozulmuş" tur,anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.04.1953
  • ftamiuyo ve fettanı Kapanı?Açılış tapamı Sterling Polar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Klorin Liret.Drahmi 784—280.50 U.aü 64.03 Ti sn U.WV 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.9U 784—280.30 0.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEIltR TİYATROLARI Saat 21 de DRAIN KISMI LİLtOM Yazan:Fran/iMutnar Türkç-îsi:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi aksamları temsil yoktur.Telefon:42157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • MARMNEDE %B8JUV ^fyetwuefc P/C%dak YIL Sen kendini bu kadar kuvvetlimi hissediyorsun 104 Niçin inamıyorsım,ara sıta lânetiemişaindir dahi.Gülüştük:Kahve şekerli olsun de-£U mi?ı Evet Mehmet,bir de su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Maliye Vekilinin beyanatı [Baş far.rafı birincide] gilterenin,İngiltere milletler ca miası iktisadî konferansı Ue alâkalı meseleler hakkında vereceği izahat,2 Tediye Birliğinin müddeti,3 Mübadelelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Churchll'in taziye mesajı [Baş tarafı birincide] mesajda şöyle denilmektedir:«Dumlupınar denizaltısı ve mürettebatının fecî kaybından dolayı ekselansınıza samimi taziyelerde bulunurum.Diğer taraftan,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • BİR İSVEÇ HEYETİ GELİYOR Stokholm,8 A.A.Dumlupınar denizaltı gemisi ile İsveç Naboland şilebi arasında vukua gelen çarpışmanın tahki katma iştirak etmek üzere İsveç Vapurculuk ve Sigorta Şirketi Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Dün 5 Vekalete tayinler yapıldı [Baş tarafı birincide] giler Fakültesi mezunu olup ma liye ve iktisat sahalarında ihtisas yapmıştır.Evli ve bir çocuk babasıdır.Siyasî hayata atılma dan evvel Maliye Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Lord Halikx şehrimizde TBaş taraf?birincide!Tamamen hususî mahiyette şehrimizi ziyaret etmekte San Lord Halifax,bir kaç îyünlük istirahat!müteakip Atina'ya dönecektir.Kendisiyle görüşen muhabirimize,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Kızıllar 600 yaralı esirin ismini verdiler [Baş tarafı birincide] cevabı vermiştir:«Evvelce,elinizde olduğunu bildirdiğiniz esir adedine erörebu seferki rakam tahmin edilemeyecek kadar cüz'i göründü.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Amiral Carney [Bas tarafı birincil °1 leleri mevzuunda uzun süren bir konuşmada bulunmuştur.Diğer taraftan Amiral Carney ve şehrimize gelmiş bulunan diğer yabancı asker!heyet mümessilleri yarm Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Meclis haftada 4 gün toplanacak Ankara,8 A4A.Büyük Millet Meclisinin bugün yaptığı 1 toplantıda Konya Mebusu Hida I yet Aydıner Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi lâzım gelen çok miktarda yazılı ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Sanz ırmağı taştı Sarız;8 A.A.Karların erimeğe başlaması sebebiyle Sarız ırmağı taşmış ve bir kısım arazi sular altında kalmştır.ir mak kabarmaya devam etmektedir.Sanz;Ceyhan nehrine ak tığından bu ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Ankara Sağlık Memurları Oku'u Müdürlüğünden kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır Geçici Cinsi Miktarı Tutan Güven Fiatı lira Krş.akçası Koyun eti kilo 285 Kr.26500.00)Dana eti 2000 kiio 175 Kr.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Tahminî ^Geçici Bedeli Teminat Lira Lira 4000,300_4000,300,5000,375,2000,150,ti 4000.300_2000,150_6000.450,tulünün 4 Km.den ll'er Bankasından 1 Aşağıda isimleri,tahminî bedelleri ve geçici teminatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Mamul Uyuşturucu Maddeler Satın Alınacak Toprak Mahsul *ri Ofisi Genel Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarları yazılı muhtelif uyuşturucu maddeler mukabilinde Ofisimizden aynı bedele tekabül edecek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • GAYRlMENKTTL İstanbul S.icra Memurlu-Bâkıyye bin elli lira birinci derece ipotek borcunun ödenmemesi hasebiyle Hasköy Pîrimeh metpaşa mahallesi Taşkesen sokağında en eski 73,eski 34,yeni ve taj 34 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Limandaki kesif sis [Baş tarafı birincide] Bu arada Köprüden KadıkÖye saat 7.15-7-30-8.5 ve 8.15 de yapılması gereken seferler tatil edilmiştir.Boğaz ve Adalar hattı seferlerinde de 20-25 dakikalık ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • P.Lazareffin tetkik'eri [Baş tarafı birincide] mistir.Fransız gazetecisi Bursa.Izmir ve Ankarayı da ziyaret edeccktir.Bu arada kendisiyle görüşen gazetecilere Lazareff Türkiyeye olan hayranlığını beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Adenauer Eisenhower görüştü TBas birincide!«Poster Dulles'in başkanlığı altında sah günü öğleden sonra Amerikan ve Alman delegelerinin iştirakiyle yapılan noplantıda.Stalin'in ölümünden sonra meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • T.İlerinin işlediği idari hatalar IBaş tarafı birincide)lüğü ile Milli Kütüphane Müdürlüğünün bir şahsın uhdesinde olması ve.bazı genel müdürlerin uzun zaman Vekâlet ile idare edilmesi gösterilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.04.1953
  • Dün Londra'da iki tren çarpıştılar Geç vakte kati a 30 aqır Londra,8 A.A.Bugün iki yeraltı treni çarpışmıştır.Çarpışma trenlerin dolu olduğu bir saate tesadüf ettiği için can kaybının çok fazla olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.04.1953
  • Trabzon Belediye Daimî Komisyonundan A Trabzonda sebze pazarı mevkiinde yeniden tesis edilecek «202362» lira «80» kuruş bedeli keşifli hal binası inşaatı 28 gün.müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • Çifteler harası Müdürlüğünden Eskişehir Mahmudiye 1 Harada boş olan barem dışı 550 lira aylık ücretli inşaat kontrolörlüğüne Teknik Okulu ve Tekniker Kısmından mezun olmak şartiyle bir inşaat fen memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • «TAC» SANAYİ VE TİCAUET T.A.ŞİRKETİNDEN Umumî heyetimizin 2/1/İ953 tarihinde yaptığı fevkalâde içtİmada,idare Meclisimizce münasip görülecek zamanda tatbik edilmek üzere şirketimiz sermayesinin bir mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • rEDKEI.Lt TİCARET TÜRK ANONİM ORTAKLIĞINDAN:16/3/1353 tarihinde adî surette toplanan hissedarların birçoğu asaleten ye vekâleten hazır bulunmadıklarından celsenin açılmasına müsaade edilmemiştitdare M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 1 Tapu ve Kadastro öğrenci ve hizmetlilerinin yiyecekleri şubat 1954 sonuna kadar tatil ayları hariç.kapalt zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 16/4/35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 400 ton arpa kapalı zarfla 17/4/953 cuma saat 11 de Erzurum As-Sa-Al-Koda satm alınacaktır-Bedeli 100.000 lira geçici teminatı 6250 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • Üsküdar Sulh Hukuk Hakimliğinden;950/690 Nuri Yeniel:Bakırköy Veli efendi Sokak Zeytinburnu 20 No.Mehmet Sayar:Uzunköprü Büyijk Şehsuvar Mahallesi.Davacı Ofis veküi tarafından sizinle diğer davalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • Eminönü Kaymakamlığından Vazife suiistimalinden sanık fen memuru ismail özgencil bulunamadığından İdare Heyetince verilen 17/2/1953 tarihli 14 sayılı lüzumu muhakeme kararı tebligat makamma kaim olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • MARŞA İTHALAT VE İHRACAT T.A.şT YÖNETİM KURULUNDAN Şirketimiz hissedarları Genel Kurulunun 31 Mart 1953 günü yapılacak yıllık adî toplantısı ekseriyetin bulunmaması dolayısiyle 29 Nisan 1953 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • H3 5-7-8-12-15-27 beygirlik Slavia Skoda 1S110 Lorenz Dizel motorları ve Bilcümle yedek parçaları İHRACATÇISI Strojeexport Praha Çekoslovakya Türkiye Umum?Mümessili Mühendis İHSAN KENT Güven han kat 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • İçme su tesisi için Motopomp satın alınacak İller Bankasından 1 Tarsus ve Dikili kasabalarının içmo su tesisi için fennî şartnamesinde yazılı evsafta motopomp satın alınacak ve montajı yaptırılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • YAPI ve Dİ BANKASI'nın 27 Mart 1953 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurulu toplantısında tasdik edilen 1952 Yılı Bilançosu ile Kâr ve Zarar Hesabı BİLANÇO AKTİF KASA ve MERKEZ BANKASI Kasa Efektif Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.04.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP KÜİEYİNİ7 Muayyen zamanlardaki sancılara karsı GRİ PİK basan ile kullanılır 0 Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını süratle dindirir Grip ve Nezle başlangıcın* da bir çok fenalıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan