Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • Adres:Nurnosmanlye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3-^SAYI:1025 Posta Kutusu 491 T E LEFON:29614 FİATI 15 K u r u 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • i/BIB&i' Türk Parlâmento h yeti Hindistanda Hindistan Parlâmentosunun daveti özerine Delhiye gitmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri müteveffa Mahatma Gandinin kabrini ziyaret ederek çel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • Paris şehrinde geçen beş günün hikâyesi 2 »iv jga enderes Köprülü he-yetinin Fransa hükümeti tarafından mutat dışında bir alâka ile karşılanması» Quai d'Orsay'da verilen muhteşem kabul desmi,Paris Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • 2000 i?çnin sessiz protestosu Zeytmburna çîmento fabriliası nın.sendika meiwnbu İsçileri işlerinden çıkarması üzerine tertiplenen mitinge müsaade edilmemiş ve dün iki bine vakur işçi Taksim âbidesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • «DESKS ibrel Ay no si Irtcaj Afyonda bir delikanlının çapkınlık damarları kabarıp kadınlar sinemasına girmesi yüzünden ortaya yeni meseleler çıktı Bazı arkadaşlarımız pek hassas:Afyonda kadmlara mahsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • MrşL Tito bugün Londrayg varıyor l.ugiin Churchill tarafında.karşılanacak olan Tito anlaşma yapmak maksadiyle görüşmelerde bulunmıyacağını soy i di Londra,15 Radyo A.A.Yugoslav Reisicumhuru Mareşal Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • Üsküdar cezaevi isyanı Elebaşılarından 14 ü hocreye kapatıldı,6 sı İstanbul,4 ü de Toptaşı ceza evine nakledildiler Evvelki gün Üsküdar Cezaevinde vukua gelen isyan hâdisesi tahkikatına mahalli Müddei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • 4/to&'t uMım\Bugün serimizde havanın hafif sisli ve bulutlu geçeceği,rüzgârların kuzeyden eseceği,hava sıcaklığında değişiklik olmıyacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • Başvekil dün akşam Ankaraya gitti M Ilı mm mTirf HMW Bayar,A.Menderes ve Fuat Koprulu ile ıkı saat gor ustu Başvekâlette yapılan mülakatta,Reisicumhura Paris seyahatine dair izahat verildiği anlaşılıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • YENİ ROMANLARI M HALİFELER DEVRİ Kerbetâdan Gırnataya lyaj Yeni Dinî Tefrikamız ¦n ince Hesapları Bu te'if eser size aşkı,ihaneti,41 nefreti,arkadaşlık ve çocuk sevgisini en ince noktalarile aydınlata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • Başvekilin Nato karargâhmdaki mühim beyanatı o-Adnan Menderes:«Sulhu muhafaza etmek istiyenler müdafaa gayretlerini ttirleştirmelidirler» dedi Paris 15 lA.A.Başvekilimiz vâki davet üzerine Shape karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • Malenkov sulhtan bahsediyor Dün toplanan Sovyet Yüksek Şûrasında konuşan veni Sovyet diktatörü:«Biz sulh siyasetiyle ilgiliyiz» dedi-Moskova,16 AP A.A.Sovyet yüksek Şûrası bugün mahallî saatle 11 de t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • Kral Faruğun yeni sevgilisi o-Sabık Mısır Kralı,şimdi de bir İngiliz bale artistiyle dolaşıyor Roma 16 A.A.Gazete fotoğrafçıları,cuma gecesi meşhur gece kulüplerinden birinde Kral Faruk ile yemek yiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1953
  • îr önü dün sabah şehrfnrrze geldi CHP Genel Başka m İsmet înönü dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize e e İmiş ve Haydarpaşa çarında nartililer tarafından karşılanmıştırinönü.doRruea annesini ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.03.1953
  • YAPRAK ne cezûevleri Üsküdar hapishanesi yine mahpusların yeni bir isyanına sahne oldu Yeni talMmatnamenin tatbikına tahammül edemiyen mahpuslar,îtlerinden birinin ö-Iüibü ve bir kaçımn yaralanması il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • KISA HA B E W L E R jç Ulaştırma Bakanlığında* verilen malûmata göre,kapta ve makinistlik için 1 nısanü imtihan yapılacaktır. fc Film Dostları Cemiyeti ta rafından 22 -23 mart tarihlerin de-şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • KAYSERİ GEl'KSt It Kayseri Yüksek Tahsil Gençliği tarafından.26 mart perşembe günü saat 21 den sabaha kadar devam etmek üz?re Taksim Belediye Ga uuda bir eKayseri Gecesi» tertiplemiştir.SOHBET GECESÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Hie.10 Q A.1372 16 1953 Paz rtesi liıı.3 Mart 1368 VAKtT VASATİ ıczA^r] GUneş 6.11 11.54 ogle 12.23 6.06 İkindi 15.45 9.2» Akşam İS.15 12:0» Yatsı 19.47 İ31 Jm.±k 5.32 10.15 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • P O L I S T Halil isminde bir eroin «atıcısı 6 ncı Asliye Ceza.Mahkemesinde 3 yıl hapse 3 yıl sürgüne mahkûm olmuştur.jene bu rnauıiemenin verdiği karara göre esrar satıcısı Artın de 1,5 yıl hapis yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Kremlin idarecilerinin korku ve vehimlerini iyice anlamak için biraz daha geriye git mek lâzımdır-Onlar eskidenbe ri,Bolşevikliğin millî Batı kültür memleketleri tarafından dünya çapında bir tehlike a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • 16 mart ihtifali bugün yapılıyor 16 Mart Şehitleri töreni bugün saat 15 te Eyüp Şehitliğin» de yapılacaktır.Bu törene askerî kıtalar,bir polis müfrezesi,mektepler,Malûl Gaziler Derneği,siyasi partiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Ga atadaki soygun hâdisesinin tahkikatı iki gün evvel Galatada vukua gelen gangsterlik hâdisesi tahkikatına ehemmiyetle devam edilmektedir.Tapılan incelemede Denizcilik Bankası tahsildarını soyan gang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Dsvlet tahvillerine rağbet artıyo-Serbest piyasada İthalât için aranılan takas Drimleri hayli yükselmiştir-Dolar 580.transfer dolar 458.460.efektifer 450 450 kuruştan muamele görmektedir-Avrıea devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Polis şüpheli bir ölürdü tahkik ediyor Beşiktaş Le-vend caddesi 13 sayılı evin bir odasında bekâr olarak oturan Edvard adında bir şahıs evvelki £ün yatağında Ölü olarak bulunmuştur-Ce sedi muayene ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Röportaj Doktorlar arasında!nç ihtiyar dâvası Spor Sergi Sarayında görülenler Bütün Tabibânı şehrin hazır olduğu bir kon ere Luks otomobiller meşheri Genç doktorlar neyi istiyorlar?İhtiyarlar ne olmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • TaJeba Birl.£lüîn yarın geceki kon^sri Istanbul Üniversitesi Talebe Birlisi,hasılatı Çanakkale Şehitleri,Âbidesi inşaatına tahsis edilmek üzere yarın Efece Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında Hamiyet Yüce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • 13 yakındaki g^litı kaynanasını bıçakladı Karagümrük Ananas sokak 5 numarada oturan Nuriye ile galini 13 yaşındaki Muhsinearalarında çıkan,münakaşa sonunda kavga etmişlerdir-Neticede,Nuriye bıçakla ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Metresini vuran aşık o-Kendisi i!e barışma teklifini kabul etmeyen dostunu bıçakla 9 yerinden yaraladı Yeniköyue feci oit yaralama hâdisesi ulmuş,biri keniı&UH;son zamanlarda yüz vermeyen nıeıresuu vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Dsniz hastanasînSn 14,t.bbî mlisam?resi Deniz Hastahanesinin 14 ün cu aylık tıbbî müsameresi yarın saat 13-30 da küttiohane salonunda yapılacaktır-Konuşulacak mevzular şunlardır:Dis tabibi Albay Nusre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Mahalle muhtarları mes!k irbabı sayılmıyor Mahalle muhtarları serbest meslek erbabından sayılarak gelir vergisi ile mükellef tutul muşlardı-Bu defa durum Devlet Şûrasında tetkik edilmiş ve muhtarların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • ithalât piyasası ferahlamaya başlıyor 31 milyon liralık yeni bir cöy:z tahsisi yapılmış o'ması memnun uk yarattı Diğer taraftan Çekoslovakya Finlandiya;İsrail ve Polonya gibi memleketlerden 'thai sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Öğretmenlerin İzinleri Lçin yeni bir ka ar Millî Eğitim Vekâleti,ortaokuL lise.öğretmen okulu,köy enstitüleri ile Meslekî Teknik öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olan bütün orta tedrisat okullarında va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Apartman dairesi için bugün son gün Bugün akşama kadar Garanti Bankasına yüz Ura yatınrsanız 28:martta apartman daire si kazanabilirsiniz.Aynı zamanda bu keşidede arsa ve para ikramiyeleri vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • D.R.EmiröTvü bucak kc n js-esi dun yppıldı Demokrat Parti Eminönü merkez bucak kongresi dün saat 10 da Lâleli Çiçek palas salonlarında yapılmıştır-Kongre başkanhja divanına Avukat Şemsi Günay'ın seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • Ucuz halk lokantası o-iki kap yemek,bazan meyva ve tatlı da verilmesine rağm n 80 korusa satılacak Belediyenin Eminönünde aça* cağı ucuz halk lokantası bugün saat 15 de Daimî Encümende talibine ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.03.1953
  • HALKIN SESİ S'tyyar satıcılar Beyazıt'da,Veznecilerde Balahnnağa mahallesinin Vidiıtli Tevfikpaşa caddesinde oturan ve ismi ile açık adresi bizde mahfuz bulunan bir okuyucumuz yazıyor:«Seyyar satıcıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • İran Meclisi Musaddıka cephe alıyor Şahın salâhiyetlerinin tahdidi» meclis tarafından tas-vip edilmiyor Tam an;15 IA.A.tran Meclisi,nisap temin edilemediğu/oetı bugün öğleye kadar niçbır loplantı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Atom töSikSieri Va^rn^ton,ı5 V.A.A.HanlUlkluUivt ü.ı,J Ltüiüıell için JUO milyon doıar tahsisat ayrılmışın.puvaiini w uui*yvu uoian »umytsvi maüueler laurııtaıaman;14 muj'uii ua ve eager ûınaıaun inha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Yeni bir uçak Kazası oldu Karacı,ıu u*-f Bugün buıaua resmen bıiuırıldığinc yöre,Orient Airways Kuniijunyasma aıi Dır yoıcu u^ugı uun ii^iivjiai-tnioii im yerue uujmuf' tür.Uçağın uuştugü yer henüz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • A.manyada bulunan na^i mezarhğı Berlin,15 AP)Batı Berlinde intişar etmekte ulan Teltgraf gazetesinin y aycığına göre biı zamanlar Naziler tarafından kurulmuş olan ve müteakiben komünistler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Juinin seyahati Fransa hükümeti Mareşal «İnini Asyada bir tetkik seyahati yapmağa gönderdi-Verilen haberlere «öre Mareşal bu esnada Fransız Hindicini ordu sunun harekâtını gözden geçirmekten ziyade im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • 166 Evet,Krai kazretlerini alâîtadar edecek bir rapor verecek tim.Söyle!Adam olan biteni anlatmaya başladı.Antoine Pulli Pey onp dinledikçe kaşlarını çatıyor ve düşün meye başlıyordu.Güzel dansözdeköi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Mili Mı—tmBi irtica' İrtica' ve taassub konuşanda hâlâ serink.iniıiığ-mızı bulamadık,tsilyen c&nı istediği kadar kı%sm veya.heyecanlansın diyeceğim ama,bu hal bir ta*raftan da inkılâpçıların inkılabı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • SAYIN DOKTORLARA ORRUCAL Moruate de Calcium 9 2 cc X 10 ampul» 5,cc?X 10 ampul.Bütün Eczanelere ve depolara bol miktarda tevzi edilmiştir.PEDRELLÎ TİCARET T AO-P K-1352 Tel:40887
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Arkansas ve Missis ipicfa kasırgalar Arkansas,15 CA.A.Dün Arkansas ve Missisipi'de kopan müthiş kasırgalar cüzünden Tek sas ve Oklahamada an altı klş» Ölmüş^ yedi kişi yaralanmış ve Arkansasda 90 ev n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Akdeniz komutanlığı dsj j faaliyete 9 ±çti Paris,15 T.BLA.Kuzej Akdeniz Paktı Teşkilâtına bağlı yeni Akdeniz Komutanlığı,oug\ln yapılan bir törenle ihdas t.ılmistir.Amiral Lord Mountbatten;6 üye memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • lay mülakat Mtatsolini'yi' kaçıran Aîbay Otto Skorzeni Bu dev y&pılj eski s.s.sııdayı,İki yüz müsafaâh ask&ri.ı içinde Dues'-tan kaçırılmasına "fcısit bâr hâJıs^ıJir,diyor "Üçüncü.Reich,ordusunda bu:G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • tr "w-m—mmm »mum ii*WM* nrr Göre Tarihi filim tarihtir Tarihimizde merhale teşkil eden büyük bir harbin filmi yapılıma.Rivayete göre muhteşem bir esermiş.Biz gazetelerde verilen ilân resimleriyle film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Mühim bir uzvunun eksik olmas:na rağmen.Rodney Demarest bugün senede 100.000 dolar kazanmaktadır.Ama Demarest 18 yaşında iken sekreterlik mektebine gitmiş ve stenografi öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Tös 3d if &lst line t&sadiî Birleşik Amerika)J5 A.A.Brown soyadını tanıyan iki kadın sokakta aynı cum&nda düşerek kollarını kırhuijihr ve aynı zanıajada aynı hastahaneye müracaat etmişlerdir.Hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Dünyada yaşıyan diî ûît ircsawlar Nevyork,15 A.A.Que Hehir adında bir Nevyorklu dünyada dürüst insanların yaşadığın» başından geçen ğu vaka ile anlatmıştır:Bir gün,ihtiyar bir kadın onu evinde ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Eisenhower rahatsız o-Başkan» golf oynamak yüzün elen grbe yakalandı Vaşington,15 A-A.Be yaz Saiay^uıi j^iu»iuuıgıne £0 re;Başkan Eisenhower'in tutulduğu nezle,Başkanın golf oyu* ılumı gitmesi sebebiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Birleşmiş Milletler sekreteri seçilemiyor Rusyanın Kanada ddlsgesini veto etmesîndet sonra Kehrunun kiz kardeşi üzerinde du.u uyo Londra 15 JSfafenJ Reynold Newi gazetesinin bildirdiğine gere,Birleşmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Asya Ordusu kuru iuyor o-Gn Eisenhower,hür Asya milletlerinin müşterek bir ordu kurması için plân hazırlıyor Londra.15 A.A.Sunday Tinier gazetesinin Tokyo muhabirinin bildirdiğine göre;Balkan Eisenhow
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • Türkiye ve Suriye Elçilikleri Büyükslçiiiğ?yükseltilecek Şam,15 ANKA)Suriye Hariciye Vekâletinden öğrenildiğine göre,Türkiye ile Suriye karşılıklı yaptıkları bir anlaşma mucibince Ankara ve Şam Ortael
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1953
  • İngiltere Ana Kraliçesi iyileşiyor tundra,15 A.A.Dün ece burada neşredilen sıhhat bülteninde;Uç haftadan beri mid" rahatsızlığından yatmakta olan Ana Kraliçe sıhhî du rumunda hafif bir salâh müşı hede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.03.1953
  • Senelerden beri HoUywood'un en güzel bacaklı kadını unvanım muhafaza etmekte olan Betty f S Grable.çetin bir rakiple karşı karşıya kalmıştır.Betty'nin bu yeni rakibi 22 yaşında Jenny J î Miryara adlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1953
  • HEIİGtiN TARİHTEN 1HERAKLI BİR VAK'A Engizisyon Cemiyetinin işkencelerinden bir kaç numune Kulağa kurşuı ak] vardı ama,başlıca zası,ateş c zası.Avrupanın cehalet içinde,papaz güruhu elinde iken Engizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.03.1953
  • İstanbul Kros ve Pentaton birincilikleri İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen Istanbul kros birinciliği dün Levent parkurunda,pentatlon birinci kategori müsabakalarının atma ve atlamala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1953
  • Kasımpaşa beş maç yapmak Üzere Suriysya g:diyor Haber aldığımıza göre Kasımpaşa prolosyonel futbol kulübü önümüzdeki günlerde beş maç yapmak üzere Sunyeye gidecek-tır.Kasımpaşatılar bu seyahate Balıke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1953
  • RANSA LİG MAÇLARI Bu hafta yapılan Fransa lig maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Reims 2 Bordeaux 3 Nimes 1 Nice 0 Sochaux 3 Roubaix x Lille 0 St.Etienno 2 Metz 1 Marseille 3 Renne 3 Lcins 2 Le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1953
  • Beyoğiusp ir oyundan sonra Oyunun ilk devresinde Juniörİar 2-0 gaip curumda ik^n ikinci devre Beyoğlu 3poıun tam takımla çıkması üzerine oyun 3-3 beraberlikte netxalendi Belçika'dak şampiyonaya iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1953
  • Çanakkale Abidesi iv ç arı tehir e d S Jî Çanakale Âbidesi yardım kolu tarafından âbidenin inşasına yardım maksadiyle tertiplenen futbol turnuasına dün Mithatpaşa Stadyomunda Galatasaray Beşiktaş takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1953
  • u hafta yapılan fakülte maçları ruthol karşılaşma!srın la bugün Hukuk Eczacı Iktîsat Orman oyntvacakcr Lsauı.»ui unıversıceaı Taieutj31r"*:uraf'wjdan certip edilefakülteler arası voleybol ve balıaj ui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1953
  • Cumartesi günü Ankarada başlayan Ordulararası Futbol Şampiyonası maçlarında Hollanda müdafii bir Belçika okınını keserken Ordulararası futbol karşılaşma?arımn ikinci güninıie 15.000 seyirci önünde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1953
  • I Kısa Spor î H"2b?rler!Zürih'te yapılan buz üs-y.J tünde hokey şampiyonasını J A İsveç takımı kazanmıştır.1r Altı karşılaşma yap-mak üzere Mısıra giden Türkiye Mili!Talebe Fede-J rasyonu takımı ilk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1953
  • BASKETBOL Dün kaaıkoy spor salonunda Kadıköyspor Modaspor basketbol takımları karşılaşmışlar,gençlerde Modaspor 26 24 galiJp gelmiş,birinci takımlar maçında ise Modaspor 38—33 ileri vaziyette iken sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1953
  • o ingiltere Kral Kupası ve lig maçlarında son durum Kupa m içleri ıın Dörii-Fna!karşı* laşmıları ayan 21 inde oyna^secak ingiltere kupa maçları dömi safha.Tottenham ile Birminfinali bu ayın yirmi biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.03.1953
  • TIMARHANEDE YIL Doktor baba öldü.Onun şahsında babams kaybetmiş kaâar elem duydum,Telâşla koştuk.Neiea fasılalar çok aralıklı.Ara mıu iurlukla ueiesı,gırtlağı tıkayan kuyu bu inanı auetâ gen itiyoruu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1953
  • DR* M KISMI LİLİOM Yazan:Fr.ı»/Mulnar Tliriîç-îsı:Asude Zeybekoglı Her çarşamba akşamı talebi gececidir.Pazartesi akşamlatemsil yoktur.Telefon:42157 Komsd] k sîtii KADIKÖY Yazan:Cevad Fehmi Başkut Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1953
  • ARPA AMBAR] Le Moulin de la galette)Homrtfi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Frangız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1953
  • Evet.Mervüı doğrudan dog rüya kendisine yazmamamı bildirmişti.Dostuna itimat edebileceğimi yazıyordu Beni en ziyade şaşırtan kocamın nerede mevkuf olduğunu bana yazmak istememesidir.Mösyö Mason mahpus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1953
  • mı wnmm Yeni Padişah Sultan Mehmet'e ilk onca Şeyhülislâm sonra vezirler biat ettiler 266 I Başında siyah bir başörtü,arkasında bir hadım ağatfi olduğu halde çıkagelen vaide,Ba büs&aade sofasında yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1953
  • i Ahmef Efendinin Güna 4 Yazan:M.Orhan BUYRUKÇU Bugünlerde gökyüzünün suratı asık mı desem,yoksa dünyanın iklim şartlan değişti mı desem,sıralı,sırasız yağmur yağmağa başladı.Hemencecik akşam oluyor.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1953
  • Müzetor Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserle»!Müzesi:Pazar,çarçrtnıba ve cuma gttnleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi,hariç her gün 13.40-10.30 Ayaso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1953
  • İLAN Denizli Belediye Reislisinden Fen Müdürlüğünde mevcut şartname gereğince 200 bin adet parke taşı satın alınacaktır:Beher taşın muhammen bedeli 22 kurug olup muvakkat teminattı 3300 liradır.Talipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1953
  • Hazırhyaı Sadi 15ORAK 1 2 3 456789 tO 11 12 1 t j 1 1 2 1 3 4 5 i 1 »m jmjm 8 9 1 10 J™ 12 S af dan sağa:1 İçi dışı bir zevce iki kelime)2 Bir renk;Çabuk;E-•devat 3 Nakit;Meylettir;Musibet 4 Tersi bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.03.1953
  • Wlec Tse Tuırg Koskcvaya gidiyor Taıpeh,15 AP)Miliiyetçi Çın basınının Çın kıtasından gizli yollardan elde ettiği matûmata göre Kızıl Çın diktatörü bu ayın sonuna doğru Malenkov ile görüşmek irzere Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Kraliçe Mary'nin sıhhati Londra 15 AP)Bîr müddetten beri Malborough malikânesinde hasta yatmakta olan Ki a içe Mary'nin 3ün rahat bir gece geçirdiği bildirilmiştir.Kraliçe nMary mayıs ayında 86 yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Kyçîikçek&ifiecede 12 c v yrkıEtie Küçükçekmecede dVVauu gun 2C kadar aileyi mesken ız.O-takan bu Heyelan hadweji vukua gelmiştir.Eveıerın,üzerine bina cdiiJıgı nj.iu.iyi alıp gucüren heyetin soııunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Kral Faruğun yeni sevgilisi [Baş tarafı birincide] ettiğinden eski kralın masasında meçnui bir sarışının bulunması,merakı büsbütün artırmıştır.Fakat o gece gazeteciler,gece kulübüne resim çekmeye geld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Ank^rada dun iki kaza oldu iki k şi öldü Ankara,İS Milliyet Bugün şehrimizde bir tren ve bir otomobil kazası olmuş,her iki kaza kurbanları da feci bir şekilde ölmüşlerdir-Tren kazası saat 12 de istasr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • "îeı.am Arm** Sındırgılı Şerifle Babaeskili İbrahim] yenerek dedikoduları kestirdim 143 Mindere çıkarken bu dev vücudu tabibe karşı nasıl bir ureş taoıyesı taLbik edeceğimi kararlaştırmıştım.Tam mana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Bir gemi rnıdat istedi Lefkoşe 15 A_A_cCarlotte» gemisinin,bugün öğleden sonra verdiği imdat işareti Kibri stan duyulmuştur.Gemi Sardunyanın güneyinde tehlikededir.Etrafta bulunan bütün gemiler,milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Raradeniz.de kar ve fırtına Karadeniz Ereğlisi 15 A_A.Bi rmüddetten beri iyi giden haavlar birden bire bozmuş ve şiddetli soğukla beraber kar yağmağa başlamıştır.Diğer taraftan kar makinelerinin devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • İstanbullu bir gencin macerası i\evyorK,15 {Af)28 ya-Şluucl AücctılULUİU OıC &eUÇ.U&4Uİ tUUUİ JXlUVA.rt.liiClil.cUi LliWtilUC JüC^/CCÜ KciiUiHl i\ev» yoi'K İVU11CZ.HİC aouıg ve oir pons Liiraxiiiuixii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Üsküdar Cezaevi isyanı I Bas tara fi l ııci sayfada l Diğer taraftan;dün Üsküdar Müddeiumumiliğinden alınan on mektupça,hâdisenin,cezaevinde yem tatbi kedümekte olan sıkı mamanıeye karşı gelmekten oa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • ısı vapu aksatıyor Denizcilik Bankası kömürünü zamanında ve iyi kaliteli o)rak temin etmediği için zarar ettj Son günlerde Denizcilik Bankası bir nevi kömür sıkıntısı ile karşılaşmıştır Bankanın vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Bayar,A.Menderes [Bas taraf t birincide Belediye Reı^ı,Genelkurmay Başkanı,askeri ve mülki erkan ile Fransız maslahatgüzarı tarafından karşılanmışlardır.BAŞVEKALETTE YAPILAN TOPLANTI Başvekil Adnan Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Amerikan okullarındaki öğrenci sayış artt Washington 15 ANKA)Birleşik Amerikanın ilk ve ortaokullarındaki öğrenci saytsı 1951 1052 yılma nlsbeî'ft 821 bin nisbeünde artmıştır.1952 14*53 yıllan için ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Al yarışlarının başlaması dolayısiyie yankesici ve dolandırıcılar tzmirc gelmeğe başladı îzmir.15 THA Şehrimizde at varışları mevsiminin başlaması dolayısiyle bazı tanınmış yankesiciler vurguncu lar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Akdeniz komutanlığı vazîfeye başladı Valetta 15 AP)NATO Akdeniz Komutanlığı Karargâhının açıılş merasiminde Amiral Mounıbatten'den başka Türk Donanmasından Amiral Refet Arnom,Prangadan Amiral aCzaiet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Mrşl.Tito bugün;Londraya varıyor!llius taralı birincidej yunca yoluna uevam edecektir.Iıu .yolun bit kısmanı motorla yapacaktır.Yarın öğleden sonra Londraya varacaa olan Yugoslav Reisicumnurunu bizzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Başvekilin Nato karargâhındaki mühim beyanatı [Bas tarafı birincide] mek isterim 14 müttefik devlete mensup güzide subayların mületierimızın hürriyetini muhafaza edecek bir savunma sistemi vücuda geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Malenkov sulhtan bahsediyor fBiistarnfı 1 nci s*vfaû*nl biı kısım üyeleri de iştirak etmişlerdir.Toplantıda Yüksek Şûra Ko-IllUUıot.ıVitilKUZ,tVUIUlLCaı;baıtamar Kurulu ve bovye*.şuıa Başkanlık Divan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • 91 metrelik piste inebilen yeni bir uçak Norwood B.AllWilW)15 ANKA)Bir uçak şirketi iniş ve kalkışlarda az sürate sahi polaı.yeni hafif bir uçak meydana getirmiştir.3u uaçkorduda ve ticarî gayelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.03.1953
  • Batı Almanvnda iki biiyük çelik fabrikası açılıyor Bo-nn.15 ANKA)Atmajıyaaa.üatı devletleri mıntakasmüa kalan ve büyük bıı kısmı soKuien iki çelik taorıkası yeniden monte edilerek yakında işletmeye aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.03.1953
  • t t f f f i Asıl adı Sarah Fulks olan Jane Wyman 1927 senesinin eylül ayında Amerikanın St.Joseph şehrindd dünyaya gelmiştir.Missouri Kolejini bitirdikten sonra sahne hayatına atılan Jane ilk filmini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1953
  • m Mm İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Küçük öğie konseri PL)13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Bülent Oral,Nihat Mercanlı,Leylâ Akhan.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif içli,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1953
  • Kambiyo re esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes Açılış Kapanı 787.00 281.00 U.öü 64.03 5.50 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.9U 787
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1953
  • Tarım Vekâleti Teftiş Hey'etine Alınacak İki Müfettiş Muavinliği miçin Müsabaka imtihanı *F Tarım Vekâletinden:ı 1_40)lira maaşlı Tarım Vekâleti Müfettiş Muavi^ iiçn müsabaka imtihanı yapılacaktır-2—T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı maddeler 24/3/953 Sun hizalarında yazılı saatlerde kapalı zarfla Yassıviran As-eij' Ko da satın alınacaktır-Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1953
  • Î Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün W" bah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabu^ eder.istanbul Divan-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Bu nüshada M® Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matt N-Uİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1953
  • Gelibolu Belediye Reisliğinden Belediyemiz Temizlik işlerinde kullanılmak üzere bîr adet 3-5 veya 5 tonluk hidrolik kasah temizlik kamyonu teklif alma suretiyle mubayaa edilecektir-Taliplerin teslim v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1953
  • i Türkiye Kızılay Cemiyetinden:Gönülll Hemşre ve Hastabakıcı kursları Şehrimizin Beyoğlu,istanbul ve Kadıköy cihetlerinde 1 Nisan 1953 tarihinde «Gönüllü Hemşire ve Hastabakıcı Kursları» açılacaktır-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8