Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Adres:Nurnosmaniye TUrbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 SAYI:1017 Posta Kutusu 4 S TELEFON:20614 FİATI İS Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • fzmirde silâh kaçıran bir şebeke yakalandı Şebekenin uzun müddetten beri şark vilâyetlerine kaçak silâh sevkettiği anlaşıldı îzmir,7 Milliyet)Bugün şehrimizde Şark vilâyetlerine ve bilhassa Malatyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • İran'daki hâdiselerin iç yüzü Başvekil Musaddık niyetlerinin tahakkuku için lean da daimî bir huzursuzluk yaratmak istemektedir Paris,7 TAj İran hâdiseleri gittikçe tehlikeli bir hal almağa başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Greko Romen güreş seçmeleri bugün bitiyor Dün gündüz ve gece yapılan mlsa bakalar zevkli ve heyecanlı geçti Bugün neticelenecek olan güreş seçmelerinden bir görünü* Yazısı 7 neidel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Dün şehrimize gelen Başvekil Yeşilköy de karşılanırken Foto:Milliyet Hikmet* Başvekil Menderes yarın uçakla Fransaya gidiyor Dün sabah şehrimize gelen Başvekile bu seyahatinde Dışişleri Vekili ve yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • 4/c^A 'fiuMtmw SSgf Bugün şehrimizde bava umumiyetle bulutlu ve muhtemelen kar yağacaktır'/Hava sıcaklığında değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Cavıt oral Cavid Oral C.H.P.Genel Kurulundan istifa etti Ankara,7 Milliyet)Halk Partisi ileri gelenlerinden ve sabık iktidarın son Tarım Vekili Cavit Oral dün Halk Partisi Ge-TDevamı Sa.7 SİL 7 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • İstanbul sergisi bu sene açıimıyacak o-Serginin yerine 500 üncü fetih yılı münasebetiyle bir luna park getirilecek Evvelce de bildirdiğimiz gibi dört yıldır devamlı Burette açılmakta olan İstanbul Ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Jll Üsküdarla Beykoz arasındaki ya maçlarda bir şebeke tarafından kurulmuş olan büyük bir ercin fabrikasının basıldığını dün bil dırmıştık Resimde yakayı ele veren sabıkalılarla,beyaz zehir imalinde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Tifonun Londra seyahati Yugoslav Devlet Reisinin Londrada Rusyadaki son hâdiselerle ilgili temaslarda bulunacağı sanılıysr Londra,7 A.A.16 martta tngiltereyi resmen ziyaret etmek üzere Yugoslavyadan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Mec is heyetimiz Hi Tdîstana gitti Hindistan Parlâmentosunun vâki daveti üzerine Türkiye Devamı Sa.7 Sü.6 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Peyklerde karışıklık başladı 9 Bulgaristan ve Arnavutlukta fevkalâde hal ilân edildi Londra,7 Nafen)Stalinin af ir hasta olduğu ilân edildikten sonra peyk memleketlerde başla mış olan mevzii karışıklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Yunan Meclisi Balkan Paktını tasvip etti Başvekil Papagos ve Dışişleri Vekili Stefanopulos dostluk paktının taşıdığı ehemmiyeti belirttiler Atina,7 A.A.Meclisin cYunanistanın,Türkiye ve Yu bugünkü otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Askerî heyetimiz dün Paris'e gitti İkinci bir heyetimiz de ayrı bir uçakla Romaya hareket etti Erkânı Harbiye-i Umumiye İkinci Reisi Orgeneral Zekâi Okanın başkanlığındaki Orgeneral Nurettin Raransel,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Stalinin ölümünden sonra bütün gözler Malenkov'a çevrildi I İM Rusyanın dış siyaseti merakla bekleniyor Amerikan devlef adamları Malenkovun Stalinden daha fehlikeli olduğunu belirterek endişe ediyorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1953
  • Stalinin cenaze töreni pazartesi günü yapılacak Londra» 7 Radyo)Stalin'in ölümünü müteakip bütün dünyayı heyecan ve meraka sevkeden ikinci hâdise Malen-Jtov'un.Stalin'in yerine getirilmiş olmasıdır-Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.03.1953
  • TAKV3MMN 8& YAPRAK Namus csıJoır Bir iki gün evvelki gazetelerde bir genç kız resmi gördüm Temiz bir salonda kanapeye oturmuş,ayakla' rını pek fiyakalı bir şekilde birbirinin üstüne atmış.Kafa tutuş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • K I S A_HA BERLPR İt Belediye Sular idaresi İdare Meclisi bu sabah vilâyet salonun da Vah ve Beledıyt» Reisinin başkanlığında toplanarak idare yi ılgıleıidıren muhtelif mevzular üzerinde çalışmıştır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • POLİSTE Tfr Evvelki gece Beyoğlunda bir kahvede kumar oynarken suçüstü yakalanan Osman ve Ahmet adında ıkı kişi dün adliyeye tes lim edilmiştir.Sirkecideki otellerden birinde oturan Mahmut Kalasoglu n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Bir kaim komşusunu başından yabaladı Kasımpaşada aynı evde oturan Hüsniye ve Fatma adında İki kadın aralarındaki bir air,cak meselesi yüzünden Jcavga etmişlerdir.Kavga sonunda sandalye ilej başmdaa ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • ÇAY:Kabataş Lisesinden Yetişenler Derneğinin senelik çayı dün saat 13 de Kervansarayda yapıl mıştır.GECE» Erzurum cBaşak Gecesi» 12 mart perşenbe gecesi Taksim Belediye Gazinosunda yapılacaktır.BALO!i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Hie.8 Mart 1953 Paıar Ru.22 C.A.1S72 23 Sub 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Günea 6 24 12 16 öğle 12 25 6 17 1 ikindi 15 40 9 32 Akşam 18^8 12 00 Yatsı İP 37 130 İmsak 5 45 10 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Rusyada hâdiseler büyük bir sürat ve vuzuh ile gelişmektedir.Stalin öldükten sonra vakit geçiri lmiyerek yeni idare makinesi hemen kuruldu.Umumiyetle tah mm olunduğu üzere iktidara Ma-Jenkof geçirildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Damir fîyat'arı dJşmeye baş,adı Şehrimiz piyasasında ithal malı demir fıatlarında nazal"» diKKatı celbedecek mikyasta bı* fiat düşüklüğü görülmektedir.Dış piyasalarda demir fıatiarınm düşmesi ve aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Sarî hastalıklara k.arşj tedjır Şubat ayı içersinde Belediye Sağlık işleri Müdürlüğü sari hastalıklarla mücadele ekipleri tarafından 3450 kişiye birinci;3345 kişiye ikinci ve 1745 kişiye de mükerrer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Stalin Çıkar yol-Atillâ filmi Çaldıran sahrasında telgraf direkleri Yazan Stalin Haf tanın,belki senenin en mühim hâdisesi şüphesiz ki Sovyet Rusyanın diktatörü Stalın'ın Ölümüdür.Bu ölüm türlü türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Temizlik işleri fi palı çöp kabı kul anmayan 871 apaıtuian e?ve m^cajAi sahibi tecziye e'i'dı Belediye temizlik işleri murakıpları asfalt cadde ve tramvay anındaki ev,apartman ve müesseselerde oturtul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Amerika b zden halı alaca i Son günlerde dış piyasalardan naıuarımıza karşı talepler l'azıaıa^iiiaıuadır.ingiltere,Almanya ve İialyadan nalı satın aıuuut üzere yeni birçok talepler gelmektedir.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • D.P.den bir ihraç I karara tasdik ediidJ Bir müddet evvel parti içinde tüzüğe aykırı hareketlerinden dolayı işten el çektirilerek il haysiyet divanınca partiden ihracına karar verilen Sarıver eski ilç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Din limanımızda i yap.lan ihracaat Limanımızda yapılan dünkii ihracatın yekûnu Dİ7,368 »ıra-dır.İhraç edilen mallar arasında baraaTc,i.ütün,haşhaş;sansar postu,tiftik;mercimek;fasulye ve yu murta vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Bir eroin satcsı suçüstü vakalardı Emniyet İkinci Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Masası memurları evvelki gün Beyoğlu semtinde eroin satışı ya^an tuıı Yuvanidis adında birisini suçüstü yaicaıamiöıtırdır.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • azanan numaralar Millî Piyangonun 7 Mart 953 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır,ikramiye kazanan numaralan aşağıda bildiriyoruz.İ92257 numara 100.000 lira;116532 numara 50,000 lira;123529
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • İki vesait k a z a s ı o-Bostanc» ve Auajo.uh.sarında vıihUoti.aj kaza ar w.u.ıua uç kişi ya,aan(iı Diiıı sabah Anadolunisarında ı fecî bil vt-da.it Kazası oimuy-tur iıinlıyeısız olarak bir ta*.siyi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • HALKIN SESİ Bsş senedir a?ına« I miyarı telefon IBeyoğhıuda Avrupa Pasajında bulunan Parfümeri ilah ver ticarethanesinin sa bibinden gelen bir şikâyette şöyle deniyor;«25/10/948 tarihli bir dilekçe il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Alman gazetecileri valiyi ziyaret etti Şehrimizde misafir Jbulunan altı Alman gazetecisi dün sabah Vilâyette Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmişlerdir.Misafir gazeteciler bu ziyaretleri esnasında V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Günseli Başar'ın açtığı dâva 1952 senesi Avrupa Güzellik Kraliçesi Günseli Başar,iki ay kadar evvel,kendi müsaadesi olmadan çikolata paketlerıno ruamını koyduğu için bir çiivc*lata fubrıkası aleyhine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Basın balosu Gazeteciler Cemiyetinin ananrvî Basın Balosu» 21 mart cumartesi akşamı Taksim Belediye Gazinosu salonlarında verilecektir.Memleketimizde senenin en muhteşem balosu olan Basın Balosu» nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.03.1953
  • Mecidiye köyün Je on iki işçi evi vapıİ8y r îşçi Sendikaları Birliği Yapı Kooperatifi bu ay sonunda Mecldiyeköyünde 12 işçi evinin temelini atmak için hazırlıklarına hız vermiştir.Bu münasebetle Koope
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Siyasî İcmal Staiinden sonra Stalin'in ölümünden sonra devlet idaresini ele almak için şeflerin birbirine girmelerini bekliyenler ilk üç gün zarfında alman kararlar karşısında biraz şaşırmış olsalar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Lahorda vaziyet düzeldi Hâdiselerin Karaşideki karışıklıkların intikamını al" nıak için tertip edildiği sanılıyor Lahor,7 A.A.Gece sokağa çıkma yasağı ve beş kişiden fazla kalabalığın toplanması nı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Gizli evlenmelerden dolan çocuklar Ankara,7 TA)Gizli evlenmelerden doğan çocuklar hususî bir kanundan istifade suretiyle tescil edilmektedir.Fakat bu kanunun müddeti bitmek üzere olduğundan,İzmir mebu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Millî İzcilik heyeti kuruldu Ankara,7 ANKA)Bütün izci teşekkülerinın işitrakıyle merkezi Ankara olmak üzere bir İzcilik Millî Kurulu kurulmuş ve bunun İlk idare heyetine Beden Eğitim Müdürü Mehmet Ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Soğukta bir adam WW* Malatya,7 ANKA)Arapkirin Sottrk bucağı nnuı Gerek kö yünden Sadık Altan adında bir kövlü köyden bir saat mesafede keklik avlarken donarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • n Kuvveden Fransaya n Frankfurtta bulunan askerî k^j?a gall in da Parîsts tesisi tahakkuk etti Paris,7 TA)Almanyada.Frankfurt şehrinde bulunan Av I rupadaki Amerikan kuvvetleri!karargâhının Fransaya n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Uç yaşında harika çocuk o Enver adında bir yavrunun son derece keskin bir zekâya sahip olduğu anlaşılıyor Şarkışla.7 ANKA)Sağır köyünde bulunan Zühtü Kıhç'ın üç yaşında Enver isminde bir ha rika çocuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Taç giyme törenine katılacak Amerikan hsy^ti tesb t ^diîdı Washington,7 A.A.Beyaz Sarayandan yayınlanan bir tebliğde bildirildiğine göre;Kra üçe Elizabeth'in taç giyme töreninde,Başkan Eisenhower'in ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • KİSA HARİCİ HABERLER A M E R î K A î if Savannah River atom fabrikasının başlıca binalarından birinde bugün,sebebi bilinmiyen bir yangın çıkmış,işçilerden 2 si ölmüş,3 üncüsü de yaralanmıştır.İNGİLTER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Uç buuffu televizyon o-Canlı filmlere karşı radyo sa nayii canlı televizyonla rekabet edecek Londra,7 Nafen.Bir İngiliz firması televizyon prograrr larım üç buutlu gösterecek olabir sistemin üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Hodim Ökmen İta yaya cfdiyor Ankara,7 ANKA)Tarım Vekili Nedim ökmen ttalya Tarım Vekilinin daveti üzerine çar şanba günü ttalyaya hareket edecektir.Kendisine Tarım Umum Müdürü Melih Esenbel ro fakat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • 16 aat ara İle doğan ikizlşr New-York,7 A.A.New-Yorklu bir kadın 16 aaat arayla ikiz olmıyan iki çocuk dünyaya getirmiştir.19 şubatta vuku bulan ve bugün açıklanan bu doğu mim gayet nadir bir vaka old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Kar yiğıı ya Otomobil hareket ettikten T sonra şoiör müjdeyi verdi.Bugün hava çok loğuk,yoilui Ua karla örcuiu uuiş.Bazı arkadaşlar da sefere çıknıamıslar.Unun iyin de:Sirkeciye kadar bir lira alacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Anto'ns Puüy bsreat etti Kahire,7 A.A.özel uyuş turucu maddeler mahkemesi,es ki Kral Farukun sırdaşı ve yakın dostu Antoine Pully'nin bera etine karar vermiştir.Pully Bey,Kahiredeki Kral sarayında esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • SATIN DOKTORLAKA mi*Bm» Ul1'"" ALETE ŞUTU gelmiş,Eczanelere dağılmıştir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • KİtAl MMK*İRCANİ MİDİR?VM3T &EAIİS 158 Majesteye dair mi Evet ekselans,Kral Faruk nazretlerine dair.Nokrası Paşa çok müşkül bir »horumda kalmıştı.Onun için mevzua hiç temas etmeden bu münasebetsiz zai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • FIKRA "Meyhaneler kapış?Bir şarkımızın güftesi bir mısraında.Meyhaneler ka* pist bahtım gibi kapansın»,diye beddua eder-Biz bu mısraın edebî değeri üzerinde durmayalım-Bu işi meyhaneci Apostol veya on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • KTİBAS nrası Kalyasında yaz yamyamlar kabilesi İtjlyaıın insan ayaj ö.s-un} aı vii.i va dajlık bir ormanı olan Tomboi'da hap'shanaJen kaçan Ölüm mah« kû.nlarıy canilerf Alman firarileri va insan içine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1953
  • Üçyüzbin liralık transfer Londra.6 Nafen)Daha bundan iki sene evvel bir İngiliz takımında oynamaya başlamış olan Tom Taylor'a transfer için yüklü teklifler gelmektedir-Bir maden isçisi olan Tom Tavlor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.03.1953
  • Amerikan askerleri için hazırlanmış olan,güzeller albümünde şöyle denilmektedir:«Her Amerikan askeri bir meçhul kahramansa,her Amerikalı kadın da bir zaferin ifadesidir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1953
  • I I—Mi «M—I I I I—«a—MM—»M—Melik Amru gazaba geldi,nedimini diri diri gömdürdü Kendisini çok ağır name verip,söz 3e t a nenin içinde,"ha Cahiliyet devrinin orta dereceli şairlerinden olan Tar« fe bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.03.1953
  • lan Xl KAKAHAN AMERİKA NIN SESİNDE Son zaman rah Amerika ringlerinde parlak başarılar kazanan Necmİ Ka-^D 12 mart perşembe çünü saaf 19 da orta dalga 215 metreden bir konuşma yapacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1953
  • Millî maç ar yaklaşırken î R E C E B İ harcamıyalım futbol Federasyonundan tavassut.Beden Terbiyesi t Umum Müdüründen de şe-î faat bekliyoruz-J Suihi Garan j Bir kafi sene evvel bir °a yakın bir mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1953
  • Fenerbahçe,Demirsporu 3-1 yendi iki maç yapmak üzere Ankaraya gitmiş olan İstanbul profesyonel lig şampiyonu Fenerbahçe dün ilk karşılaşmasını saat 15 de hakem Muzaffer Ertug'ün idaresinde Eskişehir D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1953
  • Adalet Emniyet maçı 14 martta oynanacak Profesyonel kümenin ikinci devrelig maçlarından Adalet Emniyet karşılaşması,bilindiği gibi Vefa stadında oynanırken yağmur ge.'çen hafta da devamlı yağan kar do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1953
  • Fakülteler arası voleybol Kızlarda İktisat ve Hukuk,erkeklerde Hukuk,İktisat,Tıb galip geldiler ^akültelerarası voleybol mü-Sabak alarma dün Cağaloglu ög-ÎJaci Lokalinde eski Eminönü ^aJkevi)kalabalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1953
  • Ankara futbolunun son durumuna bir bakış İstanbuldan sonra memleketimizin en büyük spor merkezlerinden biri olan Ankaıaua uoa seneıeroe ruiuola karsı uuyuian aıuKa hissedilir bir şeKiide artmıştır Ann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1953
  • İrlanda Avusturya mill?futbol maçı 25 martta Dublinde yapılacak olan İrlanda Avusturya millî futbol maçı için irlandalılar hummalı bir şekilde calıs maktadırlar Bu arada şehrin 40-000 kişilik stadyomu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1953
  • İkinci büyük anketimize gelen cevaplar M AH Turlum Öziıeı Çengelköy Turgay Naci Müjdat Nedim A İhsan Muzaffer Fiürei,Şevkel,Kena,kurnan İsmet Selçuk Eker Karuköy Turgay Naci Veoi!Nedim İhsan Akgün Fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1953
  • i 'Zi%ZSl!xf Hakemin kötü idaresi yüzünden hâdiseli geçen Galatasaray Beykoz maçından heyecanlı anbugün karşılaş Birçok ihtimaller nazara alınırsa,puvantajia büyük lir değişiklik yapmıyacak bu karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1953
  • Dünya ordulararası futbol şampiyonası Ankara.6 A.A.Ankara ve Istanbulda yapılacak ulan.dünya ordularara-8i futbol birinciliklerine katılacak olan Fransa;İtalya;Yunanistan.Belçika;Mısır;Hollanda ordu f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1953
  • Kurulacak gençlik kuSüp eri Beden Terbivesi Genel Müdürlüğünden aldığımız malû mata göre.memleketin muhtelif yerlerinde yeniden 18 gençlik kulübü kurulacaktır-Kurul masına karar verilen kulüpler şunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.03.1953
  • Hastabakıcı dışarı çıktı.Şimdi açıkça konuşabilirsin.Çekinmeğe lüzum yok.Üteplıane yorgun bir sesle:Otomobili ben kullanmadığıma yemin ederim,dedi.Peki ama seni direksiyonda bulmuşlar,liu nasıl olur?S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1953
  • ŞAHMIN mi 9VHMJN ı.il—ıimııİM.m iiimii i ıııı—iit—ıırın-f Sadrazam bir tuzck 258 Ben şimdi Sadrazam Paşaya,Ibrahimi hal' edelim,yerine küçük Mehmedi geçirelim,diye haber göndermek fikrindeyim,dedi,siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1953
  • liazıriıyan badi bORAK f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11JE,Sodî™ staÇaı 1—Alevi çabuk söner;Bir şiir şekli.2—Büyük bab iki kelime)Sıfat takısı.4—Eski bir Türk kolu çoğul)Ö—Tersi mu vazcne;Ağzımızın içindedir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1953
  • ıTirsTî rail WaklgiigTii AZİZ ÖZBAY Lidya'nın hizmetçilerine karşı hazırladığı yalan komedyası 7 Sakat adamın ilk sözü şu oldu:Sıkışık bir zamanda olmama ragmen davetinizi bir emir telâkki ederek geld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1953
  • YIL Pir hasta yarden izrmriileri toplayıp kendisine vermem için bana emrediyordu Doktor» 81 Artık bu yemeğe kadar devam eder.Onu bırakın da daha çeşit hastalar göstereyim Bize,diyerek koğuşun karanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.03.1953
  • Yunan Meclisi Balkan Paktını tasvip etti [Bas tarafı birincide 1 ası,bu uç meuueKeiL ara Uu*ı luuijaatiueLieiue tanai Merhale Leğ*vii euuceKur ve ^yis.yıe 3 et arasınv l ^»jöliuk muiia^uetien ^Kiia^ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • İrandaki hâdiselerin içyüzü [Bas tarafı birincide] dirilmektedir:1—Başbakan Musaddıkm mevki hırsı;2—Meclis Reisi Kâşanî'nin,gün geçtikçe daha geniş bir hal aıân entrikaları;3—Şahın âczi.Başbakan Musad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • 'AftAtMtt ANrMtrraof imdatta güreştiğim Iraklı güreşlerin hepsi de korkudan pes ettiler 131 t^ğdatta tahminimizin ok •"tinde bir tezahüratta istikbal Çoluk çocuk,kadın,3re^ bizi karşılamaya gelmişti ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • TBastarafı 1 nr| sayfada] esnasında Başbakanlığa namzet gösterilmiş kimselerdir* AMERİKA'DA DUYULAN ENDİŞE Amerikan Kongresi üyeler.Malenkov'un Rusyada iktidarı ele almasiyle durumun şimdikine nazaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • Peyklerde karışıklık baş'adı l Bas tarafı birincide 1 Bulgaristanda «fevkalâde hal» ilân edildiğine dair raporlar alınmaktadır Iîulganstandan son 24 saat zarfında kaçmaya muvaffak olar.bazı mülteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • Mccli;heyetim'z LlSit^caratı 1 uci sayfada] Büyük Millet Meclisi heyeii dua uKşaıu 22,30 aa kaiKan Pan-Amerikan ugagı ile Hındısiana hareket etmiştir.Heyet aşağıdaki muletvekillerınuen müteşekkildir:S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • Titonun seyahati [Bas tarafı birincide)Yugoslavyanın bu karan Kremimde vukua gelen değişikliklerle alâkalı olarak resm!çevrelerde büyük bir ilgi uyandırmış ve Tito'nun bir takım dü şünceleri olduğu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • [Bas tarafı birincidel pazartesi günü Parise hareket edecektir-Bu seyahati sırasında Başvekile aşağıdaki isimleri yazıl gazete sahip ve başmuharrirleri de refakat edecektir-Ulus gazetesinden Hüseyin C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • Greko Romen güreş seçmeleri bugün biliyor Önümüzdeki ay Milano'da yapılacak olan 1953 DünyL.Greko Rom en Güreş Şampiyo nasma iştirak edecek olan mil lî takımımızı seçmek maksadiyle yapılan seçmelere d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • Cavid Oral istifa etti [Bas tarafı birincide] nel Kurulundan istifa etmiştir.Bu istifa şehrimiz siyasî mahfillerinde çeşitli söylentilere yol aç mıştır.Yapılan tefsirlere rağmen emin kaynaklardan edin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • Askerî heyetimiz Parise gitti Baştarafı 1 nci savfadal Diğer taraftan Orgeneral Ce» mal Gürsel;Korgeneral Vedat Garan;Tümgeneral Fahri Ozdi« lek;Tümgeneral Fasih Kayafeaiık;Tuğgeneral Ekrem A.kalın ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • tzmirde silâh kaçıran şebeke [Bas tarafı birfrıcklel mışlar ve bu yüzden de bir lıay-U miktar para kazanmışla!dır.Nihayet bugün,içinde kaçak silar bulunan ve üzerinde «dikkat,kırılacak eşya» ibaresi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.03.1953
  • İstanbul sergisi l Kastar af ı 1 nci sayfada)men teyid edilmiştir-Buna sebep olarak 2 No-lı parkın işgal edilmiş olması ileri sürülmekteyse de bazı alâkalılar bu kararın alınmasında yegâne âmilin,bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • s& Ankaradaki Amerika muhaverelerini temin eden makineler Türkiye Amerika Telefon muhaveresi Telefon muhavereleri hususî bir alet vasıtasîyle bir üçüncü şahıs tarafından dinlenememektedir 16 şubat 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • İV Neşriyat Lokman Hekim Mecmuası Lokman Hekim Mecmuası çıktı.No.151.Kedileri damlarda dolaştıran Aşk hormonları)Hayat ve sıhhat;İnsan vücudu nasıl çalışır?Gençlik kuvveti veren yiyecekler;ilk sıhh!ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin,de la galette)Komedi S perde Yazan:Marsel Aehard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • BASIN BAM Taksim Gazinosunda 21 Mart cumartesi gecesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • DRAM KISMI tlllON Yazan:Fran/Molııar Ttirkçosi:sude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi kısmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • Istanb I 10.55 Taksim Belediye Gazino sundan naklen İstanbul Belediye Konservatuarı Şehir Korosu Konserinin yayını 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri.Oyun havaları Çalanlar:Hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • GMPIN Baş,dış,adale,sinir,romatizma ağrı* larını teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur.darhal tesirini gösterir 4 saat artı ile götrit* a,r|*t adnafcftir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • KaEorifcr tesisatı ile teshm edilir asrî hamam icara verilecektir.Sivas Belediyesinden 1 Belediyemize ait Cumhuriyet Caddesinde ve Belediye binası karşısındaki otel.lokantanın zemin katında bulunan as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • Kambiyo Kapanış ve esha Açılış 790.00 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 ilRtll m Kapanı?7.91 280.30 Belçika Fr.isveç Kr.0.80 64.03 5.6C 54.12.50 73.68.40 Liret Drahmi.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • Abone şartlars Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 «0 Üç aylık M 00 Bir ayl* W Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,00 T.L.Hânlardan UMSul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • gtil Sahip ve Başmuharriri;All Nad KARACAN »u nüshada Müdür:Faruk DEMÜtTAŞ Basıldıjı yer:NURÎ AKÇA Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • Müzede?Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve ouma günleri saat:IS 18 Eski fark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 18 Topkapı Sarayı Müzesi:Pa-«artesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • İstanbul Posta,Telgraf B.Başmüdürlüğünden Mukavelesine ekli fennî şartnamesine göre 25 adet sör cihazı imal ettirilecektir-1 Bu işe ait eksiltme 9/3/953 pazartesi saat 15 müdürlük alım satım komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • Haydarpaşa'da tevsi edi&ecak lima|| dahilinde yapfcrıfecsk 34.0D0 tosı^tilc hububat silosu îç'm projesiyle biriik*a tiklıf alma i ânı hakkanda:Toprak Mahsulleri Ofisi Gen*1 urıugunaen kildd Yukarıda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • eiif Cins Dökme Ek ve UÇ Hutuları lle'Dökme Kofre Etâübayaa Edilecektir Î.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli cem'an 83-750—lira olan yuKa.yazılı iş 19/Mart/1953 perşembe günü saat 10 da pazarüS v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğini v-3rJen Askerî Kıtaat ilânSâra.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • Kapalı zarfla 4500 ton odun 23/Mart/953 günü saat 15jj| Yassıviran As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Bedeli 225'Wlira geçici teminatı 12500 liradır.Şartnamesi komisyonda Ş rülür-Teklif mektuplarının iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.03.1953
  • Denizcilik Bankası T.Â.O.İzmir işletmesi Müdürlüğünden 'Alaybey tershanemizde 10009846 lira keşif bedelli maran* gozhane ve depo inşaatı vahidi fiat esası üzerinden kapalı zari usulü ile eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8