Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • Akademinin k yafet balosu İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin her yıl ternplediği kıyafet balosu bu sene de Taksim Belediye Gazinosunda yapılmıştır.€ Jk eğlenceli ve orijinal geçen baloda bir de kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • Osman Keçeli cezaevine gönderildi o-Hakkındaki temyiz kararını Öğrenmek üzere mahkemeye gelen milyoner eroinci tevkif edildi Bil' müddet evvel hususî otomobiliyle 5 kilo kadar eroin kaçırırken yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • İbret Aynası Anin Bir borçlu taksitini ödeyemeyince kendini kuyuya at mis Adamı kurtarınca da deli olduğunu anlamışlar Artık bu vaka üzerine taksitle iş yapmanın aleyhinde bulunmaktan tutun da.akıllı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • Eden temaslara tyşladı İngiliz Dışişleri Vekili Eisenhowerle görüştü bir resmi teb.ig yayındandı Washington.5 AA)Bugün burada öğrenildiğine göre.İngiltere Dışişleri Vekili Anthony Eden,D.ısişleri Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • Mnsaddik taraftarları parlâtneD to önünde nümayiş yamhlırken Iran Kraliçesi Süreyya memleketini terkedivor Bu seyahatin yeni hadiselere sebep olmasından endişe ediliyor Tahran,5 A.A.Yarı resmi «Bahter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • Bir Rus uçağı Danimarkaya iltica etti Roenne Danimarka)5 AP)Ssvyet boyunduruğu altındaki vatanından kaçan Polonyalı [Devamı Sa.7 Su.ti dul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • Bundan bir ımid det evvel Rusya hesabına casusluk yaptıkları tesblt edilen Hasan Osman ve Mehmet Recep isimli iki vatan haininin duruşmalarına dün Ankara Askeri Garnizon Malike* meşinde başlanmıştır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • II Genel Meclisi D.P.Grupu dün toplandı Dünkü toplantıda Meclis Riyaset divanı ve daimî komisyon azasının istifasına mahal görülmedi [Yazısı 7 nciıle]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • JîliUii wm 1953 Yılının En Güzel Romanlarını Hazırlıyor pm V&HIN&A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • İBNÜL EMİN MAHMUT KE-MAL'İN JÜBİLESİ t Ü T Birliği tarafından büyük tarihçilerimizden' lbnül Emin Mahmut Kemal için tertip edilen jübile dün saat 15 de Hukuk Fakültesi 1 numaralı dershanesinde yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • müzakereleri o Menderes'in Paris'i ziyareti sırasında dünya siyasetini alâkadar eden bütün meseleler gözden geçirilecek Paris,5 A.A.Türkiye Büyükelçisi Numaıı Men*-mencioğlu basın mensupları için tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • Başvekil Adnan Menderes'in üçüncü basın toplantısından Mr görünüş Başvekilin üçüncü basın toplantısının akisleri Menderes'in memleketin bütünlüğünü tehdit eden zarar ı cereyanlara karşı alınan tedbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • M.P.İzmir eski İl Başkanı istifa etti r O-Avukat Süha Göksal,Millet Partisinin irticaa kucak açtığını söyledi İzmir,5 Milliyet)Millet Partisi kurucularından ve eski il [Devamı Sa.7 Sa.8 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • Eisenhower Stdinin halefi Üegörüşmeyi arzu ediyor Başkan,siyasî ve askerî liderlerle Rusyadaki son vaziyeti müzakere ediyor Vaşington,6 Radyo)Başkan Eisennower,bugün bir basın toplantısı yaparak,Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • Artık bayatından ümit kesilmiş bulunan Stalin Dünya basınında ıihaı ıiMiTnııı—ıı—m—Stalinin sıhhî durumu alâka ile takip ediliyor Sovyet diktatörünün öl imlinden sonra Rusya da vuku bulacak hâdiseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • Malenkov ile Molof ov iktidarı paylaşıyor siyasî bir vasiyeti olduğu bildiriliyor Post mücadelesi şiddetle devam ediyor Paris.5 Radyo)Rus diktatörü Stalin'in koma halinde bulunduğu bildirilirken.Molot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • *1juMmw,mm Bugün şehrimizde havanın güneşli geçeceği ve hava sıcaklığının artmakla devam edeceği tahmin edilmiştir.j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1953
  • Stalin koma son yaşıyor na ait neşredilen en son tebliğde ölümün bir kaç saat içinde vuku bulacağı bildiriliyor Amerikada bulunan Hariciye Vekili Vişinsky ve diğer Rus temsilcileri acele olarak Moskov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.03.1953
  • TAKVİMDEN 8& YAPRAK İbn ül tmînin jübilesi ULUNAY Üstadımız İbıı ül Emin M ulun i:t Kemal Bey için dün Üniversitede bir jübile yapılacağım gazetelerde okumuş ve jübile k /ilmesi ile üstadın nasıl imti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • KISA HABERLER jç Kontinan seferinden dönen Ardahan şilebi bu sabah İzmirden limanımıza gelecektir.Denizcilik Bankasının Adana vapuru dün saat 14 de 98 yolcu ile 120 ton yükle Doğu Güney postasına kalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • P O LİSTE Cibalide oturan,Melımet admda biri,küçük bir ihtilâf yüzünden yaptıkları kavga sonunda,Salâhattin adındaki arkadaşını demirle başından yaraladığından yakalanarak adliyeye verilmiştir.Bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • ÇAY:Kabataş Lisesi Mezunları ve Yardımlaşma Cemiyetinin senelik tanışma çayı 7 mart cumartesi günü Kervansarayda verilecektir.YEŞİL GECE:if Orman Fakültesi Talebe Cemiyetinnin tertiplediği senelik Yeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • I lie.6 Mart Kil 20 21 C.A.1953 Şab.1873 Cuma 1S68 VAKİT VASATİ EZANİ Güneğ 6.27 12.22 öğle 12.26 6.20 îkindi 15.38 9.32 Akşam 18.06 12.00 Tatsı 19.34 1.20 İmsak 5.48 «Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • Bundan 40 gün evvel 23/1/953 de Büyük Millet Meclisince kabul olunan bir kanunla Etibba Odaları yeni bir veçhe almakta ve kendilerinden bek lediğimiz vazifeyi ifa edecek salâhiyet ve dinamizme sahip o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • Stalinin en kuvvefii 3 haietinden biri MALENKOF Üu yazı Türkistan Or^nsunon eski siyasî Komiserinin Staiinın yerme geçip geçemeyeceğini tahıil etmektedir Sovyetler Birliği Komünist Partisinin 7 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • Istanbul Hemşehriler t'nin toplantısı Istnbul Hemşehrileri Cemi* yeti bugün saat 17 de Babe* kıpı 4 üncü Vakıf Hanındakf Ticaret ve Sanayi Odası salo* nund.a fevkalâde bir toolantı yapacaktır-Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • Subay ve aileleri Fçisı dlnlastma kamplara açılacak Millî Savunma Vekaleti,s11bay,askerî memur ve astsubay* larla ailelerinin yaz aylarında izinli bulundukları süre içinde dinlenmelerini temin maksadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • Y?aş kadrosuna alınan öf$rstm nl^f Orta öğretim okullarında retmenlik yapmakta olan ve 29İ9 sayılı kanunla çalışan bütün öğretmenler mart 1953 ayından #l baren maaş kadrosuna alınma' lardır.Bunlara kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • 231 namzet ö|fretm-n olacak Üniversite mezunu olup da oh retmenlik isteyen 231 namzede Ortaokul ve Liselerde öğretmenlik verilmesi hususunda Vekile çe bir teklif hazırlanmıştır,tig1' li makamlar tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • 14 yaşındaki fornix kız mahkûm ©VJu Evvelki akşam saat 18 sıralarında Kadıköy vapurunda.Nuriye adında bir kadının çantasını açarak içindeki Daraları çalan 14 yaşındaki Cemile Askın adında bir kıç.suçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • ftö.T.T.B.lerind ^n 11 İrişi Anfcaraya gidiyor MTTB-dernek başkanlarının cumartesi günü Ankarkda yapacakları toplantıya katılacak 11 kişilik hevet bugün Ankarava hareket edecektir-İstanbul tesşkilâtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • spor sahası oluyor İstanbul Üniversitesinin arkasında-eskiden yurt olarak kullanılan binanın yıktırılması bu avın sonunda tamamlanacaktır-Binanın yıkılmasiyle acılan meydan gençliğe Enor sahası olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • Taksit îçrn in H har o-Akli muvaze.ıesı fcozuk bir genç borcuna veremeyince kendini kuyuya attı Müddeiumumilik ve Emniyet Müdürlüğü iki intihar hâdisesine el koymuşlardır-Bu hâdiselerden biri Şişlide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • ıı p—Hiwam',ırTM™»*^ HALKIN SESİ i Köpeklerin durumu Bu köşede şehrin muhtelif semtlerinden gelen ve başıboş köpeklerden şikâyette bulunan mektuplar sık sık in tişar eder.Buna karşılık «ilgili müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • adamımız ¦i urıv3rs.E.a Ksmal i?iı ü?r t Ü.T-Birliği,taıih ve bicoğrafyadaki ihtisasiyle tanınmış ilim adamlarımızdan İbnül Emin Mahmut Kemal înal için dün saat 15 de Hukuk Fakültesi 1 numaralı dersha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • İstanbul limanında ihracat artıyor Son günlerde limanımızdan yapılan ihracatta yakın seneler içinde görülmemiş derecede bü yük bir art;ş görülmektedir-Bu arada dün limanımızdan 2 milyon 895 bin 224 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • PMof.Sağlık Şûrası azası oldu Yüksek Sıhhat Şûrasında münhal bulunan azalıra İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord-Prof-Dr-Kâzım t-Gürkan tayin edilmiştir-Rektörün tayin karan yüksek tasdikten çıkmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • Okulla-sn 500 ürçü fatih yılına hazır.sğı Istanbulun fethinin 500 üncü yıldönümü münasebetiyle şehrimizi okullarının yapmakta oldukları fethe ait tablolar Mil lî Eşitim Müdürlüğü binasına gelmeye başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • Yeni taşıt şirketleri o-Atlı arabacılar bu hususta verdikleri kararın tahakkuku için Va inin müzaher tini istediler îl Genel Meclisi tarafından alınan karar mucibince atlı a rabalarm günün muayyen sa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • fırtına d^vanr odîvor Karadenisde karavel fırtınası devam etmektedir-İstanbul vanuru bu yüzden ikî gün rötarlı olarak ancak bugün limanımıza srelebilecektir-Anafarta van ti run un da beş rün rötarlı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • Kızıîai?IsHklâl Şub3sinin Kongrasi Senelerden beri her sahadaki hayırlı ve verimli faaliyetiyle,emsaline ürenk olacak surette temayüz* etmiş olan Kızılay istiklâl şubesi yıllık kongresini akdederek Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.03.1953
  • Samsuna sit yükler Ü^/eya ç karılacak Samsun limanında evvelki günkü fırtınada vukua gelen büyük tahribat dolayısiyle Denizcilik Bankası gemileri,bu limana ait yüklerini vasıtasızlık yüzünden boşaltam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • İslâm memleketlerinde komünizm Propagandası Bir ajans telgrafında okuduk.Kuşlar Suudi Arabistania arala-*uıda cari dostluğu nazarı dikkate alarak Rusya ile Medine a-'asmda bir bava hattı kurmak iBtiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Titonun Londra seyahati Dally Express gazetesine göre son hâdiseleri göz ö~ nünde tutan Tito.Londra seyahatini geri bırakacak Londra,5 A.A.*£ &uy Express» gazeıtüi bugünkü nüs hasında Belgradcıan aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Cevabila meşhur bir Amerikalı ö,dü Detroit,5 AA Müteveffa İngiltere Kralı Beşinci George'a vermiş olduğu cevâp ile nam kazanmış bulunan Kenneth Corbitt,dün 69 yaşında olduğu halde burada ölmüştür-Biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Hindistan komünist partisi merkezi basıldı Yeni Delhi,5 AA)Mareşal Stalin'in hastalık haberinin duyulmasından bir kaç saat sonra polis dün kızıl mevdan diye anılan komünist parti mer kezini basmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Kin İistanda komün "st mebuslar parlâmentoyu t «*rk ediyorlar Yeni Delhi,5 A.A.Komünist mebuslar,partilerinin Yeni Delhideki merkezinin polis tarafından basılmasını protesto mkasadiylo bugün öğleden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Rîiya ii kotrass dâvası Bir müddet evvel,Amerikan yardım fonu delaletiyle getirti-len Rüyam Kotrasını gümrükten geçirirken yanlış beyan vermek suretiyle gümrük kaçakçılığı iddia edilen Marşa Şirketi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • 156 italyan elektrikçi nazik bir *e kadının elini öptü ve kenlni takdim etti.Efendim ben Majeste Kral "jetleri tarafından geliyorumuıth Pulu Antoin Pulli Bey!^onra bir an kadar muhatabı-üzdükten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • İKTİBAS insanlığa onu:Atlantid Büyük Yunan filozofumun eserlarinda alıkça anlattığı bu k l'a acaba nerededir Bazı bî ginlere göra "İnsanlığın beşiği,sayıdan bu II ke Afrika çö ünün kumlarına,bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Pp.is taşıt işçilerinin grevi genişliyor Paris.5 A-A-Paris'in yeraltı treni personeli,sakin geçen bir haftadan sonra,bugün tekrar,kütle halinde «siirp riz:grevlerinden birini daha yaprr^stır-Şebekenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Windsor dükü Ingiltereye gsliyor Ncw-York.5 A-A-Windsor Dükünün.Queen Elizabeth transatlantiğiyle cuma srünü îngiltereye hareket edeceği,dün kâtibi tarafından bildirilmiştir-Bu seyahatin Kraliçe Mary'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • FIKRA S ski kitaplar ve üniversite Tarık BUĞ3\Bir üniversite talebesi,elinde kara kaplı bir kitap,eski yazı bilen bir adam arıyor.Okutacak ve her sayfa için Uç veya beş,anlaşmaya göre ücret verecek.Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Hortlak Hazret bir tabut yaptırmış,Kaaıyoaa koymuş,köye götürüyormuş.Bakmış ki yağmur yağıyor tslanacak.Adam sen de diyor,nasıl olsa bir gün bunun içine girecen degıi miyim?Şöyle bir uzanır,kapağı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Bu surat e Ç,n kıt c~pSiâttin aç.Lnaısı Boston,5 A.A.CerrıİJ Kolejinde iradedamek üzere hazırlauığı nutkunda Amerikan Temsilciler Meclisi Reisi Joseplı Martin,hükümetin «cıuir ı sında ikinci bir cephe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Westerling sahnede o-Turco lâkabiyle anılan asî yüzbaşı,bir dâva Birasında heyecan uyandıran işfaatta bulundu La Haye,o u*—uiu.it bir gönüllü ve çeteci ordusunun başına geçereK,nıikuınraniıgıru yemete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Yunanistan-a ayi yavrufan iyi parayla satılıyor Atina.5 TH-'A)Floridıda.bir ayı ininde yakalanan üc ayı yavrusunun.Atinalı bir tüc car tarafından,dokuz milyon drahmiye satın alınması üzerine.Florinalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Bağtialta b"r RTisir uçağı düştü Bağdat,5 AA)Bir Mısır askerî uçağı bu sabah Bağdat uçak meydanından havalanmak üzere bulunduğu sırada yere düşmüştür-Ölen veya yaralanan yoktur-Düşen uçak Karaşi'ye gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • Londra'deki güvercinler o-Trafalgar mekanındaki Nelsun âbiuesine tüneyen 40 bu* güvercini uzaklaştırmak mümkün olmadı Lonuic,*j v^tut-nj ix ndru da 'i/raf ar Meyuanuıda l*eısun aoicesmm usluiiüo luney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1953
  • KİSA HARİCÎ HABERLER MISIR:if Vekiller heyeti,Doğu Alman I ya ile Mısır arasında,dün parafe edilen ticaret ve tediye anlaşma sının metnini tasvip etmiştir.JAPONYA:İf Korede,Birleşmiş Milletler j Kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.03.1953
  • RESİMLE HADİS •i Başvekil Adnan Menderes I evvelki gün Ankarad^ bir basın toplantısı tertip etmişti.Bu toplantıda bütün memleket meseleleri görüşülmüştür.2 Bayan Arnold'un memleketimizden ayrılması do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1953
  • J Lili Brown,Amerikalı model fotoğrafçılarının en çok tercih ettikleri bir modeldir.Zira LiU her J türlü resme uygun bir modeldir ve gayet uysaldır.Son üç senedir modellik yapmakta olan Lili ^Brown bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1953
  • HEHGtN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A gar haince İ Ceneral Gsrko:Parasız ohnaz,bir fjyat söylesin I dediği halde Bulgar tercümanı Birer rubleden aşağı olmaz diyor» diye törelime ederek Türkü öldürtmek ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.03.1953
  • t iımnmırı^ Willi— M ikinci Büyük Anketimiz iwnjiiuntii ¦nıu» ı.m rım'iMww »ıwn uiiffwmim m im' um.m Futbol otoritesi olsaydınız 19 Nisanda Madritte ispanyoUarla karşılaşacak olan Millî futbol takımım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1953
  • ÇANAKKALE ABIDES!FUTBOL TURNUASI Alçıtepede dikileeı-k Çanakkale abidesi ve bu abide için tertiplenen futbol rıırnııası hakkında İstanbul Temsil Bürosu dün saat 18 de istanbul Gazeteciler Cemiyetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1953
  • ingiliz takımlarının son durumları ve kral kupası Arsenal bir taraftan lig şampiyonu olurken diğer taraftan kral kupasına kaydetti İngilterede herkesin daha ziyade kupa maçlariyle meşgul olduğu bu sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1953
  • Hurkaan-Hajduk futbol maçı yarıda kaldı Beigrad llajduk takımlyle Hut akan Kulübü arasında yapılmakta olan fatbol karşılaş ması tûfanasa bir yağmur dolayısiyie 15 dakika oynandıktan soma yanda bırakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1953
  • Geçen sene Atmada yapılan Dünya Ordulararası Futbol Birinciliklerinin açılış merasiminden Mr görünüşrarası yonas Memleketimizde ilk defa organize edilen Cî-S-M)Dünya Ordulararası futbol şampiyonluğu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1953
  • ıimııHTiım-ııı i Eski Dünya boks şampiyonlarından Jeffreys öldü t Eski dünya ağır sıklet I şampiyonlarından James Jeffreys geçen gün 77 yaşında olduğu halde Kaliforniyada ölmüştür.James Jeffreys dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1953
  • Anketimiz Fut bo otorita&i ofsaydınız 19 nisanda Madntte İspanyoilarla karşılaşacak olan Millî takımımızı na-J İ sıi teşkıi edarsiiiız?J Gelen cevapları 31 marta kadar neşredeceğiz.Bu an kete siz de i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.03.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ dam gizli gizli Paristen zehirli mad-Jeler,zsh rli nebatlar getiriyordu 5 Bollarme'Iarı gayeye ulaştırabilecek kon oare:Cinayeti.Artık gayeye varmak için Bollarme'lara bir ydl kalıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1953
  • Yere kütük halinde Mr vücut düştü,sonra bu vücudun başı kesilip,ceset bir kenara atıldı 256 Evçt-Orasını onlara verdim-Sanki babasının malim vermişti-Yersiz bir gururla kabararak kadın ısürükleyip,oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1953
  • Hazııiıyan Sadi 60KAK t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa:OL—Tersi ayağım yeKe'tiegdir;Kur'anın bir »üresi;Rabıt 'edatı.2—İnanç;Sayma.3—'Farsça kalem;Tersi nefi edatı.4—Eski Sihiye Vekillerinden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1953
  • Genç kız adamın gözlerini gör dü,sıcak dudaklarını hissetti,agır içki kokusunu duydu.Sert bir hareketle kendini kurtardı.Zorla alınan puseden ziyade otomobilın zıgzaklar yapmağa baş laması onu korkutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1953
  • *aMAr$ tâfifaufilk&faL YIL Doktora atıyor,tekrar kavrıyor,döndürüyor,Apaş danslarının bütün figürlerini tatbik ediyordu İki eroincinin hastahaneye giriş luyafeti Çizen Mehmet Piştar)7» Saatler olsun»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.03.1953
  • Bir deneme yapmış olmak için serbest'te 87 ye çıkıyordum 135 1949 Avrupa serbest güreş şampiyonasından sonra cereyan eden en mühim güreş aym yılın aralık ayı içinde isveç takımı ile oldu.Aradan üç dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • Eşref Edip 6 &y nfcpse mahkûm oldu Bir müddet evvel Sebilürreş'xt)dergisinde «Kara irtica,arı irtica,kızıl irtica» başlığı İle yazdığı yazı irticaî mahiyette görülerek Birinci Ağırceza Mahkemesine ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • Bir sahıkalo arkadctŞifiı öı uüra J Ankara,5 Milliyet)Dün gece şeririmizde 1953 senesinin ikinci cinayeti işlenmiştir.Sabıkalılardan İhsan Argun yanında bir arkadaşı olduğu haîoe saat 21 de Samanpazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • Türk Fransız fliüzakere'eri [Baş tarafı birincide 1 Numan Menemencioğlu,Fransa ile Türkiye arasındaki münasebetlerin fevkalâde iyi olduğunu ve bu itibarla iki memleket arasında halledilecek her hangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • İran Kraliçesi Süreyya fBastarafı 1 nei savfads&l ükûmetle saray arasındaki münasebetlerde bir gevşeme husule geldiği söylenmektedir.Zannedildiğine göre Şalı,yayınlamakta tasavvurunda olduğu tebliği y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • Arıkarada bir randevu evi basıldı Ankara,5 Milliyet)Emniyet ahlâk zabıtası ekipleri dün gece Yenimahaliede Alim Bayırlık adında birisine ait bir randevu evini basmışlar ve iki kadınla iki erkeği suçüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • Osman Keçe'i [Bastarafı 1 ncî sayfada] tün aramalara rağmen bulunamamıştır.Hakkında verilen ceza temyiz tarafından bozulan ve dosyası tekrar mahkemeye iade edilen Osman Keçeli'nin duruşmasına dün yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • Malenkov île MoSotov arı paylaşıyor İBastarafı 1 nci sayfada)^ALÎNİN SİYASI VASİYETNAMESİ Bu arada Evening News gazetesinin siyasî muhabiri Cecil ^eîville Stalin'in siyasî bir vasiyetnamesi olduğunu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • Eden temaslara başladı [Baştaruiı 1 nci sayfada] ML£Aui£UEL^ıU Vaşuıgton,5 t A.A.Dün öğıeuen sonra buraya gelmiş ı Jan ingiltere Hariciye Vekili Euen ne Maliye veıtılı Rıcnard Butler,akşam Amerikan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • durumu alâka ile takip ediliyor [Baş tarafı birincide I tihbaratı isabetli olan Muhafazakâr Daily Skech gazetesinin bildirdiğine göre.Stalin in ağır surette hasta olduğuna dair Moskova radyosunun dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • M.P.İzmir eski il Başkanı [Bas tarafı birincide] başkanı avukat Süha Göksal bu gün Millet Partisinden istifa etmiş ve bir basın toplantısı tertip ederek istifa sebeplerini açıklamıştır.Millet Partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • Acı bîr kayıp Cemile Sultan torunu Mehmet Celâleddin Beyin kızı,Münıre Er tuğrulun ablası.Sara Korle'nin teyzesi,Naile Uralman,Betıremen Sertel'in nalaları MEVHÎBE CELALEDDtN vefat etmiştir.Cenazesi 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • Bir Rus uçağı Danimarkaya iltica etti [Bas tarafı birincide 1 bir pilot bugün Rus yapısı bir Mig 15 tepklil av uçağı ile Bornholm'da kâin Roenne hava alanına inmiştir.Kudretli tepkili uçakları olan Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • İl Gene!Mec!si îl Genel Meclisi Demokrat Par ti Grupu dün saat 18 de bir toplantı yapmıştır Grup idare heyeti başkanlığından büdirildiğine göre 70 azanın iştirakiyle yapılan bu toplantıda,bugün başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • Mercan arsaları meselesi o Dünkü duruşmada 11 şehir meclisi üyesi müdafaalarını yapJhr Belediyeye ait Mercan arsala' rının satışında yolsuzluk yaptıkları iddiasiyle mahkemeye verilen on bir Şehir Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • [Bas tarafı birincide] son derecede vahim olduğu ka\dedilmiştir 3 üncü tıbbî bülten Moskova saativle 16 da yayınlanmıştır Tebliğ,radyonun ic yayınlar servisinde Tanevev'in bir senfonisinin çalınması b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.03.1953
  • Eisenhover S ile görüşmeyi [Baştaraû 1 nci sayfada] j konferanslara başlamıştır.Hu toplantılarda,Rusyanm yeni j siyaseti karsısmda Amerikanın takınacağı tavır müzakere edilmektedir.Umumi kanaa".Uusyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • tA«\j*U.Aj\Amerikanın Tilrkiyeye karşı duyduğu hayranlık Türkiyede tetkiklerde bulunan Mr.Sayre "Türkiye sadece bizim başarılarımızdan değil,hatalarımızdanda istifade edebilir diyor Amerikanın tanınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • DRAM KISMI LİLİON Yazan:Franz Molnar Türkçsuı:Asude Zcybeküğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42151 Komedi kısmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Başku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Cafaloğlu eski Halkevi^de)HİSSE-1 ŞAYİA Yazan:Ibnirrefik Ahmed Nur:Pazar günleri saat 15,30 da matine.Cumartesi,pazar ve perşembe akşamları saat 21 de Gişeler saat 13 de ığılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • Kambiyo ve esbam Kapanış Açılı» Kapanı» 790.50 280.30 0.80 64.03 5.00 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.878 9.7390 sterling Dolar.Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin ı Liret.Drahmi Eskoudea 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • Neşriyat LiOkUllAll lıt.nml İMVCluuuot Lokman Hekim Mecmuasçıktı.rso.151.Kedileri damlarda dolaştıran Aşk hormonları)Hayat ve sıhhat;İnsan vücudu nasıl çalışır?Gençlik kuvveti veren yiyecekler;İLK sıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • TASHİH Gazetemizin 5 Mart 1953 tarihli nüshasında İstanbul satış gümrüğüne ait ilânda satış günü 18/3/1953 olması lâzım gelirken 8/3/1953 gösterildiği;16/3/1953 tarihinde 2662 sayılı satış kâğıdı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • KARTAL HAKİMLİSİNDEN Ballıca köyünün 3 Ağaç Çiftliği mevkiinde kâin arazinin kendine ait olduğundan bahisle namına tescili ismail Hakkı Günberk tarafından talep ve dâ va edilmekte olduğundan 20/3/1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaas)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • Resim ve Heykel Müzesi:Pazartesi hariç her gün 10 16.Yerebatan Sarayı:Pazartesi,çarşamba ve cuma günleri saat:13 16.30 Dolmuhahçe Sarayı:Perşembe günleri saat 14 16 Sıhhiye Müzesi:Salı hariç her gttn.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • Abone şartları l,r.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketle*» iki mealidirlifin şartları 2 ye 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 teıci sayfa aunt.2,50 T.L.ilanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • Kalorifer tesisata ile teshn edilir asrî hamam icara verilecektir.Sivas Belediyesinden 1 Belediyemize ait Cumhuriyb .Caddesinde ve Belediye binası karşısındaki otel,lokantanın zemin katında bulunan as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • istanbul posta,Telgraf B.Başmüdürlüğünde0 1—idaremize ait 2 4.5 numaralı deniz motörlerinin tekne kısmı ile makine aksamı l kinenin yedek parça ve mefruşatı dahil)motor ve teknelerin sökülmesi aiıcıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden var Jen Askerî Kıtaat Hânlar^ Kapalı zarfla On buçuk ton Tahin helvası satın ahna tır-Bedeli 18375 lira geçici teminatı 1378.13 Liradır-13/Mart/953 cuma saat 11 de Erzinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • Halj Tasfjyada Emek Ticaret ve Nakliyat T.A.Ş.Hissedarlarına Ticaret Kanununun 361 inci maddesine tevfikan tasfıye linde Emek Ticaret ve Nakliyat T-A-Ş.hissedarlan 24 1953 salı günü saat 11 de Galata'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • ist a ti 12.17 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyan:Selma Köprülü,Çalanlar:Emin Ongan,Serif içli,Ercüment Batanay 14.20 Dans ve caz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • Mi'Iîspor Yün'ş mensucat ve spor iş'eri ticaret ¥6 sanayi T.A.Ş.idare meclisi başkanlığından Şirketimiz hissedarlar Genel Kurulu senelik alelade toptan tısı 28 Mart 1953 cumartesi günü saat 15 de Şirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • icmesu tesisatı icîn dizel alternator satın alınacak İller Bankasından 1—Ayvalık kasabası içme su tesisi için fennî şartname* sinde yazılı evsafta dizel-alternatör satın alınacak ve montajı yaptırılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1953
  • Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago,siyatik ağrı ve sızılarını süratle teskin eder.Bayanların muayyen z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8