Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • Adres:Namosmaniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 SAYİ:1013,Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • Musaddık vaziyete hâkim oluyor IMMBatf^Mtt ı m t mı ı ı with nmmm mt randa vazi ııa düzelmedi Dün de Tahrandd geniş ölçüde tevkifler yapıldı Parlâmentonun feshi muhtemel Tahran,3 Anka)Tah-Jan'da gergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • Tahranda oynanan facia omşumuz îrandan alınan uaberlexi gün geçtikçe üzücü bir mahiyet alıktadır-Başvekilin hüküm-ra karşı giriştiği mücadele-|n neticesi söz sokağa intikal Mistir-Halk,kanaatine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • Tf RİHİ İNKÂR EDEN BİR FİLİM Sinemacılar,Filmciler ve rürk Film Prodüktörleri Cemiyeti tarafından âtin bir basın toplantısı yapılmıştır.Bu toplantının mevzuunu Fransız» ingiliz ve İspanyol prodüktörle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • YAKALANAN CASUS Bir müddet evvel Sovyet Rusya hesabına casusluk yaptığı tesbit edilerek yakalanan Abdullah Şipşak,adındaki vatan haininin duruşmasına dün Ankara Garnizon Mahkemesinde başlanmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • Yeni üçlü anlaşmaların yapılması bekleniyor Paktın imzalanması miinas batiyle üç memleketin devlet adamları arasında tebrik ve teşekkür telgrafları teati edildi Yetkili Yugoslav çevreleri;yakın bir ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • Başvekilin i basın toplantısı Bugün saat 16 da yapılacak toplantıda Menderes'in iç politika meselelerini izah edeceği tahmin ediliyor Ankara,S Milliyet)Başvekil Adnan Menueres üçüncü basın toplantısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • Malatya dâvasına bu ay içinde başlanıyor Suikast hâdisesi ile ilgili evrak dün Ankara Savcılığına geldi Ankara,3 Milliyet)Ma-ı latyada Ahmet Emin Yalmana yapılan suikast hâdisesi ile alâkalı sanıklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • AMERİKALI TURİSTLER Constitution gemisi ile gelen turistler dün şehrimizi gezinişlerdir-Bu arada gemideki Filadelfiyalı turistlerden bir grup Vilâyeti ziyaret etmişler ve Valiye Filadelfiya şehrinin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • ÜUUitjet K wm Mevsimin En Gttzel Romanlarını Hazırlıyor PğH VAHINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • r,mwmmw0m ımmfi Başvekil pazartesi günü Patise hareket ediyor Menderes'in Fransa hükümet erkânı ile yakın doğu meseleleri üzerinde fikir teatisinde bulunacağı tahmin ediliyor Ankara,3 Milliyet)Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • Bugiin şehrimizde bava,umumiyetle az bulutlu geçecek,rüzgârlar güney batıdan orta kuvvette esecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • Napoliye gidecek olan General Wyman GLWyman Paris'e gidiyor Nito Güney Doğu Avrupa Komutanı ftlo.ılgomeriniı başkan ığında yapı atak masa taıb.katında hazır bulunacak İzmir,3 ANKA)Güney Avrupa Müttefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • F.Dulles'm Orta Doğu seyahati o-Bu seyahat,Orta Doğu müdafaa teşkilâtının bir an önce kurulmasiyle ilgili görülüyor Amerikan Dışişleri Vekili John Foster Dulles Vaşington,3 AP)Hariciye Vekili Foster D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • rduda itibar usulü ihdas Bu suretle kabiliyetli subayların daha üst komuta mevkilerine gelmeleri temin ediliyor Ankara,3 Milliyet)Yüksek Askerî Şûra çalışmalarını bıtırererek önemli katarlar air dıgı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • Liselerde olgunluk sınıfı Millî Eğitim Vekâletince bîr müddetten beri devam eden çatışmalar sona erdi Ankara.3 A.A.Liselerin on ikinci sınıflarının bir olgunluk sınıfı haline getirilmesi hususunda Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1953
  • Kocaeli tütün piyasası dün açıldı o Hendek ilçesine giden Tekel Vtkili Sıtlıı Yırcalı piyasa durumunu tetkik etti Kocaeli,3 I A.A.Güm ilik ve Tekel Vekili Sıtkı Yırcah bu sabah ekspresle izmite gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.03.1953
  • TAK¥itâMN Sft YAPRAK Ismarlama eserler Fetih yıldönümü münasebetiyle Şehir Tiyatrosunda oynanmak üzere tertip dilen piyes müsabakasında malûm olduğu üzwe sadre şifa verecek tek eser bulunamadı Bu haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • fr O L i S T Sirkecide bir yazıhanede çalışan Mustafa ve Ahmet adında iki kişi aralarındaki küçük bir mesele yüzünden aynı yerde çalışan arkadaşları Arifi dövmüş-ler d ir.Her iki sanık da yaka-lanmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • Hie.4 Mar* Ru.18 19 C.A.1953 Şub.1372 Çarşamba 1368 VAKtT VASATI EZANİ i Güneş i ögle.6.32 1227 12.26 6.22 İkindi 15.37 0.33 1 Akşam 1804 12.00 1 Yatsı 1932 1.30 îmsak 5.51 10.48 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • KISA HABERLER Yürümkte bulunan Türk Pa rasının Kıymetini Koruma Kanunu görülen ülzum üzerine ilgililerce bir yıl müddetle uzatılmıştır.Sigorta Tetkik Kurulu 10 mart salı günü aaat 10.30 da Mili!Reasür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • Fatih zaman] bizim en şa'şaalı bir devrimizdir-Tarihlerde misli az bulunur Onun için bu devri yalnız yazılarla değil resimlerle de canlandırmak lâ zımdır Amma bu nasıl olabilir?Bizim tarihte ressamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • CAV:BUiren1^ Kabataş Lisesini yI 7 Derneğinin tar.^ma^^ mart cıımarteHi gisni» B» rayda yapılacakta EĞLENCE BfÖS*-mj0* 1 Ü T b.lamy* Cemiyeti hııgün saat j0*,tigii»de arasında Marmara crtiPw' danslı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • İki kaçakçı yakalandı o-Turts!erdcn fopıadıkıan dolarları Karaborsaya süren şebeke hakkındaki tahkikat derinleşiyor Emniyet ikinci Şube Müdürlüğü Kayakçılık Masası memur lan mulıım bir döviz kaçakçılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • Kapalı iş yerlerindâ çaüşaı işçiler Çalışma Vekilliği işçinin sağlığını korumak hususunda yeni bazı tedbirler almıştır.Bu arada yürürlükte buiunan tüzükte de bazı tadilât yapılacaktır.Yeni duruma'göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • Tersane;erimizde gemi Brcşa edecek Yakında ıJcnizcilik Bankasına ait Cıımialtı Tersanesinde 60 metre boyunda büyük bir kurtarma gemisinin inşasına başlanacaktır.Aynı tersanede bundan başka 2250 ton tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • Galatasaray Li ses s red 3 vers!korferans Galatasaray Lisesi Okul Aile Birliğinin velilere mahsus konferans serisinden ikincisi 8 Mart 1953 pazar günü saat 14,30 da lise konferans salonunda Esat Mahmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • Röportaj nenlerin sırtından geçinenler Smoking,frak.gelin ve sninnet eşyası gibi akla gelen her turlü giyim vasıtasını kiraya vermek suretiyle para kaza' nanlar giiadeo güne çoğalıyor Ümit DENİ Genç M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • Taze balık ihracaatı artıyor Son günlerde dış piyasalarda bilhassa taze balıklarımıza karşı gittikçe artan bir alâka göze çarpmaktadır.Bu meyanda A-merikadan ciddî teklifler alınmaktadır.Geçen ay için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • bekçisini yaraladı Taksimde arka arkaya patlayan tabanca stSteri muh tâ heyecana düşJrdü Evvelki gece saat 24 den son ra Taksimde muhiti heyecana düşüren bir hâdise olmuş ve Mr bahriye astsubayı,bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • HALKIN SESİ Gar hamalları Ankarada Yenişeirde oturan ve açık adresinin neşrini lstemiyen bir okuyucumuz yazıyor:«îstanbula her gelişimde karşılaştığım,fakat üzerinde durmayıp sadece üzüntüyle müşahede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • Vali Mısıra gidiyor o—tiökay,N-w-York ve Washington belediyeleri tarafından Amerikaya da davet edildi Vali ve Belediye Reisi Gokay Mısır hükümetinin davetlisi ola rak Mısırı ziyaret etmek üztre 17 mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • İl G3ne!Meclisi dün toplandı İl Genel Meclisi dun de saat 10 da Ferzan Arasın riyasetinde toplanarak şubat devresi çalışmalarına devam etmiştir.Geçen celseye ait zabıt hulasası okundukLan sonra gündem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.03.1953
  • Cezalandırılan fırın ve lokantacılar Son bir hafta içersinde Belediye iktisat murakıpları tarafından 401 bakkal,216 manav.305 fınn;355 lokanta;198 otel;205 kahveci;205 kasap;49 muhallebici 53 berber,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • SiyasUcmd İranda anarşi Sakin,ağır başlı insanlar olaı îranülur birbirine girmiş,hükümet merkezi ve büyük şehirler anarşiye has idaresizlik içinde kalmıştır.Memleketin ne kadar zinde kuvveti varsa mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • Atom ordusu kuruluyor Amerikan deniz ve hava kuvvetlerinde atom' silâhlarını kullanacak özel birlikler teşkil ediliyor Vaşıngton,3 A.A.Amerikan Jeniz kuvvetlerinde,atom sılaniarı kullanacak özel birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • Gsçan yıl Hacca 11431 vatandaşımız gitti 1&52 yılında hacı olmak üzere Melikeye memleketımızuen 1 Ooın 62 erkek ve 13 bin 75 kadın olmak üzere 11 bin 431 vatandaşımız gitmiştir.Bunlardan 272 erkek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • Yedek Subay Hava Okulu Eskişehirde açıiıyo/Eskişehir,3 ANKA)Şen rimızde ağılacak olan hava yedek subay okulu muhitte büyük bir sevinçle karşılanmıştır.Yedek subay öğrencileri şehri mizde görecekleri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • Kısa harici h^l 3rî*r ALMANYA Bir gün içinde Doğu Almanyadan Batı Berlıne.bir rekor teş kil edecek sayıda,6.000 Alman sığınmıştır.KANADA:İf Kanada Pasifik havayollarına ait F Comet tepkili uçağı,haval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • Komünist memleket era stratrjik mal ens kaçırumasını ö*tl yecek teduîr^r or Vaşıngton,3 A.A.Karşı-le devam etmiştir hklı Güvenlik Teşkilâtı-Müdürü Harold Stassen,dün yaptığı basın toplantısında,Komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • Kral Faruğyr?otomöbıllrri Q,7 martta bağlıyacak olan satışta otomobillere muhammen bedel konmıyacak Kahire,3 A.A.Sabık Kral Faruka ve eski Vekillere ait otomobillerin yeniden açık arttırma İle satıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • Okyanusta ytjteen eda o-Amerikan hava kuvvetleri to rafındın meteoroloji istasyon t haline kondu Vaşmgton,3 A.A.Geçen yıl ı^uzey Kuıuu buzları arasuıua seçııen ve American hu va kuvveuen taratuıuan l»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • Hollanda su baskınlar hakkında n&şrolunan i*k resmî rauctmiar La haye,3 A.Aj 1 şuua^ tarihinde Hollandamn Güney Batı eyaletlerinde vuku bulan su baskınları hakkında ilk rea mi rakamlar yayınlanmıştır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • Öğrenciler askerî tatbikatlara dâv^t edilec îk Ankara,3 ANKA)Millî Savunma Vekâleti,halkın ve gençliğin orduya karşı sevgi ve bağlılığım devam ettirmek gayesiyle Üniversite ve Yüksek Okulların öğretim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • istanbul halkı bu akşam Şehrimizin en şık.en güzel.ve en sevimli Sinemasına kavuşuyor.ŞEHZ&ÜE8dÂŞIîDA YENİ SİNEMA BU AKSAM AÇİLİYOR Itk Program Gök Bayrak RENKLİ v-TÜRKÇE Baş Rollerde TYRONE POWER ORS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • İKTİBAS arınız Hayata her gün yeni bir gözle takmasını bilmelisiniz O «aman hem 'Canlılığınızı.hem de muhitinizin sfcse bağlılığını devam ettirirsinizhoş v ıkıi/tiz oldukça niBşgj.ederinizi çeşit jndi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • M sırda ihtilâl mahkemesi faaliyette Kahire.3 A.A.ihtilâl Mahkemesi,Albay Cemal Abdülnasir'in başkanlığında gizli celselerine devam etmektedirt)ç günden beri mahkeme öğleden,sonra toplanarak gece geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • FI EC R A Turizme dair Tank BUĞRA Turizm Genel Müdürlüğü'ne «Propaganda Vekaleti» de denilebilir.Bu teşkilâtın çalışmaları o çapı tntmak zorundadır.Bununla beraber,sarfedilmesi gereken bu büyük gayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • İki çocuğun mac arası 1944 te,Fransanın Grenoble şehrindeki Museviler A*maııyaya sürülurierken bir aile iki küçük çocuğunu bir ve iki yaşlarında-Şehir Kreş mudıreaine emanet cdi yorıar.icadın bunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1953
  • 154 Mermerden yapılmış kadar mücellâ bir tene sahip olan bu ne-*is başda artık hayat emaresi kalmamıştı.Hâlâ tabancaları elerinde bekleyen yaverlerine dön dü:Alın bunu» dedi.«Üzerine bir ğey giydirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.03.1953
  • Evvelki gün şehrimize go-4 îen Amerikan turistleri kafileler halinde taıihl anıt ve müzeleri gezmektedirler.Tunslere en çok antika eşya satılan yerlerde tesadüf edilmektedir.Foto:İFA)3 Fransa uçak fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1953
  • BEIİGLN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A insan cesediyle doldurulan hendekler 8u!tan Abdurrahmana Maiyeti:Aman efendimiz,bu handek!er aşılmaz!dediler is^.de o:Şimdi nasıl aşılacağını görürsünüz,hele biraz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1953
  • 'v-j.'j.'v 'inim;jt Denizin kadın gibi olduğu eskiden beri söylenen bir sözdür.Amerikalı Linda Davis'te sanki bu sözün şüphe götüren bir tarafı varmış gibi şekJen de denize benzemek istemiştir.Velhası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.03.1953
  • ispanyollara karşı çıkan ııırk millî takımı İspanyol takımı şehrimize geldiği kadro siyle.19 nisanda Madritte yapılacak rövanş maçında ispanyollar gözümüzün yaşına bakmazlar it maça 46 gün kaldığı hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1953
  • 1953 Avrupa futho'u un en kuvv t i ası olan Alman milli futbol takımının son durumu Alman millî takım namzetleri yakında Newcastle United île bir karşılaşma yapacaklar Dünya futbol şampiyonluğunu elde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1953
  • Spor dünyasından iktibaslar Olimpiyat şampiyonluğunu feda eden atlet James Rektör,bugün 65 Vasim aşmış olup,Amerikalın en meşhur avukatlarından birisidir.Yaşı ilerlediği halde spora kargı merakı Pek f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1953
  • 57,67,73 ve ağır seçmeleri Ali Turgut,Ahmet Doğan,İbrahim Zengin ve Adil Candemır kazandılar Dünya Greko Romen güreş birinciliklerine katılacak milli takımımız 7-8 mart günleri îstanbulda yapılacak TU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1953
  • Geçen sene yapılan Davis Kupası maçlarından bir görünüş Bu sene yapa acak müsabakalara Japon tenisçileri de katıl yor Davis Kupası Tenis karşılaşmaları Amerika bölgesi maçlarında bu sene Amerika takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1953
  • Türkiye'ye gelecek olan Belçika askerî takımı Brüksel,3 A.A.10 ilâ 27 mart tarihleri arasında Türkiyede yapılacak olan orclulararası futbol maçlarına katılacak olan Belçika takımı şu şekilde teşkil ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1953
  • Jersey to* Wa coii'un Milvaukee,3 AP)Jersey Joe VValcolt burada yayınlanan,«Milvaukee Sentinel» gazete sinde çıkan bir demecinde «Rocky Marciano ile karşılaşmamın neticesi ne olursa olsun bu maçtan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1953
  • Mısırda yapılarak müsabakalara iştirak eden basketbolcuîarımıî Üniversite iobmı 5 martta Mısıra gidiyor TMT F basketbol,voleybol takımları 5 Mart günü Adam vapuru ile Misim müteveccihen hareket edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1953
  • in» ııiiLjıiHH—¦^aiwiiiiuwyniiiiwii w mmaiuM İkinci Büyük Anketimiz ¦MWWiilniliii w» rrnııuı ijiwniiii hrıı Ktt»—Futboi otoritesi olsaydınız 19 Nisanda Madritte ispanyollarla karşılaşacak olan Millî f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.03.1953
  • TIMARHANEM Yusuf şöyle eliyordu:Peso,paşa askerlere iyi bok,asker yalnız karavana ile olmaz demiştim 77 Evet,sırttan aşağı inen,muazzam bir kehle idi.ömrünün sonu geJcügmı far ketmeden salına salına y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1953
  • TARİHTEKİ korkunç r CİNAYETLERE Nakle İ3n:AZİZ ÖZ BAY Hippolit zengin çeyizli bir kızla evlenmek kararında 3 Ama adam böyle tanınmak ta istemiyordu.Bu sebepten baza yapmacık hareketlere başvuruyor,ori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1953
  • Hollywood'da muvaffak olmani2 Çok mümkündür.Güzellikleri ça buk soian kumrallardan değilsiniz.Saçlarınızda bakırla altının karışık alevleri parlıyor.Böyle şeylere orada fazla kıymet verilmektedir.Sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1953
  • mm m nmnım İhtiyar kadın zorla kaçırılan kızını görünce boynuna sarıldı va ağlamaya başladı 254 Sağlığınız yavrularım,ars lanlarım-İstirahat ediniz-Sen de Mütesellim Efendi,bu kelleleri götürebilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1953
  • ajnı mwi ¦¦upwiiiHT nunmmr-l"W» in i mi ı Hazirhyan Sadi BORAK 1 234567 89 10 11 12 1 2 3 4 j 5 ^KSB 6 T^ 7 8 9 10 11 JML.12 Lr i *"tî BİL Süo-tian 9a j as 1—Nazar eder;Hayvanın asili.2-B akı harf.sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.03.1953
  • Iranda hâlâ Baştarafı 1 nci sayfadal Bulgun Tahran'da yeni bir hadi.se olmamıştır-Devlet daireleriyle okullar açılmıştır-Solcu Tııdeh Partisi bazı nümayişlerde bulunmak istemişse de buna mâni olunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Malatya dâvasın?baş'amyor [Bastarafı 1 nd sayfada)yayı tetkik ettikten sonra,durulmaya bu ay içinde başlanacaktır.SAMSUN MAHKEMESİNİN KARARLARI:Samsun.3 A.A.Toplu ba Sın mahkemesi,Samsunda intişar ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Gl.Wyman Parise gidiyor [Bastaraiı 1 nci şayiada] Bu zevat 9-13 mart arasınua Sha^e ae yapiiacait olan bir masa üzeri taıoiKaıına Katuacanaaraır.Ridgway tarafından tertip edilen uu talbikaı Mareşal Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • GN.WYMAN ATİNAYA GİDİYOR Ankara,3 ANK)NATO Güney Doğu Avrupa Kuvvetleri Başkomutanı Genera] Wymann bu sabah saat 10 Ja özeJ uçağı ile şehrimize gelmiştir Wynian onre «Genelkurmay îkınci Başkam Okan'ı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Rizenin kurtuluş bnvami Rize,3 Milliyet)Rizenin düşman istilâsından kurtuluşunun 35.yıldönümü dün havanır VaÇmurlu *" *men c var köy ve bucaklardan gel er binlerce kişinin iştirakiyle ait lanmıştır.Tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Liselerde o'gunluk sınıfı [B«s tarafı birînckîol Liselerle Üniversitelerin bu mevzudaki kanaatini öğrenmek üzere yakında faaliyete geçilecek ve bu hususta hazırlanmış olan tasarı ilgililere gönderilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Qî.Arno^-4'un veda ziyaretleri Ankara,3 ANKA)Başka "ir vazifeye tayin edilen Gene ral Arnold kendi yerine tayin e-"Uen Amerikan Misyonu Üyes:Sheeperd'le birlikte bugün Mili' Savunma Vekili Seyfi Kurtb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Truman ofomobifiyte bir dükkâna çarptı Independence Missouri)3 Anka)Yeni bir otomobil almak için acenteye giden eski Başkan Harry S-Truman'a 4000 dolar kıymetinde yeni Chrysler marka bir otomobil göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • F.UsfaoğSu Zafer dâvası o-Dünkü duruşmada Mumla/Faik Fenik müdafaasını yaptı Ankara,3 TA)Samsun Mebusu Hasan Fehmi Ustaoglumın,Zafer gazetesi Başmuharriri Mümtaz Faik aleyhine açmış olduğu neşren haka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Memurların maaşlarına yapılacak zam Ankara,3 ANKA)Meclisin tatııi gUnü yüze yakın millet veKilı memur maaşlarına yüz de on beş zam yapılmasına dair bir kanun teklifinde bulunmuşlaidır.Bu teklife Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Eisenhover Van Fleet ile görüştü Vaşington,3 A.A.General James Van Fleet bugün Başkan Eisenhower ve başnea kumandanlarla Beyaz Sarayda yaptığı görüşmeden sonra verdiği demeçte 8.Amerikan Ordusunun Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Krupp fabrikaları Anlaşmaya göre fabrika Almanyanın t iiâhianniAS,rıa yarctızn etmıyec^k Mümch,3 AP)Üç harpte Auııanyayı silâhlandırmış olan me$uur Krupp firmasının şimdiki sahibi Alfred Knvp bunuan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Arjantinde bîr in.fi âk Buenos Aires,3 A.A.Başkan Peron'un treninin muvasalatından 80 dakika evvel Buenos Aires merkez garının bagaj kısmında bugün öğleden sonra vuku bulan infilâk çeşitli şayialara y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • ingiliz kızları intikam alıyor Paris,3 T.H.A.İngilterenin Reading Üniversitesi talebelernin tertip ettikleri karr.aval'e iştirak için seçilen üç Fran sız Üniversite güzeli,İngiliz kız talebelerinin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • OrgK ŞB KanaVi hakkında asılsız bir haber Ankara.3 Milliyet)Bir ajansın Orgl-Şükrü Kanatlının emekljye sevkedileceğine dair haberi bugün ilgili makamlarca resmen yalanlanmıstır-Öğrenildiğine göre.bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • A eh?s on'un evi soyuldu Baltimore-3 Anka)Eski Dışişleri Vekili Dean Acheson esiyle birlikte West Indies de tatillerini geçirirken.Georgetown'daki evine hırsızlar girmiş ve eski Vekilin gayet kıymetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Ksradenizde fırtına heJa devem ediyor İnebolu,3 A-A)1 Karadenizde fırtma devam etmelctedir-Dün Abana'dan limanımıza gelmekle iken parçalanan iki motorun mürettebatından birisi kayıptır-Yapılan bütün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • tik kanunlar lağvediliyor Ankara.3 Anka Hükümet.Meclisin Önümüzdeki toplantısına Özel bir komisyonca tesbit edilen anti-demokratik kanunların lağvına dair bir ka nun kabulünü istiyocektir Bu kaynakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Kanadada büyük bir yargın Toronto,3 A.A.Dün akşam Toronto şehrini besliyen Kanadanın en büyük hidro-elek trık santrallarından birisi yann;ıştır Hasar beş milyon dolar tutarındadır.Ottava Nehrinin kıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Denizlerdeki fırtına ctovam ediyc r Karadenizde fırtına bütün şiddetiyle devam etmektedir.Anafarta vapuru bu yüzden Bafra açıklarında travers yapmaktadır,tzmir ve Istanbul gemileri Akçeabada sığınmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Ana Kraliçe Mary rahatsız Londra,3 A.A.Marlborough köşkünden bugün bildirildiğine göre,85 yaşlannda bulunan Kraliçe Mary,bir haftadan beri mide rahatsızlığından yatmaktadır.Bununla beraber sıhhî durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • İki amelenin ölümü ile sona e^en kaza Evvelki gün Büyükçekmecede iki kişinin ölümüne sebebiyet ve ren bir kaza olmuştur.Bir kaç gün evvel yağarı devamlı kar yüzünden kapanan Edirne istanbul şosesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Kocaeli tütün piyasası açıldı rBas tarafı birincide] Düzcede 285-290;Üsktibide 217 315 kuruş fiatlarla Tekel îdaresi tarafından yapılmıştır.Satış bölgelerinde müstahsille görüşen Sıtkı Yırcalı öğleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Başvekil pazartesi günü Parise hareket ediyor TBas tarafı birincide] adamlariyle de neticesi mühim olabilecek görüşmeler yapacaktır-Aynı çevreler,bu görüşmelerde Balkan ve Akdeniz müdafaasını ilgilend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Başvekilin basın toplantısı [Baş tarafı birincide] dir.Millet Partisinin hareket taı zının gerek basın gerek diğer partiler tarafından kat'I Burette tasvip edilmediği meydandadır.Başvekil Adnan Mender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Ördü mensupları kooperatif kurdu o-Kooperatif kurucuları arasında Millî Savunma Vekili ve Genel Kurmay Başkanı da bükmüyor Ankara,3 ANKA)Kurucuları arasında Millî Savunma Vekili Seyfi Kuıtbek,Genelkur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Hindistan Meclisinde kargaşalık Yeni Delhi;3 AA.Bugün öğleden sonra Hindistan Par lârnentorsunda Nehru ile komünist mebus Hiern Mukhareje arasındaki münakaşa üzerine karga salık çıkmış,mebuslar sırala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Yeni üçlü anlaşmaların yapılması bekleniyor Lliaş tat atı birincide J bir mülâkaı yapmıştır.Mareşal bu ü^nu^masında ezcüıaıe şumarı söylemiştir:«Turmye.¥untırusı.an ve Yugoslavya bağımsızlıklarını ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • F.Dullest Orta doğu seyahati ı Bas tarafı 1 nci sayfada] tırdıklarmı göz önünde tutan Vekilin,Arap hükümetleriyle şahsî dostluk temaslarında oulunacağı anlaşılmaktadır.Dulles'in birkaç aya kadar,Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Toro* yo'da kaldı Haîep.3 T.H.A.Suriyedeki şiddetli yağmurlar dolayısiyle Haleple Haydapaşa arasında işleyen Toros ekspresi,suların demiryolu güzergâhım basması dolayısiyle,Halep civarın* da yolda kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Kayınvalîd *f damat ananda k a vera Küçükpazarda Hacıkadın ma hailesinde oturan Has;bo adında bir kadın,evvelki gün po-İlse müracaat ederek,yaptıkları bir münakaşa sonunda damadı Mahmut tarafından döv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.03.1953
  • Tahran^ oynanan Başmakaleden Devam intikamını ainıak,hem de mem leketi uzun müddet meşgul edecek bir mevzu ortaya atarak ana dâvayı şimdilik ikinci plâna atmak istemiş olacaktır-Devlet reisliğinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • tetaws"i 12.57 Açılıp Ve Program 13.00 Haberler 13 15 Kadyo Balon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşu 1—H.Berboz.Macar marşı.2—A.Ketelbey.Mistik memleket Mısır.3—R.Ev.ml Rose Marie operetinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 30 ton Yoğurt ile 105000 adet Yumurta satm alınacaktır-ihaleleri Yoğurdun 13/Mart/953 cuma saat 11 de Yumurtanın 14/Mart/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • Kambiyo Kapanış Jterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.KJorin.Liret Urahmİ JCskoudes ve esnan Açıiıç Kapan 790.50 791.00 281.00 281.00 O.ttO O.Öt 64.03 64.00 ö.SO 5.6ü 54.12.50 54.12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • Ambalaj Malzemesi Satışı Maliye Bakanlığından:Malın nev'i Geçici teminatı Lira Balya kapak tahtası 300 Yırtık anbalaj kâğıdı 150 Kırpıntı kâğıt 150 Kullanılmış çenber 75 Beşiktaş'ta buiunan Devlet Kâğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden:a—16/2/1953 tarihinde eksiltmesi yapılan Gaziantep istasyon bina ve tesisatı inşaatına ait ihalenin yenilenmesine lüzum görülmüş ve mezkûr inşaat kapalı zarf usulü ile yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sui Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • iMe$îa(Minerva;'VihişMışmakineleti En pratik J $M/a»r l j İt V I "En kullanışlı Enıliiks Dikiş loıkive Münhour Itholâtfüı MEHMET KAVALA Ga'ata.Tahir han tstanbuF Tel 44767 447C» Telgr.Uomet İstanbul T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • LASTİK ve AYAKKABI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞINDAN Ortaklığımızın yıllık alelade GENEL KURUL TOPLANTI-SI,21/Mart/1953 cumartesi günü saat 11—de.Yeni Postahane yan sokak No-1 deki Ortaklık merkezinde yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • HELİOS ELEKTRİK VE MAKİNE TAŞ.ÎDAKE MECLİSİNDEN:Helios Elektrik ve Makine Türk Anonim Şirketinin 1952 yılı Hissedarlar toplantısı 25/3/953 tarihine rastlayan çarş ımba günü saat 10-30 da Galatada Heza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • İSTANBUL İÜRACAT,İTHALAT ve SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNDAN Şirketimiz Ortakları Genel Kurulu aşağıdaki gündemde ya" z?h hususatı müzakere ederek bir karara bağlamak üzere.28 Mart 1953 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • YAPRAK TÜTÜN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 23 Mart 1953 pazartesi günü saat 10 da adi olarak şirket merkezinde yapılacak olan genel kurul toplantısı.Görüşme Gündemi 1 1952 senesi muamelâtına ait yönetim kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • TÜRK FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİNDEN:Şirketimiz hissedarlar umumî heyeti 19 Mart 1953 perşembe günü saat 14 de Pangaltı;Türkbeyi sokak 38/1 numarada bulunan şirket merkezinde adiyen toplanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • J!wr Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cımut günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:İt» 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasofya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • Istanbul Birinci İcra Memurluğundan:952/1616 Bir borçtan için hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen halı.büfe,komodin,Singer dikiş makinesi,aynalı tuvalet,Telefunken markalı radyo,buz dolabı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • Eminönü Kaymakamlığından Eminönü kazasını 1953 send maliyesi bekçi ücretlerine ait tahakkuk cedvelleri 5 Mart 953 perşembe günü muhtarlık odalarına asılmıştır-Tahakkuk eden bekçi ücretlerine itirazı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliy* Mütehassısı Paaardan bafka her giln sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta kabul eder.Istanbul Divanvolu No.104,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • KİNİNLİ Baş,Diş,Nezle,Grip,Soğuk Algınlığı ve Bütün Ağrılara Karşı X.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • DRAM KISMI LİLİON Yazan:Franz Mulmur Türkçîsı:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi kısmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan.Cevad Fehmi Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • ARPA AMBARI Lq Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1953
  • Abii^'rf şartlar Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirlân şartları 2 ve 3 üncü »ayf a sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa atunt.2,50 T.L.İlanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8