Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Adres:Nuruoemaniye TUrbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 SAYI:1012 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • uhoy e o suresi Dün mesaisini bitiren Yüksek Askerî Şûra Vekâlet tarafından hazırlanmış olan terfi kanunu tasarısını tasdik etti Ankara,2 Milliyet)Bir Müddetten beri çalışmalarına jfevam eden Yüksek A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Başvekil yarın üçüncü basın toplantısını yapıyor e Adnan Menderesin bu defa mahfillerde büyük bir ki basın toplantısına siyasf ehemmiyet atfadl iyor Ankara.2 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes üçüncü ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Rosenbergler için yeni bir ¦eklif yapıldı Nevyork,2 AA.Maca-V'Stan'da komünistler tarafının hapsedildikten sonra fidy verilmek suretiyle kurtari" "N Hobert A-Vogeler.dün beratta bulunarak Amerikalı j^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Stevenson dünya turuna çıktı Fransisco,2 A.A.t^ Illinois Valisi ve Demokrat jj atinin 1952 yzh Başkanlık fiafti2edi Adlai Stevenson dünya tl lilnaii i(*in buffün buradan v esident Wilson gemisiyle ^ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Paşabahçe şişe ve cam fabrikası zor durumda Pencere cami imali için Ticaret Vekâletinin verdiği mühlet 5 ay sonra bitiyor-Fabrika ise hiç bir hazırlığa girişmedi-Paşabahçe Şişe ve Cam Fab-ı Paşabahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Stftiice fabri J^ginn ihtifali Bundan 4 sene evvel SütlUce^eH General Nuri aît fabrikada bir infilâk vuku bulmuş ve bir çok işçi şehit düşmüş* tü Dün bu facianın yıldönümü münasebetiyle bir ihtifal y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Fırtına devam ediyor •o-İnebolu limanında 6 motor parçalanarak battı tamir,2 i'.ti.A.Istanbul la İzmir arasında mutat seferini yapmakta olan Denizcili.Bankasının cOrdu» vapuru limanımıza geldiği vakit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • ibret Aynası O da benzerî!Her kongrede kavga çıka cağı akla gelirdi de «Verem Savaş Derneği» nde adam dövüleceğim kimse düşüne mezdi-İşte nihayet bu da oldu-Yıllardır büyük emek ler le kurulan bir teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Vcni Hahambaşı için dün yapılan din!törende hazır bulunanlar Yeni Hahambaşı dün merasimle laç giydi Dlin yapılan dinî törende Mi let vekilleri,vali ve bastn mensuplan hazır bu undular Dün sabah saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Bir suçlunun sebep olduğu hâdiseler Evvelâ adliye karakolunun kapısını kırdı* Sonra da ceza evinde kaçıp duvara tırmanarak savcı gelinceye kadar,ortalığı birbirine kattı Hapse mahiûm edilen bir su* lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Thorez müşkül durumda O-r—Fransız komünistleri» liderlerine bir mektup göndererek Rusya'da kalmasını bildirdiler' Paris,2 AP)Seine bölgesi komünist federasyonlarının dün yapılan altıncı konferansında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Sakarya Nehri yine yükseldi Bazı köylerle bir kısım ekili arazi solar altında kaldı Adapazarı,2 Milliyet)Beş günden beri fasılasız bir I şekilde yağan kar dün sabah I dinmiş,bunu müteakip şid-detli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Iranda kargaşalıklar devam ediyor Musaddık ordu mensupları arasında tasfiye yapıyor Dünkü çarpışmalarda 68 kişi öldü Komünistler Amerikan Elçiliğine taarruz ettiler Tahran.2 ITHA)İranda üç günden ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Yugoslav Hariciye Vekili dün gitti Sovyet peykleri Balkan Paktını endîşe ve heyecanla karsıtedı ar Şehrimizde bulunan »unan ve Yugoslav Dışişleri Vekilleri Türk Yunan Yugoslav dostluk ve işbirliği pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Churchill görüşünü açıkladı İngiliz Başvekili:"Eisenhower ve S ta ün ile görüşmeye hazırım» dedi Londra,2 A.A.Başvekil Churchill,bugün Avam Kamac rasında verdiği demeçte Eisenhower ile Stalin arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • Verem Savaş Derneği kongresindeki hâdise Korgreye müdahaJe et/nekle ittiham edjiön Vali dün vaziyeti izah «Hi Geçen cumartesi günü yapılan seleıin akisleri devam etmekte-Verem Savaş Derneği Kongre-dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • ÜUtthjet torn Mevsimin En Güzel Romanlarını Hazırlıyor PİK VAKINDA fâtöv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1953
  • 4/oiAMk *&ufiumM SSp Bugün şehrimizde hava sabahleyin puslu ve bulutlu,müteakiben bulutlu geçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.03.1953
  • AK¥!&EMN 8& YAPRAK Va'deli nezâket Kadıköy Orta Okulunun bir nezaket haftası ihdas eylemesi uterine fıkra muharrirlerine yazı sermayesi çıktı Fakat buna dair okuduğum fıkralar beni tatmin etmedi-Evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • BALO Güzel San'atlav Akademisi Talebe Birliğinin yıllık kostümlü balosu bu gece Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.KOKTEYL fc Türk Sinemacılar ve Filmciler Cemiyeti bugün saat 18 de Parkotel sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • KISA H A B E R t" E r jt E T T.idaresi tarafından Almanyaya ısmarlanan otobüsleMtea 12 si önümüzdeki günler-İe şehrimize gelecektir.•fç Hava durumunun değişmesi yumurta fıatlarma tesir etmiştir Bu seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • me.3 Mart ît IIh7 8 C A.1953 Şub.1372 Salı 1368 VAHİ tT VASATİ EZANİ Güne 7 6 31 12 30 Öfrle 12 26 6 24 tkind i 15 36 9 33 Akçam 18 00 12 00 Yataı 19 31 1.31 lmsa k 5 52 1050
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • poliste Kalosti Polata adında biri ilin Dolapdere caddesinden ge;çerken Murat Sinoplunun ıdaro sindeki 2239 plâka sayılı taksinin aamesine maruz kaîmış ve vücudunun muhtelif yerterinden yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • 0QKCW İstanbul Belediyesi Konservatuar klâsik konserlerinin onyedincisini teşkil eden «t^r daniye faslı».Pazar günü ber rautad Taksim Gazinosunda verildi.Refik Fersan rahatsızlığı dolayısiyle konsere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • Röportaj er büyüklere ders vermeğe başladı Kadıköy Orta Okulunda tertip edllea «Nezaket Haftası»' büyüklerin tertipledikleri mühim haftaların hepsinden iyi netice veriyor* Ümit DENİZ Her zaman yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • gm-Bfmm inin inr it in imi n wwwim«ı.i mum,m ü HALKIN SESİ Altıncı Şukeden gs'en cevap Belki hatırlardadır:Bu fi köşede Altıncı Şube'nin müs ft bet çalışmalarını öven vo teşekkürle karşılayan mek-tupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • Türk-Mssır f i c es r eti İki mamieket arasında bir an aşma yapılması için temaslara başlandı Türk Mısır ticaretinin gelişmesi için çalışılmakta ve iki memleket arasında ithal ve ihracatın yakında art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • Klişe a'öîyeSeri kapanma tehlikesine maruz Son aylar içinde piyasada bil hassa kUşe atölyelerinde kullanılan çeşitli asit ve çinkolarda hissedilen darlık son günlerde had bir safhaya girmiştir-İlgilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • Pamuk ihracatı koîay Kastırılıyor Ekonomi ve Ticaret Vekâleti pamuk ihracatını kolaylaştıracak veni bazı tedbirler almaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • MınSürn'ier cemiyetmin kırrutaş yı'efaîiüroü İstanbul Muallimler Cemiyetinin 35 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle 3 mart 953 pazar günü saat 1630 da Galatasaray lisesinde bir tonlantı tertiplenmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • Jeofizik Enstitüsü o-Dün temeli atılan enstitü hakkında Rektör gazetecilere izahat verdi İnşasına karar verilen Jeofizik Enstitüsünün temeli dün törenle atılmıştır.Törende İstanbul Üniversitesi Rektör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • Patates fivaVarı ylüksaîmeya.başlama Son günlerde Karadenizdeki hava muhalefeti yüzünden şehrimiz piyasasına patates gelmemektedir-Bu yüzden fiatlarda 3*4 kuruş kadar bir yükselme görülmektedir-Evvelc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.03.1953
  • G?mî ve şileplerin kaptanlarına sign lakları İinranFarı tes k et.nameleri biHiri3ffi Birkaç günden beri hüküm süren fırtına dün da devam,etmiş ve öğleden sonra şehrimize aralıksız denecek şekilde ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Siyasî İcmal İngijz-Amerîkan müzakereleri Hafta sarfında YVashington'da tngiliz Amerikan devlet aâamlannın sterling bölgesinin ticarî vaziyetini gözden geçirerek,alınması gereken tedbirleri müştereken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Yunan Meclisinde ihtilâf_General Plastiras'ın Ware ettiği Epek Partisi ile Venizelos'un Liberal Partisi birbirlerinden ayrıldı Atina,2 A.A.General Plastiras'ın idare ettiği Epek ile Venizelos'un Liber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Amerikan Hıvı Vekili Kor«»y** gitti Tokyo,2 A.A.Amerikan Hava Vekili Harold Talbot,bu sabah.Amerikan hava b'rlîk ve testlerini teftiş etmek üzere ııçakla Koreye hareket etm'Stir.Talbot hareketinden ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Fscl bir otomobil Buenos Aires.2 AA.Rtıe tios Aires'in 200 kilometre kadar pünevinde bir mahalde,bir tren £e/dinden frecmek Wz^ra bulunan bir otomobil lokomotifin altında kalmış ve otomobil de bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Baa^b^rk gemisi yüzd;îrîild"i Londra,2 A.A.Baalbealr adlı Norveç pemisi birçok römorkörün yarrlımivle dün pene yansından biraz önce yüzdürülmüştür.Times nehrinin ağzında pörüs mesafesi halen iyi olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Limanım za yeni bir t;a ı^at'a^ti1* geltJi Amerikan bandıralı Co^ntitution translatlantiği dün 12 de 508 turistle limanımıza gelmiştir Yolcuların ekserisini Amerikalılar teşkil etmektedir-Turistler ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Süngeri erimiz bu yıl rsğb t görecek Bu yıl sünger kampanyasına mart ayı sonunda başlanacaktır Alman haberlere göre;sün ger istihsal eden bazı Avrupa memleketlerindeki süngerlerde hastalık bas gösterm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • müşkül torna cuşlu Muhal fet üy J^iiiijn bîrime aptal diyen Bâşv?k]g ditip in kuruluna virildi Tokyo,2 A.A.Baçveku)kil ettiği söylenmektedir.Anlaş Mr.Yoşidanın disiplin komisyo-t mazlıgın asıl sebebin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Amer koda tahkikat Bîr üniversite profesörü sorulan suallere cevap vermediği için azledildi Flladelfiya,2 A.A.Tcmp le Üniversitesi,Amerika aleyhtarı faaliyetler komitesinin Am" rikan okullarında yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Ehli b fifl d e I i r d i 0-Hayvanat bahçesinde sırtındı çocukları gezdiren bir fil aniden çıldırdı Johannesbourg,2 A.A.Her pazar çocukları gezdiren hayvanat bahçesindeki fil,du birden bire delirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Amerika bazı memlek^t^ere kr*»d1 açıyor Washington,2 A.A.Ayandan Demokrat James Eastland,dün verdiği beyanatta.A merikamn,Amerika pamuğu satın alınmak Üzere bazı Avrupa memleketleriyle Asyalı bir dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Ra^gooTdski Sovyst elçiliği başkâtibi vu"u1du Rangoon Birmanya)2 {A.A Bu.^iin burada açıklandığına göre,bir Birmanyalı nöbetçi,momnu askerî mtntakaya prir meleri hususundaki ihtarlarım dinlemeyen Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA:Roısicumhur Eisenhower Augusta'da golf oynamakla geçirdiği üç günlük istirahatten sonra «Columbine» adındaki şah 8î uçağı ile dün akşam Washing tona dönmüştür.Reisicumhura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • 'izm R&islerin isyanı Bu «Meleklerin isyanı» gibi bir şey.Bir kaç bin memur,kırk elli bin askerle dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmağa muvaffak olan İngilizleri biz daha psikolog,insan ruhunu anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • 153 Güzel İngiliz teğmeni,artık ona güzel de denemezdi.Çünkü ğ?V—jüiJ Lleıuiüie oımuş,ön işlerinden biri kırılmış ve bütün vücudu mor çürükler içinde kalmıştı.Yerinden kalkmak istedi ve komodine tutun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • FIKRA J Beste ve GUff e Fıkra yazan,mısmsz,kafanızda kona,kaleminizde tad yok ran,bugün ne yazayım diye bunaldınrz mı?Öyleyse yük lenin radyoya.Hem de dilediğiniz gibi ve önünüze gelen iîk tarafına yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • İKTİBAS rika Ja a harbini uslar kasden uzattılar rcm Halen Japonya 110 OOO fcîsilîfc Mr kuvvete sahiptir-Bo asker» lerin çoğu ikinci I ünya Harbimle doğüşftiüştttr-«evet» diye meyi?Bunun ce vabmı anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Istanbul ceza s vi rid a kavga olmamış Bir kaç gün evvel Sultanahmet.Cezaevinde,iki mahkûm arasında kavga Çıktığına dair bir haber vermiştik Bu hususta Istanbul Müddeiumumiliğinden aldığımız bir tavzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Tedhişçi c'mayan bir MVuyu öldürtildîi Nairobi.2 A.A.Nairobilîîn kuzeyinde Fort Hall'de dün öğleden sonra aralarında ikisi tabanca ile mücehhez bulunan 8 kişilik bir tedhişçi grupu ted-Tv'ii,ıvu'yu vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1953
  • Yugoslav ticaret h-ay-ti şehrimize geldi Bir müddetten beri îzmirde tetkikler yapan Yugoslav ticaret heyeti dün beraberlerinde D;ş Ticaret.Dairesi Müşavirlerinden Ekrem Geriş olduğu halde uçakla şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.03.1953
  • RESİMLE HADİSELER 1 Geçenlerde vefat eden Alman Mareşali Von Rundedt'-İn cenazesi merasimle kaldırılmıştır.2 NATO Genel Komutanı evvelki gün Pariste 14 Atlantik Paktı temsilcisiyle bir taplantı akdetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1953
  • Bazan insanlar,bildikleri halde ölümlerine giderler Mısır hükümdarı davet ettiği halde Halife düşüncesine mağlûp olarak Sağdada döndü,sonra Emir Toron onu daha şehir kapısında yakalayıp kör ettirdi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1953
  • vir mim T?ftf.Bundan iki sene evveline kadar bir kütüphanede tezgâhtar olarak çalışan Emily Put-t ham'ı önceleri sadece kütüpha neye gelenler tanırdı-Senidi ise bütün Amerika tanımaktadır-Buna sebep t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.03.1953
  • istanbul ikinciliğini kazanan Moda basketbol takımı.Pazar günü nihay etlenen birinci küme basketbol maçlarından notlar Galatasaray,istanbul şampiyonluğunu 14 üncü defa aldı istanbulspor küm?sonuncusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1953
  • B B İ I Futbol otoritesi olsaydınız 19 nisanda Madritte Ispanyollarla karşılaşacak olan î Millî futbol takımımızı nasıl tertip ederdiniz?19 Nisanda Madritte Ispanyollarla yapacağımız maçta» miiıî futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1953
  • Çanakkale Abidesi maçları 1952-953 senesi lig maçlarının birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncüleri arasında tertiplenen bu maçlar,6 hafta sürecektir.Bunların galibine le âbidesini nbir maketi verilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1953
  • *f4+f*4*+Resimli spor aktüalitesi GALATASARAY 195253 BASKETBOL ŞAftiPll'OM)OLDU 14 üncü defa istanbul basketbol şampiyonluğunu kazanan* Galatasaraylıları bu muvaffakiyetlerinden dolayı tebrik ederiz i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1953
  • Bugün oynanacak voleyhol ve basketbol karşılaşmaları İstanbul birinci küme voleybol maçlarına bugün Teknik Üniversite spor salonunda devam edilecektir.Galalusaıuyia tteyoglusporun maçı taraflarca mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1953
  • Dört bölge arasında yapılacak maçlara iştirak edecek olan Çok genç i Muhteliti usun ızmıre Junior takımı devamlı praktise tuttıak mümkün değilmlrfir?Junior takımımızın nüvesini teşkil etmek üzere bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1953
  • Avrupa lig maçları sürprizli geçîi ere,ifâiya ve Fransa maçlarında alınan sonuçlar Haftanın en Blackpool's Bu hafta Avrupanın muhtelif sahalarında yapılan futbol maçlarında alınan neticeler tNGİLTERE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.03.1953
  • TIMÂRHAM1 Hcstalardan biri elinde trcş makinesi ile geldi,eroinciyi tabur oKırHfr^lc hcc'n^ı 76 Hayretle hastabakıcının yüzü ne baktım.Bu,krem rengınck bir tozdu.Sigaranın İçine tınldikten sonra itina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1953
  • İti KİNCİ KİSİM Stephane Olger bar müşterilerinin şapkalarını bıraktıkları masanın kenarını tuttu,parça-JayacaKmış gibi akwi|ı oaaladi.Hiddetten yüzü Kızarmış,zor Jukia nefes alıyordu.Inae dudaklı,yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1953
  • Tm If IT EKİ 1 3 R Kl IIS lÂf IE' r ER Nakleden:A£i£ OZ Tanrının yokluğunu isbata kalkışan Allahsız bir aJaıu 2 Daha sonra şöyle bir iddia ortaya atılmış ve Cavadan Bel çıkaya kadar gelerek menkıbe ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1953
  • m mı îjmmm Müthiş bir lar,insan 253 Karargâhında sükûtla oturuyor,Padişahtan gelecek son cevabı bekliyordu-Adamları da kendisine tâbidilcr-Onlara:Eğer Istanbula dönersek,hepinizi memnun ederim-Gibi va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1953
  • Hazırlıyaa Sa3ı I 98AK 23456789 10 11 Co'darı sajji:1_Şetaret,Tersi tavır;Cefa 2—Krıkala'nıi)biraderi.Ters mertebe 'i Çehre.Sondak harisiz sıhhat 4-Şart edatı Güzel ladat et iki kelime)5-Ahzechlen 6-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.03.1953
  • Arka arkaya yedi defa bayrağımız çekildi ve İstiklâl marşımız çalındı 134 Bu sert hücumlar karşısında adanıaıuüı alaüayan ve şaşıran üç,dört defa muvazenesini kaybederek yere düşıü.Faııat kendisini ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Fırtına devanı ediyor LBastaraıı i uci sayfada] vapurmı^uıLi yuıcıuar Körfez vapuru ile karaya çiKdrnmış ve uuanara İngiliz ^uebirun limanı terk etmesi neticesinde şutlara yanasaoilnustir.Diğer taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • İNEBOLU LİMANINDA 6 İnebolu,2 A.A.Karadenizde dün akşamdan itiuarcn başıamış olan yuuız fırunası bütün,şiddetiyle devam etmektedir.İnşası henüz tamamlanmış olan limanımıza 17 motor sığınmak mecburiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • AKHİSARIM Akhisar.2 T FT A)îki gündür yağan karın kalınlığı ba zı yerlerde 25 s-antimı bulmuş olup birçok köylerle telefon irtibatı kesilmiş ve münakale tamamen durmuştur.Soğuklar bu şekilde devam att
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Churchill görüşünü açıkladı fBaştarafı 1 nci sayfada] Stalin ve Eisenhower'le buluşma ya hasırım.Bu,sadece bana bag lı değildir.Bu sırada İşçi Mebusu Norman Öodd.Churchill'in sözünü kesecek:«Ya Stalin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Thorez müşkül durumda [Bas taralı birincidej yollamaya karar vermiştir.Metni hazırlanan mektupta Maurice Thorez'e Fransız Ko-i münıst Partisinin karşılaştığı zorluklar anlatılmakta ve ken-dişinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Paşabahçe şişe ve cam fabrikası fBastarafı 1 nci sayfada 1 da yapmağı taahhüt etmiş,fakat bugüne kadar anlaşmanın bu maddesini yerine getirmemiştir Bıı sebeple.Vekâlet 28/7/951 tarihinde fabrikaya bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Üniversitede dün derslere başkandı Üniversitenin sömestr tatili sona ermiş ve dün tekrar derslere başlanılmıştır-Diğer taraftan şubat devresinde üniversiteye kavdolacak talebelere tatbik edilen test i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Karşı ık paralar fonundan yapılan yard m Ankara,2 Milliyet)Bugün Dışişleri Vekâleti,Milletlerarası tktisadî işbirliği Genel Sek reteri Haydar GörJc ile Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı Türkiye özel Komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Kahire'de bir komünist merkezi basıldı o Bir çok gizli vesika ele geçirildi ve eilî kişi tevkif olundu Kahire,2 ANKA)Polis.Kahırenin dış mahallelerinde bulunan bir komünist merkezine ani baskın yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • diIIEıIIlilcıSl I General Tay or:"âVBiittaffikler er geç Zaferi kazanacaklardır,cSeiî kat'i inancım da belirtmiş ve demiştir ki:«Şimdiki halde beklemekteyiz.Bu uzun sürebilir.Fakat ne ka-Seoul 2 AP)Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • G@«ısral Joil'ın ftwhaksmesa b'lW Münih,2 A.A.Nazileri temizleme mahkemesi bugün ma reşal Keitel ile beraber Milletlerarası Nürenberg mahkemesi tarafından ölüme mahkûm edilerek cezası infaz olunan esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • losenbergler için teklif yapıHı [Baş tarafı birincide)roünist kıza mukabil serbest bırakılması hakkındaki Macaı teklifini ingiltere'nin kabul edeceğini ileri sürerek Birleşik •amerikanın da William Oa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • NDİ H 2S0 MİSLİ KÖPÜK VEREN SABUN.CMİNÎN Hususi bir formülle imal edilen PURO TRAŞ SABUNU En sert sakalları dahi 60 saniyede yumuşatır.Cildi besler ve güzellestirir.Zevk içinde,rahat ve kolay tras,olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Bir scçlunun sebep olduğu hâdise [Bas tarafı birincide] müddet önce kaldığı i-Çin tir Kek Lisesi.Müdürüne saldıran ve bu sııçımuan aolayı hapse mahkûm edilen,sonrr da cezasını tamamlayarak serbest bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Evıenme re koru karan milyoner Nueva Laredo Meksika)2 AP)Federal mahkeme başkam Manuel W.Tore-Flares,Amerikaî:meşhur zengin Tommy Manevılle'in 11 inci izdivacının Meksika kanılılarına göre hâlâ mutebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Yeni Hahambaşı taç giydi [Bas tarafı birincide] nınmış simaları ve iş adamları,basın mensupları ve kalabalık bir cemaat hazır bulunmuştur.Saat 11 de Sinegok korosuruı:söylediği bir Uâlıi ile törene ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Verem Savaş Derneği [Bastarafı 1 nci sayfadal Emniyet kuvvetleri vasıtasıyıe kongreye müdahale etmekle itti ham edilen Vali ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay,dün bu hususta kendisiyle görüşen ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • devam ediyor [Bas tarafı birincide 1 leri vaziyete hâkim olamıvarak komünistlerle Dr-Mu şaddık taraftarlarının çarpışmalarına seyirci kalmışlardır-Bu çarpış malar neticesinde de bir talebe ölmüş ve he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Perez de dolandırıldı Şehrimize gelen,tilinya çapmu.a şöaret yapniij bir dolancu-ıcının buradanı faaiiyeueri LaKKii,tia Kmıuyet Müüurluğune ihbuıoa bmunıumuş ve hakkında takibata geçilmiştir.Muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.03.1953
  • Yugoslav Hariciye Vekili dün gitti [Bas tarafı birineUe iniştir-Garda İstanbul Vali ve Bele diye Başkanı Prof-Gökay» î tanbul Komutanı General Halkı Tunaboylu.Merkez Komu tanı General Resid Erkmev Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Bergama kütüphanesi,Kleopatra M.Ö.47 yılında bîr gscBİik vuslat karşılığı Bergamanın 90 bin cî tik kütüphanesi Iskenderiyeye yelke/ı açtı Yazan:Nurettin Oflaz Bergamanın tarihî kütüphanesinin yen 1880
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Denizli C.M.U.liginden Denizli Cezaevinin 1953 yılı ihtiyacı olan beheri 750 gramlık ve hükümetçe kabul edilen buğday unundan mamul 131400 adet ekmeğin kapalı zarf usulü ile alınması 21 gün müddetle e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • DRAM KISMI L 1 L O N Yazan:Franz Mulnar Turkcsai:Asude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe feoesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi krsmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)komedi S perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'su)İftidÜr:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaas)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 80 Ecnebi memleketle»* iki misildir.İlân şartları 2 3 Uncil sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa aunt.2,00 T.L.ilanlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MUUhaeıım Paaard&n bafka her gt\n sabah naat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.20-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Dlvanvolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Neşriyat LGKMAMİEKİM MECMUASI:Lokmanhekim Mecmuasının 150)nci sayısı çıktı.Kışta hastalıklar neden çoğalır.Erkek ve kadınların tabii surette birleşmeleri.Vücudumuz nasıl çalışır Kızlarımızın çoğunda n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Kambiyo Kapanış ve eana Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.50 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Pİ n 'iapam-791.00 280 30 Belçika Fr.isveç Kr.0.8i 64.0:5.61 54.12.5(73.68.4ı 0.44.8' 0.01.87» 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Ş YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.I dalıdır.Mideyi bozmaı,kalbi böbrekleri yorma:4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.1 129
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • TEKEL BAYİLERİNE istanbul Tekel Başmüdürlüğünden:Tekel maddeleri satış,ruhsat tezkerelerinin 1953 malî yılı temdid muamelesile harçlarının tahsiline 2 mart 1953 tarihinde başlanmıştır-Bayilerin bölgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • 200 ton Rafina pamukyağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosu 140 kuruş geçici teminatı 14950 Liradır-Eksiltmesi 23/3/953 pazartesi saat 16 da İzmir 2 Yurtiçi As-Sa-Al-Koda yapılacaktır-Evsaf ve par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • SÜR'AT FİLM VE FİLMCİLİK VE SİNEMACILIK TİCARET TAŞ nden Şirketimizin senelik adî genel kurul toplantısı 20 Mart 1953 cuma günü saat 11 de Şirket merkezinin bulunduğu Beyoğlu» Aliyon sokak.18 No:da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • 100 Adet Hassas Terazi Satın,A'macaktır.Toprak IV ahsülieri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 iş yerlerimizde kullanılmak üzere 1Ö0 adet hassas terazi satın alınacaktır-2 Mezkûr teraziler için hazırlanmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • 1 İ' inen senven iîkm yııı şeKiınae yazıımışur-lasnın ve ıavzıu oîunur-Gazetemizin 1 Mart 1953 tarihli nüshasında çıkan NOVARI TİCARET TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ilânında 3 üncü maddesinde 1952 yılı kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Serosan Müesses ti Mensucat Sanayii Türk Anonim Ortaklığından Şirketimizin senelik âdî umumî heyet toplantısı 23 Mart 1953 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 11 de Balat iskele caddesi 53/55 Noda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • İstanbul Posta,Telgraf B.Başmüdürlüğünden Mukavelesine ekli fennî şartnamesine göre 25 adet retirecör cihazı imal ettirilecektir-1 Bu işe ait eksiltme 9/3/953 pazartesi saat 15 de Başmüdürlük alım sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Seyhan Valiliğinden Adanada Yarımca köyünde yapılmakta olan 50 çifte ilâveten 20 çift göçmen evi daha kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-Eksiltme 9/3/953 tarihine rastlıyan pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâlet ihtiyacı için 60)adet takeometre mirası 16/3/1953 pazartesi günü saat 15 de Malzeme Müdürlüğünde toplanacak komisyonda açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır-İşin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • ıstan i 12.57 Açılış ve Program 13J00 Haberler 13.15 Türküler «Pl»_13.30 Tex Beneke orkestrasından dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Recep Bırgit ve Rabia Köşker.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • Kalorifer tesisatı ile tesh.n edilir asrî hamam icara verilecektir.Sivas Belediyesinden 1 Belediyemize ait Cumhuriyet Caddesinde ve Belediye binası karşısındaki otel,lokantanın zemin katında bulunan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1953
  • İstanbul üçüncü fcra Memurluğundan:952/5594 ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen Fatihte Ha* u Evhattin mahallerinde Hacı Manav sokağında 115 eski.yeni ve taj 121 kapı.1081 ada,13 parsel sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8