Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Bugün şehrimizde hava fasılalı kar yağışlı olacaktır.Rüzgârlar poyrazdan esecek,hava sıacklığında değişiklik okuyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Bütçe görüşmeleri bugün sona eriyor Meclis dün gecs Ulaştırma,ÇaSışma ve İşletmeler Vâkâleti bütçelerini kabul etti Ankara 27 Milliyet)BUeww.Miu.i u.ib,ı ou sapan saat 10 da Ağn Mebusu Celal Yardımcın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Reisicumhur misafir Vekilleri dün kabul etti Yeni Balkan Pakt i bu sabah imzalanıyor İmza törenini müfeakıp üç Hariciye Vekili bir basın toplantısı yaparak pakt metnini açıklayacaklar Başvekil dün Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • TUrkiyeye duyulan güven o-Journal de Geneve.Türkiyeden sitayişle bahsederek Başvekil Mcıulcn-s'in mesajını yayınladı Cenevre.27 AA)Journal de Geneve.Türkiye'nin siyasî bünyesine,kültürüne ve f Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Fakir talebelere yapılan yardımlar «Yort İçi İlkokulları Fakir Talebelerine Yardım Cemiyeti» tarafından dün saat 15 te 200 fa" kir' talebeye ayakkabı ve çorap dağıtılmıştır' Resimde,sevindir!leh çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • OTOMOBİL YARIŞLARI Nisan ayında Milano'da yapılacak olan otomobil yarışlarına iştirak etmek üzere şehrimiz şoförlerinden Mehmet Özkan,dün Samsun vapuriyle İtalyaya hareket etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Kral Faruk'un mücevherleri satışa çıkarıldı Kahire.27 TH-A)Mısır hükümeti,bir Londralı tüccara,kraliyet sarayındaki bütün mücevherleri ve san'at eserlerini müzayedeye çıkarılması igini vermiştir* Müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Avrupa siyasi birliği Altı devletin temsılcilsri tarafından birliğin tahakkuku yolunda bir tasarı hazırlandı Londra,27 THA.Savunma topluluğu ile alâkadar altı devletin temsilcileri tarafından.Paris'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Amerika da çocuk satışı o-Beynelmilel bir şebekenin kimsesiz çocukları,250 2000 dolara sattığı tesbit edildi Toronto.27 AP)Kanada makamlarından dün açıklanan bilgilere sföre son üc av içinde fDevamı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Sabıkalı Sahabettin dün hapishaneden firar etti Geçenlerde Izmite ıtvkedilen sabıkalı merak etmeyin haftaya kalmaz yine kaçar gelirim,demişti Hikâye meşhurdur.Bilmem hapis kaçtı vesselam»kaç sene evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Bir hakaret dâvasında Vali ve Savcının şahitlikleri isteniyor Bir müddet evvel bazı dedikodulara yol açan bir hâdise nihayet dün adliyeye intikal etmiştir-Dört ay kadar önce Yugoslav Belediye Reisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Haşim Mardin mahkûm oldu Alman mahkemesinin verdiği 80 glln hapis cezası 30 bin Mark para cezasına çevrildi Bremen Almanya)27 AP)seyrüseferini kasten tehlikeye Türk armatörü ve süvarisi düşürmek,bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Dün,şehri beyaz bir örtü Rİbi kaplıyan kar'ın zevkini çıkarmaya çalışanlar r ve tipi yüzünden vapur ve otobüs seferleri aksadı Karadenizde şiddetli bir karayel fırtınası hüküm sürüyor.Dünkü kar şehird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • 38 inci dönem yedek subaya katılacaklar Mayıs ayında baş ıyacak döneme iştirak edebilecekler t3sbît edildi Ankara,27 T.H.A.Ma-j ma Bakanlığı tesbit etmiş ve bu yısta başhyacak olan 38 inci dö-nu alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Karikatürist Cemal Nadir Güler'in 6 ncı ölüm yıldönümü münasebetiyle dün merhumun Zincirlikuyu'da yeni yapılan kabri başında bir ihtifal yapılmıştır-İhtifalde basın mensppları» merhumun dostları* Gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Eden dün Âmerikaya hareket etti İngiltere Hariciye Vekilinden sonra Atman Başvekili de Âmerikaya gidecek Londra 27 ANKA)İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden Maliye Bakam Butler,yeni hükümet erkânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1953
  • Ali Fahri İşeri D.Partiden ihraç edildi o-Gazi Yiğitbaşı hakkında Haysiyet Divanınca tahkikat yapılıyor Ankara,27 Milliyet)Demokrat Parti merkez haysi\el divanı sekreteri Osm m Kavınk bugün basın mens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • TAKV.MDEN f& YAPRAK Bir hayal kırgınlığı Beş yüzüncü fetih yi Unda L*t it a bu l Şefalr Tiyatrosunu* verilmek üzere lamı bun »in Mehmede art tciıt bir eser müsabakası terup edudi.Müsabakada birinciliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • Fakir talebeye yaoıian yard m Yurt içi ilkokulları fakir talebelerine yardım cemiyeti dün 200 fakir talebeye ayakkabıçorap ve çikolata vermiştir-Şehrimizde bulunan 100 kadar fakir talebe saat 14-30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • H.AI.Ol Alt ir C.H.P.İl balosu 7 mart salı gecesi Taksim Belediye Gazinosunda verilecektirif Kafkas Kültür Demeği yıllık balosu 13 mart cuma gecesi Taksim Belediye Gazinosunda verilecektirif Güze!Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • 2L 28 SL 14 Şubat 5 c.a.1953 m2 Cumorte,VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.37 12.40 öğle 12.27 6.29 ikindi 1533 9.33 Akşaı 17.56 12.00 Yatsı 19 27 1.31 imsak 5.49 11.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • DareIer gibi şampanya aktı Başlık tuhafınıza gitmesin.Hakikaten bu hafta çarşamba ge(eai Taksim Belediye Gazinosunda dereler gibi şampanya aktı.PatlaUIan şişelerin sesleri büyük salonu âdeta tw muhare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • Vali işe başladı o Dün gazetecı.erıe Ur konuşmı yapan fiökay seyahati hakkı.da izahat veıdı Vali ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim LrO«.ay evveiKi &ece saat 23 te uçakla şehrimize dönmüştür.Dün sabaht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • Liman işgaljye resmin'ıı indir.i mesi ist itiyor Belediyelerin Denizcilik Bankası gemilerinden aldıkları liman işgaliye resmi Denizyolları İşletmesincc fahiş görülmüştür-Bilhassa yolcu ve yük trafiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • Sağlık Vekâ'i Ankaraya gitti Bir kaç günden beri şehrimizde bulunan Sağlık ve Sosyal yardım Vekili Dr-Ekrem Hayri Üstündağ tetkiklerini bi tirerek dün akşam Ankara'ya dönmüştür-Diğer taraftan,Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • Not^r ıruavîroî yetiktir i lee 3k Şehrimizde noter muavini yetiştirmek raaksadrv'îe bir kurs açılması için teşebbüse geçilmiştir-Böyle Ur kürü açılaıas* i-jin alâkalılara müracaatta bulunanlar.Fransad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • ı*m**ı HALKIN İstanbul Eölge Çalışma Mud urluğundan cevap bekliyoruz Gazetemizin 10.9.1952 taflihK sayısında bir şikâyet çıkmıştı:Sait ismindeki bu okuyucumuz,çalıştığı dokuma atelyesinden haksız yere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • ŞEHİRDİK HAFTA İstanbu'da gece kalmadı Pavyonda göbek atan göbekli zat Meşhur eğlence gecesi Dere* ler gibi akan şampanya Ümit DENİZ Sergi Sarayın İstanbulda geca kalmadı Şehrin lüks ve büyük lokaller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • Piyasada paradarhğı o-Tedavüldeki para m.ktarı ih tıyaca kâfi geimedğı için a.ış verişler L0.0 ile ya^ıimahta s on günlerde Kambiyo ve Nukut Borsasında devlet tahvillerine ve bilhassa banka.arın hisse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • esrar tekkesi bası Esrar ve eroin l/raâl edenlerle satanlara karşı açı^aa mcıiaJeye hız variini Emniyet İkinci Şube Müdürlüğünün esrar,eroin ve kokain imal edenlerle,bunları satan ve kullananlara karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • Uğur Te-zsoğ'unun du/Tijcına davam edHdî Annesi Nilüfer Terzioğlanu ölümle tehdit ederek kendisinden nara istemek iddiasile mah kemeye verilen Fatma Tatarınin damadı Uğur Terzioğlu ntın duruşmasına dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • fm maşa—8ww Bolşevikler,Rusyada hâkim:yeti ellerine alır almaz,sabık Rusya İmparatorluğu dahilindeki Rus olmıyan milletlerin istiklâlinden bahseden bîr beyanname neşretmişlerdi-Bilhassa Müslüman mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • KISA HA BERLER if Beşiktaş Kaymakamı Ekmel Çetınel Ardahana,Şile Kaymakamı Sadık Artukmaç Aksataya.Ardahan Kaymakamı Vefık Kttapçıgü Üsküdara tâyin olunmuşlardırif Şehriimzde bulunan sivil havacılık t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1953
  • POLİSTE ¦fr Beykozun Cumhuriyet köyünden Şaban Gümüş adında bir genç ile Necati Soytürk adındaki arkadaşı,komşularının kızları 17 yaşındaki Nuriye Tunalıyı kaçırırlarken yetişen jan-tarafından yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • KISA HARİCÎ KIBRIS İt Kıbrıs adasındaki yont İngiliz hava tesisleri meyanında adanın güneyinde mühim bir hava meydanı yapılacağı öğrenilmiştir,ingiliz bombardıman uçakları tarafından kullanılacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • P *s:f:fc'te şiddetli bür zslzel^i oldu New York 27 A.A.Fordhatı üniversitesi sismografı,NowYorktan tahminen 9000 mil uzakta merkez üstü hesaplanan oldukça şiddetli bir zelzele kaydetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • an sona erdi Buhran,kralın bir gız^tscîys vermiş olduğu beyanatta i doğmuştu Brüksel 27" AP)22 yaşlarındaki genç kral 17 temmuz 1951 de tahta çıktığından ben ortaya çıkan en mühim siyası buhran dün so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • Stevenson iktidara müzahir Demokrat Parti Başkan adayiı partisinin yeni iktidarı desteklemeye devam etmesini istedi Los Angeles 27 A.A.Demokrat Parti başkanlık adcıyı Adlai Stevenson,Uzak Doğu ya yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • Burmadaki çete harbi 'O Son hava akınlarında 100 Milliyetçi Çin çetecisi öldürüldü Rangoon 27 AP)Harbiye Bakanlığından dUn gece bildirildiğine göre Burma bombardıman uçakları son yaptıkları akınlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • 150 Ertesi gün kalktığımla zaman sözleşmiş gibi ayni odada toplandık.Vakit öğleyi geçiyordu.Hiç bilimizde yemek yiyemek hal yoktu.Onun için hafif bir kahvaltı öe işi geçiştirip hep beraber yalinin rıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • Birlenmiş milletlerde tahkikat d?vam ediyor Birleşmiş Milletler 27 A.A.Birleşmiş Milletler umumî kâtibi bu teşkilâtın Amerikalı olmıyan memurlarına »yakında kendilerinin de Amerikalı arkadaşları gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • SVSART ATİ ikramiye keşidesi iştirakinin SON GÜKÜ Bugün öğleye kadar 150 | ra|ık Bir hesap açarak siz de dahil olunuz-Her ISO lira için bir iştirak hisses' TÜRK T'caret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • ımıı imi ¦mı—mı hot FIKRA Korkunç İlki gün önce arılan Birinci Türk Tüberküloz Kongresindeki konuşmalardan bir takım rakamlar öğrenik.Bunların en korkuncu muhakkak ki «vereme istidatlı» olanlart bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • İKTİBAS Yeraltı ırmağın* yapılan seferlerin Mrİnd»» Fran s z arın P.r^ne dağarın,a t3*iS ettiklerimi bara] için 1&22 yılından bugin3 kaJar çalışıldı.Yaratı nahrînîn yatağanda yapı an tehikeiî s ferler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • Eski bir daq rekortmeni öldü Buenos Aires 27 A.A.Andin kulübünün bildirdiğin sdall,bu son günlerde Aconc;g-ua dağına çıktıktan sonr Puento Del încada ölmüştür.57 yaşındaki bu dag-cı dalı önce Himalâya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • Döviz kaçakçılığı Dün gazetelerde okuduk.Hattâ faillerinin resimlerini de gördük Meğer üç beş kişi bir olmuş,döviz kaç ak çıkğı yapıyorlarmış.Bir banka gibi çalışıyor,şifreli tedi ye emirleri kesiyor,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • Umulmsyan ziyaretçi o-Belçika Dişişieri Vekilinin ani den Madrid'i ziyareti gümrük çüleri şaşkına uğrattı Madrit,27 AP)Belçika Dışişleri Vekili Paul Van Zeeland dün Kumadan ani oJa»ai uçakla buraya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • Başkan Eisenhower,Augusta Georgia)27 A.A.Reisicumhur Eisenhower,millî boks kulübünün tertip ettiği müsabakalarda bulunmak üzere dün uçakla buraya gelmiştir.Reisicumhura eşi,annesi ve Beyaz Saraya mens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1953
  • Siyasî İcmal Eisenhower Stalin mülakatı Amerika ve Rus «elet reis* ferinin buluşarak dünya variyetini tamim edecek uir anlaşmamı» esasını kurmaları fikri öteden beri arasını ortaya atılır.Son günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.02.1953
  • "w ¦A Son günlerde Anıeıikada bazı maruf gazinolar sahnelerinde oriental dans numaraları yapan dan-sözlere çok bol olarak tesadüf edilmektedir,İşin en tuhaf tarafı «Fatimah» «Narriman» gibi J isimlerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1953
  • RESİMLE HADİSELER 1 Balkan Paktını imzalamak üzere Yugoslav ve Yunan Hariciye Vekilleri Köprülüyü ziyaret etmiş ve uzun müddet görüşmüşlerdir.Foto:Basın)Bir müddetten beri Avrupada bulunan Oökay dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1953
  • İşaret zinciri altında bile ordusunu düşünen kumandan Güzel bir hizmetçi kız,ihtiyar generale verdiği vakSt general sordu:"Bütün mu?Kız "Hayır,deyînca,"Bu âlâ!Filopimiıı gayet akıllır.cesur bir kimsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.02.1953
  • B.Spor Kurtuluşu,Vefa F.Bahçeyi yenebilirler mi?G.Saray Mola maçı zevkli geçmeğe namzettir.Sayı kralı kim olacak?Basketbol birinci Küme Kar-kurtarmış olacaklardır.Ancak şılaşmalan bu cumartesi ve pa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1953
  • ¦HHMIIIUIIi» I I'l Mli Milliyetin büyü!spor anketi] o-Yugoslavlara çıkacak millî j kadromuz 5 Haziran 1953 do tstanhulda oynanacak olan Türkiye Yu£osla\ya milli futbol macında takını kadrosunu evvelde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1953
  • İS 54 Avrupa atletizm şampiyonası m^ Son yapılan Avrupa atletizm birincilikleri 100 metre finali neticelenirken t.954 Avrupa atletizm şampiyonasını organize edecek olan İsviçre,bu şampiyona için Züıik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1953
  • Boks maçında hayatını kaybetti Coningsby İngiltere)27 A P)Dün gece burada yapılan bir amatör boks müsabakasına iştirak eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri mensup larından 19 yaşlarındaki Harold To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1953
  • Geçen hafta yapılan Dünya Kayak Birinciliklerinde şampiyonluğu kazanan Amerikalı finish'e gelirken Bir balerin dünya patinaj şampiyonu oldu 2u,Amerikalar tarafjn ian inanılmayacak bîr spor haıHsssi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1953
  • 1952 Olimpiyatlarının yapıld iri meşhur Olimpiyat stadı 1956 O imp yadlan un ev sahip iğ ai yapacak oîan Avustralya henüz Hiçbir hazırlık yapmamış!Olimpiyad komitası başkanı Âvıısturaly«Jıları lakayt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1953
  • Günün programı BASKETBOL İ-T-ü-salonunda Genç,II ve m k-maçları 13 30 Tünel G S Genç)14.25 Kurtuluş Vefa(G)1520 DzGücü YDirek(n)1600 A Hisar TarabyadI)1740 Beyoğlu Kurtuluş I küme)VOLEYBOL Genç ve I k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1953
  • Beş müsabaka yapmak üzere otobüsle Suriye ve Lübnana gidecek olan 2 inci küme muhteliti hakkında İkinci kümeden teşkil edilen bir muhtelitin beş müsabaka yapmak üzere,pazar günü Su* riyeve hareket ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1953
  • Bugün de hava muhalefeti yüzünden maçı tehir edilen Adalet takım» TEHİR!Bugün ve yarın oynanması gereken bütün futbol maçları havanın muhalefetinden dolayı tehir edilmiştir.Bu maçların yapılacağı tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1953
  • Receb'e verilen ceza henüz halledilemedi Millî maçlar a re fesin de oyuncu kıtlığında Receb'e ikinci bir ceza vermek yersiz otur Profesyonel 1İ£ maçlarının birinci devresinde oynanan Pe nerbahçe Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1953
  • İkinci büyük anketimizi 1111 Memleket futbolunun kalkınmasına hizmet etmeyi gaye edinen MİLLİYET İ Yepyeni bir mevzua parmak basıyor Futbol otoritesi olsaydınız 19 nisanda Madritte fspanyollarla karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.02.1953
  • Söyledim ya,talihsizliğim o iş-#e de yetişti ve günlerce çektim.Bu sırmalı elbiselerinizle nişanlarınız size çok yakışıyor.Dilsiz olmanız ne fena şey.Pazar yeri her zamandan faz la kalabalıktı Halk,al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1953
  • ORJVM KISMI L 1 L t O X Yazan:Franz Moluar Ttirke^sr:Asude Zeybekogl« Her çarşamba akşamı taloo* gecesldur.Pazartesi akğamîar temsil yoktur.Telefon:42157 KoroetN kısmı KADIKÖY tSKTSUESI Yazan-Gevad Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1953
  • EMiWOWO BÖLÜMÜ Cagaloğlu eski Hatkevir. 3e)HÎSSE-İ ŞASftA Yazarı:Jtmirrefik Ahraed Nuri Pazar günleri saat I5;o0 da matine.Cumartesi,pazar ve perşembe akşamları saat 21 efe G|şeler saat 13 de siğüu\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1953
  • Abone şartları ir.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 tjjç;ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 e 3 üncü sayfa sant.4 TJL.7 ve 8 inci sayfa sunt.2,50 T.L.İlanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1953
  • ARPA 1MB ARI İLe Moulin de la galette)komedi 8 perde Yazan:Marsel Achnnd Çeviren:Teviik Sadullah Sahneye 4cqyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1953
  • ^efatoefaftCsptaik Doktor CemaJ bay ilk görüşmedeki iltifatını bana karşı arttırmış bulunuyordu $ oktor bey ve Çok konuşma,şimdi gelirini.Dellonun bu şımarıklıkları artık beni ile üzmeğe başlamıştı.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1953
  • f lARpiEK!jJGIj Nate)3 J ^i:A£İ£ UZn&Y ilsa şöyle îyoM«:^Erkeklere vücutça ve ruhça tahammülüm kalmalı 10 Adam her erkeğin karısından istemeğe salahiyetli olduğu alâkayı istiyordu.Fakat Usa,gocuğunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1953
  • ü %mmm 'şah kimseye cevap vermsâen Cinci Hocanın önüne okunmak üzsre dîz çöktü 250 Gidiyorum Sultanım,yalnız Musa Paşaya Kulunuz mu-göndereyim?Hayır-Sen haberdar aH mnyacaksın.ben çağırtırım-Diyen İbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1953
  • Hazırlayan Sadi BORAK t 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 i T 2' I l ^J B i 3 1 1 s 4 j Si t I i i 7 i 1 9 i 10 n 12 £j:gîJı*ı salı:3 Gece eğlence yerlerinden;Ahzetmek 2 İstikbali fena iki kelime)Duman yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • hareketle bacağım üstünde!ve Fransızı altıma aidim 2 gece yaptığıbizim ekipten olmamıştı,İkinden sonra ve gece aevam edildi,uikü güreşlerde Ali Yücel alı rakibi Muhammed Ab-p.midi sayı hesabı ile,Na-p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Dizel Grubu Safın Alınacaktır iller Bankasından:1 Van şehri etektrik santralına fennî şartnamesinde yazılı evsafa uygun ve işler bir halde teslim olunmak üzere bir adet 225-270 beygirlik dizel gurubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Menkul Satış İlam Kadıköy İcra vienıurluğun dan j-i/zUOO Hacizli olup paraya çevrilme siıio »u.ur vi'.ıion iki adet Ispaı ta halısı acık attırma suretiyle 2'/3/9öS pazartesi guuü saat 11 den H ye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • SATIŞ İLÂNI Istanbul AJuncı İcra Memurluğundan:931/116?Bir borçtan dolayı nrehcuz o Inp paraya çevrilmeoine karaz verilen ikişer lira değerinde 1000 adet Macar kilidinin W* arttaması 16/3/9» pazarte-s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Vali ve savcının şahitlikleri Bas tarafı i nci sayfada 1 da verilen bir yemek esnasında Şehir Meclisi üyelerinden Dr-Sedat Kumbaracılar,iddiaya gore.Demokrat Parti Emm önü üçe başkanı Necdet Atılganca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Avrupa siyasî birliği [Bas tarafı birincille] Aynı zamanda bir de icra konseyi kurulacaktırtcra komitesinin başkanını âvan meclisi seçecek ve bu başkan da Avrupa Topluluğu Bakanları tesmiye olunacak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Eden dün Amerikaya hareket etti TBastarafı 1 nci sayfada?rüşmelerde bulunmak üzere beş günden beri Romada olan Batı Almanya Başvekili Konratf Adenauer,nisan ayı başında iki bafta kalmak üzere Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • SATIŞ tLA.Nl İstanbul Altıncı icra Mem m tuğundan:950/1610 Bir borçtan dolayı nıacuu o lup paraya çevrilme ıtne Kavaı verilen 900 Ura değerinde Mausfelt marka kâğıt ve mutcavvs makasının Uk artırması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Bir amele arkadaşını kürek1 e yaraladı Evvelki gün saat 18 sıralarında Emmönünde.Asirefenâî caddesinde bir yaralama hâdisesi olmuştur-Cadde üzerindeki bir inşaatta çalışan Vehbi Yıldırım ile Mustafa T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Haşini Mardin f Baş ta rafı 1 ııci sayfada)cebren alıkoymak ve Raman tankerinin hareketine mâni olan bir emri ihlâl etmekle suçlandırılmıştır.Polise karşı koymak suçundan beraet etmiştir.Hükmün tefhim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Balık satıcıları Derneğinin kongresi Istanbul Balık Satıcıları Der negi dün dernek merkezinde yıllık kongreienni yapmışlardıridare heyetinin faaliyet raporunun kabulünü müteakip.Esnaf Dernekleri Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • 38 inci dönem yedek subayları iBsgtarafı 1 nci sayfada)İktisat,Orman,inşaat;iue*ctmc,Ataıcme ve TterauK Üniversite;Manar taKUuedinüen nezun JLuse ve muadilleri oKuaaraan,Ticaret Laseıerınden;Aonara ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Sabıkalı Sahabettin hapishaneden firar etti [Bas tarafı birincktel toıkalı Sahabettin Fıratın hapishaneden tekrar kaçtığı trildirünıiştir.Hatırlardadır ki uzunca bir zamandan beri firar halinde buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Ali Fahri İşleri D.P.den ihraç edildi Lliuî» taralı birincide] Ali Fahri ileriye ZZ guoat ouma gününe kadar müdaıaasını yazıu oiarak yapması için mehil verilmiş ancak müddetin tutamına kauar hiçbir ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Türkiyeye duyulan güven [Bastarafı 1 nci sayfada] ekonomisine tahsis ettiği 36 sahifelik özel nüshasında şunları yazmaktadır:isviçre gibi Türkiye de.hâkimiyetine riayeti bizzat temin İçin milli müdafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Istanbul 6.îcra Mimi ı-^t.ı dan:49/966 Bir borçtan dolayı mahcuz o lup satılmasına karar verilen beheri on lira maliyet kıymeti beş yüz elli adet İstanbul Guidi Turistique)adlı kitapların ilk arttırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Kambiyo Kapanış terling olar FT.Frangı tsviçre Pr.Belçika Frisveç Kr.Horln.ı Liret. ralımi iSakoudes ve eshan Açılı» apattif 790.50 791.00 28100 280.30 0.80 0.89 64.03 64.09 5.50 5.60 54.12.50 54.12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Kral Faruk [Bas tarafı birincide] da» mücevherler* yağh boys tabloları,nadide kitaplar ve antika eşya bulunmaktadır-30 milyon sterlin kıymetinde tahmin edilen bu saray mücevherat ve antikalarından eld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Kar,tipi yüzünden vapur ve otobüs seferleri aksadı [Castarafı 1 nci sayfada)iniştir.Eirüsk,Samsunda yoleu ve yük verememekte,havanın açılmasını beklemektedir Anafarta vapuru da Trabzon limanından çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Mısırda ihtilâl mahkemeleri faaliyete geçiyor Hükümet darbesini hazırlamaktan sanık 213 kişi bu mankemeierde yargılanacak Kahire,27 AP)Dün gece burada resmen açnctdtvlıgma guıö yjni teşkil edııen Dır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • çe goruşmeıen bugün sona erivor [Baş tarafı birincide] mistir Bu mevzu üzerinde ük sözü CJî.P.Meclis Grupu adına Mehmet Sadık Eti almrştır.Hatip,işletmelerde yeni' malzeme ve tesislerin arttırılmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Amerika la çocuk satışı [Bastarafı 1 ııci sayfada] 20 Kanadalı kucak çocuk burada beheri 250 dolardan satılmış ve bunlar Nevyork'ta yeniden satışa çıkarılarak ba zılanna alıcılar tarafından 2 bin dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Istanbul Altıncı icra Memur» luguiıuan:9al/ö99 Bir borçtan dolayı mahcuz olup ij&iuj * ^evrumestrre Kara?verilen 1300 tuğlanın ilk artırmasr l»/d/i#w ^ujaaox guuti aaat 15 den 16 ya kadar Keresteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Dulles altılar toplanıl memnun Amerikan Hariciye Vekili İran meselesinde son sözün Musaddk'a ait olduğunu sö/ledi Washington.27 A-A —Bir-leşik Amerika Dışişleri Vekili Foster Dulles haftalık basın top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1953
  • Belediye bütçesinin tetkikine başlan yor ti Genel Meclisi dün saat 1530 da Ferzan Arasın riyasetinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir-Dünkü toplantıda Karaağaç Kurumları vazife ve salâhiyet tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • »ursa ı.Sulh Hukuk Hâkimliğinden:868/80 Ganime,Hanıfe,Hasibe,Meliha,Ferhat Hasan;Şükriye;Sabriye,Maile,Ali Osman;Şerafettin,Eehra vekilleri ŞÜKrü Akmansoy tarafından Bursanın ptal luaııailesı çsai Tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Zonguldak 1.ci Asliye Hukuk HâkiınliğlnJen:052/433 Davacı Nermin Krgm tarafın dan İskender Ergin aleyhine açılan boşanma dâvasının yargılaması sırasında:Davalı iskender Erginin tebliğe yarar adresini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından Bu akşam Spor ve Sergi Sarayında İstanbul Ankara karma takımları arasında boks karşılaşmaları yapılacaktır-Bu müsabakalara giriş bilet fiyatları parter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • k Tasfiye Halinde Mermertaş Türk Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğundan Tasfiye halindeki şirketimizin yıllık adî hissedarlar umumî heyeti toplantısı 31/Mart/1953 tarihine rastlayan salı günü sa at 14 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Türkiye anonim lastik şirketinden Şirketimizin alelade heyeti umumiye toplantısı 31/mart/953 salı günü saat 14 te Yeni Postahane karşısında 30/32 şirketin merkezinde yapılacaktır-Toplantıda bulunmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • ISTANBUL 2 NUMARALI EL TEZGAHLARI DOKUMA-CILARI KÜÇÜK SAN'AT KOOPERATİFİNDEN Kooperatifimizin adiyen genel toplantısı 18/3/953 çarşamba günü saat 15 de kooperatif merkezi olan Istanbulda Mahmutpaşada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Etibank Genel Müdürlüğünden 1—16 Mart 1953 pazartesi günü saat 16 da yapılacağı evvelce ilân edilen Sanyer enerji nakil hatları pilon montajı ve tel çekme işleri eksiltmesi görülen lüzum üzerine 16 Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Sı.No.Sahibi 1 Kadri 2 Zeynep Muhittin 3 Maide 4 Nesip 5 Mıgırdıç 6 Hayik Papazyan 7 Nuri 8 Selahattin 9 Ali Yaman 10 Fazıl 11 Yusuf Mahmut İhbarname No-2/42 2/4 3/8 3/10 2/29 2/31 3/15 1/12 2/1 2/2 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • İstanbul Defterdarlığından:ÖDEVLİNİN Adı ve Soyadı Kadri Gürüm ve Bekir Erdem Yusuf Kemal Buyan Kemalettin Sop Şükrü Demirel Nevzat Tan Seniha Yağız Oto sahibi Nevzat Şentürk ve Dihran Horagünyan Affa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • tLAN Boğaziçi Ticaret T-A-Ş-tdare Meclisinden Esas mukavelenamemizin 47 nci maddesi gereğince hissedarlar umuraî heyetimizin yıllık adî toplantısı 21 Mart 1953 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Yıkıcılara i Cağaloğlunda kârgir bina 1 yıktırılacak.Müracaat S Nusret Güreşen,Nuıuosmaniyc f| Cad No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Kırklareli Sulh Hakan Yargi£ kğutuan:ljii2/783 Kırklareli Orman tglat nesint izafeten Vekili Av.ianaei'—Demirel tarafından **ırkl *iniı Duzorman köyünde Veli A.ktağ aleyhine açılan devlet ormanım,vaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden:953/13 Tereke.Beyoğlu Cihangir,Cihangir yokuşu 15 No.lu 3vJe oturmak ta iken ölerek terekesine mahkemece el konmuş olan îsnıaı' Hakkı Cansar'dan alacaklı olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Çanakkale Asliye Hukuk Hakimliğinden:952/546 ÇanakKale Mernez kasaoas Arslanca mahallesinde Hacı jg lu sokağında oturmakta iken ji günkü adresi bilinmeyen kenJii,bulunamıyan Menihim Viazaiyah oğlu Isa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Maden Asliye Ticaret Mahkemesinden:951/164 Maden Bakır İşletmesi Müdürlüğü tarafından Sivas Cezaevi Müdürü Kemal Kuşçu eşi Fehime Kuşçu aleyhine Maden Asliye Tfcaret Mahkemesine ika me eylediği 1017 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • GIYAP KARARI Babaeski Asliye Hukuk Ilakimliğimden:952/617 Kırniarelındo Hasım Basut ve kili Tahsin Alagünelı tarafından İstanbul Pangaltı Qayir sokan;53 numarada Vartan Uzar aleyhine açılan zarar ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Edremit Asliye Hukuk Yar gıçugınüan:9&İ/826 j İstanbul Gedikpaşa Sucu so-kak No.9 da İsmet Belge ve istanbul Lâleli Şair Haşmet sokak No.13 de Vahid Hergüneı vekilleri avukat Rıdvan Kemal üzaydın'ın İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • *atanv»l 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PI.13.30 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,Şükrü Tunar ve İsmail Şençalar 14.00 Sevilmiş «Chanson» lar,Sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Çatalca Asliye Hukuk Hâkin,liginden:952/258 Hadımköyünde Çitlenbik sokağında mukim Nairn Çevik tarafından aynı köyden karısı Fa ma Melek Çevik aleyhine açılan boşanma dâvasının duruşmasında:Dâvâlı Fat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • Haşerat ödürücü ilâç alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne en 1 Hububat ve bakliyata arız olan zararlılarla mücadele ve hububat depolarımızın dezenfeksiyonunda kullanılmak üzero ilâç ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliği vermen Askerî Kıtaat ilân Kapalı zarfla Savarona mektep gemisinin soğutma tertn tamiratı yaptırılacaktır.İhalesi ll/Mart/953 çarşamba fiil de Ankara M-S-V-4 No.lu Sa-Al.Ko.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8