Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • TÜBERKÜLOZ KONGRESİ DÜN AÇILDI Tüberküloz kongresi dün sabab İktisat Fakültesi anfisinde açılarak çalışmalarına başlamıştı Kongrenin açılışı dolay isiyle bir konuşmada bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Rus hudutlarıma giden bir talebi Oxfort Üniversitesi talebel rinden Marigold Robins ve Pter Lowell «Rus hudutlanr gidiyoruz» adlı bir eser yazma üzere TUrkiyeye hareket etmi lerdir.Bu talebelerden Pet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Altılar konferansı sona erdi Dışişleri Vekilleri Avrupa ordusunun kuru usuna müsait bir anlaşmaya vardılar Roma.25 AP)Halen R r ma'da toplantı halinde bulunan Fransa,Batı Almanya» î« talya.Belçika.Hol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Bugün şehrimizde hava,sabahleyin puslu,müteakiben bulutlu geçecek ve rüzgârlar Batı,Güney Batı yönlerinden esecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Musaddık Şah ile anlaştı Dört buçuk saat süren bir görüşmeden sonra Musaddık'ın sarayla barıştığı zannediliyor_Tahran 25 AP)Başbakan Musaddık dün sabah Şah ile dört saat sUrea bir görüşme yapmıştır.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Millî tesanüt c e p h esi o Ankara ve Samsanda da Tesanüt Cephesinin kurulması için teşebbüslere seçildi Ankara 25 Milliyet)İrticaa ve aşın cereyanlara karşı inkılâplarımızın müdafaası maksadiyle ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Haysiyet Divanına verilen A.Fahri işeri D.P.den ayrıldı Ankara 25 Milliyet)Partiyi şahsî menfaatine âlet etmek suçu ile genel idare kurulu tarafından Demokrat Parti haysiyet divanına sevkedildiğini ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Nafo'nun Akdeniz tatbikatı Gelecek ay içinde yapılacak manevraların hedef m ocak iara karşı savunma şekli teşkil edecek Floransa.25 AP)Akdeniz bölgesindeki NATO üyesi memleketler gelecek ay zarfında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Üçlü savunma sistemi tahakkuk etti Yugoslav,Yunan Hariciye Vekilleri bugün geliyorlar Cuma günü Ankarada imza edilecek olan Balkan Paktının metni dün Atinada parafe edildi bir siyasî zaferi olarak vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Jandarma Genel Komutanı General Kemal Yaaınfejıç Gnl.Kemal Yaşınlcılıç'ın beyanatı o Dün bir basın toplantısı yapan Jandarma Gene)Komutanı İzahat verdi Üç gün ervel şehrimize gelen Jandarma Genel Komu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • m ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN HEMŞİRELER Türk Hemşireler Derneği,mesleklerinde,'üstün muvaffakiyet göstermiş,üç hemşiremiz şerefine dün saat 16 30 da dernek lokalinde bir çay tertip etmiştir Mümtaz bir dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Dün Ankarada mühim temaslar yapan Amiral Carney,Başvekil ve Dışişleri Vekilimizle ml.Carney dün Ankarada mühim görüşmeler yaptı Nato Komutanının Orta-Doğu savunma Paktı,Süveyş meselesi ve Nato manevra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Eisenhower Stalin ile görüşmeye taraftar Başkan,basın toplantısında iki dakika konuştu ve suallere de 30 dakika içinde cevap verdi Washington,25 AP)tktidara gelişinden,beri gazetecilerle yaptığı ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Birleşmiş Milletlerde yeni hâdiseler çıktı Toplantı salonunda İnzibatî tedbirler alındı.Amerikan delegesi Vişlnski ile el sıkışmadı New York 25 AP)Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün yeni devre topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • duruşmasına dün başlandı Beş sayfa tutan İddianamenin okunmasından sonra,dini vs ırkçı gayeler güttüğü belirtilen dernek nizamnamesinin bilirkişi heyeti tarafından tetkikına karar verildi Ankara.25 Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Harice döviz kaçıran bir şebeke meydana çıktı Yakalanan kaçakçılar bugün Adliyeye seykedilecekler Emniyet İkinci Şube Müdür lüğü kaçakçılık masası memurlarından Cevat Doru ve Mustafa Bayar idaresindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1953
  • Meclis,Millî Eğitim bütçesini kabul etti T.İleri,öğretmen meselesinin ela alındığını v3 bu mevzuda kanunlar hazırlandığını bildird.Ankara,2ö Milliyet)BÜ-Teşkilât Kanununun biran evvel yük Millet Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • YAPRAK Amme hizmetlerinde istiklal ULUNAY fon,ekiktri k,tramr vaj* havagazı hatta trea gibi âmme üıtiya mı tenkil eden müesseselerden-şikâyet edüdi^i zaman bunların şirketfci-taralından idare edildik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • K I S A HABERLER Denizcilik Bankası Kıyı Emet İşletmesi,sık sık demirini tyan Bogaziçir/eki Ifeniköy madaralı fenerini beton bir k Üstüne tesbit etmeğe kavermiştir.Rumelikavağı açığında buut Dikili ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • ı l I sie,Şehremininüd ikamet öden ıriyn Gerrçer adında yagh kadın dun sabrı ti evinde o rken ani olarak fcnala?mış-Çagırılan cankurtaranla Gu-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • «rkö/de kanlı M* kavga oldu Uarköyde CavteUfc mahallej oturan îsmatt Durmuş ve ut Durmuş adında iıci kar» k&çfik bir mesele yüaünden semtte oturan Tasar ve Biber admda iki kardeşle m etmişlerdirr ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • 2d jsl L.Şjphat 9 2 ItW^bIVbDV s» KİT VASATİ E ¦BMMİ2 m* mm m WW adi 15.31 1MB 17.55 «k SuHt 12.16 6.32 *9.35 12.00 1.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • YAPI 43 ve KREDİ BANKASI Şube mb Ajanstan sonra 44 45 46 AYDIN ŞUBESİ MERSİN ŞUBESİ KUMKAPF AJANSI 27 Şubat 195J te 9 Mart 1953 te 2a Mart 1953 ta A Ç I L I Y OR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • Ş akerlem eleri n imâl şekli Piyasada son günl«;rda imal edilmekte olan şekerlemeleria içine zararh bazı boyuların katıldığı ftöi 'ilmektedir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • Kaçakçılık tahkikatı o Samsun vapurunduk!soft faâdiSü üzerine i.gziiler bazı karar ve tddûiner aldılar Denizyolları işletme Müdürlüğü,isamsun vapurundaki kaçaKçthk hâdisesi üzerinde ehemmiyetle durmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • Tüberküloz kongresi dün sabah açıldı Birinci Türk Tüberküloz Kongrem dün sabah saa 9 da İstanbul Üniversitesi İktisat FaKültesi salonunda açılmıştır.Kongrenin açılış töreninde Sağlık ve Sosyal Yaldım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • I I lui I lex law an M Muhakkak ki,hayatında bulunduğu her yer Fatih Hazretlerinindi-Lâkin o bu millete İStanbulda,dünyanın,zamanında müstakil ve pek mükemmel.16 kolejli bir Üniversitesini kurduğu hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • Vali bugün geliyor o_Milletlerarası içki aleyhdarları huıiLUBiıa 956 ytü kongresi lstaflbuka tozacak Paris,Münih-ve lsviçredc-milletlerarası teşekküllerin çalışmalarına iştirak etmek üxere bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • Şerbetlere konulması menedJlen maddaler Öteden beri muhtelif iptidai ve sıhhate zararlı maddelerle ya» pılmakiu olan limon,ı ortakai,turunç,vişne ve benzeri meyvan iarm taze veya konserve usarelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • Balıkçılığımızın rsrkişaft için ça-ışı^yor Et ve Bahk Genel Müdürlüğü balıkçılığımızın,inkişafı içiu yeni bir çalışma plânı hazırlamaktadır.Bu maksatla Amerikadan ge* tirtilen-balıkçılık mütehassıslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • Röportaj Bizim Konservatuarın yürekler acısı hali Burada Türk musikisi pratik olarak öğrettlemiyor Ankara Konservatuarı da Türk musikisini az sesli kabul ettiği iğin bizim sazların öğretilmesine lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1953
  • KONGRE Kızılay Şişli Şubesinin ge-r nel kurul toplantısı cumartea*günü saat 14 de cemiyet merkezinde yapılacaktır,TOPLANTI Ticaret Oda Meclisi bugün aaat 15.te Oda konferans salonunda toplanacaktır.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.02.1953
  • Siyasî İcmal Şah ve musaddık Irandan» aneak yaşadığımız hazin gün tenle duyulması mümkün» haberler geliyor-Baş vekil Musaddık ile saray arasındaki ihtilâf son derece gergin bir safhaya girmiş,buııdau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1953
  • Avusturya hükümeti kuruluyor Reisicumhur Koerner.Halkçı Partiden bir başvekil seçmenini teklif etti Vivana,25 AA Kabinenin istifası üzerine.Cumhurreısı Theodor Koerner,yarın Halkçı ve Sosyalist Partil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1953
  • TiryakUer azalıyor O-Sigara istihlâkinin çogalmasıua rağmen hemen hemen her yerde tiryaki sayısı a/alıy.or Hamburg.25 THA.İlgili makamlar tarafından tanzim edilen istatistiklere göre 1kinci I)ünyn Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1953
  • Çınlar Amerika'dan askerî yardım istiyor Milliyetçi Çın Hi ıciya V^kö'i bu s ur e M?komünistleri abloka e e ü îriz,diyo Tokyo.25 AA-Milliyetçi Çin Büyükelçisi Holminston Tong.bugün burada verdiği beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1953
  • Geniş imkânlarla Vadeli mevduat sahiplerine Yünlü ve pamuklu satışlarında Yüzde 10 tenzilât yapıyoruz Şube ve ajanslarımız emrinizderflr SÜMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1953
  • 148 Faruk kaybetmediği!zamanlar daima neş'eli olurdu.Bu sefer de kazanmak hırsı ve dolgun bir portföy ile masa başına geç ligi için çok alaycı idi.O karşısındakiler!biraz küçümsüyor ve bir seansta hep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1953
  • di.et karaborsasına air Son Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet karaborsacılarının yüzünü guidurdu.Yirmi beş oluz.liraya kadar nazlanacak bilet sattılar.Bu imiuim yularken,kamu al I nıış işportacı gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1953
  • Uçan daire gene görüldü Tokyo.25 AA)r» Gecen lerde Hokkaido adası özerindi görülen ucan daireler güney* doğru yol almışlardır Pilhaki ka Sado adası fener bencisi d geçen gece batı Janon aejiil leri aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1953
  • I IK 11KAS Dr.Bombard'in denemesi dünyadan kıtlığı kaldıracak Bombard At antiği tak başına bir kayık içinde geçerken b3ik an ezip suyunu İçmiş denizieki yosunla bes enmisti.Ş.'mdi uz*k doğudaki insanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1953
  • FIKRA Radyoda Bir Ankara haberi,Başvekâlet müsteşarının bütçe» müzakerelerinde ki konuşmasına atfen,Ankara radyosunda bir «ahlak saati» ibda» olunacağını bildiriyor,batta bu husuftaki çalışmalara başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.02.1953
  • HADİSELER Iueçenlerde Mexico şehrinde feci bir otobüs kazası olrnuş ve 60 kişi ölmüştür.Kaza şoförün yoldan geçen küçük bir çocuğu ezmeme^ ifcin yanlış manevra yapmasından vuku bulmuştur.Foto:AP)2Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1953
  • IF t-Uzun yıllar,figüranlık yapan Jane Boltin nihayet arzusuna kavuştu* Bu sarışın ve güzel artist «Hayat Mücadelesi» adlı filmde tanınmış bir fotoğrafçıya âşık olan genç bir model rolünü canlandırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1953
  • Sen cahilliğinle kabul etmi yorsun da,o nasıl eder Namık Kemal ömrü olan bir cen Keçecizade İzzet Mollanın kuvvetli bir sair olduğunu hep biliriz-O itibarla devrinin edipleri,şairleri,nüktedanları mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.02.1953
  • Bu sene yapacağımız basketbol maçları Avrupa basketbol şampiyonasının Moskovada yapılması tiolayısiyto iştirak etmemek kararı alındı Sportif Oyunlar basketbol is-edemiyecektirtişare heyeti bir kaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1953
  • FRANKFURT KÜREK YARIŞINA GİRİYORUZ Ağustos ayında Almanyad?Frankfurtta.Mein nehrinde yapılacak olan beynelmilel kü rek yarışlarına kürek takımı mızm da katılacağı haber alın mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1953
  • Yaşar Erkan şehrimize gelmiş olan Japonları çalıştırırken Japonlar Hüseyin Erk men e antrenörlük teklif ettiler Kıymetli antrenörümüz buradaki vazifesini ve işlerinin fazlalığını ileri sürerek teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1953
  • Bu hafta yapılacak maçlar Hakem Sıtkı Eryar tarafından idare edilirken,seyircilerin oyun yerine atlamaları dolayısiyle tehir edilen Galatasaray Beykoz maçj ile vagmur dan geri bırakılan Adalet Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1953
  • K:I Si.Şehrimizde muhtelif karşılaşmalar yapan Japon millî güreş takı mı ve 1952 Olimpiyat şampiyonu Hasan Gemici rakibini yenerken» NuHuh Akar.rakibini tuşa getirirken* romen şampiyonası başlanıyor B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1953
  • leKUT eaıyorum Çanakkale Abidasl kupa müsabaka'arını ıda e edecek olan hakemler,maç tazminatlarını Komiteye teberru etmelidirler Sulhi Garan Beynelmilel Futbol Hakemi Çanakkalede Alçıtepe'de yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1953
  • Kısa spor haberleri İSTANBUL ANKARA BOKS MAÇLARI BU GECE YAPILIYOR Bir müddet evvel Ankarada yapılan ve 5_2 istanbul karmasının galibiyetiyle ncücelenen istanbul Ankara karmaları boks karşılaşmalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1953
  • 1-İkinci büyük anketimiz Memleket futbolunun kalkınma-l I sına hizmet etmeyi gaye edinen j MİLLİYET Yepyeni bir mevzua parmak basıyor Futbol otoritesi olsaydınız 19 nisanda Madritte İspanyoliarla karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1953
  • Reha Eken tedayi edilmek özere Italy aya gidiyor Pazar günkü maçta diz ka-niskuz ameliyatlarında büyük pağından sakatlanan Galata-ihtisası olan doktor,halen Rosaraylı Reha'nın ayağındaki â-ma'da bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1953
  • Beşiktaş bu haftc Ankaraya gidiyor istanbul profesyonel küme ikincisi Beşiktaş takımı.Hacettepe ve Ordu karması ile iki müsabaka yapmak üzere bu hafta Ankaraya gidecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.02.1953
  • Kase devrilmiş,sütler her tarat\yayılmıştı.İhtiyarın ağzından löpükie karışık kan akıyoiuu.Davis bu manzara karşısında da susmadı.Durmadan anlatıyor,bu işde ne kadar masum olduğunu isöata çalışıyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1953
  • k& SomiAMcltâl!Vardar Ali Paşa parladı bir deli gibi bağır di:Çık yıkıl karşımdan!248 i Tekrar hempalarına döndük askerî yürüyüş bahsine «irdi.I Buradan hareket ettiğimizin kaçıncı günü Sivasa varırız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1953
  • TIMARHANEDE W YIL Çırıl çıplak vcziyette bulunan eroinciler bir portakal kabuğuna hayran hayran bakıyordu Millerin eğlencesi lOlzen:Mehmet Pişdar)71 Hesapta kullanılan rakamlar en nihayet triryara kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1953
  • tarihteki korkunç Ogttsta'mn bir tabiatı varlı 8-Derken kahkahalar,yerim mzun hıçkırıklara verdi.Burada biz geriye dönmek,bu kadar anormal bir duruma sebsp olan olayları kısaca goxden geçirmek zorunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1953
  • Hazırltyan Sadi BORAK 1 2 3 4 B 6 7 8 10 11 12 r 1 «I 1 I t 2ı ^5 f t M I 3 i T •4 i j I 5' 1 6* 7* 4 1 ı S j i 1 B 9 w 10,s 1 J i ^S I L 11i f 12 i i l 1_i I D £o cra*ı sağa:1 Mesele'nın çoğulu;Bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • İki Müslüman güreşçinin karşılaşması çok heyecanlı oldu 131 Güreş ekipleri sıra ile halka takcüm edildikten sonra Şehir Baııuusu her nuiietın milli marşım çaldı.Nihayet sıra Dize gelmişti,sarayı doldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Nato'nun Akdeniz tatbikatı TBas tarafı birincklel General Schlatter bu manevralar hakkında verdiği izahatta Akdeniz memleketleri aekerî komutanlarının havadan yapılacak bir hücuma kargı alınacak,tedbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Gııl.Kemal Yaşmkıhç'ın beyanatı [Buştarafı 1 nci sayfada] etmekteyim.Buraya gelmeden ewel,Eskişehir,Bursa,Bilecik ve tzmit vilâyetlerinde de tetkiklerde bulundum.Buradaki çalışmalarımı bitirince Bolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Altılar konferansı sona erdi [Bas tarafı birincide] bir uzlaşmaya vardıkları bildirilmektedir-Haberlere göre.Fransız Dışişleri Vekili Georges BıdaulL-Almanlar tarafından ileri sürülen bazı itirazları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Milliyetçiler Derneğinin duruşmasına başlandı [Baştarafı 1 nci sayfada!Sanık mevkiinde derneğin yedi kişilik kurucusundan Abdullah Savaşçı.Necatı Torun.Nuri Turumtay.Süreyya Çilgiç ve Ali Uygur yer al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Meclis Millî Eğitim kabul etti Bastarafı 1 net şayiada] ıy* nuwuuiW tununuaıguıa lemaa cueıek bunun t:iz eg a un Sıs«e*iuni tt&w etmemizden ileri geidıgmi biluuuuş ve American eğitim proy.ramituuun lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Şüphaii bir yangısı Evvelki gece,Sütlücede Karaağaç Caddesinde,Miltiyadls adında bir Kuma ait 37 numaralı ahşap bir evde yangın çıkmış ve baştanbaşa yağlıboya olan ev itfaiyenin bütün gayretlerine rag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • 932 doğumlu erlerin şevki Ankara.25 T.H.A.932 doğumlu ve bunlarla i?leme tabi eratın sevk emirleri şubeler»,gelmiştir.Bunlar,15 nisanda kıtalarında talim ve terbiyeye başlıya* c aklardır.Bü celpte.932
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Musaddık Şah ile anlaştı LBas tarafı birincide] hisle Şah ile Musaddıkm bu kadar uzun zurnan başbaşa kaldıklarına bakılırsa her lıa3de bir anlaşmaya varmışlardır demiştir.Musaddık Şahı ziyarete gitmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Harice döviz kaçıran bir şebeke TBastarafı 1 nd sayfada] se îstanbula gelerek şehrin mutena mahallelerinde bir kaç yüz bin lira değerinde köşk veya apartman almaktadır-Ara dan bir kaç ay geçtikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Millî tesanüt Bas tarafı birincide] vet edilecektir.Samsun 25 A Al—Şatosunda intişar eden fi gazete sahip ve mümessilleri bıığün saat 15 to bir toplantı vapur ak Millî Tesanüt Cephesin» iltihaka karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Yunan,Yugoslav Hariciye vekilleri geliyor [Bas tarafı birincide I Şehrimizdeki demirperde ar kası devletleri temsilcilerinin bu pakta karşı göstermekte ol duğu yakın alâka Türkiye,Yu goslavya ve Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Birleşmiş Milletlerde yeni hâdise l Bas tarafı birincide 1 toplantıları esnasında artık kati cîarak tebellür edecektir.Genel Kurulun açılması münasebetiyle Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Eisenhower ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1953
  • Ami.Carney mühim er yaptı gorüşiü [Bas tarafı birincide] ayrılmıştır.BaşKomutanın Ankarada kaldığı ö saau çok kesil' bir çalışma ile geçmiştir.Amiral Carney,AAKaraya gelir geımez dün İzi inden şearımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.02.1953
  • •A Î k Aradan uzun seneler geçti ama.Hollywood'un meşhur UÇ artistinde bir değişiklik yok!Joan Crawford hatâ mütevazı Rita gene yanlız Betty Hutton elan utangaç Hollywood'un en büyük kuvveti değişikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1953
  • iahii)ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN »u nüshada Me'sul Müdür:Fariık DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1953
  • Libka Ticaret Türk Anonim Ortaklığı İdare Meclisinden Şirketimiz hissedarları aşağıdaki gündemde yazılı hususatın müzakeresi için 19 Mart 1953 perşembe günü saat 16 da Beyoğlu istiklâl Caddesi No 308
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1953
  • Istanbul Posta,Telgraf B.Başmüdürlüğünden Mukavelesine ekli fennî şartnamesine göre 25 adet redre* sör cihazı imal ettirilecektir-1 Bu işe ait eksiltme 9/3/953 pazartesi saat 15 de Bai müdürlük alım s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Pazarlıkla 1450 kilo Sığır eti 28/2/953 cumartesi saat 10 da Davut paşa As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır Tutarı 2465 Lira kesin teminatı 369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1953
  • ^i ^D Mield {Çamaşır Makinesi I f/etirit 5üpörges/ftotpoinl Buzdolablan 1UDGE] Bisikletleri FMDORl Elektrikti Witt's Makinesi OB£ÛMh^uuoJu 4ĞS&1S I Kadıköy Kadtkoy P*/js.5" I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1953
  • ıstan 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Salih Dizer,Çalanlar Emin Ongan.Kadri Şençalar,Ercüment Batanay,Burhanettın Ökte 14.20 Öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre bir adet kutu imâl makinesi pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 13/4/953 pazartesi günü saat 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.02.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâlet ihtiyacı için 60)adet takeometre mirası 16/3/1953 pazartesi günü saat 15 de Malzeme Müdürlüğünde toplanacak komisyonda açık eksiltme usulü ile satın alwiacaktirişin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8