Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Almanyada "Mukaddes Pazartesi,eğlenceleri 16 şubat uünü Alman yanın bütün şehirlerinde «Mukaddes pazartesi» kümü kutlanmıştır-Bn sebeple bütün Almanyada karnavallar tertip edilmiştir-Eğlencelere Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Psiko'oj k harp Sovyetlerin soğnk harbine mukabil Amerikan hükümeti «psikolojik harp» tabiyesi kullanmağa karar vermiştir* Resimde psikolojik harp bürosu başkan lığına tayin olanan Jackson* Başkan Eis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Gece kuşu Nejat yakalandı Geceleri ehliyetsiz otomobi kullanmaktan ve müşteriler den bıçak tehdidi ile zorla pa ra almaktan müteaddit sabıka sı bulunan Nejat Salgıner âtlı yakalanmış ve Adliyeye şevke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Türk-îiulgar hududu dün tekrar açıldı Hudut gecen yıl Bulgarların 132 çingeneyi vizesiz olarak memleketimize sokmak istemesi dolayısiyle kapanmıştı Bulgar hükümetinin,Bulga Fistandan gelen göçmenler m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Sof yada Türkiye aleyhine nümayişler yapılıyor Komünist Bu'gariarın dün çıkardıkları hâdiseleri önlemek için kızıl muhafız teşkilâtı seferber edildi_İstanbul.20 AP)Sovyet peyki Bulgar hükümetinin yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Dün sona «ren askeri müzakerelerden bir görünüş Ankara müzakereleri dün akşam sona erdi Atlnada yapı rai görüşmelerde on gün İçinde bitirilerek BaiKan Paktı dsrhal imzalanacak Ankara 20 ANKA)Türk,Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Köprülü Orta Şarka gidiyor Dışişleri Vekilinin yakında bütün Arap memleketlerini ziyaret edeceği bildiriliyor* Şam,20 AA)Elifba gazetesi,Türkiye Dışişleri Vekili Fuat Köprülü'nün,Suriye'den başlamak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • İsrail'deki Rus Elçisi uKadeş„le hareket etti o-Mosfeovada Uılunan İsrail El çilik memurları da aynı saatte Rusya'yı terkettiler Telaviv 20 A.A.Sovyet elçiliği mensupları bugün Telavivden ayrılmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Kumkapı cinayeti Bakkal Nersesl.Hayik isminde bir boyacının öldürdüğü neticesine varıldı Birkaç gün evvel Kumkapıda bakkal Nerses'in öldürülmesiyle meydana gelen cinayetin tahkikatı tamamlanmıştır.Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Taksi ücretleri için yeni bir tarife yapıldı o Taksi saatleri 60 kuruştan açılacak ve yazılmış olan fiyat da aynen ödenecek.Daimi komisyon taksi saatlerinin günün icaplarına göre ayarlanması mevzuunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Batan mavnanın sahibi Boğaz vapuru bir mavnayı bat rdı Dün köprüde bir mavna kazası olmuşsa da mesut bir tesadüf eseri can kaybı olmadan atlatılmıştır.Saat 18.15 te Btiyükdere seferini yapmak üzere Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Başvekilin S.Aldoğan aleyhine açtığı dâva Aldoğan* Başvekilin kendisini çok iyi tanıdığını ve Menderes'e karşı hakaretamiz kelime kullanmadığını söyledi' Mahkeme zabıtların getirilmesine karar verdi*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • v.SA&M&W'^fcir:fekân an«elerindeki toıMtlerl ce vaplanflıran Başvekil Menderes Başvekil,C.H.P.nin tenkitlerine cevap verdi Menderesin geniş İzahatından sonra İskân İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Diyanet İşleri bütçesi dün kabul edildi j L' 1 Lâiklik meselesi Mecliste münakaşalara sebep oldu Tenkitlere cevap veren Muammer Alakant:Memleketimizde din namı altında huzursuzluk yaratmak isteyenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • D.P.Haysiyet Divanı bugün toplanıyor Divanın bu toplantısı,Gazi Yiğitbaşı e Ali Fahri İşeri hakkında nihai kararını verecek Ankara 20 Milliyet)Afyon Mebusu Gaz)Yiğitbaşı ile Balıkesir Mebusu Ali Fahri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Celâl Bayar An karaya gitti Bir haç günden beri şehrimizde bulunan Cumhurrefai Celâl Bayar dün akşam saat 20 10 da trenle Ankara'ya hareket etmiştir-Cumhurreisi garda Vali ve Belediye Beis vekili Fuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1953
  • Mesken,Ticarethane kiralarına ait karar Kiraların serbest bırak yapılacak zam miktarı Ankara,20 Milliyet)Kira Kanunu üzennaeki görüşmelere bugün Bütçe Komisyonunda devam edilmiştir.Mesken ve ticaretha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • YAPRAK Töhir Nâdî hoca W« tatili dBB »e güler yüattl »damdı Sacında şeklini V* lanajbü kaybetmiş» korfiyangoso kâh solda bir fötr gnnha,bir elinde bastonu,rtjjpii ettnde ufak boyda sığdırdığı bir el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • KISA HABERLER Eyübe bağlı Ağaçlı nahifinde Etibank tarafından yaptrtlmış olan Kimseaiz Çocukla-i Yetiştirme Yurdunun Millî fitim Müdürlüğüne tesiıuı işi j in sona ermiştir.Eczacı Okulu bahçesinde ya-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Oil S T E Tanınmış randevuculardan pşe Nimetin Tarlabaşında yeaçtıgt randevu evi dün basılış,üç kişi uygunsuz vasiyette dcalannuştır.Hamdi Yamancan admda r şahsın Beyoğlunda Tulumba kagında İşlettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Hie.21 Şubat Bu-7 8 i,E 1953 Şub.1312 Cumartesi 1368 TAKİ tT VASATİ EZANİ Süne 6.48 1.00 HlQ 12.23 6 39 Tcind i 12.27 9.38 Vk/ja m 17.40 12.00 1 fcatsı 19.20 1.31 bnsa k 5.09 11.20 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Moskovanın.işgal altındaki peyk memleketleri de.Sovyetler Birliğindeki Ruslaştırma faaliyeti sahasına ithal ettiğidünya matbuatı tarafından tasrih edilmektedir-Tıpkı."Ükraynada,Kafkasyada.Türkistanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Camîaftındaki tesisler bu y-1 genişletiliyor Denizcilik Bankası Cdmialtt tesisleri inşaiye atölyesi bu yıl içinde genişletilecek ve yeni tez gahlar ilâvesiyle mevcut kızaıc uzatılacaktır.Aynı kızak ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Bir Fransız firması un almak istiyor Bir Fransız firması Ticaret Cüdasına müracaatla i* bin ton vo kabil olduğu takdirde daha fazla miktarda un satın almak istediğini vo rlgüilerden acete teklif bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Yükselen fiyatlar o Ticaret V.kâ.dı üç aylık rakkamları neşretti Ekonomi ve Ticaret Vekaleti son lig ay zarfnda memleketimiz deki toptan eşya Hatlarını tesbıt etmiştir.Yapılan istatistiğe göre artış n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Hol Sân damn setbeslçs İthal edecsği ma8 ar Ticaret Odasına gelen reamt malûmata göre;Avrupa teuiye birliğinden alacaklı vaziyetta bulunan Hollanda 1 ocak.1953 ten itibaren Avrupa iktisadî iş birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • TOPLANTI Türkiye Bankacılar Derneğinin ilk mtiessisler to'rianfcısı bugün saat 14.30 da Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda yapılacaktır.TÖREN if Fen Fakültesi Geofizik Enstitüsü için Üniversitemizce i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • f7» Kaçak et kesenler g itikçe artıyor Belediye mezbahası kontrol ekipleri evvelki gün Topkapı Mal tepesi,Gümüşsüyünda kaçak et kesildiğini haber alaraK baskın yapmışlar ve kesilmiş üç manda,iki süt m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • HALKIN SESİ Bele diy 3nin cevabı Bir müddet önce bu köşede Belediye'yi,Belediye'ye şikâyet etmiştik.Gelen cevapta şöyle deniyor:«Sayın gazetenizin 1/2/953 tarihli nüshasındaki «Be lediyeyi Belediyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Narenciye ihracatı o—istihsalin artması ve kalitenin düzelmesi rağbtti artırıyor Gittikçe istihsalatı o aimakta ve evsafı iyileşmekte olan narenciyemiz ihraç maliuruuıa ar asına girmiş Duıumıîa. cauı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Apartman artırılması geri ka Genel Mec isi Bilddiya hu dutlar mı n gsni^Jetihııasi hakkın Jaki raporu da komisyona iade etti İl Genel Meclisi diin saat 15.30 da Ferzan ras'ın riyasetinde toplanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Tekel Fabrikalarının j hususî teşsbbtise d vri!Hafif alkollü içki imalinin Tekleden çıkarılarak nususî teşebbüse devri işi tetkik edilme* tedir.Tekel,tedricen hafif içki ima lâtını azaltacak ve ailâna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Bir «iüz.dTnne Muhterem gazetenizin 20 gubat 1953 tarih,1001 sayılı nüshasının birinci sahit\î3in to Mühim bir sahtekârlık» ba$iıgı altında intişar etmiş bulunan yassıda:Sahte bir çekin Ragvo Uludoğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Sanemin on bü/2ik eğ i ©ne a giCsssi Istanbul Gazeteciler Sendikasının tertip ettiği senenin un muhteşem eğlence gecesi ou akşam saat 20 den sabaha kati-ır devam etmek üzere bpor ve Ser giSaraymda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • Coğrafya haftasa dün nihayet a erdi Türk Coğrafya Kurumunun tertiplediği ilmi hafta dün nihayete ermiştir.Dünkü çalışmalar saat 10 da Doçent Dr.İsmail Yalçmlar'ın hazırladığı Türkiyedo Bünys ve Yer Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1953
  • ŞEHİRDİK HAFTA Aımanaarın maskeli balosu San'at Okulları deffilesi-Gazeteciler Sendikası gecesi Evlenen meşhur sinema yıldızı Ümit DENİZ AlmanSann maskeîi balosu Geçen yazımızda şehirde balo mevsimini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • Balkan Paktına dair Anadolu Ajansı,Türkiye,Yn-Banistan ve Yugoslavya siyasi teınesilcUeri aratandaki toplantının teehhüre uğradığına ve bu nun bir takım siyasi sebeplerden ileri geldiğine dair bazı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • Bocalan bir kamyon İki tateboyl yaraladı Dün Oedikpaşada dikkatsizlik yüzünden bir kamyon kazası olmuştur.Tiyatro yokuşundaki bîr garajın önünde tamir makeadiyle bulunan 3781 plâka sayılı kamyonun fre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • Papa henüz iylleşemedi Vatikan.20 AA)Burada çıkan Osservatore Romano gazetesinin bildirdiğine göre Papa Pius,henüz doktorların tedavisi altındadır ve gündelik içlerine bakabilmesi bir müddet daha geci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • Pasifik denizinde bir volkan doğuyor Numea Yeni Kaledonya)20 A A Yeni Hebrid adaları yerlileri Epi adasının günev do ğusunda Bisbav'de denizde veni bir volkan doğduğunu haber vermişlerdir Bu haber.Edî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • Türk-lngiliz ticareti gelişiyor_I Yirmi kişilik ticaret heyetimiz temaslara devam ediyor Londra.20 Nafen)Buraya gelmiş olan yirmi kişilik Türk ticaret heyeti geniş bir faaliyet göstermektedir Gazetele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • Rusyada seçimler o-7 Sovyet cumhuriyetimde seçimler 22 şubatta yapılacak Moskova.20 AA)Tass ajansının bildirdiğine göre-7 Sovyet cumhtvivetinde seçim ler 22 şubat pazar günü yapılacaktır-Bahis konusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • KralFarukur dostu öldü o Tahttan feragatinden sonr Kralı Capride misafir edet Bussetti kalb krizinden öldü Roma.20 AA Eski Mı sır Kralı Faruk'un tahttan feragatini müteakip Napoli'v vardığı sırada ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • Traktör kazasında 16 kişi yaralandı Diyarbakır.20 TH A)Şoför Kâzım Kurt'un idaresin deki traktöre bağlı romörk,25 yolcu ile birlikte Diyarbakır:gelmekte iken.Kırklar dağı ci varında devrilmiştir-Romör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • Sovyetler Ballıktaki donanmasını artırıyor Bir İngiliz gazetesi Sovyetlerin Baltık Denizim "Rus gölü,haline sokmak istediğini biJdiriyoı Londra,20 Nafen)Daily Express gazetesinin verdiği bir habere gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • Yunanistanda bjjr casusluk davası neticelendi Atina.20 AA)Yanv mahkemesi.Arnavutluk lehine casusluk yapmaktan san^ı olan 16 Epir'li hakkındaki kararını dün srece gec vakit bildirmiştir-Suçlulardan Tfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • Tunusta tethışçiler bir demiryolunu keati Tunus.20 AA)Tunus Sus demiryolu dün gece Kalaa Kebira ile Sidinbou Ali arasında sabotajcılar tarafından keJ silmiştir-Ge»e dün p"ece bir Afrika alayı için dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • Rosenberg'ier hakkında yazılacak kitap Nevyork.20 AA)Sfeıg Sing hapishanesinden alınan bazı haberlere göre.Rosenberg lei",tarafından yazılan mektuplarla dâvaya ait vesaik bu mesele üzerinde bir kitap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA jfc-Amerikada büyük bir servetin varisi olan Mr.Horace E Dodge dördüncü karısından boşanmak için mahkemeye müracaat etmiş ve 300.000 IngiKz lirası vererek ayrılmayı kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • ÛÖRt Kaçıran kaçırana Gazetelerde her gün bir 1ki kız kaçırma haberi okuruz.Bu bizde öteden bert âdet olduğu için o kadaı şaşmayız.Auadolunun bazı yer erinde kızı nişanlarlar,fakat delikanlının müstak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • İKTİBAS Artık sar'a da korkulacak Sara nöbetlerine sebep olan arızanın hangi dimağ bölgesinde olduğunu lesbite yarıyan âlet bundan ibaret değildir.Biz defa sar'a hali hastahk olmaktan ziyade türlü seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • üyük eğlence gecesi Gazeteciler Sendikasının tertip ettiği ta muazzam gece Spor ve Sergi Sarayında Su akşam 20*30 dan sabaha kadar devam e ec eletir.Gecenin davetiyeleri bug in öğleden İtibaren Spor v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • X43-Kız çıkarken Faruk,iğinden,«Oh hele şukur bu belayı da atlattım* diye düşünüyordu.Şimdi artık bütün yorgunluğunu geçirebileceği bir duşa ve yumuşak bir yatağa sahip olabilecekti.Halbuki hiç farkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • FIKRA s Otellerimize dâir Tarik BUĞRA Başlığa kargı nükte hazır:«Bizde otel var mı ki?Eh ne yapbm yani?Bizde otel yok tste!"Ve kim ne derse desin bütün mosaic bundan ibarettir,burada baslar ve biter B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1953
  • İLAN TASHİH t Dünkü Nüshamızda çıkan OZBESİ TA.ŞİRKETİ tDARE KURULUNDAN serle vhalı ilânında toplantı tarihi 14 Mart Cumartesi yazılacak ikea sehven 15 Mart şeklinde yazılmıştır-Tashih ve tavzih olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.02.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bulgarlara casusluk yapan-Bir zıpçıktı BıTgar zabiti,günahsızları mahbesten çıkarır,ellerine idam ilâmlarını verirdi.Sonra yanlarına bir zaptiye katar:"İşi erinizi görün!diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1953
  • 4 Reisicumhur Celal Baya* dün Ankaraya hareket etmeden önce şehrimizde bazı aiyaretlerde bulunmuş ve bu arada Kavaklı Sarayım gezmiştir.Foto:İFA)2Centerbury Başpiskaposu Dr.Geoffrey Fisher Kraliçe Eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1953
  • Açık sarı saçlı,mavi gözlü Anjne Francis geçen sene çevirdiği «Dream boat Buya kota»-İ sı» filminden sonra,renkli bir film daha hazırlamaktadır.Anne Francis.Türkiyede tanın-nıtş olmamasına rağmen,Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.02.1953
  • Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak bugün geliyor Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak.millî takım mevzularında alâkalılarla temaslarda bulunmak üzere bu sabah cehrimize gelmiş olacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1953
  • CU jüri progra m Bugün G.Saray lokalin* de yapılacak olan gençler ve 1 inci küme voleybol maçları:Gençler:Saat 14 Kadıköy Upyoglu.Gençler:Saat 14 Kadıköy Modal.kiline:Saat 15.20 Cı.y-1.küme:Saat lt ,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1953
  • Büyük Anketimizi ı t Kat'î tarihi yakında belli olacak TUrkiye Yugoslavya mil î futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımızdan beşine aşa gıda bildirdiğimiz kıymetli hediyeler vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1953
  • Basketbol liginde 13 üncü hafta Darüşşafaka Kurtuluşu mağ ûp edebilecek mi Moda,G.Saray,Vefa haflanııt normal galipleri istanbul birinci küme bas ketbol liglerine bu cumartesi ve pazar günleri devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1953
  • Pire Muhteliti geliyor Pire futbol muhteliti martın 16 sında üc karşılaşma yap mak üzere şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1953
  • L«*4^iqa&G/f^ V A NECMI KARAHAN Amerika ringlerinde parlak nlar kazanan genç boksörlerimi/den Necmi Karahan halen"i'Jp nisanda Joe Waleotl ile karşılaşacak olan Rooky Marciano'mni partenörlügonti yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1953
  • Fenerin Amşrika seyahati Sao Paulo'da bulunduğu bildirilen 40000 raüsl limanın.İstanbul şampiyonu Fenerbahçeyi Cenup Amerikasma davet ettikleri ve san lacivertlilerin masraflarını karşılamak üzere ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1953
  • İkinci büyük anketimiz İ Yepyeni bir mevzua parmak basıyor Futbol otoritesi olsaydınız l Memleket futbolunun kalkınmasına hizmet etmeyi gaye edinen MİLLİYET 19 nisamla Madritte Ispanyollarla karşılaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1953
  • Profesyonel kümuıh maçları yarın bitiyor Bugün Vefa ile Beykoz,Beşiktaşla Emniyet karşılaşacaklar Günün normal galipleri Beşiktaşla Vefadır Sulhi Garan Sonunu çeke,çeks getirdik,îşte bugün başlayıp,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1953
  • Rusyada futbola karsı büyük bir alâka vardır.Öylekİ 90.000 kişilik Dinamo stadı dolduğu gibi on binlere a meraklı da dışarıdan h.ç olmazsa seyredenlerin sesini duymak Özere toplanırlar Rusyada,genç ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.02.1953
  • Onun hakkından gelmeye terbiyesizliğini vazifesine son verdirerek cevaplandırmağa karar verdi.Yarın polis müdürü Calkin'i görecek bu işi derhal hallettirecekti.Talebeden yakayı kurtarmak için işi ahba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1953
  • Hazı/lıyan badı BO KAK 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hi 12 2 ir 3 4 5 6 7 8 9 to ¦I 11 12 boldan sağa;1 Hakkında fena söyle,Usatma 2 Şarkılı sahne oyunu,Benzer 3 Pokerde bir tâbir,Garbi Avrupada yaşamış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1953
  • r^n 1 «NAMOTAŞ» Naıııo Ticaret Türk Anonim Ortaklığı Hissedarları aşağıdaki gündem hakkında görüşüp karar vermek üzere 23 Mart 1953 pazartesi günü saat 14 te Şirketin İstanbul Sultanhamam caddesi 17 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1953
  • wags A&m&6 Sowkvcmciqiu Sodrazom Ahm~t Pası,Vcrdar Alî Paşanın azli ile idamını istedi 243 Melek Ahmet Paşa bir kere daha gider,lâkin çok kısa bir zamanda döner Hem de ondan sonra gitmıyecekür Bektaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1953
  • TIMARHANEDE vaxA* t/l/fduMjefc fkşdak Zaten ıslak,çamur içinde yapılan açık hava ziyaretini fazla sürdürmek eziyet olurdu 66 Hastabakıcı elinde,avucunda kimseyi bulamayınca şaşırdı,oa ğırmak istedi.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ XGitf AYETLERİM Nakieda/n AZİZ ÖZBAV Maktul Beyfüz iş üzerinde uzurv konuşmasını sevmezdi 3 Bayan Lizölot'un o gün arkadaşı ile yaptığı garip gezinti Karısı Lizölot'a gelince,o,ya te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Başvekil G.H.P.nin tenkitlerine [Baş tarafı birincide' dinin artırılmış olmasına mukabil tevzi edilen toprak sahasının kifayetsizliği üzerinde durmuş ve tenkidlerde bulunmuştur.Hatip bu arada,mer'a iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • îsraüdeki Rus Elçisi hareket etti [han taraf birincide] Sovyet Ortaelçisi Yerakov,kendisini «^jFfaya götürmek üzere,İsrail makamlarının resmî otomobil vermek teklifim dahi reddetmiştir Rusların hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Bir şakiye ait define aralıyor İzmir 20 Milliyet)Abdülaziz zamanında yaşamış olan meşhur kervan soyguncusu Katırcı Yanlye ait olduğu iddia edüen 7 katırlık altın definesi Kemalpaşa yaylasında bugün ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • RDSXADAKt İSRAİL ELÇİLİK MAMURLARI DA HAREKET ETTİ Moskova 20 A.A.Sovyetler Birliği nezdindeki tsrail elçiliğinin âekiz kişilik mensubu dün akşani «Kızıl ok» eksprcsiyle Leningrad voliyle Htelsinkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Temsili istenmiyen bir piyes Devlet Tiyatrosunda eyıtazuuı «Vatan isterse» pgFpesûûn Jkemünist prnııajrırnfJjMij yaptığı idılia edifiyar Ankara 20 ANKA.Şehrimizde bugünkü akşam gazetelerinden birinde;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • MALATYA SUİKASTIN\AİT EVAIÎK Ankara,20 ANKAÎ Temyiz Mahkemesi Malatya suikastı dâvasının ^nıtaraua göruımesı ne karar vermiş ve bunu dün Ankara C.Müddeiumumiliğine j bildirmiştir.Dâva lenüz nazırhk sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Büyük Cihat Gazete* Aleyhine Açılan Dâva Ankaca,20 A.NK-YÎ Samsunda,çıkan Büyük Cıfcat ga?etesi hakkında açuan damanın ha zırhk tetkikatı devam etmekıe dir.Bir cümleden olarak Samsun fJorgu Yargıçlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Malatya ceza evinde bir hecftse Malatya 20 Milliyet)Bu sabah saat yedi sıralarında şehrimiz cezaevinde çıkan bir Isawrga neticesinde bir mahkûm iki kufiyi yaraladı,hâdise şöyle ce-royan etmiştir.18 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Bir Türk dostu 6\dü Katonah New-York» 20 AP)Birinci Dünya Harbi yılların da Türkiyede Amerikan Büyükelçiliği yapmış olan ffenry Mon genthau'nın eşi bayan Morgenthau uzun süren bir hastalıktan sonra dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Ticoniierin duruşması Ankara 20 Milliyet)Bir müddet evvel Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlanmış olan Tieaai tarikatı mensupları hakındaki dâva dosyası temyize gelmişti.Davada verilen kararın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Yeni bir çelik fabrikası^ k u r u I u yx r Ankara 20 Milliyet)Memleket sanayiinin kalkınmasında büyük hamleler yapan Demokrat iktidar memleketimizin bütün ihtiyacını temin ettikten başka bol miktarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Yirmi bin liraya satılan kamyon p!âkaları o-25 yıl önce 57 kamyonun Gümrük iskelesinde iş yapmasına dair verilen karara tadil bileniyor Şoförler Cemiyetinden bir heyet dün Şehir Meclisi Daimî Komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • A» selesi [Baştarafı 1 ncî sayfada] fî taraflarrnı öğrenmeleri temin edilmiş bulunmaktadır ve en nihayet bildiğiniz gibi.her sene bir miktar zamlar vapılnıak suretiyle Diyanet İşleri Reisliği bütçesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Amerikadaki fuhuş dâvası devam ediyor Mahkemade ye^i^en genç bir kadın şahit olarak dinlendi Nevyork.20 AP)Genç kadınları fuhşa teşvikten yargılanmakta olan milyoner Minot Jelke dâvasmın dünkü celsesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • aleyhine [Baş tarafı birincideJI için Levsky gibi unutulmuş I «millî kahramanlarım hâtırasını yeniden canlandırmaya uğ Taşmaktadırlar-Sofya radyosu,hâdise hakkında şu garip tafsilâtı vermiş tir:Tolbuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Türk Btt'gar j hndudn açıldı [Bas tarafı birincide} yanında Türk olmıyan ekse ı\ e sahte vizelileri de me*ateketimize sokruak istemesi Uze rine hükümetimiz 3 kasım l&iîl,tarihinden itibaren,tabii bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Hasta simsarlarına hapis cezası vari'ecak Ankara 20 TA)Geçen ay Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Türk Tabipleri Birliği Kanunu)yürürlüğe gir* mistir.Mühim esaslarrrthtiva eden kanuna göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Taksi ücretleri [Bastaraf* 1 nci sayfada] mek Üzere dün niha!bir toplantı yapmış ve bu hususta bir karara varmıştır.1 marttan itibaren tatbikına başlancak olan bu karara göre şehrimizdeki bütün taksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Başvekilin S.Aldoğan aleyhine açtığı dâva [Bas tarafı birincklel 12/952 tarihinde yapılan Davutpaşa Hekim ocağı kongresin deki konuşmalarında Başvekil Adnan Menderes'in şahsına ha karette bulunduğu id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • İzm i rde ya ko'artan mürteci o—Malatya hâdisesine ait evrak Ankaraya gönderiliyor İzmir,20 'Milliyet)İrticai mahiyette «Allah isterse,trlu Tanrım emrederse,İster gül ister dinle» gibi garip isimler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • takara müzakereleri sona erdi LBas tarafı birincide 1 her üç memleketin yüksek ko muta heyetler1 arasında zaman zaman tekrarlanacağı anlaşıl' maktadır Diğer tavaftan itinada üç memleket Hariciye temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1953
  • Boğaz vapuru [Bas tarafı nize dökülmüşlerse de,bunlardan İkisi dalgıç vapuru,diter ikisi civardaki sandallar,biri de Yeniköy vapuru tarafından kurtarılmıştır.Hâdise etrafında tahkikata başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ BAŞ AĞRILARINA KARŞI XMÜK KULLANINIZ Baş,diş,adale,sinir bu,kalbi ağrılarını-teskin eder üi Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalidirXJmjj/KİNİNLİ f ünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla Savarona mektep gemisinin soğutma tertibatı tamiratı yaptırılacaktır-İhalesi ll/Mart/953 çarşamba saat 11 de Ankara M-S-V-4 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • DRAM KISMI l I L I O X Yazan:Franz JVIuluar TUrkç-îaı:Asude Zeybek oğlu Her çarşamba akşamı talebe geçeğidir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi k'smı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • istanbul Halk Sandığı T.A.Şidare Meclisinden istanbul Halk Sandığı TAŞ hissedarları umumî heyet toplantısı 23/Mart/953 pazartesi günü saat 14 de Şirketimizin Yeni Postahane sırasında 7/9 No-lı binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • Lokmaa Hekim Pr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pamardan başka her gUn sabah saat 10.30-12.00 öğle-den sonra 14.30-17.00 de haş-ta kabul eder.Istanbul Di van vol u No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • Abone şartları I*.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ye 3 üncü eayf a sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sunt.2,60 T.L.Hanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • İLÂN Bir vasıta alınacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden İSTANBUL 8600—lira muhammen bedelli,su ile soğutmalı ve asgari 60 HP takatinde benzin motorlu bir vasıta açık eksiltme yolu ile satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • un vQ î Mfele] Çamaşır Makinesi* f/ek/rık 5üpürges/t1Ot|10İllt Buzdofabları «UDGEİ Sisikleileri FRIDORİ elektrik/i ]DikişMakinesi] SAAon/eonfon ÛJ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • Kambiyo ve ebham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı sviçre Fr.Jelçika Fr.^sveç Kr.Florin.Liret Drahmi fCskoudes Açılı* 790.50 280.50 0.80 64.00 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.9J)Kapanı 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • TASFİYE HALİNDE KİREÇ-LİK MADENLERİ T.A.Ş.TAS,FİYE MEMURLUĞUNDAN Tasfiye halinde bulunan şirketimizin 1952 senesine ait alelade umumî heyeti 27 mart 1953 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • ARPA AMBARI {Le Moulin de la galette)Komedi 8 perde Yazan:Marsel A eh ar d Çeviren:Tevfik Saduilah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • İBRAHİM TELCİ VE OKT AKLARI Eshama Münkasem Komandit Şirketi hissedarları 28 Mart 1953 cumartesi günü saat 10 da Şirketin Istanbul Aşir Efendi Caddesi Katırcıoğlu hanı 10 Numarada kâin merkezinde aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • TASFİYE B ALÎN DE KOZLU KÖMÜR İŞLERİ T.A.Ş.TASFİYE MEMURLUĞUNDAN Tasfiye halinde bulunan şirketimizin 1952 senesine ait alelade umumî heyeti 27 mart 1953 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • Yıkıcılara Cagaloglunda kârgir bina yıktırılacak.Müracaat:Nusret Güreşen,Nuruosmaniye Cad No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • İLERİ TİCARET TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ORTAKLARINA Şirketimizin senelik genel kurul toplantısı adi surette 16 mart 1953 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 14 te Istanbulda,Bahçekapı,Dördüncü Vakıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • TASFİYE HALİNDE YARTUT TİCARET TÜRK ANONİM ORTAKLIĞINDAN Şirketimiz hissedarları 1952 yılı Genel Kurulunun aşağıdaki ruznamede yazılı hususu görüşmek üzere 17 mart 1953 sah günü saat 11 de Galata,Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • TASFİYE HALİNDE MADEN KOMfıltÜ İSLERİ T.A.Ş TASFİYE MEMURLUĞUNDAN Tası iye halinde bulunan şirketimizin 1953 senesine ait alelade umumi heyeti 27 mart 1953 târihine müsadif cuma günü saat 10.30 da Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • ANTHONY BERNARD TUBtNt VE ORTAKLARI HİSSELİ KOMANDİT ŞİRKETİNDEN T34~v*»1mıZın yiihk âdi toplantısı 17 mart 1953 salı gUntt saat 16.00 da İstiklal Caddesi 344 No.lı Demir Hatundaki 18/24 numaralı şirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • M îzaleı Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve «una günleri saat:13-16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10-12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • İstanbul Defterdarlığından Adet Cinsi 2 Tutkal imaline mahsus kazan 1 Motor 1 Vantilatör 2 Kasnak boru.elek vesair tesisat Vergi borcundan dolayı haciz altına alınan yukarıda cins ve miktarı yazılı ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • fotanSu I 12.57 Açılış ve program 18.00 Haberler 1315 Dans müziği Pl.1330 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,Şükrü Tımar 14.00 Havayen gitar topluluğu.İdare eden:G.Korayanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • Âfyonkarahisar Belediyesinden Belediye encümeninin 14/2/953 tarih ve 576 sayılı karariyle Belediye,mülhak Elektrik ve Su idaresinin lüzumlu 97 kalem evrakı matbua muhammen 6740 lira bedelle 15 gün müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • jpğı «c ŞİMŞEK» MEHMET BÜLENT SİKMEN,ŞALOM PESAH ve ORTAKLARI Eshamlı Komandit Şirketi hissedarları 23 Mart 1953 pazartesi günü saat 10 da Şirketin Galata Voyvoda Çınar hanı altında kâin merkezinde aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1953
  • TASFİYE HALİNDE KİLİMLİ KÖMÜR MADENLERİ T.A.Ş.TASFİYE MEMURLUĞUNDAN Tasfiye halinde bulunan şirketimizin umum!heyeti fevkalâde olarak 26 mart 953 tarihine müsadif perşembe günü saat 10.30 da Türkiye İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8