Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Adalet Vekilinin beyanatı Osman Şevki Çiçekdağ istinaf mahkemeleri hakkında geniş izahat verdi Ankara.13 Milliyet)İstinaf mahkemelerini de iğine alan umumî mahkemelerin kuruluşuna dair kanun lâyihasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Martta Akdenizde Atlantik Paktı manevraları başlıyor Harekâta,bir amiralimizin idaresinde deniz ve hava kuvvetlerimiz de katılacaklar MrşL Montgömery'nin idare edeceği manevraların ton safhası Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Van Fleet Kore işini açıklayacak Emekliye ayrılan generalin Kongreye izahlarda bulun-ması istendi Washington 13 AP)General Van Fleet'in Korede iyi tertiplenmiş bir Müttefik taarruzunun harbi bitirebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Milli tesanüt cephesi Bu husustaki toplantıya Talebe Federasyonu adma Başkan Kemal Palaoğlu iştirak edecek Ankara 13 TA)Gazeteciler Cemiyetinde kurulmuş olan Millî Tesanüt Cephesi)her tarafta büyük al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Utanılacak bir spor k avga sı o-Ankaragücü Harbokuln maçından sonra dögiiş çıktı Ankara,13 Milliyet)Bugün Gazi Eğitim Enstitüsü spor salonunda yapılan Ankaragücü Harpokulu basketbol maçının sonunda mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Nizam riayetsizliğine kurban giden genç Birkaç fçün önce seyrüseferi idare etmeğe çalışırken bir askeri kamyonun altında kalarak Ölen Vefa lisesi talebelerinden Cemal Tosyah'nm cenazesi dün törenle ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Ms4k Bugün aehrlmlzde ve olvannda bava;sabahleyin «İsli,günün devamınca as bulutlu geçecek.Hava sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Amerikan Hariciye Nazırı Dulles'ın yeni beyanatı Harp tehlikesiyle karşı_karşıyayız Dulles,Avrupa Birliği kurulmadığı taktirde Atlantik Paktının zaafa uğrayacağını söyledi Washington,13 A-A)Dün gece t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • *3S:f ,V.[n B l i-j-Reisicumhur Celâl Bayar beraberinde Ekonomi ve Tl-ReiSİCUmhUr geldi Vekm Güreli İIe Vali ve Belediye Reisi rofesör F K-Gökay olduğu halde dün sabahki ekspresle Ankara'dan şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Yıldırım müzakere o Şehir Kedisi dün 22 dakikada 16 meseleyi görüştü İstanbul Şehir Meclisinin ihdas edildiği tarihten bugüne kadar yapmış olduğu toplantıların en kısası dün vuku bulmuştur.Celse,ekser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Vergi kaçakçılığı yeni bir meslek doğurdu Kaçakçılıkları ihbar edenler büyük paralar kazanıyor.Banlardan yalnız bir tanesi bir ihbar için 130 bin lira aldı Muhtelif şekillerde yapılan vergi kaçakçılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Bir otobüs kazasında 5 kişi öldü O1 Facia,fsmirde bir otomobilin freni patlamasından meydana Keldi 3 de ağır yaralı var İzmir 13 A.A.Bugttn saat 18 de şehrimiz 427 nci sokağında fed bir otobüs kazası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Stevenson Türkiye'ye geliyor Türkiyeye geleceği bildirilen Stevenson Bir dünya gezisine çıkan Amerikanın Demokrat Başkan adayı memleketimizde bir müddet kalacak Washington 13 T.H.A.Amerikadaki son gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • il Rektör İtalyaya gitti istanbul Üniversitesi Bektörtt Kâzım ismail İtalyan hükümetinin daveti üzerine dün r ıı.s im vapuriyle gifmigtir» Besimde Bektör hareketinden önce dost kiriyle hasbihal ederke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • ibret Aynası Yüzümüz kara çıktı Bu memleketin en yüksek tahsil kademelerinden birini tamamlamakta olan &enç ler bir spor temasında talibiydi sağlayamamışlar* Karşı tarafı tutanlar da kendi takımlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Belediye Reisi ile Vali anlaşamıyor İstanbul sergisinin açılıp açılmıyacağı hakkmda vilâyetten henüz İzin alınmadığını söyleyen Belediye Reisi Gökay,Vali Gökayla karşı karşıya Son günlerde ortada,bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Dün Dsvlet Tiyatrosunda döğüş çıktı Ankara,13 Anka)Dün gece Devlet Tiyatrosunda «Ramak Kaldı» piyesinin provası yapılırken artistlerden Nuri Altınok.Konservatuar memurlarından Turhan'a kızarak bir tok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1953
  • Ticaret Vekilinin Milliyete beyanatı Millî Reasüransın yeni durumu inceleniyor Ticaret ve Ekonomi Vekili Enver Güreli dün sabah ekspresle Ankara'dan şehrimize gelmiştir-Vekil,öğleden evvel Millî Reasü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • TAKVIMMN $fo YAPRAK Ecel gerdûneleri Vefa lisesinin önünde seyrüsefer tatbikatı yaparken bir askeri kamyonun volanına oturtulan acemi bir şoförün çarpıp arabasının altına aklığı lise talebesi yatırıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • POLİSTE it Hasan adında 50 yaşlarında birinin,Fatihte Muratpaşa Camimin kapısı önünde koma halinde yattığı görülmüş ve Jıastahaneye kaldırılmıştır.Muamer Sert adında bir gencin,dün gece Bakıöcöyde sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • KISA HABERLER jt Denizcilik Bankasının Çanakkale vapuru narenciye yük-lemek üzere bugün Akdenize hat&ust edecektirit Beyoğlu ilçesi dahilinde çalışan gece bekçilerine yeni ta-Hmatnameyi öğretmek maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Kızılay» ttniversite lalstoaatae yardımı Muhtelif talebe birliklerinin Kızılay Cemiyetinden talep ettikleri ayni yardım kabul edilmiştir» Buna göre Kızılaydan Î.Ü.T.Birliğine ba£lı 1000 kişi giyecek 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • 14 1 Şubat Bu.29 1 Ce.E 1953 8Mb.137i Cumartesi 1*88 VAKİ İT VASATİ EZANİ ş 6.58 117 12.28 6.48 îkind i 15.21 9.80 JUcşa m 17.41 12.00 19.12 1.88 İHMft k 518 1UJ7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Sovyetler Birliğindeki milletler meselesi,milletlerarası hukukî durumları bakımından,yeni bir safhaya girmek üzere bulunuyor.Truman hükümetinin İçişleri Bakanının,geçen yıl.Amerika tabiiyetindeki Ukra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Cemiyet i-tsvkalAde kongke Gazeteciler CJemiyetinin fevkalâde kongresi 19 şubat perşembe günü saat 14.80 da Cemiyet merkezinde yapılacaktırıGECE iff Kıymetli sahne sanatkâıhırımızdan Tesdıit "Büğe açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Yozgat ve Malatya g^liyo»' Glasgow âimanında tamir gören Deniz Yollan İşletmesinin Yozgat şilebi 5 martta havuzdan çıkacaBc a* Ha-rriburga uğî'ayıp Koıftinant seferini tamamladıktan sonra Istanbula ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Mesut bir nişan Naciye Kıvanç ile Şükrü Beşer dün nişanlanmışlardır.Genç-'lere saadetier dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • SEKİMİN HJWA.Kaza geçiren sanatkârlar Balolar mevsimi başladı Şehir Tiyatrolarındaki politika oyunu Ecnebi truplar Ümit DENİZ KAZA GEÇİREN SAN'ATKÂRLAR^ Bu sene Ankarada moda oldu.Ne kadar balo verili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • 500 UncU FeiSfı yılına hazırlık istanbul Üniversitesi Talebe BMigi Vilâyete müracaat ede-İ Tek Istanbulun fethinin "500 ün-cü yıldönümünü kutlamak üzere teşekkül eden komisyonda vazife almayı mrziı et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • üniversiteye yeni ta.ibe kaydı İstanbul Üniversitesi 1 şubat!tan itibaren başlamış olan şubat devresi talebe kaydı 16 şubat pazartesi günü akşamı sona ene-çektir.Üniversitenin muhtelif fakültelerine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Deri piyasasında kaydedilen canlılık Batı Almanya.Macaristan İtalya ve Yugoslavya memleketimizden mühim miktarda eleri istemektedirler.Son bir ay için-de bu memleketlere yarım milyon lira değerinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Fecî bir iş kazası i Bir tuğla harmanı çöktübir kişi öldü,beş kişi yara andı Dün sabah JBanyerde fecî bir kaza olmuştur.Bu semtte Şehir Meclisi üyelerinden Cahit Evranos.a ait tuğla harmanmdu oir çökü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • mm HALKIN l/lalûmu itam eden bir cevap Meyve derdine dair olan bir okuyucu mektubu neşretmiştik.Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğü buna karşılık aşağıdaki şekilde bir ce vap gönderdi,aynen neşrediyoruz:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • tecavüz hâdisesi lid kız terziyi zorla kirletenler dün tevkif edilerek cezaevine gönderilişler Savcılık ve Emniyet İJÖnci Şu parUmamna gitmişlerdirbe Müdürlüğü dün sabah çirkin ve cür'etkârane bir tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Raktör Gürkan dün Italyaya gitti Samsun vapuru dün «aat 12 de Batı Akdeniz seferine çıkmış-j tır.Gemi ile gidenler araamda Sofya Elçiliği müsteşarı Telimi Nüze.P.T.T.Umum Müdür muavinlerinden Talât To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Vali Gökay bugün Parise gidiyor Vali ve Belediye Reisi Profesör Fahrettin Kerim Gökay,başkanı bulunduğu Avrupa Mülteciler Mevzuunu Etüd Birliğinin toplantılarına iştirak etmek üzere bugün saat 10.40 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Üniversitenin yabancı dil imtihanlar;İstanbul 'Üniversitesinde yapılmış olan şubat devresi yabancı dil imtihanlarının neticeleri dün belli olmuştur.Yabancı dil imtihanına girmek üzere müracaat eden ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Bektaşi âyini yapanların duruşması k Bir müddet evvel Erenköyde Bektaşi!c âyini yapmaktan sanık olarak mahkemeye verilen 29 kişinin duruşmasına dün Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1953
  • Gül yağı piyasası o-Son ay içinde yabancı memleketlere 120 bin liralık ihracat yapıldı İsparta ve Burdur bölgesinden geıen haoeriere güre bu yıl gül ekimi son derece fazla yapıl nnşlır."i ine bu bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • Türkiyede 22 Ant' rikalı alim vazife görüyor Ankara» 13 AA.Ankara ve İstanbul Üniversiteleri ile diğer okullar ve eğitim sahalarında halen 22 Amerikalı profesör ve ilim adamı vazife almış bulunmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • Reislerinin kafatasını isteyen kızı'd irililer Washington,13 A-A-Oregondaki «Sioux» Kızılderili kabilesinin mensupları,birçok tarihî eşvanın muhafaza edildiği Washingtondaki Smithsonian enstitüsüne mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • Ploeşti sanıklarının cezalan_Romanyada ölüm cezası olmadığı için 24 kişi ağır hapisle cezalandırıldı Viyana,13 AP)Romanyalı 24 petrol mütehassısı dün bir komünist mahkemesi tara*' fmdan Ploeşti tesisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • Avrupada fırtınaya karşı tedbir alınıyor Yeni su baskınlarına karşı koyabilmek için onbLî erce asker seferber edildi Londra,13 AP)İngiltere.Holanda ve Belçika yeni su baskınları tehditlerine karşı koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • Mezarcıların grevi btmedi o-Keş haftadan beri devam eden grev yüzünden ölüler soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor New-York,13 A.A.tş ceş k ilâ tına bağlı bulunan New-York'lu cenaze otomobillerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • İngilferede dayak cezası O-Mahkûmları kontrol eden memurlar bire karşı alfa nisbe timle dayuK cezasının ihdasını istemiyorlar Londra,13 A.A.Dayak cezasının ihdası hususunda yapı lan.bir referandumda o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • Fransiz mahkemesi 45 nazlyi idama mahkum etti Bordeaux,13 AA)Fran sız askerî mahkemesi bu sabah erken saatlerde vaptığı toplantıda tkinci Dünya Harbi sırasında Oradour,Surgrlane,köyünde 642 Fransız ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • Bergamada kuduz vakası görü dil Bergama,13 A-A-Ku duz bir könegin otlakta bulunan bir kısım hayvanlan ısırmasiyle genişlemek istidadı gösteren kuduz vak'ası şehirde heyecan uyandırmıştır-J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER LÜBNAN if Lübnanın eski emniyet genel müdürü Nasır Raad ile polis genel sekreteri,eski rejim devrinde ihtilas yapmaktan suçlu olarak bu sabah tevkif edilmişierdir.Birkaç günden be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • ÖÖRE Bekçilerin kontrol saatleri Bir bucuk sene evvel,NIşantaşında bir apartman da iresinin gece soyulmasından,eşyaların alınıp götürülmesinden bahsederken,tasındır veya sayfiyeye gidilir gibi yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • TEŞEKÜR İki aydan beri zatürreeden rahatsız bulunmakta olan Namık Deneri'yi olağanüstü bir gay ret sarfederek büyük bir ihtimam ve hazakati* tedavi eden» kendisine sıhhatini iade etmek suretiyle bizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • EDİP ÇAUŞEÂNV—v,minnet ve şükranlarımızı arzetmeyi borç biliriz.Deneri ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • Faruk'un benzeri 52 milyon dolandırıcısı nasıl tutuldu Adam eski Mısır Kralına tıpa tıp benzddiŞini keşfedince onun gibi bıytk bırakmış,siyah gözlüklar takmış,parmağına pırlanta bir yüzük geçirmişti.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • FIKRA Küçük Galeri Tardı BUĞRA Fikir ve san'attan yana ne I varsa kttçükleşti.Hacmin ne kıymeti var,demeyiniz.Abdül-hak Hâmid'ih sekiz Inn mısraı belkide sekiz binâen sekiz yüz kalana kadar sepete atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • 136 Yeter!Ne olur susun artık Beni kendimden utandırmaya çalışmak sizin asaletinize yakışmaz.Bunları,kralın yüzüne bakmadan,yan aralık gözleri tavana dikili söylüyordu.Faruk bu fevkalâde nefis dişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1953
  • Sudan meselesinin haili Kral Faruk tahtının sarsıldığını,Vetü rartısı meınıeıtette nüfuzunun,Ural nezdinde de itibarının azaldığını hısgelU*aerı devirde,elele vererek' Meclisten bir kanun geçirmişler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.02.1953
  • SsriSSto^ J Sevimli artist June Russell'in pek yakında bir çocuğu olacağı bildirilmektedir.Rııssell şimdiden J çocuğu için hazırlıklara başlannşttır.y.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Harisin kızı Berre,bütün kabilesini esaretten kurtardı Onun şikâyetini dinleyen RssulU Ekrem Efendinrz,güzelliğini görmekle fidyesini vsrmiş,esaretten kurtarmış ve rızasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.02.1953
  • uyup sanasınıa uLtıır if ve tadili dolayısiyle:Kösenin sakalı l Sulhi GARAN î Günlük gazetelerin birinde okudum.«Bu sene Eyüp sa-Imsında bir tadil ve tamir yapılacak ve oyun yerinin ctratı kafesli tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1953
  • WT Kısa spor haberleri i i M erke zllakem Komitesi üyeliğine yeni tayin Ankara,13 ANKA)J J Açıcı bulunan Merkez Ha-keır komitesi üyeliğine Sa-fa Y alçın getirilmiştir.Sa-J fa kalçın eski sporculardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1953
  • Yugoslav takımının Ar jantindeki maçı Buenos Aires.13 A-A Dün Yugoslav Hajduk takımı ile Arjantinin Boca Juniors takımı arasında yapılan maç 1-1 berabere neticelenmiştir-Birinci devrede Boca Juniors 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1953
  • Basketbol turnuası Bolonva 13 AA)Bolonyanın Virtus basketbol takımı burada dört memlekete mensup takımlar arasında yapılan üçüncü milletlerarası «Bolonya ğehri tur nuasını t u şehrin «Virtus» basketb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1953
  • Garbis bundan evvel yaptığı maçlardan birisinde Bu akşam saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında 2 mühim profesyonel boks karşılaşması yapılacaktır-Bunlardan ilki Türkiye yarı orta profesyonel boks şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1953
  • Geçen devre oynanan Galatasaray Kasımpaşa maçındapt heyecanlı bir an Profesyonel kümenin onyedinci haftasındaki müsabakaları rayla Kasımpaşa,karşılaşıyor kulüplerin puan cedvehndeki derecelerinde a pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1953
  • İBüyük Anketimizi Kat'î tarihi yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya mîllî futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımızdan beşine yukarda bildir diğimiz kıymetli hediyeler vereceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1953
  • W$i m m S i^m.Atletlerimiz Amerikanın Sesi raportörUne İntibalarıni anlatıyor Osman Coşgül Amerikada büyük propaganda yapıyor Osman CoşgOl 10 martta TUrkiyeya dönüyor New-York 13 ANKA)Ocak ayının son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1953
  • Basketbolde on ikinci hafta Moda Fenerbahçeyi,Vefa Darüşşafakayı mağlûp edebilecekler mi İstanbul birinci küme basket bol karşılaşmalarına bu hafta İstanbul basketbol maçlarından bir karamboı da Tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİÜAYMeR^ İlafcledaa;AZİZ ÖZBAY Tevkif edildikten sonra hapishanede çıldıran adam 55 Mahkeme,Vaher hakkında verdiği ölüm Kararında canavarın Luiz'i oidürdüğünü aaoıt görüyordu.Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1953
  • Takriben 1Q0 Tem Cıvata Psrçin Rondela Pim ve Ağaç Vicfası Şafttı Alınacaktır Etibank istanbul Şubesinden Bu husustaki tekliflerin en geç 20/2/1953 tarihine kadar verilmesi çartnamesi her gün satmalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1953
  • mmn m wniwi hazamz AÇeuı&â StoMAnuCtbi Padişah,gözleri yaşlarla dolan ihtiyar kadına:"Korkma,sana 2 kese akçe ihsan ettim,dedi 236 Sadrazam Paşa.her ne ka dar önüne geçmek istediyse de dinletemedi,gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1953
  • BULMACA Hazırlıyan Sadi BORAK 1 2 3 4 6 6 7ft 9 10 11 12 1 2 i t 3 1 1 M.i 4 4 5 6 7 8 9 1 10 11 J 12 Soldan sağa:1 Eyüp tarafında bir somt;Tersi Uüyiık vapur 2 Musiki aletlerinden birini t^lan;Gayrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL Hüseyin Ağa,Bedrosun konuşmalarım pek candan dinliyor,her istediğini hemen yerine getiriyordu Kenan beyin banyocu ile münakaşası Çizen:Mekraet Pişdar* 60 Bizim de şimdi soyunma mit şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1953
  • Bokak ortasında kanlar içinde yatan polis memurunun intikamı alınmalıydı.Fakat anbarda geçen geceyi,bütün çuvalları kendisine verdiğini,onun dürüst lüğüne itimat ettiğini hatırla-IflİnrT+ıin da kendin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Üçlü pakt için askerî görüşmeler Atina,13 AA.Tunan Savunma Bakanı Kanellopulos bu akşam Mecliste beyanatta Ibu lunarak,Yunanistan,Türkiye ve Yugoslavya arasında askeri görüşmelerin Ankarada 16 veya en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Mısır bayrağı değiştiriliyor Kahire,13 AA)Al Abram gazetesi tarafından bugün bildirildiğine göre.Mısır şan-cağı değiştirilecektir.j Siyah,beyaz ve kırmızı renk-j leri ihtiva edecek sancağın or-tasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Bugün İzmire bir Yaralı kafilesi geliyor o-Koreden ğe Jen kafilede 1 uu bay 2 astsubay.38 er bulunuyor İzmir.13 ITSJL-X Ocak i aynım ilk ^günlerinde bir Amerikan gemisiyle Tokyo'dan hareket eden ve lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Vergi kaçakçılığı [Bas tarafı birlucidel muhbire 137 bin lira mükafat verilmiştir.Bu hususta kendisiyle görüş-1 tügümüz alâkalı bir şahıs şunları söylemiştir:Son günlerde artan vergi i kaçakçılığı kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Bir otobüs kazasında 5 kişi öldü [Baslarufı 1 ncl sayfada] plakalı otobüsün anî olarak hid-roliğinin patlaması neticesinde^ 5 kişi ölmüş ve 3 kişi de ağır surette yaralanmıştır.Beşi de tütün işçisi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Bir katil mahkemede j fenalık geçirdi Bir müddet evvel Çârga m bada,©evlet Huva Yollarında şdiörlük eden KoriL GUvoniv.l ta-j çakla öldüren ve Bitfinci Affın Ceza Mahkemesine vefilen *Hay-j rettin Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Lodos fırtınası davam edtyor Evvelki gün başlamış olan lodos fırtınası bütün şiddetiyle devam etmektedir.Fırtına sebebiyle dün sabah Köprüden kalkan Harem.Sala-cak seferi yapılamadığı gibi,saat 18.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Van Fleet Kore T,işini açıklayacak 1 Kay tarafı birincideJ hakkındaki sözleri Amerikan Kongresi üyeleri arasında derin bir tesir yaptığından Kongre emekliye ayrılan generalin bn husustaki fikirlerim"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Avrupa Birliği hazırlığı o-Itaue Mayer ve Bidault Londra'da İngiliz devlet adamlariyle Avrupa ile ilgili meseleler görüşüyorlar Londra,İS TJH.A.Fransa Başbakanı Rene Mayer,Dışişleri ye Ekonomi Bakanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Belediye Reisi ile Vali anlaşamıyor fBastarafı 1 Mİ sayfada] mak için tedbirler «3ıyarmv Bu arada karsımıza «diğer bazı m âni al ar da çıkmış bul un u y or-Meselâ.2 numaralı parka çimdi Hilton oteli i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Hastahanede esrar satan sabıkalı Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık bürosu memurları Yedikuledeki Ermeni Hast ahanesinin Verem pavyonunda yatan hBalalar dan A.rtin Timsah adı nil o bir hastanın a—zaman hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Devlet Tiyatrosunda döğüş çıktı [Bantar&fı l mal sasfadal mıg ve Turhan'ın taraf m ı Itır tan kadın a rüştle id on Yıldız Akçan'a bir kaç,tokat atmıştır-Bundan sonra bütün artistler birbirlerine girmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Büyük bir eğleme© gecesi İstanbul Gazeteciler Sendikası t ırvf mdan İra aym 21 ned 'cumartesi akşamı iğin tertip «dilen büyük müzik ve eğlence gecesi hazırlıkları ilerlemiştir.Saat 20.30 dan sabaha ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Ctaaç Mr İeb lohoanAiı Adapazarı,1» Vilöyetimiz Ynkarraazar mahal leşinde Hüsnü öçal adında bir şahıs Gölcükte tanınmış bir ailenin kızı olan 14 yaşlanndalü Sevgiyi zorla kaçırarak iff al eLmiştir.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Millî reasüransın yeni durumu IBm» tarafı birincidel kacıların iştirak ettiği bir toplantıya başkanlık etmiştir-Güreli dün kendisiyle görüşen arkadaşımıza Vekâletini ilgilendiren muhtelif mevzular üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Yıldırım müzakere [flaş tarafı birmcMel devam etmiştir.Bu müddetin dakikası zarfında bir evvelki celseye ait zabıt hulâsası okunrauş ve müteakiben ruznamenin müzakeresine geçilmiştir.İS dakika içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • yerine 8lNY0 «5 PURO Tuvalet Sabunu kullanınız 1 Puro Tuvalet Sabunu cazibe ve güzelliğinizi bir kat daha arttırır.Puro Tuvalet Sabunu cilt üzerindeki siyah benek ve sivilcelerin teşekkülüne mani olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Harp tehlikesiyle karşı karşıyayız [Bagtarafı 1 nci sayfada] ter Dulles.Batılı Müttefikler bu çok tehlikeli zamanda Avrupa müdafaa kuvvetlerini sür atle kurmalı veyannt İkinci' Dünya Harbini kıvılcıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Amerikan gaceteleri petrol sahalarının yabancı sermayeye açılmasından sitayişle bahsediyorlar itlerine en uygun şartlarla tan-Washington 13 AA.Amerikan gazeteleri,Türkiyenin iktisadi aahada tuttuğu yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Turizm Endüstrisi Kanunu O-Dan.kanunun heyeti ir-'umiyess kabul edildi Ankara,13 Milliyet)Bugün Mecliste Turizm Endus-asının Teşvik Kanununun birinci görüşmesi yapılmış tfe lıeyslı uıiiumıyesi ile ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Adalet Vekilinin beyanatı Baş tarafı birincide] hâkimlerin öncüye duyduklamndan bahisle neşriyatta bulundukları görülmüştür-Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ şunları aSyüemiştJir.İstinaf mahkemelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Adapazarin Mr köyünde cinayet iş endi Adapları,13 Milliyet)fin akşam kazanjtza bağlı 3ELayaOarbeyi köyünde feci bir ciuayst işlenmiştir.Köy sakıauîrinoeo olan 1126 dokumlu Mifihut Genç adında bir şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Utanılacak bir spor kavgası [Bag tarafı birincide];ka.sonunda Ankaragüçîü taraf tariar.sporcular lehinde tezahüratta bulunmuşlar,bundan müteessir olan Harbiye talebeleriyle okul subayları da «aha-i ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1953
  • Olimpiyatların kapanış merasiminde bayrağımız altı defa direğe çekildi 122 Üç dört gün sonra Greko-Romen karşılaşmalara başlandı.Ta kimimiz şu arkadaşlardan müteşekkildi.52 kilo Kemal Olcay,57 Halil K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.02.1953
  • Türkiye Deri Sanayicileri.Derneğinden iktisat ve Ticaret Vekâletinin Gümrükler Umum Müdürlüğünün.İstanbul Bölge Ticaret Müdürlüğü Sanayi Müfettişliği vasıtasiyle ithal alınan ham derilerin kaliteleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1953
  • DRAM KISMI llLtON Yazan:Franz Molnar Türkçosi:Vsude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon;42157 Komedi ktsmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan;Reşat Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1953
  • Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 1 XIV üncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi 15 nİstn 1953 tarihinde Ankarada açılacaktır» 2 Teshir edilecek eserler en geç 25 şubat 953 akşamına kadar Istanbulda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1953
  • Yıkıcılara mm Cağaloğlunda kârgir bina yıktırılacak.Müracaatı Nusret Güreşen,Nuruotmaniy» Cad No 62 Tel 21913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1953
  • Fernando La mas'm aşk hikâyesi o-Önümüzdeki günlerde Lana Turner ile evleneceği söylenen bu yakışıklı Meksikalı artist hakkında yeni dedikodular çıkarıldı Bundan bir buçuk yıl kadar evvel sinema dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 8'ton sadeyağı 5/Mart/953 perşembe saat 11 de Topkapı Maltepe As-Sa Al.Koda satın alınacaktır-Ki* loşu 620 kuruş geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1953
  • Istanbul 12.57 Agılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müiziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyanlar:Ali Demir,Muallâ Gök çay.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif îçli,Şükrü Tunar 14.00 Radyo salon orkestrası konser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naoi KARACAK Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1953
  • SOĞUK ve rutubetli günlerde GRİPİN al mayı ihmal etmeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8