Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • ingiltere,Milliyetçi Çini protesto etti Bradley,Kızıl Çine sef ar yapan gemiler durcurulacak,dedi Londra,10 A.A.İngiltere Dışişleri Vekâleti sözcüsünün bugün bildirdiğine göre,İngiltere hükümeti,milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Turgutluda yıtdınmın tesiriyle yıkılarak öç kişinin ölümüne sebep olan minarenin dorumu Foto:Ege Ajansı)Fırat ve Ceyhan nehirleri taştı Ceyhan ve sedlerdeh taşan sular Tarsus ovasında büyük hasarlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Foster Dulles'm beyanatı Amerika Hariciye Vekili Ayan Meclisinin_eizD celsesinde son seyahati hakkında izahat verdi Washington,10 AJL.Dışişleri Vekili Foster Dulles,Avrupa seyahati hakkında rapor verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Bir uçak kazasında 30 kişi öldü i Kahire,10 TJLA.atışır silâhlı kuvvetlerine meamp bir askeri taşıt uçağı,dün akşam düşerek parçalanmıştır.Uçakta bulunan 35 kişiden 30 u ölmüş ve 2 si ağır surette ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Balkan Paktının metni Atinada hazırlanıyor Paktın esasları tesbit edildikten sonra imza merasimi Ankarada yapılacak Atina.10 AP)Türkiye.Yunanistan ve Yugoslavya Hariciye Vekâleti temsilcilerinin şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Korede Beşiktaş Bayrağı Korede Birleşmiş Milletler saflarında savaşan Türk tugayının komutan muavini Daniş Harabe len eski bir Beşiktaşlı ve millî atletti-Resimde Daniş Karaber leni kendisine gönderil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • israil Scvyet elçiliği bombalandı o-Binanın davarına yerleştirilen bomba dört kişinin ağır surette yaralanmasına sebep oldu Telaviv.10 AA)Sovyet Rusya'nın Telaviv'deld elçilik binasında bir bomba patl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Üçler toplantısı akim kaldı o-Churchill.Stalin İle buluşmanın hiç bir fayda temin etmiyeceğini söyledi Yeni bir üçler toplantısına katılmıyacağını bildiren İngiliz Başvekili Churchill Londra,10 A-A)Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Milliyetçiler Derneği davası Duruş nay a önümiizjeki günlerde başlanacak Ankara,10 Milliyet)Haklanndaki tahkikat tamamlanmış olan Milliyetçiler Derneği Kurucularının duruşmalarına önümüz deki günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Şehir Meclisinde bir bardak suda fırtına Riyaset makamının kamalar talimatnımesini gri istemesi kıyamet kopardı ama gene d;reisin istediği oldu Şehir Meclisi dün saat 15,30 da Enver lierkmanın riyaset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • ibret Aynası Ödeştik!Japonları güreşte rahat rahat yendik-Kafile başkanlarının,geldikleri zaman dediği gibi.kendilerine iyi bir güreş dersi verdik-Fakat itiraf edelim ki,Japonlar da bu dersin minneti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Raman petrolleri işinde dönen karışık işler Demokrat Parti Meclis Grupunda bazı hakikatler açığa vuruiiu Ankara,10 Milliyet)De-na gidecek Parlâmento heyetinin mokrat Parti Meclis Grupu,I seçimini yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Mısır,Akdeniz savunmasiyle ilgili bir muhtıra hazırladı Muhtırada.SUveyşten daha ziyade ve Balkanlara ehemmiyet verilmesi Kahire 10 AP)Mısır ma kamları dün Rece Sudan'ın istikbaline dair halen cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • *Uk 'th^iUtlH Sgf Bugün şehrimizde ve civarında hava;'sabahleyin sisli,günün devamınca az bulutlu geçecek.Hava sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Irrgilterede fırtına yeniden başladı NorfolU'da askerler fırtına dan harap obnuş setleri tamir ediyorlar* Foto:A-P)[Tazısı 7 ncide]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Meclis heyeti Be'grattan avdet etti Heyet reisi Köymen:«İki memleket arasındaki dostluk kâğıtlardan önce kalblere yazılmıştır» dedi* Yugoslav Federal Meclisinin daveti üzerine.25 ocakta Yu goslavyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1953
  • Başvekilin son beyanafının müsbet neticeleri görülüyor Partiler arası kardeş mücadele devri açıldı Başvekilin nutkunu yorumlıyan Hüseyin Cahit Yalçın,Ulus gazetesinde:Türk Vatandaşları Başvekile müzah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • TAKVİMDEN g& YAPRAK Beyaz zehir yılanları ULUNAY Tiirkiyenin beyaz zehir babında birinci değilse de ikinci geldiği muhakkaktır* Başka memleketlere karşı bu tefevvuku,bu işin bey* nelmilel mücadelesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • KISA HABERLER Kocaeli tankeri akaryakıt.hen uçakla şehrimizden n almak üzere Bahreyn adalarına lardırhareket etmiştir.İf Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Yugoslav ticaret heyeti,meslek gruplariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Hie.11 1 Şubat Ba.26 29 Ce.B 1953 Ocak 1372 Çarşamba 1S68 VAK IT VASATt EZAM Gtinei 3 7 01 1.25 Ogle It 28 6 52 Ikind i 15 18 9.41 Aksa m 1738 12.00 Yatsı 1JS İmaaJ i 521 11.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Avrupanın Güney Batısında büyük ve dağlık bir yarım ada var ki Avrupa ile Afrika arasmda yegâne kara köprüsünü teşkil eder.Eski adı 1berya olan bu Pirene yarım adasını Afrikadan ayıran Cebel uttan k B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • KOXFEKAXS it Vali ve Belediye Başkanlığınca tertip edilen kültür konferansları serisinin 6 ncısı yarın saat 17.30 «la Eminönü öğrenci lokalinde Şair Behçet Kemal Çağlar taı-afmdan cMemleket ve Sa nat»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Üniversite rektörü italysya gdiyor İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord.Profesör Kazım İsmail Gür "kan İtalyan kültür ateşiligince Roma ve Napoliye davet edilmiş tir.Bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Samsam Bats Akdeniz seferinden döndü Samsun vapuru dün saat İG d* 1G8 yolcu ile Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.Yolcularla birlikte,Napoli Konsolosu ITalis Balkan,Batum Konsolosu Hümit Sıtkı ve Piro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Röportaj Can çekişen asırlık sanat:Tesbihcilik Bu isi 140 150 kişi sürüklemeğe çalışıyor Onlar öldü mü sanatı da beraber ot«ırt*cekler Zaten çoğu şimdiden işi ıığı/hkçıhğu dökmüşler-Ümit DENİ Z Müslüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Hasta bir şoför intihar etti EvveJki gece 2,30 sıralan ada Şişlide Hanımeli sokağında 50 numaracın oturan Rail Kig«n,müptelâ olduğu verem hastalığının iylleşmemesinden müleessiT olarak kendisini evler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Arkadaşını öldürmeği kalkışan kotukçu Evvelki gece Tepeba^mda muhiti heyecana düşüren bir hadise olmuştur.Bu semtte Lunapark mobilya pazarının sahibi olan Fevzi Karakılıç adındaki bir koltukçu aynı se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Şehrimzza geJen İtaiyan tacirleri İtaJyıtn ithalât ve ihrucatçıla rından nıüleüokkı)7 kimlik üır ticaret hty»U dttn Samının vapiırıyıe j«-wiU){je^ı.Akşam Vnkaraya hareket eden Italy unlar,memleketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Fransız sanatkârları şarefina verilen kokteyl Küçük Sahnenin davetlisi olarak şehrimize gelıuı?bulunan Fi ansı/trupu dün uaat 37 4e verilen bir kokteylde iıyatro ve sunaı münek küllerimize takdim edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Yeni buğday mahsulü o—Bazı hükümetler memleketimizden buğday ithal etmek için şimdiden müracaata başladılar Milletlerarası buğday anlaşmasının 31 temmuzda sona ereceğini göz önüne alan ilgili maKamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Üniversitelilerin fetih ylı hazırlıklar] İstanbulun fethinin 500 üncü yıldönümü münasebetiyle istanbul Üniversitesinde teşkil edilmiş olan Fetih Kutlama Komisyonu hazırlıklarını tamamlamak üzeredir.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Yavrukurtlar bugün bîr göstari yapacaklar Kadıköy bölgesi ilkokullarına mensup bütün Yavrukurtlar bugün bir gösteri vaparaklardır.Kadıköy,spor salonunda eski Halkevi)yapılacak olan gösteri saat 14,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Beyazıt Şişli tüneli yakında inşa edilecek Dün Ankaradan dönen vari Gökay muhtelif meseleler hakkında izahat verdi Bir haftadan beri Ankarada bulunan Vali ve Belediye fteisl Fahrettin Kerim JoKay dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • HALKIN SESİ Kaldırm bekleyen sokak MecldiyekÖy Birinci Taşocağı Kokağında 12 No.da oturan okuyucumu-Nuri Sezer yazıyor:«15 yıidanDeri sakini oulunduğumuz 1 ci Tasçtocağı sokağı çukur ve tepecikleri il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Müessif bir kaza oldu O-Seyrüsefer idaresini öğrenmehu olan bir liste Calebeaı bir Kamyon altında kaldı Dan daban ^aat 11 sıralarında Şehzadeoa$ıada müessif,bir kaza olmuştur.Vefa L»aesıne devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Anadolu Ajansının çatısı çöktü Evvelki gün Ankara Caddesindeki Anadolu Ajansı binasında bir kaza olmuştur.Halûk ve Orhan adında iki elektrikçi telsiz teaısatı kurmnk için getirdikleri alât ve edevatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • rlüdlsa çıkarmak ist ey atı sab kah Maruf sabıkalılardan Ciciburun Muştala Uun Adliyede oir hfısise Qjkaitxnuk istemiştir.Bu defa Kasımpaşada bir esrar tekkesi işletmek »ucu ile mahkemeye verilen sabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • POLİSTE it 5 kişiyi dolandırdığı iddiası ile 3 üncü Asliye Ceza mahkemesine verilen Abdullah adında bibrinin muhakemesi dün neticelenmiş.Abdullah 10 ay hapse ve lfOO lira para cezasına mahkûm edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Şiir ve hîkaye müsabakası Istanım!Uuıvcıjaiesi Taiebe Bu ligi taralından £eçen sene üniversite talebeleri araamuu açılan Hamiyet gııı ve lulcaye Müsabakası neticelenmiştir.Hikaye müsabaKasuıda birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1953
  • Milli tüberküloz kongresi baziruğı Şehrimizde toplanacak olan Milli Tüberküloz Kongresi hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.Kongre 24 şubat salı günü açılacak ve ilci gün Uevıun edecektir.Alâkalı doktorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • Rus casusu bir kadın o Lnneburg yakınlarında yakalanan Olga.bütün suçlarını itiraf etti Hanover.10 AA)9 oca I» tarihlerinde Luneburg vakın farında tevkif edilen Rus ca 6usu Olga Larissa-Robine.sor gu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • Romanyada bir casus şebekesi yakalandı SabatörlUkle itham edil ân 23 kişi arasında eski bakan ve petrolciier bu unııyor Londra.10 AP)Arala-1 rında eski bakanlar ve Romen petrol endüstrisinin liderler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • Guatemala'da çıkan ka^gasa^ık Guatemala Cîtv.10 A-A)Dün srece.vükp^k mahkeme yargıçlarının millî kongre kara rivle vazifelerine nihayet verilmesini orotesto eden talebelerin sebebivet verdikleri karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER MACARİSTAN:İf 1951 yılında Sovyet uçakları tarafından Macar topraklarına inmeğe mecbur edilen Amerikan nakliye uçağı C—47 nin iadesine mütedair Amerikan talebini Macaristan hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • Van Fleet Koreden ayrılıyor Sekizinci Ordunun sabık kumandanı dün komutası altındaki birliklere bir veda mesajı gönderdi Tokyo.10 AA)General Van Fleet Sekizinci Ordu subay ve erlerine hitaben harekeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • Bir inek yılan emziriyor Atina,JO T H A)Selanik civarındaki Agros bölgesinde,bir ineğin günlerden beri bir yılanı emzirmesi hâdisesi,bütün Yunan ist arıda büyük bir alâka uyandırmıştır-Yılan,günün mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • Aç!ık grsvi yıpan ta ebeler Roma.10 AA)Neo-faşist teşkilâtına mensup bazı talebe grupları,serbest bırakılmalarını temins maksadiyle açlık grevine başlamış olan Prodda adasındaki siyasî rnah kûmlara te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • Jjponya ve Çin Formoza adasında sıkıcı seneler geçiren milliyetçi Çin ordusuna hareket serbestisi verildikten sonra Japonyamn müstakbel Siyaseti yine guııun roevıuu olmağa başladı.Adalarının çok yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • L2& ÖÖRE Casus var Harp başladı bu her memlekette aym telâş kendini gösterir.«Casuslar memleketi sarmış,düşmana haber yetiştirmektedirler.Dikkat edin,harbe dair ağzınızdan bir kelime bile kaçırmayın.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • İKTİBAS Acısız doğum yapmamı usulünü biliyor musunuz!Doktorlar,dil a e kaiar anayı doğu n açlarından koru/için bayıltma usulünü,tatbik ediyorlardı.Bu mı analar İ2 va bilhassa çocuklarda çok tahl.kali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • 133 Nitekim bugün de afyonlu içkilerini bizzat kendisi hazırlamış,buhurdanları eli ile yakmış,odayı sevişmeye müsait hale bizzat kendi sokmuştu.Faruk iyice sabırsızlanıyordu.Mâla Pulli ile kadından hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • FIKRA 1 Şundan Zekaların jakpam çeşit çeşitnıiş,bu arada bir de «esprit frondeur» denileni varmış.Sordum,öğrendim;bu i rondeur kelimesi Fransa'deki «froude» ayaldamrtaszua katılanlara takılan ûiiramiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • İdil Biretin yeni başarısı Pariste konser veren İdil.alkışlar arasında altı defa sah neye çıkarıldı Paris.10 AA Dün Pariste küçük sanatkârımız İdil Biret en büvük musikişinaslara nasip olmayan bir san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • Bir hakaret yüzünden Italyada hâdise çıktı Roma,10 AA)Matera vilâyetinde Ressano'da.is bordası sekreterinin bir belediye memuruna hakaret ettiği için tevkif edilmesi üzerine bazı hâdiseler vukua gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1953
  • AÇIK TEŞEKKÜR Cerrahpaşa Hastahanesi Kadın Doğum Hastalıkları Mütehassısı Dr-İsmail Timur'un,eşime karşı göstermiş oldu&u alâka ve ihtimamından dolayı en derin saygı ve teşekkürlerimi gazeteniz vasıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.02.1953
  • 4 Türkiyedekl Amerikan ha-va grupu başkanlığına tayin edilen Benjumin J Webster dün Ankaraya gelmiştir Gn.Webster yardım grupu başkanı Arnold tarafından karşılanmıştır.Foto.Usıs)2 Birleşik Amerika Ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1953
  • HEliGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Ta'ma meşhur hırsızlardandı.Bunu bir zaman gizliyebildi TaVna Kıtadenîn zırh m çaldı,bir un çuvalının içine koydu.Zeyde emanet etmek uzara yola çıktı fâkin,torbadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.02.1953
  • 1953 Dünya şampiyonları ve namzetleri kimlerdir Bu sane yapıiacjk maçlarda bakalım eski şampiyonlar unvanlarını müdafaa edebJJecekiar mi Amerikan Boka Federasyonu neşrettiği bir bültende 1953 yılının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1953
  • Bülent Eseİ or mu Bir müdetten beri ttalyâda tuiunan meşhur futbolcularımızdan Bülent Eselin memleKete döndüğünü bildirmiştik.Bülentin tekrar Italyaya döneceği söyleniyorsa da Adalet Külü* tünden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1953
  • ttaiya lig maçları Tu vent us:1 Atalanta:1 Roma:2 Bo log a a:1 Palermo 2 Como:0 Novara:1 Fiorentina:2 Propatria:1 Lazio:Spal:1 Milan:1 Udinese:1 Napoli:1 înter:1 Torino:3 Palermonun ikinci golünü bizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1953
  • 141 maç yapan takım Harlem Globe Troters Geçen sene bir dünyâ turu ya pan Amerikanın meşhur Zenciler basket bel takımı Harlem Globe İstanbul d a da maçlar yapmışlardı)bu seyahatler sırasında uçaktan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1953
  • Meşhur Kukla antrenmana başladı Halen ispanyada bulunan meşhur futbolcu tutulduğu hastalıktan kurtuldu Macar futbol y ıldıeı Kubalanm geçen sonbaharda ant oıarak hastalandı,x &t\dünyası spor çevreleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1953
  • İstanbul Ankarayı boks'ta 5-2 yendi Çok çekişmeli gaçan karşılaşmalar s â« ^rcz'e netîcs'enii Geçon gün Ankarada îstan-fer Cık'a sayı ile gaiin,buı.Uu*is Karmaları arasında yapılan maçlarda su neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1953
  • Fransa kupası maçlar' Bu hafta Fransada yakılan kupa maçlarında Nice Caen'ı 2-0 mağlûp etmiş ve bizim Letter bu müsabakada çok güzel oynamıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1953
  • Ünfvarsiteli basketboctıların Kahirede yapacaktan karşılaşmalar Türkiye Millî Talebe Federasyonu sporculariyle» Mısır Üniversitesi ve Ordu takımı sporcuları arasında 11-22 mart tarihlerinde Kahirede b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1953
  • İspanyol I futbolunun Madridde oynanan ve İspanyolların haksız bir penaltı-dan attıkları golle 2 2 biten Almanya İspanya milli futbol maçı için 1 borik Yarıma* dasınıh basınında Aimınlar lear,Alman ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1953
  • Avrupa lig m aç i ar ı Bugün yapılan Fransa Ku pasının 16 ncı finalinde şu neticeler alınmıştır:Birinci küme takımları kendi aralarınsa:Lens:1 be:Français:2 Şt.Eitenne:2 Sochaux:Birinci küme takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1953
  • Ergdin Neciloglu Seyyid Mısırlı Merih Sezen istanbul beynelmilel eskrim turnuvasına V ffakan Merges Bugün saat 18 de T.E.D.Kulübü spor salonunda başlıyacak elan müsabakalara Viyana takımı dördü erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1953
  • [Büyük Anketimizi I Yugoslavia çıkacak j İMİLLİ KADROMUZ!J ¦k Oynanış tarihi yakında belli olacak Türkiye Yu-goslavya milli maçı için gazetemiz,okuyucularımız ndıı büyük bir anket tertip etmiş bulunuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL ktonbulda hiçbir doktor arkadaşım yoktu.Hastahanede benimle kim alâkadar o'acaktı Kenan bey yüzüme bakmadan 57 Bardakları yere koyup itina İle ayı boşalttı.Tabansız bardakları elimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1953
  • Nazır bir yabana idi.Onunla kendinizi mukayese etmeniz doğru olmaz.Bana dünyanın en kudretli şahsiyetlerinden biri olduğunu da söylemişlerdi.Halbuki siz bir lâhza tereddüt etti ve tabancasına bakarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1953
  • $mm mu wnmm Kızlar Şekerparenin bohçalarını yapmışlardı.Ahmet Paşa ile neşeli bir şski'de vedabştılar 233 Sokul da kulağıma «öyle dedi ben işaretten anlamadım.Kız,hem boynunu,hem de dudaklarını uzatar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1953
  • «atirltyao Saii DOR AK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 1 3 4 J 5 i 6 7,J 8 D 9 i 10| 1 1 11 1 12 1 'lojman s.a.±a:1—Kulağın gıda»;Ter.2—Çapkının öylesi de olur;Günahsız.3—Gosterig eski terim)Eski kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ CİNAYETLERE âiakledan;AZİZ OZBAY Bordo havalisinde 16 yaşlarında bir genç kızın boğazı kesilmişti 52 Sonra yüzünü oir taşın üstüne çektim.Ayağa kalkıp dört yamma bakırîdım.Yanıbaşımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Ben,Celâl ve Gazanfer birer dakika ara ile rakiplerimizi tuşla yeniverdik 122 Hele üç dört yüz kişilik bir topluluk teşkü eden Türk grupunun vaziyeti görülecek biı haldi.Başlarındaki kırmızılı beyazlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Raman petrolleri [Baş tarafı birim I Bundan başka M emiş faaac nın petrol rafineri tesirlerinin ihaiesi hakkındaki sorusu görüşülmüş ve bu mevzua eski İşletmeler Vekili Nuri özsan cevap vermiştir.Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Istanbul Aslîye 5 incî Hukuk Hâkimliğinden 952/1056 Tebliğ olunacak taraf:Yorgi Tcolbgjdis.Pangaltı Çayır rokak 67/1,Vahriç Semerciyaa evi-Suzana Teologidis tarafından yukarda isim ve adresi yazılı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • İstanbul Gümrük Muhafaza 2 numaralı Satma I ma Komisyonu Başkanlığından Aşağıdaki cinsleri,tahmin bedellerL muvakkat teminatı,ihale zamanı gösterilen Uç etud* ta muhtelif malzeme kapalı zarf ıısuüyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Üçler toplantısı [Bas tarafı birincide] teklifi tetkike hazırım» fakat Rusyanın bugünkü durumu cesaret verici değildir-Umumi durumun ne şekilde geliştiğini anlamak lâzımdır-Eğer ingiltere'de,meselâ,en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • İsrail Sovyet elçiliği bombalandı [Bustarafı 1 nci sayfada 1 yapılmıştır Suikasti tertipleyen şahıs,elcilik binasının duvarına,açtığı delikten bcinbayı yerleştirmiş ve raptettiği teller vasıtasiyle uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Askerî Siyasî Mahkemedeki son basın dâvası Ankara,10 Milliyet)Ankara Askeri Siyasi Mahkemesi bugün Askerî Mahkemede görülen basın dâvasını karara bağlamıştır.Necip Fazıl ve Büyük Doğucular için 22 mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Fırat ve Ceyhan nehirleri taştı [Bas tarafı birincide] Adanaya 7 kilometre mesafede ve,tam Yalmanlı köyü önünde yıkılmış olduğundan Yalmanlı köyü bir anda korkunç bir feyezana uğramıştır.Köylüler sed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • ingiltere MiIIiyetç:Çini protesto etti [Baştarafı 1 uci sayfada] rında durdurulması keyfiyetini geçenlerde milliyetçi Çin makamları nezdinde protesto etmiştir.Çin makamları geminin un,Çimento» çuval,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Mis heyeti Belgrattan avdet etti [Bastarafı 1 nci sayfada)Meclis heyeti reisi Hulusi Kövmcn,seyahat intibaları hakkında basına aşağıdaki beyanatı vermiştir:«Bildiğiniz gibi Yugoslav Federal Meclis Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Polise karşı gelenlerin cezası artıyor Ankara,10 Milliyet)Adalet Komisyonu bugünkü toplantısında Ceza Kanununun bası maddelerinin tadilini derpiş eden teklifler üzerindeki çalışmalarına devam etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Bir Amerikan hapishanesinde İsyan çıktı Salem Oregon)10 AA)Oregon hapishanesinde dün ge ce 40 kadar mahkûmun sebebiyet verdiği ayaklanma bastırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Şehir Meclisinde fırtına [Baş tarafı birincide] meşine geçilmiştir.Valinin,Kavimin Komisyonunun bu hususta hazırladığı mazbata ile tasarıyı makama iade etmek istemesi,Meclisin havasının birdenbire ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Devlet Tiyatrosu için veriıen sözlü soru Ankara,10 Milliyet)Bun* dan bir myddet evvel bası gazetelerin yaptıkları ve devlet tiyatrosunun mânevi şahsiyetini ve haysiyetini hedef tutan neşriyat dolayısi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Mısır Akdeniz savunması ile ilgili muhtıra hazırladı [Baş tarafı birincide] harp vukuunda Mısır ordusuna,modern silâh ve teçhizat temin edildiği takdirde,milli kuvvetlerin kanalı müdafaa edebilecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Uçak kazası [Bastarafı 1 noi sayfada] olmamıştır.Uçak,Sina Yarımadasından Kahireye doğru uçmakta iken,Süveyş bölgesi üzerinde düşmüştür.Kazaya kum fırtınasın^ sebep olduğu bildirilmektedir.Mısır Radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • n yeniden başladı Londra,10 A.A.Bu sabah İngiltere sahillerinde yeniden çok şiddetli bir fırtına başlamıştır.Rüzgar saatte JL20 kilometre hızla esmentedır.Bu yüzden,delinmiş ve yıkılmış olan sedleri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1953
  • Partiler arası kardeş mücadele devri açıldı Baştarafı 1 ncî sayfada] hürriyet nizamının bu topraklar da yerleşmesinde» çok mühim bir rol oynıyacağında şüphemiz;yoktur.Yalçın bundan soma Menderes'in.«P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • 1st mbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 16 ton tahin helvasının ihalesine talip çıkmadığından tekrar l-6/Şııbat/953 pazartesi saat 1530 da Adapazarı As-Sa-Al-Koda kapalı zarfla sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ pasıldıfı yer:NURÎ AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • Soğuk algınlığına karsı SRiPiN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • DRAM KISiiAl LİLİON Yazan:Fran/M ulnar Tiİrkçîöi:Asude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon t 42157* Komedi ksmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • Yıkıcılara Çağaloğlunda kâ gir bina yıktırılacak.Müracaat Nusret Güreşen,Nuru asm 3niye Cad No 62 Tel 219)3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • inşaat ilânı Alanya Belediye Başkanlığından 1 Alanya kasabasının kale arkası mevkiinde 27310-38 lira keşifli akaryakıt deposu inşaatı 2245.76 lira keşifli bekçi kulübesi inşaatı ki cem'an 2955614 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • Danizci.ik Bankası T.A.O.İstliman işte tmesinden Kasımpaşada Camialtı mevkiinde 27714 lira 52 kuruş keşif bedelli taşıtlar servisi binası inşaatı vahidi fiat esası üzerinden teklif alma suretiyle yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • İstanbul Defterdarlığından:T A B H 1 TAT I N 0 D EVLİNİN K-Plâka Verginin İhbarnamenin Yoklama II-Karne harcı Kazanç F Z Buhran Ceza Yekûn Adı soy adı fol Mahallesi Sokağı No.No-senesi Nevi t Ne No-L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır İller Bankasından Tesisin İşler Kasaba adı Vilâyeti halde keşif Geçici teminat Nev'j bedeli TL TL Derik Mardin 131-780.30 7-839—2 adet 75-85)PS Dizel gurubu ve şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şar ti arı 2 ve 3 üncü sayfa sant 4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa aunt.2,50 T.L.Hânlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • ARPA AMBARI {Le Moulin de la galette)Komedi 8 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1953
  • 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası Konseri.İdare eden:Semih Argeşo.1-Bobidieu Bağdat Halifesi Uvertür)2-Drigo Arlequinin Milyonları,3-J.Engleman,Paprika Polka)4-Godard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8